پرسشنامه ارتباط با مدرسه SQC

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه ارتباط با مدرسه SQC دارای 21 سوال می باشد و دارای تنظیمات کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه ارتباط با مدرسه SQC  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

پرسشنامه ارتباط با مدرسه (SQC)
هدف: ارزیابی ارتباط دانش آمزان با مدرسه و ابعاد آن (وابستگی به مدرسه، التزام در مدرسه، تعهد به مدرسه، روابط با همسالان)

روش نمره گذاری و تفسیر
این پرسشنامه دارای 21 سوال بوده و هدف آن ارزیابی ارتباط دانش آمزان با مدرسه و ابعاد آن (وابستگی به مدرسه، التزام در مدرسه، تعهد به مدرسه، روابط با همسالان) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:
گزینه    خیلی کم    کم    نه کم نه زیاد    زیاد    خیلی زیاد
امتیاز    1    2    3    4    5

اما این شیوه نمره گذاری در مورد سوالات 16، 17و 18 معکوس شده و به صورت زیر در خواهد آمد:
گزینه    خیلی کم    کم    نه کم نه زیاد    زیاد    خیلی زیاد
امتیاز    5    4    3    2    1

پرسشنامه فوق دارای چهار بعد بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

بعد    سوالات مربوطه
وابستگی به مدرسه    7-1
التزام به مدرسه    15-8
تعهد به مدرسه    18-16
روابط با همسالان    21-19

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید.
روایی و پایایی
در پژوهش پناغی و همکاران (1389) برای محاسبه اعتبار پرسشنامه ارتباط با مدرسه (SQC)، از سه روش اعتبار محتوایی، صوری و سازه بهره گرفته شد. برای بهبود اعتبار صوری، سه نفر از روانشناسان و متخصصان مسایل آموزش و پرورش این پرسشنامه را بررسی کردند و اصلاحات پیشنهادی آنها در پرسشنامه ارتباط با مدرسه اعمال گردید. همچنین آنان از لحاظ صوری و محتوایی، توان SQC را برای ارتباط با مدرسه مناسب ارزیابی کردند.
برای محاسبه پایایی SQC از روش همسانی درونی و از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شد که این میزان برای کل پرسشنامه 84/0، عامل تعلق به مدرسه 81/0، عامل التزام به مدرسه 81/0، عامل تعهد 85/0 و عامل ارتباط با همسالان در مدرسه 50/0 به دست آمد.

منبع: پناغی، لیلی، احمدآبادی، زهره، زاده محمدی، علی، پشت مشهدی، مرجان، (1390)، ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ارتباط با مدرسه، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال شانزدهم، شماره 1، بهار.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه مقیاس جذب تلگن (TAS)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه مقیاس جذب تلگن (TAS) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه مقیاس جذب تلگن (TAS)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

پرسشنامه مقیاس جذب تلگن (TAS)

در پژوهش جاری جذب شدن با “مقیاس جذب تلگن” سنجیده می­شود. تلگن و اتکینسون (1974) به منظور ارزیابی تفاوتهای فردی در تلقین و هیپنوزپذیری، میزان درگیر یا غرق شدن در رویدادهای روزانه یا مسایل مورد توجه، مقیاس TAS را ارائه کردند. فرض بر این بود که جذب مفهومی مرتبط با توجه است، جذب احساس برجسته از چیزی است که به آن توجه می شود.TASبرای ارزیابی صفت جذب ارائه شده است. این آزمون از پرسشسنامه چند بعدی شخصیت[1] استخراج شده، جذب شدن و مشارکت در رویدادهای درونی (مانند تخیلات) و بیرونی (مانند فیلم) را می­سنجد و 34 گویه دارد. به نظر روچ و مککانکی (1990) هدف از کاربرد TAS این است که بدانیم فرد تا چه حد

نسبت به محرکهای جالب توجه خود حساس است و با آنها درگیر می شود

نسبت به محرکهای القایی حساس است

با تصاویر فکر می­کنند و می­توانند تصاویر القا کننده و واضحی ارائه کنند

تجربیات چند حسی دارد (حس آمیزی)

در افکار و تصورات خود غرق می شود و می­تواند گذشته را بوضوح تجربه کنند

دوره هایی از هشیاری گسترده را تجربه می کند

حالتهای دیگری از هشیاری را تجربه می کند

3-4-2-1-شیوه نمره گذاری

این آزمون 34 گویه دارد. هر گویه به صورت خطی از 4 درجه از خیلی کم تا خیلی زیاد طبقه بندی شده است. در این مقیاس از جمع مجموع درجه­های 34 گویه نمره بدست آمده که میزان جذب شدن آزمودنی در محیط های مجازی را مشخص می کند(پناهی شهری،1388)

3-4-2-2 روایی و اعتبار TAS

پناهی شهری (1388) برای بررسی روایی سازه TAS، از روش تحلیل عاملی استفاده شد. به این منظور، پاسخهای 437 آزمودنی (همه آزمودنیهای پژوهش) با روش تحلیل مؤلفه های اصلی مورد بررسی قرار گرفت

شاخص kmo  به میزان 87/0 و آزمون کرویت بارتلت ( 2971، 1p<000 ) نشان داد انسجام درونی داده ها به منظور تحلیل عاملی برای تحلیل گویه ها کافی است. منحنی حاصل از آزمون اسکری نشان داد شیب منحنی در نقطه ای مسطح می­شود که استخراج  9 عامل بهترین ساختار عاملی این آزمون خواهد بود. مقدار ویژه این 9 عامل بالاتر از یک بود که به ترتیب 22، 5، 5، 5، 4، 4، 3، 3 و 3 (در مجموع 54) درصد واریانس مشترک را تبیین می کنند

به منظور تبیین روشن­تر و ساختار ساده­تر TAS، عاملها با استفاده از چرخش واریماکس استخراج شد. با توجه به بار معنایی گویه های هر عامل و پژوهشهای پیشین، این عوامل استخراج شدند (دلایل نام گذاریها و متن گویه های هر یک از عوامل در ادامه خواهد آمد)

1 ـ رویای روز و تخیل

2 ـ درگیر شدن و مشارکت

3 ـ جذب شدن به موسیقی

4 ـ حس آمیزی رنگ و بو

5 ـ حالتها دیگر هشیاری و ادراک

[1] – Multidimensional personality questionnaire

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه امیدواری میلر (MHS) میلر و پاورز (1988)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه امیدواری میلر (MHS) میلر و پاورز (1988) دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه امیدواری میلر (MHS) میلر و پاورز (1988)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پرسشنامه امیدواری میلر (MHS) میلر و پاورز (1988)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پرسشنامه امیدواری میلر (MHS) میلر و پاورز (1988) :

پرسشنامه امیدواری میلر (MHS) میلر و پاورز (1988)

منابع :

***********************************

Refference: Miller, J. F., & Powers, M. J. (1988). Development of an instrument to measure hope. Nurs Res, 37(1), 6-10

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه تاثیرات وقایع بر زندگی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه تاثیرات وقایع بر زندگی دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه تاثیرات وقایع بر زندگی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پرسشنامه تاثیرات وقایع بر زندگی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پرسشنامه تاثیرات وقایع بر زندگی :

پرسشنامه تاثیرات وقایع بر زندگی

سیاه تأثیرات وقایع بر زندگی

«سیاه تأثیرات وقایع بر زندگی»[1] که توسط ماتئوس طرح ریزی شده است (1982 ، دست نوشت چاپ نشده ) .این سیاهه معلوم می کندکه دقیقاً کدامیک از ابعاد زندگیِ درمانجو ، بیشتر تحت تأثیرمشکلات وی واقع شده است.
برای تکمیل کردن این پرسشنامه تقریباً به زمانی کمتر از 10 دقیقه وقت نیاز است و می توان همزمان با مصاحبه سنجشی آنها را پُر کرد. اغلب اوقات ،در خلال مصاحبه سنجشی ،درمانگر ممکن است نگاهی به پرسشنامه تکمیل شده بیندازد و روند پرسش های خودرا با آن منطبق ساخته ، یا پاسخ ویژهای را موردتأیید قرار دهد.
این پرسشنامه توسط دیگرمؤلفان برای اهداف فایلی مورد استفاده قرار گرفته، وبدین ترتیب هنجاریابی شده اند.

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :
تعداد گویه ها : 6
تعداد مولفه : 6 ( کار / اداره کردن منزل / سرگرمی های جمعی / سرگرمی های شخصی / زندگی خانوادگی / روابط شخصی )
روایی و پایایی : ندارد
نحوه نمره گذاری : دارد
منبع : دارد
نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش
تعداد صفحات : 3 صفحه

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه آزمون دسته بندی كارت ویسكانسین

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه آزمون دسته بندی كارت ویسكانسین دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه آزمون دسته بندی كارت ویسكانسین  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پرسشنامه آزمون دسته بندی كارت ویسكانسین،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پرسشنامه آزمون دسته بندی كارت ویسكانسین :

پرسشنامه آزمون دسته بندی كارت ویسكانسین

( WCST )

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :

تعداد مولفه :

روایی و پایایی : دارد

نحوه نمره گذاری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش

تعداد صفحات : صفحه

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

آزمون ویسكا نسین

آزمون دسته بندی كارت ویسكانسین

(WCST )

این آزمون به كوشش ” گرانت” و” برگ” در سال 1948 انجام وبه طور وسیع برای مطالعه ” رفتار انتزاعی” و” تغییر مجموعه” تهیه شده است

تعداد گویه ها : 64
تعداد مولفه : 4
روایی و پایایی : دارد
نحوه نمره گذاری : دارد
منبع : دارد
نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش
تعداد صفحات : 8 صفحه

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس (TCQ)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس (TCQ) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس (TCQ)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس (TCQ)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس (TCQ) :

پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس (TCQ)

هدف: سنجش 5 راهبرد فراشناختی به منظور کنترل افکار مزاحم و ناراحت کننده

پرسشنامه کنترل فکر (ولز و دیویس، 1994) یک ابزار 30 ماده ای است که با هدف بررسی سازمان یافته ی راهبردهای سازگارانه و ناسازگارانه کنترل افکار مزاحم در گروههای گوناگون تدوین شده است. یافته های مربوط به تحلیل عاملی نسخه ی اولیه ی پرسشنامه در مورد دانشجویان، 6 عامل را شناسایی کرد. این عامل ها راهبردهای رفتاری پرت کردن حواس، راهبردهای شناختی پرت کردن حواس، کنترل اجتماعی، نگرانی، تنبیه و ارزیابی دوباره شامل می شدند. اما در نسخه ی نهایی پرسشنامه، راهبردهای رفتاری و شناختی پرت کردن حواس با یکدیگر ترکیب شدند و یک عامل را تشکیل دادند

روایی و پایایی

منبع

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه MDQ باس و آولیو ( 1997 )

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 پرسشنامه MDQ باس و آولیو ( 1997 ) دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف پرسشنامه MDQ باس و آولیو ( 1997 )  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پرسشنامه MDQ باس و آولیو ( 1997 )،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پرسشنامه MDQ باس و آولیو ( 1997 ) :

در 4 صفحه ی پی دی اف دارای 36 سوال

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه ی قاطعیت ( ایلین گمنریل و چریل ریکی)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه ی قاطعیت ( ایلین گمنریل و چریل ریکی) دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه ی قاطعیت ( ایلین گمنریل و چریل ریکی)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پرسشنامه ی قاطعیت ( ایلین گمنریل و چریل ریکی)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پرسشنامه ی قاطعیت ( ایلین گمنریل و چریل ریکی) :

پرسشنامه ی قاطعیت ( ایلین گمنریل و چریل ریکی)

قاطعیت یکی از ویژگی های بسیار مؤثر و مثبتی است که بسیاری از ما دوست داریم واجد آن باشیم ولی متأسفانه بسیاری از افراد به دلایل گوناگون نمی توانند در شرایط مختلف قاطعیت خود را نشان دهند. از سوی دیگر معمولا شناخت ما از خودمان کافی و مناسبی نیست تا بتوانیم در سایه این شناخت نقایص و معایب رفتاری خود را برطرف کنیم. برای آن که دریابید تا چه اندازه از قاطعیت برخوردارید

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :

تعداد مولفه :

روایی و پایایی : دارد

نحوه نمره گذاری : دارد

منبع : دارد

نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش

تعداد صفحات : صفحه

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :
تعداد گویه ها : 40
تعداد مولفه : 2
روایی و پایایی : ندارد
نحوه نمره گذاری : دارد
منبع : ندارد
نوع فایل : ورد word وقابل ویرایش
تعداد صفحات : 4 صفحه

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن و همکاران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن و همکاران دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن و همکاران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن و همکاران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن و همکاران :

پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن و همکاران

منابع

احمدیان، علی. (1391). تاثیر درمان شناختی ذهن­آگاهی بر فشار خون، تنیدگی و شادکامی بیماران مرد مبتلا به فشار خون بیمارستان گلستان اهواز. چاپ نشده، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.

ابوالقاسمی، عباس و نریمانی، محمد (1385). آزمون های روانشناختی. اردبیل: انتشارات باغ رضوان.

Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). A global measure of perceived stress. Journal Health Soc Behav, 24 (4), 385-396.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید