پایان نامه تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پایان نامه تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال دارای 71 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال

 فصل اول: مقدمه و معرفی پژوهش
مقدمه   
بیان مسئله  
اهمیت و ضرورت پژوهش  
هدف های پژوهش  
فرضیه های پژوهش  
پیش فرض های پژوهش  
محدودیت های پزوهش  
تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش  
فصل دوم: پیشینه پژوهش
مقدمه   
مبانی نظری پژوهش  
فیزیولوژی بسکتبال  
حداکثر اکسیژن مصرفی  
اسید لاکتیک در تمرینات بسکتبال  
میزان درک فشار  
انباشتگی اسید لاکتیک  
سرعت دفع اسید لاکتیک  
کنترل اسید لاکتیک هنگام فعالیت  
مفهوم خستگی و مفهوم غلظت لاکتات خون بالا  
مفهوم ضربان قلب بالا  
مفهوم فشار خون بالا  
مفهوم دقت  
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
مقدمه   
روش پژوهش  
جامعه آماری پژوهش  
متغیرهای پژوهش  
متغیرها مستقل  
متغیرهای وابسته  
ابزار و وسایل اندازه گیری مورد استفاده در پژوهش   
اندازه گیری ویژگی های بدنی  
نحوه جمع آوری اطلاعات  
افزایش غلظت لاکتات خون  
افزایش ضربان قلب  
افزایش فشار خون  
روشهای آماری  
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش
مقدمه  
آمار توصیفی  
تجزیه و تحلیل داده ها  
بررسی توصیفی داده ها  
آمار استنباطی  
بررسی فرضیه ها  
آزمون فرضیه ها  
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری
مقدمه  
خلاصه پژوهش  
بحث و نتیجه گیری  
پیشنهاد برخاسته از پژوهش  
پیشنهاد های پژوهش  
منابع  
فارسی  
خارجی  

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال

 فارسی

1-          معینی، ضیاء الدین -رساله دکترا – دانشگاه تربیت معلم تهران-1379

2-          سید کاظم، واعظ موسوی و شجاعی، معصومه– یادگیری حرکتی – انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی-چاپ سوم 1386

3-          مک آردل وکچ، کچ – انرژی و تغذیه – انتشارات سمت- ترجمه دکتر اصغر خالدان –چاپ پنجم -1384

4-          ویلمور و کاستیل– فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی – ترجمه دکتر ضیاء معینی و همکاران – انتشارات مبتکران- 1382

5-          گائینی عباسعلی – راهبردهای تغذیه ای در فعالیت ورزشی و کنترول وزن – انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی- 1383

6-          آقاعلی نژاد – حمید و همکاران– مفاهیم اساسی در آمادگی بی هوازی – انتشارات کمیته ملی المپیک- 1383

7-          آرتور ولتمن– پاسخ غلظت لاکتات خون به فعالیت ورزشی – ترجمه دکتر عباسعلی گائینی – انتشارات پژوهشکده تربیت بدنی- 1383

8-          فاکس و ماتیوس – فیزیولوژی ورزشی – ترجمه دکتر اصغر خالدان – انتشارات دانشگاه تهران- خرداد -1382

9-          ند. ای. بوام گارتز– سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی، جلد دوم – ترجمه دکتر حسین سپاسی- 1381

10-   رابرت.ا. رابر گر اسکات اّ رابرتس – فیزیولوژی ورزشی (1) ( انرژی، سازگاریها و عملکرد ورزشی ) ترجمه عباسعلی گائینی، ولی الله دبیدی روشن  انتشارات سازمان سمت – تابستان – 1385

11-      رمضان پور، محمد رضا- اصول صحیح و عملی تمرین –انتشارات آستان ن قدس رضوی –

12-      جان هربرگ گرین، (فیزیولوژی بالینی )، مترجم دکتر علی صادقی، چاپ چهاردهم، انتشارات استان سبحان- 1385

13-   برونر و سودارث – قلب، عروق و خون – مترجم حلیمه امینی، صدیقه عاصمی، و ژاله محمدعلیها-جلد ششم – ویرایش دهم 2004 چاپ پیک فرهنگ

14-      رواسی علی اصغر – (آمادگی جسمانی ) – دفترآموزش های فنی و حرفه ای- 1379

 

خارجی

15-  Midhal Ben Abdelkrim , saloua E1 Fazaa , Jalila E1 Ati 2007 ; 41; 69-75. “Time – motion analysis and Physiological data of elite under – 19 – year – old basketball players during competition “ BJSM Online

16-  Alexandre morenira and et all. Article. “The effect of different models of training and competition. load structuration in the acceleration of adalt male high level Basketball Players” efdesportes. Com / Feb

17-  Ali. A. Nov 2007. article. Pubmed

18-  MCInnes et al. “Elite Basketball Players … “ Cis. Squirming. Net

19-  Asker Jeukender. 2004 – ; 280-88. Sport nuratron and interdiction of energy production and performance. Humankenetics

20-  Wilmor. J. H. and costill , D.L. 1994. P: 391 – 96 physiology of sport and exercise human kinetics

21-  Houston , ME. 1983 ; 25 (1) 53 – 58 – Glycogen depletion and lactate responses in free style wrestling J.A.D

22-  Wolinsky. I. H. 1990. 296 – 8 nutrition ergogenic aids nutrition. exercise and sport

23-  Katz and sahlin – 1990 ; 28 Role of oxygen in regulation of glycolysis and lactate production in human skeletal muscle. Exe sport sci

24-  Mark lyons , Yahya al – nakeeb and alan nevil 2006. The impact of moderate and high intensity total body fatigue on passing accuracy in export and novice Basketball players. Journal of sports science and medicine

25-  E.boulel et al.heart rate and blood lactate responses during teakwando treining and competition.2006 Elsevier masson SAS all rights reserved

26-  Konstantaki and et al.j sports sci.1998 apr: 16(3):251-

27-  Rodriguez – alonsom and et al.j sports med 2003 phys Fitness.dec:43(4):432-

28-  MCinnes at al ; jornal of sports science.The physiological load imposed on basketball players during competition

29-   Kylie A. et al ; The effects of fatigue on decision making and shooting skill Performance in water polo players. Journal of sports sciences,

مقدمه

در طول تاریخ مدون، همواره انسان تلاش کرده تا برتری خود را بر دیگر همنوعان نشان دهد و تا حدودی بر نیروها و عوامل طبیعی تسلط یابد و برای این منظور از اندیشه، خرد و نیروی بدنی استفاده کرده است. گستره تاریخ دیرینه بشر سرشار از منازعات و تلاش های طاقت فرسایی است که ضامن بقای وی در عرصه زندگی شده است. در گذشته انسان برای دفاع یا تهاجم، به نبردهای تن به تن با دیگران می پرداخت. بعدها که این شیوه در جدال های انسانی منسوخ شد، نبرد تن به تن انسانها، با پیروی از قوانین و مقررات، در قالب ورزشها جای گرفت (1)

بررسی سطح آمادگی ورزش کاران برای برنامه ریزی و ارتقای کمی و کیفی عملکرد ورزشی ضروری است. آنان همواره به دنبال به کار گیری بهترین شیوه تمرینی هستند که از پشتوانه علمی برخوردار باشد تا بتوانند به نتایج و پیروزی های ارزشمند و چشمگیر دست یابند (14)

از سال 2000 میلادی که تغییرات زیادی در قوانین بسکتبال روی داده است. سرعت بازی نیز افزایش یافته. تغییرات شامل چهار کوآرتر ده دقیقه ای بازی که قبلا در دو نیمه 20 دقیقه ای انجام می شد و تغییر در قانون نگه داری و حفظ توپ در نیمه زمین خودی که از 10 ثانیه به 8 ثانیه تنزل یافت و همچنین مالکیت توپ تا زمان قبل از پرتاب شوت به حلقه در زمان بازی از 30 ثانیه به 24 ثانیه تنزل یافت، این موارد باعث افزایش سرعت بازی و نهایتا خستگی بیشتر بازیکنان شده است، ضمنا نیازهای مشخص فیزیولوژیکی بسکتبال مدرن ضرورت رویکردی جدید را برای توسعه و پیشرفت در تخصیص برنامه تمرینات بدنی مناسب پیشنهاد می کند (14)

اگر چه در کشور ما نیز گام های مثبتی در زمینه ی بهبود ورزش ها برداشته شده است، اما کافی نیست و باعث عقب ماندن ورزش در کشور ما نسبت به جوامع دیگر شده است. یکی از جنبه های بارز پیشرفت و موفقیت در هر رشته ورزشی، شناخت عوامل موثر در قهرمانی و نیز آگاهی مربیان از ویژگی ها و خصوصیات بدنی و ظرفیت های عملکردی موثر در موفقیت های ورزشی است و عدم آگاهی مربیان از توانایی ها و قابلیت های ورزش کاران موجب شده است که انرژی و زمان هدر رفته،و هزینه های گزاف را به دنبال داشته باشد. امروزه افراد بیشماری از همه ی رده های سنی در انواع فعالیت های ورزشی شرکت می نمایند (14) و به تبع ان نیز تماشاچیان رو به فزونی می باشد. فروش تجهیزات ورزشی در حال پیشرفت است، اطلاع رسانی وقایع و رویداد های ورزشی در سطح جهان گسترش یافته، به گونه ای که در هر گوشه ای ازجهان، به سهولت و راحتی می توان تولیدات را پی گیری کرد

همچنین، با پیدایش رایانه و استفاده همه جانبه از آن در علوم و صنایع گوناگون، سرعت پیشرفت در آنها به طور سرسام آوری فزونی یافته است. برای بالا بردن کمیت و کیفیت اجرای مهارت های ورزشی به خصوص در قهرمانان باید به قابلیت های جسمانی مورد نیاز آنها و میزان تقویت هر یک توجه خاصی مبذول داشت، چراکه، بهبود هریک از این قابلیت ها به نوبه ی خود اثر مثبتی بر اجرای مهارت های ورزشی خواهد داشت

اغلب پژوهش ها نشان داده اند که سیستم های انرژی زایی از عوامل مهم و اساسی در توسعه مهارت ورزشی به شمار می رود و اهمیت این عوامل در بسکتبالیست ها به دلیل شرایط کاری آنها بر کسی پوشیده نیست لیکن آنچه نیاز به شناخت و درک بیشتر دارد چگونگی ارتباط این قابلیت ها و عوامل با مشخصات فیزیولوژیکی، ساختاری و نقشی است که هریک  از آنها به عهده دارد

برای ترقی و پیشبرد علوم، پژوهش های علمی-کاربردی ضروری است تربیت بدنی و علوم ورزشی هم از این قاعده مستثنی نیست. با توجه به اهمیت تربیت بدنی و تاثیرات آن در جامعه، توجه بیشتر به پژوهش ضروری به نظر می رسد. فعالیت های علمی با پشتوانه طرح های پژوهشی، حرکتی اساسی بوده و تاثیر بسیار مهمی در جهت تطبیق آن با نیاز واقعی جامعه دارد. بسکتبال از جمله ورزش هایی است که علی رغم پژوهش های متعدد، هنوز مشکلات علمی در آن وجود دارد

بیان مسئله:

تکامل و تداوم رشته ای مثل بسکتبال در طول تاریخ با ویژگی هایی از جمله، دقت، قدرت و تمرکز جهت اجرای مهارتهای آن و همچنین کم خطر بودن آن نسبت به دیگر رشته های ورزشی موجب جلب و جذب ورزشکاران زیادی به این رشته ورزشی شده است. این جذابیت در طول سالها موجب تکامل این رشته ورزشی شده و به شکل امروزی با قانون های مدون قابل اجرا است. این دیدگاه که می شود از طریق بالا بردن مهارتهای ورزشی این رشته موجب افزایش و نتیجه بازی شد، موجب انگیزه و فکر جدید برای از بین بردن متغیرهای مزاحم این ورزش است. ما می خواهیم در مسابقات (بسکتبال) امتیاز بیشتری بگیریم بنابراین می توانیم از طریق حذف و تعدیل، متغیرهایی مثل خستگی به این نتیجه دلخواه برسیم. غلظت لاکتات خون، ضربان قلب بالا و فشار خون یکی از این متغیرهای مزاحم است که در این پژوهش می خواهیم اثر آن را بر روی یک مهارت بسکتبال مورد ارزیابی قرار دهیم

بسکتبال ورزش ادامه داری است که نیاز به سرعت، شتاب، حرکات انفجاری نظیر حرکت ارتجاعی (ریباند از حلقه)، دریبل و شوت پرشی، بلاک کردن، شوت، توقف های ناگهانی، سرعت بالا، حرکاتی منفجرانه و مکرر دارد (26)

هنگامی که بحث بسکتبال به میان می آید. موضوع شاخص خستگی (غلظت لاکتات خون) که یکی از عوامل کاهش عملکرد بسکتبالیست ها است مطرح می شود. همیشه بازیکنان سعی می کنند که با کمترین صرف انرژی و با حداکثر دقت مطلوب به کارآیی خود کمک کنند. این دقت موجب افزایش امتیازات نهایی بازیکنان و همچنین امتیازات تیمی می گردد. در حال حاضر با تغییر قوانین بسکتبال از دو نیمه بازی در وقت فعال به چهار کواتر وقت بازی، هم باعث افزایش سرعت بازیکنان شده و هم موجب توجه به عملکرد استقامتی است که آن نیز توجه به تاخیر انداختن خستگی شده است

 در تمرینات غیر اصولی  و کاهش آب بدن که باعث کاهش رشد جسمانی، کاهش حجم پلاسما، کاهش برون ده قلبی، از دست دادن الکترولیتها دیده می شود و علاوه بر این تعادل جسمی بسکتبالیست ها را مختل می کند و درصد دقت در مهارتهایی مثل شوت، پاس،دریبل را کاهش دهد (6). از طرف دیگر آماده سازی ورزشکار برای حرکاتی که نیاز به دقت و کنترل حرکتی دارد به عواملی مانند آماده سازی، سازگاری محرک – پاسخ  بستگی دارد

مربیان بسکتبال آزمایشات مهارت را برای ارزیابی سطح مهارت بازیکنان نشان وهمچنین برای پیش گویی موفقیت های آینده بکار می برند. پیش بینی سطح اسیدلاکتیک و بعبارتی غلظت لاکتات خون می تواند به سطح و مقدار خستگی عضلانی حاصل از کار سخت تمرین و اجراهای متوالی و تکراری حرکات بسکتبال مثل رفت و برگشت های سریع، اجرای شوت جفت، پاسها، ریباندهای تخته حلقه و غیره را تعیین کند
این سطح از خستگی عضلانی که نتیجه تجمع لاکتات است ممکن است باعث عملکرد ضعیف در دقت مهارتها شود. مهارتهایی مثل پاس، شوت، پرتاب آزاد در جریان بازی بشود. بیشتر امتیازات حاصل از این بازی (بسکتبال) در شرایط حساس و دقایق پایانی کوآرترها بدست می آید. این امتیازات، فوق العاده حساس بوده و نتیجه بازی را که نتیجه ماهها و سالها تمرین و مهارت در این رشته است، تعیین می کند. اهمیت و ضرورت تعیین سطح اسیدلاکتیک بدن که نوعی خستگی جسمانی است می تواند تناسب موجود در تمرینات را توجیه کند. این تناسب یعنی درصد زمان تمرین که برای اجرای مهارتهای مختلف بسکتبال می تواند برنامه ریزی شود

از خصیصه های مختلف ورزشی بسکتبال سرعت است که می تواند دقت را تحت شعاع قرار دهد و از متغیرهای مزاحم مهم اجرای حرکات سرعتی، تجمع اسیدلاکتیک در بدن می باشد، لذا با وجود خستگی ناشی از اسیدلاکتیک اجرای بهینه پرتاب آزاد بسکتبال که نیاز به دقت دارد نیز تحت الشعاع آن قرار می گیرد

ضرورت و اهمیت پژوهش

پژوهش های کمی، در رابطه با خستگی بسکتبالیست ها و دقت و کنترل حرکتی آنها انجام شده است و لذا به جهت اهمیت و ضرورت پژوهش در این زمینه می بایست عوامل و متغییر های دخالت کننده در اینجا تا حد ممکن مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به اینکه بسکتبال رشته ای است پر تحرک، سریع و انتزاعی و با قابلیت های حرکتی و مهارتی ورزشکار در تقابل است و در عملکرد آنها اثر دارد می بایست عوامل آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد همانطور که می بینیم در بخش های مرتبط با استراتژی بازی آن، مثل تاکتیک های حمله و دفاع تحقیقات زیادی صورت گرفته و کتاب های زیادی نوشته شده است

نوع تمرینات بسکتبال و روش های مختلف تمرینی (6) از جمله سرعت، شتاب، چابکی، انعطاف پذیری می بایست به بهترین شکل ممکن تقویت شود. البته عواملی مثل دقت، هماهنگی، ریتم، تعادل نیز مورد توجه و  ضروری است. تغییرات پی در پی در قوانین بسکتبال موجب سرعت بیشتر این بازی شده است که انگیزه ی لازم را برای به اجرا در آوردن روش های علمی مختلف برای کسب پیروزی در آن به وجود
می آورند. از آنجائیکه آمادگی جسمانی در بسکتبالیست ها از اهمیت زیادی برخوردار است، باید افزایش توانایی های بدن به بهترین شکل در تمرینات مورد توجه قرار گیرد. جذابیت های این رشته ورزشی حتی در سطح جهانی موجب شده که آموزش تکنیک ها و تاکتیکها، حتی از سنین کودکی آغاز شود. نمونه بارز آن مینی بسکتبال در سطوح پیش دبستانی و دبستانی است

کاربرد نتایج پژوهش

برای مسابقات آموزش و پرورش در سطوح قهرمانی و دانش آموزی، برای مربیان و معلمان و اعضای فدراسیون بسکتبال و کمیته های مرتبط ضرورت و کاربرد دارد


هدف های پژوهش

هدف کلی

هدف کلی این پژوهش: بررسی تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیک بر دقت پرتاب آزاد در بسکتبالیست های منتخب استان مازندران با سابقه تمرینی متوسط 7 سال می باشد

اهداف اختصاصی

1- بررسی تاثیر افزایش غلظت لاکتات خون بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال

2- بررسی تاثیر افزایش ضربان قلب بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال

3- بررسی تاثیر افزایش فشارخون بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال

فرضیه های پژوهش

1- افزایش غلظت لاکتات خون پس از تمرین شدید، اثری بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال ندارد

2- افزایش ضربان قلب بالا پس از تمرین شدید، اثری بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال ندارد

3- افزایش فشار خون بالا پس از تمرین شدید، اثری بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال ندارد

متغیر های قابل کنترل

1-  دمای سالن مورد آزمایش

2- رطوبت نسبی سالن

3- نور کافی در سالن

4- سابقه ورزشی

5- محدوده جغرافیایی آزمودنی ها

پیش فرض های پژوهش

1- آزمودنی ها از سلامت کامل برخوردار بودند و هیچ گونه بیماری نداشته اند

2- آزمودنی ها در اجرای آزمون ها نهایت سعی و تلاش خود را بکار بردند

3- آزمودنی ها تلاش یکسانی را در هر دو مرحله ی پیش آزمون و پس آزمون داشته اند

4- آزمودنی ها توصیه های تغذیه ای ودارویی پژوهشگر را اجرا نمودند

 محدودیت های پژوهش

1- موضوع در سطح منطقه ای مورد بررسی قرار گرفته است

2–   عدم کنترل شرایط روحی- روانی مناسب برای  بسکتبالیست ها

3 – عدم کنترل مصرف دارو و تغذیه علی رغم توصیه های مکرر پژوهشگر


تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش

1- پرتاب آزاد در بسکتبال: در مواقعی از شرایط بازی بسکتبال که بر روی  مهاجم خطای عمدی و یا سهوی صورت می گیرد در منطقه ذوزنقه جریمه ای برای تیم گذاشته می شود که به آن پرتاب آزاد گفته می شود

2- غلظت لاکتات خون: به آستانه ای از تحمل بدن در شرایط و کار سخت بدنی گفته می شود که مقدار آن در بافت بدن و سپس در جریان خون به مقدار بالایی در حدود 8 میلی مول/لیتر برسد که به آن خستگی ناشی از مقدار غلظت لاکتات خون گویند(8)

3- فشار خون بالا: فشار خون،فشاری است که به دیواره عروق وارد می کند.معمولااین واژه به فشار خون سرخرگی اشاره دارد.فشارخون بوسیله دومقدار،یعنی فشارخون سیستولی و دیاستولی بیان می شودکه عدد بزرگتر فشارخون سیستولی است این فشار،نشانه بالاترین فشار سرخرگی است که برابربا سیستول بطنی قلب است(10)

4- ضربان قلب بالا: درشرایط سخت بازی بسکتبال مثل رفت وبرگشت های سریع برای حمله وضد حمله، یا برگشت های بعد ازحمله، درشرایط دفاع، یادفاع پرس بسکتبال، بازیکنان به شدت فعالیت جسمی دارندکه می تواند باعث افزایش شدید ضربان قلب گردد.این افزایش شدیدضربان قلب با بوجود آمدن موقعیتی مثل پنالتی، می تواند روی دقت پرتاپ توپ بسمت حلقه اثر گذار باشد

5- اسید لاکتیک

– یک ترکیب شیمیایی سه کربنه است که در اثر فرآیند گلیکولیز بی هوازی تولید می گردد (27).

– آستانه بی هوازی فردی بالاترین حجم اکسیژن مصرفی است که میتواند طی یک دوره زمانی بدون آن که افزایش انباشتگی غلظت لاکتات خون ادامه یابد حفظ شود (8)

6- سیتولیزوزومی:  خودخواری سلول وتجزیه آن

7- ریباند:  باز پس گرفتن توپ از سبد بسکتبال را گویند

8- کوارتر: بسکتبال 40 دقیقه است که به چهار وقت ده دقیقه ای تقسیم می شود هر ده دقیقه را یک کوارتر می نامند

9- گارد: رهبر یا لیدر تیم که بازی گردان در بسکتبال است

10- فوروارد: کسی که در پست جلو بازی می کند و حمله کننده تیم محسوب می شود

11- سنتر:کسی که در منطقه Zone (زوزنقه) بسکتبال بازی می کند

12- EPI: شاخص آمادگی غیرهوازی تست پله هاروارد

13- vo2max: حداکثر اکسیژن مصرفی در دقیقه در کیلوگرم عضله

14- vo2peak: اوج اکسیژن مصرفی در دقیقه در کیلوگرم عضله

 مقدمه

این فصل شامل مبانی نظری و پیشینه پژوهش می باشد که در آن مواردی چون فیزیولوژی بسکتبال، اسیدلاکتیک، ضربان قلب بالا، دقت و کنترل بحث می شود و در ادامه به پژوهشهای قبلی انجام شده داخلی و خارجی در رابطه با اثرات غلظت لاکتات خون پرداخته می شود. آن چیزی که بیشتر جلب توجه می کند نبود پژوهشهای داخلی در رابطه با اثر غلظت لاکتات خون و ضربان قلب و فشار خون بالا بر روی دقت پرتاب آزاد است که نیاز بیشتر به پژوهش در مورد آن ضروری است. از آن مهم تر نیز نبود پژوهش یا کمبود آن در منابع خارجی است که فقط در رابطه با پاس بسکتبال و آنهم در ارتباط با خستگی ناشی از شرایط بازی، در پاس بسکتبال است. ضرورت و اهمیت پژوهش در زمینه بسکتبال نیز اهمیت خاص دارد چراکه یکی از بازیهای پر طرفدار ومهیج در دنیا است و نتایج آن نیز به همان نسبت اهمیت دارد، حال اگر بازی به شرایط بحرانی در دقایق پایانی برسد و نتیجه دو تیم به پرتاب آزاد منتهی شود،پرتاب گل موفق ویا ناموفق بازیکنان سرنوشت ساز خواهد بود،بدین لحاظ مهم است که مربیان و تمرین دهندگان مطلع باشند که تمرین پرتاب آزاد در شرایط سخت بدنی چقدر میتواند در نتیجه بازی موثر باشد از این طریق مربی
می تواند استراتژی بازی را تعیین کند

مبانی نظری تحقیق

فیزیولوژی بسکتبال

بسکتبال از جمله ورزش‌هایی که به هر سه روش انرژی دستگاه، (ATP-PC)، دستگاه گلیکولیتیک، دستگاه هوازی وابسته است و نیاز به انرژی پس از مسابقه به حداکثر میرسد. لازمه دقت و تمرکز بسکتبالیست تأمین سوخت مورد نیاز در عضله‌ی درگیر بنا به نوع حرکت ویژه در طول مسابقه است. تفوق دستگاه‌های فیزیولوژیک در بسکتبال پیچیده است زیرا، مسابقه ممکن است در چهار کوآرتر 10 دقیقه‌ای طول بکشد. و یا حتی به وقت اضافه کشیده شود چون در بسکتبال مساوی وجود ندارد. میانگین هزینه انرژی بسکتبال در یک دقیقه 11 کیلوکالری است و این مقدار در بین ورزشها دارای هزینه انرژی بالایی است

بررسی انجام شده نشان میدهد که هزینه انرژی مصرفی ممکن است به 660 کیلوکالری در ساعت برسد. (8)  دفع انرژی روزانه در هر کیلوگرم وزن بدن 93/67 کالری با وزن متوسط 75 کیلوگرم و مقدار خالص انرژی مصرفی مورد نیاز روزانه برپایه انرژی ضروری محاسبه شده، 5100 کیلوکالری ومقدار انرژی فیزیولوژیکی روزانه با 10 درصد انرژی اضافی 5610 کیلوکالری می‌باشد(8)

ماده اصلی تأمین کننده انرژی مورد نیاز بدن بسکتبالیست مولکول ATP است که می‌بایست از مواد غذایی کربوهیدرات، پروتئین و چربی موجود در بدن تأمین گردد. به بیان دیگر دستگاه‌های تأمین انرژی هوازی و بی‌هوازی هستند که ATP مورد نیاز بدن را از متابولیسم این سه ماده اصلی غذایی تأمین می‌کنند

دستگاه بی هوازی خود به دو دستگاه فسفاژن (ATP-PC) و اسید لاکتیک تقسیم می‌شود. در حالت عادی مقدار محدودی از مولکول ATP و کراتین فسفات در سلول‌های عضلانی وجود دارند که برای تولید انرژی زیاد و ناگهانی، نیازی به صرف وقت و طی مراحل متابولیسم ندارند. با ادامه یافتن فعالیت شدید ورزشی با زمان بیش از 10-20 ثانیه دستگاه بی هوازی اسید لاکتیک شروع به کار میکند. در این دستگاه طی چند سری فعالیت‌های، بیوشیمیایی پیچیده مولکولهای گلوکز شکسته و تولید ATP می‌کنند. در این دستگاه به علت عدم وجود اکسیژن کافی، مولکولهای کربوهیدرات به طور ناقص می‌سوزند و حاصل این فرآیند علاوه بر تولید انرژی، مقادیری اسید لاکتیک نیز خواهد بود. نکته حائز اهمیت این است که در این دستگاه فقط مولکول‌های کربوهیدرات قابل استفاده هستند. هرچه فعالیت بیشتر باشد، کربوهیدرات اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. مواد قندی در بدن تبدیل به مولکول های گلیکوژن شده و در سلولهای عضلات و کبد ذخیره می‌شوند. بسکتبالیست که در آستانه مسابقات قرار دارند نباید ذخایر گلیکوژنی بدن خود را کاهش دهند. این باعث افت بدن و خستگی زود هنگام و کاهش دقت آنها می‌شود. به دنبال شروع فعالیت دستگاه اسیدلاکتیک این ماده در سلول‌های عضلانی ترشح و سپس در جریان خود دیده می‌شود از طرفی دستگاه‌های کنترل و تصفیه بدن شروع به دفع این ماده اسیدی از خون می‌کنند. در ادامه فعالیت سنگین تجمع اسید لاکتیک در عضلات و خون به تدریج افزایش یافته به مراتب بیشتر از میزان دفع آن می‌شود که ادامه این روند به شدت به محیط سلول‌های عضلانی و جریان خون را که در حالت عادی کمی قلیایی هستند به سمت اسیدی شدن هدایت می‌کند(3)

شدت ورزش تعیین می‌کند که کدام سوخت به منظور فراهم آوردن انرژی برای در عضله حال فعالیت استفاده میگردد. زمانی که شدت تمرین بالا می‌رود بدن بیشتر به گلیکوژن عضله و گلوکز پلاسما متکی می‌شود میزان کربوهیدرات مصرف شده در طول تمرین به وضعیت مشخص بستگی دارد. ورزشکاران حرفه‌ای بدلیل تراکم میتوکندری‌های گسترش یافته و تراکم بالای آنزیم اکسیداسیونی نسبت به افراد غیر ورزشکار چربی بیشتری می‌سوزانند و انتقال اسیدهای چرب به میتوکندری ممکن است تقویت گردد. ورزشکاران حرفه‌ای در تمرین سنگین دارای مقدار کمتری از کاتکولامین‌های درحال گردش می‌باشند. این سازش پذیری به همراه تراکم مویرگی و افزایش در تری گلیسرید بین ماهیچه‌ای، انتقال اکسیژن را تقویت می‌کنند (4)

همه فعالیتهای سرعتی که بین 1 تا 2 دقیقه به طور می‌انجامد، نیاز زیادی به دستگاه گلیکولیتیک دارند و سطح اسید لاکتیک عضله می‌تواند از یک میلی مول در هرکیلوگرم عضله در حال استراحت، به بیش از 25 میلی مول در هر کیلوگرم عضله برسد. اسیدی شدن تارهای عضلانی و در پی آن اختلال در عملکرد آنزیم‌های گلیکولیتیک از تجزیه بیشتر گلیکوژن جلوگیری می‌کند. علاوه بر این، حضور اسید ظرفیت پیوند کلسیمی تارهای عضلانی را کاهش میدهد و از انقباض عضلانی جلوگیری میکند. میزان انرژی مصرفی یک تار عضلانی در جریان ورزش می‌تواند 200 برابر بیشتر از حالت استراحت باشد. بنابراین دستگاههای ATP-PCR و گلیکولیتیک نمی‌توانند به تنهایی همه انرژی مورد نیاز بدن را فراهم سازند. بدون وجود دستگاه انرژی دیگری، ظرفیت ورزشی انسان ممکن است تنها به چند دقیقه محدود شود(10)

تولید هوازی ATP در درون اندامکهای سلولی ویژه‌ای بنام میتوکندری صورت می‌گیرد. در عضلات میتوکندری‌ها نزدیک تارچه‌های عضلانی هستند و در سرتاسر سارکوپلاسم پراکنده می‌باشند. در جریان بازی بسکتبال که گاهی به 60 دقیقه فعال می‌کشد و بعلاوه به فعالیتهای مابین کوآرترهای بازی برای تولید مداوم نیرو بدن نیاز دسترسی یکنواخت به انرژی است. بر خلاف تولید ATP به روش بی‌هوازی، دستگاه هوازی انرژی بسیار زیادی تولید می‌کند، بنابراین در فعالیتهای طولانی، متابولیسم هوازی روش اصلی تولید انرژی است. این دستگاه، به توانایی بدن برای تحویل اکسیژن به عضلات فعال بستگی دارد(10)

حداکثر اکسیژن مصرفی

شاخصی که معمولاً برای آمادگی جسمانی ورزشکاران به کار میرود حداکثر اکسیژن مصرفی Vo2 Max. مصرف اکسیژن Vo2 برابر است با حاصل ضرب تفاوت بازده قلبی  و اختلاف اکسیژن خون سرخرگی و سیاهرگی است. از این رو بازتاب متغیرهای فیزیولوژیک، مرکزی و محیطی است. اندازه‌های حجم ضربه‌ای و تفاوت اکسیژن خون سرخرگی و سیاهرگی بسیار تهاجمی بوده و از لحاظ اخلاقی توجیه آن برای تعیین حداکثر Vo2 امر مشکلی می‌باشد. اما مصرف اکسیژن و متغیرهای مربوط می‌توانند از طریق گرماسنجی مستقیم مواد غذایی تعیین شوند. این عامل شامل اندازه‌گیری تهویه ریوی،مقایسه‌ی دی اکسید کربن بازدم شده و غلظت‌های اکسیژن می‌باشد. در طول آزمایش افزایشmax Vo2 اساساً دارای رابطه خطی با افزایش بازده انرژی می‌باشد، از این رو با نشان دادن این امر که Vo2max بدست آمده، سرانجام به یک نقطه‌ای میرسد که در آن علیرغم افزایش بازده انرژی، مصرف اکسیژن افزایش پیدا نمی‌کند، در این صورت اکسیژن مصرفی ممکن است کاهش پیدا کند.max Vo2 یک مشخصه ثابت در فرد می‌باشد در نتیجه انواع فشارهای فیزیکی اعم از کاهش خون، جذب آب متوسط تا شدید (500 میلی لیتر)، دمای بسیار زیاد، تب گرمازا و گرسنگی شدید تنها 2 تا 3 درصد کاهش و یا تحت تأثیر آنها قرار نمی‌گیرد. اما این فشارها بر روی ضربان قلب و حجم ضربه‌ای اثر می‌گذارد (9)

علاوه بر Vo2max، ویژگی‌های اختصاصی میوکارد نیز، یک عامل مهم و تعیین کننده جهت شرکت در ورزش‌ها می‌باشد، تحقیقات نشان میدهند که ضخامت  دیواره بطن چپ بسکتبالیست‌ها در مقایسه با غیر ورزشکاران یا ورزشکارات استقامتی بیشتر می‌باشد، که این ناشی از فعالیتهای قدرتی آنها در مواجهه با شرایط بازی است

اسیدلاکتیک درتمرینات بسکتبال

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کاربرد غیر مجاز داروها در ورزش(دوپینگ)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 کاربرد غیر مجاز داروها در ورزش(دوپینگ) دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کاربرد غیر مجاز داروها در ورزش(دوپینگ)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي کاربرد غیر مجاز داروها در ورزش(دوپینگ)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کاربرد غیر مجاز داروها در ورزش(دوپینگ) :

کاربرد غیر مجاز داروها در ورزش(دوپینگ)

مطالب این مقاله شامل:

– 1 تاریخچه دوپینگ

2 – تعریف دوپینگ

3 – رخدادهای مهم در تاریخ دوپینگ

– 4کاربرد غیر مجاز داروها در جوانان

– 5 دوپینگ خونی

– 6 لایل منع دوپینگ

7- قوانین جاری در منع دوپینگ

8 – روش انتخاب ورزشكاران برای آزمایش دوپینگ

– 9نمونه گیری برای آزمایش دوپینگ

– 10 داروها وعوارض جانبی آنها در دوپینگ

تاریخچه دوپینگ

دوپینگ از واژه های هلندی به معنی آیین غسل تعمید مسیحی گرفته شده است.قدمت doop دوپینگ در ورزش به دو هزار سال قبل از میلاد برمیگردد،جایی که هومر در نوشته های خود به مصرف قارچهای غنی از پروتئین توسط گروهی از ورزشکاران یونان باستان اشاره نموده است.و یا به روایتی دیگر واژه دوپینگ از زبان آفریقای جنوبی مشتق شده است.اشاره به یک نوشیدنی الکلی باستانی دارد که به عنوان محرک در مراسم رقص استفاده می گردید.بتدریج این واژه استقاده گسترده تری کرد و در ورزش امروز به معضلی تبدیل شده است.این واژه در دنیای امروز به معنای استفاده ورزشکار از مواد یا روش هایی است که به قصد افزایش کارآیی در ورزش انجام می شود.برخی ورزشکاران از حدود 40 سال پیش از هورمونهای جنسی مردانه و مشتقات آنها برای نیروزایی استفاده میکرده اند که امروزه بسیاری دچار عوارض آنها از جمله سرطان کبد شده اند.اخیراً داروهای جدیدتری مورد استفاده برخی ورزشکاران قرار میگیرد که هنوز حتی اثر بخشی آنها در افزایش نیروی جسمی مورد مطالعه علمی دقیق قرار نگرفته است و عوارض بسیاری از آنها هنوز ناشناخته اند.به همین دلیل برای حفظ سلامت جسمی ورزشکاران و پیشگیری از عوارضی که آنان ناآگاهانه دچار میشوند،کمیته بین المللی المپیک استفاده بسیاری از آنها را ممنوع کرده است و آزمایشات متعددی برای اطمینان از این امر برروی ورزشکاران رقابتهای رسمی انجام میدهد.

کاربرد واژه دوپینگ کمتر از صد سال قدمت دارد.نخستین مورد مرگ بر اثر مصرف دارو در سال 1886 میلادی در یک مسابقه محلی دوچرخه سواری اتفاق افتاد.در سال 1910 میلادی دوپینگ برای اولین بار جنبه رسمی و قانونی پیدا کرد بطوریکه در این سال،در یک مسابقه اسب سواری،اسبهای مسابقه از نظر مصرف مواد نیروزا مورد آزمایش قرار گرفتند.در المپیک 1954 گزارشاتی مبنی بر استفاده از دارو توسط ورزشکاران شوروی سابق انتشار یافت.مرگ کورت انمار جانسون دوچرخه سوار دانمارکی در سال 1960 رم خبری تکان دهنده برای جهان ورزش بود.تا اینکه اولین آزمایشات دارویی در المپیک به سال 1968 در المپیک زمستانی فرانسه به عمل آمد.

تعریف:

طبق تعریف کمیسیون پزشکی کمیته بین المللی المپیک دوپینگ عبارتست از تجویز یا مصرف یک ماده خارجی-یا ماده درون زای بدن،با مقادیر غیر عادی و یا راه استعمال غیر طبیعی توسط شخص سالم با هدف افزایش کارآیی ورزشی.

رخدادهای مهم در تاریخ دوپینگ:

اولین مورد مرگ ورزشکاران در سال1886 رخ داد که یک دوچرخه سوار به نام لینتون در اثر استفاده بیش از حد داروی تری متیل درگذشت.

در مسابقات المپیک یک دونده ماراتن به نام توماس هیکس در اثر مصرف برندی و استریکلین در شرف مرگ قرار گرفت.

دهه 1950-روس ها از هورمون های مردانه برای افزایش قدرت و نیرو استفاده نمود و آمریکایی ها نیز استروییدها را به این منظور استفاده نمودند.

نوع فایل:word

سایز:18.4 KB

تعداد صفحه:20

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت تاریخچه و توضیحات ورزشگاه ومبلی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت تاریخچه و توضیحات ورزشگاه ومبلی دارای 21 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت تاریخچه و توضیحات ورزشگاه ومبلی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت تاریخچه و توضیحات ورزشگاه ومبلی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت تاریخچه و توضیحات ورزشگاه ومبلی :

پاورپوینت تاریخچه و توضیحات ورزشگاه ومبلی

استادیوم ومبلی در واقع ورزشگاه اصلی تیم ملی انگلستان است و پس از نیوکمپ دومین ورزشگاه بزرگ اروپا است. به جز بازی‌های خانگی تیم ملی انگلستان، بازی‌های پایانی مهم باشگاه‌های انگلستان مثل فینال جام حذفی (FA Cup) و بازی سوپرجام (Community Shieldd) هم در این ورزشگاه انجام می‌شوند و علاوه بر رویدادهای فوتبالی رویدادهای مهم دیگری مثل کنسرت‌های متعدد در این استادیوم برگزار می‌شوند و در واقع ومبلی ورزشگاهی چند منظوره است.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

افزایش قد و رفع مشکلات کمر و پا

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 20

روش ما اصلاح مشکلات کمر وگودی کمر و فرو رفتگیهای بدن هست که مشخص نمیباشد و اگرحتی فرد کاملا صاف باشد با انجام این ورزشها از سه ماه تا هفت ماه حتما با تضمین نتیجه میگیرد. شما با انجام این ورزشها حداقل روزی نیم ساعت تا چهل دقیقه متوجه افزایش قد خود میشوید.. روش ما کاملا علمیه و انجام این ورزشها برای رفع پای پرانتزی و رفع هر گونه مشکل از ناحیه پا و کمر میباشد

این فایل بصورت تصویر می باشد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پایان نامه مدیریت سازمان های ورزشی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پایان نامه مدیریت سازمان های ورزشی دارای 150 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه مدیریت سازمان های ورزشی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه مدیریت سازمان های ورزشی

فصل اول

مدیریت – فرایند اساسی مدیریت

مدیریت

تاکید این تعریف

مدیریت ورزشی

فرآیند مدریریت

آیا مدیریت علم  است یا هنر   ؟

هنر

مقصود مدیریت

سازمان و نیاز به مدیریت

حرفه مدیریت بطور کلی به سوالات زیر پاسخ می دهد

حرکت افراد و گردش کار سازمانها از

مهارت های مدیران

سطوح مدیران / آیا کار همه مدیران یکسان است ؟

مدیریت موثر و موفق 

چگونه می توان مدیر موفق و موثری بود ؟

نظریه ها و مکاتب مدیریت

مفاهیم و گرایشات کلی مدیریت از نظریه های مختلفی تشکیل شده است که عبارتند از

الف – مکتب کلاسیک;

1 – نظریه  مدیریت علمی

2 – نظریه فرآیندی مدیریت

3 – نظریه بوروکراسی ماکس وبر  –

اصول و مفاهیم بوروکراسی

ب )مکتب نئوکلاسیک / نظریه مدیریت رفتاری

سازمانهای رسمی و غیر رسمی

نظریه سلسله مراتب نیازها

سلسله مراتب نیازهای مازلو

سلسله مراتب نیازهای مازلو

اصول و مبانی مدیریت

وظایف مدیریت : پژوهشگران و نظریه پردازان علم و هنر مدیریت بر 5 وظیفه

1 – برنامه ریزی

ضرورت برنامه ریزی

موفقیت هر سازمان

هدفهای برنامه ریزی

تعریف هدف

هدف گذاری

تعریف برنامه

تعریف استراتژی

خط مشی

برنامه ریزی عملیاتی / تاکتیکی

برنامه ریزی جامع / استراتژی

عوامل برنامه ریزی

عوامل دیگری که در امر برنامه ریزی باید مدنظر قرار گیرند

کاربرگ برنامه ریزی برای رشته والیبال و تعیین هدفهای آن

تعیین هدفهای گروهی

طرحهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت

برنامه ریزی برای فصل تعطیل مسابقات

ارزشیابی

تجهیزات

استاندارد بودن تجهیزات و ابزار ورزشی

وسایل ورزشی با کیفیت خوب خریداری نمایید

سفارش به موقع وسایل ورزشی

مصالح برنامه خود را در نظر داشته باشید

از شرکتهای قابل اطمینان خرید کنید

تا آنجا که امکان دارد از فروشندگان محلی خرید کنید

نگهداری از وسایل و تجهیزات ورزشی

بودجه

جدول مسابقات

رزرو نمودن تسهیلات

مکاتبات

2 – سازماندهی

تعریف سازماندهی

اصول مهم سازماندهی

تقسیم کار و تفویض مسئولیتها

مراعات سلسله مراتب قدرت و اختیار

طراحی دستورالعمل های انضباطی

اساس انتخاب ، شایستگی است نه شخصیت

سازمان صف

سازمان ستاد

ساختار سازمانی

تقسیم بندی مختلف سازمان ها

3 – بکارگیری نیروی انسانی

4- هدایت و رهبری

رهبری

سبکهای مدیریت و رهبری

سبک مدیریتی دستوری

مدیریت و رهبری حمایتی

مدیریت و رهبری مشارکتی

5 – نظارت و کنترل

مکانیزم نظارت و کنترل

فرایند کنترل

طراحی کنترل اثربخش برای برنامه های ورزشی

تعریف کنترل

فرایند کنترل

سنجش و اندازه گیری عملکرد واقعی

اصلاح هر نوع انحرافات قابل ملاحظه

بودجه بندی به عنوان ابزار کنترل

بودجه بندی به عنوان ابزار برنامه ریزی

بودجه بر مبنای صفر

فصل دوم

آشنایی با سازمانهای ورزشی داخلی و بین المللی

هدف کلی

سازمانهای ورزشی

1 – سازمانهای ورزشی وابسته به جنبش المپیک;

الف ) کمیته بین المللی المپیک ( IOC )

وظایف IOC

وظایف هیئت اجرایی

اجلاس IOC

ب ) کمیته های ملی المپیک ( NOCS )

ج ) کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

وظایف کمیته ملی المپیک;

ارکان تشکیلات کمیته ملی المپیک;

مجمع عمومی

هیئت رئیسه و هیئت اجرایی

د ) فدراسیونهای بین المللی  (IFS )

فدراسیونهای ورزشهای المپیک زمستانی

فدراسیون های ورزشهای المپیک تابستانی

فدراسیونهای ورزشی که توسط ( IOC ) مورد شناسایی قرار گرفته اند ولی جزء برنامه بازیهای المپیک قرار نگرفته اند

هـ ) فدراسیونهای ملی ( NFS )

و ) فدراسیونهای ملی جمهوری اسلامی ایران

اهم وظایف فدراسیون به شرح زیر است

فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران

ز) انجمنهای ورزشی بانوان

ح) هیئت ورزشی

ط) المپیک سولیداریتی  ( همبستگی )

کمکهای المپیک سولیداریتی خاص اجرای برنامه های زیر است

2 جایگاه ورزش در ساختار نظام دولتی

الف) سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

تاریخچه تشکیلاتی سازمان تربیت بدنی

وظایف سازمانی تربیت بدنی

شورای سازمان تربیت بدنی

سازمان اداری و نمودار تشکیلاتی سازمان تربیت بدنی

ب) وزارت  آموزش و پرورش;

تاریخچه تشکیلاتی وزارت آموزش و پرورش;

وظایف اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش;

سازمان اداری و نمودار تشکیلاتی اداره کل تربیت بدنی آموزش و پرورش;

د) وزارت فرهنگ و آموزش عالی

تاریخچه تشکیلات وزارت فرهنگ و آموزش عالی

جایگاه تربیت بدنی در تشکیلات وزارت فرهنگ و آموزش عالی

وظایف اداره کل تربیت بدنی وزارت فرهنگ و آموزش عالی

سازمان اداری و نمودار تشکیلاتی اداره کل تربیت بدنی وزارت فرهنگ و آموزش عالی

خودآزمایی

سازماندهی یک رویداد ورزشی

سازماندهی یک رویداد ساده ورزشی

شرح وظایف کمیته تبلیغات و انتشارات

شرح وظایف کمیته نمایشگاهها

شرح وظایف کمیته روابط عمومی

شرح وظیفه کمیته فوق برنامه و امور اجتماعی

شرح وظایف کمیته بولتن و نشریات

شرح وظایف کمیته امور تجهیز سالنهای ورزشی

شرح وظیفه کمیته اردوهای تدارکاتی

شرح وظایف کمیته امور فنی مسابقات

شرح وظایف کمیته ارزیابی

شرح وظایف کمیته امور مالی و تدارکات

شرح وظایف کمیته ترابری و امور نقلیه

شرح وظایف کمیته بهداشت ، درمان و خدمات پزشکی

شرح وظیفه کمیته اسکان و امور خوابگاهها

شرح وظیفه کمیته تغذیه و امور سلف سرویس

شرح وظیفه کمیته استقبال و تشریفات

الف) امور مسافرت

ب) استقبال و بدرقه

شرح وظایف کمیته مترجمین و راهنماها

خودآزمایی

فصل سوم

بـودجـه

بودجه

تعریف بودجه

اصول بودجه بندی

چرخه یا دوره بودجه بندی

تهیه و تنظیم بودجه

تصویب بودجه

اجرای بودجه

نظارت بر بودجه

انواع بودجه

الف) انواع بودجه از نظر تکنیک تهیه و تنظیم یا بودجه ریزی

ب) انواع بودجه از نظر ماهیت هزینه

بودجه عمومی دولت شامل

ج) انواع بودجه از نظر زمان ( چرخه بودجه )

بودجه ورزش در آموزش و پرورش;

سازماندهی موفقیت آمیز عملیات افزایش اعتبار ( بودجه )

چرا مردم کمک مالی می کنند ؟

اصول موفقیت آمیز افزایش اعتبارات

هدف

رهبری

داوطلبان

ارتباطات مردمی

روشهای غیر مستقیم افزایش اعتبارات

فصل چهارم

مدیریت جلسات و شوراهای تربیت بدنی و ورزش;

اصول قابل توجه در تشکیل جلسات

1 تعیین هدف

2 تهیه و تنظیم دستور جلسه

3تعیین زمان جلسه

جدول تنظیم برنامه  های هفتگی بر اساس روز و ساعت

4 تعیین و انتخاب مکان جلسه

5 اطلاع قبلی

نمونه دعوتنامه

6 اداره و رهبری جلسه

1-6 در خدمت جمع باشد و نسبت به جلسه احساس تعهد کند

2-6 محیطی آرام و دوستانه ولی جدی برای کار فراهم آورد

3-6 هدایت صحیح جریان مذاکره و بحث

4-6 حفظ نظم و ترتیب

5-6 توجه به حالات کلیه افرادی که در جلسه حضو دارند

6-6 شرکت دادن عادلانه افراد در بحث و گفتگو

7-6- رفع هرگونه سوء تعبیر از مباحثات

8-6- حمایت از پیشنهادهای سازنده

9-6- کسب نتیجه و اتخاذ تصمیم

10-6- خلاصه کردن مذاکرات و جمع بندی

7 – تنظیم صورتجلسه

خود آزمایی

سازمانهای ورزشی

در سازمانهای ورزشی فعالیت گروهی افراد سازمانی با توجه به هدف مشترکی که غالباً از اهداف ورزش نشات می گیرد اعمال می گردد. در این کتاب برای تشریح سازمانهای ورزشی ابتدا به آن دسته از سازمانهای ورزشی بین المللی ، منطقه ای و ملی که مستقیماً در راستای تحقق اهداف جنبش المپیک به وجود
آمده اند می پردازیم ( مانند : کمیته بین المللی المپیک فدارسیونهای بین المللی ، قاره ای و ملی ، کمیته ملی المپیک ، المپیک سولیداریتی ، هیئت ورزشی . . . )

و سپس برخی از سازمانهایی که زیر نظر مستقیم دولت مسئولیت تحقق اهداف ورزشی را در سطح کشور به عهده دارند ، مورد بررسی قرار می گیرند

( مانند سازمان تربیت بدنی ، تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و آموزش عالی )

 

1 – سازمانهای ورزشی وابسته به جنبش المپیک

دور جدید بازیهای المپیک توسط پیردوکوبرتن در سال 1894 بنیاد نهاده شد. امروزه 183 کشور جهان توسط کمیته ملی خویش به جنبش المپیک پیوسته است. بعضی از کمیته های ملی عضو جنبش المپیک دارای تشکیلاتی ضعیف و فعالیتی محدود هستند و برخی دیگر از چنان وسعتی برخوردار هستند که در کلیه ورزشهای المپیک تابستانی و زمستانی شرکت می کنند

طبق منشور کمیته بین المللی المپیک کشوری می تواند کمیته ملی المپیک خویش را تاسیس نماید که حداقل 5 رشته ورزشی در آن کشور متداول و رایج باشد

کلیه کمیته های ملی المپیک در کشورهای جهان یک رشته اصول را که توسط کمیته بین المللی المپیک تدوین و تصویب گردیده است، به عنوان سرلوحه کار خود پذیرفته اند. آنها مانند یک تعاونی بزرگ در راه پیشبرد اهداف بازیهای المپیک تلاش می کنند

فدراسیونهای بین المللی ورزشی مراجع اصلی تصمیم گیری در مورد ورزشهای خود هستند و تا کنون 39 فدراسیون بین المللی ورزش توسط کمیته بین المللی المپیک مورد شناسایی قرار گرفته که 29 فدراسیون مربوط به ورزشهایی است که در برنامه بازیهای المپیک به مورد اجرا گذاشته می شود

جنبش المپیک در حقیقت حاصل همکاریهای کمیته بین المللی المپیک، کمیته های ملی المپیک، فدراسیونهای بین المللی المپیک و سایر سازمانها و افرادی است که با طرز فکر مشترک آروزمند پیشبرد و بسط آمال المپیک و بازیهای المپیک هستند

 

 

الف ) کمیته بین المللی المپیک[1] ( IOC )

IOC در سال 1894 در پاریس تاسیس گردید. IOC تشکیلاتی است مستقل و خصوصی که هادی و حاکم بر جنبش المپیک است. اصول کار IOC در منشور المپیک گردآوری شده است و حاوی کلیه قوانین و مقررات و دستورالعملهای مربوط به بازیهای المپیک می باشد

اعضای IOC توسط خود این سازمان انتخاب می شوند در سال 1985 ، 92 عضو از 78 کشور در IOC عضویت داشتند

دفتر مرکزی IOC در لوزان سوئیس است. یک ساختان جدید اداری و یک موزه المپیک و یک مرکز مطالعات در سوئیس ساخته و مورد بهره برداری قرار می گیرند. رئیس IOC هیئت اجرایی و اجلاس IOC ارکان اصلی تصمیمگیری بین المللی را تشکیل می دهند

وظایف IOC

·   توسعه نهضت المپیک در سراسر جهان
·   واگذاری امتیاز برگزاری و نظارت و شرکت در برگزاری بازیهای المپیک زمستانی و تابستانی
·   کمک به پیشرفت ورزش
·   کمک و مساعدت به کمیته های ملی المپیک و فدراسیونهای بین المللی ورزش
·   پرورش و پیشبرد صفات جسمانی و اخلاقی که تشکیل دهنده مبنا و اساس ورزش هستند

وظایف هیئت اجرایی

·   دقت در اجرای کامل قوانین و مقررات IOC
·   اخذ تصمیم درباره مسائل غیر فنی مورد اختلاف درباره جنبش المپیک و بازیهای المپیک
·   تنظیم دستور جلسه اجلاسهای IOC
·   تسلیم اسامی اشخاص به IOC جهت عضویت در این سازمان
·   مسئولیت در امور مالی IOC و تسلیم گزارش سالیانه
·   انتصاب مدیر IOC
·   تصویب نمودار سازمانی IOC و مسئولیت نهایی در کلیه امور اداری

اجلاس IOC

اجلاس IOC با شرکت کلیه اعضای این سازمان تشکیل می شود. تصمیمات مهم درباره IOC توسط کلیه اعضا در اجلاس اتخاذ می شود و اختیارات آن برتر از سایر ارکان است. چندین کمیسیون توسط IOC تشکیل گردیده است که این سازمان را در کارهایش یاری می دهد. کمیسیون المپیک سولیداریتی یکی از
کمیسیون ها است

ب ) کمیته های ملی المپیک ( NOCS )

هر کمیته ملی المپیک با تصویب IOC به وجود می آید و برای خود اساسنامه ای دارد که باید با اصول و قوانین منشور المپیک مطابقت داشته باشد . اینک 183 کمیته ملی المپیک در سراسر جهان وجود دارد

مسئولیت پیشبرد اهداف جنبش المپیک در هر کشور و انتخاب و اعزام تیمهای المپیک به بازیهای المپیک از اختیارات و مسئولیتهای اعضای کمیته ملی المپیک آن کشور است. در ضمن کمیته ملی المپیک هر کشور تنها مرجع استفاده کننده از حلقه ها و علائم و سمبولهای المپیک است. چنانچه سازمانی بخواهد از علائم و سمبولهای المپیک استفاده نماید می بایست از کمیته های ملی المپیک خویش مجوز لازم را کسب نماید

کمیته های ملی المپیک کشورهای مختلف جهان برای خود یک انجمن یا کانون دارند  تحت عنوان انجمن جهانی کمیته های ملی المپیک ( ANOC ) که دفتر آن در پاریس است و در هر دو سال یکبار کنگره عمومی دارد

در هر قاره جهان یک انجمن قاره ای کمیته های ملی المپیک نیز وجود دارد نام این انجمنها در قاره های مختلف عبارتند از

1 – شورای المپیک آسیا ( اُس – آ – OCA )  [2]

2 – انجمن کمیته های ملی المپیک اروپا ( انوکه – ANOCE ) [3]

3 – سازمان ورزشی پان آمریکن ( پاسو – PASO  ) [4]

4 – انجمن کمیته های ملی افریقا ( انوکا – ANOCA ) [5]

5 – انجمن کمیته های ملی اقیانوسیه ( انوکر – ANOCO ) [6]

 

ج ) کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول اساسنامه کمیته بین المللی المپیک به منظور تعلیم و تربیت نیروهای جوان و حمایت از جنبش المپیک و بازیهای مربوط به آن و همچنین ورزش آماتوری در ایران تشکیل شده است . این کمیته سازمانی است مستقل ، غیر انتفاعی ، دارای شخصیت حقوقی ، استقلال مالی و به دور از هر گونه منظورهای نژادی ، مذهبی و سیاسی

وظایف کمیته ملی المپیک

کمیته ملی المپیک وظایف متعددی را عهده دار است اما اهم وظایف آن عبارت اند از

·   اجرای قوانین و مقررات کمیته بین المللی المپیک
·   تایید و معرفی فدراسیونهای ملی و ارگانهای ورزشی ایران به مجامع بین المللی ورزشی و حفظ حقوق آنان
·   فراهم ساختن مقدمات شرکت ورزشکاران منتخب ایران در بازیهای المپیک، آسیایی، دانشجویی و دانش آموزی و اردوهای تدارکاتی به منظور شرکت در مسابقات بین المللی
·   آشنا نمودن عامه مردم به مرام بازیهای المپیک و تشویق آنان برای پشتیبانی از نهضت بازیهای المپیک
·   اعزام نمایندگان کشور به مجامع مربوط به بازیهای المپیک و آسیایی و جهانی
·   تشکیل کلاسهای آموزشی اعم از داخلی و بین المللی در ایران با همکاری سازمانهای مربوطه در داخل و خارج کشور
·   ارتباط دائم با کمیته بین المللی المپیک ، کمیته های ملی المپیک کشورها، فدراسیونهای بین المللی و قاره ای و شورای المپیک قاره ای برای حفظ جنبش المپیک و منافع فدراسیونهای ورزشی کشور
·   همکاری در انجام امور فدراسیونهای ورزشی آسیایی ، بین المللی که احتمالاً دفاتر آنها در ایران باشد

ارکان تشکیلات کمیته ملی المپیک

ارکان کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر می باشند

1 – مجمع عمومی                      2 – هیئت رئیسه            3 – هیئت اجرایی          4 – دبیرخانه کل

5 – کمیته تدارکاتی بازیهای المپیک و آسیایی

 

مجمع عمومی

مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری کمیته المپیک است که از افراد و مقامهای زیر تشکیل می شود

·   هر ایرانی که عضویت کمیته بین المللی المپیک را داشته است
·   رئیس یا نماینده هر فدراسیون ورزشی که ورزش ان جزء برنامه های المپیک و آسیایی باشد.  نمایندگان نهادهای ورزشی کشور به شرح زیر
·   مسئول ورزشی کشور ( سرپرست سازمان تربیت بدنی ) به همراه چهار نفر از افراد مطلع در امور ورزشی و بازیهای المپیک به معرفی او
·   اعضای هیئت رئیسه کمیته ملی المپیک
·   دو نفر از ایرانیان عضو در کنفدراسیونهای بین المللی و قاره ای با معرفی سازمان تربیت بدنی
·   نماینده ورزش کارگران با معرفی ورازت کار و امور اجتماعی
·   نماینده ورزش کشاورزان با معرفی وزارت جهاد سازندگی
·   نماینده ورزش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
·   نماینده ورزش ارتش جمهوری اسلامی ایران
·   نماینده ورزش نیروهای انتظامی با معرفی وزیر کشور
·   نماینده انجمنهای ورزشی خواهران با انتخاب مسئولین انجمنها و معرفی سرپرست سازمان

هیئت رئیسه و هیئت اجرایی

اعضای هیئت رئیسه متشکل از 5 نفر است تحت عناوین رئیس ، دو نایب رئیس دبیرکل و خزانه دار، اعضای هئیت اجرایی متشکل از 11 نفر است که عبارتند از اعضای هئیت رئیسه و شش نفر عضو. این اعضا در یکی از جلسات مجمع عمومی از بین اعضا انتخاب و تا پایان بازیهای المپیک بعدی انجام وظیفه می نمایند. این اعضا می بایست سمت نمایندگی فدراسیونهای ورزشی را داشته باشند

د ) فدراسیونهای بین المللی [7] (IFS )

فدراسیونهای بین المللی سازمانهایی مستقل از کمیته بین المللی المپیک ( IOC ) و کمیته های ملی المپیک ( NOCS ) هستند. IOC 23 فدراسیون در ورزشهای المپیک تابستانی و 5 فدراسیون بین المللی در ورزشهای بازیهای المپیک زمستانی را مورد شناسایی قرار داده است. یک فدراسیون بین المللی مشترک نیز در هر دو المپیک شناسایی شده است

فدراسیونهای بین المللی از طرف IOC به عنوان عالیترین مرجع حاکم بر ورزش جهان شناخته می شوند

از و ظایف اساسی فدراسیونهای بین المللی می توان به برگزاری مسابقات جهانی، همکاری در برگزاری بازیهای المپیک، انتخاب داوران و مسئولان فنی بازیهای المپیک ، تدوین قوانین و مقررات مسابقات و آموزش داوران ، اشاره نمود. فدراسیونهای بین المللی برای خود یک انجمن جهانی به نام انجمن عمومی فدراسیونهای بین المللی ورزش [8] تشکیل داده اند ( GAISF ). گاهی اوقات این سازمان جلساتی را به منظور بررسی مسائل مربوط به فدراسیونهای بین المللی برگزار می نمایند

تصمیم در مورد ورزشهایی که در برنامه المپیک قرار می گیرد بر عهده IOC است و فدراسیونهای بین المللی همراه با کمیته برگزار کننده بازیهای المپیک ، مسئول برگزاری مسابقات هر رشته طبق قوانین و مقررات فنی رشته مربوط به خود هستند

لیست فدراسیونهای بازیهای المپیک زمستانی و بازیهای المپیک تابستانی به شرح ذیر است

فدراسیونهای ورزشهای المپیک زمستانی

1 – اتحادیه بین المللی پنتاتلون و بیاتلون . ( U.I.P.M.P ) ورزش مشترک هر دو المپیک

2 – فدراسیون بین المللی سورتمه رانی . ( F.B.T ) . سورتمه با دو سرنشین

3 – فدراسیون بین المللی هاکی روی یخ . ( I.I.H.F )

4 – فدراسیون بین المللی لوژ ( F.I.L ) سورتمه با یک سرنشین

5 – فدراسیون بین المللی اسکی ( F.I.S )

6 – اتحادیه بین المللی اسکیت ( روی یخ ) ( I.S.U )

فدراسیون های ورزشهای المپیک تابستانی

1 – فدراسیون بین المللی تیر و کمان ( F.I.T.A )

2 – فدراسیون بین المللی دو و میدانی آماتور ( I.A.A.F )

3 – فدراسیون بین المللی بدمینتون ( IBF )

4 – فدراسیون بین المللی بکستبال آماتور ( F.I.B.A )

5 – انجمن بین المللی بوکس آماتور ( A.I.B.A )

6 – فدراسیون بین المللی قایق رانی ( F.I.C )

7 – فدراسیون بین المللی دو چرخه سواری ( F.I.A.C )

8 – فدراسیون بین المللی شمشیربازی ( F.I.E )

9 – فدراسیون بین المللی فوتبال ( F.I.F.A )

10 – فدراسیون بین المللی ژیمناستیک ( F.I.G )

11 – فدراسیون بین المللی هاکی ( I.H.F )

12 – فدراسیون بین المللی جودو ( I.J.F )

13 – اتحادیه بین المللی پنتاتلون و بیاتلون ( U.I.P.M.B ) ورزش مشترک هر دو المپیک

14 – اتحادیه بین المللی تیراندازی ( U.I.T )

15 – انجمن بین المللی شنای آماتور ( F.I.N.A )

16 – فدراسیون بین المللی تنیس روی میز ( I.T.T.F )

17 – فدراسیون بین المللی تنیس ( I.T.F )

18 – فدراسیون بین المللی والیبال ( F.I.V.B )

19 – فدراسیون بین المللی وزنه برداری ( I.W.F )

20 – انجمن بین المللی کشتی آماتور ( F.I.L.A )

21 – اتحادیه بین المللی قایق بادبانی ( I.Y.R.U )

22 – فدراسیون بین المللی سوارکاری ( F.E.L )

23 – فدراسیون بین المللی قایقرانی ( F.I.S.A )

24 – فدراسیون بین المللی بدمینتون ( F.I.B.F )

25 – انجمن بین المللی بیس بال ( I.B.A )

 

فدراسیونهای ورزشی که توسط ( IOC ) مورد شناسایی قرار گرفته اند ولی جزء برنامه بازیهای المپیک قرار نگرفته اند

1– کمیته هماهنگی بین المللی ورزشهای جهانی برای معلولین ( I.C.C )

2 – فدراسیون بین المللی بولینگ ( F.I.Q )

3 – اتحادیه سازمانهای جهانی کاراته ( W.U.K.O )

4 – اتحادیه جهانی اسکی روی آب ( U.M.S.N )

5 – فدراسیون جهانی تکواندو ( W.T.F )

6 – فدراسیون بین المللی اسکواش ( I.S.R.F )

7 – فدراسیون ورزشهای اکروباتیک ( I.F.S.A )

8 – فدراسیون بین المللی سافتبال ( I.S.F )

9 – فدراسیون بین المللی راکت بال آماتور ( I.A.R.F )

هـ ) فدراسیونهای ملی ( NFS )

فدراسیونهای ملی ، بر طبق مقررات منشور المپیک ، اکثریت اعضای هر کمیته ملی المپیک را تشکیل
می دهند. به علت همین اصل است که در واقع کمیته های ملی المپیک در وهله اول کنفدراسیونی از فدراسیونهای ملی ورزشی محسوب می شود

هر فدراسیون ملی باید راساً در فدراسیون بین المللی مربوط به خود عضویت داشته و عضو کمیته ملی المپیک کشور خود نیز باشد

از سوی فدراسیون بین المللی، فقط یک فدراسیون ملی، به عنوان تنها مقام آن رشته ورزشی در کشور خود محسوب می شود و مسئولیت کلیه برنامه های ملی در آن رشته ورزشی را عهده دار است. کلیه و یا اغلب فدراسیونهای ملی یک کشور عضو فدراسیون بین المللی مربوط به خود هستند، اما متداول است که کشورهای جهان برای احیاء و اشاعه ورزشهای ملی و بازیهای سنتی خویش، و معرفی آن به سایر ملل و جوامع جهانی ورزش، به ایجاد فدراسیونهای خاص مبادرت می نمایند

فدراسیونهای مزبور عضویت فدراسیون خاصی را در سطح بین المللی و کمیته ملی المپیک کشور خویش ندارند. به عنوان مثال می توان در کشور ما انجمن ورزشهای بومی و محلی و فدراسیون ورزشهای باستانی و کشتی پهلوانی جمهوری اسلامی ایران را نام برد

و ) فدراسیونهای ملی جمهوری اسلامی ایران

فدراسیون سازمانی است مردمی ، دارای شخصیت حقوقی که به منظور برنامه ریزی ، هماهنگی، نظارت، ارزیابی و اجرای قوانین و مقررات خاص رشته ورزشی بر اساس اصول آماتوری و منشور المپیک ایجاد و زیر نظر سازمان تربیت بدنی فعالیت می نماید و بالاترین مرجع ذیصلاح فنی رشته مربوطه در سطح کشور
می باشد

 

اهم وظایف فدراسیون به شرح زیر است

1 – برگزاری انواع مسابقات در سطح کشور اعم از ( رسمی، دوستانه ، تشویقی و . . . ) در رده های مختلف سنی ( نونهالان ، نوجوانان ، امید، بزرگسالان ) بر اساس تقویم ورزشی مصوب

2 – تشکیل و برگزاری کلاسهای مربیگری و داوری در رده های مختلف ( ارتقاء ، توجیهی ، در سطح ملی و بین المللی با همکاری مراکز علمی ورزشی داخلی و خارجی

3 – انتخاب ورزشکاران نمونه به منظور تدارک و تشکیل تیمهای ملی در رده های مختلف سنی

4 – ارتباط با فدراسیونهای بین المللی ، کنفدراسیونهای قاره ای ، فدراسیونهای ملی سایر کشورها با هماهنگی دفتر امور بین المللی سازمان و کمیته ملی المپیک

5 – انتخاب مربیان تیمهای ملی در رده های مختلف سنی با توجه به دستورالعملهای صادره از سوی سازمان تربیت بدنی

6- معرفی و اعزام مربیان و داوران واجد شرایط به کلاسهای آموزشی ، تمرینی یا قضاوت در مجامع ورزشی
( قاره ای ، بین المللی ، المپیک ) که برای مربیگری و یا مدیریتهای ورزشی در داخل و خارج با همکاری کمیته ملی المپیک تشکیل می گردد

رئیس فدراسیون از طرف سرپرست سازمان تربیت بدنی منصوب می گردد . نایب رئیس و دبیر فدراسیون به پیشنهاد رئیس فدراسیون و حکم معاون فنی و امور فدراسیونهای سازمان تربیت بدنی منصوب می شوند . سایر اعضای هیئت رئیسه نیز به همین منوال تعیین می گردند

هر فدراسیون به منظور حسن انجام امور جاری و استفاده بیشتر از تخصص های م تواند کمیته هایی را بر حسب ضرورت و تأئید هیئت رئیسه با مشارکت افراد ذیصلاح تشکیل دهد

مانند کمیته مربیان ، کمیته داوران ، کمیته مسابقات ، کمیته آموزش ، کمیته فنی ، کمیته برنامه ریزی ، کمیته اجرایی و ; مسئولین کمیته ها از سوی فدراسیون انتخاب و احکام آنان از سوی رئیس فدراسیون صادر می شود

درآمد هر فدراسیون از محل کمکهای مستقیم سازمان تربیت بدنی تحت عنوان بودجه سالانه (ماده 17) و کمکهای مستقیم و غیر مستقیم ارگانها ، سازمانها ، نهادهای دولتی ، غیر دولتی و مردمی و همچنین از محل درآمد حاصله از فروش بلیط مسابقات ، فروش نشریات ، حق عضویت باشگاهها و ; تأمین می شود

 

فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران

فدراسیون های ورزشی در کشور ما عبارتند از

1  فدراسیون اسکی

2 فدراسیون اسکواش

3      فدراسیون ورزش باستانی و کشتی پهلوانی

4فدراسیون بسکتبال

5فدراسیون بدمینتون

6 فدراسیون بوکس

7فدراسیون بولینگ

8      فدراسیون بیس بال

9 فدراسیون پزشکی

10     فدراسیون پینگ پنگ
11     فدراسیون تکواندو
12    فدراسیون تنیس
13   فدراسیون تیراندازی
14   فدراسیون ورزش جانبازان و معلولین و نابینایان
15   فدراسیون جودو
16    فدراسیون دوچرخه  سواری
17   فدراسیون دو و میدانی
18   فدراسیون ژیمناستیک
19    فدراسیون سوارکاری
20    فدراسیون شطرنج
21    فدراسیون شمشیر بازی
22   فدراسیون شنا
23  فدراسیون فوتبال
24   فدراسیون قایقرانی و اسکی روی آب
25  فدراسیون کاراته
26   فدراسیون کشتی
27  فدراسیون کوهنوردی
28  فدراسیون گلف
29   فدراسیون موتورسواری و اتومبیل رانی
30   فدراسیون ورزشهای ناشنوایان
31   فدراسیون نجات غریق
32  فدراسیون والیبال

33 فدراسیون وزنه برداری

34 فدراسیون هاکی

35 فدراسیون هندبال

36  فدراسیون ورزشهای همگانی

37 فدراسیون ورزشهای رزمی و کونگ فو ، رزم آوران

ز) انجمنهای ورزشی بانوان

انجمنهای ورزشی بانوان وظایف مشابه وظایف فدراسیون های همنام خود در سطح کشور بر عهده دارند . این انجمنها در رابطه با ورزش بانوان کشور فعالیت می نمایند و عبارتند از

1  انجمن آمادگی جسمانی بانوان کشور

2 انجمن اسکی بانوان کشور

3      انجمن بدمینتون بانوان کشور

4انجمن بسکتبال بانوان کشور

5انجمن پینگ پنگ بانوان کشور

6 انجمن تیراندازی بانوان کشور

7انجمن دو و میدانی بانوان کشور

8      انجمن کاراته بانوان کشور

9 انجمن تکواندو بانوان کشور

10     انجمن جودو بانوان کشور
11     انجمن ژیمناستیک بانوان کشور
12    انجمن سوارکاری بانوان کشور
13   انجمن شطرنج بانوان کشور
14   انجمن شنا بانوان کشور
15   انجمن شمشیربازی بانوان کشور
16    انجمن معلولین و جانبازان بانوان کشور
17   انجمن نجات غریق بانوان کشور
18   انجمن والیبال بانوان کشور
19    انجمن هندبال بانوان کشور
20    انجمن کوهنوردی بانوان کشور
21    انجمن پزشکی بانوان کشور
22   انجمن ورزش همگانی بانوان کشور
23  انجمن قایقرانی بانوان کشور

 

ح) هیئت ورزشی

هیئت ورزشی یکی از ارکان فدراسیون می باشد که فعالیتهای مربوط به یک رشته ورزشی را در سطح استان مورد نظارت قرار داده و اداره می نماید

هدف هیئت فراهم نمودن زمینه های مساعد برای گسترش رشته ورزشی مربوطه و ایجاد انگیزه جهت جذب افراد به امر ورزش است

هیئتهای ورزشی استان در سطح استان تشکیل می شود و در هر یک از شهرستانهای استان و مرکز استان هیئتهایی به نام هیئتهای ورزشی شهرستان در هر یک از رشته های ورزشی ( بنا به نیاز) تشکیل می شود

رئیس هیئت استان توسط اداره کل تربیت بدنی استان به طور کتبی به فدراسیون پیشنهاد می شود که پس از بررسی و تأئید ، حکم لازم از طریق رئیس فدراسیون صادر می شود

ط) المپیک سولیداریتی [9] ( همبستگی )

المپیک سولیداریتی یا همبستگی المپیک از سال 1973 به منظور کمک رسانی به کمیته های ملی املپیک بنا به پیشنهاد اعضای IOC   تشکیل گردید

دفتر المپیک سولیداریتی به عنوان دفتر توسعه و رشد کمیته بین المللی المپیک محسوب می شود و اداره مرکزی آن در لوزان سوئیس است

این دفتر هر ساله در زمینه تربیت بدنی و آموزش مربی ، ورزشکار و مدیر به کمیته های ملی المپیک کمک می کند . المپیک سولیداریتی از لحاظ مالی مستقل و ریاست آن بر عهده رئیس آی.او. سی و نیابت ریاست آن بر عهده رئیس انوک ( انجمن جهانی کمیته های المپیک [10])  است

اهم اهداف المپیک سولیداریتی عبارتند از

·   پیشبرد جنبش المپیک و اصول آن
·   بسط اطلاعات فنی ورزشی مربوط به کلیه رشته های المپیکی در سطح جهان
·   کمک به فدراسیون های بین المللی در رسیدن به هدف های مشترک
·   کمک به کمیته های ملی المپیک کشورهای متقاضی و نیازمند

 

کمکهای المپیک سولیداریتی خاص اجرای برنامه های زیر است

·   اجرای دوره های آموزشی در زمینه های مدیریت و امور فنی در کشورهایی که کمیته های المپیک آنها توسط IOC به رسمیت شناخته شده اند
·   کمک به فدراسیونهای ملی که ورزش آنها جزء برنامه های المپیک قرار دارد و از طرف فدراسیون بین المللی مربوطه به رسمیت شناخته شده اند
·   هزینه مسافرت کارشناسان و متخصصان فنی خصوصاً جهت حضور در مجامع بین المللی و مسابقات المپیک

بودجه این کمکها از اختصاص یک سوم درآمد IOC   که از بابت فروش حق نمایش تلویزیونی برنامه های المپیک تأمین می گردد ، قابل پرداخت است . دو سوم باقیمانده بین IOC و فدراسیون های بین المللی تقسیم می شود

2 جایگاه ورزش در ساختار نظام دولتی

همانگونه که شرح داده شد ، کمیته ملی المپیک ، فدراسیونها و هیئتهای ورزشی برابر مفاد منشور المپیک در هر کشوری به وجود آمده اند و علی رغم آنکه با هماهنگی کامل وزارت ورزش آن کشور ( که در کشور ما سازمان تربیت بدنی است ) در جهت تعمیم و گسترش و رشد و ارتقای ورزش می کوشند و از حمایتهای مادی و معنوی دولت به طور مستمر برخوردار می باشد لیکن در اساسنامه به عنوان بخشی مستقل و غیر دولتی محسوب می گردند . به همین جهت در بخش سازمانهای ورزشی مربوط به جنبش المپیک تشریح گردیدند

جایگاه اصلی ورزش در ساختار نظام دولتی جمهوری اسلامی ایران در سازمان تربیت بدنی قرار گرفته است . در کنار سازمان تربیت بدنی و با هماهنگی آن هر یک از وزارتخانه های دولتی نیز به فراخور وضعیت و نیروهای انسانی تحت پوشش ، بخشی از تشکیلات خویش را به ورزش اختصاص داده اند که مهمترین آنها عبارتند از وزارت آموزش و پرورش ، وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، وزارت کار و امور اجتماعی می پردازیم

الف) سازمان[11] تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

تاریخچه تشکیلاتی سازمان تربیت بدنی

تاریخچه تاسیس سازمان تربیت بدنی به سال 1313 بر می گردد . اولین دستگاه عهده دار امور تربیت بدنی و ورزش کشور در سال 1313 با عنوان « انجمن ملی تربیت بدنی و پیشاهنگی ایران» به وجود آمد و شعب مختلف آن در مراکز استانها ، فرمانداریهای کل، شهرستانها و بخشها با شخصیت حقوقی ایجاد و در تاریخ 13 آبان 1325 رسماً به ثبت رسید

در مرداد ماه 1329 تغییرات عمده ای در اساسنامه قبلی داده شد و اساسنامه ای مشتمل بر 8 ماده ، 8 تبصره و 5 بند جایگزین اساسنامه قبلی گردید. که به موجب آن تشکیلات سازمانی انجمنها دگرگون شده و وظایف و نقشهای انجمنهای تابعه و هیئتهای مدیره آن تغییرات اساسی یافت. تعداد فدراسیونهای ورزشی بر اساس اساسنامه جدید به 19 فدراسیون رسید و برای هر یک از آنها آیین نامه ها و مقررات خاصی تدوین شد که برابر آن مصوبات اداره می شدند. و روسای کلیه فدراسیونها در شورای عالی انجمن مرکزی عضویت داشتند. به دنبال این اقدام و به منظور تقویت انجمن به تدریج لفظ پیشاهنگی از عنوان انجمن  حذف گردید و این سازمان به نام انجمن ملی تربیت بدنی در چهارچوب اساسنامه مزبور به انجام وظیفه پرداخت

در فروردین 1336 اساسنامه دیگری با 28 ماده، 11 تبصره و 20 بند تهیه و تغییرات جدیدی به متن اساسنامه قبلی اضافه گردید، تعداد اعضای هیئت مدیره انجمن افزایش یافت و دبیرخانه کل آن که مسئولیت حسن اجرای آیین نامه ها، اساسنامه ها و امور فدراسیونها و باشگاههای ورزشی و رسیدگی به امور سازمانهای وابسته و انجمنهای تربیت بدنی شهرستانها را  به عهده داشت توسعه سازمانی یافت

در شهریور 1337 به سازمان تندرستی جوانان و تربیت بدنی ایران تغییر نام یافت که این عنوان به سازمان ملی تربیت بدنی و تفریحات سالم تبدیل و اساسنامه ای با 17 ماده و 3 تبصره تنظیم و در اردیبهشت ماه 1343 به تصویب رسید و به مرحله اجرا گذاشته شد. این تشکیلات تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت و تا سال 1350مدیریت آن به عنوان یکی از معاونین وزارت آموزش و پرورش به نام معاونت ورزش اداره امور می نمود

در مرداد ماه 1350 قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی از تصویب مجلسین وقت گذشت و کلیه داراییها ، مطالبات ، دیون و تعهدات سازمان قبلی به این سازمان منتقل گردید و کارکنان شاغل پس از تهیه و تصویب تشکیلات تفصیلی سازمان در تاریخ اسفندماه 1350 تحت پوشش قانون استخدام کشوری قرار گرفته و به مستخدم رسمی تبدیل وضعیت پیدا کردند

در تاریخ مرداد ماه 1355 سازمان تربیت بدنی ایران منحل و به حالت تعلیق درآمد و به طور موقت تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت که این تصمیم انفعالی بیشتر به سبب ناکامی ایران در  مسابقات المپیک ( المپیک 1976) بود و قانون انحلال نیز در شهریورماه 1356 از تصویب مجلسین وقت گذشت که به موجب این قانون وظایف و اختیارات سازمان به دبیرخانه سازمان ورزش ایران و وزارت آموزش و پرورش واگذار گردید. امّا هنوز اقدامات مربوط به تهیه و تنظیم تشکیلات سازمانی و سازماندهی جدید سازمان ورزش به پایان نرسیده بود که پیروزی انقلاب اسلامی آن را معوق باقی گذارد و به موجب لایحه قانونی مصوب 24/3/85 شورای انقلاب ، قانون انحلال سازمان تربیت بدنی لغو و قانون جدید قابل اجرا گردید و سازمان به عنوان یکی از سازمانهای تعابعه نخست وزیری قلمداد گردید

از سال 1368 با حذف پست نخست وزیری از قانون اساسی و نظام اداری کشور واگذاری کلیه اختیارات نخست وزیر به ریاست جمهور ، در حال حاضر سازمان تربیت بدنی یکی از سازمانهای وابسته به نهاد ریاست جمهوری است و سرپرست سازمان در حال حاضر معاون ریاست جمهور نیز می باشد

وظایف سازمانی تربیت بدنی

 

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی رابط بین ورزش و بهداشت روانی دانشجویان رشته های ادبیات و تربیت بدنی ورودی 84 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی رابط بین ورزش و بهداشت روانی دانشجویان رشته های ادبیات و تربیت بدنی ورودی 84 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر دارای 84 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابط بین ورزش و بهداشت روانی دانشجویان رشته های ادبیات و تربیت بدنی ورودی 84 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی رابط بین ورزش و بهداشت روانی دانشجویان رشته های ادبیات و تربیت بدنی ورودی 84 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی رابط بین ورزش و بهداشت روانی دانشجویان رشته های ادبیات و تربیت بدنی ورودی 84 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر :

بررسی رابط بین ورزش و بهداشت روانی دانشجویان رشته های ادبیات و تربیت بدنی ورودی 84 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
فهرست

عنوان صفحه

چكیده 1

فصل اول : كلیات تحقیق 2

مقدمه 3

بیان مساله 4

اهداف تحقیق 5

فرضیه ها 6

تعاریف عملیاتی 7

فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق 9

هدف بهداشت روانی 10

ابعاد فعالیتهای بهداشت روانی 11

عوامل موثر در تامین بهداشت روانی 12

بهداشت روانی وورزش 19

مراحل رشد و ارتباط آن با ورزش 27

نقش بزرگسالان در ورزش كودكان و نوجوانان 28

نقش مربی در بهداشت روانی 30

پژوهش در انگیزه رضایت و تعارض 32

بهداشت روانی و اجتماع 34

عوامل اجتماعی موثر در بهداشت روانی 38

مركز راهنمایی كودك 39

كودكان و جوانان ناسازگار 40

علل پیدایش رفتار كودك و جوانان ناسازگار 41

پشگیری اولیه 45

پیشگیری ثالثیه 46

اصول بهداشت روانی 48

شناختن محدودیت ها 50

پی بردن به علل رفتار 52

رفتار تابع تمامیت فرد است 54

نیازهای اولیه 55

فصل سوم : روش تحقیق 56

جامعه مورد مطالعه 57

نمره گذاری آزمون 59

روش تحقیق 60

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 61

جدول 1-4 فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها 63

جدول 4-4 مقایسه بهداشت روانی 66

جدول 6-4 مقایسه تمایل به ورزش در بین دانشجویان تربیت بدنی وادبیات 68

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 69

بحث و نتیجه گیری 70

محدودیت ها 73

پیشنهادات 74

منابع و ماخذ 75

چكیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه ی بین بهداشت روانی وورزش در بین دانشجویان رشته های ادبیات و تربیت بدنی دانشگاه آزاداسلامی واحد ابهر كه فرضیه های عنوان شده عبارتند از بررسی رابطه بین بهداشت روانی وورزش و همین طور مقایسه هریك از متغییرهای عنوان شده در بین دو گروه دانشجویان ادبیات و تربیت بدنی كه طبق جامعه مورد مطالعه و برآورد دانش جویان در این دو رشته 720 نفر به عنوان جامعه آماری مشخص شده كه 60 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون بهداشت روانی گلدنبرگ 28 سوالی بر روی آنها اجرا گردیده است كه جهت آزمون فرضیه ها از خی دو و تی متغییر مستقل استفاده گردیده كه نتایج بدست آمده حاكی از آن است كه بین بهداشت روان وورزش رابطه معنی داری وجود دارد ولی بین بهداشت روان و ورزش در بین دو گروه ادبیات و تربیت بدنی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

فصل اول

«كلیات تحقیق»

مقدمه :

اعتقاد داریم كه تندرستی یكی از نعمتهای بزرگ در زندگی انسان است و نمی توان منكر شد كه سلامت روانی در زمره بالاترین نعمتهاست افرادی كه به نحوی از آنها با بیماران روانی عقب ماندگی ذهنی و معتادین به مواد مخدر و الكل سروكار دارند به این امر اعتقاد كامل دارند بدیهی است بیماریهای روانی مخصوص به یك قسمت یا طبقه خاصی نبوده و تمام طبقات جامعه را شامل می شود. بیماریهای روانی ، كارگر، كارمند، محصل و … و به عبارت دیگر امكان ابتلا به ناراحتی های روانی برای همه افراد جامعه وجود دارد و هیچ انسانی از فشارهای روانی و اجتماعی مصون نیست و به عبارت دیگر در برابر بیماریهای روانی مصونیت نداشته و ندارد و این خطری است كه مرتباً نسل فعلی و آینده را شدیداً تهدید می كند. به صورتی كه باید گفت: وجود یك بیماری روانی به كار عادی و اقتصاد خانواده لطمه شدید وارد می كند. درآمد سرانه را كاهش می دهد از لحاظ روابط انسانی سایر افراد خانواده را در وضع ناراحت و تأسف آوری قرار می دهد كه ورزش و تمایل به ورزش می تواند به این سلامت روانی افزایش دهد كه تمایل به ورزش و علاقه آن در روحیه افراد و پر كردن اوقات به روش درست می تواند راهی به سوی سلامت و بهداشت روانی باشد مسأله افزایش بیماریهای روانی موضوع روز بوده و رابطه مستقیمی با سیرصعودی تمایل افراد به ورزش و جایگذاری ورزش به عنوان یك اصل در زندگی است كه می تواند باعث بهداشت روانی در افراد شود و عدم اهمیت به ورزش می تواند در زندگی تأثیر منفی داشته باشد و تعصب نسبت به بیماریهای روانی و ورزش و اهمیت به آنها قدری است كه می تواند نقش مهمی را در زندگی پر كند. عدم برنامه صحیح و عدم درك از نحوه ورزش كردن می تواند باعث شود كه سلامت روانی در انسانها را به تأخیر باندازد.(میلانی فر – 1381)

بیان مسأله :

از دورانهای بسیار گذشته هر جا كه آدمی می توانسته سیطره خویش را تثبیت كند، ورزش و حركات ورزشی از زندگی اولیه بوده هر چند این گرایش اغلب اوقات با برنامه صورت نمی گیرد و به سوی تباهی و نابودی می رود ولی امروزه معدودند افرادی كه فكر می كنند ورزش باعث سلامت بدن و روان نمی شود و گاهی این نظر فراتر از این است كه ورزش عاملی است كه آدمی می تواند با آن روح و جسم و جان خود را مورد تزكیه قرار دهد و با این عامل می تواند از عصبانیت های زودگذر و خستگی روح را كاهش بدهد شكی نیست كه استفاده از ورزش در درمان بیماریهای روانی و حتی جسمی یك اصل است و این نكته است كه بزرگانی مثل جیمز و یونگ صریحاً به آن اشاره كرده اند كه البته نباید افراط گردند و نمی توان گفت كه با ورزش بهداشت روانی مستحكمی می رسیم بلكه بهداشت روانی بالا می تواند نشأت گرفته از ورزش و روحیه ورزشكاری در فرد باشد ورزش می تواند یك گرایش خاص و ذهنی انسان باشد كه آن را می توان یك حالت فیزیكی یكی در فرد است كه باعث سلامتی آن شود.

اهداف تحقیق :

هدف از تحقیق حاضر این است كه آیا بین بهداشت و سلامت روان ورزش رابطه وجود دارد و ورزش كردن و بالا بردن روحیه در انسانها از طریق ورزش می تواند سلامت روانی را در افراد بیشتر كند و آیا تمایل به ورزش در رشته های تحصیلی غیر از تربیت بدنی كمتر است و آیا سلامت روانی در بین رشته های تربیت بدنی و رشته های انسانی كه كمتر ورزش می كنند تفاوت دارند یا نه كه جزو اهداف اصلی و فرعی تحقیق حاضر به شمار می رود.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

وظیفه و هدف اصلی بهداشت روانی تأمین سلامت فكر وروان افراد جامعه است برای رسیدن به این هدف احتیاج به نیروی انسانی فعال و كاردان و همكاری سازمانهای دولتی برنامه ریز و بودجه برای گسترش سازمانهای درمان و بالاخره آموزش بهداشت همگانی در سطح جامعه است كه جهت سلامت فكر وروان افراد جامعه و پیشگیری از ابتلا به بیماری های روانی ورزش می تواند یك عامل مؤثری در زندگی باشد و انسان را همواره سوق بدهد به سوی سلامت و بهداشت روانی و امید است كه با این پژوهش ها و راه حلهای كاربردی بتوان جایگاه ورزش را در زندگی بیشتر و بیشتر كنیم و از كودكی به آموزش ورزش در بین كودكان و نوجوانان خود بپردازیم كه این تحقیق می تواند در نهادهای آموزشی و فرهنگی جایگاه بخصوصی داشته باشد.

فرضیه ها:

1- بین بهداشت روانی و ورزش رابطه معنی داری وجود دارد.

2- بهداشت روانی در بین دانشجویان تربیت بدنی بیشتر از دانشجویان ادبیات است.

3- تمایل به ورزش در بین بچه های تربیت بدنی و بچه های علوم انسانی تفاوت دارد.

متغیرها:

بهداشت روانی متغیر وابسته ورزش متغیر مستقل، بهداشت روانی متغیر

وابسته دانشجویان تربیت بدنی و ادبیات متغیر مستقل ورزش متغیر

وابسته دانشجویان علوم انسانی و تربیت بدنی متغیر مستقل.

تعاریف عملیاتی:

بهداشت روانی :

عبارتند از اینكه فرد چه احساسی نسبت به خود، دنیای اطراف محل زندگی و اطرافیان مخصوصاً به توجه با مسئولیتی كه در مقابل دیگران دارد چگونگی سازش وی با درآمد و شناخت موقعیت مكانی و زمانی خویش و عبارت است از سازش فرد با جهان اطرافش به حداكثر امكان طوری كه باعث شادی و بهداشت مفید ومؤثر به طور كامل شود و بالاخره عبارت است از نمره ای كه آزمودنی از آزمون گلد بنرگ(بهداشت روانی) بدست آمده است.

ورزش : عبارتند از حركات بدنی به صورت حرفه ای یا آماتوری كه هر فرد برای سلامت خود انجام می دهد كه عبارتند از حركات فیزیكی كه تمام اعضای بدن به حركت در آمده و باعث جلوگیری از چاقی و انواع بیماریهای چربی خون، فشار خون و … می شود و بالاخره عبارتند از نمره ای است كه آزمونها از آزمون مربوط به پرسش نامه ضدش به دست آمده است. دانشجویان تربیت بدنی عبارت است از كه دانشجویانی كه در دانشگاه مشغول تدریس در این رشته هستند و دروس آنها مربوط به ورزشها و انواع آنان و سلامتی بدست آوردن و روابط ورزش با عوامل اجتماعی- فرهنگی و روانی است.

دانشجویان ادبیات كه مربوط به گروه علوم انسانی و درسهای حفظی و یادگیری از طریق به خاطر سپردن است.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تعریف ومعرفی هندبال

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تعریف ومعرفی هندبال دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تعریف ومعرفی هندبال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تعریف ومعرفی هندبال،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تعریف ومعرفی هندبال :

تعریف ومعرفی هندبال

برای تعریف این ورزش کافی است نوعی بازی بسکتبال را در نظر آوریم که توپ با سرعتی بیش از حدّ معمول در حدود دروازه ها در جریان باشد وبازیکنها با حرارت وجدیت بیشتری سعی کنندبه جای شوت به حلقه ،از پشت یک محوطه ی 6 متری که محوطه ی دروازبان است،توپ را در دروازه ای که از نظر ابعاد تقریباً نصف دروازه فوتبال است وارد نمایند ویک امتیاز کسب کنند.

مشخصات ومزیتهای آن :

هندبال بسیاری از ویژگیهای ورزشهای اساسی مثل دو میدانی وهمچنین نکته های فنّی بیشتر ورزشهای دسته جمعی را داراست ،بنابراین نه تنها به عنوان یک ورزش دسته جمعی جالب ، بدان پرداخته می شود بلکه همراه با ورزشهای دیگر

برای تمرین وکسب بعضی آمادگیهای جسمانی نظیر سرعت ،

چابکی ،استقامت ،مهارت ،دقت ،قدرتوهماهمنگی بین اعصاب وعضله ها مورداستفاده قرار می گیرد .

عامل دیگری که باعث ایجاد لذت واشتیاق دربازیکنان هندبال می شود این است که دستها که وسیله ی حساس وطبیعی بشر است ،در این بازی وظیفه ی اساسی را بر عهده دارد وبیشتر وقت ها بازیکن با تنوع شوت ها واستفاده ازتاکتیکهای عاقلانه ،لذت موفقیت را در شوت به دروازه احساس می کند . سرعتی که لازمه ی موفقیت در بازی هندبال است باعث می شود که بازیکن دارای سرعت عکس العمل بسیاری باشد واز استعداد فریب دادن حریف در هنگام مقابله ،بخوبی آگاه باشد .

بر خلاف ورزشهایی که در آنها با توپ بازی می شود هندبال ،چه در حمله وچه در دفاع ،یک ورزش شدید وخشن محسوب می شود ونوع تکنیک وزیبایی همراه با شجاعت وقدرت که در این ورزش به کار گرفته می شود ،هندبال را ورزشی پر از حرکت وانرژی جلوه گر می سازد. از دیگر مزیتهای هندبال کم هزینه بودن آن است ،زیرا می توان در زمینهای فوتبال وسالن های ورزشی فقط با داشتن یک توپ ودو دروازه به این بازی مفرّح پرداخت .از نظر آموزشی هندبال نیز دارای مزیتهای دیگری چون سهولت فهمواصالت ریشه وتنوع خصوصیات وتقویت صفاتی از قبیل جنبش وتحرک بدنی وتقویت فکروبویژه تقویت روحیه اجتماعی وصفا وصمیمیت وسجایای اخلاقی است.

تاثیرات تماشاچیان برورزشكاران

بدون وجود تماشاگر ورزش و رقابت مدرن وجود نخواهد داشت یكی از مهمترین مسائل تاثیرگذار در رقابت های وررزشی تماشاگران ورزش هستند كه تاثیرات مهم و همه جانبه ای بر نتایج بازی ، میزان پرخاشگری ، سرمایه گذاری در ورزش ، بلیغات ورزش و غیره دارند . شاید اگر تماشاچی را زا رقابت های حرفه ای ورزش حذف كنیم ، كسی حاضر به رقابت نباشد و در نتیجه تمام مسائل حاشیه ای آن نیز از بین خواهد رفت . از طرف دیگر تماشا چیان در یك ارتباط تنگاتنگ و عاطفی دو جانبه با تیم ها و ورزشكاران قرار دارند . موفقیت و شكست فردی در نظر گرفته شده و ببه همانن میزان تولید اضطراب ، احساس حقارت یا غرور خواهد كرد . بسیارند افرادی كه بخاطر شكست تیم مورد علاقه شان دست به خود كشی و پرخاشگری زده اند . این مسئله نقش تاثیرگذار تماشاچیان را بیش از پیش حساس و در خور توجه می نماید . هزاران تماشا چی در ورزشگاههای مختلف برای و.رزشكاران تقویت مثبت و منفی فراهم می نمایند . اثرات انگیزشی تماشاچیان از مهمترین مواردی است كه در بحث تاثیرات آنها می توان به آن پرداخت .

نوع فایل:word

سایز:18.7 KB

تعداد صفحه: 10

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی اهداف و اهمیت اجتماعی ورزش

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی اهداف و اهمیت اجتماعی ورزش دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اهداف و اهمیت اجتماعی ورزش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی اهداف و اهمیت اجتماعی ورزش،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی اهداف و اهمیت اجتماعی ورزش :

فصل اول ـ اهداف و اهمیت اجتماعی ورزش

اهداف تربیت بدنی در جوامع گذشته و امروز

مطالعه و تحلیل تاریخی احوال اقوام گذشته و حال نشان می دهد كه سعی و تلاش انسان قدمت تاریخی دارد ، تا آنجا كه می توان گفت اداره حیات اقوام ابتدایی بدون حركت و فعالیت میسر نبوده است. اجرای مهارتهایی از قبیل زوبین اندازی ، تیراندازی با تیر و كمان ، كوه و غار پیمایی ، كشتی گیری و حتی اجرای مسابقه های دو كه در قرآن كریم در داستان برادران یوسف نیز از آن ذكری به میان آمده است ، جملگی حاكی از رواج فعالیتهای جسمانی و تربیت بدنی در نزد ملتها و اقوام روزگاران گذشته بوده است.

در زندگی فردی و اجتماعی بسیاری از جوامع و ملتهای امروز جهان ، تربیت بدنی و ورزش بخش مهم و جدایی ناپذیری از برنامه های كلی تربیت كودكان و جوانان به حساب می آید . امروزه ملتها بر اساس جهان بینی و شناخت كلی از انسان به طرح و تنظیم برنامه های ورزشی و تربیت بدن می پردازند و این گونه برنامه ها را در زندگی خانوادگی و آموزشگاهی نسلهای حال و آینده خود قرار می دهند.

اهداف عمده تربیت بدنی در تاریخ زندگی انسان عبارت است از : حفظ سلامت ، تعمیم بهداشت ، رشد و تقویت قوای جسمی ، آمادگی برای فعالیتهای دفاعی ، كسب شادابی و نشاط ، و نیل به موفقیت در وظایف حرفه ای و شغلی . اهداف فوق تا به امروز با مختصر تغییری در نزد اكثریت جوامع بشری ترغیب می شود و بر حسب ضرورت تاریخی بر یك یا چند هدف تاكید بیشتری به عمل می آید.

در عصر حاضر ، در سایه تحولات اجتماعی و سیاسی در جهان بویژه در دنیای غرب ، مقاصد دیگری به اهداف فوق افزوده شده و مفهوم ورزش به جای تربیت بدنی عاملی برای تخدیر و سرگرم نگه داشتن ملتهای ضعیف جهان گردیده است. تربیت بدنی كه در آغاز پیدایش آن جنبه فردی و در نهایت ملی داشت اینكه به صورت جمعی و بین المللی در آمده است تا وسیله برای بهره برداری مقاصد سیاسی كشورهای استعماری باشد.

اهداف تربیت بدنی در جامعه اسلامی

پیش از اینكه دیدگاه اسلام در زمینه ورزش و تربیت بدنی مطرح گردد ضروری است نظر این آیین الهی درباره بدن انسان شناخته شود. در آیین مقدس اسلام ، بر خلاف بسیاری از آیینهای دیگر ، بدن آدمی تحقیر نمی شود . اسلام بدن انسان را بی ارزش نمی شمارد ، زیر بدن انسان ابزار تكامل روح اوست. تحقیر بدن در حكم تحقیر شخصیت آدمی است و كسی كه مرتكب این عمل شود مستوجب كیفر و قصاص است.

در اسلام حفظ بدن از خطرها و آسیبها و تامین موجبات سلامت و بهداشت آن وظیفه أی الهی است و تضعیف و یا تخدیر بدن امری ناروا و مزموم است. امام سجاد (ع) در رساله حقوق می فرماید : ان لبدنك علیك حقا. بدن تو بر تو حقی دارد و حق آن این است كه آن را سالم ، نیرومند ، مقاوم در برابر شداید و سختیها و در كمال نشاط نگاه داری . طول عمر و صحت بدن و ایمن بودن از بلاها و رنجها از اموری است كه بدن از خطر و تامین سلامت و بهداشت آن تاكید شده و راههای مختلفی برای این منظر و ارائه گردیده است. ارزش بدن و سلامت آن در اسلام به حدی است كه بعضی از دانشمندان اسلامی گفته اند : پیامبران الهی در آغاز نبوت و رسالت خود باید سالم و از نقص بدنی دور و بركنار باشند.

در بینش اسلامی ، بیماری تن از مهمترین بلاها و گرفتاریها محسوب می شود. صدمه زدن عمدی به بدن ظلم به شمار می آید و آدمی را مستحق كیفر و عقوبت می سازد. بدن هدیه ای است الهی كه بر اساس حسن و كرامت آفریده شده است و ظرافت شگفت انگیزی در آن به كار برده شده است كه مطالعه و تامل در آن موجب افزایش معرفت انسان نسبت به خداوند متعال می گردد. بدن وسیله أی برای به جای آوردن فرایض دینی و عبادت است. نماز ، روزه، جهاد و انواع خدمتها به خلق خدا با توانایی بدن و سلامت آن میسر می شود. نماز شب و قیام در خلوت شب در سایه توان بدنی امكان پذیر می شود. در بینش اسلامی ، میان بدن و روح تاثیر و ارتباط متقابل و انفكاك ناپذیر وجود دارد. سلامت یا ضعف و بیماری بدن در نشاط و فعالیت و یا افسردگی و ناتوانی روح اثر مستقیم دارد.

تربیت و تقویت بدن و آمادگی همه جانبه آن مورد توجه اسلام است و در صورتی كه همراه با ذكر و یاد خدا باشد عین عبادت است. بر خلاف آنچه بعضی از ناآگاهان می پندارند ورزش كاری لغو نیست . كار لغو از نظر اسلام گفتار و یا رفتاری است كه در آن فایده ای مشروع و یا عقل پسند وجود نداشته باشد ، و ورزش این چنین نیست . درخواست سلامت و قوت بدن از خداوند جزء دعای مسلمانان است ، چنانكه در دعای ابوحمزه ثمالی می خوانیم : اللهم اعطنی السعه فی الرزق ..و الصحه فی الجسم و القوه فی البدن .

حفظ سلامت بدن و رعایت آن تا جایی توصیه شده است كه حتی در مواردی به جای غسل و وضو، تیمم و به جای گرفتن روزه ، افطار تكلیف شده است. در اسلام به مومنان ، قوی زیستن و سالم و با نشاط بودن و برخوردار شدن از قدرت تن توصیه می شود. از این رو تربیت بدنی و ورزش باید جزئی از برنامه زندگی و بخشی از مراحل آموزش و پرورش هر مسلمان قرار گیرد.

مطالعه تاریخ حیات رسول گرامی (ص) و ائمه هدی علیهم السلام و نیز صحابه و تابعین گرانقدر آنان نشان می دهد آنان نیز به ورزش و تربیت و تقویت بدن خود می پرداختند و در فعالیتهایی از قبیل مسابقه های دو ، سواری ، تیراندازی شركت می كردند. مباحثی چون احكام سبق و رمایه و حتی شناكردن ، بخشی از محتوای كتب فقهی و روایات ما را تشكیل می دهد.

هدف غایی تربیت بدنی و ورزش از دیدگاه اسلام ، تامین سلامت و بهداشت بدن و تقویت و رشد آن و در نتیجه حركت به سوی كمال است. در جامعه اسلامی ورزش وسیله بسیار موثر و شیوه ای پسندیده برای رسیدن به اهداف زیر است :

اهداف تربیت بدنی و ورزش

1ـ هدفهای بهداشتی و تندرستی

ـ تامین سلامت و بهداشت بدن و تجهیز آن در برابر عوارض و بیماریها ؛

ـ تامین و تسهیل شرایط رشد و تقویت بدن در حد امكان و توان رعایت جنبه اعتدال در آن ؛

ـ ایجاد ورزیدگی و هماهنگی در بین اعضا و اندامها به منظور برخوردار شدن از قدرت سرعت ، چابكی و مهارت ؛

ـ ایجاد مقاومت و افزایش میزان تحمل و عادت دادن آدمی به صبر و استقامت در برابر شداید و سختی ها

ـ دستیابی به قدرت ضبط ارادی اعضای بدن و به كارانداختن ارادی آنها .

ـ بازسازی و نو توانی بدن به منظور رفع نقایص جسمی و نارساییهای فیزیكی و افزایش میزان كارآیی آن .

2ـ هدفهای تربیتی و اخلاقی

ـ پرورش روان و ایجاد زمینه برای استقلال شخصیت ، سعه صدر ، همت بلند ، ایثار و فداكاری .

ـ دستیابی به مراتب قوت قلب ، جرات ، شهامت ، استقامت و پایداری و تقویت روحیه.

ـ رشد و پرورش ، رغبتهای مثبت و جهت دهی آنها به سوی خیر و كمال .

ـ توجه به كرامت و والایی خود و خویشتنداری در برابر نابسامانیها و مفسده ها .

ـ شناخت و مسئولیتهای انسانی و اسلامی و سعی در انجام دادن هرچه بهتر تكالیف و وظایف خود .

ـ افزایش توان و قدرت تصمیم گیریهای سریع ، عادلانه ، اقتصادی و مناسب.

ـ رشد و پرورش توجه و دقت ، مقایسه و تشخیص و جهت دادن به آنها برای رسیدن به هدفهای مورد نظر.

ـ خودداری از پذیرش تحمیلی افكار و عقاید مذموم و ارشاد و هدایت دیگران در صراط مستقیم.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ورزش . سلامت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 ورزش . سلامت دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ورزش . سلامت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ورزش . سلامت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ورزش . سلامت :

ورزش . سلامت

شركت روز افزون دانش آموزان در فعالیت های ورزشی داخل وخارج مدرسه بدون رعایت اصول ایمنی ممكن است پتانسیل آسیب پذیری آنان رادر محیط های آموزشی افزایش دهد .اگر چه اطلاعات دقیقی از میزان بروز حوادث ورزشی دانش آموزان در دسترس نیست ولی معلمان می توانندبا رعایت برخی از نكات ساده به حفظ سلامتی وافزایش لذت وشادی دانش آموزان كمك كنند.

دردهای دوران رشد

برخی از دانش آموزان ممكن است در ساعات تربیت بدنی از دردهایی در قسمت های مختلف بدن شكایت كنند كه بعد از ورزش یا در هنگام خستگی شدت می یابد.دردهای دوران رشد ممكن است در تمام اعضای بدن باشداما سر درد ودرد شكم شایع تر است .علت اصلی این دردهای نهانی مشخص نیست ودرمان ویژه ای ندارد اما در دوره ی جهشی نوجوانی،رشد نامتناسب استخوان ها وعضلات به دلیل جهش سریع در رشد قد ممكن است یكی از علل باشد .اگر درد و ناراحتی ، بهانه ای برای جلب توجه بیشتر یا فرار از فعالیت كلاسی نباشد،ورزش باعث افزایش دردمی شود واین دردها در ساعات تربیت بدنی باید جدی تلقی گردد.این دردها زود گذر هستند وبه طور طبیعی از بین می روند.

كمردرد

برخی از نوجوانان وجوانان ممكن است از كمر درد شكایت كنند .رشد سریع، افزایش ناگهانی شدت تمرینات پرشی وفعالیت های روزمره نادرست از قبیل نشستن،خوابیدن وحمل اشیاءوحركات وتمرینات كششی غلط، ممكن است موجب كمر دردشود .ضمن استفاده از حركات تمرینی مناسب،مشورت با پزشك متخصص ضروری است .

ناتوانی های فیزیولوژیك

بیماری هایی مانند صرع ،آسم ،دیابت ،ناراحتی های قلبی وغیره در دانش آموزان باعث افت عملكرد حركتی می شود . معلمان تربیت بدنی قبل از شروع برنامه های ورزشی در آغاز هر سال تحصیلی باید از وضعیت جسمانی وبهداشتی دانش آموزان آگاهی كامل داشته باشند تافعالیت های حركتی متناسب را برای آنان تجویز كنند.

نوع فایل: word

سایز:268 KB

تعداد صفحه:18

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اصول‌ اساسی‌ برنامه‌ پیاده‌روی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله اصول‌ اساسی‌ برنامه‌ پیاده‌روی دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اصول‌ اساسی‌ برنامه‌ پیاده‌روی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اصول‌ اساسی‌ برنامه‌ پیاده‌روی

اصول‌ اساسی‌ برنامه‌ پیاده‌روی  
2- اصل‌ اختصاصی‌ بودن) (Specificity :  
3- اصل‌ اضافه‌ بار(  Over Loud)ومقاومت‌ پیشرونده  ‌(Progressive Resistance ) :  
4 – مدت‌ زمان‌ تمرین‌ ( Duration)  :  
5- تعداد جلسات‌ تمرین‌ ( Frequency) :  
6 – اصل‌ شدت‌ ( Intensity)  :  
7 – اصل‌ بازگشت‌ به‌ حالت‌ اولیه ( Recovery)  :  
ب‌ – تکنیک‌ راه‌ رفتن‌ و پیاده‌روی‌ :  
1 – وضعیت‌ پا ها :  
2 – وضعیت‌ بازوها :  
3- حالت‌ تنه‌ :  
ج‌ – زمان‌ ورزش‌ و پیاده‌روی‌  
د – کفش‌ مناسب‌ برای‌ پیاده‌روی‌  
ه‌ – موارد لازم‌ برای‌ مشاوره‌ پزشکی‌ قبل‌ از شروع‌ پیاده‌روی‌  
دستورالعمل‌ تست‌ کوپر :  
قدرت بدنی در تمرین های ایروبیکی  
ایروبیک چه اثرات مثبتی بر روحیه و بدن انسان دارد؟  
ایروبیک چه ویژگی های مثبتی نسبت به ورزش های دیگر دارد؟  
برای موفقیت در این ورزش چند روز و چند ساعت باید تمرین کرد؟  
چه گروه های سنی می توانند ورزش ایروبیک را انجام دهند و آیا در این ورزش محدودیت سنی نیز وجود دارد؟  
به نظر شما که مربی ورزش هستید چرا زنان ما برای کم کردن وزن به جای ورزش از رژیم های غذایی نادرست استفاده می کنند؟  
زنان باردار چگونه می توانند ورزش ایروبیک را انجام دهند؟  
به نظر شما برای توسعه و فراگیر شدن ورزش ایروبیک چه اقداماتی باید صورت گیرد؟  
اهداف ورزش ایروبیک  
8 اشتباه در مورد کاهش وزن  

اصول‌ اساسی‌ برنامه‌ پیاده‌روی

 برای‌ انجام‌ تمامی‌ فعالیتهای‌ ورزشی‌ و آمادگی‌ جسمانی‌ بایستی‌ مواردی‌ بعنوان‌ اصول‌ رعایت‌ گردد که پیاده‌روی‌ نیز از این‌ قاعده‌ مستثنی‌ نمی‌باشد که‌ این‌ اصول‌ کلی‌ عبارتند از

 1 – گرم‌ کردن‌ و خنک‌ نمودن‌ بدن‌ ( down Warm up &Cool ) :

 قبل‌ از شروع‌ فعالیت‌ فیزیکی‌ لازم‌ است‌ که‌ سیستم‌ قلبی‌ عروقی‌ با انجام‌ برنامه‌ گرم‌ کردن‌ بتدریج‌ تحریک‌ گردد وضربان‌ قلب‌ بتدریج‌ افزایش‌ یابد در غیر اینصورت‌ و با افزایش‌ یکباره‌ ضربان‌ قلب‌ ممکن‌ است‌ مشکلات‌ قلبی برای‌ فرد ایجاد گردد . بنابراین‌ حتماً بایستی‌ قبل‌ از پیاده‌روی‌ عمل‌ گرم‌ کردن‌ انجام‌ گیرد که‌ بصورت‌ 5 دقیقه‌ راه رفتن‌ آهسته‌ می‌باشد . بهتر است‌ بعد از گرم‌ کردن‌ حرکات‌ کششی‌ بمدت‌ 5 دقیقه‌ انجام‌ پذیرد. حرکات‌ کششی سبب‌ افزایش‌ ارتجاع‌ پذیری‌ عضلات‌ ، کاهش‌ مقاومت‌ عضلانی‌ ، بهتر شدن‌ قابلیت‌ انقباضی‌ آن‌ و کاهش‌ احتمال آسیب‌های‌ ورزشی‌ می‌گردد . در پیاده‌روی‌ بهتر است‌ حرکات‌ کششی‌ برای‌ عضلات‌ چهار سرران‌ ، پشت‌ ران ، پشت‌ ساق‌ ، کمر و عضلات‌ شانه‌ و بازو انجام‌ گیرد.( به‌ ضمیمه‌ مراجعه‌ گردد )

 در خاتمه‌ برنامه‌ ورزشی‌ نبایستی‌ فعالیت‌ فیزیکی‌ بطور ناگهانی‌ متوقف‌ گردد بلکه‌ بهتر است‌ که‌ حدود 5 دقیقه‌ باراه‌ افتن‌ آهسته‌ و انجام‌ حرکات‌ کششی‌ ، عضلات‌ را از حالت‌ سفتی‌ خارج‌ نموده‌ و ضربان‌ قلب‌ را به‌ آرامی‌ به‌حالت‌ طبیعی‌ باز گرداند

2- اصل‌ اختصاصی‌ بودن‌) (Specificity

 تغییرات‌ فیزیولوژیک‌ وتغییرات‌ تطابقی‌ در عضلات‌ نسبت‌ به‌ نوع‌ تمرین‌اختصاصی‌ می‌باشد بعنوان‌ نمونه‌ فعالیت‌هوازی‌ (Aerobic) مانند پیاده‌روی‌ و دویدن‌ سبب‌ افزایش‌ ظرفیت‌ هوازی‌ و استقامت‌ قلبی‌ ریوی‌ می‌گردد وفعالیت‌ های‌ بیهوازی‌

(Anaerobic) مانند کار با وزنه‌ سبب‌ افزایش‌ ظرفیت‌ بیهوازی‌ و قدرت‌ موضعی‌ عضلات می‌گردد

3- اصل‌ اضافه‌ بار(  Over Loud)ومقاومت‌ پیشرونده  ‌(Progressive Resistance )

 برای‌ افزایش‌ قدرت‌ و استقامت‌ بدن‌ لازم‌ است‌ که‌ سیستم‌های‌ عضلانی‌ و قلبی‌ ریوی‌ تحت‌ تأثیر فشار ورزشی بیش‌ از حد طبیعی‌ قرار گیرند تا تغییرات‌ فیزیولوژیک‌ در بدن‌ ایجاد گردد. با انجام‌ تمرینات‌ ، قدرت‌ عضلانی‌ و استقامت‌ قلبی‌ ریوی‌ افزایش‌ می‌یابد ولی‌ با عدم‌ افزایش‌ تدریجی‌ شدت تمرین‌ تغییرات‌ ایجاد شده‌ در همان‌ حدود باقی‌ می‌ماند بنابراین‌ لازم‌ است‌ که‌ شدت‌ تمرینات‌ بتدریج‌ افزایش پیدا کند.همچنین‌ برای‌ اعمال‌ اضافه‌ بار علاوه‌ بر افزایش‌ شدت‌ تمرین‌ میتوان‌ مدت‌ زمان‌ تمرین‌ در هر جلسه‌ ویا تعداد جلسات‌ تمرین‌ در هفته‌ را افزایش‌ داد

4 – مدت‌ زمان‌ تمرین‌ ( Duration) 

 مدت‌ زمان‌ تمرین‌ ، زمانی‌ است‌ که‌ به‌ هر جلسه‌ ورزشی‌ اختصاص‌ داده‌ می‌شود . مبتدیان‌ بایستی‌ حداقل‌ بمدت  15-20 دقیقه‌ ورزش‌ نموده‌ و باافزایش‌ آمادگی‌ جسمانی‌ هر جلسه‌ ورزشی‌ میتواند تا حدود 30-60 دقیقه‌افزایش‌ یابد

افراد با آمادگی‌ جسمانی‌ پایین‌ تر بایستی‌ شروع‌ تمریناتشان‌ به‌ میزان‌ کمتر و در حدود5-10 دقیقه‌در هر جلسه‌ باشد. برنامه‌ های‌ ورزشی‌ بیش‌ از

60 دقیقه‌ فواید اضافه‌ تری‌ از نظر ارتقاء سلامتی‌ ندارند

5- تعداد جلسات‌ تمرین‌ ( Frequency)

  به‌ معنی‌ تعداد جلسات‌ ورزشی‌ در هفته‌ می‌باشد . بطور کلی‌ برنامه‌ ورزشی‌ 5-3 روز در هفته‌ کافی‌ می باشد‌ ولازم‌ است‌ که‌ بین‌ جلسات‌ ورزشی‌ 48-24 ساعت‌ زمان‌ برای‌ استراحت‌ و ریکاوری‌ در نظر گرفته‌ شود

6 – اصل‌ شدت‌ ( Intensity) 

 شدت‌ عبارت‌ از درجه‌ اضافه‌ بار یا استرس‌ زایی‌ یک‌ تمرین‌ می‌باشد. برای‌ اینکه‌ یک‌ تمرین‌ هوازی‌ اثرات‌ مناسبی‌بر روی‌ سیستم‌ قلبی‌ ریوی‌ و سیستم‌ عضلانی‌ اعمال‌ نماید برنامه‌ تمرینی‌ بایتی‌ شامل‌ فعالیتهایی‌ گردد که‌ سبب ‌ایجاد یک‌ اضافه‌ بار بر روی‌ سیستم‌ های‌ فوق‌ گردد تحقیقات‌ نشان‌ داده‌ است‌ که‌ شدت‌ تمرینات‌ هوازی‌ بایستی ‌حداقل‌ 70%حداکثر ضربان‌ رزرو قلبی (Maximum Heart Rate Reserve)بوده‌ و در طی‌ مدت‌ تمرین Training  Target Heart  Rate را محاسبه‌ نمود

 TTHR = ( MHR – RHR ) 0.7 + RHR

 در فرمول‌ فوقRHR تعداد ضربان‌ قلب‌ در حالت‌ استراحت‌ بوده‌ و حداکثر ضربان‌  قلب‌ MHR از فرمول‌ زیرمحاسبه‌ می‌شود

 MHR = 220 – Age ( year(

لازم‌ بذکر است‌ که‌ برنامه‌های‌ ورزشی‌ با شدت‌ پایین‌ یعنی‌ پایین‌تر از 70% برای‌ افراد غیر فعال‌ و برای‌ افرادی‌ که‌می‌خواهند وزن‌ بدنشان‌ را در میزان‌ مناسبی‌ نگه‌ دارند مناسب‌ است‌ . در کل‌ شدت‌  ورزش‌ بایستی‌ بر حسب‌ سن‌ومیزان‌ آمادگی‌ جسمانی‌ فرد تعیین‌ گردد. بطور کلی‌ میتوان‌ ضربان

قلب 120-110 را برای‌ افراد میانسال‌ وضربان‌ قلب‌ ‌ 160-140 را برای‌ افراد جوانتر بعنوان‌ شدت‌ تمرینی‌ مناسب‌ در نظر گرفت‌

 * تبصره‌ 1 – برای‌ اندازه‌گیری‌ ضربان‌ قلب‌ میتوان‌ دست‌ راست‌ را مستقیماًدر روی‌ ناحیه‌ قلب‌ گذاشت‌ و یا نبض‌رادیال‌ را در پایه‌ انگشت‌ شست‌ دست‌ و یا نبض‌ تمپورال‌ را در قسمت‌ جلویی‌ گوش‌ لمس‌ نمود . گرفتن‌ نبض‌کاروتید در ناحیه‌ گردن‌ توصیه‌ نمیشود زیرا فشار بر این‌ ناحیه‌ میتواند سبب‌ کاهش‌ ضربان‌ قلب‌ یا ایجاد ناراحتی‌قلبی‌ در بعضی‌ موارد گردد

* تبصره‌ 2- ضربان‌ ده‌ ثانیه‌ای‌( The Ten-Second Rate)) برای‌ اینکه‌ ارزیابی‌ شدت‌ فعالیت‌ ورزشی‌ برای‌فرد راحت‌ باشد میتوان‌ ضربان‌ هدف‌ را بر عدد 6 تقسیم‌ نمود تا ضربان‌ قلب‌ مورد نظر در مدت‌ ده ثانیه‌ بدست‌آید با این‌ روش‌ فرد میتواند با گرفتن‌ نبض‌ خود بمدت‌ ده ثانیه‌ شدت‌ فعالیت‌ ورزشی‌ خود را مقایسه‌ نماید

7 – اصل‌ بازگشت‌ به‌ حالت‌ اولیه‌ ( Recovery) 

 در مواقعی‌ که‌ عضلات‌ بدنبال‌ تمرینات‌ خسته‌ هستند ، تمرین‌ اضافی‌ نه‌ تنها سبب‌ افزایش‌ قابلیتهای‌ جسمانی‌نمی‌شوند بلکه‌ ممکن‌ است‌ سبب‌ آسیبهای‌ عضلانی‌ نیز گردند بنابراین‌ لازم‌ است‌ در میان‌ جلسات‌ تمرینی‌زمانهای‌ استراحت‌ و ریکاوری‌ مناسبی‌ در نظر گرفته‌ شود. بعضی‌ از علائم‌ استراحت‌ ناکافی‌ شامل‌ مواردی‌ مانندتهوع‌ ، سرماخوردگی‌ و افزایش‌ بیش‌ از حد ضربان‌ قلب‌ و فشارخون‌ می‌باشد

ب‌ – تکنیک‌ راه‌ رفتن‌ و پیاده‌روی‌

 از زمانی‌ که‌ کودک‌ شروع‌ به‌ راه‌ رفتن‌ می‌کند کسی‌ به‌ او شیوه‌ راه‌ رفتن‌ صحیح‌ را نمی‌آموزد و از لحاظ‌ حرکت‌شناسی‌ و بیومکانیکی‌ راه‌ رفتن‌ بسیاری‌ از افراد صحیح‌ نیست‌ که‌ در اینجا به‌ وضعیت‌ پاها ، بازوها و تنه‌ درپیاده‌روی‌ صحیح‌ اشاره‌ می‌گردد

1 – وضعیت‌ پا ها

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید