تحقیق پیشگیری از اعتیاد از دیدگاه کارکنان سازمان زندانها

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق پیشگیری از اعتیاد از دیدگاه کارکنان سازمان زندانها دارای 90 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق پیشگیری از اعتیاد از دیدگاه کارکنان سازمان زندانها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق پیشگیری از اعتیاد از دیدگاه کارکنان سازمان زندانها

فصل اول طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت وضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
هدف کلی
فرضیه های تحقیق
تعریف عملیاتی
فصل دوم :پیشینه نظری تحقیق
مقدمه
عوامل استعمال مواد مخدر توسط کودکان و نوجوانان
عوامل موثر بر اعتیاد
طبقه اجتماعی – فرهنگی
عوامل گرایش به مواد مخدر
الف) عوارض جسمی
ب) مشکلات روانی
اپیدمیولوژی مصرف غیرقانونی مواد صنعتی و شیمیایی در جهان
باورهای شایع و غلط در مورد مصرف مواد صنعتی و شیمیایی
علل گرایش به اعتیاد
در سه حیطه فردی، اجتماعی و خانوادگی
علل اجتماعی
الف. دسترسی آسان به مواد مخدر
ب. بیکاری و اعتیاد
ج. نابرابری های اقتصادی و اجتماعی
د. نقش محیط جغرافیایی و محل سکونت
هـ. نقش دوستان ناباب
علائم اعتیاد
اعتیاد دارای چهار مرحله می باشد
1) مرحله ورود به قلمرو اعتیاد یا دوره یادگیری
نظریه آنومی و مصرف مواد مخدر
راههای پیشگیری از اعتیاد
مشکلات جلوگیری از اعتیاد
مراحل درمان
پیشینه تحقیق
فصل سوم روش تحقیق
روش تحقیق
نوع پژوهش
جامعه آماری
روش نمونه گیری
نمونه ی آماری و حجم نمونه
ابزار جمع آوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل آماری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری
بخش اول آمار توصیفی
بخش دوم : آمار استنباطی
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5 – 1 مقدمه
فرضیه های تحقیق
نتیجه گیری
راهکارها و پیشنهادات
راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در زمینه علل خانوادگی
اهم فعالیت‌های فرهنگی
محدودیتهای پژوهش
منابع و ماخذ
ضمائم
فهرست جداول
جدول 1-4 فراوانی میانگین سنی
جدول 2-4 فراوانی جنسی
جدول 3-4 فراوانی سنی
جدول 4-4 فراوانی انتخاب گزینه خیلی کم
جدول 5-4 فراوانی انتخاب گزینه کم
جدول 6-4 فراوانی گزینه تاحدودی
جدول 7-4 فراوانی انتخاب زیاد
جدول 8-4 فراوانی انتخاب گزینه خیلی زیاد
جدول 9-4 فرضیه شماره ی
جدول 10-4 فرضیه شماره ی
جدول 11-4 فرضیه شماره ی

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق پیشگیری از اعتیاد از دیدگاه کارکنان سازمان زندانها

آذر ، عادل ، مومنی ، منصور ، جعفری ، سعید (1381).  آمار و احتمالات ،تهران، انتشارات سنجش

آرام نیا ، الهام ، 1386 بلوغ در پسران: آشنایی با تغییرات بدنی و جنسی در مرحله بلوغ ،ناشر: ذهن آویز

باقری یزدی، س ع . (1373)، بررسی همه گیر شناسی اختلالات روانی در مناطق روستایی میبدیزد، پایان نامه ی کارسناسی ارشد روان شناسی بالینی تهران.دانشگاه علوم پزشکی ایران

جورج کریستانی ، روانشناسی مشاوره ( نظریه و اهداف )

چوپانکاره دانستنیهای جنسی شهناز ناشر: پیک هدیه – 05 آذر، 1384

حسینی ،سیدمحمدرضا   1386 ،آگاهی های جنسی ناشر: شلاک –

دلاور، علی ، (1374) مبتنی در پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران، رشد

دهقانی، زهراف راهنمای والدین در تربیت سازنده تریسی هابشین – آهلین

ساراسون، ایروین، ساراسون، باربارآ آر(1375)روانشناسی مرضی.ترجمه ی نجاریان و همکاران، جلد سوم، انتشارات رشد

سالی فولی  سالی کوپ، دنیس سوگرو، نیاز جاودانی پاسخ به مسائل جنسی زنان  ، (مترجم) ناشر: کتابدرمانی – 13 شهریور،

شاملو، سعید (1372)، بهداشت روانی چاپ دهم انتشارات رشد

شریفی حسن پاشا ، , جعفر نجفی وند ، روشهای آماری در علوم رفتاری

شعاری نژاد ، علی اکبر (1384)، فرهنگ علوم رفتاری، انتشارات امیر کبیر

شفیع آبادی ، عبدالله ،  فنون و روشهای مشاوره

شفیع آبادی ، عبدالله ، راهنمایی تحصیلی و شغلی

عربیان، نرگس ، «اعتیاد و راه های پیشگیری از آن با تأکید بر تربیت و خانواده»، مجله حیات سبز، ش سوم، 1382

عمید – حسن – فرهنگ عمید

فدایی فرید ؛ سجادیه ، سید علی . شناخت ، پیشگیری و درمان اعتیاد ، تهران تایماز،

فرجاد، محمدحسین ، بررسی مسائل اجتماعی ایران، تهران، اساطیر، 1377،

فلزی ،محمداسماعیل شناخت جنسیت و مسائل جنسی در انسان پدیدآورنده: مناشر: قصه –

قائمی خانواده  مسائل جنسی کودکان  1380 نشر رشد

کاپلان، هارولد، سادوک ، خلاصه ی روانپزشکی (ترجمه ی نصرت الله پورافکاری، 1372) ، مؤسسه انتشارات ذوقی

کوپانی، مرضیه (1382)، بررسی رابطه ی عملکرد خانواده و بهداشت روانی دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه ی ناحیه

کریم پور ، صادق ،روان شناسی اعتیاد ، تهران ف امیر کبیر ،

میلانی فر، بهروز (1370) بهداشت روانی ، چاپ اول، نشر قومس

هسلم ، دیوید ،فرزندپروری بیدغدغه ترجمه قربانی – متین راد

هوربیتر (1375) ، مبانی روانپزشکی کودک، ترجمه نصرت الله پورافکاری، انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده

در این پژوهش، ضمن تعریف  مواد  و مضرات  به  راههای پیشگیری از آن  پرداخته شده است .از سوی دیگر ،تاثیر سازمانهای مرتبط با این موضوع نییز از جمله سازمان زندانهای نیز   مورد توجه  گرفته است .  هدف کلی پژوهش بررسی پیشگیری از اعتیاد از دیدگاه کارکنان سازمان زندان می باشد. چارچوب نظری تحقیق از نظریه مختلف در رابطه با پیشگیری استفاده ه شده است. فرضیه های تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می باشد. روش تحقیق در این پژوهش از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی – پیمایشی و همبستگی است. جامعه مورد پژوهش شامل کلیه کارکنان سازمان زندان مرکزی ارومیه می باشد که از بین آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی  انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده پرسشنامه می باشد که قبلاً روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته بود تجزیه و تحلیل صورت پذیرفته بر اساس نرم افزار کامپیوتری SPSS شامل آمار توصیفی جهت ارائه اطلاعات در خصوص متغیرهای تحقیق از جداول و نمودارها و آمار استنباطی (همبستگی اسپرمن) استفاده شد. با توجه به تحلیل داده ها فرضیه های این تحقیق  اثبات شد که بین عوامل  خانوادگی و پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و بین عوامل اقتصادی و پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و در نهایت بین عوامل آموزش و محیطی و پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر رابطه وجود دارد

 طرح تحقیق[1]

مقدمه[2]

« خانواده را می توان پایه و اساس ساخت اجتماعی به حساب آورد به گونه‌ای که سلامت جامعه همواره در گرو سلامت خانواده است. در واقع ریشه و اساس بسیاری از کج رفتاری‌ها و انحرافات اجتماعی در درون این نظام کوچک اجتماعی جای دارد. » (آقابخشی، 1378 ،ص‌87)

امروزه نه تنها کشور ما ، بلکه جامعه جهانی در معرض آثار سوء فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی بلای خانمانسوز اعتیاد و قاچاق مواد مخدر قرار گرفته و به همین جهت هم روز بیست و ششم ژوئن، ” روز جهانی مبارزه با مواد مخدر ” اعلام شده است . اطلاعات و آمار موجود نشان می دهد که تیر این بلای جانکاه، نسل جوان را نشانه رفته و استکبار جهانی در نظر دارد تا نیروهای فعال و مولد جامعه را تبدیل به افرادی انگل و سربار نماید . وجود بیش از یک میلیون معتاد در کشور، باعث شده است تا علاوه بر ایجاد مشکلات فردی و خانوادگی، جامعه نیز در معرض آثار شوم اعتیاد یعنی سرقت ، فساد ، فحشا، قتل ، قاچاق مواد مخدر و انواع بیماریهای مسری چون هپاتیت ، ایدز و سل قرار گیرد . از آنجا که سلامت جامعه به سلامت خانواده ها وابسته است و شخصیت هر کس نیز در محیط خانه شکل میگیرد، مقاله حاضر در نظر دارد تا به بررسی نقش شیوه های تربیتی والدین و تاثیر آنها بر آسیب پذیری کودکان، نوجوانان و جوانان بپردازد


بیان مسئله[3]

امروزه مسئله اعتیاد  به مواد مخدر و انواع داروها به صورت مشکل جهانی و فراگیر درآمده است ، چنانچه آمارهای  منتشره از سوی سازمانهای بین المللی ، به ویژه  سازمان بهداشت جهانی ، کمیته کنترل جهانی مواد مخدر و سازمان یونسکو حاکی از مصرف فزاینده این مواد در سطح جهان است . تنها تفاوت موجود بین  کشورها و گروههای سنی مختلف در الگوی مصرفی  آنهاست

از آنجا که اعتیاد دارویی و وابستگی به مواد مخدر موضوعی پیچیده و دارای ابعاد مختلفی است بنابراین هر نوع برخورد و مبارزه با رشد بی رویه و خطرناک آن مستلزم اقداماتی فراگیر و گسترده و  در ابعاد مختلف اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی ، مذهبی ، آموزشی و ; است

خانواده اولین محیط تربیتی رشد کودک است و با اینکه در طول زمان، بسیاری از کارکردهای خود را به نهادهای مختلف اجتماعی محول نموده ، اما هیچ نهادی تا کنون نتوانسته است، مهمترین کارکرد آن را که پرورش و تربیت فرزندان است، به طور کامل به عهده بگیرد . اهمیت تاثیر خانواده بر رشد فرد به قدری است که همه نظریه های موجود، توجه خود را بدان معطوف نموده اند . دیدگاه بیولوژیایی – فیزیولوژیایی به شباهت فرزند به والدین به لحاظ زیستی توجه دارد و تربیت وی را در محیط خانواده، سبب شباهت او به ایشان می داند. نظریه روان پویشی به تاثیر قاطع والدین در شکل گیری شخصیت کودک در پنج سال اولیه رشد، اشاره دارد. نظریه یادگیری رفتاری – اجتماعی که همه گونه رفتار آدمی را به یادگیری های او نسبت می دهد نیز به محیط خانواده، توجه زیادی دارد . نظریه یادگیری مشاهده ای نیز که رفتار فرد را حاصل مشاهده رفتار دیگران میداند، به نقش والدین به عنوان اولین الگوهای کودک توجهی خاص دارد. دیدگاه شناختی هم که هرگونه رفتار را نتیجه تعبیر و تفسیر اطلاعاتی می داند که فرد از محیط خارج دریافت میکند ، معتقد است که معنی دادن به وقایع زندگی را اولین بار، کودک در محیط خانواده می آموزد . سرانجام ، رویکرد مربوط به نظام خانواده نیز توجه زیادی به الگوهای روابط خانوادگی مبذول می دارد. (حسینی، 1368ص 26)

جامعه ایران، با داشتن بیش از 20 میلیون جمعیت جوان، از جوان ترین جوامع جهانی است. چیزی در همین حدود، جمعیت فرزندان این سرزمین است که مشغول به تحصیل هستند. مساله اعتیاد، مساله اشتغال از بزرگترین و مشهورترین معضلا ت این بخش مهم از جمعیت ایران است که به عنوان یک چالش عمومی می توان از آن یاد کرد

معاشرت با دوستان و همسالانی که معتاد هستند و تحریک شدن از طرف آنان و کنجکاو شدن آنها برای مصرف مواد آنان را بسوی مواد مخدر جلب و جذب میکند

آلوده بودن اجتماع به موادمخدر و دسترسی آسان به آن و داشتن دیدگاههای انحرافی به مسائل زندگی مثل رقابتهای بیهوده و عدم درک موقعیت و توانائیهای واقعی خود و به قول معروف یک شبه ره صد ساله پیمودن از عوامل دیگر گرایش بسوی اعتیاد میباشد.( کریم پور، 1365 ص 102)

سوء استفاده قاچاقچیان از جوانان و نوجوانان بلاتکلیف و رها شده در اجتماع بعنوان ابزار و اهرم خود برای فروش و توزیع موادمخدر که بهترین شیوه استفاده از این قشر ، به اعتیاد کشاندن آنها است

با توجه به مطالب ذکر شده ما نیز در صدد بررسی پیشگیری از اعتیاد از دیدگاه کارکنان سازمان زندانها  هستیم

اهمیت وضرورت تحقیق:[4]  

با وجود اینکه خانواده، مامن و ماوای هر کودک و نوجوان است اما خود در بروز بسیاری از مشکلات رفتاری منجمله اعتیاد نقش بسزایی بازی می کند. اعتیاد، خود نتیجه تداخل پیچیده ای از عوامل روان شناختی ، اجتماعی ، فرهنگی ، زیست شناختی و احتمالا تکوینی ( ژنتیک ) است 1 ، که خانواده تمامی آثار فوق را یک جا اعمال می نماید و بنابراین از اهمیت ویژه ای برخوردار است .الگوهای نامتعادل خانوادگی، تاثیر زیادی بر رشد جرایم و انحرافات نوجوانان و جوانان که بخش عمده ای از آن را اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر تشکیل می دهد ، دارد . در مطالعه انجام شده توسط نگارنده ( 1374) بر روی 1100 نفر از دانش آموزان مشغول به تحصیل در مدارس راهنمایی استان همدان، مشخص گردید که مهمترین مشکلات دانش آموزان ، مشکلات شخصیتی ایشان را شامل مشکل سلوک ، انزواطلبی ، افسردگی ، وسواس و اضطراب است و در بین متغیرهای مختلف شخصی ، تحصیلی و خانوادگی ، روابط والدین با یکدیگر و با فرزندان، مهمترین عامل موثر در بروز مشکلات رفتاری بود. 2خانواده اولین مدرسه تربیت کودک است و بنا به گفته ستیر[5] پدران و مادران، معلمینی هستند که در مشکل ترین مدرسه دنیا برای آدم سازی خدمت می کنند. مدرسه ای که مدیر ، معلم و مستخدم آن خودشان هستند و تعطیلات ، ارتقاء مقام و حقوق ندارند . مدرسه ای 24 ساعته و 365 روزه که حداقل 18 سال به هر دانشآموزی خدمت می کند .علاوه براین ، مدرسه ای با دو رییس که مشکلات بسیاری دارد. این سخت ترین ، پر اضطراب ترین و پر زحمت ترین کاری است که نیاز به حد اعلای حوصله ، گذشت ، خوش اخلاقی ، کاردانی ، علاقه ، آگاهی و دانش دارد . 3 مطالعات انجام شده بر روی روابط والدین با کودکان و نوجوانان، وجود دو بعد رفتاری را مشخص نموده است: یکی بعد پذیرش – طرد و دیگری آزاد گذاشتن – محدود کردن. والدین پذیرنده در رابطه خود با فرزند، عاطفه ، تایید ، گرمی و محبت نشان داده و کمتر از تنبیه بدنی استفاده می کنند . در حالی که والدین طرد کننده با کودکانشان سرد بوده و از تنبیه بدنی نیز بیشتر استفاده می نمایند . پیداست که از دیدن فرزندانشان لذت نمی برند و حساسیتی نسبت به نیازهای وی نشان نمی دهند . در بعد آزاد گذاشتن – محدود کردن، مقدار آزادی ای که به کودک داده میشود، مورد توجه قرار می گیرد. والدین معتقد به آزاد گذاشتن ، به کودک اجازه تصمیم گیری داده و او را در انجام تصمیم خود آزاد می گذارند ، در حالی که والدین معتقد به محدود کردن، کودک خود را به شدت کنترل می نمایند

در مطالعه ای که توسط ماسن[6] انجام شد. (1969)، از 7400 نوجوان درباره شیوه های فرزند پروری سوال شد. در این تحقیق که دامنه آن از تسلط کامل والدین تا خود رهبری کامل نوجوان بود، هفت نوع والدین مشخص گردیدند که عبارتند از: مستبد ، مقتدر ، آزاد منش ، تساوی خواه ، اجازه دهنده ، سهل انگار و غفلت کننده. هنگامی که از نوجوانان خواسته شد تا به احساس خود از ناخواسته بودن، پاسخ گویند، درصد بیشتری از نوجوانان به خانواده های مستبد ، سهل انگار و غفلت کننده پاسخ مثبت دادند

 بالدوین[7] (1945) اظهار می دارد که نگرش های پذیرنده و دموکراتیک والدین، امکان رشد را به حداکثر میرساند. فرزندان چنین والدینی، امکان بهتری برای رشد ذهنی ،ابتکار و امنیت عاطفی دارند، در حالی که فرزندان والدین طرد کننده و سلطه جو ، افرادی متزلزل ، پرخاشگر و ستیزه جو هستند. 6 انسجام خانوادگی نیز همواره به عنوان عامل موثر در بهداشت و سلامت روانی اعضای خانواده مطرح شده است. در محیط خانوادگی منسجم ، اعضای خانواده برای رسیدن هر یک از افراد به اهداف خود وی را یاری داده و تشویق می نمایند ، در حالی که در خانواده های نامنسجم ( از هم گسیخته ) حرکت افراد به جهت های مختلف ، نیروهای آنان را هدر داده و دستیابی به اهداف را مشکل می سازد . فرزندان این خانواده ها که والدین را درگیر مسایل خود می بینند، احساس طرد و تنهایی نموده و به انزوا پناه می برند و در این انزوا خود را یار و یاورخویش دانسته و غرق در خود شیفتگی می گردند؛ عاملی که سبب درونگرایی و گرایش فرد به اعتیاد می شود

استی نت[8] مدیر اداره کل تکامل انسان و خانواده از دانشگاه نبراسکا عقیده دارد که خانواده های منسجم در همه زمینه های زندگی از غذا خوردن گرفته تا کار و تفریح، چنان برنامه ریزی می کنند که اوقات بیشتری را با هم باشند. همچنین به خوشبختی و رفاه همه اعضای خانواده بها داده و در تمامی زمینه ها خانواده را در اولویت قرار می دهند. عدم ارتباط والدین با فرزند – به خصوص پدرانی که تصور میکنند، تنها وظیفه آنان فراهم آوردن نیازهای مادی فرزند است – موجب اختلال رابطه والد  فرزندی و انحراف نوجوان و پناه بردن وی به دوستان می شود. مطالعات انجام شده در ایران نیز وجود پیوندهای سست خانوادگی را در خانواده های معتادان، آشکار ساخته است.(کوپانی، (1382)،ص 62(

مطالعات متعدد همچنین نشان می دهند که شیوه احساس والدین نسبت به فرزنداشان، تاثیر مهمی در رشد اجتماعی و عاطفی آنان دارد . رابرت سیرز [9] و همکارانش در دهه 1950 با مادران تعدادی از کودکان کودکستانی درباره شیوه فرزند پروری ایشان مصاحبه نمودند . دیـویدمـک کلند [10] و همکارانش بعد از گذشت بیست و پنج سال به انجام یک مطالعه درباره آن کودکان پرداختند. آنان دریافتند، هنگامی که والدین به خصوص مادران، فرزندانشان را واقعا دوست بدارند ، احتمال بیشتری دارد که ایشان به سطح بالاتری از رشد اخلاقی و اجتماعی برسند. محققین نتیجه گرفتند که رشد اخلاقی و اجتماعی فرزندان در دوره بعدی زندگی آنان به وسیله دوست داشتن، لذت بردن و نزدیک بودن والدین به آنان تعیین می شود. 9 ایلنگورث[11] (1986) نحوه نگرش والدین به کودک را در زمره عواملی می داند که کودک را در معرض خطر روانشناختی قرار می دهد. توجه بیش از اندازه ، محافظت زیاد، وجود انضباط بیش از اندازه در محیط خانه و یا فقدان آن ، وجود خصومت ، اظهار نارضایتی ، تحقیر ، سرزنش، طعنه ، استهزا، فقدان تشویق و تمجید و عشق و همچنین عدم درک ذهن کودک در حال رشد، در زمره این عوامل هستند. 10 به گزارش ماسن[12] (1974) تحقیقات مستمر و قابل ملاحظه ای نشان می دهند که شیوه انضباطی به کار رفته درباره بزهکاران، بیشتر سست و ناپایدار و یا بیش از اندازه محدود و همراه با تنبیه بدنی ، به جای استدلال بوده است. روابط والد – فرزندی بیشتر مبتنی بر خصومت، فقدان روح همبستگی ، طرد و بی تفاوتی و یا بی احساسی بوده و والدین برای نوجوانان خود کمترین آمال و آرزو را داشته و نسبت به وی متخاصم و خودشان مشکلات متعدد شخصیتی بوده اند . 11 فارینگتون[13] (1978) و مک کورد[14] (1979) نیز اظهار داشته اند که تنبیه خشن بدنی ، طرد کودک و ناپایداری انضباط، ممکن است وی را برای انجام رفتارهای ضد اجتماعی و بزهکارانه آماده نماید.12 راتر و هرسوف [15] نیز عقیده دارند، والدینی که بیش از اندازه از کودک خود عیبجویی میکنند، او را بیشتر مستعد ابتلا به مشکلات عاطفی و رفتاری می نمایند. ( همان منبع 1382)

 حضرت علی (ع) در این مورد فرموده اند : “زیاده روی در ملامت و سرزنش، آتش لجاجت را مشتعل میکند”.  والدین فزون حمایت کننده نیز باعث پرتوقعی فرزند خود شده و اتفاقا موجبات ناکامی بیشتر وی را در اجتماع فراهم می آورند. چنین افرادی، فاقد قدرت خویشتنداری بوده و نسبت به مسوولیتهای خویش، بی اعتنا هستند. شیوه تربیتی والدین در طول دوره نوجوانی نیز همچنان ادامه می یابد. بسیاری از والدین در این دوره نیز با نوجوان خود به مانند کودک رفتار می کنند و همچنان به امر و نهی های خود ادامه می دهند. این امر سبب احساس حقارت و آزردگی نوجوان شده و باعث می گردد تا برای اثبات هویت خویش و اینکه دیگرکودک نیست به کشیدن سیگار ، نوشیدن مشروبات الکلی و یا مصرف مواد مخدر روی آورد. چنین شیوه ای همچنین سبب می گردد تا نوجوان فاقد اعتماد به نفس، دست رد به سینه دوستان نزده و با همنوایی با ایشان به اعمال انحرافی از جمله اعتیاد روی آورد.دوره نوجوانی دوره ای بحرانی است و این واقعیت شناخته شده ای است که در این دوره بر میزان بزهکاری ها ( از جمـله اعتیـاد به الـکل و مواد مـخدر) افـزوده می شود. یکی از مهمترین وظایف این دوره برای نوجوان، شکل دهی مجدد روابط با والدین است. وجود ارتباطات خوب خانوادگی سبب می شود که نوجوان به هنگام ازدواج و تشکیل خانواده به عنوان فرد بزرگسال همچنان به خانواده نزدیک بماند، در حالی که روابط نامساعد با والدین که سبب فقدان امور مشترک و داشتن دیدگاههای متفاوت درباره زندگی و عدم پذیرش نیازهای نوجوان توسط والدین ایجاد می شود، 15 نوجوان را از خانواده دور و بیشتر به دوستان نزدیک می کند. بسیاری از نوجوانان قادر نیستند، ارتباطات مناسبی با والدین خود و سایر بزرگسالان برقرار نمایند و این امر منجر به ایجاد شکاف نسل و دوری ایشان از بزرگسالان می گردد. گیلک[16] (1371) نیز از مطالعه خود بر روی دانش آموزان مدارس تهران نتیجه گرفته است که تفاوت معنی داری بین ارزش های نوجوانان و والدین ایشان وجود دارد. 16 نقش آشکار خانواده آشفته و از هم گسیخته نیز در بروز مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان در بسیاری از مطالعات، مورد تاکید قرار گرفته است. خانواده متزلزل دارای شرایط و اوضاع و احوال گوناگونی است که برخی نمودها ی آن، اخــتلافـات خانوادگی، جـدایی یا مرگ والدین هستند.در این خانواده ها مناسبات والدین با یکدیگر و با فرزندان، طبیعی نیست و این امر می تواند به بروز بسیاری از مشکلات از جمله اعتیاد در فرزندان آنها منجر بشود.[17]

[1] Research project

[2] . Introduction

[3] .  Speech problem

[4] .  The necessity and importance of research

[5] satir

[6] Masn

[7] Baldwin

[8] – stinett

[9] – Robert Sears

[10] – Mc clelland

[11] Aylngvrs

[12] Masn

[13] Faryngtvn

[14] Mc cord

[15] – Rutter&Hersov

[16] Gilaki

[17] Miles, Mitra (1382) p

 

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهانی شدن

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهانی شدن دارای 73 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهانی شدن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهانی شدن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهانی شدن :

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهانی شدن
فهرستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-2- جهانی شدن یا جهانی سازی: :………………………………………………………………..23

2-2-«جهانی شدن یک امر محتوم و یک فرآیند طبیعی است.»:……………………………………………26

3-2-«جهانی شدن یک پروژه ی ائدولوژیک غربی است.»:…………………………………………………..27

4-2-«جهانی شدن یک روند قابل مدیریت است» :……………………………………………………………..29

5-2- تعاریف جهانی شدن:……………………………………………………………………………………………..30

6-2- جهانی شدن ؛فرصت یا تهدید:…………………………………………………………………………………31

7-2- جهانی شدن،یک پدیده چند بعدی:……………………………………………………………………….33

8-2- ابعاد جهانی شدن :……………………………………………………………………………………………..34

9-2- جهانی شدن اقتصاد: ……………………………………………………………………………………………34

10-2-جهانی شدن سیاست :…………………………………………………………………………………………34

11-2- جهانی شدن فرهنگ : :……………………………………………………………………………………….35

12-2- فوكویاما و نظریه ی آخرالزمان:……………………………………………………………………………35

13-2- مارشال مك لوهان با نظریه ی دهكده ی جهانی:…………………………………………………..36

14-2- آلوین تافلر با تئوری برترین ها:………………………………………………………………………….36

15-2- ساموئل هانتیگتون و نظریه ی برخورد تمدن ها:……………………………………………………37

16-2- نظریه مبادله جورج هومنز:…………………………………………………………………………………38

17-2- نظریه نظام جهانی والراشتاین:……………………………………………………………………………..42

18-2- جهانی شدن وفرهنگ:……………………………………………………………………………………….47

19-2- فرهنگ وجهانی شدن:……………………………………………………………………………………….49

20-2- هویت جهانی ومحلی:……………………………………………………………………………………….52

21-2- هویت های محلی درفرایند جهانی شدن . :…………………………………………………………..52

22-2- استراتژی امنیت فرهنگی:…………………………………………………………………………………..56

23-2- آثار تحولات ارتباطات برفرهنگ:…………………………………………………………………………60

24-2- جهانی شدن و سیاست:……………………………………………………………………………………..61

25-2- جهانی شدن حقوق بشر:……………………………………………………………………………………64

26-2- هویت های جغرافیایی وسیاسی:………………………………………………………………………….66

27-2- نقش دولت های ملی:……………………………………………………………………………………………67

28-2- جهانی شدن واقتصاد:…………………………………………………………………………………………….68

29-2- جهانی شدن اقتصاد و تأثیر آن بر وضعیت زنان:………………………………………………………..72

30-2- تاثیر جهانی شدن اقتصاد و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران:…………………………..78

این روز ها حول محور جهانی شدن بسیار گفته و نوشته می شود و پژوهش های فراوانی شده است بیش از صدها پژوهش از اندیشمندان داخلی و خارجی نوشته شده است و دانشجویان رشته های مختلف در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا به این موضوع پرداخته اند .

به دلیل اینکه فرآیند جهانی شدن امری اجتناب ناپذیر و فراگیر در جامعه امروزی بدل شده است اذهان بسیاری از صاحب نظران و اندیشمندان را به خود جلب کرده است جهانی شدن به دلیل نفوذ در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی(سیاست ,فرهنگ ,اقتصاد ,حقوق, و… ) اندیشمندان عرصه های مختلف علمی را برآن داشته تا درمورد این فرآیند تحقیق و بررسی نمایند که در اینجا به ارائه چند نمونه از آنها که با محوریت جهانی شدن صورت گرفته اشاره می نماییم:

علی اسکندری وطن نژاد در سال 1382 در پژوهشی تحت عنوان؛ جهانی شدن و تأثیر آن بر دولت های رانیتر (مطالعه ی موردی ایران) با هدف ارائه تصویر واقع گرایانه و راهکاری مناسب در مورد مهمترین موضوع روابط بین الملل (جهانی شدن) به عنوان یکی از دغدغه های اصلی دولت رانیتر ایران می باشد. روش پژوهش آن بر تأکید بر تاریخ و توصیف شواهد موجود،با توجه به رابطه بین متغیرها از روش همبستگی با ابزار کتابخانه ای سعی در جمع آوری و نتیجه گیری موضوع داشته است ابزار اندازه گیری؛ شاخص های توسعه و تغییرات وسایل ارتباطی، فرهنگ سیاسی رشد اقتصادی است. نتیجه گیری کلی آن در این پژوهش با توجه به رشد آگاهی جهانی و استفاده از وسایل ارتباط جمعی که ملتها را به هم نزدیک می کند. فشاری از داخل و درخواست هایی از خارج برای مردمی کردن حکومت و همچنین عدم وابستگی به رانت نفت بر دولت وارد می شود. که دولت ایران با توجه به اعمال تغییرات در دولت به موارد فوق دست خواهد یافت.

اکبر علی پوریان در سال 1384 در پژوهشی تحت عنوان «حمایت گرایی و رقابت گرایی در عصر جهانی شدن و تأثیر آن بر کشورهای حوزه جنوب(مورد ایران) با هدف ارزیابی میزان تأثیر حمایت گرایی و رقابت گرایی بر توسعه اقتصادی کشورهای حوزه جنوب (مورد ایران) و ارائه راهکار در خصوص چگونگی توسعه اقتصادی کشورهای جنوب (مورد ایران) در عصر جهانی شدن می باشد. این پژوهش توصیفی- تحلیلی مقایسه ای بوده که به روش کتابخانه ای- تحلیل محتوایی انجام شده است. پدیده جهانی شدن در بُعد اقتصادی بر همه کشورها تأثیر دارد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

چگونه توانستم مشکل ناخن جویدن و استرس را در دانش آموز کلاس بهبود بخشم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 چگونه توانستم مشکل ناخن جویدن و استرس را در دانش آموز کلاس بهبود بخشم دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد چگونه توانستم مشکل ناخن جویدن و استرس را در دانش آموز کلاس بهبود بخشم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي چگونه توانستم مشکل ناخن جویدن و استرس را در دانش آموز کلاس بهبود بخشم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن چگونه توانستم مشکل ناخن جویدن و استرس را در دانش آموز کلاس بهبود بخشم :

چكیده

جویدن ناخن یکی از عادات کودکان است که والدین را بسیار ناراحت و کلافه می کند. تحقیقات نشان می دهد که تقریباً 38 درصد کودکان 6 4 ساله ناخن هایشان را می جوند.این عادت تا 10 سالگی به اوج خود می رسد و در مواردی تا 60 درصد کودکان افزایش می یابد. همچنین بیشترین میزان ناخن جویدن در پسران 14 13 ساله است. ناخن جویدن در دختران حدود 11 سالگی به بیشترین حد خود می رسد. جالب این که تقریباً 20 درصد نوجوانان کماکان درگیر این مشکل هستند و 20 10 درصد این عده نیز تا بزرگسالی عادت ناخن جویدن را حفظ می کنند.اینجانب … دارای … سال سابقه تدریس در مقطع… می‌باشم. شاكر خداوند مهربانی هستم كه لطفش را هیچ‌وقت از بنده‌اش دریغ نمی‌ورزد و افتخار می‌كنم كه بتوانم راهرو و ادامه دهنده راه انبیا و اولیای الهی باشم و نور دانش و توانایی را در این دانش‌آموزان میهن اسلامی شعله ور نمایم. در هفته‌های اول سال تحصیلی …ـ .. متوجه دانش‌آموزی به نام علی شدم كه دائماً در حال جویدن ناخن بود. علی دانش‌آموزی به ظاهر ساكت، اما درونی طوفانی و متلاطم داشت. لذا مشاهده‌ی این وضعیت برایم خوشایند نبود. به خدا توكل كردم و از او خواستم تا با كمكش مشكل بنده‌ی معصوم‌اش را برطرف نمایم. در این زمینه در عوامل به وجود آورنده مشكل علی چند فرضیه مطرح شد؟ برای پیدا كردن جواب‌های فرضیه شروع به گردآوری اطلاعات كردم كه علت اصلی اختلاف والدین و درگیری آن‌ها بود كه علی برای آرام كردن خود و ابراز آن به ناخن جویدن روی آورده است، برای اصلاح رفتار آن اقداماتی از قبیل از 1ـ جلسه مشاوره با خانواده 2ـ مسئولیت دادن و شركت دادن علی در كارها و فعالیت‌های گروهی 3ـ جلسه مشاوره با انجمن اولیاء و شورای دانش‌آموزی 4ـ معرفی علی به مركز مشاوره شهرستان نهاوند انجام گرفت كه نتیجه آن باعث شد كه علی عادت بد ناخن جویدن را كنار بگذارد و خودش هم به این مسأله پی برد كه ناخن جویدن راهی برای حل مشكل نمی‌تواند باشد باید با فكر كردن و تلاش و كمك گرفتن از بزرگترها به حل مشكل خود بپردازد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کتاب جامعه شناسی (1)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 120

کتاب جامعه شناسی(1)/سال دوم اموزش متوسطه/رشته های ادبیات و علوم انسانی_علوم و معارف اسلامی/120 صفحه/با سلام و احترام از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات خود انتخاب کرده اید از شما سپاس گزاریم”با تشکر”

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق پدیدار شناسی علم تفسیری Hermenuties نظریه دریافت Reception theory

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق پدیدار شناسی علم تفسیری Hermenuties نظریه دریافت Reception theory دارای 127 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق پدیدار شناسی علم تفسیری Hermenuties نظریه دریافت Reception theory  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق پدیدار شناسی علم تفسیری Hermenuties نظریه دریافت Reception theory،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق پدیدار شناسی علم تفسیری Hermenuties نظریه دریافت Reception theory :

پدیدار شناسی علم تفسیری Hermenuties نظریه دریافت Reception theory

پدیدار شناسی، علم پدیده های ناب است. اما هدف پدیدارشناسی درواقع مقابله با تجریه بود.این مکتب چنان که از شعار آن، یعنی« بازگشت به خود چیزها!» برمی آید، بازگشتی به عینینات و واقعیات مجسم بود(1). این مکتب مدعی شناخت ساختار طی خودآگاهی و شناخت از خود پدیده ها از رهگذر آن بود(2) پدیدارشناسی با ادعای این که آنچه درک ناب میدهد همان ماهیت چیزهاست امیدوار بود بر این شک گرایی فائق آید(3). پدیدارشناسی در قلمرو نقد ادبی تأثیراتی بر فرمالیست های روسی به جای گذاشت. همانطور که هوسرل عین واقعی را در پرانتز قرار می دهد تا توجه خویش را به عمل معرف بر آن معطوف کند، شعر نیز از نظر فرمالیست ها عین واقعی را در پرانتز قرار می داد، و در عوض برچگونگی درک شعرتأکید می دهد. اما مکتب اعتقادی ژنو که در دهه های 1940 و 1950 شکوفا شد و چهره های درخشانی از قبیل ژرژپولت Georges Poulet بلژیکی، ژا ن استاروبینسکی Jean starobineki و ژان روسوی Jean Rousset سوئیسی، ژان پیرریشار فرانسوی Jean- Pierre Richard از اعضای آن بودند. بیش از همه به پدیدارشناسی مدیون است. از جمله معاشران دیگر این مکتب می توان امیل اشتایگر Emil Staiger استاد آلمانی دانشگاه زوریخ و منتقد امریکایی ج. هالیس میلر J. Hallis Miller را نام برد(4). نقد پدیدارشناختی کوشش برای بکاربستن روش پدیدارشناختی در نقد آثار ادبی است. همانطور که هوسرل عینی واقعی را در پرانتز می گذارد، در اینجا نیز بافت تاریخی واقعی اثر ادبی، شرایط تولید، و نویسنده و خواننده آن نادیده گرفته می شود و بجای آن مطالعه کاملاً« درونی» متن و برکنار از هرگونه تأثیر خارجی مورد توجه قرار می گیرد. خود متن به تجسم نابی از آگاهی خواننده تقلیل می پذیرد، همه جنبه های سبکی و معنای اثر قسمت های زنده ای از یک محل پیچیده تلقی می شود که جوهر وحدت بخش آن ذهن نویسنده است. بمنظور وقوف بر این ذهن نباید به آنچه درباره نویسنده می دانیم رجوع کنیم- نقد زندگی نامه ممنوع است بلکه صرفاً باید به جنبه هائی از آگاهی او بپردازد که در کارش منعکس شده است. بعلاوه ما با« ژرفساخت های» این ذهن سروکار داریم که می توان آن را در مضامین و انگاره های مکرر صور چنان جستجو کرد. در پرتو چنین درکی است که می توانیم دریابیم نویسنده جهان خود را چگونه زیسته یعنی میان خود به مثابه یک ذهن و جهان به مثابه یک معین چگونه مناسبت پدیدارشناختی برقرار کرده است.«دنیای» یک اثر ادبی یک واقعیت عینی نیست بلکه آن چیزی است که در آلمانی آنرا« لبنزولت» lebenswelt می نامند، یعنی واقعیت در آنگونه که بوسیله یک ذهن منفرد سازمان یافته و تجربه شده است. فقر پدیدارشناختی مشخصاً برچگونگی تجارب نویسنده از زمان یا قضا بر رابطه میان خود او و دیگران با درک او از عینیات مادی تأکید می کند . بعبارت دیگری برای نقد پدیدارشناختی، غالباً ملاحظات روشن شناختی فلسفه هوسرل به« محتوای» ادبیات تبدیل می شود(5). نقد پدیدارشناختی بمنظور درک این ساختهای استعلایی ونفوذ به درون آگاه و با نوعی همدلی خود را در«دنیای» اثر غرق می کند و با کمال دقت و نهایت بی بعضی هرآنچه را که می بیند بازسازی می کند. ای بعبارت دیگر این شیوه تحلیل کاملاً غیرانتقادی و برکناراز هر گونه ارزشگری است(6). فرض بر این است که اثر ادبی، و حتی بیشتر از آن یعنی محل آثار یک نویسنده یک محل زندگی است،لذا نقدپدیدارشناختی می تواند در جستجوی مصممانه خود برای رسیدن به یگانگی ها با اطمینان متونی را که به لحاظ تاریخی و موضوعی با یکدیگر متفاوتند بکاود. این نوع از نقد، ایده آلیستی، ماهیت گرا، ضدتاریخی، فرمالیستی و ارگانیکی است. از دیدگاه نقد پدیدارشناختی زبان، نژاد چیزی بیش از«بیان» معانی درونی آن نیست.این طرز تلقی از زبان از خود هوسرل به عاریت گرفته شده است. زیرا در پدیدارشناختی هوسرل، زبان حقیقتاً چندان جایی ندارد. از دیدگاه هوسرل آنچه تجربه مرا با معنا می کند، زبان نیست بلکه عمل درک پدیده هائی خاص است که جهانیها نامیده می شوند. عملی که بنا به فرض مستقل از خود زبان است. بعبارت دیگر از نظر هوسرل معنا مقدم بر زبان است، زبان صرفاً فعالیت ثانویه ای است که معنایی از پیش داشته را نامگذاری می کند. این که چگونه می توان بدون داشتن زبانی از پیش به معنایی رسید پرسشی است که هوسرل پاسخی برایش ندارد(7). پدیداشناخختی به رغم تأکیدش برواقعیت، بدانگونه که عملاً تجربه می شود، به مثابه واقعیتی پویا و نه راکد و در قبال جهان موضعی غیرتاریخی و مبتنی بر تأمل دارد. درک این نکته که معنا واقعیتی تاریخی است باعث شدکه مشهورترین شاگرد هوسرل، فیلسوف آلمانی، مارتین هایدگر، از نظام فکری او فاصله بگیرد. هوسرل با« ذهن استعلایی» آغاز میند و هادیگر این آغاز را نفی می کند و بجای آن اندیشه« ماهیت» غیر قابل تغییر وجود انسانی یا بعبارت خود او «دازاین» Dasein ( هستی انسان ) را می گذارد . به همین دلیل است که اثر او در مقابل ماهیت گرایی انعطاف ناپذیر مربی خود، غالباً با عنوان« اصالت وجود» مشخص می شود. حرکت از هوسرل به هایدگر، حرکت از قلمرو ذهن ناب به فلسفه ای ایست که درباره آنچه احساس می کند زنده است به تأمل می پرازد(8). معرفت بشر همواره از آنچه هایدگر آنرا« پیش ادراک» Pre-understanding می نامد منشاء می گیرد و در آن حرکت می کند. اصولاً پیش از آنکه به هرگونه تفکر منظمی بپردازیم، اسیر مجموعه فرضیاتی هستیم که حاصل پیوندهای عملی ما با جهان است(9).
وجود من چیزی نیست که بتوانم آنرا به مثابه چیزی تمام شده دریابم، بلکه همواره مسئله امکانات تازه و غامض مطرح است. و این معادل آن است که بگوئیم انسان ساخته تاریخ یا زمان است.زمان محیطی نیست که حرکت ما بر آن همانند حرکت یک بطری بر رودخانه باشد، بلکه خود ساختار زندگی انسان است یا پیش از آنکه چیزی قابل سنجش باشد، چیزی است که من از آن ساخته شده ام . پس ادراک، پیش از آنکه معطوف به ادراک چیز بخصوص باشد، یکی از ابعاد« دازاین» یا پوشش درونی و فرا روی ثابت من است، ادراک عمیقاً تاریخی است و همواره مقید به شرایطی است که من در آن هستم و سعی می کنم از آن فراتر روم. از دیدگاه هایدگر زبان صرفاً ابزاری برای ارتباط یا وسیله ثانویه ای برای بیان اندیشه ها نیست، بلکه بعدی است که زندگی انسان در آن حرکت می کند؛ چیزی که در وهله اول جهان را در معرض دید قرار می دهد، در مفهومی انحصاراً انسانی، فقط در صورتی که زبان وجود داشته باشد، جهان هم وجود دارد. زبان موجودیتی خاص خود دارد که انسانها در آن مشارکت می جویند و از رهگذر همین مشارکت است که هویت انسانی پیدا می کنند. زبان همواره مقدم بر مدرک فردی و به مثابه قلمرویی که وی خود را در آن آشکار می سازد وجود دارد . زبان به مفهوم حامل« حقیقت» است که واقعیت در آن خود را آشکار می سازد، و در معرض اندیشه ما قرار می گیرد، ونه در مفهوم ابزاری برای مبادله اطلاعات دقیق. در این مفهوم از زبان به مثابه رخدادی نیمه عینی و مقدم بر کلیه افراد خاص، اندیشه هایدگر به نظریه های ساخت گرایی کاملاً نزدیک می شود. بنابراین آنچه در اندیشه هایدگر محوری است نه مدرک فردی، بلکه خود هستی است(10). هایدگر با بازگشت به اندیشه قبل از سقراط و پیش از آنکه ثنویت میان عقل و ذهن پدید آید هستی را به نوعی محیط بر هردو در نظر می گیرد.
یکی از چیزهای ارزشمندی که در این فلسفه وجود دارد تأکید بر این نکته است که معرفت نظری همواره از متن علائق اجتماعی عمل سرچشمه می گیرد(11).

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق بررسی تاثیر حمایت های اقتصادی و اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) بر عزت نفس فرزندان خانواده های تحت پوشش

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق بررسی تاثیر حمایت های اقتصادی و اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) بر عزت نفس فرزندان خانواده های تحت پوشش دارای 247 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی تاثیر حمایت های اقتصادی و اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) بر عزت نفس فرزندان خانواده های تحت پوشش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بررسی تاثیر حمایت های اقتصادی و اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) بر عزت نفس فرزندان خانواده های تحت پوشش

تاریخچه تحقیق
ابعاد عزت نفس
پیشینه تحقیق
تعاریف و مفاهیم
انواع واحد های امداد
انواع تحت پوشش های کمیته امداد
خلاصه آمار عملکرد 14 ساله
عملکرد موسسات تابعه
اطلاعات مددجویان عادی و کمک های پرداختی
اجرای طرح شهید رجایی
افطاریه و اطعام محرومین
کمک به امر ازدواج و تهیه جهیزیه
خدمات در مانی
خدمات فرهنگی
اجرای طرحهای خودکفائی مددجویان
فعالیت های عمرانی عام المنفعه
قسمت اول- برنامه تحقیق و بررسی
قسمت دوم – برنامه تبلیغات
تعریف موضوع تحقیق
اهمیت موضوع
هدف های کلی و آرمانی تحقیق
روش انجام تحقیق
محدودیت های تحقیق
تعریف نظری واژه ها و اصطلاحات
حمایت های اقتصادی ـ اجتماعی کمیته امداد امام خمینی(ره)
تعریف علمی واژه ها و اصطلاحات
خلاصه ای از بخش های آینده
سابقه موضوع تحقیق
نوعدوستی، حمایت های اجتماعی مؤسسات رفاهی و اثرات آن
تعریف نوعدوستی یا کمک رسانی
نظریه های مربوط به نوعدوستی (کمک رسانی)
نظریه مبادله اجتماعی
آیا همدلی منشأ نوعدوستی صادقانه است؟
نظریه هنجارهای اجتماعی
هنجار متقابل
هنجارهای مسئولیت اجتماعی
نظریه زیستی ـ اجتماعی
ارزیابی نظرات
تأثیرات موقعیتی
در چه مواقعی ما می توانیم کمک کننده خوبی باشیم؟
نقش مشابهت در تمایل به نوعدوستی و کمک رسانی
احساس گناه ورابطه آن با نوعدوستی و کمک رسانی
نقش خُلق در نوعدوستی و کمک رسانی
چرا در حالت بروز خلق منفی، میزان کمک رسانی کودکان کاهش می یابد؟
آیا مردم خوشبخت کمک کننده نیستند؟
چگونه می توان کمک رسانی را افزایش داد؟
گسترش مسئولیت پذیری و کاهش ابهامات
اِسناد دادن رفتار شخص به انگیزه های نوعدوستانه
ادراک خود
اثرات دریافت کمک به افراد
رابطه عزت نفس با حمایت اجتماعی و کمک رسانی مؤسسات
عزت نفس از چشم انداز اسلام
بررسی مفاهیم موجود در عزت نفس از نظر اسلام
عزت نفس و عوامل مؤثر بر آن
چگونگی ایجاد نگرش در مورد خود
نقش یادگیری اجتماعی در ایجاد عزت نفس
رابطه فرایندهای شناختی با عزت نفس
فرضیه هایی راجع به چگونگی ایجاد عزت نفس
نظریه سیستم خود و ویژگی های مربوط به رشد آن
ابعاد عزت نفس
عزت نفس خانوادگی
عزت نفس اجتماعی
طبقه اجتماعی
مذهب
کار پدر
کار مادر
روش تحقیق
آزمودنی ها و چگونگی روش گزینش آنها
روش جمع آوری اطلاعات و نوع وسیله جمع آوری
مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت
روش آماری
یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها
اطلاعات به دست آمده از مشاهده و مصاحبه
خلاصه تحقیق
پیشنهادها
فرضیات
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق بررسی تاثیر حمایت های اقتصادی و اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) بر عزت نفس فرزندان خانواده های تحت پوشش

1ـ نادری، سیف نراقی: روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی، تهران، انتشارت بدر، سال 1369   2ـ سیف نراقی، نادری: اختلالات رفتاری کودکان، تهران، دفتر تحقیقات و انتشارات، سال 1370   3ـ زنجانی، عمید: جامعه کنونی ایران و انقلاب اسلامی، تهران، نشر دانشگاهی، سال 1364   4ـ مطهری، مرتضی: فلسفه اخلاق، تهران، انتشارات صدرا، سال 1370   5ـ مطهری، مرتضی: تکامل اجتماعی انسان، تهران، انتشارات صدرا، سال 1363   6ـ همدانی، محمد: یتیم، تهران، جزوه چاپ نشده، سال 1360   7ـ نصری، عبدالله، مبانی انسان شناسی در قرآن، تهران، انتشارات دانشگاهی، سال 1368  8ـ منفرد، حسن: اخلاق و تربیت اسلامی، تهران، انتشارات رودکی، سال 1370   9ـ قائمی، علی: اخلاق و معاشرت در اسلام، تهران، انتشارات پژمان، سال 1364  10ـ مهرین شوشتری، عباس: فرهنگ لغات قرآن، تهران، انتشارات دریا، سال 1353  11ـ مارسل، بوازا: انسان دوستی در اسلام، مترجم: اردبیلی ـ یوسفی، تهران، انتشارات توس، اسال 1362   12ـ مطهری، مرتضی: جامعه و تاریخ، تهران، انتشارات صدرا، سال 1360  13ـ ابن سینا، شیخ الرئیس حسین بن عبدالله، الفن العادس من کتب الشفاء، مترجم: دانا سرشت، اکبر، انتشارات امیرکبیر، 1363   14ـ غزالی، امام محمد: جواهر القرآن، مترجم: حسین خدیو جم، انتشارات بنیاد علوم اسلامی، 1360  15ـ غزالی، امام محمد: الدرسات النفسیه عند المسلمین و لغزالی بوجه خاص، مترجم: حجتی، باقی، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1361  16ـ جرجانی، سید شریف: ترجمان القرآن، انتشارات بنیاد قرآن، 1332   17ـ قریشی، علی اکبر، قاموس قرآن، انتشارات فردوسی، 1352   18ـ مجلسی، ملامحمدباقر: حلیه المتقین، انتظارات محمد.  19ـ طباطبایی، محمدحسین: تفسیر المیزان، مترجم: محمدجواد حجتی کرمانی، مرکز نشر فرهنگی.   20ـ فیلیسین شاله، تاریخ مختصر ادیان، مترجم: منوچهر خدایار، انتشارات طهوری، 1355  21ـ حکمت، علی اصغر: تاریخ ادیان، انتشارات چهر، 1956  22ـ خدایار محبی، منوچهر: تعاون در اسلام و ادیان مختلف و جامعه صنعتی، انتشارات بعثت، 1349  23ـ مطهری، مرتضی: سیری در نهج البلاغه، تهران، انتشارات سپر، سال 1354 ـ قران کریم، نهج البلاغه ـ بحارالانوار   24ـ منصور، محمود: احساس کهتری، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1369  25ـ شکرکن، حسین: روانشناسی اجتماعی، تهران، انتشارات دریا، سال 1369  26ـ ماسن و همکاران: رشد و شخصیت کودک، مترجم: مهشید یاسایی،  تهران، انتشارات پایا، سال 1370  27ـ پورافکاری، نصرالله، مختصر روانپزشکی، تبریز، انتظارات تابش، سال 1369  28ـ محسنی، منوچهر، مقدمات جامعه شناسی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1369  29ـ جین گیلاس، جولین استالی: آمار توصیفی در رواشناسی و علوم تربیتی، مترجم: اسفندیاری، عابدی، انتشارات مدرسه علی پارس، سال 1370  30ـ شیو لسون: استدلال آماری در علوم رفتاری، مترجم: کیامنش، علیرضا، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، سال 1366  31ـ خلاصه گزارش های تحقیقاتی: اولین گردهمایی معرفی دستاوردهای تحقیقاتی کمیته امداد امام خمینی، اردیبهشت 1373  32ـ گزارش آماری کمیته امداد امام خمینی، سال 1371

تاریخچه تحقیق

هزاران کودک و نوجوان به همراه خانواده هایشان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند و از خدمات متنوع و تسهیلات اعطایی آن استفاده میکنند. این نهاد همواره کوشیده است که در ارائه کمک به خانواده های نیازمند و محروم به گونه ای عمل نماید که به شخصیت و عزت نفس آنها و فرزندانشان خدشه ای وارد نشود ؛ چراکه احترام به شخصیت افراد تحت حمایت به عزّت نفس آنها کمک کرده و همین امر سبب می شود که احساس زبونی و در ماندگی نکنند و در مسیر خود اتکایی گام بردارند و کم نیستند مدد جویانی که به یاری امداد و با سعی و تلاش خویش به مرحله خود اتکایی رسیده اند و حتی به مددجویان دیگر نیز کمک می نمایند. شاید بتوان گفت که ظرافت کار امداد و رسالت و هنر امدادگران نیز در تحقق همین اهداف نهفته است. از آنجاکه کودکان و نوجوانان خانواده های تحت حمایت از روحیه حساس تری برخوردارند و مراقبت از آنان در کلیه جهات به ویژه از نظر بهداشت روانی مورد توجه و تاکید جدّی مسئولان و برنامه ریزان این نهاد می باشد و طبعا پژوهش در این زمینه راهگشااست . لذا تحقیق مذکور به مرحله اجرا در آمد که خلاصه ای از آن از نظر گرامیتان می گذرد

هنگامی که تاثیر حمایت های نوع دوستانه مشخص شود بهتر می توان به نیازمندان کمک نموده و کمکها را سازماندهی کرد و به شکلی به مددجویان کمک شود که به عزت نفس آنان لطمه نخورده و به تدریج از وابستگی رها شوند، زیرا کسانی که عزت نفس بالا دارند همیشه به این جهت گرایش دارند که صیانت نفس خویش را حفظ نمایند . باید دریابیم که عزت نفس افراد تحت پوشش کمیته امداد دارای چه کیفیتی است و با توجه به اهداف انسانی این نهاد ، باید برنامه ریزی ها را بر این هدف متمرکز نمود

این تحقیق دارای چهار هدف است که عمده ترین آن عبارت است از: بررسی و مطالعه تاثیر حمایتهای اقتصادی – اجتماعی کمیته امداد امام (ره) بر عزت نفس فرزندان خانواده های تحت پوشش. در واقع عزت نفس فرزندان خانواده های تحت پوشش با فرزندان خانواده های غیر تحت پوشش مقایسه می شود

عزت نفس قضاوت و نگرش مداوم شخص راجع به ارزشمندی خویش است. یعنی چشم اندازی است که شخص از آن خود را می نگرد ، در واقع عزت نفس نشان می دهد که شخص چه نظری راجع به خود دارد . حمایت اجتماعی – اقتصادی کمیته امداد نیز به کمکها و مساعدتهای این نهاد مربوط می گردد

روش جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه عزت نفس ، الیس پاپ و کوپر اسمیت می باشد. در ضمن از مصاحبه و مشاهده نیز استفاده شده است

حجم جامعه آماری این تحقیق ، تعداد دانش آموزان جنوب شهر تهران می باشد و نمونه گیری به صورت خوشه ای و تصادفی صورت گرفته است و 100 نفر مورد آزمون قرار گرفته اند

40 نفر بعنوان نمونه اول از دانش آموزان سوم راهنمایی غیر تحت پوشش می باشد که از مناطق 18 و19 به صورت تصادفی انتخاب شده اند نمونه دوم شامل 40 نفر از دانش آموزان سوم راهنمایی تحت پوشش کمیته امداد می باشد که به صورت تصادفی از منطقه 16 کمیته امداد انتخاب گردیده اند . نمونه سوم شامل 20 نفر از دانش آموزان حاجی آباد اراک است

تحقیقی که دقیقا این موضوع را داشته باشد وجود ندارد بنابراین تحقیق حاضر در نوع خود کم نظیر و بدیع می باشد، به ویژه آنکه در بخش نظری این تحقیق، نوع دوستی و نظریه های مربوط به آن تشریح گردیده و دیدگاه اسلام و نیز نظریه های مبادله اجتماعی ، هنجارهای اجتماعی و نظریه زیستی – اجتماعی در خصوص موضوع پژوهش ارائه شده است

ابعاد عزت نفس

عزت نفس کلی :

منظور همان عزت نفس جهان شمول می باشد و در سالهای اولیه زندگی نیز وجود دارد و در آینده تابع رشد همگانی است

عزت نفس تحصیلی:

یعنی نگرش شخص راجع به توانایی های تحصیلی خود و ارزیابی که از موقعیت تحصیلی خود دارد

عزت نفس بدنی:

مربوط به ظاهر بدن و توانایی های آن می شود و بر اساس رضایت از جسم خود می باشد

عزت نفس خانوادگی

انعکاس احساسی است که شخص در مورد اعضای خانواده خود دارد و آنها را ارزیابی می کند

عزت نفس اجتماعی:

نظر شخص راجع به موقعیت و منزلت اجتماعی خود می باشد . در واقع او توانایی های اجتماعی خود را مورد ارزیابی قرار می دهد

با توجه به نتایج به دست آمده می توان اظهار نظر کرد که تاثیر حمایتهای اقتصادی – اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره) بر عزت نفس در برخی جوانب بسیار مثبت و مفید بوده است ، از جمله این ابعاد جنبه اجتماعی و بدنی می باشد ، زیرا تفاوت معنی داری از لحاظ آماری با افراد غیر تحت پوشش ندارند

نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان عزت نفس در پسران تحت پوشش امداد با عزت نفس پسران جامعه و دانش آموزان غیر تحت پوشش تفاوت معنی داری ندارد و این نتیجه عملکرد مثبت این نهاد می باشد

نکته ای دیگر که حائز اهمیت می باشد ، این است که در بعضی نمودارها مشاهده می شود که میزان عزت نفس دانش آموزان تحت پوشش امداد از دانش آموزان حاجی آباد غیر تحت پوشش بیشتر است و این اطلاعات نشان می دهد که کمیته امداد در این زمینه نیز موفق بوده است ، اما در مورد عزت نفس خانوادگی و تحصیلی میزان آن در افراد تحت پوشش کمتر است و به صورت معنا داری میزان عزت نفس در دختران تحت پوشش امداد از دختران غیر تحت پوشش در مناطق 18 و19 آموزش و پرورش تهران کمتر می باشد


پیشینه تحقیق

1 – نادری ، سیف نراقی در سال 1369 بر اساس کتاب روشهای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن درعلوم انسانی در شهر حلبی آباد کیان شهر تهران مورد بررسی قرار داده است و خواسته بداند که تایید حمایتهای اقتصادی – اجتماعی کمیته امداد امام خمینی (ره)بر عزت نفس فرزندان خانواده های تحت پوشش درجنوب شهر تهران چقدر بوده است و آنها تعریفشان از عزت نفس چه بوده است و در دیگرکتابی که به بررسی علل اختلافات رفتاری کودکان شهر تهران در دفتر تحقیقات و انتشارات سال 1370 را مورد بررسی قرار داده است و از دیگر کسانی را که می توان از آنها نام برد دکتر عزت الله نادری در سال 1369 و دکتر کیامنش در سال 1366 می توان نام برد

و انگیزه های آنها را بر مبنای دیدگاههای را روان شناسی و جامعه شناسی عزت نفس را مورد بررسی قرار داده اند تحت نظر معاونت پژهش و برنامه ریزی دفتر مرکزی گروه تحقیقات انجام شده است

مقدمه

تعاریف و مفاهیم

– واحد امداد:هر یک از مراکز یامجتمع های خدماتی یا ستادی کمیته امداد که از طریق آن ارائه خدمت شده یا به امر برنامه ریزی، همامنگی و تدارک مراکز خدمات رسانی پرداخته شود را یک واحد کمیته یا اختصاراً «یک واحد امداد» می نامند

انواع واحد های امداد

واحد های امداد به 6 نوع مختلف قابل دسته بندی هستند شامل:شاخه اصلی،شاخه فرعی،شعبه توزیع،موسسه تابعه،دفتر ستادی، مرکز خدماتی. – شاخه اصلی:واحدی از کمیته امداد است که از آن طریق به امر مددجویان رسیدگی می شود و امور آن توسط شورای مستقلی اداره می گرددکه صرفاًبه دفتر استان یا دفتر مرکزی پاسخگو می باشد.- شاخه فرعی: واحدی از کمیته امداد است که تحت نظر شاخه اصلی اداره می شود و معمولاًدر بخش ها،روستا ها و حتی مناطقی از شهر ها که فاصله زیادی با محل شاخه اصلی دارد مستقر است و از آن طریق به امر مددجویان رسیدگی می شود.- شعبه توزیع: واحدی از کمیته امداد است که معمولاً دارای دفتر و تشکیلات و پرسنل مستقل نبوده و در هر ماه فقط چند روز جهت توزیع کمک های کالایی از آن واحد استفاده می شود.شعبه توزیع معمولاًزیر نظر شاخه اصلی و بعضاًشاخه فرعی اداره می شود.موسسه تابعه: شامل موسسات خدماتی،بازرگانی، تولیدی و یا آموزشی است که مستقیماً زیر نظر شاخه اصلی و بعضاًدفتر استان اداره می شوند و حاصل سود و زیان ناشی از فعالیت آنها متعلق به کمیته امداد است.از جمله موسسات تابعه: مراگز درمانی، دارو خانه،کارگاه ها، فروشگاه ها را می توان نام برد.دفتر ستادی: واحدی از کمیته امداد است که به امر برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت و تدارک واحدهای غیر ستادی ویا حتی واحد های ستادی جزء تر می پردازدو معمولاً ارتباط مستقیمی با مددجویان ندارد.از جمله دفاتر ستادی: دفتر مرکزی، تدارکات، مرکز آموزش امداد، واحد خود کفایی، واحد درمان و دفاتر استان ها را می توان نام برد. مرکز خدماتی : واحدی از کمیته امداد است که با سرویس های خدماتی ، تفریحی، تربیتی در خدمت مددجویان تحت پوشش قرار دارد از قبیل: نقاهتگاه، خوابگاه دانش آموزی، اردوگاه آموزشی و تربیتی یا زیارتی. روستای تحت پوشش: به روستایی اطلاق می گردد که حداقل یک خانوار ساکن آن تحت پوشش کمیته امداد قرار داشته باشد. خانوار : خانوار از یک یا چند نفر تشکیل می شود که با هم در یک اقامتگاه زندگی می کنند و با یکدیگر همخرج و همسفره هستند، خانواده های یک نفره که شخص دیگر با وی زندگی نمی کند نیز خانوار تلقی می گردند. خانوار تحت پوشش: به خانواری گفته می شود که واجد شرایط دریافت کمک از کمیته امداد بوده و تمام یا مقطعی از سال از خدمات و کمک های کمیته امداد برخوردار گردد. نفرات تحت پوشش: صرفاً به آن دسته از افراد عضو خانوار تحت پوشش اطلاق می گردد که به لحاظ برخورداری از شرایط لازم از کمک های مربوطه بهره مند شوند

انواع تحت پوشش های کمیته امداد:

تحت پوشش های کمیته امداد به لحاظ موقعیت و شرایط افراد نیاز مند به دو دسته کلی تقسیم می شوند: الف: مددجویان تحت پوشش عادی؛ ب: تحت پوشش طرح شهید رجائی؛

مددجویان تحت پوشش عادی: شامل مددجویانی می باشد که معمولاً بنا به عللی از قبیل بی سرپرستی،از کار افتادگی سرپرست، معلولیت سرپرست،استیصال و درماندگی، بیماری سرپرست تحت پوشش قرار می گیرند، مددجویان تحت پوشش عادی بر حسب مدت پوشش و نوع نیازمندی در حالت کلی به سه دسته دائمی و موردی تقسیم می شوند. تحت پوشش عادی دائمی: به مددجویانی اطلاق می گرددکه با توجه به نوع و میزان نیاز مندیشان پیش بینی می شود، تمام سال (بیش از 6 ماه) و حتی سال ها تحت پوشش قرار داشته باشند و به طور مستمر از انواع خدمات و حمایت های امداد بهره مند گردند

تحت پوشش عادی موردی : به مددجویانی اطلاق می شود که به جهت مورد پیش آمده یک یا چند نوبت مورد حمایت قرار می گیرند،تحت پوشش های عادی موردی معمولاً دارای پرونده کامل در جریان نمی با شند اما حداقل فرم پذیرش اولیه برای آنها تکمیل می شود. تحت پوشش طرح شهید رجائی : شامل سالمندان روستایی نیازمند بالای 60 سال سن می باشد که به لحاظ برخورداری از شرایط لازم تحت پوشش این طرح قرار گرفته و ماهیانه مبالغی مستمری به صورت نقد یا کالا  دریافت می دارند. خانوار عشایری : نوعی از خانوارهای معمولی است که وابستگی ایلی داشته و کوچ رو نیز باشند، هر چند در زمان تحقیق در محل ثابتی سکونت داشته باشد. هزینه درمان نقدی : منظور آن بخش از هزینه خدمات درمانی می باشد که توسط کمیته امداد پرداخت شده است. هزینه درمان رایگان : منظور آن بخش از هزینه خدمات درمانی می باشد که توسط سایرین اعم از مراکز درمانی ، پزشکان، دارو خانه ها ، افراد خیر و امثالهم تامین شده است

خلاصه آمار عملکرد 14 ساله

1-   واحد های تابعه امداد و روستاهای تحت پوشش: – واحدهای امداد در پایان سال71 : 342 شاخه اصلی،279 شاخه فرعی، 347 شعبه توزیع، 74 خوابگاه، 6 اردوگاه، 4 نقاهتگاه، 87 موسسه تابعه و 30 دفترستادی و اجرائی جمعاً1169 واحد

– روستا های تحت پوشش: 47843 روستا

2- عملکرد موسسات تابعه :- آموزش2/56 هزار نفر مددجو.- وضعیت  پایان سال 1371 : 7 داروخانه، 6 مرکز درمانی، 7 کارگاه قالیبافی و گلیم و جاجیم بافیف 11کارگاه خیاطی و گلدوزی، 9 کارگاه بلوک زنی، 7 فروشگاه و 40 کارگاه و مراکز تولیدی و خدماتی دیگر

3- مدد جو های تحت پوشش عادی (ایتام ف بی سرپرستان، از کار افتادگان معلولین، افراد بی بضاعت ابن سبیل و ;). – تعداد کسانی که تا کنون تحت پوشش قرار گرفته اند: 2673999 نفر

760758 خانوار.( لازم به ذکر می داند تعداد کسانی که برای چندین سال متوالی تحت پوشش بوده اند ، فقط یک بار محاسبه شده است.) .- تعداد تحت پوشش دائمی در پایان سال 1371 : 1048569 نفر 286857 خانوار. – تعداد تحت پوشش های موردی(14 ساله): 2848165 نفر. – کل مستمری پرداختی : 8/188 میلیارد ریال

4– تحت پوشش های طرح شهید رجائی ، سالمندان نیاز مند روستایی و عشایر (در نیمه دوم سال 60 و سال های 64 تا 71 ): – تعداد کل سالمندانی که تا کنون تحت پوشش قرار گرفته اند: 869121 نفر.(لازم به ذکر می داند  تعداد کسانیکه برای چندین سال متوالی تحت پوشش بوده اند فقط یک بار محاسبه شده است.). – تعداد سالمندان تحت پوشش در پایان سال 71 : 570823 نفر. – تعداد سالمندان  و عائله تحت پوشش در پایان سال 71 : 1582878 – کل کمک های پرداختی : 1/159 میلیارد ریال

5– تحت پوشش های طرح سرباز (خانواده سربازان معیل نیازمند) طی سال های 65 تا 69 : – تعداد کل کسانی که تحت پوشش قرار گرفته اند: 1315177 نفر 385752 خانوار.- کل کمک های پرداختی : 3/49 میلیارد ریال کمک بلا عوض،6/3 میلیارد ریال وام،جمعاً9/52 میلیارد ریال

6– کمک به مهاجرین نیازمند مناطق بمباران شده (طی سال های 63 تا 67): – تعداد کل کسانی که  تحت پوشش قرارگرفته اند: 1320000 نفر 306600 خانوار.- کمک پرداختی بلا عوض : 23 میلیارد و 492 میلیون ریال. – پرداخت وام یک میلیارد و پانصد میلیون ریال. جمعاً 24 میلیارد و 992 میلیون ریال

7– اطعام و افطاریه(سال های 68 تا 71 ): اطعام 1194502 نفر مددجو و افراد مستضعف در ماه مبارک رمضان

8- کمک به مزدوجین (سال های 61 تا 67 ): – کمک به امر ازدواج یا تهیه جهیزیه 33339 نفر. – پرداخت مبلغ 6/3 میلیارد ریال کمک بلا عوض و مبلغ 1/3 میلیارد ریال وام به صورت قرض الحسنه. – جمعاً پرداخت 7/6 میلیارد ریال وام یا کمک بلا عوض. 9- خدمات درمانی: – معالجه بیمار یا تامین هزینه درمان به طور متوسط سالانه 793 هزار نفر(جمعاً قریب 1/11 میلیون نفر مورد.). – کل هزینه : 8/25 میلیارد ریال.10- خدمات فرهنگی : – سالانه به طور متوسط245 هزار نفر محصل تحت پوشش قرار داشته است. –  در پایان سال 71 تعداد 333673 نفر دانش آموز ، 3751 نفر دانشجو و 255 نفر طلبه تحت پوشش قرار داشته است.- کل هزینه خدمات فرهنگی 53/13 میلیارد ریال. – همکاری در سواد آموزی 3/81 هزار نفر مددجوی نوسواد. – برگزاری اردو به طور متوسط سالانه برای 6/5 هزار نفر محصل و 6/4هزار نفر سالمند.- در سال 71 برگزاری اردو برای 8409 نفر محصل و 8318 نفر سالمند.11– خدمات عمرانی(احداث، تعمیر یا بازسازی و نو سازی مسکن مددجویان و سایر طرح های عمرانی): – کمک به امر احداث، تعمیر یا بازسازی و نوسازی 48087 واحد مسکونی جهت مددجویان. – احداث یا تعمیر صد ها کیلو متر راه روستایی،دهها مسجد ، مدرسه حسینیه قنات، چاه آب، آب انبارو; . – مبلغ هزینه : 82/14 میلیارد ریال. 12- فعالیت های خود کفایی: – اقدام به احداث یا تعمیر 1854 واحد فضای خود کفایی. – پرداخت : 65937 مورد وام خودکفایی به مبلغ 7/11 میلیارد ریال.13- امداد به آسیب دیدگان ( ناشی از سیل ، زلزله، طوفان ، بمباران هوایی و;) : – کمک به بیش از 204 هزار خانوار (833 هزار نفر). – هزینه : 2/13 میلیارد ریال. 14– جبران دیه ( سال های 66 تا 71) : – پرداخت 4/942 میلیون ریال کمک بلا عوض و 9/ 562 میلیون ریال وام جمعاً3 /1505 میلیون ریال به 372 نفر. 15- برنامه تقسیم شادی ها (سال های 69 تا 71) : جمع آوری و توزیع مبلغ 64/6 میلیارد ریال کمک نقدی و کالا در ایام عید. 16– قرض ال حسنه: (کارگشایی، اشتغال، تولیدی، ازدواج، درمانی، حوادث و 😉 : – تعداد وام پرداختی : 157649 مورد، مبلغ وام : 9/23 میلیارد ریال

17– توزیع لوازم خانگی3% (طی سال های 64 تا 71) : – به ارزش 3/15 میلیارد ریال

18- درآمد های اختصاصی و عملکرد صدقات: – صندوق صدقات توزیع و نصب شده 2/539 هزار عدد. – درآمد صدقات : 2/24 میلیارد ریال (سال های 64 تا 71) : – کل درآمد های محلی و صدقات و کمک های مردمی و وجوهات امانی:1/127 میلیارد ریال.19 – اطلاعات پرسنلی: – پرسنل همکار در پایان یال 71 تعداد 10079 نفر شامل 3273 نفر پرسنل افتخاری بوده است. 20- آموزش پرسنل (سال های 67 تا 71) : – تعداد دوره های برگزار شده در مرکز آموزش 104 دوره.- تعداد شرکت کنندگان 20/39 نفر. – تعداد ساعات آموزش 7288 ساعت.- تعداد شرکت کنندکان در آموزش های عقیدتی و سیاسی در استان ها 3227 نفر. 21– برنامه تحقیق و بررسی (فقط سال های 71و72): – اقدام به انجام 12 پروژه تحقیقاتی. 22- فعالیت های خارج از کشور: – استقرار 8 شاخه اصلی در لبنان و یک شاخه نیز در افغانستان. – تحت پوشش قرار دادن 6885 خانوار با جمعیت 21721 نفر ، در لبنان با هزینه ای معادل 33/9 میلیون دلار(طی سال های 66 تا 71). – تحت پوشش قرار دادن 467 خانوار با جمعیت 2965 نفر در افغانستان(سال 71). – کمک به آوارگان عراقی (سال 70) به ارزش 7/4 میلیارد ریال.- کمک به مسلمانان بوسنی و هرزگوین (سال71) به ارزش 4/3 میلیارد ریال. 23- کمک به جبهه و مرزداران اسلام(8 ساله 60 تا 67) : – جذب و انتقال کمک های مردمی به ارزش 2/14 میلیارد ریال.- ارائه خدمات از طریق 4 پایگاه  اصلی و 23 پایگاه فرعی مستقر در خطوط اول جبهه. – اعزام پرسنل به جبهه به طور متوسط سالانه 500 نفر. – تقدیم 100 شهید و دهها مجروح و اسیر. 24- کل هزینه خدمات 14 ساله : 7/591 میلیارد ریال

واحد های امداد- روستا های تحت پوشش

تعداد واحدهای کمیته امداد امام خمینی در پایان سال 1371 برابر 1169 واحد شامل 342 شاخه اصلی ، 279 شاخه فرعی، 347 شعبه توزیع ، 87 موسسه تابعه، 84 مرکز خدماتی و 30 واحد ستادی بوده است.تعداد 84 مرکز خدماتی شامل 74 خوابگاه دانش آموزی ،6 اردوگاه آموزشی و تربیتی و 4 نقاهتگاه می باشد.همچنین30 واحد ستادی شامل 25 دفتر استان یا دفتر منطقه،دفتر مرکزی،مرکز آموزش،تدترکات ،واحد درمان مرکز و واحد خود کفایی مرکز می باشد.تعداد واحدهای امداد در پایان سال 1371 در مقایسه با سال 1370 حدود 12 درصد کاهش داشته است. ملا حظه می گردد بیشترین کاهش مربوط به موسسات تابعه و شعب توزیع می باشد.تعداد روستاهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی در پایان سال 1371 برابر 47843 روستا بوده است بدین معنا که مددجویان نیازمند این تعداد روستا تحت پوشش طرحها و برنامه های مختلف این نهاد قرار داشته اند.تعداد روستاهای تحت پوشش در پایان سال 71 نسبت به رقم مشابه سال قبل تعداد 179 روستا معادل 4/0 درصد کاهش داشته است

عملکرد موسسات تابعه

قال النبی (ص): تحت ظل العرش یوم لا ظل الظله رجل خرج ضارباًفی الارض یطلب من فضل الله ما یکف به نفسه و یعود به علی عیاله.  رسول خدا(ص) فرمود: مردی که برای امرار معاش و زندگی خود و عیالش در تلاش و کوشش باشد در روز قیامت در زیر سایه عرش الهی قرار می گیرد. (دعائم الاسلام،ج 2 ،ص 15).سعی این نهاد همواره بر این است که اصولی ترین و بنیادی ترین اقدامات و خدمات را در ارتباط با عزیزان تحت پوشش انجام دهد.بر همین اساس انجام فعالیت های خودکفایی فردی و گروهی را به عنوان یکی از برنامه های اصلی و قابل توجه خود قرار داده است.در این فصل فعالیت موسسات تابعه از جمله موسساتی که دارای فعالیت آموزشی و تولید بوده و عده ای از مددجویان از آن طریق به فراگیری آموزش های مختلف یا تولید مشغول هستند ارائه می گردد. هدف عمده ایجاد و اداره کارگاه ها  را می توان فراهم نمودن زمینه های اشتغال ،حرفه آموزی و نهایتاً خود کفایی محرومین و عزیزان تحت پوشش و کمک به اقتصاد کشور و رونق بخشیدن به امر تولید ذکر کرد.در پایان سال 1371 تعداد 87 واحد موسسه تابعه با188 نفر کارمند و 448 نفر کارگر فعال بوده است.از مجموع موسسات فوق الذکر تعداد18 موسسه دارای فعالیت آموزشی بوده که بیش از 8431 نفر کارآموز از انواع خدمات آموزشی این موسسات در رشته های مختلف خیاطی ،گلدوزی،بافندگی،قالیبافی،گلیم و جاجیم بافی،نسخه پیچی و کمک های اولیه پزشکی ، نجاری آهنگری ، جوشکاری و; به طور کامل بهره گرفته و طی همین سال دوره های خود را به اتمام رسانده اند همچنین تعداد 707 نفر کارآموز دیگر نیز در پایان سال در حال آموزش و فراگیری فنون مختلف بوده اند. وضعیت موسسات دایر در پایان سال 71 به شرح زیر بوده است: 11 واحد کارگاه خیاطی و گلدوزی و بافندگی، 6 واحد کارگاه قالیبافی ، 1 واحد کارگاه گلیم و جاجیم بافی ، 9 واحدکارگاه بلوک زنی ،موزاییک و سرامیک سازی ،3 واحد جوشکاری و درب و پنجره سازی ،7 واحد دارو خانه ،6 واحد درمانی ،9 واحد نانوایی،4 واحد فروشگاه پوشاک ،3 واحد فروشگاه مواد خوراکی و خوارو بار و 28 واحد سایر موسسات تابعه

طی سال 1367 لغایت 1371 به طور متوسط : تعداد موسسات تابعه سالیانه 5/20 درصد کاهش داشته است.تعداد موسسات دارای فعالیت آموزشی سالیانه 1/14 درصد کاهش داشته است.تعداد کارآموزان سالیانه 3/4 درصد افزایش داشته است

اطلاعات مددجویان عادی و کمک های پرداختی

یسئلونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین و الاقربین و الیتامی والمساکین و ابن السبیل و ما تفعلوا من خیر فان الله به علیم. ( ای پیغمبر) از تو سوال می کنند درراه خدا چه انفاق کنیم بگو هرچه از مال خود انفاق کنید درباره پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و مستمندان و درراه ماندگان رواست و هر کار خیری می کنید خداوند از آن آگاه است.(سوره بقره،آیه 214). فقر از مهمترین مسائل و دردهای جوامع بشری است و قسمت بزرگی از تلاش های انسان و جوامع و مکتب ها در مبارزه با این مشکل خلاصه می شود،علیرغم پیشرفت هایی که در بیشتر شئون نصیب انسان گشته ،هنوز آمار افراد فقیر و تنگ دست که در تامین معاش خود درمانده اند  بالاست و سیستم های اقتصادی حاکم بر کشور ها در حل این مشکل سخت در مانده اند. اسلام که دینی مبتنی بر ایدئولوژی الهی و بینش توحیدی است به این مسئله اندیشیده و راه حل هایی را ارائه داده است.در این ارتباط رسیدگی و مراقبت از بیماران، معلولان،از کار افتادگان، اسیران، ایتام ، زنان بی سرپرست ،سالمندان ، درراه ماندگان،مصیبت زدگان ،آسیب دیدگان، مستمندان و محرومان را مطرح و از جمله وظایف حکومت اسلامی و امت مسلمان جامعه قلمداد نموده است. کمیته امداد امام خمینی به عنوان نهادی جوشیده از بطن انقلاب شکوهمند اسلامی و با الهام از تعالیم تعالی بخش شرع مقدس تولیت و رسیدگی به مسائل و مشکلات مددجویان و محرومان در تمامی زمینه های ممکن رادر راس برنامه ها و اقدامات خود قرار داده که می توان به تامین هزینه های خوراک ، پوشاک، مسکن، درمان، تحصیل و آموزش، اشتغال ،ازدواج و ; اشاره نمود. در این فصل درصدد آنیم که شناخت مختصری از وضعیت مددجویان تحت پوشش عادی که معمولاً بنا به عللی از قبیل بی سرپرستی، از کار افتادگی سرپرست، معلولیت سر پرست و; تحت پوشش قرار می گیرند، ارائه نمائیم.قسمت اول – تعداد خانوار تحت پوشش: در پایان سال 1371 تعداد خانوار تحت پوشش عادی 286857 خانوار بوده  که تعداد 140622 خانوار (49 درصد) در مناطق شهری و 146235 خانوار (51 درصد) در مناطق روستایی ساکن بوده اند.تعداد خانوار تحت پوشش در پایان سال 71 نسبت به رقم سال قبل 2/5 در صد افزایش داشته است، که این درصد افزایش برای تحت پوشش های شهری 9/9 درصد و برای روستاییان 1/1 درصد بوده است

به  طور متوسط از سال 1367 لغایت 1371 سالانه 5/3 درصد بر تعداد خانوارهای تحت پوشش افزوده شده که این درصد افزایش برای خانوارهای شهری 5/6 درصد و برای خانوارهای روستایی 1/1 درصد بوده است. از مجموع خانوارهای تحت پوشش در پایان سال تعداد 270124 خانوار (2/94درصد) به صورت دائمی و تعداد 16733 خانوار (8/5 درصد) سه صورت موقت تحت پوشش قرار داشته اند

قسمت دوم – تعداد نفرات تحت پوشش : جمعیت مددجویان تحت پوشش عادی در پایان سال 1371 تعداد 1048569 نقر شامل 437260 نفر (7/41 درصد) شهری و 611309 نفر (3/58 درصد) وستایی بوده است که که بیش از 6/93 درصد این عده به صورت دائمی و 4/6 درصد ما بقی  به صورت موقت تحت پوشش قرار داشته اند.تعداد نفرات تحت پوشش در پایان سال 71 نسبت به رقم مشابه سال قبل 5/5 درصد افزایش داشته است که این درصد افزایش برای افراد شهری 2/9 درصد و برای افراد روستایی0/3 درصد بوده است. همچنین تعداد نفرات سال 71 نسبت به رقم سال پایه (سال 67 )حدود 4/20 درصد افزایش داشته که این درصد افزایش برای شهری ها 6/31 درصد و برای روستایی ها 6/13 درصد بوده است

ازسال 67 تا سال 71 به طور متوسط 8/4 درصد بر تعداد نفرات تحت پوشش افزوده شده است که این رقم برای شهری ها 1/7 درصد و برای روستایی ها 2/3 درصد می باشد. ضمناً میانگین خانوارهای تحت پوشش سال 71 برابر 65/3 نفر می با شد. که نسبت به میانگین سال گذشته هیچگونه تغییری نداشته است

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت مهارتهای آموزشی و پرورشی (روشها و فنون تدریس)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت مهارتهای آموزشی و پرورشی (روشها و فنون تدریس) دارای 376 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت مهارتهای آموزشی و پرورشی (روشها و فنون تدریس)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت مهارتهای آموزشی و پرورشی (روشها و فنون تدریس)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت مهارتهای آموزشی و پرورشی (روشها و فنون تدریس) :

پاورپوینت مهارتهای آموزشی و پرورشی (روشها و فنون تدریس)

پاورپوینت مهارتهای آموزشی و پرورشی (روشها و فنون تدریس) شامل 376 اسلاید بوده و برای رشته های علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی قابل استفاده می باشد.

1) یادگیری را تعریف کنید و مفاهیم مربوط به آن را در نیم صفحه تحلیل کنید
2) تفاوت مفهوم یادگیری و عملکرد را در چند جمله بیان کنید
3) عوامل موثر در یادگیری را نام ببرید
4) نظریه معروف یاد گیری را با هم مقایسه کنید
5) تدریس یکی از معلمان را بر اساس نظریه های یادگیری ارزیابی کنید

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی علل اجتماعی درخواست طلاق دربین زنان مراجعه كننده به دادگاه خانواده شماره 1 ( شهید محلاتی(

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی علل اجتماعی درخواست طلاق دربین زنان مراجعه كننده به دادگاه خانواده شماره 1 ( شهید محلاتی( دارای 101 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی علل اجتماعی درخواست طلاق دربین زنان مراجعه كننده به دادگاه خانواده شماره 1 ( شهید محلاتی(  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی علل اجتماعی درخواست طلاق دربین زنان مراجعه كننده به دادگاه خانواده شماره 1 ( شهید محلاتی(،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی علل اجتماعی درخواست طلاق دربین زنان مراجعه كننده به دادگاه خانواده شماره 1 ( شهید محلاتی( :

مقدمه

بررسی پدیده ها و مسائل اجتماعی از دغدغه های اساسی متخصصین علوم اجتماعی است. در این راستا پژوهشی انجام شده تا به بررسی یكی ازآسیب های اجتماعی به نام طلاق بپردازد. در تحقیقاتی كه درگذشته توسط محققین دیگرانجام شده ثابت شده است كه وقتی طلاق،به یك آسیب اجتماعی تبدیل شود باعث ایجاد آسیب های اجتماعی دیگردر جامعه چه به صورت مستقیم وچه به صورت غیرمستقیم می شود مثل اعتیاد ،بزهكاری،خودكشی،اختلالات رفتاری وشخصیتی و…… در این پژوهش سعی شده تا از جنبه دیگری به این مسئله بپردازدو جوابی برای این سؤال كه چه علل اجتماعی دخیل دردرخوا ست طلاق می با شد پرداخته شود.

چه ساختارهای اجتماعی،فرهنگی دراین امردخالت دارند وسرنوشتی این چنین را برای برخی ازدواج هاوزندگی های زنا شوئی رقم می زنند.این پژوهش براساس نظریه مبادله به بررسی این آسیب پرداخته تا از این منظر،متغیرهایی رادر نظربگیرد واثر آنها را بر طلاق و افزایش آن مطالعه كند وبا درنظرگرفتن وتوجه به این متغیرها گا هی درجهت حذف،كا هش و یا تغیراین متغیرها برداشته شود تا هدف اصلی كه مهار طلاق در سطح جامعه می باشد با انجام این گونه پژوهشها محقق شود .

فصل اول

بیان مسئله

طلاق مهمترین عامل ازهم گسیختگی بنیادی ترین بخش جامعه یعنی خانواده است.شیوه نهادی شده پایان یك ازدواج واین پایان یافتن تحت هرشرایطی دارای پیامدهای منفی بسیاری است.طلاق به عنوان یك پدیده اجتماعی به طورمستقیم و غیر مستقیم برافرادآن خانواده درنقش های پدر،مادروفرزندتاثیر می گذارد.طلاق روانی هرچند در جامعه آمارقابل توجهی ا ست واثرات خاصی را برخانواده می گذارد اما چون به صورت رسمی موردبررسی قرارنگرفته آماری ازآن دردست نیست اما نوع دیگرطلاق(طلاق قانونی یا رسمی) به دلیل گستردگی وافزایش آن درجامعه به یك آسیب اجتماعی تبدیل شده و پژوهشگران زیادی را به بررسی این مسئله سوق داده است.

طلاق وقتی به یك آسیب اجتماعی تبدیل می شود،اولین واساسی ترین ضربه را به نهاد خانواده داردآورده وزمینه را برای آسیب های اجتماعی دیگر ازقبیل اعتیاد،خودكشی، بیماری های روحی وروانی و……فراهم می كند . لازم است به این مسئله نیزدقت كنیم كه این رابطه به صورت متقابل و تعامل بین انواع آسیب های اجتماعی وجود دارد كه افزایش یك آسیب زمینه افزایش آسیب های دیگر را فراهم می كند . در این پژوهش،پژوهشگر به بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر در خواست طلاق می پردازد وبه این منظور متغیرهایی همچون تفاوت سنی زوجین،تفاوت عقاید زوجین،تفاوت تحصیلی،اعتیاد،نا باروری،نگاه خانواده فرد نسبت به طلاق،براورده نشدن انتظارات نقش همسری دخالت دیگران درزندگی زوجین،عدم صداقت و میزان شناخت پیش از ازدواج را در رابطه با در خواست طلاق مورد بررسی قرار می دهد تا میزان تاثیر این متغیرها در درخواست طلاق ارزیابی شود. امید به این كه با انجام چنین پژوهشهایی زمینه برای برنامه ریزی و آموزشهای مختلف به افرادی كه قصدازدواج دارندو افرادی كه متاهل هستند فراهم گردد.

فصل دوم

اهمیت و ضرورت پژوهش

دلایل گوناگون را می توان بیان كرد كه دال بر اهمیت بررسی مسئله طلاق در جامعه ایران به خصوص در شهرتهران می با شد این دلایل را با توجه به ابعادمتفاوت آثار و پیامدهای طلاق درسطح فرد،خانواده،روابط اجتماعی،وبه طور كلی ساختارهای جامعه می توان عنوان كرد.طلاق به عنوان یك پدیده اجتماعی اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر تعادل روانی فرد در نقش های مختلف همسری،بستگان،فرزند و دوستان داردكه اثرات آن غیرقابل چشم پوش است.به علت آثارعاطفی ناشی از طلاق برفرد است كه امكان وجودمشكلاتی را در فرد می توان پس از طلاق مشاهده نمود.همسری كه بعداز طلاق باید به تنهایی اوقات خویش را بگذراند و یا فرزندی كه ناچارست بدون هر دو ویا یكی از والدین خودبه سربرد و بستگان و دوستانی كه در ارتباطات خویش با اینگونه افراد دچار اختلالاتی می گردند .همگی ازپیامدهای طلاق میباشد. ازپیامدهای طلاق می توان ازمشكلات اقتصادی كه به خصوص برای زنان در جامعه به وجود می آید صحبت كرد،كه می تواند در آسیب های اجتماعی نقش مهمی داشته باشد.

به هم خوردن تعادل در یك نهاد اساسی جامعه یعنی خانواده باعث به هم خوردن تعادلات در نهادهای دیگر جامعه می شود وبه اساس واستواری آن جامعه لطمه وارد می كند.

البته دراینجا رشد طلاق حائز اهمیت است كه اگر بیش از حد قابل قبول در جامعه باشد حالتی آسیبی را ایجاد می كند واین مسئله در جوامع شهری ایران به خصوص در تهران بسیارصادق است. در مورد ضرورت انتخاب این موضوع باید به نقش طلاق در سایرآسیب های اجتماعی اشاره كرد كه خود مبین اهمیت انتخاب موضوع می باشد:

((طلاق ازجمله مباحث اجتماعی است كه در سایر پدیده های آسیب شناسی انعكاسی بارز دارد. اكثر بررسی های انجام شده از رابطه بین طلاق و اعتیاد،جرم،بزهكاری،روان پریشی،عدم تعادل شخصیتی،مسائل آموزشی تربیتی،خود كشی ویا جامعه ستیزی ونظایر آن حكایت دارد.و طلاق را علت آن می داند.جالب اینكه رابطه طلاق با آسیب های اجتماعی گاه رابطه ای دوسویه است یعنی برخی از این معلول ها خود می توا ند علت گرایش به طلاق باشند. مثلا اعتیاد می تواند عامل طلاق باشدولی خود طلاق تحت شرایطی متفاوت می تواند عامل گرایش به اعتیاد باشد.

این مسئله در مورد جرم وجنایت،عدم تعادل شخصیتی و نظایر آن هم می تواند صدق كند. لذا در این پژوهش سعی شده است تابا بررسی علل طلاق راه را برای بحث جدی تر در باب اعتیاد،جرم و جنایت،بزهكاری،روان پریشی ناثباتی روانی و شخصیتی،بحران های اجتماعی و خانوادگی فراهم سازد وازطرفی شناخت طلاق مقدم بر هر اقدام عملی برای كا هش آن و حفظ خانواده هاست و بالاخره كاوش و پژوهش درباره طلاق به طور غیرمستقیم شناخت ازدواج و شیوه های همسرگزینی وتشخیص خصایص كلی حاكم برآن به حساب می آید و می توا ند درجهت غنا بخشیدن به فرهنگ زناشویی وزدودن فقر حاكم برآن مفیدافتد.(پیران 1369 )

هم چنین با نگاهی به آمار طلاق در ایران به خصوص در مناطق شهرها به خصوص در تهران شاهد رشد صعودی طلاق هستیم كه می توان آن را به عنوان یك پدیده آسیبی مطرح نمود وخود حاكی ازاهمیت موضوع و ضرورت تحقیق می باشد شهری مانند تهران با چنین جمعیتی در سالهای آتی با مشكلاتی چون فرزندان بی سرپرست و مشكل حضانت آنها،همچنین تعداد زنان مطلقه و مشكل اعاشه آنها مواجه خواهد بود.(ساروخانی 1376 ).

هم چنین باید گفت: (هیچگاه مطالعه آسیب شناسی اجتماعی، انحرافات اجتماعی و بزهكاری اجتماعی بدون شناسایی طلاق صورت پذیر نیست به تعبیر دیگر هر جامعه كه در جستجوی سلامت است باید این پدیده را مهار كند).(همان منبع صفحه 17 )

فصل سوم

اهداف پژوهش : اهداف كلی

اهداف پژوهش به دو قسمت كلی و جزئی تقسیم می شود.اهداف كلی تحقیق در ابتدا بیان می شود هدف كلی از پژوهش حاضر بررسی عواملی است كه در طی زندگی زناشویی برآن تاثیرداشته و منجربه برگزیدن راه حلی به نام طلاق از طرف زوجین ویا یكی از آن دو برای پایان بخشیدن به زندگی زناشویی می گردد.(علل اجتماعی) از سوی دیگر شناخت عوامل اجتماعی موثربر طلاق به عنوان گامی در جهت كنترل آن درجامعه كمك خواهدكرد(مشروط به ادامه تحقیقات دراین زمینه توسط محققین مطرح وبا تجربه ) پیامدهای آن را به حداقل می رساندو به سا لم سازی محیط اجتماعی كمك كرده وزمینه را برای رشد روحی و جسمی فرزندانی سا لم در محیط خانواده ای سا لم فراهم می كند به طوركلی هدف اصلی ازاین تحقیق مهار موضوعی به نام طلاق در جامعه است.

اهداف جزئی شامل:

1.بررسی این مسئله كه چه ارتباطی بین طلاق وتفاوت سنی زوجین وجوددارد؟

2. بررسی این مسئله كه چه ارتباطی بین طلاق و تفاوت عقاید زوجین وجوددارد؟

3. بررسی این مسئله كه چه ارتباطی بین طلاق و تفاوت تحصیلات زوجین وجوددارد؟

4.بررسی این مسئله كه چه ارتباطی بین طلاق و اعتیاد وجوددارد؟

5. بررسی این مسئله كه چه ارتباطی بین طلاق و ناباروری وجوددارد؟

6. بررسی این مسئله كه چه ارتباطی بین طلاق و نظرخانواده فرد نسبت به طلاق وجوددارد؟

7. بررسی این مسئله كه چه ارتباطی بین طلاق و برآورده نشدن انتظارات از نقش همسری وجود دارد؟

8. بررسی این مسئله كه چه ارتباطی بین طلاق و میزان دخالت دیگران در زندگی زناشویی وجود دارد؟

9. بررسی این مسئله كه چه ارتباطی بین طلاق و میزان شناخت پیش از ازدواج وجود دارد؟

10. بررسی این مسئله كه چه ارتباطی بین طلاق و عدم صداقت همسر وجوددارد؟

فصل چهارم

فرضیه های پژوهش:

 1. به نظر می رسد بین طلاق با تفاوت سنی زوجین رابطه وجود دارد.
 2. به نظر می رسد بین طلاق با تفاوت عقاید زوجین رابطه وجود دارد.
 3. به نظر می رسد بین طلاق با تفاوت تحصیلات زوجین رابطه وجوددارد.
 4. به نظر می رسد بین طلاق با اعتیاد یا مصرف مشروبات الكلی رابطه وجود دارد.
 5. به نظر می رسد بین طلاق با ناباروری رابطه وجود دارد.
 6. به نظر می رسد بین طلاق با نظرخانواده فرد نسبت به طلاق رابطه وجود دارد.
 7. به نظر می رسد بین طلاق با برآورده نشدن انتظارات از نقش همسری رابطه وجود دارد.
 8. به نظرمی رسدبین طلاق با دخالت دیگران در زندگی زوجین رابطه وجود دارد.
 9. به نظر می رسد بین طلاق با میزان شناخت پیش ازازدواج رابطه وجود دارد.

10.به نظر می رسد بین طلاق با عدم صداقت همسر رابطه وجود دارد.

فصل پنجم

پیشینه پژوهش

در این قسمت از پژوهش به پژوهشهایی پرداخته می شود كه قبلا در این زمینه صورت گرفته است به طور كلی دو گروه ازپژوهشهای مورد نظر می باشد الف)پژوهشهای خاص:كه به موضوع طلاق پرداخته است واز جوانب مختلف به این پدیده توجه كرده است.ب)پژوهشهای عام:كه پدیده طلاق را به صورت عام دربرمی گیرد.

الف)پژوهشهای خاص:

درتمام منابع به دست آمده در مورد طلاق به چند وجهی بودن این پدیده توجه شده است و اینكه تنها از یك سو نگریستن به مسئله راه به جایی نمی برد در این رابطه دكترساروخانی در اثرش طلاق پژوهشی در شناخت واقعیت وعوامل آن 1376 این چنین مینویسد:

همه پدیده های اجتماعی چندیاچندین عامل دارندطلاق نیز در این مجموعه مستثنی نیست. همه پدیده های اجتماعی دارای علل و عوامل عینی و ملموس وكمی هستند در عین حال ازعوامل ذهنی و كیفی نیز برخوردارند

طلاق نیز چنین ا ست .شناخت انتزاعی هر یك از عوامل یك واقعیت اجتماعی درست نیست عوامل به تنهایی معنایی ندارند آنان در مجموع یا شبكه عوامل معنا می یابند بنابرین به جای شناخت انتزاعی یا جدا سازی عوامل باید هر عامل را در متن و مجموعه شناخت. بدینسان عوامل یك پدیده اجتماعی با یكدیگر درمی آمیزندوتركیب می شوند واز آن آمیزه ای خاص و منحصر به فرد پدید می آید.باید محقق درعین حال هم عوامل روانی،اقتصادی،سیاسی وهم اجتماعی،حقوقی و… را با هم مطرح كرده مورد شناخت قراردهد تا واقعیت درهمه ابعادش شناخته شود به عنوان مثال به درستی می توان گفت طلاق سلسله عوامل اجتماعی دارد (نظیرمادی شدن جامعه،كمرنگ شدن ارزشهای معنوی و……)لیكن همه انسانها در همین جوامع دست به طلاق نمی زنند.بنابرین سلسله عوامل روانی نیز در كار طلاق تاثیر گذارند.از جانب دیگر هرگز نمی توان تصور كرد كه شرایط اقتصادی جامعه بی تاثیر بر جریان طلاق باشد.(ساروخانی 1376)در اثر دكتر ساروخانی (طلاق پژوهشی در شناخت واقعیتو عوامل آن )ابتدا به دلایل عنوان شده و بهانه های طلاق از جانب افرادی كه دست به طلاق زده اند برخورد می كنیم كه بالاترین تعداد و درصد ذكر شده برای درخواست طلاق ازجانب فرد طی سالهای 52تا60 نداشتن توا فق اخلاقی بوده است. كه البته روند رو به كا هش را طی این سالها نشان می دهد.از دیگر فراوانی بهانه های طلاق تنفر و كراهتی است كه زوجین نسبت به یكدیگرداشته اند وبعد عاطفی طلاق را به خود اختصاص می دهد. ابعاد انحرافی در طلاق نیز نقش سوم را دارد دلایلی چون اعتیاد،انحراف زوجه و عدم تمكین كه از سال 58 به بعد حدود 2 درصد بهانه های طلاق را تشكیل می دهد.

در ضمن ایشان این تذكر را نیز داده اند كه مسائل موجود در این داده ها كه توسط آمار مركزی جمع آوری شده است تا اندازه ای از دقت و صحت این داده ها می كاهد. در برابر این بهانه ها ایشان به دو گروه از علل و عوامل اشاره دارند كه در امر طلاق دخیل بوده و این پدیده را تحت تاثیر قرار می دهند.(همان منبع 51 ـ46)درمورد علل طلاق به مسائل زیر اشاره می كنند:

سستی روابط اجتماعی كه در جوامع صنعتی به علت های مختلف از قبیل تحرك جغرافیایی،بسط تكنولوژی،كاهش اهمیت خانواده و روابط انسانی وجود دارد.قشربندی اجتماعی كه هر یك از قشرهای اجتماعی با توجه به فرهنگ خاص آن فضائی خاص را تشكیل می دهد و درون آن رفتار انسانها وضع یا شكل خاصی می یابد برای مثال وضع شغلی یا درآمد كه عوامل مهم درقشربندی اجتماعی هستند. هر یك با ویژگی های خاص خویش بررفتار خانوادگی انسانها تاثیر خاصی بر جای می گذارد. از نظر وضع شغل شیوع طلاق در بین بازیگران نمایش یا هنر پیشه ها در سراسر جهان امری قطعی است و یا اینكه بحران در وضع درآمد و سیر نزولی آن كه همراه با ترك عادات رفاهی افراد خانواده همراه می گردد بر میزان طلاق موثر خواهد بود.قشرهای پایین جامعه در صورت نبودن مقررات سخت و هزینه ها و بار مالی طلاق بیشترین روی آوران به طلاق می باشند.

میزان تحصیلات زن و مرد در طلاق تاثیرات مهمی را نشان می دهد ولیكن در ایران بر خلاف دیگرنقاط جهان كه طلاق به روشنی با افزایش تحصیلات رو به كاهش می نهد در تهران به نوعی فقدان هنجار مشخص برمی خوریم و علی رغم این واقعیت روندهایی چند دیده می شود.بی سوادی و مرزهای نزدیك به آن بالاترین نسبت طلاق را فراهم می سازد سطح تحصیلات تا ورود به آموزش عالی از این روند می كاهد . با افزایش سطح تحصیلات دانشگاهی مجددا آمار طلاق افزایش می یابد.ازعوامل مهم دیگر تعداد فرزندان است كه بی فرزندی در خانواده مشكلات را افزایش داده وبی ثباتی ازدواج كمك می كند ولی از سوی دیگر وجود فرزند و مخصوصا افزایش فرزندان همواره عاملی مثبت و در اصطلاح مركز گرا و تحكیم بخش درخانواده نخواهد بود سن ازدواج و سن زوجین و تفاوت سنی آنها نیزازعوامل دیگر به طلاق عنوان شده است زودرسی سن ازدواج بر میزان آسیب آن تاثیر گذارده است و هم چنین شكاف سنی برطلاق تاثیر دارد ولی به طور كلی این علل همراه با عوامل دیگر به طلاق دامن می زنند ولی هرخانواده ای با چنین ویژگی محتوم به گسست پیوند نیست.(همان منبع ص 82 –52 )

نویسنده عوامل طلاق را دردو حوزه جامعه شناسی و روان شناسی اجتماعی مورد بحث قرار می دهد. به این ترتیب كه در حوزه جامعه شناسی عوامل ساختی با آسیب ها رابطه جدی دارند. عوامل ساختی در حوزه جامعه شناسی شامل عواملی ا ست تام،چند ساختی،وسیع وكلی. این عوامل با تمامی حیات اجتماعی سروكار دارند به تعبیر جامعه شناسان آسیب زا یا آسیب برانگیزندو در اعماق جامعه عمل می كنند. از این رو در محدوده جامعه شناسی عمقی جای دارند خوشه یا مجموعه وسیع از پدیده های اجتماعی را بیمار می سازند بنابراین با تمام زمینه های آسیبی در ارتباطند.برخی از این عوامل ساختی چنین اند: پیتریم سوروكین واضع مفهوم جامعه حسی است به زعم او آنگاه كه انسانها همه ارزشها را در مسلخ ماده گرایی و ابزار گرایی قربانی می سازند جامعه ای تكوین می پزیرد كه باید جامعه حسی خوانده شود. اهم مشخصات چنین جامعه ای به این قرار است: سلطه كششهای طبیعی،التذاذ آنی شئی سروری وقلب رابطه انسان و طبیعت.(همان منبع ص 122 )

درهریك ازاین جوامع روابط انسانی سست و سرد آسیب پذیرمی گردد عواطف انسانی ناپدید می شوند،انسانها به سودهای مادی یا جسمانی توجه دارندو ا شیاء ارزش انسانها راتعیین می كنندانسانها قربانی نظامی میشوندكه در آن جز ماده،شیء،كالا وسود آنی پرستی ارزشی ندارند ومعنای متعالی زیستن در كنار یكدیگر برای همیشه ازمیان می رود و روابط خانوادگی نیز از این امر مستثنی نیست همچنین از عوامل ساختاری درحوزه جامعه شناسی بی هنجاری ودو ساختی شدن جامعه را مطرح می كند كه به مفهوم آنومی از نظردوركیم و مرتون نزدیك است.درحال دگرگونی سریع جوامع قواعدو هنجارهای سنتی كم ارزش تر به نظرمی رسند وارزشها ی جدید و منطبق با واقعیت نیز جا نیفتاده اند در چنین حالتی كه جامعه در حال گذر است دو ساخت كهن و جدید هر دو وجوددارند و تبعیت افراد را با هنجار دچار مشكل می سازندوتناقض آمیزی این دو ساخت در تمام روابط خانوادگی دیده می شود كه برای مثال در ازدواج به هنگام گزینش همسر سنت های قدیمی به كار می آیند(تبعیت از بزرگتران،ریش سفیدان خانواده)كه درزمان خودكارایی داشته است یعنی هنگامی كه عروس با پیراهن سفید عروسی به خانه بخت می رفت و با پیراهن سفید (كفن)ازآن بیرون می آمد ودر زمان كنونی كه همه چیزدر حال دگرگونی است برای مثال نقش زن در جامعه تنها به عنوان همسرمنحصرنمی گردد.و اشتغال ووضع سواد در بین این قشر تغییركرده و ارزشهای جدیدی مطابق بااین تغییرات به وجود آمده است. دیگراین روش كارایی خود رااز دست میدهد بنابراین دو ساختی شدن جامعه منجربه عدم تعادل درساختارهای جامعه و حالت آسیب زایی پیدا می كند. ازدیگر عوامل دراین حوزه كرختی وجدان جمع و تصری طلاق می باشد. دردوبعدنفی مفرط یا پذیرش افراطی باعث آسیب زائی در رابطه با طلاق می باشد از دیگر عوامل ناهمسان همسری و یگانگی زوجهاست كه باعث می شود تا دو انسان با دو مجموعه ارزشها و عادتها وجهان بینی ها ی متفاوت از یكدیگر هر چنددرابتدا با لعابی عاطفی به زندگی مشترك روی می آورند ولیكن شكافها به زودی خود را نشان می دهد و منجر به گسست زندگی مشترك می گردد وهرقدر فاصله اجتماعی،جغرافیایی،فرهنگی و شغلی حتی زبانی و دینی زوجین بیشتر باشد احتمالا بیشتر درمعرض تهدید به طلاق قرار می گیرند(همان منبع ص 130 –120 )

در میان عوامل ساختی در حوزه روان شناسی اجتماعی نیزعواملی چند مطرح می شود از جمله خود میان بینی و دوری از همدلی در بین افراد است به همان اندازه كه فرآیند همدلی یا توان خود را به جای دیگری نهادن موجبات بسط و تقویت مشاركت اجتماعی و به تبع آن گسترش و شكوفایی روابط انسانی را فراهم می سازد دوری از همدلی زوجین را از یكدیگر دور ساخته وعدم سازش ایشان را فراهم می كند. از دیگر عوامل در این حوزه بلوغ روا نی- اجتماعی و زدایش رمانتیسیم ازدواج می باشد به این معنا كه جوان یا هر انسانی كه دست به ازدواج می زند باید بداند كه زناشویی نیز هماننددیگرامور و پدیده های اجتماعی دارای جهات مثبت و منفی است وتنها درخواست و جلب نكات مثبت ازازدواج امریست بسیار دورازواقعیت. با توجه دادن به این مسائل بسیاری از مشكلات زوجین حل خواهد گردید و آخرین مبحث دراین حوزه آگاهی از فضای خاص ارتباطی است به این معنی كه حرمت ارتباطات در یك خانواده نوپا باید مورد توجه اطرافیان قرا ر بگیرد واز دخالت در ارتباطات زوجین باید جلوگیری شود.(همان منبع ص 136-130 )نویسنده مدل زیر رابه عنوان مدل علی طلاق مطرح می كند:

((شرایط محیط اجتماعی )) (ساروخانی 1376 )

در این رابطه رفتار و عقاید خانواده منشاءارزشهای اساسی فرد دررابطه با ازدواج،اصول اخلاقی توجه نداشتن به سود ولذت گرایی فرد درارتباطات خویش، وضع مادی ازنظر وضع درآمد ورفاه، شبكه روابط اجتماعی و وجود افرادی سا لم یا نا سالم در این شبكه و چگونگی گزینش همسر در موارد ذكر شده در مدل برطرق مؤثر پنداشته شده ا ند.مقاله ای كه توسط دكترپرویز پیران تحت عنوان ((در پی تبیین جامعه شناختی طلاق)) نوشته شده است ایشان به نكاتی چنددر مورد این پدیده پرداخته اند درمورد چهار چوب تئوریكی پژوهش خویش ایشان معتقدند كه ((چهار چوب تئوریك مناسب پژوهش در باب طلاق منطقا باید چنان چهار چوبی باشد كه دائما بین فرد و جامعه از طریق شناخت نهادها و سازمان اجتماعی نوسان كند.))

در ارتباطی هماهنگ این سطوح را نگریسته برهر یك درنگ كند. و ضمن عدم غفلت از هویت و خصایص فردی واراده آگاه انسان جبر اجتماعی را نیز به فراموشی نسپرد. درمورد طلاق باید آگاه بود كه ساختارجامعه ایران در طی

تاریخ خود مكانیسم هایی را برزندگی زناشویی مسلط ساخته است این مكانیسم هادر شیوه همسر گزینی منعكس است اما باید اذعان داشت برخی ازاین مكانیسم ها احتمال انحلال خانواده را دربطن خود به همراه دارداز سوی دیگر مكانیسم های سنتی در150 سال گذشته دستخوش آشوب شده اندو حداقل برای اقشاری برندگی خود را از دست داده اند و جایگزین مناسبی نیز یافته ا ند.پس از یك سو امكان وقوع طلاق دربرخی از مكانیسم های اجتماعی كهنسال ریشه دارد و از سوی دیگر به تهاجم گریزناپزیر فرهنگ غرب ونحوه دفور مه شدن ساختار و روابط اجتماعی درشرایط وابستگی مربوط است اما انعكاس شرایط اجتماعی نیز یكدست نیست و خصایص ساختار وبه اشكال گوناگون درزندگی افراد و گروهها منعكس می شود .

برخی از این شیوه های ا نعكاس با طلاق قرابت بیشتری دارند كه تحلیل آندرسطح عامیانه صورت می گیرد بالاخره ساختار جامعه و رشد و تربیت افراد خصایص متنوعی را پدیدمی آورد كه برخی ازاین خصایص چنانچه در فردی جمع شوند احتمال وقوع طلاق را برای او فزونتر می سازندكه موضوع سطح فرد است((پیران 1369 ))

ایشان با مرور منابع در مورد طلاق چهار مقوله كلی: اشكال روابط اجتماعی،معیشت و گذران زندگی،ارزشهای اجتماعی وفرهنگی،نارسایی های جسمی و روحی را با طلاق مرتبط فرض كرده اندوهر یك ازاین مقولات را به فرضیه های متعدد تقسیم كرده تابتوان به صورت تجربی آنها را مورد آزمون قرار داد این فرضیه ها عبارتند از:

 1. نا آشنایی با همسر ویا كوتاه بودن آشنایی احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.
 2. اجبار به ازدواج احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.
 3. ازدواج در سنین كم خاصه در مورد زنان احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.
 4. طولانی ترشدن زندگی زنا شویی از احتمال وقوع طلاق می كاهد.
 5. داشتن رابطه نامشروع احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.
 6. ازدواج مجدد درصورت عدم پذیرش همسر نخست احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.
 7. دخالت مدام شخص یا اشخاص ثالث در زندگی زناشویی احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.
 8. كم بودن ساعات گذراندن باخانواده احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.
 9. تنگدستی و عدم توانائی درتامین مخارج زندگی احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.

.10تحرك شدید طبقاتی احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.

.11تفاوت شدید طبقاتی احتمال وقوع طلاق راافزایش می دهد.

12.حضت شوهرخاصه در صورت اتكاءمالی زن و شوهراحتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.

13.نازایی احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد ولی تعدادفرزند با احتمال وقوع طلاق رابطه معكوس دارد.

14. بیماری چه روحی وچه جسمی درصورت تداوم احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.

15.مسائل و مشكلات جنسی مربوط به زندگی زناشویی احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.

16. اعتیاد احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.

17. تضادارزشهای فرهنگی و باورهاو چشمداشت ها احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.

18.مرد سالاری وتمایل به سلطه بر همسرو فرزندان وسلطه ناپذیری همسراحتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.

19.سوءظن به همسراحتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد 0

20 .عدم صداقت چه قبل وچه بعد ازازدواج احتمال وقوع طلاق را افزایش می دهد.(همان منبع ص 38)

در این فرضیه ها به گفته محقق رابطه علی منظور نشده است زیرا به نظرپژوهشگر این كاریست دشوار هم از نظر ارزش تحقیق وهم از نظربینشی زیرا كار مستلزم توانایی تئوریك،پژوهشهای عینی فكری وتامل طولانی است زیرا طلاق درحیطه تكامل و تضاد شخصیت ها قرار میگیرد ودر كنار عوامل اجتماعی،زیستی یا روا نی و اراده فردی به موقعیت های خاص و گاه لحظه ای وناگهانی نیزمربوط می شود كه جمع بندی همه آنها درقالب روابط علی وكنترل پارامترهای دیگر با فرض خنثی بودن آن ها اگر غیر ممكن نباشد بدون تردید ساده نخواهد بود.(بیان مؤلف)

براین اساس جان ایكه لار معتقد است كه نتایج تحقیقات جامعه شناختی،روانشناختی،روانكاوی در مورد طلاق حداكثرقادرندبه جای سخن گفتن ازعلل طلاق ومطرح روابط علی ازپدیده های مرتبط،پیوسته یا همراه طلاق یادكنند وازوجودهمزمانی وهمراهی ویا احتمال افزایش وكاهش موارد وقوع خبر دهند.(همان منبعص 38 )

فرضیه های ذكر شده دردو مرحله ویا دو روش: تحلیل محتوا و پرسش و پاسخ بررسی گردیده اند كه نتایج به دست آمده به این قرارند:درروش تحلیل محتوا مهمترین نتایج عبارتند از:

وجودرابطه بین زندگی شهری،وسعت وجمعیت شهری ازیك سوواحتمال طلاق ازسوی دیگر نسبت طلاق به ازدواج درنقاط مختلف مورد مدافه قرار گرفته است و مشخص شده كه ز ندگی شهری وفضای روانی آن بدون تردید درافزایش ناسازگاریها واز جمله طلاق مؤثر است.

-رابطه معكوس تعداد فرزندان و احتمال طلاق.

-رابطه حرفه وطلاق با توجه به آمارهای موجود.(معرفی بیكارها،مشاغل غیرفعال اموراداری و منشیگری،حرفه های هنری و گذراندن اوقات فراغت،حرفه هایی با دوری طولانی از منزل به عنوان حرفه هایی با بالاترین درصدطلاق وامور تولیدی وصنعتی با پائین ترین درصد.

-ارتباط بین سواد و طلاق

-طرح احتمال وجود رابطه بین دخالت شخص ثالث و انحلال خانواده.

-طرح كم بودن احتمال وجود رابطه بین سواد و نوسان احتمال و دخالت شخص ثالث در خانواده.

-طرح احتمال وجود رابطه بین استقلال مالی زن و نا سازگاری زناشویی.

-طرح احتمال وجود رابطه بین مدت آشنایی و طلاق.

-طرح كم بودن احتمال رابطه بین نحوه آشنایی ودوام زندگی زناشویی.

-طرح كم بودن احتمال رابطه بین سواد و نحوه آشنایی.

-طرح وجود رابطه بین رضایت ازروابط جنسی وكمی اختلاف سن زن و شوهر و پایداری زناشویی.

-وجود رابطه بین سن زن و شوهر و طلاق.

-وجود رابطه بین فقر وطلاق.

-وجود رابطه بین داشتن روابط نامشروع و افزایش احتمال وقوع طلاق.

پس ازجمع آوری روابط مندرج و استخراج متغیرهای مفروض در هر رابطه و تركیب و ادغام آنها مشخص شد كه علل و آثارروابط یاد شده بیشتر درجهت اثبات فرضهای شماره 1 ،3 ،4 ،7،9 ،14،19 . پژوهش مورد بحث سیر می كنند.(همان منبع ص 39)

درقسمت پرسش و پاسخ نیز فرضیه های یاد شده مورد آزمون قرار گرفتند و نتایج زیر به دست آمده است:

-پیوستگی مثبت كامل بین ناآشنایی با همسرویا كوتاه بودن آشنایی ازیك سو و افزایش احتمال وقوع طلاق ازسوی دیگر.(فرضیه شماره 1)

-پیوستگی مثبت كامل بین اجبار به ازدواج و افزایش احتمال وقوع طلاق.(فرضیه شماره 2)

-عدم وجود ارتباط بین ازدواج درسنین كم واحتمال وقوع طلاق در نمونه مورد بررسی.(فرضیه شماره3 )

-ارتباط منفی بین طولانی شدن زندگی زناشویی واحتمال وقوع طلاق .(فرضیه شماره 4 )

-پیوستگی مثبت كامل بین تنگدستی و عدم توانایی در تامین حداقل مخارج زندگی وافزایش احتمال وقوع طلاق(فرضیه شماره 9 )

-ارتباط مثبت بین داشتن رابطه نامشروع و احتمال وقوع طلاق.(فرضیه شماره5)

-پیوستگی مثبت كامل بین تحرك شدید طبقاتی (چه مثبت و چه منفی)و افزایش احتمال وقوع طلاق (فرضیه شماره 10)

-پیوستگی مثبت كامل بین تفاوت شدید طبقاتی و افزایش احتمال وقوع طلاق.(فرضیه شماره 11)

-پیوستگی مثبت كامل بین مردسالاری و تمایل به سلطه برهمسرو فرزندان و سلطه ناپذیری همسرو افزایش احتمال وقوع طلاق.(فرضیه شماره18)

-پیوستگی مثبت كامل بین سوءظن همسر وافزایش احتمال وقوع طلاق.(فرضیه شماره 19)

-پیوستگی مثبت كامل بین عدم صداقت چه قبل وچه بعد از ازدواج وافزایش وقوع طلاق.(فرضیه شماره20) (همان منبع ص41)

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیرروسپی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیرروسپی دارای 210 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیرروسپی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیرروسپی

چکیده
فصل اول- کلیات
مقدمه
بیان مسأله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
فصل دوم- ادبیات موضوع
گفتار یکم- خانواده
تعریف خانواده
اهمیت خانواده
گفتار دوم – آسیبهای خانواده
اختلاف خانوادگی
خشونت خانوادگی
تجاوز جنسی علیه زنان
تجاوز جنسی علیه کودکان
فقر و انحرافات اجتماعی
طلاق و انحراف
اثرات اعتیاد والدین بر فرزندان
بزهکاری یکی از افراد خانواده
گفتار سوم- روسپیگری
تعریف فحشا و روسپیگری
الف) بررسی تاریخچه روسپیگری در ملل ابتدایی
ب) بررسی تاریخچه روسپیگری در ایران
یافته‌هایی از اولین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی ایران در چهارچوب مسأله روسپیگری
گفتار چهارم- مبانی نظری
مقدمه
الف) تئوریهای جامعه‌شناسی
نظریه کنترل
هیرشی و نظریه علقه اجتماعی
ساترلند و پیوند افتراقی
نی و نظریه روابط خانوادگی
تئوری کنترل متعادل
خانواده و تئوری ارتباطات نسبی
ثورن بری و نظریه تکاملی
نظریه یادگیری اجتماعی بندورا
نظریه دین و مذهب
تئوری امیل دورکیم
نظریه مارکس
ب) تئوریهای روانشناسی
تئوری سالیوان
تئوری واکنش به رویدادهای آزاردهنده برکوتیز
روان‌شناسی فانون (Fanon)
نظریه درماندگی آموخته شده
چارچوب نظری تحقیق
مدل نظری تحقیق
مروری بر تحقیقات
فرضیه های پژوهش
فصل سوم- روش‌شناسی پژوهش
مقدمه
روش تحقیق
روش جمع‌آوری اطلاعات
جامعه آماری
روش نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه
تعریف مفاهیم تحقیق
سطح سنجش متغیرها
روایی و پایایی ابزار اندازه‌گیری
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- جداول توصیفی
4-2- جداول تبیینی و آزمون فرضیات
فصل پنجم – نتایج و پیشنهادات
5-1- نتایج توصیفی
5-2- نتایج تبیینی
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیت های پژوهش
منابع و ماخذ
پیوست
پرسشنامه

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیرروسپی

منابع فارسی:

–      آزاد ارمکی ، نقی ، بررسی مسائل اجتماعی ایران ، چاپ اول ، تهران : موسسه نشر جهاد ، 1377

–      آقا بخشی ، حبیب الله ، اعتیاد و آسیب شناسی خانواده ، انتشارات : دانش آفرین،

–      آقا بیگلوئی عباس ، رسول زاده طباطبایی کاظم ، موسوی چلک حسن ، کودک آزاری ، انتشارات : آوند دانش ، 1380

–      ابوینا عمران ، فرحناز ، بررسی تاریخی جرائم جنسی از دوران باستان تا کنون، تهران : انتشارات رنگارنگ ، 1381

–      احدی ، حسن ، بررسی علل اختلالات رفتاری نوجوانان و جوانان با تاکید بر دزدی و انحرافات جنسی ، تهران : معاونت فرهنگی اجتماعی نخست وزیری ، 1356

–      احمدی احمد ، روانشناسی نوجوانان و جوانان ، نشر نخستین ، چاپ هفتم ، 1377

–      احمدی ، علی اصغر ، تحلیلی تربیتی بر روابط دختر و پسر در ایران ، تهران : انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران ، 1375

–      اسد بیگی ، حسین ، بزهکاری دختران ، تهران : دفتر آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ، 1381

–      اکبر زاده ، علی ، وضعیت روسپیگری در آمریکا ، تهران : دفتر آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ، 1381

–      اعزازی ، شهلا ، جامعه شناسی خانواده با تأکید بر نقش ، ساختار و کارکرد خانواده در دوران معاصر ، تهران : انتشارات روشنگران و مطالعات زنان ، 1380

–      اقلیما ، مصطفی ، دلایل بازگشت دختران به مراکز نگهداری بهزیستی ، تهران : نشر سازمان بهزیستی کشور ، 1382

–      انجمن جامعه شناسی ایران ، خلاصه مقالات اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی در ایران : روسپیگری ، کودکان خیابانی و تکدی ، تهران : انتشارات آگاه ، 1383

–      ایران نژاد پاریزی ، مهدی ، روشهایی پزوهش در علوم اجتماعی ، تهران : نشر مدیران ، 1378

–      بنجامین ، ساموئل گرین وید ، ایران و ایرانیان ( عصر ناصرالدین شاه ) تهران : نشر جاویدان ، 1344

–      بندورا ، آ ، نظریه یادگیری اجتماعی ، ترجمه فرهاد ماهر ، تهران : نشر راهگشا، 1372

–      بهبودی ، مسعود ، مقایسه سبک اسناد علی زنان ویژه ( روسپی) بازداشت شده با زنان عادی ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی ، 1378

–      بوشارلاژاک ، کودکان دژمقشی ، ترجمه محمد رضا شجاع ، انتشارات آستان قدس رضوی ، چاپ چهارم ، 1368

–      بیرو ، آلن ، فرهنگ علوم اجتماعی ، ترجمه باقر ساروخانی ، تهران : انتشارات کیهان ، 1370

–      تابیر ، بچه های مطلق ، ترجمه پوراندخت تمدن ، انتشارات روشنگران ، چاپ اول، 1369

–      پیکرستان ، عباس ، پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره ، دانشگاه تربیت معلم تهران ، 1380

–      توسلی ، غلامعباسی ، نظریه های جامعه شناسی ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، 1380

–      حجتی ، محمد باقر ، اسلام و تعلیم و تربیت ، تهران : نشر فرهنگ اسلامی ، 1366

–      حیدری ، بهاره ، فحشا بخشی از اقتصاد غیر رسمی ، ماهنامه سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ، لوموند دیپلوماتیک ، 1381

–      دفتر آمار و رایانه سازمان زندانها ، تیر 1381

–      دواس ، دی ای ، پیمایش در پژوهشهای اجتماعی ، ترجم هوشنگ نایبی ، چاپ دوم ، تهران : نشر نی ، 1381

–      دورانت ، ویل A ، مشرق زمین گاهواره تمدن ، ترجمه احمد آرام ، جلد اول ، تهران : اقبال ، 1343

–      دورانت ، ویل B ، تمدن اسلامی ، ترجم ابوالقاسم پاینده ، جلد 11 ، تهران : اقبال

–      رادمهر ، محبوبه ، بررسی علل روسپیگری در مرکز بازپروری شفق ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علوم بهزیستی ، 1377

–      رئیس دانا ، فریبرز ، بررسیهایی در آسیب شناسی اجتماعی ایران ، تهران : انتشارات سازمان بهزیستی کشور ، 1380

–      رسول زاده طباطبایی و همکاران ، بررسی مقایسه ای خصوصیات روانشناختی زنان ویژه با زنان عادی ، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی شماره 5 ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، پاییز 1381

–      رفیع پور ، فرامرز ، آنومی یا آشفتگی اجتماعی ، تهران : نشر سروش ، 1378

–      رفیع پور ، فرامرز ، کند و کاوها و پنداشته ها ، چاپ یازدهم ، تهران : نشر شرکت سهامی انتشار ، 1380

–      ساروخانی ، باقر ، طلاق ( پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن ) ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1372

–      ساروخانی ، باقر ، مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده ، تهران : انتشارات سروش ، 1370

–      ساروخانی ، باقر ، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی ، جلد دوم ، تهران : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، 1370

–      ستوده ، هدایت الله ، آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات اجتماعی ، تهران : دانشگاه تربیت معلم ، 1379

–      سخاوت ، جعفر ، جامعه شناسی انحرافات اجتماعی ، چاپ چهارم ، تهران : نشر دانشگاه پیام نور ، 1377

–      سرایی ، حسن ، مقدمه ای بر نمونه گیری در تحقیق ، تهران : نشر سمت ، 1372

–      سرمد ، زهره ، عباس بازرگان و الهه حجازی ، روشهای پژوهش در علوم رفتاری ، تهران : نشر آگنه ، 1376

–      سیف و سوسن تئوریهای نوجوانی ، انتشارات آیینه ادراک ، 1379

–      شاهسار ، محمد حسین ، عوامل فحشا در ایران و جرائم ناشی از آن ، کارشناسی ارشد ( حقوق جزا و جرم شناسی ) دانشگاه شهید بهشتی ، 1354

–      شامبیاتی ، هوشنگ ، بزهکاری اطفال و نوجوانان ، چاپ ششم ، انتشارات ویستار ، 1375

–      شریفی ، حسن پاشا ، اصول روان سنجی و روان آزمایی ، چاپ سوم ، تهران : نشر رشد ، 1374

–      شعاری نژاد ، علی اکبر ، روانشناسی عمومی ، تهران ، دانشگاه سپاهیان انقلابی ایران ، 1354

–      شیخاوندی ، داور ، جامعه شناسی انحرافات ، چاپ سوم ، کناباد : نشر مرندیز ، 1373

–      صدیق سروستانی ، رحمت الله ، آسیب شناسی اجتماعی ( جامعه شناسی انحرافات اجتماعی ) ، تهران : انتشارات آن ، 1383

–      صدیق سروستانی ، رحمت الله ، فاصله فروماندگی تا فرومایگی ( نگرش جامعه شناختی به ویژگیها و وضعیت زنان و دختران آسیب دیده اجتماعی در مراکز بازپروری) ، شورای پژوهش دانشگاه تهران ، 1372

–      عادلیان رأسی ، حمیده بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر روسپیگری بین زنان 35-15 سال مرکز بازپروری حریت مشهد ، کارشناسی مددکاری ، دانشگاه علوم بهزیستی، 1377

–      علیایی زند ، شهین ، بررسی عوامل مؤثر در گرایش به روسپیگری تهران : سازمان بهزیستی کشور ، دفتر آموزش و پژوهش طرح کاربردی ، 1369

–      فارلی ، ملیسا ، روسپی گری : امری مسلم بر تجاوز به حقوق بشر ، ترجمه دکتر مهدیس کام کار ، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی شماره 5 ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، پاییز 1381

–      فرجاد ، محمد حسین ، آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انجرافات اجتماعی ، انتشارات بدر ، 1378

–      فرجاد ، محمد حسین ، بررسی مسائل اجتماعی ایران ، انتشارات اساطیر ، 1377

–      فرمانفرمانیان ، ستاره ، روسپیگری در شهر تهران ، انتشارات آموزشگاه عالمی خدمات اجتماعی ، چاپ دوم ، 1349

–      فرمهینی فراهانی ، محسن ، فرهنگ توصیفی علوم تربیتی ، تهران ، نشر اسرار دانش ، 1378

–      قائمی ، علی ، آسیب ها و عوارض اجتماعی ، ریشه یابی ، پیشگیری ، درمانی ، انتشارات خردمند ، 1377

–      قائمی ، علی ، کودک و خانواده نابسامان ، انتشارات سازمان اولیاء و مربیان ، 1371

–      قاسم زاده ، فاطمه ، آری گفتن به نیازهای کودکان ، چاپ دوم ، نشر دنیای مادر ، 1380

–      کامرانی فکور ، شهربانو ، بررسی مقایسه ای خصوصیات روانشنانسی زنان ویژه با زنان عادی ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران 1381

–      کرلینجر ، فرد . ان ، مبانی پژوهش در علوم رفتاری ، مترجمین حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زند ، تهران : موسسه انتشارات آوای نور ، 1376

–      کیوی ، ریمون ، کامپنهود لوک وان ، روش تحقیق در علوم اجتماعی ، انتشارات دیبا ، 1379

–      کی نیا ، مهدی ، روانشناسی جنایی ، تهران : رشد ، 1374

–      گیدنز آنتونی ، جامعه شناسی ، ترجمه منوچهر صبوری ، نشر نی ،  1373

–      مجله اصلاح و تربیت ، عوامل موثر بر گسترش فحشا ، سازمان زندانها ، شماره 11 ، 1381

–      محسنی ، منوچهر ، مقدمات جامعه شناسی ، انتشارات دوران ، 1379

–      محمد نبی ، مریم ، بررسی علل انحرافات زنان ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پژوهشگری ، دانشگاه شهید بهشتی ، 1380

–      موسوی حسن ، بررسی وضعیت اجتماعی ، روانی و زیستی زنان آسیب دیده اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ، تهران 1375

–      موسوی نژاد ، ابراهیم ، استاندارد خدمات بهزیستی برای زنان ویژه ، سازمان بهزیستی کشور ، 1377

–      مرکز آمار ایران ، سالنامه آماری ایران ، تهران : نشر مرکز آمار ایران ، 1381

–      میلر ، دلبرت ، راهنمای سنجشی و پژوهشهای اجتماعی ، ترجمه هوشنگ یابی ، چاپ اول ، تهران : نشر نی ،

–      مینوچین سالوادور ، فیشمن اچ چارلز ، فنون خانواده درمانی ، ترجمه فرشاد بهادری – فرح سیا ، تهران : نشر رشد ، 1381

–      نادری ، عزت الله ، مریم سیف نراقی ، سنجش و اندازه گیری و بنیادهای تحلیلی ابزارهای آن در علوم تربیتی و روانشناسی ، تهران : نشر معین ، 1371

–      نوابی نژاد شکوه ، رفتارهای بهنجار سازمان انتشاراتی و فرهنگی ابتکار ، 1375

–      نیازی ، یعقوب ، بررسی مقایسه ای ویژگیهای فردی و الگوهای تعاملی خانواده دختران فراری و غیر فراری ، استاد راهنما : تقی دوست قرین ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدد کاری اجتماعی ، تهران ، 1382

–      هومن ، حیدر علی ، شناخت روش علمی در علوم رفتاری : پایه های پژوهش ، چاپ چهارم ، تهران : نشر پارسا ، 1380

–      واحدی ، قدرت الله ، طلاق ، تهران : آسیا ، 1346

منابع لاتین:

– Hirchi , Travis . (1969) “causes of Delinquency “. Berkeley : university of California press

– Howe David . (1995).” Attachment theory for social work practice”. London : university of east anjlia Norwich , the machmilan press

– kratcoki peter C. and Lucille Dunn kratcouski (1990) juvenile Delinquency” (third Edition). Kent state university . newyorl. The hall press

– Nye . Ivan F.(1958). “Family Relationships and Delinquent Behavior”. Newyourk :tohn wiley press

– Suther land , EdwinH.and Donald R. Cressey .(1974). “criminology” (9 th Edition). Philadelphia :lippincett

– Thompson , williom E.and jack E. Bynum .(1991). “Juvenile Delinquency : classic and contemporary Readings”. USA: Allyn and Bacon press

– vold , George B. Bernard , thomea J. and Jeffrey B. snipes , (1998). “theoretical “ (4 th Edition). Newyourk: oxford university press

چکیده:

موضوع این پایان نامه بررسی مقایسه ای ویژگیهای خانوادگی زنان روسپی و غیر روسپی شهر تهران است . سئوال اصلی پژوهش این است که : آیا بین زنان روسپی و زنان غیر روسپی از لحاظ ویژگیهای خانوادگی تفاوت وجود دارد؟ با توجه به نقش حیاتی زنان به عنوان مادران و پرورش دهندگان نسل آتی و نقش خانواده های آنان که اولین و پایدارترین نهاد تربیتی و آموزشی است شناخت ویژگیهای خانوادگی می تواند به درک هر چه بهتر این ویژگیها و برنامه ریزی صحیح تر در این راستا بیانجامد . برای دستیابی به پاسخ سئوال و اهداف مورد نظر تحقیق از نظریه های جامعه شناسی و روانشناسی ( نظریه های کنترل ، یادگیری و ; ) بهره گرفتم . با استفاده از این نظریه ها ، هشت فرضیه مطرح گردید که متغیرهای مورد آزمایش بین دو گروه آزمودنی عبارت بودند از : از هم گسیختگی خانوادگی، مصرف مواد مخدر ، سابقه زندان ، کنترل و نظارت والدینی ، خشونت و تعارض در خانواده ، اعتقادات مذهبی و پایگاه اجتماعی

روش تحقیق علی – مقایسه ای و تکنیک مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته بود . روش نمونه گیری زنان روسپی از نوع نمونه گیری « در دسترس » و شامل زنان روسپی ساکن در زندان اوین تهران ( بند زنان ) تهران و با حجم نمونه 100 نفر بود. روش نمونه گیری زنان غیر روسپی از نوع نمونه گیری « سهمیه ای » و با حجم نمونه 100 نفر بود . تجزیه و تحلیل داده ها با برنامه spss 13 و با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی ، میانگین ) استنباطی (X2 . U مان – ویتنی ) و ضریب فای و V کرامر انجام شد . یافته های تحقیق نشان داد که بین دو گروه آزمودنی در تمامی متغیرهای مورد آزمایش تفاوت معنا دار آماری وجود دارد

       مقدمه

مطالعه سیر تاریخی فحشا[1]، نشانگر آن است که این پدیده، از کهن‌ترین انحرافات بشری است و از دیر باز به عنوان یک واقعیت اجتماعی وجود داشته است. با این حال، تحقیقات علمی اندکی روی آن صورت گرفته است. طبق نظر ابینگهاوس(1909)، روسپیگری گذشته‌ای طولانی، اما تاریخچه کوتاهی دارد. بخشی از این امر به مشکلات جمع‌آوری اطلاعات علمی و قابل تعمیم از نمونه‌های مورد مطالعه روسپیان مربوط نمی‌شود. از این رو، فقدان تحقیقات دقیق و علمی موجب رواج اطلاعات غلط در مورد زمینه، طبیعت و علل روسپیگری می‌گردد (پوتریت و دیگران، 1998 : 164 به نقل از طباطبایی)

طبق تعریف، زن ویژه یا روسپی یا فاحشه، زنی (یا به ندرت مردی) است که مخارج زندگی خود را به طور کلی یا جزئی از طریق تسلیم جسم خویش به دیکران (با انگیزه‌های جنسی) تأمین می‌کند. بعلاوه این نوع روابط جنسی بدون محبت و موقتی است و اگر رابطه عاطفی در این کار دخالت داشته باشد، فحشا نام نخواهد داشت. این اصطلاح، تنها به کسانی اطلاق نمی‌شود که تمام عمر به فحشا اشتغال دارند، بلکه هر زن یا مردی که در ضمن اشتغال به کارهای دیگر، گاه‌گاهی با دریافت پول به ایجاد رابطه جنسی بادیگران اقدام کند، نیز (طی مدتی که به این رفتار می‌پردازد)، روسپی نامیده می‌شود (فارلی و دیگران، 1998 : ص94)

سنت آگوستین، پرچمدار اخلاقیات مسیحیت در غرب، نگرشی دوسوگرانه به فحشا و زنان ویژه داشته است. به نظر وی، هیچ چیزی پست‌تر و شرم‌آورتر از فحشا و مفاسد مشابه آن نیست. در عین حال، وی در جای دیگر بیان می‌کند که گاهی فحشا در جوامع، یک ضرورت بوده است. او اظهار داشته است که اگر فحشا از جامعه بر چیده شود، به هر حال جامعه با مفاسد دیگر آلوده خواهد شد و الگوهایی از روابط جنسی پدید خواهد آمد که به جامعه آسیب خواهد رساند. علی‌رغم این بیان آگوستین و با وجود اینکه در مقاطعی از تاریخ، فحشا به صورت رسمی و مشروع وجود داشته و حتی گاهی رنگ مذهبی نیز به خود گرفته است، در اکثر جوامع و در طول تاریخ، روسپیگری تقبیح و محکوم شده است(بولوگ و بولوگ، 1996 : 164 به نقل از طباطبایی)

روانشناسان علت بروز این پدیده را علل روانی از جمله گرایش به تنوع‌طلبی و ضعف هویت اخلاقی می‌دانند و همچنین اختلال در هویت در آن دخالت دارد و در برخی از افراد این گروه، اختلالات شخصیتی (به ویژه اختلال شخصیت ضد اجتماعی و مرزی) نمود بیشتری دارد (بهبودی،‌1378 : ص102)

از نظر جامعه‌شناسان و مددکاران اجتماعی، علت فحشا صرفاً به پدیده‌های روانی محدود نمی‌شود؛ بلکه علت بروز این پدیده را به فقر و گرسنگی، چگونگی تعلیم و تربیت فرد در خانواده، بیکاری، نوسان شرایط اقتصادی، مهاجرت و شهرگرایی، بی‌سوادی و ناآگاهی، اعتیاد به مواد مخدر، طلاق و کشمکش خانواده و انحراف والدین نسبت می‌دهند. به عنوان مثال هادرمن[2] (1977) می‌گوید : به دلیل محدودیتهای مالی و اقتصادی ممکن است برخی زنان به نشانه مقاومت و یا پاسخ به فقر، به فحشا روی آورند. به عبارت دیگر، گاهی فحشا یک استراتژی فعال در مواجهه با فقر است؛ چرا که در دنیایی که مردان نسبت به زنان از هر حیث از حقوق بیشتری برخوردارند، شاید فحشا تنها راهی باشد که بیشتر زنان فاقد حامی (شوهر، پدر یا برادر) را قادر به ادامه حیات می‌سازد (هادرمن، به نقل از بارکر و مویزلک، 1994). اکثر این زنان، فاقد تحصیلات و مهارتهایی هستند که بتوانند موفقیت آنها را در دستیابی به شغل مناسب تضمین کند. بیشتر آنها یا بی‌سوادند و یا تحصیلات بسیار اندکی دارند. مهارت کم، تحصیلات اندک، نداشتن حامی که آنها را از حیث اقتصادی و امنیتی محافظت نماید و همچنین امکانات محدود برای اشتغال، اثر منفی روی زنان جوان دارد و وجود همین شرایط منفی، احتمال سوق یافتن آنها را به سمت انحرافاتی از قبیل فحشا و مصرف مواد افزایش می‌دهد (بارکر و مویزیک، 1994 : 165 به نقل از طباطبایی)

با نگاهی مددکارانه به آسیب‌های اجتماعی قرن بیست و یکم که دیدگاهی مرکب از علم جامعه‌شناسی و روانشناسی است متوجه می‌شویم که توسعه زندگی شهری، گسترش بی‌رویه مهاجرت از روستا به شهرهای بزرگ، افزایش حاشیه‌نشینی، بیکاری، ‌فراوانی مشکلات اقتصادی- اجتماعی و جوان بودن درصد بالایی از افراد جامعه ایران باعث افزایش کمی و کیفی آسیب‌های اجتماعی شده و زمینه مناسبی برای ابتلاء به انواع آسیب‌ها مخصوصاً برای قشرهای نوجوان و جوان فراهم گردیده است که از جمله این آسیب‌ها می‌توان به پدیده فحشا و روسپیگری اشاره کرد

با عنایت به اهمیت حیاتی و نقش تعیین کننده سلامت جسمانی و روانی نوجوانان و جوانان جامعه در تأمین بقاء و آینده مملکت بویژه به دلیل نقشی که در تربیت و پرورش کودکان نسل آینده خواهند داشت بی‌توجهی به آنان باعث سست شدن بنیان خانواده در نسل‌های آتی خواهد شد. آثار نامطلوبی که توأمان با این مسأله روی می‌دهد (اشاعه بیماریهای مقاربتی (از جمله ایدز;) از هم پاشیدگی کانون خانواده، تشکیل خانه‌های فساد و فریب سایر زنان و دختران، خودکشی، توزیع مواد مخدر، اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی، زشت شدن چهره عمومی شهر و 😉 می‌تواند هزینه‌های مالی، خانوادگی، فرهنگی واجتماعی هنگفتی را برای جامعه داشته باشد

از این رو، با توجه به پیامدهای ناگوار این پدیده در بهداشت روانی فردی و اجتماعی، هدف از مطالعه تعدادی از زنان ویژه، روشن شدن برخی از زوایای کیفیت خانوادگی این قربانیان است. دلیل مقایسه عوامل خانوادگی این گروه با گروه زنان عادی آن است که تا وقتی ‌که مبنایی برای مقایسه ویژگیهای یک گروه وجود نداشته باشد قادر به تبیین تأثیر این ویژگیها بر روی گروه مورد نظر نخواهیم بود. اگر بتوانیم داده‌های گروه آزمایش را با داده‌های گروه کنترل (که نسبتاً همتا با گروه آزمایشی است) مقایسه کنیم کمک بزرگی به درک معنای تفاوت متغیرهای مورد آزمایش می‌شود. امید که با شناخت هر چه بهتر ویژگیهای فوق‌الذکر بتوان برنامه‌های پیشگیرانه مفیدی را در این زمینه مطرح و به اجرا گذارد

موضوع پژوهش حاضر که به بررسی مقایسه‌ای ویژگیهای خانوادگی زنان روسپی (ندامتگاه زنان سازمان زندانها در تهران) و زنان غیر روسپی (سطح تهران) می‌پردازد، از منظر تئوریهای روانشناسی و جامعه‌شناسی به این مسأله پرداخته و سعی در شناسایی هر چه بهتر این خصوصیات دارد

بیان مسأله

خانواده نخستین گروهی است که به صورت طبیعی وجود داشته و جامعه بر آن بنا شده است. چگونگی و کیفیت روابط در خانواده در تحقق وظایف خویش، شاخص مناسبی جهت ارزیابی کیفیت ارتباطی جامعه می‌باشد، هر چه خانواده دارای روابط خوب و سالمتری باشد به همان نسبت ثبات و سلامت جامعه بیشتر تأمین شده است. بر عکس هر چه خانواده از وضعیت بدتر و آشفته‌تری برخوردار باشد به همان نسبت سلامت جامعه بیشتر تهدید شده است. زیرا اختلال در کارکرد ارتباطی خانواده نشانه اختلال در منظومه خانواده است که خانواده را به سمت فروپاشی سوق می‌دهد (پیکرستان ، 1380 : 5). فروید می‌گوید بیشترین افراد ناسازگار و مسأله‌دار، وابسته به خانواده‌های آسیب دیده هستند و افرادی که مربوط به خانواده‌های پر کشمکش می‌باشند به سبب عدم برخورداری از آرامش روانی و عدم تمرکز و آشفتگی بیشتر در معرض رفتار ناسازگارانه و کجروانه قرار دارند (مرکز آموزش سازمان زندانها، 1374 : 95). در این میان روسپیگری زن به عنوان عضوی از مهمترین نهاد اجتماعی خود نمود بارزی از عمیق‌ترین اختلالات کارکردی در ساختار خانواده است

روسپیگری اگر چه در نگاه اول پدیده‌ای فردی به نظر می‌رسد اما با توجه به پیامدهای سوء آن که در نظم جامعه اختلال و آشفتگی ایجاد می‌کند و منشاء بسیاری از رفتارهای ضد اجتماعی و بزهکارانه همچون اعتیاد به مواد مخدر، مشروبات الکلی، اشاعه بیماریهای مقاربتی (از جمله ایدز;) از هم پاشیدگی کانون خانواده، خودکشی، توزیع مواد مخدر، سرقت، جیب‌بری، تشکیل خانه‌های فساد و فریب سایر زنان و دختران است. جا دارد که علیرغم معلول بودن این پدیده از آن به عنوان علت آغازین بسیاری از آسیب‌های دیگر یاد کنیم

زنان روسپی به خاطر شرایط خاص خود مورد انواع سوء استفاده و آزاد قرار می‌گیرند و در نتیجه زمینه را برای پیدایش و افزایش باندهای جنایتکاری که این زنان را مورد استثمار و بهره‌کشی قرار می‌دهد فراهم می‌سازند. این پدیده سبب می‌شود که سطح جرم و جنایت در جامعه افزایش یابد. در نتیجه امنیت و سلامت اجتماعی به مخاطره افتد

تحقیقات زیاد نشان می‌دهد که روسپیگری نتیجه روابط ناسالم و بسیار خشن در خانه و خانواده بوده و بازده آن نیز دامنگیر خانواده‌ها می شود و نیز  جامعه بزرگتر را دچار آسیب و اختلال می‌سازد

آمار دقیقی از تعداد روسپیان در ایران وجود ندارد. با این وجود آمارهای ارائه شده از سوی مسئولین نشان می‌دهد که تعداد زنان روسپی هر ساله رو به افزایش است. در خرداد ماه سال 1381 از 5789 نفر زندانی زن 1258 نفر آنها به جرم اعمال منافی عفت و عمومی و عمدتاً برای جرائم روسپیگری زندانی شده‌اند (دفتر آمار و رایانه سازمان زندانها ، تیر 1381) و نیز با عنایت به اینکه امروزه اخبار تکان‌دهنده‌ای از وضعیت این زنان و سرگذشت دردناک آنها در اینترنت و رسانه‌های بین‌المللی درج می‌شود. مبین این واقعیت تلخ است که این آسیب‌های اجتماعی به طور نگران‌کننده‌ای، رو به فزونی است. همچنین صادرات و قاچاق دختران ایرانی به کشورهای حاشیه خلیج فارس به وسیله باندهای فساد و یا شنیدن خبر روسپیگری دختران ایرانی در ترکیه به راستی دل هر ایرانی را به درد می‌آورد

سن متوسط ورود به حرفه روسپیگری سیزده سالگی است. بیشترین دختران سیزده و چهارده ساله به اجبار و زور به روسپیگری کشیده شده‌اند. سایر این زنان، همسران سنتی بدون مهارتهای شغلی و حرفه‌ای هستند که یا فرار کرده‌اند یا شوهر سوء استفاده‌گر آنها را ترک کرده است و آنها برای حمایت از خود و فرزندانشان به این کار کشیده شده‌اند (گاماچ ، رنیس و اولیناگیپ  1990 : 267 به نقل از ملیسا فارلی ). سن ورود به روسپیگری در حال کاهش است. برای مثال چطور می‌توانیم حتی واژه‌ای را به عنوان “روسپیگری نوجوانی” تصور کنیم، وقتی که سن رضایت برای فعالیت جنسی قانونی دائماً در حال کاهش است! مثل کشورهایی چون هلند و فیلیپین (کاتلن ماهونی ، 1995 : 267 به نقل از ملیسا فارلی)

انحرافات اجتماعی، به ویژه انحرافات زنان، سلامت و امنیت روانی- اجتماعی و حتی سیاسی و اقتصادی جامعه را تهدید می‌کند. از این رو جامعه برای بقا و پایداری خود بایست تدابیر مناسبی جهت جلوگیری از انحرافات زنان بزهکار و اقداماتی جهت بازپروری آنها اتخاذ نماید. و این امر جز از طریق شناخت دقیق عوامل زمینه‌ساز وتشدید کننده گرایش به انحرافات امکان‌پذیر نیست. به اعتقاد اکثر روانشناسان و جامعه‌شناسان ریشه اصلی آسیب‌های اجتماعی و از جمله آنها “روسپیگری” درخانواده است. زیرا خانواده به عنوان کوچکترین اجتماع بشری ساختاری دارد که عناصر درون آن به شدت به هم وابسته‌اند و اگر در این سیستم مشکل ایجاد شود کل سیستم را دگرگون خواهد ساخت بنابراین همیشه سازگاری و تفاهم بین همه اعضاء ضروری است. از این رو بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر روسپیگری زنان به عنوان یکی از مسائل ضروری جامعه، مسأله اصلی پژوهش حاضر است. به عبارت دیگر، مسأله پژوهش حاضر این است که : چه عواملی مرتبط با خانواده موجب روسپیگری زنان می‌شود؟

ضرورت و اهمیت تحقیق

خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی اساس تشکیل جامعه و حفظ عواطف انسانی است، یکی از عوامل مؤثر در رفتار فرد خانواده می‌باشد. در یک خانواده شکل کار و طرز ارتباطی اعضای خانواده به گونه‌ای است که محیط خانواده را برای تأمین احتیاجات اساسی اعضا چه در زمینه جسمانی و چه روانی مساعد می‌سازد، اساساً یکی از کارکردهای خانواده اجتماعی کردن طفل و تعلیم و تربیت وی می‌باشد و هر گونه نارسایی در کارکرد خانواده تأثیرات نامطلوبی در بهنجار نمودن فرزندان می‌گذارد. در زمانی که فروپاشی خانواده به عنوان نهاد اولیه و پایدار تربیت روز به روز افزایش می‌یابد و طبق پیش‌بینی‌های انجام شده از جانب سازمان بهداشت جهانی احتمال داده می‌شود که در طلیعه هزاره سوم پنجاه درصد از کودکان در خانواده‌هایی تک والد و بی‌سرپرست به سر می‌برند و نرخ طلاق هفت برابر افزایش می‌یابد و در زمانی که شیوع اختلالات و ناهنجاری‌های روانی و رفتاری از نظر همه‌گیرشناسی روز به روز فزونی می‌یابد در چنین زمانی تنها کلید حل این بحران اصلاح خانواده و تربیت و بازگشت به کانون خانواده می‌باشد (کریمی، 1375 : 23)

تحقیقات زیادی گویای این واقعیت است که در پس بسیاری از انحرافات رفتاری از جمله پدیده روسپیگری به عنوان یک انحراف جنسی، کانون خانواده متلاشی است لذا خانواده باید هر چه بیشتر مورد توجه قرار گرفته و تلاش شود تا از بروز مشکلات در خانواده جلوگیری به عمل آید

روسپیگری به عنوان یک پدیده اجتماعی معلول تعاملهای ناسازگار بین اعضای خانواده است. پیامدهای سوء روسپیگری نه تنها بر پیکر جامعه بلکه برخانواده و تمام کسانی که به نوعی با خانواده در ارتباط می‌باشند اثر منفی می‌گذارد


[1] – Prostitution

[2] – Haderman

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق رابطه بین سرمایه اجتماعی و گسترش فضایل اجتماعی در بین شهروندان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق رابطه بین سرمایه اجتماعی و گسترش فضایل اجتماعی در بین شهروندان دارای 61 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق رابطه بین سرمایه اجتماعی و گسترش فضایل اجتماعی در بین شهروندان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق رابطه بین سرمایه اجتماعی و گسترش فضایل اجتماعی در بین شهروندان

1-1-بیان مسئله     
1-2-ضرورت و اهمیت طرح فضایل اجتماعی     
1-3-اهداف تحقیق    
1-4 – فرضیه های تحقیق    
1-5 – تعریف نظری و عملیاتی متغیرها     
متغیر وابسته :فضایل اجتماعی    
متغیر های مستقل     
اعتماد اجتماعی     
مشارکت اجتماعی    
تعاملات سازمان یافته    
2-1-  مقدمه    
2-2-مفهوم سرمایه اجتماعی    
2-3-بوردیو    
2-4-جیمز کلمن    
2-5-رابرت پاتنام    
2-6- پیشینه تحقیق     
3-1-جامعه آماری تحقیق    
3-2-حجم نمونه     
3-3-ابزار گردآوری اطلاعات     
3-4-روش تحقیق     
3-5-متغیر های تحقیق    
3-6-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات     
3-7- زمان و مکان پژوهش    
مقدمه    
4-1- نتایج توصیفی و یک متغیره پژوهش    
4-1-1- توزیع فراوانی جنسیت شهروندان مورد مطالعه    
4-1-2-توزیع فراوانی وضعیت تاهل شهروندان مورد مطالعه    
4-1-3-توزیع فراوانی میزان تحصیلات شهروندان مورد مطالعه    
4-1-4-توصیف سنی شهروندان مورد مطالعه    
4-1-5-توزیع پراکندگی اعتماد اجتماعی شهروندان مورد مطالعه    
4-1-6-توزیع پراکندگی میزان مشارکت اجتماعی شهروندان مورد مطالعه    
4-1-7-توزیع پراکندگی میزان تعاملات سازمان یافته شهروندان مورد مطالعه    
4-1-8-توزیع پراکندگی  رشد فضایل اجتماعی شهروندان مورد مطالعه    
4-2- یافته های استنباطی تحقیق     
مقدمه    
5-1-خلاصه و جمع بندی    
5-2-نتایج تجربی و تئوریکی تحقیق    
5-3- محدودیت های پژوهش     
5-4- پیشنهادها    
منابع و مآخذ    
ضمائم    

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق رابطه بین سرمایه اجتماعی و گسترش فضایل اجتماعی در بین شهروندان

1-  امیر کافی،م.، 1380،”اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن “،نمایه پژوهشی ،شماره ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:40-

2-  بیرو ،آ.، 1370، فرهنگ علوم اجتماعی،ترجمه باقر ساروخانی ،تهران،انتشارات کیهان

3-  پاتنام،ر. ، 1380،دموکراسی و سنت های مدنی،ترجمه :دلفروز،تهران انتشارات روزنامه سلام

4-  چلبی ، م. ، 1375 ، جامعه شناسی نظم ، تهران ، نشر نی

5-  سجادی،ح. ،1382،”سرمایه اجتماعی و سلامت“،تهران،نخستین سمپوزیوم سرمایه اجتماعی و رفاه اجتماعی،دانشگاه علوم پزشکی و توانبخشی

6-  شارع پور،م.،1383، ابعاد و کارکردهای سرمایه اجتماعی و تبیین مولفه های کارکردی آن ، فصلنامه فرهنگی اجتماعی زریبار ، سال یازدهم شماره

7-  فیروزآبادی، ا.، 1384، سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر شکل گیری آن در شهر تهران ، مجله جامعه شناسی ایران ، دوره ششم ، شماره

8-  فیلد،ج.، 1386 ، سرمایه اجتماعی ، ترجمه غلامرضا غفاری و حسین رمضانی ، تهران ، انتشارات کویر

9-  فوکویاما،ف.، 1379،پایان نظم سرمایه اجتماعی و حفظ آن،ترجمه غلامعباس توسلی،تهران،انتشارات جامعه ایرانیان

10-     قنادان،م.، 1379،جامعه شناسی،تهران،انتشارات آوای نور،چاپ سوم

11-     کلمن،ج.، 1377،بنیاد های نظریه اجتماعی،ترجمه منوچر صبوری،تهران انتشارات نی

12-                       کوئن،ب.،1372،مبانی جامعه شناسی،ترجمه غلامعباس توسلی،تهران،انتشارات سمت

13-                       مرادی،گ.، 1386،”رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روان در مهاجران“،فصلنامه رفاه اجتماعی ،سال هفتم،شماره

14-                       ناطق پور، م. ،1384 “سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر شکل گیری آن“، مجله جامعه شناسی ایران ، دوره ششم ، شماره

15-Bourdieu,P.(1985).”The Forms of Capital” in Hand book of theory and research For the Sociology of education. ed. JCRichardson, New York: Grean wood ,pp.241-

16-Schultz,J,&Maureen oBriien.A,Tabesse.B(2006).Social capital and Self-rated health:Results us 2006 Social capital Sorry of one Community

1-1-بیان مسئله

فضایل اجتماعی را می توان همنوایی با ارزش ها و هنجارهای معینی تعریف کرد که توسط تعداد قابل ملاحظه ای از مردم در یک اجتماع پذیرفته شده باشند . در جوامع امروزی عده ای چنین اعمالی انجام  می دهند و اصولا از قواعد اجتماعی و این هنجارها پیروی می کنیم زیرا در آن ها نفع همگانی نهفته است وچنین خصایلی مورد قبول جامعه و عامه ی مردم  هستند . توجه به نقش روابط اجتماعی نقطه عطفی در رویکرد نظری در مطالعات توسعه می باشد .سرمایه اجتماعی همچون مفاهیم سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی (یعنی ابزار و آموزشهایی که بهره وری فرد را افزایش می دهد )به ویژگی های سازمان اجتماعی از قبیل شبکه ها ، هنجارها و اعتماد اشاره دارند که هماهنگی و همکاری برای کسب سود متقابل راتسهیل می کنند . سرمایه اجتماعی سود سرمایه گذاری در زمینه سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی از یک سو و رشد فضیل اجتماعی از سوی دیگر را افزایش می دهد. شواهدی در دست است که هر چه افرادبه لحاظ اجتماعی منزوی تر باشند،از فضایل اجتماعی  کمتری برخوردارندو به عکس هر چه پیوستگی اجتماعی در جامعه بیشتر باشد آن جامعه سالم تر خواهد بود. کاهش بیماریهای روانی و رشد فضایل اجتماعی ،ویژگی هایی را که برای قبول نقشهای اجتماعی لازم است افزایش میدهد. (Whiteford,2000)

انسان موجودی اجتماعی است و زندگی وی در تعامل با افراد دیگر و قبول نقش های اجتماعی رنگ و بوی جمعی به خود می گیرد در هر جامعه ای بنا به ماهیت آن چنین فضایلی وجود دارند و مردم از آنها پیروی می کنند در صورت گسترش و تحقق چنین فضایلی جامعه به سطح بالای سعادت و پیشرفت می رسد لذا از وقوع جرم و انحرافات اجتماعی می کاهد

امروزه اکثر جامعه شناسان  بر این نکته اتفاق نظر دارند که راه توسعه ورشد انسان در اجتماع ووفاق آنها با یکدیگر از طریق انجام دادن چنین فضایل(عدالت،صداقت،سعادت،تعهد،وفاداری و.. ) تحقق می یابد

در شهر ارومیه که جامعه ای اسلا می است راه  برای  شکوفایی چنین اعمالی باز است در این شهر بنا به عادات و رسوم ودر نتیجه ی مشاهده ی مثبت سرانجام این فضایل از آن حمایت می کنند . همین فضایل هستند که انسان را از جهل و نقصان به سوی کمالات و سعادت رهنمون می سازند

مبنای اخلاقیات بر این عقیده استوار است که آنچه برای انسان ها (ویا حتی حیوانات) به خصوص خو ب یا بد است،نه فقط از دیدگاه آنان بلکه از دیدگاه  فراگیر تری خوب یا بد می باشد

 حکم کردن به این که چیزی فی نفسه خوب است به این معناست که آن چیز ارزشمند است . ذهن انسان با عمل ارزش گذاری امور خیر و شر را پدید می آورد و در نتیجه به تقبیح و تحسین این امورمی پردازد نمی توان به طور قطع گفت که ارزش گذاری های این چنینی اصولا قراردادی هستند یا به صورت غریزی مو جودند. با این حال وجود این دو مفهوم در تاریخ تفکر بشری غیر قابل انکار است وجود این مفاهیم در ذهن انسان موجب شده است تا نظریات مختلف اخلاقی خیر و شر به طرق گوناگون تعبیر کند. حال پرسش اساسی اینست که چه ارتباطی بین سرمایه اجتماعی و رشد فضایل اجتماعی  در بین شهروندان شهر ارومیه وجود دارد؟

1-2-ضرورت و اهمیت طرح فضایل اجتماعی

ضرورت و اهمیت طرح ،توصیف وتحلیل فضایل اجتماعی وارائه راه حل های مناسب برای ترقی و توسعه ی جوامع بشری از چند جهت قابل توجه است

پاسخ به پرسش های علمی و اجتماعی مطروحه در زمینه ی فضایل اجتماعی و ایجاد وفاق فکری بین اندیشمندان اجتماعی و متخصصان مربوطه در باره فضایل اجتماعی(عدالت،صداقت،سعادت،تعهد،وفاداری و.. ) کشور که به نوبه ی خود بستر و محمل مناسبی برای تقویت و تعالی تعاملات و همکاری های اجتماعی بین اصحاب اندیشه در حوزه ی علو م اجتماعی به وجود می آورد

پاسخ به نیاز های اجتماعی،فرهنگی،سیاسی و تولید یافته های علمی برای رسیدن به سعادت ،پیشرفت و پیوند بین نظر و عمل و ایجاد تعامل صحیح و مناسب بین بخش های مکمل  اجتماع

تعامل اندیشمندان اجتماعی با مردم و مسئولان نهاد های رسمی و غیر رسمی می تواند زمینه را برای وفاق فکری میان نخبگان و مردم درباره ی فضایل اجتماعی و ایجاد هماهنگی و هم سویی بین آنها  در جهت پیشرفت وترقی جامعه از یک سو و توسعه ی دامنه ی این فضایل بین مردم از سوی دیگر را فراهم سازم

 با توجه به اینکه پیشرفت و توسعه ی حیات اجتماعی در همه ی جوامع مورد توجه وپذیرش عموم قرار گرفته است لذا هر گونه تلاش و کوششی در جهت کسترش فضایل اجتماعی به معنای تلاش در جهت رفع موانع و جلوگیری از انحرافات جامعه می باشد . بنابر این تلاش در جهت گسترش فضایل اجتماعی معرف موفقیت در احیای فرهنگ بشر دوستانه ،بهبود حیات اجتماعی و موفقیت در امر توسعه ی جوامع بشری می باشد

دانشمندان علوم اجتماعی معتقدند هر گاه ارزشی برای جامعه مفید باشد و قشر وسیعی از جامعه از نفع آن برخوردار باشند مردم از آن حمایت می کنند و آن را به صورت قانو ن دوستی و میهن پرستی تعریف می کند . در واقع هر جامعه ای به عنوان بخشی از فرهنگ خود مفهوم خاصی ازفضایل اجتماعی را دارد. رشد فضایل اجتماعی در جامعه شاخص توان مندی نظام اجتماعی به شمار میآید این توانمندی به لحاظ عملی از طریق ارزیابی زندگی افراد جامعه مد نظر قرار می گیرد. در صورت افزایش سرمایه اجتماعی و رشد فضایل اجتماعی شهروندان تعاملات میان افراد جامعه کیفیت بهتری می یابد و از سوی دیگر جامعه ما برای حفظ و تعادل و توسعه نیاز به روحیه ای دارد که از یک طرف رابطه میان برنامه ریزان و مردم واز طرف دیگر عموم مردم از هر قشر و صنفی که هستند با یکدیگر بر مبنای اعتماد تنظیم کند و کارها را در مجرای صحیح خود قرار دهد . لذا این مساله محقق را بر آن داشته است که رابطه سرمایه اجتماعی بافضایل اجتماعی  را در یک جامعه مثل شهر ارومیه مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. لذا در راستای عملی انجام تحقیقات علمی که این پژوهش نوعی از آن در سطح یک شهر است ضرورت دارد

1-3-اهداف تحقیق

الف)هدف کلی

 تعیین ارتباط بین سرمایه اجتماعی و  رشد فضایل اجتماعی در بین شهروندان شهر ارومیه

ب)اهداف جزیی

1-   تعیین رابطه بین اعتماد اجتماعی و رشد  فضایل اجتماعی  شهروندان ارومیه

1-  تعیین رابطه بین مشارکت اجتماعی و رشد  فضایل اجتماعی شهروندان ارومیه

2-          -تعیین رابطه بین تعاملات سازمان یافته و رشد فضایل اجتماعی  شهروندان ارومیه

1-4 – فرضیه های تحقیق

1-    بین اعتماد اجتماعی و رشد فضایل اجتماعی در بین شهروندان ارومیه رابطه وجود دارد

2-    بین مشارکت اجتماعی و رشد فضایل اجتماعی در بین شهروندان ارومیه رابطه وجود دارد

3-    بین تعاملات سازمان یافته و رشد فضایل اجتماعی در بین شهروندان ارومیه رابطه وجود دارد

1-5 – تعریف نظری و عملیاتی متغیرها

متغیر وابسته :فضایل اجتماعی

فضایل اجتماعی را می توان همنوایی با ارزش ها و هنجارهای معینی تعریف کرد که توسط تعداد قابل ملاحظه ای از مردم در یک اجتماع پذیرفته شده باشند . در جوامع امروزی عده ای چنین اعمالی انجام  می دهند و اصولا از قواعد اجتماعی و این هنجارها پیروی می کنیم زیرا در آن ها نفع همگانی نهفته است وچنین خصایلی مورد قبول جامعه و عامه ی مردم  هستند. برای عملیاتی کردن  متغیر فوق از گویه های زیر در پرسشنامه استفاده شده است

فرقی نمی کند که آدم مسلمان باشد یا دین دیگری داشته باشد،مهم آن است که درستکار باشد و انسانیت داشته باشد

مسئولان وقتی ببینند کسی به چاپلوسی آنان پرداخته،ناراحت می شوند

افراد مسن دارای تجربه های مفید هستند و باید به آن ها احترام گذاشت

اگر فرد غریبه را ببینید که در خیابان آسیب دیده تا چه حد حاضرید به او کمک کنید

داشتن روحیه همکاری و تعاون و کمک به دیگران برای شما چقدر اهمیت دارد؟

چقدر احتمال دارد که به طور مثال از هزارتومانی که به همراه دارید،پانصد تومان آن را به فردی بدهید که اطمینان دارید به کمک نیاز دارد

برای شما  درستکاری و راستگویی تا چه اندازه  اهمیت دارد؟

شما تا چه اندازه به هنگام برخورد با اعضای فامیل خوشرفتاری می کنید؟

متغیر های مستقل

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید