ادبیات نظری و پیشینه تحقیق درباره خلاقیت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 ادبیات نظری و پیشینه تحقیق درباره خلاقیت دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ادبیات نظری و پیشینه تحقیق درباره خلاقیت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ادبیات نظری و پیشینه تحقیق درباره خلاقیت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ادبیات نظری و پیشینه تحقیق درباره خلاقیت :

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

  • همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
  • توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
  • پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
  • رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
  • منبع : دارد (به شیوه APA)
  • نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

خلاقیت

خلاقیت ،زیباترین وشگفت انگیزترین خصیصه انسان است .فنا،پویایی،وبقای هرفرهنگ وتمدن،به خلاقیت افرادآن بستگی دارد.واین واقعیت راتاریخ به اثبات رسانده است .خلاقیت برای بقای هرجامعه وسازمانی لازم است وبرای ایجادوتداوم آن درافرادسازمان بایستی عادت به تفکررادررمدیران وکارکنان ایجاد کرده چراکه خلاقیت باتفکربه وجودمی آیدوارزش تفکربه قدری زیاداست که درتعلیم اسلامی ارزش یک تفکرگاهی ازهفتادسال عبادت بدون فکر بیشترشمرده شده است وقتی تفکربرای افرادسازمانی،عادت شود،به دنبال آن خلاقیت وتولیدافکارواندیشه های جدیدونو،نظرات بدیع وتازه درتک تک کارکنان بصورت یک امرهمیشگی درآمده ونهادی میگردد وسازمان تبدیل به یک سازمان خلاق می شودکه حاصل آن ایجادهم افزایی درخلاقیت است بنابراین برای اینکه بتوان دردنیای متلاطم ومتغیرامروزبه حیات خودادامه دهندبایدبه خلاقیت نوآوری روی آورندوازآنجا که سازمان هادرمحیطی پرازرقابت فغالیت میکننددرشرایط متغیرکنونی ادامه روندگذشته وتکیه برتجربه های گذشتگان به تنهایی کافی نیست.برای بهبودویادست کم حفظ وضع موجود،بایدازاندیشه های نوع وبدیع بهره جست .درغیراین صورت،هرچندممکن است سازمان ها درکوتاه مدت،توفیقی حاصل کنند،ولی سرانجام بارکود وشکست روبرووازصحنه رقابت حذف می شوند.ازاین رونیازمندخلاقیت ونوآوری هستند.(.سلطانی 1385)

مفهوم خلاقیت

خلاقیت به معنای به کار گیری توانایی برای بوجودآوردن اندیشه ،فکرومفهوم جدیداست.خلاقیت بزرگترین واثرگذارترین قسمت ازوجودهرانسان است که خداونددروجودش به ودیعه گذاشته است.خلاقیت حدومرزی نداردوانسان به عنوان اشرف مخلوقات سرشارازاستعدادوتوانایی است که اوراقادرمی سازدکائنات رابه اراده خوددرآورد.امادربررسی های به عمل آمده ازانسانها یسرآمدوخلاق مشخص شده است که انسان بااین طبیعت ذاتی ازده درصد ضرفیتدهنی خودبهره می بردونوددرصدظرفیت ذهنی اوبه شکل انرژی وتوان نهفه باقی می ماندوبه تدرریج به دلیل راکدماندن ازبین می رود(پورعلی خانی،1384)خلاقیت درنوع انسان استعدادی عمومی است مثل هوش وحافظه.لذاهرکسی کم وبیش خلاق است این استعداد طبیعی برحسب محیط وشرایط کم وزیادد می شود.خلاقترین افرادکسانی هستندکه قادر هستند بیشترین راه حل مناسب رامطرح کنند.تامساله موردنظرراتحلیل کنند.فردخلاق آگاهانه یابه طورناخودآگاه افکارخودرادرتمام مهارت هابه کارمی اندازدوخطرانحراف ازراه حل های سنتی مسائل رابه جان می خردوبرای رسیدن به نتیجه ازتمام افکارخودبهره می بردخلاقیت ونواوری تیین افکارونطریات جدیداست(امیرحسینی،1384).

پیشینه خلاقیت

خلاقیت درگذشته پدیده ای مترادف بانبوغ تلقی می شدوهرجاسخن ازخلاقیت به میان می آمدبلافاصله معنای نبوغ به ذهن خطورمی کرد.درتاریخ یونان باستان,نبوغ معنایی افسانه ای داشت.به روایتی یونانیان واژه ای به نام شیطان راپذیرفته بودندکه مترادف بانبوغ بودبه نظریونانیان،شیطان یک روح نگهبان بودکه باحلول به روح وبدن افرادآن راصاحب توانایی فوق العاده ای وشوروشوق می ساخت(پیرخائفی،1379)دراواخرقرن نوزدهم واوایل قرن بیستم به منبع خلاقیت توجه شددراین دوران این تفکرکه نبوغ باتوانایی غیرمعمول دریک فردازیک روح بیرونی ناشی می شود.اماتاثیرات این تفکرکه خلاقیت ونبوغ مترادف هم هستندهمچنان باقی ماندولذانیم قرن طول کشیدتاخلاقیت به طورعلمی ودقیق مطالعه شودورهبری این جریان علمی راگیلفورددرسالهای(1967تا1959)برعهده داشتند(سام خانیان وهمکاران،1381).

سیرتحول مطالعات خلاقیت

فلاسفه ومتفکرین درقرن هاپیش خلاقیت رامی شناختنداماهرگزآن رابه عنوان یک پدیده،موردمطالعه قرارنداده بودندتااینکه درسال 1869″گالتون”آمریکایی تصمیم گرفت خلاقیت رادرزندگی افرادنابغه کشف کندتامعلوم شودکه قدرت خلاقیت آنهامعلول چه چیزی بوده است.سپس دیری نپاییدکه دراثرکوشش های قابل ملاحظه “بینت”تحقیقاتی رادرموردهوش به عمل آورده این تحقیقات خیلی زودوجودتخیل خلاق راکه برروش های مرسوم اندازه گیری جواب نداده بود،رامشخص کرد.”والاس”،”روسمن”،”هادامارد،”گیسلین”اعلام داشت که خلاقیت نبایدفقط اززاویه اعمال فرآورده هایی ابداعی موردتوجه قرارگیرد.درهمان زمان دوروانشناس آمریکایی دیگربه نام های”راجرز”و”مزلو”طی نظریات خود،عمومی بودن خلاقیت راخاطرنشان کردند(فرنودیان،1369).

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقایسه مشكلات زبان عادی و ویژه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقایسه مشكلات زبان عادی و ویژه دارای 89 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقایسه مشكلات زبان عادی و ویژه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقایسه مشكلات زبان عادی و ویژه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقایسه مشكلات زبان عادی و ویژه :

چكیده پژوهش

پژوهش حاضر به منظور مقایسه زنان عادی و ویژه پرداخته شده است . ابتدا مقدمه ای راجع به مسئله و تعریف موضوع مورد بحث پرداخته ایم . یعنی به تعریف روسپی و روسپیگری پرداخته ایم . بر هیچ كس پوشیده نیست كه اهمیت مسئله فحشا و عواقب شوم آن ها را به سوی مطالعه این مساله كشانیده است . انسان در طول تاریخ از انواع انحراف ها و آسیب های اجتماعی رنج برده است و همواره در جستجوی علل و عوارض آن و رهایی از این مسائل بوده است . دادن اطلاعات پیرامون این موضوع به دختران جوان بی گناهی كه ممكن است روزی بر اثر یك برخورد تصادفی یا پیش آمدی شوم به بدترین سرنوشت دچار شوند خدمت به سزایی است و جز وظایف هر شخص نسبت به اجتماعش است كه باید ادا شود .

هدف از پژوهش حاضر ، شناخت عوامل موثر در جامعه و هم خانواده كه زمینه ساز به فحشا كشیده شدن زن ها می شود و اینكه با استفاده از داده ها و نتایج آماری شیوع این مساله را سنجیده و گستردگی آن را مورد بررسی قرار دهد . در این تحقیق جامعه مورد مطالعه در مورد زنانی است كه در مراكز و كانون اصلاح و ترتبیت ویژه زنان تحت عناوین مركز امیدوار و شفق نگه داری می شوند . و هم چنین زنان عادی كه در كانون خانواده زندگی می كنند . روش نمونه گیری در این پژوهش روش نمونه گیری در دسترس است كه تعداد نمونه در این تحقیق بالغ بر 80 نفر می باشد كه 40 نفر آن ها از بین زنان ویژه و 40 نفر آن ها از بین زنان عادی انتخاب شده اند و مورد مطالعه قرار گرفته اند . و پرسشنامه را در اختیار آن ها قرار داده و این پرسشنامه ، پرسشنامه ای خود ساخته بوده است .

در این پژوهش 5 فرضیه را مد نظر قرار داده ایم كه به شرح زیر می باشد :

1- مقایسه زنان عادی و ویژه از لحاظ میزان رضایتمندی زناشویی

2- مقایسه زنان عادی و ویژه از لحاظ میزان اعتقاد به مسائل مذهبی

3- مقایسه زنان عادی و ویژه از لحاظ میزان اعتماد به همسر

4- مقایسه زنان عادی و ویژه از لحاظ میزان اجبار در ازدواج

5- مقایسه زنان عادی و ویژه از لحاظ میزان تحصیلات

بعد از تجزیه و تحلیل داده های آماری به محاسبات آماری پرداخته ایم.

در این پژوهش 5 فرضیه در نظر قرار گرفتند با توجه به سطح معنی داری 05/0 ≥ p مورد تایید قرار گرفته است . در پایان نیز سعی شده خلاصه ونتیجه گیری قابل قبولی ارائه شود و پیشنهادها و راهكارهایی برای هموار كردن راه محققان بعدی ارائه شود . محدودیتها نیز از نظر پوشیده نمانده است و به بررسی آن ها پرداخته ایم و لیستی از منابع مورد استفاده در این پژوهش آورده شده است .

فصل اول

تعریف موضوع پژوهش

روسپیگری :

روسپیگری تسلیم وقاحت و بی شرمی شدن است . روسپیگری نوع خاصی از رابطه جنسی میان مرد و زن است كه بر اساس برخی شرایط بر قرار ذیل است :

1- بدون قاعده و آشفته است .

2- مبتنی بر روابط پولی است .

3- مبتنی بر فقدان احساسات است . ( داریا پور. 1373 . ص 78 )

روسپی كیست ؟

روسپی زنی است كه از راه خود فروشی امرار معاش می كند و جز این پیشه ای ندارد و تحت نظامات خاص این پیشه به كار خود ادامه می دهند . روسپی زن یا دختری است كه به خاطر پول و برای ارضاء میل جنسی مرد به او تسلیم می شود و در این ارضاء خود نه اختیار داشته باشد و نه از نظر جنسی حظی ببرد . ( فرمانفرئیان . 1349 . ص 38 )

فحشاو بی پروایی جنسی:

اصطلاحاتی است كه برای روابط هرج و مرج نامشروع كه معمولاً زودگذری باشد و پس از انجام یافتن مقاربت از بین می رود وضع شده است . مفعول در اینجا غالباً دخترانی هستند كه كمتر از 18 سال دارند و اگر چه ممكن است در قبال این عمل هدایا و حتی پول دریافت دارند ولی این روابط برای آنها جنبه تجاری ندارد ونمی توان فقر و احتیاج مادی را عامل آن دانست كه در این پژوهش این طبقه از زنان و روابط آنها مد نظرماست زنان متاهل ، بیوه ، و یا مطلقه ای كه دچار این بی بند و باری و فحشا می شوند . البته نباید زنان روپسی این 3 مورد نام برده شده را از یاد برد .

انواع فواحش

فواحش از دو حیطه خارج نیستند :

1- آنها كه شغلشان فاحشگی است .

2- آنهایی كه كار دیگری داشته و زیر این سرپوش دست به فحشا می زنند و می توان به آنها فاحشه خانگی یا فاحشه اتفاقی نام نهاد .

ریتمن فواحش را به چند دسته تقسیم می كند :

1- فاحشه های جوان كه دختران 10 – 15 سال هستند .

2- دختران تلفنی كه از طریق تلفن ارتباط برقرار می كنند .

3- فاحشه های بالقوه كه حاضرند در ازای پول خدمات جنسی ارائه دهند ، اما شرایط برایشان مهیا نیست .

4- فواحش پیر كه مراكز فساد را اداره می كنند .

5- فاحشه های غیر حرفه ای كه در منازل خود ، خود فروشی می كنند .

6- ولگردان خیابانی كه مسافر خانه ها و مكانهای دیگر خود فروشی می كنند .

7- درماندگان كه شامل افراد معتاد به مواد مخدروالكی هستند . ( مانسینی . 1958 . ص 1369 )

بیان مساله

مقایسه مشكلات زنان ویژه و عادی استان تهران در نیمه اول سال 1385

اهمیت و ارزش موضوع

بر هیچ كس پوشیده نیست كه تقریباً در همه جا زنانی برای پول خود فروشی می كنند . آیا دانستن این مطلب نباید موجب تفكر شده و انسان را وادار به درك عمل اجتماعی و خاص این موضوع نماید . به عبارت دیگر چه وقت ، كجا و به چه نحو و چرا زنی تن به خود فروشی می دهد ؟ آیا باید تاثیر این موضوع را در اجتماع نادیده بگیریم و یا با درك صحیح و روش قاطع در رفع این درد اجتماعی كوشا باشیم . انسان در طول تاریخ از انواع انحراف ها و آسیب های اجتماعی رنج برده است و همواره در جستجوی علل و عوارض آن و رهایی از این مسائل بوده است . ( ستوده 1372 . ص 8 ) . برای كسانی كه به كار تعلیم و تربیت مشغولند و با جوانان سر و كار دارند مساله فحشا پیوسته باعث تفكر و نگرانی می باشد و عمق این درد هولناك اجتماع كه به مراتب از مرض سرطان خطرناك تر است كاملاً مخفی و ناشناخته می باشد . دادن اطلاعات پیرامون این موضوع به دختران جوان بی گناهی كه ممكن است روزی بر اثر یك برخورد تصادفی یا پیش آمدی شوم به بدترین سرنوشت ها دچار شوند خدمت بسزایی است كه جز به وظایف دینی هر شخصی نسبت به اجتماعش است كه باید ادا شود . تردید نیست كه مهم ترین علت سقوط زنان و دختران جوان و ساده دل ، گرفتار شدن آنان درپنجه های بی رحم دستگاه فحشا ، عدم اطلاع و زودباوری و فریب خوردن است . ( مانسینی ، فروغ ، شهاب 1377 )

اجتماع نمی تواند نسبت به عواقب وخیم عمل فحشا از لحاظ بهداشتی و خطر سرایت امراض مقاربتی بی تفاوت بماند . خصوصاً در این زمان كه بیماریهایی هم چون ایدز و هپاتیت به راحتی از راه تماس های نامطمئن و پر خطر منتقل می شود و امكان آلوده كردن هدفدار را دارند . نباید تا تاثیر گذاری فحشا غافل ماند . هم چنین یك مادر فاحشه چه تاثیری می تواند بر روی فرزندخود بگذارد . آیا نباید به این مساله توجه كرد كه او یك دختر فاحشه و یك پسر ابالی تحویل جامعه می دهد و آینده ای شوم برای فرزندان خود رقم می زند .

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خشونت خانوادگی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق خشونت خانوادگی دارای 64 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق خشونت خانوادگی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مبانی نظری و پیشینه تحقیق خشونت خانوادگی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مبانی نظری و پیشینه تحقیق خشونت خانوادگی :

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

مفهوم خشونت

تاریخچه خشونت خانوادگی

از لحاظ تاریخی شاید بتوان نخستین سابقه امر خشونت را در اسطوره های دینی و مذهبی مانند داستان”آدم و حوا” یا هابیل و قابیل به روایات کتب مقدس سراغ گرفت، در واقع داستان آدم و حوا عاملی شد تا در غرب و در دنیای مسیحیت، زنان را مورد ظلم و جور قرار دهند و مقامات کلیسا در روزگار قدیم، حتی خشونت در ازدواج را توصیه می نمودند. چنین طرز نگرشی بر نظرات برخی مقدسین مسیحی نظیر سنت اگوستین نیز تأثیر گذاشت، که معتقد بود مردان در تصویر خداوند آفریده شده اند و اگر زنی را به اتفاق شوهرش در نظر بگیریم شاید بتوان گفت که آن ها هر دو در تصویر خداوند آفریده شده اند. یک هزار سال بعد از عیسی مسیح، نخستین قانون مصوب کلیسا در جهت اعمال خشونت بر زنان صادر شد که البته امروزه بسیاری از متولیان کلیسا، منکر نقش این نهاد در خشونت ورزی علیه زنان هستند، لیکن اقدامات مارتین لوتر در سده شانزدهم میلادی خود بیانگر این واقعیت می باشد، کما این که به زعم برخی از نویسندگان، کتک زدن زنان اگرچه به صراحت در قوانین مدنی ناپلئون پذیرفته شد، لیکن برداشتی رایج و غیر قابل انکار از آن محسوب می شود و این بیشتر ناشی از خطابه ناپلئون به شورای حکومت است که اعلام کرد شوهر باید دارای قدرت مطلقه در ارتباط با همسرش باشد.

بنابراین، سابقه خشونت در خانواده را باید در اسطوره ها و اعتقادات باستانی ایران و جهان جست و جو کرد. خشونت در خانواده با وجود قدمت بسیار زیاد از پنهان ترین مسایل به شمار می رود و تنها در چند دهه اخیر پژوهشگران نظیر روان شناسان، جامعه شناسان، جرم شناسان و … سعی در پرداختن به این پدیده مهم نموده اند. وسعت دامنه خشونتی که زنان در خانواده در معرض آن قرار دارند در اوایل دهه1970 آشکار شد یعنی زمانی که گروه های هوادار آزادی زنان با تشکیل خانه های امن برای زنانی که خواهان ترک مردان خشن بودند به این نیاز بدیهی پاسخ گفتند. زنانی که به این خانه ها روی آوردند غالبا با مردانی زندگی کرده بودند که سال ها ایشان را کتک می زده اند. بسیاری از این زنان بارها برای ترک شوهر خود به تلاش ناموفقی دست زده بودند اما دشواری تأمین سر پناه و معاش برای خود و فرزندانشان غالبا آنان را به خانه پر خشونت بازگردانده بود(آبوت و والاس، ترجمه عراقی، 1380).

مارتین[1] از جمله کسانی بود که در سال 1976 بررسی هایی در مورد زنانی که از شوهران خود کتک می خوردند انجام داد. مایسل من[2](1978)، در مورد سوء استفاده جنسی از زنان اطلاعات نسبتا کاملی در دسترس دیگران گذاشت. سپس مبحث خشونت به تدریج وارد مجامع علمی شد و در اولین کنفرانس ملی بررسی خشونت در خانواده در سال 1981 به بررسی مسایل و مشکلات خانوادگی پرداختند. در سال 1987، مقوله ی خشونت خانوادگی در پارلمان اروپا مورد بحث قرار گرفت و سازمان ملل آن را مطرح ساخت و در نامه هایی دولت های گوناگون آن را امضاء کردند. در نتیجه دولت های امضاء کننده موظف شدند حمایت های لازم از زنان و کودکان را در جامعه و خانواده به عمل آوردند، به آن ها امکان تحصیل، کار و برابری اجتماعی اعطا کنند. در سال جهانی خانواده نیز بار دیگر بر مسأله خشونت در خانواده تأکید شد(اعزازی،1380).

2-2-1-2. تعریف خشونت

معمولاًخشونت با مفهوم پرخاشگری به کار برده می شود. پرخاشگری اصطلاحی است بسیار کلی برای انواع گوناگون از اعمال همراه با حمله، خصومت و خشونت(پورافکاری،1386).

رفتار پرخاشگرانه در انسان ها به شکل اعمال خشن نسبت به دیگران فرض می شود، که ممکن است موجب اجتناب دیگران یا مقابله به مثل بسیاری از آنان گردد. پرخاشگری تلویحا به قصد آسیب زدن یا به نوعی آزار دادن فردی دیگر صورت می گیرد. مفهومی که از رخدادهای قبل یا پس از عمل پرخاشگرانه استنباط می شود(کاپلان-سادوک، ترجمه پورافکاری،1379).

خشن به کسی گفته می شود که به طور خطرناک، شدید و بیرحمانه با کسی یا چیزی رفتار یا عمل کند. شدت عملی که انسان مرتکب می شود، چه در جنگ، آدم کشی، تجاوز به عنف، یا هر رفتار خشن دیگر بازتابی از حس پرخاشگری است(پورافکاری،1386)

در تعریف دیگری از گلس[3] و استراوس(1979)، آمده است که خشونت عبارت است از عملی که با قصد انجام گیرد و منجر به آسیب بدنی به شخص شود، این آسیب دامنه اش از درد جزیی سیلی زدن تا جراحات شدید و حتی قتل در نوسان است(آمرمان و هرسن،1999).

خشونت خانوادگی اصطلاحی است که تمام انواع خشونت، از جمله خشونت با اطفال، خشونت بین زن و شوهر و خشونت بین فرزندان والدین سالمند را در بر می گیرد(پورافکاری،1386).

مؤسسه ملی بهداشت روان(1992)، خشونت خانوادگی را چنین تعریف می کند:

اعمالی که به طور فیزیکی یا هیجانی مضر هستند یا به صورت بالقوه منجر به آسیب بدنی می شود. هم چنین شامل زورگویی یا تجاوز جنسی، تهدید بدنی، تهدید به کشتن یا آسیب رساندن، محدود نمودن فعالیت های عادی، سلب اختیار و محرومیت از دسترسی به منابع (آمرمان و هرسن،1999). سازمان بهداشت جهانی نیز تعریفی از خشونت خانوادگی ارایه داده است و آن عبارت است از هر گونه رفتار غیر طبیعی که منجر به آزار رساندن به خود و یا دیگران باشد(آزار به صورت جسمی، روانی و یا هر دو می باشد)(بیگلویی و همکاران،1380).

2-2-1-3. تعریف خشونت خانوادگی نسبت به زنان

اولین تلاش ها در تعریف خشونت نسبت به زنان در خانواده توسط کمپ، سیلورمن و همکاران[4](1962)، انجام گرفت. این افراد سوء رفتار را براساس شرایط بالینی، یعنی با علایم تشخیص پزشکی و جسمی تعریف کرده اند و افرادی که به عمد به آن ها تجاوز جسمی شده و مجروح شده بودند مورد نظرشان بود(شهنی ییلاق، 1386). خشونت علیه زنان به هر فعل خشونت آمیز مبتنی بر جنسیت مؤنث اطلاق می گردد که منجر به آسیب دیدگی یا رنج جسمانی،روانی یا جنسی می شود یا ممکن است منتهی شود(معتمدی مهر،1380). به طور کلی خشونت خانوادگی علیه زنان عبارت است از رفتارهای هجومی و سرکوبگرانه از جمله حمله های بدنی، جنسی و روانی و نیز اعمال فشار اقتصادی توسط عده ای از مردان نسبت به زنان خود یا دیگر زنان خانواده(فنی، 1378).

کروپ و همکاران[5](1999)، خشونت زناشویی را این گونه تعریف می کنند: هرگونه اقدام، سوء قصد واقعی یا تهدید به آسیب بدنی توسط زن و مردی که با هم رابطه جنسی نزدیک داشته باشند بر علیه یکدیگر. البته لازم به ذکر است با توجه به بافت فرهنگی جامعه ما منظور از زن و مرد در این پژوهش زن و مردی است که به صورت قانونی با هم ازدواج کرده باشند و در غالب خانواده مطرح باشند.


[1] – Martin

[2] – Meiselman

[3] – Gelles

[4] – Kemp, Silverman & et al

[5] – Kropp & et. al

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش آموزان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش آموزان دارای 138 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش آموزان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش آموزان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش آموزان :

مقدمه :

در دنیای پیچیده ، هیچكس بی نیاز از تعلیم وتربیت نیست . امروز فعالیت در مدرسه ودر امر آموزش ، خود بخش عظیمی از زندگی انسآنها شده است . لحظاتی را به خاطر می آوریم كه چگونه نشستن در كلاس، گوش دادن به صدای یكنواخت معلم ،حفظ كردن بدون فهم مطالب درسی ، دلهره واضطراب ناشی از امتحان، وسرزنش معلمان ووالدین موجب نفرت وگریز ما از كلاس درس ومحیط آموزشی می شد .راستی چرا ؟! چرا فعالیتهای آموزشی نتوانست مارابا محیط آموزش مأنوس ، وبه یاد گیری علاقه‌مند كند ؟ چرا فعالیتهای مدرسه با تهدید اصرار معلمان صورت می گرفت؟ چرا شاگردان از تعطیل شدن مدرسه احساس رضایت وخوشحالی می‌كردند؟ مقصر اصلی جه كسی بود؟ معلم ناتوان وناآگاه یا شاگرد بی‌علاقه و بی‌استعداد؟ آیا معلمان تعلیم وتربیت، نتوانسته‌اند امكانات مطلوب یادگیری و زمینه‌های شكوفایی استعداد شاگردان‌ را فراهم كنند؟ و ‌یا انتخاب روش‌های تدریس به درستی انجام نشده است؟ اگاهی و شناخت معلم از اصول و روشهای تعلیم و تربیت عامل مهمی ‌است كه می‌تواند اورا در كار خود موفق ‌و‌ موید سازد. معلم باید قادر باشد ‌با شناخت شاگردان وآگاهی از فرایند تدریس، نیازهای آنان را مشخص كند و با در نظر ‌گرفتن توانا‌یی‌های ایشان به ایجاد وضعیت مطلوب آموزش اهتمام ورزد .

بیان مسئله : چه رابطه‌ای بین نوع انتخاب روش تدریس و تأثیر آن در یادگیری دانش‌آموزان وجود دارد؟

فرضیه : بین نوع انتخا‌ب روش تدریس و تأثیر آن دریاد گیری دانش‌آموزان همبستگی وجود دارد‌.

اهداف :

– معرفی روشهای سنتی و جدید تدریس در نظام آموزش .

– نقد و بررسی روش‌های مختلف تدریس و تأثیر نوع ‌انتخاب آنها در یاد‌گیری دانش‌آموزان.

– بررسی محاسن ومعایب استفاده از روشهای مختلف تدریس.

جامعه آما‌ری: جامعه مورد مطالعه، دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی منطقه 9 تهران هستند .

تقسیم بندی دانش‌آموزان درسه پایه اول ، دوم ، وسوم راهنمایی می‌باشد .

تحقیق مورد نظر در بررسی روش‌های تدریس مختلف وتأثیر آنها برروی دانش‌آموزان است.

نمونه گیری: تعداد كل دانش آموزان300نفر می‌باشد .ودرهرپایه3 كلاس وجود دارد .

تعداد دانش آموزان هركلاس تقریبأ 33 نفراست .

«بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش آموزان
فهرست»

فصل اول :
موضوع ………………… 1
مقدمه …………. 1
بیان مسئله ………………. 2
فرضیه …………………….. 2
اهداف ………………… 2
جامعه آماری …………….. 2
نمونه گیری………………….. 2
تعاریف واصطلاحات………………. 3
فصل دوم : ادبیات وپیشینه تحقیق
مقدمه…………………. 4
معرفی روشهای مختلف تدریس………….. 4
بخش اول : برسی روشهای سنتی و تأثیرآنها در یادگیری دانش آموزان. 5
روش حفظ وتكرار…………. 5
محاسن ومحدودیتهای روش حفظ وتكرار…….. 6
روش سخنرانی……….. 7
مراحل اجرای روش سخنرانی…………. 8
محاسن و معایب محدودیتهای روشهای سخنرانی…….. 26
نتیجه…………. 31
روش پرسش وپاسخ………………. 32
هدف از روش پرسش وپاسخ……… 34
محاسن ومحدودیتهای روش پرسش وپاسخ….. 34
روش نمایش (نمایش علمی )……… 35
مراحل اجرای روش نمایش…………. 35
محاسن ومحدودیتهای روش نمایش…………. 37
روش ایفای نقش ………….. 38
فنون كلی اجرای نمایش ………… 39
مراحل اجرای روش ایفای نقش………. 39
روش گردش علمی ………… 41
روش بحث گروهی…………. 46
چه دروس و موضوعاتی را می توان با روش بحث گروهی تدریس كرد؟. 47
درچه موقعیتی ویرای چه هدفی می توان از روش بحث گروهی استفاده كرد؟… 49
مراحل اجرای روش بحث گروهی………. 50
محاسن ومحدودیتهای روش بحث گروهی ……….. 61
روش آزما یشگاهی(آزمایشی)……………. 62
محاسن ومحدودیتهای روش آزمایشی…….. 65
خلاصه ……………… 66
بخش دوم : بررسی روشهای تدریس جدید وتأثیر آنها در یاد گیری دانش آموزان70
روشهای آموزش انفرادی……………. 71
هدفهای آموزش انفرادی………… 72
طرح كلر وسطوح مختلف آن………….. 75
روشهای مختلف آموزش انفرادی……… 79
سازماندهی مجدد مدارس برای آموزش انفرادی………. 88
خلاصه…….. 95
روش مسأله ای…………… 96
شرایط اجرای روش مسأله ای………… 96
چگونگی اجرای روش مسأله ای………. 97
محاسن ومحدودیتهای روش مسأله ای………… 99
روش واحدها……………………….. 100
ویژگی روش واحدها………………….. 101
مراحل اجرای روش واحدها………………… 102
روش واحد موضوع……………………… 104
ویژگیهای روش واحد موضوع………………… 104
محاسن ومحدودیتهای روش واحد موضوع……… 105
روش واحد تجربی ……………. 106
ویژگیهای روش واحد تجربی…………………… 106
نمونه ای از یك واحد تجربی ……. 107
روش واحد طرح…………………. 109
ویژگی های روش واحد طرح ………… 109
محاسن ومحدودیتهای روش واحد طرح ………… 111
خلاصه ……………. 112
فصل سوم طرح تحقیق
متغییرها……. 116
جامعه آماری ونمونه گیری های مختلف توسط دانشمندان……. 116
جامعه اماری ونمونه گیری محقق…………… 120
جدول……….. 123
نمودار …………. 123
آمار توصیفی……….. 124
شاخص مركزی……….. 125
فصل چهارم:
نتیجه گیری…………. 126
پیشنهادات…………. 127
رد یا قبول فرضیه………………. 127
فرم خام……… 128
منابع مأخذ…………. 129
واژه نامه ……………………… 131

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله درس آفات و بیماری های گیاهان زینتی پودمان پرورش گیاهان زینتی در خانه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله درس آفات و بیماری های گیاهان زینتی پودمان پرورش گیاهان زینتی در خانه دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله درس آفات و بیماری های گیاهان زینتی پودمان پرورش گیاهان زینتی در خانه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله درس آفات و بیماری های گیاهان زینتی پودمان پرورش گیاهان زینتی در خانه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله درس آفات و بیماری های گیاهان زینتی پودمان پرورش گیاهان زینتی در خانه :

مقدمه:

رشد باروری در گیاهان مستلزم فراهم بودن آب و مواد غذایی در خاک و تامین محدوه هایی از شرایط مناسب جوی مانند حرارت، رطوبت و نور می باشد. بیماری گیاهی، شرایط جوی نا مناسب، علف های هرز و آفات گوناگون عمده ترین عوامل به خطر انداختن سلامت گیاهان، تقلیل محصول و نا بودی گیاهان به شمار می رود. علم بیماری شناسی گیاهی، علم مطالعه مسائل به مشروح زیر است:

1- موجودات زنده و شرایط محیطی که در گیاه تولید بیماری می کنند.

2- روشهای که این عوامل گیاهان را به بیماری مبتلا می کند.

3- فعل و انفعالاتی که بین عوامل بیماری زا و گیاه بیمار رخ می دهد.

4- روشهایی که برای پیشگیری و یا مبارزه با بیماری های گیاهی گیاهان زینتی و تعدیل خسارت ناشی از آن به کار می رودامروزه یکی از عوامل مهمی که به گیاهان صدمه می رساند بیماری های گیاهی گیاهان زینتی می باشد که باعث زردی، پژمردگی، و سرانجام مرگ گیاه می گردد. در مبارزه با بیماری های گیاهی گیاهان زینتی علاوه بر روش های شیمیایی، روش های دیگری وجود دارد که می توان تا حد زیادی از شدت آلودگی بیماری ها کاست

متخصصان بیماری شناسی گیاهی امراضی را که به وسیله قارچ ها، باکتری ها، مایکوپلاسما ها، گیاهان عالی پارازیت، ویروس ها، ویروید ها، نماتدها و پروتوزاها تولید می شوند و نیز نارسایی ها و بیماری هایی که از کمبود ها و عدم توازن برخی از عوامل فیزیکی و شیمایی محیط از قبیل رطوبت، حرارت و مواد غذایی ناشی می شود را مطالعه می کند؛ ولی هدف نهایی این علم، مبارزه با بیماری گیاهی و در حقیقت نجات دادن فراورده هایی است که در اثر بیماری ها نابود می شوند تا آنها را در دسترس میلیون ها گرسنه دنیای پر جمعیت ما قرار دهد

از مجوع 350 هزار گونه گیاهی موجود در کره خاکی حدود 85 درصد غذای انسان ها تقریبا از 15 گیاه مهم تامین می شود محصولات گیاهی مختلف تامین کننده نیاز غذایی انسان از یک طرف و تمایل به زندگی در شرایط مطبوع و نشاط آور از طرف دیگر انسان ها را بر آن داشته است که با وجود شرایط مطلوب زیستی در آپارتمان های گرم، پر نور و نسبتا خنک در شرایط گرم، به پرورش گیاهان زیبا و پر عطر و گل روی آوردند. با ازدیاد تقاضا برای نگهداری چنین گیاهانی ضرورت حفظ و نگهداری آنها از گزند انواع آفات و بیماری های گیاهی گیاهان زینتی و جلوگیری از ایجاد بیماری و گسترش آنها امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. لذا هدف از این تحقیق، بررسی عوامل مهم ایجاد کننده بیماری در گیاهان زینتی، نحوه ایجاد بیماری و روش مبارزه بیولوژیکی با آنها می باشد

تاریخچه بیماری های گیاهی گیاهان زینتی:

تاریخچه بیماری های گیاهی گیاهان زینتی گیاهان زینتی بیش از کشاورزی قدمت دارد و از زمان حضرت مسیح و کتاب انجیل به عوامل و در زمان جلوگیری از بیماری های گیاهی گیاهان زینتی توجه ای داشته است انسان از زمان های قدیم به طور دردناکی نسبت به بیماری های گیاهی گیاهان زینتی آگاهی یافته است. در کتب قدیم از سوختگی و سفیدکها همراه با بیماری های انسان و جنگ به عنوان عامل تنبیه انسان یاد شده است. تئو فراستوس فیلسوف بزرگ یونانی که در 370 – 286 قبل از میلاد می زیسته، اولین کسی است که در مورد بیماری های درختان غلات و بغولات مطالعه کرده و مقالاتی نوشته است؛ از جمله اینکه او مشاهده کرده است که بیماری های گیاهی گیاهان زینتی در زمین های پست بیشتر از تپه ها و زنگ ها نیز روی غلات بیشتر از بغولات شایع است؛ البته روش مطالعه او قبل از اینکه تجربی باشد مشاهده ای و نظری بوده است. رومی ها چنان از اثرات دردناک و مخرب زنگ های غلات آگاه بودند که برای خود خدای ویژه ای به نام روبیسگوه خلق کرده بودند تا از آنان در مقابل زنگ ها حمایت کنند. آنها در بهار هر سال درست قبل از شیوع زنگ ها جشن ویژه ای به نام روبیگایی بر پا و طی آن در یک روز تعطیل برای خشنودی روبیگوه، گوسفند و یا سگ های سرخ قربانی می کردند. در طول دو هزار سال بعد فقط اطلاعات ناچیزی به دانش آسیب شناسی گیاهی افزوده شد و تنها تاریخ نویسان در مورد خسارت ناشی از بیماری ها مطالبی را ذکر کرده اند با اختراع میکروسوپ توسط رابرت هوک در اواسط قرن هفدهم عصر جدیدی در علوم زیستی گشوده شد؛ آناتونی گیاهان مطالعه و تشریح گردید و قارچ ها، باکتری ها و سایر موجودات میکروسکوپی کشف شده اندش

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پرسشنامه استرس شغلی اسپیلبرگر

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پرسشنامه استرس شغلی اسپیلبرگر دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پرسشنامه استرس شغلی اسپیلبرگر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پرسشنامه استرس شغلی اسپیلبرگر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پرسشنامه استرس شغلی اسپیلبرگر :

پرسشنامه استرس شغلی اسپیلبرگر

مشخصات آزمون « پرسشنامه استرس شغلی اسپیلبرگر »

روایی و پایایی: ندارد

خرده مقیاس ها: ندارد

تعداد سوال: 30 سوالی

نوع فایل: word

روشن است كه استرس شغلی ( فشارهای روانی و عصبی ناشی از شغل و محیط كار ) اثرات زیادی بر كاركنان و مدیران سازمانها می‌گذارد، هدف از این بررسی شناسائی میزان استرس شغلی در شغل شماست . پرسشنامه دارای30 جمله است كه رویدادهای مربوط به شغل را نشان میدهد . لطفاً هر جمله را بخوانید و سپس میزان فشار مربوط به آنرا بر اساس شدت فشارزایی از شماره (1) تا (9) در خانه‌های مقابل مشخص نمایید

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش عقب ماندگی ذهنی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش عقب ماندگی ذهنی دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش عقب ماندگی ذهنی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش عقب ماندگی ذهنی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش عقب ماندگی ذهنی :

مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پژوهش، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

تعداد صفحه: 26صفحه

نوع فایل:word

توضیحات از متن فایل

عقب ماندگی ذهنی

عقب ماندگی ذهنی اختلالی که از کودکی نمایان می شود. با عملکرد عقلانی زیر متوسط (هوشبهر 70 یا کمتر) مشخص می شود. تقریبا 1 درصد جمعیت به عقب ماندگی ذهنی مبتلا هستند و در مردان شایع تر است. عقب ماندگی ذهنی اصطلاح کلی است که درجات گوناگون عملکرد عقلانی و رفتار انطباقی را در بر می گیرد، که در سیستم طبقه بندی انجمن نارسایی ذهنی آمریکا انعکاس یافته و در سیستم نام گذاری روان پزشکی وارد شده است (سادوک و سادوک، 2007، ترجمه رضایی، 1392).

ملاک های تشخیصی DSM-IV-TR برای کم توانی ذهنی

الف) عملکرد هوشی بسیار کم تر از متوسط: بهره هوشی تقریبا 70 یا کمتر در یک آزمون هوش انفرادی

نمرات آزمون هوش: اولین مولفه در ملاک های DSM-IV-TR مستلزم برآورد کردن هوش است حدود دو سوم جمعیت، نمرات هوشبهر بین 85 و 115 کسب می کنند. اشخاص دارای نمره پایین تر از 70 تا 75، دو انحراف معیار پایین تر از میانگین جمعیت ،واجد ملاک عملکرد عقلی عمومی بطور معنا دار زیر متوسط هستند. تقریبا 3 درصد جمعیت در این مولقه قرار می گیرند.

ب) تقایص یا تخریب های همزمان در عملکرد انطباقی موجود (یعنی کارایی فرد در برآوردن معیارهای مورد انتظار در سن یا گروه فرهنگی او) حداقل در دو زمینه زیر: ارتباط، مراقبت از خود، زندگی روزمره، مهارت های اجتماعی بین فردی، استفاده از منابع جامعه، خود گردانی، مهارتهای تحمیلی علمی، کار، فراغت، بهداشت و ایمنی

پ) شروع قبل از 18 سالگی (سادوک و سادوک، 2007، ترجمه رضاعی، 1392).

2-2-3- ویژگی های عقب ماندگی ذهنی

افراد مبتلا به عقب ماندگی ذهنی، علاوه بر نارسایی هایی عقلانی، در قابلیت های گوناگونی که به سازگار شدن با زندگی روزمره مربوط می شوند، اختلال قابل ملاحظه ای دارند. برای مثال، آنها فاقد مهارت های اجتماعی یا قضاوت هستند، در برقراری ارتباط مشکل دارند، یا نمی توانند از خودشان مراقبت کنند بسیاری از افراد عقب مانده ذهنی برای مراقبت شغلی و سلامتی به دیگران وابسته هستند. عقب ماندگی ذهنی یک وضعیت و حالت ذهنی خاص است که در اثر شرایط مختلف قبل از تولد و هنگام تولد و یا پس از تولد کودک پدید آید، عقب ماندگان ذهنی افرادی هستند که به علت وقفه یا کمبود رشد ذهنی در شرایط عادی قادر به استفاده مطلوب از برنامه های معمولی آموزش و پرورش، سازگاری اجتماعی و تطبیق با محیط نمی باشند. تعریفی که از نظر اکثریت قریب به اتفاق مجامع علمی و صاحب نظران روانشناسی مورد قبول می باشد تعریفی است که از سوی انجمن آمریکایی عقب ماندگی ذهنی ارائه شده: «عقب ماندگی ذهنی سطحی از عملکرد هوش عمومی است که میزان آن بطور معنادار (دو انحراف معنادار) پایین تر از میانگین بوده و همزمان با نقایصی در رفتار سازشی (سازش یافتگی های فردی و اجتماعی) همراه بوده و در دوران رشد (تشکیل نطفه تا 18 سالگی) ظاهر می گردد» (گنجی، 1392).

منابع و ماخذ

– انجمن روان‌پزشکی آمریکا. (1391). متن تجدید نظرشده راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی DSM-IV-TR. ترجمه‌ی محمد رضا نیکخو و هامایا آوادیس یانس. تهران: سخن.

– اخوی راد، بتول. (1391). عقب ماندگی ذهنی مقدمه ای بر ناتوانی ذهنی. تهران: نقش قلم.

– ارجمندنیا علی اکبر، افروز غلامعلی، نامی محمدصالح. (1392). مقایسه میزان فشار روانی و رضایتمندی زناشویی و حمایت اجتماعی ادراک شده والدین کودکان کم توان ذهنی و کودکان عادی در استان گلستان. تعلیم و تربیت استثنایی. 3(116)، 15-5.

– اسماعیل زاده ، منصور. (1384). مقایسه باورهای غیر منطقی پدران دانش آموز عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و عادی 7 -15 ساله شهر تهران ، دانشگاه علوم بهزیستی.

– اشکان، ساناز. (1393). بررسی میزان شیوع اختلال های رفتاری نوجوانان کیش و مقایسه اثربخشی آموزش تاب آوری و آموزش مدیریت والدین در کاهش اختلالات رفتاری. رساله دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان.

– اصانلو، زهرا. (1390). روانشناسی کودکان استثنایی. تهران: مهرسبحان

– آقابابایی، سارا؛ استكی آزاد، نسیم و عابدی، احمد. (1392). مقایسه شیوه های مقابله با فشار روانی مادران کودکان عقب مانده ذهنی، فلج مغزی و عادی. پژوهش های علوم شناختی و رفتاری، 3(1)، 80-69.

– امامی، طاهره.، فاتحی زاده، مریم السادات و نجاریان، بهمن. (1383). علایم اختلال شخصیت در میان دختران جوان، مجله پژوهش زنان، 2(2)، 103-116.

– امیری، محسن؛ افروز، غلامعلی؛ مال احمدی، احسان؛ جوادی آسایش، سحرانه؛ نورالهی، فاطمه؛ رضایی بیداخویدی، اكرم. (1389). بررسی سلامت روانی و استرس والدگری در میان والدین کودکان کم توان ذهنی. مجله علوم رفتاری، 4(4)، 268-261.

– ایلالی، احترام السادات و اسماعیلی، روانبخش. (1379). بررسی عوامل تنش زا و مكانیسم های سازگاری با آنها در والدین كودكان عقب مانده ذهنی مدارس استثنایی شهر ساری در سال 1376 . مجله دانشگاه علوم پزشكی مازندران (نامه دانشگاه)، 10(29)، 40-35.

– بحرینیان، سیدعبدالمجید؛ حاجی علی زاده، كبری؛ ابراهیمی، لیلا و هاشمی گرجی، ام البنین. (1391). مقایسه ویژگی های شخصیتی و میزان سازگاری مادران دانش آموزان عقب مانده ذهنی و عادی شهر تهران سال 88-1387. روانشناسی افراد استثنایی، 2(7)، 167-155.

– به پژوه، احمد و رمضانی، فریدون. (1384). بررسی رضایت زناشویی والدین کودکان کم توان ذهنی و کودکان عادی. علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 45، 81-72.

– پروین، جان. (1381). شخصیت نظریه و پژوهش. ترجمه محمد جعفر جوادی؛ پروین كدیور. تهران: آییژ.


دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی رابطه افسردگی و وزن در بین جوانان دختر حدود سنی 25در18 شهرستان ابهر

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی رابطه افسردگی و وزن در بین جوانان دختر حدود سنی 25در18 شهرستان ابهر دارای 97 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه افسردگی و وزن در بین جوانان دختر حدود سنی 25در18 شهرستان ابهر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی رابطه افسردگی و وزن در بین جوانان دختر حدود سنی 25در18 شهرستان ابهر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی رابطه افسردگی و وزن در بین جوانان دختر حدود سنی 25در18 شهرستان ابهر :

بررسی رابطه افسردگی و وزن در بین جوانان دختر حدود سنی 25در18 شهرستان ابهر
فهرست

عنوان صفحه

فصل اول : كلیات تحقیق 7

مقدمه 8

بیان مساله 10

اهداف تحقیق 11

فرضیه تحقیق 12

فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق 14

اختلالات خلقی 15

حمله مانی 18

بیخوابی 20

خلق افسرده 22

نبود لذت یا علاقه نسبت به فعالیتهای عادی زندگی 23

آشفتگی خواب 25

احساس گناه وبی ارزشی 26

جدول شماره 1 28

شیوع افسردگی شدید 30

اختلال دو قطبی 37

نظریه های مربوط به افسردگی 41

نظریه های زیست شناختی 42

نقش وراثت در اختلالات دو قطبی 47

اثرات لیتیوم 50

درمان براساس نظریه های زیست شناختی 55

الكتروشوك درمانی 57

نظریه های روان پویایی 62

نظریه یادگیری 68

نظریه شناختی 73

نظریه شناختی بك درباره افسردگی 74

درمانگری شناختی افسردگی 76

شكل 15 مقایسه جریان اسنادی در افراد افسرده و غیر افسرده 84

صحت ودقت شناختی در افسردگی 88

این موضوع با یكی از مشاهدات فروید مطابقت دارد 90

فصل سوم: روش تحقیق 91

جامعه مورد مطالعه 92

ابزار اندازه گیری در تحقیق 93

روش تحقیق 94

فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها 95

یافته ها و تجزیه تحلیل آنها 96

جدول 1-4 نمرات خام آزمودنیها از آزمون افسردگی 97

جدول 2-4 مقایسه افسردگی در بین افراد چاق وافراد لاغر 99

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 100

بحث و نتیجه گیری 101

پیشنهادات 104

محدودیت ها 105

منابع و ماخذ 106

فصل اول

«كلیات تحقیق»

مقدمه:

افرادی كه دستخوش یك یا چند حمله افسردگی عمیق بدون وجود حمله های مانی می شوند تحت عنوان افسردگی شدید نام برده شده اند این اختلال عمومأ با مسائل عمده بهداشتی همراه است میزان شیوع این اختلال در ایالات متحده در حدود 1 تا 2 درصد در مردان و 3 تا 6/4 درصد در زنان گزارش شده است(میر و دیگران 1984) خطر این اختلال در طول زندگی – یعنی درصد كسانی كه در بعضی از مراحل زندگی خود افسردگی شدید را تجربه نموده اند در مردان 8 تا 12 درصد و در زنان 20 تا 26 درصد گزارش گردیده شده است در بین كسانی كه در بیمارستانهای روانی بستری می شوند بیشترین فراوانی مربوطبه اسكیزوفرنیها و پس از آن افسردگی است اما در مراكز بالینی خارج از بیمارستان ، بیماران افسرده بیشترین درصد را شامل می شوند به نحوی كه تخمین زده شده است 3/1 كل بیماران روانی را تشكیل می دهد(و ودراف – 1975) بعضی از افراد، بیشتر از دیگران مستعد به افسردگی هستند كه این افراد ممكن است از لحاظ تیپ شناسی مانند افراد چاق یا افراد بلغمی مزاج و امثال آنها كه شیوع افسردگی شدید در طبقات اجتماعی – اقتصادی پایین به نحوی بی تناسب بیشتر از طبقات اجتماعی و اقتصادی بالاست، هم چنین شیوع افسردگی در زنان دو برابر از مردان گزارش شده است، محققان كوشیده اند كه نظریه هائی دال بر این كه این تفاوت ناشی از تغییرات هورمونها و تفاوتهای نقش اجتماعی است عنون كنند هر چند ممكن است كه این امر مربوط به تبیین رویه های تشخیصی باشد.در بعضی از مطالعاتی كه در این زمینه صورت گرفته معلوم شده است كه گرچه اختلالات خلقس بیشترین شیوع را در جامعه داراست ولی از این حیث در زنان و مردان تفاوتی وجود ندارد، كسانی كه این مطالعات را انجام داده اند چنین اظهار داشته اند كه در واقع ممكن است شیوع این اختلال در زنان و مردان یكسان باشد ولی در مردان تحت عنوان اختلالاتی از قبیل می بارگی تشخیص داده شود در حالی كه این حالت در زمان نمی تواند باشد.زمان این تصور وجود داشت كه آمادگی ابتلا به افسردگی در سنین مختلف، متفاوت است یعنی در میان سالی و افسردگی در افراد بیشتر در معرض خطر ابتلا به این بیماری قرار دارند.(سید سعید حمدی – 1382)

بیان مسأله:

مهمترین ویژگیهای معمولی حمله افسردگی علاوه بر خلق افسرده كاهش انگیزه است وجود یكی از این دو ویژگی یعنی خلق افسرده یا فقدان انگیزه می تواند نشأت گرفته از مشكلات جسمانی مانند وزن باشد و گاهی افراد چاق یا لاغر به علت نداشتن هیكل خوب و به قول معروف روی فرم دچار سرشكستگیهایی می شوند كه این عوامل باعث می شود كه نتوانند به راحتی در جمع حضور پیدا نكنند كه در شخص باعث تغییراتی در رفتار می شود كه بیماران مبتلا به افسردگی ممكن است این تجربه را داشته باشد كه دچار بی ارادگی شوند و به طور كلی در به حركت درآوردن اعضای خود برای انجام هر كاری عاجز و ناتوانند و این افراد اصلاً نمی دانند كه چكار باید بكنند و گاهی اوقات از عزم و اراده آنها اصلاً خبری نیست كه این باعث گوشه گیری بیشتر آنها می شود معمولاً افسردگی را می توان سریعاً از طریق رفتارهای حركتی و بدنی شخص تشخیص داد كه در متد اولترین الگوی این اختلال كه افسردگی كند شده نام گرفته است به نظر می رسد كه بیمار مغلوب خستگی شدید شده است( حسین آزاد – 1382)

اهداف تحقیق

هدف از تحقیق حاضر بررسی افسردگی و ارتباط آن با وزن است و اینكه آیا وزن بالا و وزن كم می تواند در افسردگی و شیوع آن تأثیر بگذارد و به عبارت دیگر آیا دختران جوان چاق و دارای وزن بالا افسرده تر هستند تا افراد با وزن پایین.

اهمیت و ضرورت تحقیق

تقریباً همه افراد افسرده درجاتی از غمگینی شدید یا ناشادی كه دامنه آن از یك اندوهگینی متوسط تا نا امیدی شدید در نوسان است گزارش كرده اند كه این نوع غم زدگی ممكن است توسط فرد به صورت نومیدی شدید، تنهایی یادگیری ساده توصیف شود، كسانی كه افسردگی ملایم یا متوسط دارند ممكن است همواره گریه كنند ولی نمی توانند قبلا به افسردگی ممكن است از عوامل جسمانی و یا فرهنگی و خانوادگی نشأت بگیرد و گاهی مشكلات جسمانی در تشدید افسردگی می تواند نقش داشته باشد كه امید است با پژوهشهای انجام شده بتوانیم میزان افسردگی را پایین آورده كه در این تحقیق به رابطه وزن و افسردگی پرداخته شده و گاهی اوقات بالا بودن و پایین بودن وزن در عملكرد سیستم بدن مشكلاتی را بوجود آورد كه باعث افسردگی می شود كه این تحقیقات در مراكز پزشكی و سلامت حائز اهمیت است(گنجی – 1382)

فرضیه تحقیق:

1- افسردگی در بین افراد چاق بیشتر از افراد لاغر است.

متغیرهای تحقیق

افسردگی متغیر وابسته

افراد چاق و افراد لاغر متغیر مستقل در دو گروه مستقل

تعاریف عملیاتی واژها و مفاهیم

افسردگی عارتند از یك بیماری روانی است كه به شكل سایكولوژی و نوروتیك دیده می شود این اختلال از نوع كم تا عمیق و خیلی شدید تقسیم بندی شده است كه علائم آن با مواردی مثل احساس گناه در فرد عدم تمایل برقراری با دیگران – گریه كردن و بی حوصله بودن – تمایل به خودكشی، گرفته و منزوی و بالاخره عبارتند از غره ای كه آزمودنی از آزمون افسردگی بك بدست آورده است(دادستان، 1381 ص 96)

افراد چاق: به افرادی اطلاق می شود كه اضافه وزن داشته و وزن آنها با استاندارد قد و اندازه آن بیشتر باشد.

افراد لاغر به افرادی اطلاق می شود كه كمبود وزن داشته و وزن آنها با استاندارد قد و اندازه آنها كمتر باشد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

چارچوب مبانی نظری و پیشینه پژوهش اضطراب ریاضی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 چارچوب مبانی نظری و پیشینه پژوهش اضطراب ریاضی دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد چارچوب مبانی نظری و پیشینه پژوهش اضطراب ریاضی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي چارچوب مبانی نظری و پیشینه پژوهش اضطراب ریاضی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن چارچوب مبانی نظری و پیشینه پژوهش اضطراب ریاضی :

مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پژوهش، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

تعداد صفحه: 14صفحه

نوع فایل:word

توضیحات از متن فایل

درس ریاضی از جمله دروسی است که عملکرد مناسب در آن همواره برای دانش آموزان و والدین آن ها از اهمیت بالایی برخوردار بوده و هست.اهمیت این رشته و مسائل مربوط به یادگیری آن منجر به شکل گیری تحقیقات عمده ای شده است که از آن جمله تحقیقات مربوط به نقش اضطراب ریاضی در یادگیری ریاضیات است.

اضطراب ریاضی برای اولین بار در سال 1975توسط درگر و آیکن به عنوان یک اصطلاح جدید برای توصیف دشواری نگرش دانش آموزان در رابطه با ریاضیات معرفی شد.پری اضطراب ریاضی را عدم توانایی شخص برای کنار آمدن با موقعیت های کمی،شامل موقعیت هایی که با اعدادو ارقام سر و کار دارند و در شرایط کلی با ریاضیات تعریف کرده است.( به نقل از سید سعید ترابی و همکاران، 1392)

اضطراب به طور کلی و اضطراب ریاضی به طور ویژه می تواند میزان حواس پرتی و هجوم افکار نامربوط را به ذهن افزایش دهد و با ایجاد اختلال در ساختارهای ذهنی و فرایندهای پردازش اطلاعات،موجب تحریف ادراکات افراد از پدیده ها و مقوله های ریاضی شود.ترس از ریاضیات به ایجاد موانعی هیجانی و ذهنی می انجامد که پیشرفت در ریاضیات را در آینده بسیار دشوار می سازد.بر این مبنا دانش آموز یک نگرش تقدیر گرایانه را برگزیده و انتظار دارد امروز در موقعیت ریاضی بد عمل کند.این شرایط به یک چرخه ی معیوب و پیشگویی کام بخش تبدیل می شود.به این صورت عملکرد در درس ریاضی تحت تأثیر اضطراب ریاضی قرارمی گیرد.کاهش در اضطراب با بهبود پیشرفت در درسی در درس ریاضیات همراه است.و زمانی کهمسائل پیش رو پیچیده تر می شوند،این اضطراب بیشتر شده و عملکرد ضعیف تر در ریاضی محتمل تر می گردد( همان منبع).

توبیاز و ویسبورد (1992)اضطراب ریاضی را به عنوان ترس ، درماندگی ،وقفه و به هم ریختگی ذهنی که در بین بعضی افراد به هنگام حل مسائل ریاضی اتفاق می افتد ،تعریف کرده اند.

هندل و داویس (1924)اضطراب ریاضی را به عنوان یک واکنش عاطفی که شامل اجتناب از ریاضی ، شکستهای متناوب در یادگیری مهارتهای ریاضی و همچنین ارزشیابی منفی مربوط به مدرسه توصیف می کنند.


دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق اعتماد اجتماعی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق اعتماد اجتماعی دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق اعتماد اجتماعی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق اعتماد اجتماعی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق اعتماد اجتماعی :

مشخصات این متغیر:

منابع: دارد

پژوهش های داخلی و خارجی: دارد

کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

تعداد صفحه: 43صفحه

نوع فایل:word

توضیحات از متن فایل

اعتماد را می توان به عنوان اطمینان به اعتماد پذیری یک شخص یا نظام با توجه به یک رشته پیامدها یا رویدادهای معین تعریف کرد. اعتماد اساسا به مخاطره بلکه به احتمال وابسته است اعتماد همیشه بر اعتماد پذیری در برابر پیامدهای محتمل دلالت می کند چه این پیامدها به کنش‌های افراد ارتباط داشته یا به عملکرد نظامها مربوط باشند در مورد عوامل انسانی اعتماد برای فرد عواقب روانشناختی دارد زیرا احتمال دارد که از این اعتماد لطمه اخلاقی ببیند.اعتماد می تواند معطوف به نشانه‌های نمادین یا تخصصی باشد این اعتماد نیز مبتنی بردرستی اصولی است که شخص از آن بی خبر است اعتماد به کارکرد شایسته نظام‌ها مربوط است نه به عملکرد واقعی‌شان. اعتماد به غیبت در زمان و مکان ارتباط دارد، زیرا نیازی به اعتماد به کسی که فعالیت‌هایش در معرض دید نیست، نداریم پس اعتماد تمهیدی برای تطبیق با آزادی‌های دیگران است اما شرط اصلی مورد نیاز برای اعتماد نه فقدان قدرت، بلکه کمبود اطلاعات کامل است (گدینز، 1990).

محیط

اعتماد کننده

اعتماد شونده

رابطه تعاملی اعتماد

به طور کلی روان شناسان اعتماد و فرایند اعتماد را به عنوان یکی از پایه‌های اساسی از توسعه فردی توصیف کرده اند. امروزه اندیشمندان دیگر رشته‌ها، مخصوصا مدیریت بازرگانی فرایندهای اعتماد را در محیط‌های تجاری و بازرگانی، به عنوان استراتژی، مشارکت و رفتار سازمانی فراگیر توصیف می کنند (آتکینسون، 2003). اعتماد کلید اصلی برای روابط بین شخصی یا بین فردی در زمینه‌های مختلف است. اعتماد دانش یا عقیده ای است که اعتماد شونده انگیزه یا محرکی دارد برای انجام دادن عملی که متعهد به انجام آن است. (لوی،1999) روتر اعتماد را به عنوان انتظارات کلی که می توانیم به گفتار، وعده‌ها، عبارت‌های شفاهی و کتبی دیگران تکیه کنیم، تعریف می نماید.. چارلتون می گوید: رهبران به کارکنان اعتماد می کنند برای این که کاری را که نیاز دارند انجام شود، انجام دهند. رهبران به شباهت در گفتار و کردار نیاز دارند.مدیریت بر مبنای اعتماد، تکنیکی است که تمامی افراد در روابط خود به کار می گیرند، اما تا کنون بدان به عنوان تکنیک رفتاری که می شود آن را آموزش داد و در جایگاه‌های مختلف از آن بهره گرفت نگریسته نشده است(احمدی ، 43:1383).

اعتماد باعث تقسیم اطلاعات در سازمان و سهیم شدن همه افراد از اطلاعات سازمانی، تعهد سازمانی، تعهد به انجام تصمیم، رفتار شهروندی سازمانی ،رضایت شغلی، رضایت مدیریت، مبادلات رهبر- عضو و توجه به ماندن در سازمان خواهد شد. به طور وسیعی تائید شده است که اعتماد به عنوان یک عامل تسهیل کننده در تعاملات اقتصادی از طریق هموار کردن روابط بین عاملان اعتماد و کاهش هزینه‌های تعاملات که با کنترل در ارتباط هستند، عمل می کند. (بیجیل اسما، 2003) مدل‌های مدیریت ریسک یک سازمان را قادر می سازد که توانایی‌های سازمان را برای موفقیت در استراتژی‌ها و رسیدن به اهداف شناسایی و پیش بینی نماید. این استراتژی‌ها نیازمند محیطی است که افراد در آن محیط مسوولیت پذیر باشند و برای رسیدن به پیامدهای خوب، از خود توانایی و انعطاف پذیری نشان دهند و چنین امری نیازمند جوی آکنده از اعتماد متقابل میان کارکنان و مدیران است. (وارا،2000). اعتماد به عنوان یک متغیر اصلی در تعداد زیادی از نظریات مدیریتی و رهبری نقش ایفا می کند، اگرچه این متغیر به صراحت در این نظریات بیان نگردیده است.


Risk management

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید