ارائه یک روش ابتکاری و فرابتکاری به منظور کمینه سازی زمان تکمیل در انبارهای متقاطع چندگانه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 ارائه یک روش ابتکاری و فرابتکاری به منظور کمینه سازی زمان تکمیل در انبارهای متقاطع چندگانه دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارائه یک روش ابتکاری و فرابتکاری به منظور کمینه سازی زمان تکمیل در انبارهای متقاطع چندگانه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارائه یک روش ابتکاری و فرابتکاری به منظور کمینه سازی زمان تکمیل در انبارهای متقاطع چندگانه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارائه یک روش ابتکاری و فرابتکاری به منظور کمینه سازی زمان تکمیل در انبارهای متقاطع چندگانه :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي و دومين کنفرانس بين المللي حسابداري و مديريت

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

انبار متقاطع یکی از عملکرد لجستیکی است که فرایند انبارش در ان حذف شده است. محصولها پس از ورود به انبارهای متقاطع از کامیونهای ورودی تخلیه؛ همسان سازی شده با توجه به تقاضای مشتری دسته بندی و در نهایت در کامیونهای خروجی بارگذاری و ارسال می شوند. در این انبارها جریان محصول از مبدا در این انبار جریان محصولها از مبدا به مقصد برنامه ریزی می گردد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی تأثیر دور آبیاری و سطوح مختلف کود شیمیایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ماش

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی تأثیر دور آبیاری و سطوح مختلف کود شیمیایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ماش دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تأثیر دور آبیاری و سطوح مختلف کود شیمیایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ماش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی تأثیر دور آبیاری و سطوح مختلف کود شیمیایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ماش،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی تأثیر دور آبیاری و سطوح مختلف کود شیمیایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ماش :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات: 12
نویسنده(ها):
ایرج بختیاری – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات ایلام
عباس ملکی – استادیار گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
خلیل فصیحی – استادیار گروه زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده:
این آزمایش به شکل اسپلیت فاکتوریل، در قالب بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در سال 1392 در شهرستان مهران اجرا شد. این آزمایش، دارای سه فاکتور شامل: تنش خشکی در 3 سطح (30، 50 و 70 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر)، کود شیمیایی نیتروژن، د ر 3 سطح (0، 50 و 100 کیلوگرم در هکتار بر مبنای نیتروژن خالص از منبع کود اوره) و کود شیمیایی فسفر، در 3 سطح (0، 50 و 100 کیلوگرم در هکتار بر مبنای فسفر خالص از منبع کود سوپرفسفات تریپل) است. نتایج نشان داد که تنش خشکی و کودنیتروژن تأثیر معنی داری بر تعداد دانه در غلاف، تعداد غلاف در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، پروتئین دانه و نیتروژن دانه داشت. در خصوص اثر تنش خشکی، بیشترین عملکرد دانه و پروتئین دانه در حالت 30 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر به ترتیب، به مقدار 1954 کیلوگرم در هکتار و 19 درصد به دست آمد. در خصوص تأثیر نیتروژن، بیشترین عملکرد دانه و پروتئین دانه در حالت مصرف 100 کیلوگرم نیتروژن به ترتیب به مقدار 2101 کیلوگرم در هکار و 19/5 درصد به دست آمد. نتایج این بررسی نشان داد که کود فسفر تأثیر معنی داری بر تعداددانه در غلاف، تعداد غلاف در بوته، وزن هزاردانه، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک داشت. بیشترین عملکرد دانه در حالت مصرف 100 کیلوگرم فسفر به مقدار 2023 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. نتایج همچنین نشان داد که اثر متقابل تنش و نیتروژن تأثیر معنی داری بر عملکرد دانه داشت. ا ثر متقابل تنش و فسفر تأثیر معنی داری بر عملکرد بیولوژیک بود.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی اثر (SnO(2 بر ویژگی های الکتروشیمیایی پوشش اکسید مختلط (Ti/IrO(2)+Ta(2)O(2)+RuO(2)+TiO(2 در محیط اسید سولفوریک

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی اثر (SnO(2 بر ویژگی های الکتروشیمیایی پوشش اکسید مختلط (Ti/IrO(2)+Ta(2)O(2)+RuO(2)+TiO(2 در محیط اسید سولفوریک دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی اثر (SnO(2 بر ویژگی های الکتروشیمیایی پوشش اکسید مختلط (Ti/IrO(2)+Ta(2)O(2)+RuO(2)+TiO(2 در محیط اسید سولفوریک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی اثر (SnO(2 بر ویژگی های الکتروشیمیایی پوشش اکسید مختلط (Ti/IrO(2)+Ta(2)O(2)+RuO(2)+TiO(2 در محیط اسید سولفوریک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی اثر (SnO(2 بر ویژگی های الکتروشیمیایی پوشش اکسید مختلط (Ti/IrO(2)+Ta(2)O(2)+RuO(2)+TiO(2 در محیط اسید سولفوریک :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی خوردگی
تعداد صفحات: 10
نویسنده(ها):
محمد زیبافر – تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های ساخت (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد)
کوروش جعفرزاده – تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های ساخت (استادیار)
معصومه سیف اللهی – تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مواد و فناوری های ساخت (کارشناسی ارشد مهندسی مواد)

چکیده:
امروزه آندهای پایدار ابعادی به دلیل داشتن ویژگی های عالی، جایگزین آندهای سربی در صنعت استخراجالکتروشیمیایی فلزات شده اند. از آنجایی که فلزات استفاده شده در پوشش اکسیدی مختلط این آندهاارزشمند بوده و قیمت بالایی دارند، جایگزینی این فلزات با فلزات ارزان مطلوب دیگر در حالی که پایداریو عمر کاری افزایش یابد، یکی از نیازهای ضروری محسوب می شود. در این تحقیق تاثیر افزودن اکسید قلعبا مقادیر8، 16 و 24 درصد به پوشش آند (Ti/IrO(2)+Ta(2)O(5)+RuO(2)+TiO(2 بررسی شده است. خصوصیاتریزساختاری و الکتروشیمیایی الکترودها به وسیله روش های میکروسکوپ الکترونی روبشی، طیف نگاریپراکندگی انرژی، ولتامتری چرخه ای و آزمون پایداری مطالعه شدند. بررسی ها نشان داد که افزودن اکسیدقلع به ترکیب پوشش چهار جزئی، سبب افت عملکرد و کاهش عمر آندهای پنج جزئی می شود. دلیل اینامر، کاهش مناطق فعال سطحی در اثر از بین رفتن ترک های ساختار پوشش و کاهش مقدار اکسید ایریدیومو روتنیوم به عنوان اکسید با فعالیت کاتالیستی بالا می باشد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی اضافه ولتاژهای گذرای صاعقه در سیست مهای خطدرکابلدرترانس در پس تهای GIS و امکان سنجی نصب برق گیرهای خط انتقال

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی اضافه ولتاژهای گذرای صاعقه در سیست مهای خطدرکابلدرترانس در پس تهای GIS و امکان سنجی نصب برق گیرهای خط انتقال دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی اضافه ولتاژهای گذرای صاعقه در سیست مهای خطدرکابلدرترانس در پس تهای GIS و امکان سنجی نصب برق گیرهای خط انتقال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی اضافه ولتاژهای گذرای صاعقه در سیست مهای خطدرکابلدرترانس در پس تهای GIS و امکان سنجی نصب برق گیرهای خط انتقال،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی اضافه ولتاژهای گذرای صاعقه در سیست مهای خطدرکابلدرترانس در پس تهای GIS و امکان سنجی نصب برق گیرهای خط انتقال :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: 10

نویسنده(ها):

مهرداد مجیدی – دانشکده برق- دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
حمید جوادی – دانشکده برق- دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
محسن منتظری – دانشکده برق- دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

در این مقاله به بررسی اضافه ولتاژ های گذرای ناشی از صاعقه در پست هایی پرداخته می شود که خطوط انتقال توسط سرکابلهایی به کابلهای فشارقوی متصل گردیده و این کابلها نیز به اتوترانسفورماتورهای پست متصل میشوند . این چیدمان معمولا در پستهای GIS دیده میشود که در یک سطح ولتاژ دارای شینه بندی GIS و در سمت دیگر دارای شینه بندی AIS میباشند. اضافه ولتاژهای ناشی از صاعقه در این نوع پستها می تواند منجر به تخریب کابلها شده و برقگیرهای موجود در شبکه نیز جوابگوی محدودسازی دامنه این اضافه ولتاژها نخواهند بود که بدین خاطر امکانسنجی تعداد و محل بهینه نصب برقگیرهای خطوط انتقال ارائه شده است . شینه بندی 230 کیلوولت پست 230 /400 کیلوولت GIS نیروگاه بوشهر در این مقاله به عنوان شبکه تحت مطالعه مدنظر قرار گرفته است، زیرا در سمت 230 کیلوولت این پست چینش خط -کابل – ترانس قابل رویت است و از طرف دیگر نمونه های واقعی از تخریب تجهیزات در این پست بواسطه اضافه ولتاژهای گذرا نیز گزارش شده است. ضمناً مدلسازیهای شبکه تحت مطالعه در محیط نرم افزار EMTP-RV صورت گرفته است.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله استاندارد ایمنی آسانسور و پله برقی با رویکرد مدیریت ایمنی OHSAS 18001:2007

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله استاندارد ایمنی آسانسور و پله برقی با رویکرد مدیریت ایمنی OHSAS 18001:2007 دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله استاندارد ایمنی آسانسور و پله برقی با رویکرد مدیریت ایمنی OHSAS 18001:2007  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله استاندارد ایمنی آسانسور و پله برقی با رویکرد مدیریت ایمنی OHSAS 18001:2007،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله استاندارد ایمنی آسانسور و پله برقی با رویکرد مدیریت ایمنی OHSAS 18001:2007 :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: دومین سمینار سالیانه آموزشی – تخصصی آسانسور و پله برقی سراسری ایران

تعداد صفحات: 7

نویسنده(ها):

سیدعلی اصغر رضوی –
مسعود رضایی –

چکیده:

امروزه ایمنی یکی از ارکان جدایی ناپذیر حرَف در صنایع گوناگون می باشد. به نوعی که با تحقیقات فراوانی که بر روی این جزء از شغل صورت گرفته دریافته ایم که ایمنی امروزه تاثیر گذار بر ابعاد دیگر شغل ها و نتایج حاصل از آن می باشد، از آن جمله می توان به کیفیت شغل، کیفیت زندگی کاری، رضایت فردی شخص از شغل، آینده شغل و دیگر موارد اشاره کرد. امروزه متاسفانه تنها به عوامل فیزیکی و ارگونومیک خطرساز در محیط کار مواجه شده و این در حالی است که ایمنی از اجزاء دیگری نیز برخوردار است که این روزها کمتر به آن توجه می شود. در این مقاله برانیم که به تشریح ایمنی و ابعاد مختلف آن پرداخته و ضمن تعریف حوادث توجه خواننده را به ابعاد گوناگون این مهم معطوف داریم تا در مقالات آتی به تشریح هر بعد از مفهوم ایمنی بپردازیم. ابتدا لازم می دانیم که به تعریف جامع از واژه ایمنی پرداخته تا پس از آن بتوانیم با دید تجزیه گرانه ارکان این بخش مهم از وظیفه شغلی را شناخته و خطرات آن را بررسی کنیم.تعریف ایمنی عبارت است از میزان درجه دور بودن از خطر، واژهHazard) که در تعریف علمی ایمنی آمده است، در واقع شرایطی است که دارای پتانسیل رساندن آسیب به کارکنان، تجهیزات و ساختمان ها، از بین بردن مواد یا کاهش کارایی در اجرای یک وظیفه از پیش تعیین شده می باشد. در ایمنی صنعتی مسائلی که برای ایمن کردن محیط کار مورد توجه قرار می گیرند عبارتند از: 1 پیش گیری از حوادث 2 عوامل انسانی 3 طراحی و جانمایی دستگاه ها و تجهیزات 4 مدیریت و راهبری ایمن 5 آموزش 6 بازرسی و نظارت

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی مقایسه ای بتن گوگردی بتن سیمانی و بتن گوگردی_ سیمانی و خواص و کاربرد آن ها

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی مقایسه ای بتن گوگردی بتن سیمانی و بتن گوگردی_ سیمانی و خواص و کاربرد آن ها دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی مقایسه ای بتن گوگردی بتن سیمانی و بتن گوگردی_ سیمانی و خواص و کاربرد آن ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی مقایسه ای بتن گوگردی بتن سیمانی و بتن گوگردی_ سیمانی و خواص و کاربرد آن ها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی مقایسه ای بتن گوگردی بتن سیمانی و بتن گوگردی_ سیمانی و خواص و کاربرد آن ها :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
علی قاسمی خادمی – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
هوشیار ایمانی کله سر – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:
یکی از کاربردهای گوگرد در صنعت و ساختمان تولید بتن گوگردی می باشد بتن گوگردی دارای ویژگی های جذاب و جالب بوده و درای خواص بسیار زیادی است جمله مقاومت بالا در برابر خوردگی، مقاومت مکانیکی، نفوذناپذیری قابلیت بازیافت و سخت شدن سریع است که موجب علاقمندی به استفاده از آن شده است و می توان در سدسازی، احداث لوله های فاضلاب، کانال های آبیاری شمع های بتنی اسکله ها دیوارهای ساحلی و ; از این نوع بتن استفاده کرد تا سهم بیشتری از تولید سیمان کشور صرف کارهای ساختمانی شود به دلیل اینکه به طور کلی نمیتوان از بتن گوگردی به جای بتن سیمانی استفاده کرد بلکه در مناطق با اهمیت سازه ای متوسط و کم و یا زمانی که امکان استفاده از بتن سیمانی وجود ندارد بتن گوگردی می تواند جایگزین بتن سیمانی شود نتیجه بدست آمده در این مقاله مشخص می کند که بتن گوگردی با ماده مضاف بتن سیمانی پوششی با گوگرد اصلاح شده بتن گوگردی با فیبر بتن گوگردی با پس ماند الکترولیتی و بتن گوگردی با خاکستر بادی بسته به نوع طرح اختلاطشان در بیشتر موارد مقاومت برابر یا بالاتری نسبت به بتن گوگردی معمولی و بتن سیمانی دارند و مشخص می شود که بتن گوگردی با خاکستری بادی مقاومت فشاری بالاتری نسبت به دیگر ترکیب ها دارد

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی رفتار قاب خمشی فولادی ویژه در حوزه دور و نزدیک گسل و طیف استاندارد 2800 ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی رفتار قاب خمشی فولادی ویژه در حوزه دور و نزدیک گسل و طیف استاندارد 2800 ایران دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی رفتار قاب خمشی فولادی ویژه در حوزه دور و نزدیک گسل و طیف استاندارد 2800 ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی رفتار قاب خمشی فولادی ویژه در حوزه دور و نزدیک گسل و طیف استاندارد 2800 ایران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی رفتار قاب خمشی فولادی ویژه در حوزه دور و نزدیک گسل و طیف استاندارد 2800 ایران :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: 16

نویسنده(ها):

محسن گرامی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده عمران، دانشگاه سمنان
هوشنگ اصغری تکدام – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-گرایش زلزله – دانشگاه سمنان
مصطفی اقلیمی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-گرایش زلزله – دانشگاه صنعت آب و برق- تهران

چکیده:

یکی از انواع سیستمهای مقاوم در برابر زلزله، سیستم قاب خمشی فولادی ویژه می باشد که به دلیل رفتار شکل پذیر در برابر بارهای جانبی و مسائل معماری در اغلب سازه های فولادی بکاربرده می شود. این سیستم از لحاظ رفتاری شکل پذیری نسبتا بالایی داشته و قابلیت بالایی د راستهلاک انرژی از خود نشان می دهد. شکل پذیری به عقیده برخی محققین مهمترین عامل رهانیدن سازه در زلزله های قوی از خطر نهدام است. با توجه به اثرات متفاوت زلزله های نزدیک گسل با زلزله های دور از گسل مشخص شده است که نگاشتهای نزدیک گسل دارای مدت زمان موثر کمتری نسبت به نگاشتهای دور از گسل بوده و دارای یک یا چند پالس ویژه با دامنه زیاد و دوره تناوب متوسط تا بلند می باشند که باعث افزایش دامنه طیف پاسخ در محدوده پریود بلند می شود. طی تحققیات انجام شده بر روی سیستم قاب خمشی مشخص شده که تغییر مکان نسبی جانبی تحت نگاشت های نزدیک گسل بیشتر از نگاشت های دور از گسل می باشد. در این تحقیق رفتار سیستم قاب خمشی فولادی ویژه با استفاده از طیفهای دور و نزدیک گسل بررسی و مقایسه ای با طیف استاندارد 2800 ایران شده است. بدین منظور سه قاب خمشی با تعداد طبقات 3 و 7 و 15 انتخاب و بر اساس استاندارد 2800 طراحی شده و ضوابط 2800 در مورد آنها اعمال و کنترل شده است. این مطالعه نشان می دهد که در سیستم قاب خمشی ویژه، طیف استاندارد 2800 ایران در پریودهای کمتر 07S در حوزه دور و نزدیک گسل محافظه کارانه نمی باشد و بایستی در طرح سازه ها در حوزه نزدیک گسل ضوابط ویژه ای صورت پذیرد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید