مقایسه باورهای فراشناختی، راهبردهای کنترل فکر و ویژگی های شخصیتی بیماران دیابتی و افراد سالم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقایسه باورهای فراشناختی، راهبردهای کنترل فکر و ویژگی های شخصیتی بیماران دیابتی و افراد سالم دارای 90 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقایسه باورهای فراشناختی، راهبردهای کنترل فکر و ویژگی های شخصیتی بیماران دیابتی و افراد سالم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقایسه باورهای فراشناختی، راهبردهای کنترل فکر و ویژگی های شخصیتی بیماران دیابتی و افراد سالم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقایسه باورهای فراشناختی، راهبردهای کنترل فکر و ویژگی های شخصیتی بیماران دیابتی و افراد سالم :

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فایل تاثیر آلودگی محیط زیست بر رفتار افراد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 فایل تاثیر آلودگی محیط زیست بر رفتار افراد دارای 69 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل تاثیر آلودگی محیط زیست بر رفتار افراد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل تاثیر آلودگی محیط زیست بر رفتار افراد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل تاثیر آلودگی محیط زیست بر رفتار افراد :

فایل تاثیر آلودگی محیط زیست بر رفتار افراد

چکیده

درفصل اول مقدمه ای جهت آشنایی با اهداف این فایل آورده شده، وسپس مفهوم آلودگی بیان گردیده است.

درفصل دوم، آلودگی هوا وبرخی آلاینده های موجود درهوای آلوده، ازنظرتاثیرشان برسلامت رفتارو روان مورد بررسی قرارمی گیرد.

ابتدا فلزات سنگین، که یکی ازمهم ترین آلاینده های زیست محیطی محسوب می شوند، معرفی شده و سپس به بررسی تاثیرات سرب به عنوان یکی ازفراوانترین وسمی ترین فلزات سنگین برروی رفتار کودکان وهمچنین رفتارهای ضد اجتماعی پسران جوان بررسی شده است. نتیجه این بررسی ها نشان می دهد که درکودکانی که درمعرض تماس با سرب قرارمی گیرند، کاهش ضریب هوشی، ناتوانیهای گفتاری، کاهش حافظه کوتاه مدت، کاهش سرعت عکس العمل ها، بیش فعالی، تحریک پذیری زیاد و سایررفتارهای منفی را می توان مشاهده کرد. همچنین براساس این فایلات، رفتارهای ضد اجتماعی در پسرانی که نسبت به پسران دیگر بیشتر درتماس با این آلاینده بودند، افزایش بیشتری را نشان می دهد.

ازآنجا که مواد موجود درسیگارمی توانند باعث آلودگی هوا شده وازاین جهت سلامت جسم و روان را تهدید می کنند، بحثی درمورداثرات سیگارکشیدن مادران دردوران بارداری برروی سلامت رفتارهای کودکان آنها بیان شده است، که نشان می دهد کودکانی که مادران آنها دردوران بارداری مصرف زیاد سیگارداشته اند،کودکانشان دچاراختلالات رفتاری بیشتروتمایلشان برای ارتکاب اعمال مجرمانه وضد اجتماعی ، بیش ازسایرکودکان می باشد. البته این نتایج را نمی توان به تمام این کودکان تعمیم داد.

پلی کلرید بی فنیل (PCB ) یکی دیگر ازآلاینده های زیست محیطی محسوب می شود که نقش آن در رفتارکودکان وهمچنین تاثیرات آن همراه با سرب بررفتار رت ها مورد توجه قرارگرفته است. نتایج نشان می دهد، کودکان آلوده شده با (PCB) دچارمشکلات حرکتی، گفتاری،اختلالات شخصیتی، ونیز کاهش حافظه خواهند بود.علاوه براین بررسی این ماده به همراه سرب برروی رتها و نوزادان نارس نشان می دهد، تاثیرات این دوماده بربدن بسیارمشابه هم بوده واحتمال می رود، مواد موجود دراین دو ترکیب از طریق فرایندهای مشابهی تاثیرات خود را اعمال می کنند.

یکی از آلاینده های دوران جنگ تحمیلی، گازخردل بود که با گذشت زمان نسبتا طولانی ازآن دوران همچنان تاثیرات مخرب آن بر جانبازان شیمیایی باقی مانده است، که در این فصل مختصری درمورد این تاثیرات ازجنبه روانی ورفتاری صحبت شده است. با انجام آزمایشاتی که برروی جانبازان جنگ تحمیلی صورت گرفته است، مشخص شده است که آن دسته ازجانبازان که با گازهای سمی که به طور عمده گازخردل می باشد مسموم شده اند، نسبت به دیگرجانبازان دچاراختلالات روانی و رفتاری مانند اختلالات اضطرابی،افسردگی و کاهش کیفیت بیشتری درزندگی روزمره خود می باشند.

بعد ازبحث آلاینده ها به بحث درباره سموم پرداخته شده است ومتیل مرکوری(MeHg) به عنوان یکی ازاین سموم معرفی و تاثیرات عصبی- رفتاری آن برنوزادان و حیوانات گفته خواهد شد. مطالعات بر روی اثراین ماده برانسان وحیوان نشان می دهد، متیل مرکوری به عنوان یکی ازخطرناکترین آلاینده های موجود در محیط زیست می تواند سبب بروزمشکلات حسی – رفتاری وعقب ماندگیهای ذهنی در کودکان شود. ازاثرات دیگر آن می توان کاهش وزن زمان تولد را نام برد.

درپایان این فصل، تاثیرات آلودگی هوا برحشرات انگل گیاهی مورد بررسی قرارگرفته است.حشرات انگل گیاهی برای گیاهان آفت به عنوان یک کنترل کننده بیولوژیکی حائزاهمیت می باشند، اما آلاینده های موجود درهوا به خصوص اوزون باعث کاهش رفتارهای انگلی دراین حشرات شده، و در نهایت باعث کاهش مبارزه طبیعی با گیاهان آفت خواهد شد.

آلودگی عبارت است ازهرگونه تغییردرویژگیهای اجزاء متشکل منابع و حیات موجودات زنده بطوری طوری که استفاده ی پیشین ازآنها ناممکن گردد (دبیری،1379 ).

آلودگی به وسیله ی فعالتیهای انسان ایجاد می شود و مستقیم یا غیرمستقیم منافع وحیات موجودات زنده را به مخاطره می اندازد. آلودگی، باعث آسیب به اکوسیستم های خشکی ، آبی، هوا وهمچنین عملکرد طبیعی آنها خواهد شد.آلاینده های زیستی بسیارگوناگون بوده وساخته دست بشرمی باشند که دراشکال مختلف وجود داشته ومی توانند برجنبه های مختلف زندگی تاثیرگذارباشند.درواقع انسان به دست خود موجبات نابودی خویش را فراهم می کند.

فایل تاثیر آلودگی محیط زیست بر رفتار افراد
فهرست

فصل اول:کلیات

1-1 مقدمه 2

1-2 مفهوم آلودگی 4

فصل دوم: آلودگی هوا

2-1 آلودگی هوا 6

2-2 فلزات سنگین 7

2-2-1 اثر سرب بر رفتار کودکان 8

2-2-2 اثر سرب دربروزرفتارهای ضد اجتماعی پسران 11

2-3 تاثیر دود سیگاردرسلامت رفتاروروان 13

2-3-1 رایطه ی سیگار کشیدن مادرباردارومشکلات رفتاری کودکان 15

2-4 پلی کلرید بی فنیل 19

2-5 تاثیر سرب و پلی کلرید بی فنیل بررفتار رت ها 22

2-6 تاثیر آلودگی سموم بر رفتار 23

2-6-1 تاثیرات عصبی – رفتاری متیل مرکوری بر نوزادان و حیوانات 28

2-7 تاثیر گاز خردل بر جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی 30

2-8 تاثیر آلودگی هوا بر رفتار حشرات انگل گیاهی 33

2-9 عوامل مختلف اکولوژیکی متاثراز آلودگی هوا و تاثیرآن برانسان 34

فصل سوم: آلودگی صوتی

3-1 آلودگی صوتی 36

3-2 تاثیرات روانی و رفتاری آلودگی صوتی 39

3-3 سرو صدای محیط کار 41

3-4 تاثیر سروصدای بخش NICU بر نوزادان 43

3-5 تاثیر صداهای زیر آب بر پستانداران دریایی 45

3-5-1 آلودگی صوتی آب ورفتار خودکشی دلفین ها 48

فصل چهارم: آلودگی آب

4-1 آلودگی آب 51

4-2 تاثیر حلال های شیمیایی در سلامت رفتار 52

4-2-1 اثر رفتاری استات سرب در سیاه ماهی قنات 54

4-2-تاثیر رفتاری مس بر موجودات آبزی 55

فصل پنجم: آلودگی نوری

5-1 آلودگی نوری 58

5-2 اثر بر انسان 60

5-3 اثر برحیوانات 60

5-4 اثر بر گیاهان 61

نتیجه گیری 62

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده های شهرستان نیشابور

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده های شهرستان نیشابور دارای 70 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده های شهرستان نیشابور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده های شهرستان نیشابور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده های شهرستان نیشابور :

اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده های شهرستان نیشابور

اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده های شهرستان نیشابور
فهرست مطالب :

عنوان : صفحه:

فصل اول : کلیات فایل

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… 1

بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………… 3

اثرات و عوارض طلاق ……………………………………………………………………………………. 6

آثار اجتماعی طلاق ……………………………………………………………………………………….. 7

عوامل مؤثر بر طلاق ………………………………………………………………………………………. 9

راه حل مسئله ………………………………………………………………………………………………. 11

اهمیت و ضرورت فایل ……………………………………………………………………………… 13

اهمیت فایل از لحاظ اجتماعی …………………………………………………………………… 15

اهمیت فایل از لحاظ شخصی …………………………………………………………………….. 17

ضرورت فایل ……………………………………………………………………………………………. 18

اهداف فایل …………………………………………………………………………………………….. 19

هدف کلی ………………………………………………………………………………………………….. 20

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه فایل

مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………….. 21

طلاق از دیدگاه اسلام ………………………………………………………………………………….. 27

طلاق از دیدگاه قرآن ………………………………………………………………………………….. 29

طلاق از دیدگاه مسیحیت ……………………………………………………………………………… 31

تاریخچه طلاق …………………………………………………………………………………………….. 33

طلاق و انواع آن …………………………………………………………………………………………. 33

پیشینه فایل ……………………………………………………………………………………………….. 35

مدل …………………………………………………………………………………………………………… 37

فرضیه های فایل ………………………………………………………………………………………. 38

مفاهیم و متغیر ها …………………………………………………………………………………………. 38

فصل سوم : روش فایل

روش فایل ………………………………………………………………………………………………… 40

نحوه انجام کار ……………………………………………………………………………………………. 40

جامعه آمار ی……………………………………………………………………………………………….. 40

جمعیت نمونه و شیوه نمونه گیری …………………………………………………………………. 40

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

نمودار و جداول مربوط به طلاق ……………………………………………………………. 65-41

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

نتایج یافته ها ……………………………………………………………………………………………….. 66

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………. 69

پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………… 69

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………….. 70

تیجه گیری:

در پی فایل انجام شده در زمینه ی «عوامل موثر بر طلاق»، اطلاعات به دست آمده از تعداد 60 نفر مطلقه ای كه پرسشنامه ای را در مورد آنها تنظیم كرده ایم به شرح زیر تنظیم و طبقه بندی شده است.

با توجّه به یافته های جدول شماره 1 در خصوص سطح تحصیلات و سن در امر طلاق تأثیر بسزایی دارد كه چنانچه تحصیلات و سن فرد مورد نظر كم باشد، حتماً ازدواج بعد از مدّتی منجر به طلاق خواهد شد ولیكن چنانچه فرد به سن قانونی اعلام شده از طرف مراجع قانونی رسیده باشد و از لحاظ سواد و تحصیلات در سطح متوسط یا بالاتر باشد امكان طلاق به طرز چشمگیری كم می شود. در جامعه ی آماری، افراد جوان 29-20 سال حدود 33% جمعیت را تشكیل می دهند. در دیگر فایلات صورت گرفته این نتیجه را تأیید می كند. سن همسر با میزان تحصیلات همسر در میزان طلاق تأثیر بسزایی داشته كه با توجه به جدول 1 سن طلاق گرفته زیر 40 سال و از نظر تحصیلات در سطح پایینی قرار دارند. در تبیین جدول سوم در مورد محل تولد و تعداد فرزند رابطه ای نزدیك وجود دارد كه در روستا زندگی می كند. با توجه به فرهنگ روستا و نیاز نیروی كار در روستا طبیعتاً تعداد فرزندان آمار بیشتری به خود اختصاص می دهد ولی در شهر به دلیل شهرنشینی و پاره ای مشكلات اقتصادی و سكونتی این آمار به چشمگیری پایین می آید و كمی فرزند در شهر این امكان را متأسفانه به شهری ها می دهد كه خیلی ساده تر و زودتر به طلاق تن بدهند و با توجه به آمار جدول شماره ی 5 توزیع فراوانی و آمار طلاق در روستا كمتر (15%) و در شهر بیشتر (48%) می باشد. نتایج به دست آمده در جدول شماره ی 4 حاكی از آن است كه رابطه ی خانوادگی با نحوه ی آشناشدن زوجین ارتباط تنگاتنگی دارد. لذا در این مورد بایستی جوانان ما به سادگی از این مسئله نگذرند و فقط به مسائل ابتدایی اكتفا نمایند. با ایجاد رابطه ی خانوادگی با زوج مورد نظر رفت و آمدها می توان تصمیم درست و عاقلانه ای گرفت كه پس از ازدواج دچار بحران نگردید. در مورد میزان درآمد با وضعیت مسكونی زوجین كه این هم بی ارتباط به هم نیست و شاید مهمترین مسأله در امر طلاق باشد كه بسیار خانواده هایی به خاطر نداشتن منزل مسكونی و كمبود بودجه ی مالی دچار بحران شده و نهایتاً منجر به طلاق شده اند. ضمناً میزان درآمد با شغل همسر ارتباط دارد كه اگر چنانچه زوجین شاغل باشند هرچند اجاره نشین باشند باز هم مشكلات كمتری دارند نسبت به كسی كه فقط مرد خانواده شاغل است و زن خانه دار.

یادآوری می شود كه در كلیه ی جداول دو بعدی به دست آمده در موارد مختلف با استفاده از روش آماری X2 استخراج شده، فرض H1 مورد تأیید واقع شده اند و با 5% خطا و 95% اطمینان قابل قبولند كه رابطه ای بین (سن و تحصیل، محل تولد و تعداد فرزند، رابطه ی خانوادگی و نحوه ی آشنا شدن، میزان درآمد و وضعیت مسكن) وجود دارد كه با بررسی و بها دادن دستگاه های ذیصلاح به موارد یاد شده امید است جوانان ما بخصوص در شهر نیشابور زندگی خوبی را شروع كنند و هیچگاه دچار بحران و از هم گسیختگی زندگی زناشویی نشوند.

به همان نسبت كه جوامع متمدن ماشینی می شوند و روز به روز پیشرفت آنها در زمینه ی علوم و تكنولوژی افزوده می شود میزان اختلافات در میان خانواده ها افزایش می یابد متأسفانه آمار طلاق بالا می رود.

در جامعه ی ما آمار طلاق روز به روز افزایش می یابد. ایران از نظر آمار طلاق مقام چهارم را در سطح جهان داراست. حال سئوال این است كه یك كشور مسلمان با سطح فرهنگی بالا باید این همه خانواده های نابسامان را در خود جای دهد؟ در جواب باید گفت علّت بالا رفتن آمار جدایی در سطح كشور ما و نابسامان شدن خانواده ها آن هم در حالیكه سطح تفكّر خانواده ها بالا رفته این است كه در جوامع متمدّن امروزی ما زنان قدیمی یاد گرفته اند باید با رخت سفید به خانه ی شوهر رفت و با كفن سفید برگشت.

سطح توقّع مردان و زنان ما امروز بیش از توقّع زنان و مردان در گذشته است. متأسفانه پیشرفتهای جامعه ی ماشینی امروز عاطفه ها را در خانواده ها كمرنگ تر از گذشته كرده و قید و بندهایی كه خانواده ها را به هم می پیوست گسسته است. عوامل متعدد دیگری از جمله دخالت های نابه جای اطرافیان نیز می تواند عاملی برای از هم پاشیدگی خانواده ها باشد. عدم وفاداری مردان به زنان خود، هوس بازیها، اعتیاد به مواد مخدر نیز از عوامل ویران كننده ی آشیان گرم خانواده هاست.

عوامل متعددّی در نابسامانی های خانواده ها دخیلند كه در این فایل ارائه شده است. امید است با بررسی مشكلاتی كه در این فایل به آنها اشاره شده است و هم چنین پیگیری مسئولان و دادن آگاهی و راه و رسم زندگی زناشویی به دختران و پسران ما در سطح مدارس به عنوان یك واحد درسی این معضل جامعه ی ما از بین برود و روزی برسد كه شاهد چشمگیر آمار طلاق در سطح جامعه ی خود باشیم.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی و شناخت میزان سنت پذیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به منظور شناخت چگونگی پذیرش و درونی کردن سنت ها در نزد آنها

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 بررسی و شناخت میزان سنت پذیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به منظور شناخت چگونگی پذیرش و درونی کردن سنت ها در نزد آنها دارای 150 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف بررسی و شناخت میزان سنت پذیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به منظور شناخت چگونگی پذیرش و درونی کردن سنت ها در نزد آنها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي بررسی و شناخت میزان سنت پذیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به منظور شناخت چگونگی پذیرش و درونی کردن سنت ها در نزد آنها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی و شناخت میزان سنت پذیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به منظور شناخت چگونگی پذیرش و درونی کردن سنت ها در نزد آنها :

بررسی و شناخت میزان سنت پذیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به منظور شناخت چگونگی پذیرش و درونی کردن سنت ها در نزد آنها

در 150 صفحه ورد قایل ویرایش با فرمت doc

چکیده فایل :

در این فایل عمده ترین عوامل موثر بر سنت پذیری از جمله خانواده که مهمترین آن است و بعد دوستان وجامعه و … مورد بررسی قرارگرفته است . هدف ازاین فایل این است که بدانیم چرا سنت پذیری در بعضی خانواده ها وافراد با شدت زیاد و در برخی از شدت کمی برخوردار است ؟ برای بررسی این مسئله دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی را به عنوان جامعه آماری برگزیده وازبین آنان به صورت تصادفی 100 نفر راانتخاب کرده و به وسیله پرسشنامه اطلاعاتی را از آنها کسب کردیم . و اطلاعات به دست آمده در 21 جدول یک بعدی و 20 جدول دو بعدی با استفاده از آزمون X2( خی دو) ، و 20 نمودار تجزیه و تحلیل شد . و در نهایت به این نتیجه کلی رسیدیم که خانواده مهمترین فاکتور در سنت پذیری است.وهر چه در خانواده ای پدر یا مادر سالاری بیشتر باشد،ورفت و آمد با اقوام گسترش پیدا کند،متعاقبا گرایش به سنت بودن و سنتی فکر کردن در فرد افزایش پیدا می کند.فاکتور دیگر موضوع جامعه و دوستان می باشد و هرچه فرد به سمت اینها گرایش داشته باشد، از سنت دورتر می شود سنت پذیری هر چقدر در خانواده قوی و محکم باشد ، باز هم فرد تحت تاثیر جامعه و قرار می گیرد .

بنابراین نباید در پذیرش و درونی کردن سنت درجوانان افراط و تفریط کرد، بلکه باید حد اعتدال را رعایت نمود .

بررسی و شناخت میزان سنت پذیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به منظور شناخت چگونگی پذیرش و درونی کردن سنت ها در نزد آنها
فهرست مطالب

فصل اول

چکیده فایل :

1- مقدمه

2- بیان مسئله یا طرح موضوع

3- اهداف فایل

4- اهمیت موضوع فایل

5- فرضیات فایل

6- تعریف نظری و عملیاتی متغییرها

7- محدوده مطالعاتی فایل

فصل دوم

1- مقدمه

2- تعریف سنت پذیری و اصطلاحات و واژه های مرتبط با سنت پذیری

3- انواع سنت پذیری

4- عوامل موثر بر سنت پذیری

5- آثار و تبعات سنت پذیری

6- وضعیت موجود سنت پذیری در ایران و جهان

7- نظریه های مرتبط با سنت پذیری

8- چارچوب نظری

9- جمع بندی و نتیجه گیری

10- مدل مطالعاتی

11- منابع

فصل سوم

1- – روش فایل

2- جامعه آماری

3- حجم نمونه و روش نمونه گیری

4- ابزار اندازه گیری ( ابزار سازی )

5- روش جمع آوری اطلاعات

روش های تجزیه و تحلیل ( آماری ) اطلاعات

فصل چهارم

1- مقدمه

2- جداول توصیفی ( یک بعدی )

3- جداول دو بعدی

4- نمودارها

فصل پنحم

1- بحث و نتیجه گیری

2- تنگناها و محدودیت های فایل

3- پیشنهادهای فایل

4- خلاصه فایل

5- بررسی و شناخت میزان سنت پذیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به منظور شناخت چگونگی پذیرش و درونی کردن سنت ها در نزد آنها
فهرست منابع

پرسشنامه

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی میزان شیوع افسردگی در بین دانش آموزان دختر در مقطع متوسطه استان اردبیل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی میزان شیوع افسردگی در بین دانش آموزان دختر در مقطع متوسطه استان اردبیل دارای 54 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی میزان شیوع افسردگی در بین دانش آموزان دختر در مقطع متوسطه استان اردبیل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی میزان شیوع افسردگی در بین دانش آموزان دختر در مقطع متوسطه استان اردبیل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی میزان شیوع افسردگی در بین دانش آموزان دختر در مقطع متوسطه استان اردبیل :

مدرک روانشناسی

بررسی میزان شیوع افسردگی در بین دانش آموزان دختر در مقطع متوسطه استان اردبیل

مقدمه

غم نوعی احساس طبیعی است که در واکنش به شرایط ناخوشایند و ناملایمات ، مثل وقایع ناراحت کننده و از دست دادن عزیزان پدید می‌آید. این حالت معمولا با اضطراب، کاهش انرژی ، کسالت عمومی و خواب کم، همراه است. تقریباً همه افراد ، تغییرات در خلق و خو و روحیه خود را به نوعی تجربه کرده‌اند. گاهی اوقات، احساس نگرانی و سردرگمی یا افسردگی ، واکنشهای طبیعی در برابر برخی رویدادها است، معمولاً حوادث و رویدادها تغییر می‌کنند، مشکلات حل می‌شوند و این تغییرات خلق و خویی برطرف می‌شود. تداوم احساس غم و یاس به افسردگی و ناامیدی می‌انجامد که از آن گریزی نیست.

افسردگی یک اختلال روانی شایع محسوب میشود که در قلمرو آسیب شناسی روانی فایلهای فراوانی را به خود اختصاص داده است.لیکن عوامل موثر بر بروز تداوم این اختلالات به خوبی روشن نشده است.

نوجوانی دوران دگرگونی عظیمی است و فقط یک مرحله ی فاصل وگذران بین سنین کودکی وبزرگسالی نیست. در این دوران تغییرات شدید زیست شناختی، روانشناسی واجتماعی رخ می دهد. شیوع تغییرات زیست شناختی بوسیله ی رشد سریع اسکلتی و فیزیکی وجنسی وشروع تغییرات روانشناختی بوسیله ی رشد سریع شناختی وتثبیت ساختمان شخصیتی فرد مشخص میشود که از نظرتغییرات اجتماعی،نوجوانی دوره یاآمادگی برای نقش بزرگسالی است (یاوری 1381).

بررسی میزان شیوع افسردگی در بین دانش آموزان دختر در مقطع متوسطه استان اردبیل
فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 8

بیان مسئله 9

اهداف فایل 11

ضرورت و اهمیت فایل 13

تعاریف عملیاتی Error! Bookmark not defined.

افسردگی چیست 17

اختلال افسردگی : 17

افسرده بودن: 18

علایم اصلی اختلال افسردگی: 19

فایلات انجام شده در خارج از کشور 33

فایلات انجام شده در داخل کشور 34

مقدمه 36

روش فایل 36

داده های فایلی 36

جامعه آماری 36

نمونه آماری 37

روش تجزیه و تحلیل داده ها 37

آمار توصیفی 39

بحث و نتیجه گیری 50

محدودیت فایلی 51

بررسی میزان شیوع افسردگی در بین دانش آموزان دختر در مقطع متوسطه استان اردبیل
فهرست منابع 54

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تربیت جهانی انسان از منظر اسلام

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تربیت جهانی انسان از منظر اسلام دارای 359 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تربیت جهانی انسان از منظر اسلام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تربیت جهانی انسان از منظر اسلام،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تربیت جهانی انسان از منظر اسلام :

چکیده ( شامل خلاصه ، اهداف ، روشهای اجرا و نتایج به دست آمده ):

انسان به دلیل امتیازات خاص خود نسبت به سایر جانداران از برتری ها و توانایی های ویژه ای برخوردار است. اسلام به عنوان یك دین كامل تربیتی برای انسان ارزش های زیادی قائل بوده داعیه‌دار تربیت فراگیر همه انسان ها ورای معیارهای نژاد، قبیله، رنگ، خانواده و … آن هم به بهترین وجه می‌باشد؛ به طوری كه در ضمن توجه به رشد همه ابعاد وجودی به موازنه هماهنگ آنها با یكدیگر نیز می پردازد.

این فایل به دنبال آن بوده كه موضوع تربیت جهانی انسان از منظر اسلام را مورد بررسی قرا دهد. مطالب مورد نظر در 5 فصل تنظیم گردیده است.

طرح فایل از نوع فایلات نظری است و جامعه آماری فایل حاضر را كلیه متون اسلامی همچون قران كریم، نهج البلاغه، تفاسیر قران، كتب معتبر حدیث، سایت های اینترنتی، CD ها و مقالات مربوطه تشكیل می دهد.

با جستجو در متن آموزه های دینی، مفاهیمی را كه دلالت بر امر جهانی بودن تربیت داشته اند استخراج نموده است. سپس مفاهیم مورد نظر را با توجه به ابعاد وجودی انسان به مقولات فردی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و معنوی تقسیم بندی كرده و هر بعد نیز تحت عناوین جزئی تر مورد بحث قرار گرفته است.

در پایان با توجه به مطالب مطرح شده در متن فایل به سؤالات پاسخ داده و پیشنهادهایی برای كیفیت بخشی به امر تربیت همه جانبه افراد مطرح گردیده است

تربیت جهانی انسان از منظر اسلام
فهرست مطالب

چکیده

فصل اول : کلیات طرح

1-1 مقدمه ………………………………. 2

1-2 بیان مسئله ………………………….. 4

1-3 اهداف فایل …………………………. 9

1-4 ضرورت و اهمیت فایل ………………….. 10

1-5 سوالات فایل …………………………. 11

فصل دوم :مطالعات نظری

2-1 مبانی نظری فایل …………………….. 13

بررسی مفهومی ……………………………. 13

الف- تربیت ……………………………… 13

– تربیت از دیدگاه فلاسفه و علمای اخلاق ………. 14

– تربیت از نظر روانشناسان ………………… 14

– تربیت از نظر جامعه شناسان ………………. 14

– تربیت از نظر دیگر دانشمندان …………….. 15

– تربیت از دیدگاه اسلام …………………… 15

ب- تربیت اسلامی ………………………….. 16

ج- اسلام ………………………………… 19

د- انسان ……………………………….. 32

– ارزش های انسان ……………………… 34

– ضد ارزش ها …………………………. 37

– میدان آزادی و اراد انسان ……………. 38

ه- تربیت جهانی ………………………….. 40

2-2 پیشینه فایل…………………………. 40

فصل سوم : روش شناسی فایل

3-1 طرح فایل …………………………… 53

3-2 روش فایل …………………………… 53

3-3 جامعه و نمونه آماری ………………….. 53

3-4 ابزار اندازه گیری ……………………. 54

3-5 روش انجام فایل ……………………… 54

3-6 محدودیتهای فایل …………………….. 55

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های فایل

مقدمه ………………………………….. 58

4-1 فردی ……………………………….. 59

4-1-1 جسم ………………………………. 59

– یک دستور مهم بهداشتی ………………… 61

– غذای حرام و فلسف آن ………………… 62

– ضرر به خویشتن……………………….. 65

– پاکیزگی…………………………….. 65

– مسواک زدن ………………………….. 66

– عطر ……………………………….. 66

– ورزش ………………………………. 67

4-1-2 روان ……………………………… 68

– اراده ……………………………… 69

– تغییرات هنگام سختی ها ……………….. 69

– الهامات و وحی ………………………. 70

4-3-1 ذهن ………………………………. 71

– افعال عقل ………………………….. 72

– ارزش خرد در میزان قرآن ………………. 73

– مقام عقل در روایات اسلام………………. 77

4-1-4 بعد عاطفی …………………………. 79

– محبت …………………………………. 79

– ملاک ها و ضوابط محبت ……………………. 80

– دین و محبت ……………………………. 81

– سفارش به محبت در روایات اسلامی …………… 81

4-1-5 جنبه های عالی رشد ………………….. 82

– زیبادوستی ………………………….. 82

– حقیقت جوی ………………………….. 84

4-2 اجتماعی …………………………….. 85

4-2-1 خانواده …………………………… 85

– تاکید بر ازدواج در اسلام ……………… 85

4-2-2 نیکی به پدر و مادر …………………. 87

4-2-3 احسان و تفقد و رسیدگی به هم مردم ……. 92

4-2-4 حسن خلق …………………………… 98

– خوش رویی ،خوش خویی…………………… 98

– خوشگویی…………………………….. 104

4-2-5 صبر ………………………………. 106

4-2-6 فرو بودن خشم……………………….. 111

4-2-7 آداب عمومی یا آداب معاشرت …………… 114

4-2-7-1 آداب ورود به خانه ها ……………… 114

4-2-7-2 سلام …………………………….. 118

4-2-7-3 آداب مجالس ………………………. 121

4-2-7-4 راه رفتن با تواضع ………………… 122

4-2-8 حیات اجتماعی و روابط انسان ها ذیل عدالت . 124

4-2-9 ادای حقوق دیگران …………………… 135

4-2-9-1 امانت داری ………………………. 135

4-2-9-2 وفای به عهد ……………………… 138

4-2-10 نظارت اجتماعی……………………… 140

4-2-11 احترام به حقوق بشر…………………. 150

4-2-12 امنیت کامل و همه جانبه اجتماعی ……… 159

4-3 فرهنگی ……………………………… 166

4-3-1 علوم و اهمیت آن ……………………. 166

– اهمیت علم ،منحصر به علوم دینی نیست ……. 170

– مقام علما و جایگاه معلم ……………… 177

– ادب شاگرد واستاد…………………….. 178

4-3-2 افکار …………………………….. 180

– عدم تکیه بر اخبار غیرموثق یا اخبار فاسقان. 183

– مذمت تقلید کورکورانه در تربیت اسلام ……. 183

4-3-3 منطق آزاد اندیشی اسلام ………………. 185

4-3-4 برخورد منطقی با همه مخالفان …………. 187

4-3-5 هنر و ادبیات ………………………. 189

– شعر و شاعری در اسلام …………………. 189

– موسیقی …………………………….. 190

4-3-6 داستان ……………………………. 181

4-3-7 سنن و مناسک ……………………….. 194

4-3-8 کار ………………………………. 199

4-4- اقتصادی ……………………………. 203

4-4-1 معامله و مبادله و شرایط آن ………….. 203

– تنظیم اسناد تجاری …………………… 203

– بستگی سلامت اجتماع به سلامت اقتصاد ……… 208

4-4-2 مالکیت در اسلام …………………….. 209

4-4-3 اسراف …………………………….. 210

4-4-4 اقتار……………………………… 212

4-4-5 اتراف……………………………… 213

4-4-6 انفاق …………………………….. 214

4-4-7 پرهیز از ربا ،رشوه ، کم فروشی ………. 220

4-4-8 جمع آوری مال ………………………. 229

4-4-9 مال یتیم…………………………… 230

4-5 سیاسی ………………………………. 234

4-5-1 حکومت …………………………….. 234

4-5-2 صلح ………………………………. 240

4-5-3 روابط بین الملل…………………….. 248

4-5-4 آداب جهاد………………………….. 256

4-5-5 اسیران جنگی ……………………….. 267

4-5-6 انتظار ……………………………. 270

4-5-7 آزادی …………………………….. 274

4-5-8 وحدت سیاسی ………………………… 281

4-5-9 مشورت …………………………….. 285

4-6 معنوی ………………………………. 291

4-6-1 اثبات وجود خدا……………………… 291

– برهان نظم ………………………….. 291

– برهان حرکت …………………………. 292

– برهان وجوب و امکان…………………… 293

– برهان علت و معلول……………………. 294

– برهان صدیقین ……………………….. 294

4-6-2 رابطه خدا با انسان …………………. 299

4-6-2-1 رازقیت ………………………….. 299

4-6-2-2 خالقیت ………………………….. 307

4-6-2-3 احیاء و اماته ……………………. 310

4-6-2-4 کرامت به انسان …………………… 313

4-6-3 رابطه انسان با خدا …………………. 315

4-6-3-1 تسلیم …………………………… 315

4-6-3-2 عبادت …………………………… 315

4-6-3-3 اطاعت …………………………… 317

4-6-3-4 توکل ……………………………. 317

4-6-3-5 اخلاص ……………………………. 317

4-6-3-6 استعانت …………………………. 318

4-6-3-7 تشکر ……………………………. 319

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 خلاصه رساله ………………………….. 322

5-2 پاسخ پرسش های فایل ………………….. 326

5-3 نتیجه گیری…………………………… 327

5-4 پیشنهادها……………………………. 327

تربیت جهانی انسان از منظر اسلام
فهرست منابع و مآخذ……………………….. 329

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توانایی خواندن و نوشتن

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 توانایی خواندن و نوشتن دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد توانایی خواندن و نوشتن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي توانایی خواندن و نوشتن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن توانایی خواندن و نوشتن :

توانایی خواندن و نوشتن

مقدمه

توفیق بزرگی برای مراکز فرهنگی آسیا /اقیانوسیه یونسکو(Accu)ودفتر منطقه ای آسیا واقیانوسیه یونسکو(PROAP)است که راهنمایی برای تهیه مواد یادگیری بزرگسالان در سطح محلی تهیه نموده اند این راهنما یک راهنمایی برای تهیّه مواد یادگیری بزرگسالان در سطح محلی تهیّه نموده اند این راهنما یک راهنمای ساده وراهبردی برای هم برنامه ریزان مواد یادگیری به ویژه در حوزآموزش مداوم بزرگسالان است.

مسأل بی سوادی یکی از مهمترین مسائل جامع بشری مخصوصاًکشورهای جهان سوّم است.اهمیّت این مسأله از این روست که بی سوادی وحتی کم سوادی خود ریشه بسیاری از مسائل دیگر،ازجمله مسائل اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی وسیاسی جوامع می باشد.به این دلیل است که گسترش آموزش وپرورش وکاهش درصد بی سوادی یکی از شاخص های مهّم پیشرفت محسوب می شود.

ضرورت واهمیت فایل

امروز سهم بسیار مهمّی از بودجه دولت ها در کشورهای در حال توسعه است که صرف امور فایلات می شود فایلات آموزشی وتبلیغات آموزشی در این میان از اهمیّت فراوان برخوردار است که امروزه آموزش وپرورش هزینه زیادی را برای از بین بردن بی سوادی متقبل می شود.سواد آموزی مقوله ای است که جنبه سیاسی دارد،

تعریف ومفهوم سواد

همان طور که می دانید در گذشته های نه چندان دور ،تعلیم وتربیت در اغلب ممالک طبقاتی ودر انحصار اعیان واشراف بوده است.آنان به تناسب وضعیت طبقاتی ودوری ونزدیکی به هیأت حاکمه از سطوح مختلف آموزشی از ابتدائی تا عالی بهره مند می شودحتی تحصیل در رشته هائی فلسفه وادبیات وهنر وتاریخ در انحصار کامل اشراف زادگان بوده است.

به هر حال تعابیر وتفاسیر مربوط به بی سوادی وباسوادی از دو دیدگاه ونگرش ریشه می گیرد.

دیدگاه اوّل:

همان دیدگاه سنتی است که منظور از سواد توانائی خواندن،نوشتن وحساب کردن یعنی همان سه مهارت اصلی می داند .

دیدگاه دوّم:

دیدگاه جدید ونوینی است که در آن منظور از سواد ،توانائی آمادگی افراد برای مشارکت در سرنوشت خود وپیشرفت وتوسعه جامعه ارزیابی می شود.

«سواد عبارتست از توانائی خواندن ونوشتن یک برنام ساده به هر زبانی که شخص تکلم می کند»

باسواد کسی است که مطالبی را که می خواند درک کند وبتواند وقایع ساد زندگی روزانخود را بنویسد کسی که فقط خواندن بداند شبیه با سواد ونیمه باسواد است.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی رابطه شیوه های فرند پروری و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبستان و پیش دبستان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی رابطه شیوه های فرند پروری و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبستان و پیش دبستان دارای 82 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه شیوه های فرند پروری و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبستان و پیش دبستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی رابطه شیوه های فرند پروری و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبستان و پیش دبستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی رابطه شیوه های فرند پروری و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبستان و پیش دبستان :

دوره کارشناسی

بررسی رابطه شیوه های فرند پروری و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی

دانش آموزان دبستان و پیش دبستان در شهرستان اردبیل

مقدمه

شیوه های فرزندپروری، روش هایی است که والدین برای تربیت فرزندان خود به کار می گیرند. و بیانگر نگرش هایی است که آن ها نسبت به فرزندان خود دارند هم چنین شامل معیارها و قوانین است. که برای فرزندان خویش وضع می کنند ولی باید پذیرفت که رفتارهای فرزندپروری به واسطه فرهنگ، نژاد، قوانین و گروههای اقتصادی تغییر می کند.

به همین جهت می توان گفت که خانواده نقش مهمی را در بهداشت روانی فرزندان ایفا می کند و با شیوه های تربیتی نامناسب، رفتارهای نامناسب را از قبیل پرخاشگری و غیره را به وجود آورند.کنترل والدین آن دسته از رفتارهای والدین را شامل می‌شود که در خدمت جامعه پذیری (فرایند انتقال ارزش‌های اجتماعی از والدین به فرزندان) کودک قرار دارد. این امر به صورت توانایی والدین دراعمال رهنمود، ثبات، توانایی تحمل رفتارهای نامطلوب (برای مثال فریاد کشیدن، بهانه‌جویی، گریه و …) و استفاده از مشوق‌ها و تقویت‌ها، نمود دارد. محبت نیز شامل صمیمیت، علاقه، مهربانی و عاطفه والدین می‌باشد(آقا بخشی،1375)

بررسی رابطه شیوه های فرند پروری و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبستان و پیش دبستان
فهرست مطالب

مقدمه.. 1

بیان مسأله.. 2

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای فایل.. 8

تعریف مفهومی شیوه های فرزند پروری.. 8

تعریف عملیاتی شیوه فرزندپروری.. 8

شیوه های فرزندپروری.. 10

نظریه بامریند.. 11

الگوی ونیتر باتم.. 15

شخصیت فرزندان و شیوه های تربیت آنان.. 16

اهمیت خانواده.. 29

خانواده به عنوان معلم و الگو.. 31

خانواده به عنوان كانون محبت و امنیت.. 32

نقش اقتصاد در خانواده.. 33

موقعیت اجتماعی _ اقتصادی و یادگیری.. 34

وضعیت اجتماعی و اقتصادی والدین.. 36

تربیت فرزندان وباروری ثمربخش.. 37

شبکه خانوادگی.. 38

والدین درمسئولیت شریک هستند.. 39

تحصیلات والدین.. 42

بی سوادی والدین.. 44

مباحث نظری فایل.. 44

1-نظریه بلوم: 44

2- نظریه دوركیم: 45

3-نظریه مازلو: 45

روش انجام فایل.. 47

جامعه آماری.. 47

نمونه آماری.. 47

الف: روش نمونه گیری و حجم نمونه.. 48

ابزار اندازه گیری.. 48

روش تجزیه و تحلیل داده ها.. 49

آمار توصیفی.. 51

بخش دوم آمار استنباطی.. 55

بحث ونتیجه گیری.. 59

محدودیت های فایل.. 60

پیشنهادات.. 61

منابع.. 62

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقایسه دانش آموزان عادی با دانش آموزان عقب مانده ذهنی در یادگیری فضایی وتجسمی شهرستان سرپل ذهاب

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقایسه دانش آموزان عادی با دانش آموزان عقب مانده ذهنی در یادگیری فضایی وتجسمی شهرستان سرپل ذهاب دارای 89 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقایسه دانش آموزان عادی با دانش آموزان عقب مانده ذهنی در یادگیری فضایی وتجسمی شهرستان سرپل ذهاب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقایسه دانش آموزان عادی با دانش آموزان عقب مانده ذهنی در یادگیری فضایی وتجسمی شهرستان سرپل ذهاب،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقایسه دانش آموزان عادی با دانش آموزان عقب مانده ذهنی در یادگیری فضایی وتجسمی شهرستان سرپل ذهاب :

مقایسه دانش آموزان عادی با دانش آموزان عقب مانده ذهنی در یادگیری فضایی وتجسمی شهرستان سرپل ذهاب

قسمتی از متن:

1-1-مقدمه :

از زمان های دور انسان خواهان پیدا کردن هم نوعی برای خود بوده و به تدریج که اجتماعی شد در جهت تشکیل خانواده گام برداشت اکثریت افرادآرزومند داشتن فرزندانی سالم و باهوش و کارآمد برای جامعه هستند و بی شک هر گونه نقص و عقب ماندگی در مسیر رشد نه تنها باری از دوش جامعه بر نمی دارد بلکه خود باری گران به خانواده و جامعه تحمیل می نماید .(کاکاوند1385) مروری برتاریخ کودکان استثنایی نشان می دهدکه درهردوره از تاریخ وفرهنگ وتمدن ودر همه طبقات اجتماعی افرادی وجود داشتندکه از نظر فعالیت های اجتماعی از نظرطبیعی پایینتر بوده وسازگاری انان بامحیط بامشکل مواجه بوده تولد کودک استثنایی به مثابه زنگ خطری برای اجتماع است.(افروز1384)

به دنبال تولد کودک معلول سرزنش و مقصر دانستن همسران از یکدیگر به وجود می آید ، خانواده های دارای کودک معلول مشکلات اقتصادی را تجربه می کنند. و از طرفی چون یک والد ممکن است عهده دار مراقبت از کودک معلول باشد و منبع درآمد خود را از دست دهد مشکلات زیادی را متحمل می شود و نیز مشکلات مراقبتی، روانشناختی و اجتماعی را در طی فرآیند سازگاری در جهت زندگی با کودک تجربه میکنند. (فیشـر، 2001 ) این تأثیرگذاری ها نه تنها بر والدین است بلکه سایر اعضای خانواده را هم تحت تأثیر قرار می دهد دراین زمان آرامش خانواده به هم خورده و تمام نگاهها به سوی کودک منعطف می گردد
(­احمدپناه،1380 ).بعضی از خانواده های دارای کودک معلول از نظر اجتماعی منزوی هستند مطالعه شریعتی و داورمنش نیز مؤید این امر است که وجود یک فرزند عقب مانده ذهنی سبب محدودیت در روابط خانوادگی می گردد و هر قدر شدت عقب ماندگی بیشتر باشد اوقات فراغت محدودتر شده و دامنه ارتباطات اجتماعی تنگ تر می شود ( شریعتی و داورمنش ، 1384 ) .

مراقبت های اضافی و سازگاری های ویژه ای که برخی از کودکان استثنایی بر والدین تحمیل می کنند ، نحوه تعامل خواهر و بردارها را با معلول دگرگون می سازد به خاطر پیچیدگی تعاملاتی که رخ می دهد نه تنها مطالعه این افراد مشکل است بلکه به واسطه این واقعیت که این حیطه بر برداشتهای ذهنی متکی است پیچیده تر می شود (هالان و کافمن ماهر ، 1385 ) .

تولد و حضور کودک با نیازهای ویژه همواره از مسائل بحث برانگیز بوده است زیرا با تأثیرگذاری بر کمیت و کیفیت روابط والدین و ایجاد دگرگونی در جو محصول خانوادگی می تواند موجب آشفتگی و افزایش استرس در والدین گردد .(دایسون ، 1993 ، 1997 ؛ فیسمن و همکاران 1989 ؛ شافر و همکاران 1998) .

لاوتون[1] 1998 گزارش کرده است که در این میان مسائل و مشکلات خانواده هایی با 2 کودک استثنائی بیشتر است ؛ تعداد کمی از این خانواده ها دارای خودرو هستند و از وسایل نقلیه عمومی نیز بهره ای نمی برند این خانواده ها بیان می دارند مشکلاتی از قبیل رفتار کودک و حمل تجهیزات وی مانع بیرون رفتن آنها می شود . والدین دارای چندین فرزند معلول معمولاً خود بیمار و ناتوان هستند.

با وجود چنین مطالعاتی در جوامع غربی هنوز در کشور ما آمار دقیقی از تعداد خانواده های دارای چند فرزند استثنائی وجود ندارد .( سروری ، 1381 ) .

در این میان از مهمترین عامل بروز کودکان استثنائی با انواع خاص آسیب های زیستی و شناختی باید به ازدواج های خویشاوندی توجه نمود( نصرتی ، 1385 ) .کودکان استثنائی محصول عوامل در هم تنیده ای هستند تأثیرات متقال بر یکدیگر دارند ، یافته های ژنتیک نشان می دهد که عوامل بیماری زا در ازدواج های همخون بیشتر است تا ازدواجهای غیرهمخون چرا که کثرت ارث نهفته به علت همخونی و مشترک بودن جد در این نوع ازدواجها بسیار شایع است

در حال حاضر این نوع ازدواج ها در روستاها و بخش های ایران به خاطر حفظ و حراست از ساختار خانواده و ممانعت از وقوع طلاق انجام می پذیرد ، پیشرفت های علمی در گستره کنونی به ویژه پیشرفت های ژنتیکی همواره هشداردهندگی خود را با مطالعات گسترده در مورد این نوع ازدواج ها حفظ می کرده اند ( خدابنده ، 1378 ) .از ویژگی های عمده انسان آگاهی او از رفتار خود و برخوداری وی از نیروی تفکر است، انسان می تواند از رفتار خود آگاه باشد و در برخورد با مسائل و امور مختلف از نیروی تفکر خود استفاده کند، اما انسان همیشه از آنچه که انجام می دهد آگاه نیست، به سخن دیگر گاهی انسان عملی را انجام می دهد که اما از انگیزه رفتار خود یا هدف آن رفتار آگاه نمی باشد. وقتی والدین برای اولین بار با این حقیقت روبرو می شوند که کودکشان استثنایی است واکنش آنها پیامد هایی خواهد داشت، وجود کودک معلول ذهنی اثرات عمیقی بر روی نحوه ارتباط یک یک افراد خانواده با هم و هریک از آنها با کودک معلول وارد می سازد و همین اثرات ناخوشایند چنانچه به گونه ای منطقی و چاره جویانه قابلیت حل نیابند ضایعات جبران ناپذیری بر روان والدین، سایر نوباوگان خانواده خصوصاً کودک معمول باقی می گذارد. واکنش های شایع والدین ممکن است به صورت احساس گناه1 ناکامی و محرومیت2 انکار واقعیت یا کتمان حقیقت3 اضطراب و نگرانی باشد0 این قبیل واکنش ها تا زمانی که به کنترل در نیایند و تعدیل نشوند نه فقط سلامت روانی اعضای خانواده را به مخاطره می اندازند بلکه نوع تعامل و ارتباط اعضای خانواده و کودک معلول ذهنی یا جسمی را پیچیده می سازد و در نهایت موجب اضمحلال انرژی روانی و دیگر توانمندی های آنان می شوند(میلانی فر1347)

1-2-بیان مسأله :

حضور كودك عقب مانده ذهنی در هر خانواده ساختار آن خانواده را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سلامت روانی خانواده به خصوص والدین را تحت الشعاع قرار می‌دهد، كودك بر اثر تعارض‌های شدید میان اعضای خانواده، كل خانواده را درگیر بحران می‌كند. ممكن است روابط خانوادگی، افزایش فشارهای ناخواسته جسمی، هیجانی و مالی ضعیف شود كودك عقب مانده ذهنی می‌تواند ضایعات و اثرات جبران ناپذیری بر وضعیت بهداشت روانی خانواده وارد كند از جمله ایجاد تشدید اختلافاتی زناشویی،‌جدایی، تحمل بار سنگین اقتصادی، افسردگی، ناامیدی، اضطراب، خجالت و خشم1 و بسیاری از مسایل دیگر(بردن2، 1980).مراقبت مداوم از كودك عقب مانده ذهنی اغلب برای والدین استرس‌زا می‌باشد زیرا این دشواری های كودكان به طور اجتناب ناپذیری بر زندگی آنها اثر می‌گذارد(كرنیك3 و همكاران، 1983). فایلات نشان داده است كه والدین كودكان عقب مانده ذهنی عموما در خطر مشكلات زندگی خانوادگی و دشواری‌های عاطفی قرار دارند(بكمن4، 1991 سینگر واوروین 1989).به طور كلی خانواده كودك معلول به لحاظ داشتن كودكی متفاوت با سایر كودكان با مشكلات فراوانی در زمینه نگهداری، آموزش و تربیت آنها روبه روست. این مسایل همگی بر والدین فشارهایی وارد می‌كنند كه سبب بر هم خوردن آرامش و یكپارچگی خانواده می‌شوند و در نتیجه انطباق و سازگاری آنان را تحت تاثیر قرار می دهد. مطابق بررسی و فایلات صاحب نظران آموزشی و محققان آموزش و پرورش حدود (12) درصد از کودکان و دانش آموزان سنین مدرسه (7 الی 18 سال یا 6 الی 17 سال ) به نحوی از انحا نیاز به بهره گیری از برنامه های آموزش و پرورش ویژه دارند که از بین آنها می توان کودکان مبتلا به معلولیت بینائی ، شنوائی ، تکلمی ، ذهنی ، یادگیری و مشکلات سازگاری و معلولین جسمی را نام برد که روی هم رفته جمعیت استثنائی هر کشور را تشکیل می دهند (افروز ، 1384 ) .

در این میان نهاد خانواده برای حراست از این کودکان وظیفه خطیری دارد وظیفه خانواده مراقبت و تربیت فرزندان و برقراری ارتباط سالم با هم و کمک به استقلال کودکان است حتی اگر کودک کم توان ذهنی باشد ( علیزاده ، 1381 ) .

وجود کودک معلول یا کم توان ذهنی در روابط خانوادگی تنش هائی ایجاد می کند اگر معلولیت شدید باشد یا کودک دارای معلولیت های چندگانه باشد این تغییرها شدیدتر خواهد بود به تدریج که کودک بزرگ می شود والدین دل مشغول استقلال کودک می شوند که ممکن است برای مدت طولانی ادامه پیدا کند و متأسفانه نمی توان به راحتی برآن غلبه کرد (ایسنسن[2] ، 1991 ) .

والدین کودکان استثنایی با فشارهای شدید روانی و اقتصادی رو به رو می شوند و این عوامل در سازگاری با وضع موجود نقش مهمی دارد به نظر می رسد عواملی چون روابط زناشویی ، اعتقادات مذهبی ، میزان تحصیلات ، سطح هوش والدین ، اندازه و ساختار خانواده و وضعیت اجتماعی و اقتصادی والدین در این سازگاری نقش مهمی داشته باشد ( احمدپناه ، 1380 ) .کودک کم توان کارکرد روانشناختی خانواده را برهم می زند که در سطح کلان سلامت روان ، پویائی و هدفمندی خانواده را همچون ابراز واجود ، حل تعارض ، استقلال ، پیشرفت ، تفریح و سرگرمی ، ارزش های اخلاقی و مذهبی ، رفت و آمد با اطرافیان و حل مسئله می باشد .(الیری و همکاران 2001 ؛ به نقل از کیمیائی 1387 ) .

وجود بیش از یک کودک معلول شرایط را به مراتب سخت تر می کند مادر و پدر ممکن است از داشتن چنین فرزندانی رنج ببرند و حالاتی همچون افسردگی ، اضطراب ، پرخاشگری و ترس از خود نشان دهند و حتی آرزوی مرگ داشته باشند ( البرزی و بشاش ، 1375 ) . دسترسی به خدمات و حمایت های مورد نیاز برای خانواده های دارای چندفرزند استثنائی سخت است .والدین کودک معلول برای شناسایی و قبول کم توانی کودک نیاز به کمک دارند (­حسینی و رضا­زاده ، 1381 ) .

مادهوا و ناریان (1991) به این نتیجه رسیدند که احتمال میزان عقب ماندگی ذهنی در خانواده هایی که ازدواج فامیلی نموده اند بیشتر است .در ازدواج فامیلی حدود 5 تا 6 درصد احتمال تولد کودک معلول وجود دارد که این ریسک با احتمال تکرار معلولیت در فرزندان بعدی خانواده نیز همراه است (اکرمی ، 1385 ) .این ازدواج ها به ویژه در کشورهای آسیایی و شمال آفریقا رواج بسیار دارد به طوریکه میزان آن 20 تا 50 درصد گزارش شده است .درمطالعه ای که اخیرا بر روی بیش از 300 هزار زوج از نژادهای مختلف ایرانی حدود 38% ازدواجها از نوع خویشاوندی بوده است که بیش از 27% آنها از نوع درجه 3 می باشد (سعادت ، انصاری ، فرهود ، 2004 ) .در فایل دیگری که در سال (1388) در زمینه بررسی ویژگی های زیستی، شناختی، روانی و اجتماعی والدین خویشاوند وغیر خویشاوند با بیش از یک فرزند استثنایی در ایلام صورت گرفت در متغیرهای جمعیت شناختی و اجتماعی تفاوتی در دو گروه دیده نشد ولی در متغیر های زیستی و شناختی تفاوت معنادار در دو گروه مشاهده شد(عزیزی، 1388).

آنچه که در تأکید بر ازدواجهای فامیلی اهمیت فراوان دارد عوامل ژنتیک است که بزرگترین علت انواع معلولیت ها و تعیین کننده 2/40 درصد معلولیت های جسمی ، ذهنی ، روانشناختی در سطح ایران می باشد ( افروز ، 1384 ) . که در این نوع ازدواج ها نمود فروانی پیدا می کند .تولد کـودک کـم‌توان ذهنی بر خانواده‌ بیان‌گر‌ ایـن اسـت کـه والدین آن‌ها احـساس خـجالت داشته و با شدت عقب‌ماندگی ایـن احـساس شدیدتر شده،مشکلات زناشویی،طلاق و افسردگی والدین هم شدت‌ می‌یابد . پدران و مادران کودکان کم‌توان‌ ذهنی‌ واکنش‌های متفاوتی به این‌ موضوع‌ دارند.یافته‌های کازاکرا و لارکان (2008) نشان داد که پدران احساس افـتخار کـمتری دارند؛زیرا آرزوهای خود را بر باد رفـته‌ می‌بیند و بـه طـبع ، نقش مـشارکتی کمتری در رشد فـرزندان کـم‌توان ذهنی خود دارند.درگیری‌های‌ شغلی پدران‌ در‌ این خانواده‌ها مانع می‌شود که آن‌ها به این باور که به حـمایت و حـضور آنـ‌ها نیاز است، برسند.اما در مقایسهء نگرش پدران و مادران نسبت بـه ایـن کـودکان،پدران نـگرش مـثبت‌تری بـه‌ این‌ فرزندان‌ دارند. و گرچه‌ وجود این کودکان موجب کاهش درآمد پرر می‌شود،ولی‌ سلامت روان پدر درمقایسه با مادر کمتر به مخاطره می‌افتد. اما مادران‌ کودکان کم‌توان ذهنی دچار اختلالات روانی و احساسات مـنفی‌ همچون‌ احساس‌ گناه و افسردگی‌ بیشتری شده و تمایل به طرد کودک دارند و با افزایش کم‌توانی، سلامت مادر لطمه‌ بیشتری می‌بیند. زیرا‌ این مادران است که نقش مراقبتی بیشتری بر عهده‌ دارد(کیمیایی و همکاران، 1388).

بنابراین همانگونه که بیان شد وجود کودک کم توان ذهنی، اغلب ضایعات جبران ناپذیری را بر پیکر خانواده وارد می کند. میزان آسیب پذیری خانواده – بویژه مادر – در مقابل این ضایعه گاه به حدی است که وضعیت بهداشت روانی خانواده دچار آسیب شدیدی می گردد .اما هرچند وجود کودک عقب مانده می تواند ضایعات و اثرات جبران ناپذیری بر وضعیت بهداشت روانی خانواده وارد کند اما این ضایعات و اثرات به میزان قابل زیادی قابل جبران وتخفیف هستند. لیکن جبران و یا کاهش این تأثیرات مستلزم داشتن شناخت علکی از آنهاست .پس می توان با انجام کارهای فایلاتی برروی والدین این کودکان که بیشترین بار عاطفی کودکان را بر دوش دارند و انعکاس نتایج آن به دست اندرکاران و دستگاه های مربوطه راهگشای رفع مشکلات آنان گردید (افتخاری،1390).

1-3- ضرورت و اهمیت فایل:

حضور یک کودک استثنایی در خانواده فشار روانی زیادی بر والدین و اعضای خانواده وارد می کند و می تواند سلامت روان آنان را به مخاطره اندازد. بسیار حائز اهمیت است که والدین کودکان دارای نیازهای ویژه با نوع احساسات خود در برخورد با کودکان آشنا شوند. برای سازش با کودک خود نیاز دارند که احساس نسبتاً خوبی در مورد خود پیدا کنند. زندگی، ازدواج وکار والدین این گونه کودکان ایجاب می کند تا حدی رضایتمندی را احساس کنند، ممکن است با توجه به این واقعیت که کودکی ناتوان دارند احساس غم وناراحتی کنند، اما نیازی نیست که کل زندگی آنها را هاله ای از غم فرا گیرد(مفیدی، 1376). وجود یک جامعه سالم از نظر بهداشت روانی به سلامت اجزای کوچکتر آن جامعه مانند اجتماعات، گروه ها و خانواده های آن جامعه وابسته است در این میان خانواده به عنوان کوچکترین و در عین حال اصلی ترین هسته مرکزی هر جامعه نقش بسزایی در تامین سلامت کل جامعه خواهد داشت (شریعتی وداورمنش،1375)در نهاد خانواده نیز تولد هر کودک می تواند بر پویائی خانواده اثر بگذارد و والدین و دیگر اعضای خانواده باید تغییرات متعددی را در جهت سازگاری با عضو جدید تحمل نمایند (رابینسون و رابینسون ، ماهر 1377 ) .در کشور ما تعداد کودکان و دانش آموزان سنین مدرسه از 6 سال الی 18 سال که نیاز به برنامه های ویژه دارند با در نظر گرفتن 18 میلیون دانش آموز حداقل یک میلیون و هشتصد هزار نفر خواهد بود. (افروز ، 1386 ) که برخی از این کودکان ممکن است متعلق به خانواده هایی با بیش از یک کودک استثنایی می باشند .وجود دو یا چند کودک استثنائی نه تنها کودک را گرفتار می کند بلکه والدین را نیز درگیر می کند و باعث فشار مالی و روانی بر خانواده می شود.(تورز و شا 1998)


[1] Lawton

FRUSTRATIon.1

Frustation.2

Denial of Reality.3

Anger .1

2. Burden

3.Crnic

4. Beckman

5. Self- esteem

[2] Esinson

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی رابطه میزان تحصیلات مادران با سلامت روانی کودکان کم توان ذهنی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی رابطه میزان تحصیلات مادران با سلامت روانی کودکان کم توان ذهنی دارای 108 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه میزان تحصیلات مادران با سلامت روانی کودکان کم توان ذهنی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی رابطه میزان تحصیلات مادران با سلامت روانی کودکان کم توان ذهنی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی رابطه میزان تحصیلات مادران با سلامت روانی کودکان کم توان ذهنی :

کارشناسی روانشناسی بالینی

بررسی رابطه میزان تحصیلات مادران با سلامت روانی کودکان کم توان ذهنی در استان اردبیل

مقدمه

باید دانست که عوامل متعددی بر نگرش کودک ازخود و اعضای خانواده ی خود مؤثر است، از آن جمله می توان به عوامل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حاکم بر خانواده اشاره کرد که ارتباط مستقیم با سطح سواد و تحصیلات خانواده دارد. شخص باسواد امکان سلامت اقتصادی و تصمیم گیری بیشتری دارد و چنین انسانی نسبت به خود و فکر و فرهنگ جامعه بصیرت بیشتری دارد. سواد و تحصیلات، از دیدگاه اقتصادی، افراد را به‌سوی رشد و توسعه‌ی درونزاد و خلاق و هماهنگ با اجتماع و کشور هدایت می کند و از دیدگاه تخصصی، جامعه را موفق می سازد، افراد بزرگسال به عنوان عامل اساسی تولید، حتی با یک اصطلاح اقتصادی خاص که همان جمعیت فعال یا نیروی کار می باشد، مشخص می‌شوند.با توجه به آمار موجود، گسترش سواد کاهش رشد جمعیت و همچنین توسعه ی اقتصادی و اجتماعی و پیشرفت دانش و … را تسهیل نموده است. تنها جوامعی توانسته‌اند مشکلات خود در زمینه های تغذیه، مسکن، پوشاک، بهداشت و آموزش را از میان بردارند که از سطح بالای سواد برخوردار باشند.بی سوادی، نه تنها پدیده ای قابل تأسف است، بلکه علامتی است در کنار علائم دیگر که نشان دهنده ی از خود بیگانگی می‌باشد و منجر به عقب ماندگی می شود. این عقب ماندگی در تعلیم و تربیت، خود معلول شالوده های نامتناسب اقتصادی و اجتماعی است و رابطه ی مستقیم با فقر عمومی و کمبود وسایل کافی به ویژه نداشتن معلم و مدرسه است.

سواد و تحصیلات خانواده یکی از عوامل مهم پیشرفت بشر در جهان امروز است. پیشرفت تکنولوژی، صنعت، بهداشت و علوم مختلف مدیون این عامل مهم است.

بی سوادی در تمام ابعاد زندگی انسان می تواند تأثیر بسزایی داشته باشد، مخصوصاً در بهداشت، رشد اقتصادی، رشد فرهنگی، رشد و تربیت فرزندان، بی نظمی و ناهنجاری کودکان، رشد اشتغال و غیره مطالعات نشان داده است که هرچه آسیب های روانی بیشتر باشد، موقعیت اجتماعی شخص را پایین تر می آورد و عواملی چون فقر، بی کاری، تعداد فرزندان، اعتیاد، طلاق و … که همه موجب پایین آمدن موقعیت اجتماعی و فرهنگی شخص می شود و آشفتگی ها یا آسیب های روانی را به وجود می آورد معمولاً افرادی که در سطح پایین اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زندگی می کنند، سطح تحصیلات کمتری نسبت به افراد همسال خود دارند و میزان تحصیلات در این خانواده ها به شدت اُفت پیدا می کند(کیانوش،1387).

بیان مسئله

بشر همواره نعمتی گران قدر بوده است. این وجه افتراق با سایر موجودات سبب شده است، تا انسان در رهگذر تاریخ و در طول زمان به تکامل رهنمون شود. آدمی، از آغاز پا نهادن به این کره ی خاکی با مشاهده ی پدیده‌ها، مفاهیم و تصورات اولیه ای در ذهن خویش یافت، سپس در پی مفاهیم اسباب و علل پیدایش پدیده ها و رویدادها و تحولات، به تفکر و تجربه روی آورد و در هر مرحله گامی پیشتر فرا نهاد.

خط و زبان، از ابداعات مهمی است که بعدها توسط بشر پدید آمد و انتقال تجربه ها و تفکرات افراد به یکدیگر را میسّر ساخت. بدین ترتیب، دانش ناچیز بشر در دوران های اولیه به دوران بعد لبریز شده و در سیر تکاملی خود پیچیده تر و جامع تر گشت. اکنون گنجینه‌ی گران بهای بشر، علم و دانش که دستاورد قرن ها مرارت و تلاش خستگی نا پذیر بشری است در قالب کتاب ها، نشریه ها و نوشته های گوناگون در آمده است.برای ورود به این حوزه و دستیابی به این ذخایر نیز، کلیدی جز درک و فهم و توانایی خواندن و نوشتن و تحصیلات، شناخته نشده است؛ و اگر چه کسب مهارت های خواندن و نوشتن، خود به معنای شعور و آگاهی نیست، لیکن ابزارهایی مؤثر در راه رشد و تعالی انسان خواهد بود.بی سوادی با فقر و ناهنجاری، پیوند مستقیم دارد و در محروم ترین مناطق کشورهایی که دچار کمبود منابع طبیعی هستند، در بین فراموش شده ترین، گروه های انسانی و کسانی که از نارسایی ها و کمبودهای مهم و اساسی مانند: غذا، بهداشت، مسکن، بیکاری و… رنج می برند به گسترده ترین شکل ممکن وجود دارد.تداوم بی سوادی سدی عظیم در راه توسعه است و مانع از آن می شود که میلیون ها نفر مرد و زن، عنان زندگی خود را در دست بگیرند.بی سوادی، عاملی است که مبارزه علیه فقر، نا برابری ها و ناهنجاری ها را محکوم به شکست می کند. بی سوادی هر چند که خود معلول نارسایی های اقتصادی و اجتماعی و تربیتی است، ولی در اینجا نقش تشدید و تعیین کننده ای دارد.درصد مردودی و ضعف تحصیلی در بین کودکانی که بدون صبحانه، به مدرسه می روند، بیشتر از کودکانی است که مسئله ی سوء تغذیه دارند. در محیط‌های فقیر، کودکانی که با شکم گرسنه به مدرسه می روند، وضعیت مدارس نیز، چندان تعریفی ندارد. در خانواده های سطح پایین، چون والدین نیز معمولاً از سطح تحصیلات پایینی برخوردارند، در رسیدن به درس و مشق و تربیت فرزندان، با مشکل رو به رو می شوند.بی سوادی، ریشه و اساس بسیاری از مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و بی نظمی ها و آسیب های مادی و روحی و روانی در اکثر کشورهای جهان سوم است. بررسی ها بیانگر این واقعیت تلخ هستند که بی سوادی و کم سوادی گرچه مسئله ی حاد کشورهای جهان سوم است، ولی مشکل جدید کشورهای پیشرفته ی صنعتی نیز هست.مشاغل و گرفتاری های روزمره ی پدران و سواد و تحصیلات اندک، پرجمعیت بودن خانواده ها، اختلاف های خانوادگی، دوستان ناباب و فقر اقتصادی، با انحرافات از رفتار به هنجار، رابطه ای قابل ملاحظه دارد.اگرچه تحصیلات پدران و مادران در رفتار به هنجار فرزندان تأثیر انکار ناپذیر دارد، اما در بررسی ها ی انجام شده، نقش مادران، چشم گیرتر می نماید. دور بودن پدران از منزل به دلیل اشتغال، باعث می شود که فرزندان، بیشتر ساعات بیداری را با مادران خود بگذرانند(انجمندانی،1387). از این رو سطح سواد و تحصیلات مادران می تواند در هدایت تحصیلی و شغلی فرزندان تأثیر قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.بنابراین در این در پی پاسخ به این سوال هستیم که میزان تحصیلات والدین بخصوص مادران چه نقشی در زندگی روزمره کودکان کم توان ذهنی دارد ؟

بررسی رابطه میزان تحصیلات مادران با سلامت روانی کودکان کم توان ذهنی
فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه.. 1

بیان مسئله.. 2

اهمیت و ضرورت فایل.. 4

اهداف فایل.. 5

اهداف جزئی.. 5

فرضیه های فایل.. 5

تعریف مفهومی.. 5

تعریف عملیاتی.. 6

فصل دوم

عقب ماندگی ذهنی.. 8

تعاریف.. 9

طبقه بندی عقب ماندگی ذهنی.. 11

طبقه بندی از لحاظ آموزشی (تربیتی).. 11

سبب شناسی عقب ماندگی ذهنی.. 12

‌أ- عقب ماندگی به علت عوامل ارثی.. 13

‌ب- عقب ماندگی به علت اتفاقات دوران بار داری.. 14

‌ج- عقب ماندگی به علت حوادث زایمانی و بعد از تولد: 17

حوادث بعد از تولد.. 19

‌د- عقب ماندگی به علت عوامل محیطی ، اجتماعی و فرهنگی 21

پیشگیری.. 22

پیشگیری ثانویه.. 24

پیشگیری ثالث.. 24

سلامت روانی.. 25

نکات مشترک بین بهداشت روان و جسم.. 25

دیدگاه های مختلف در مورد سلامت روان.. 26

تاریخچه ی سلامت روان.. 28

معیارهای سلامت روان.. 29

هدف بهداشت روان.. 31

پیشگیری از بیماری های روانی.. 32

اصول سلامت روان.. 36

اصول بهداشت روانی 5 اصل دارد که به قرار زیر می باشد. 36

سلامت روانی در دوره های مختلف زندگی.. 38

سلامت روانی در دوران قبل از تولد و زمان تولد.. 38

بهداشت روانی در دوران شیرخوارگی و کودکی.. 39

بهداشت روانی دوران بلوغ( نوجوانی).. 40

سلامت روانی در دورن بزرگسالی.. 42

سلامت روان در دوره سالمندی.. 42

رابطه سلامت جسمی با سلامت روانی.. 43

علامت شناسی در بیماری های روانی.. 44

مذهب و سلامت روان.. 44

ایمان و استرس.. 45

قرآن کریم و بهداشت روانی.. 47

نقش اجتماع در بهداشت روان.. 52

عوامل مؤثر بر بیماری های روانی.. 53

دیدگاه مکتب های روان شناسی درباره علل اختلال روانی 56

فصل سوم

روش فایل.. 75

جامعه آماری.. 75

حجم و نمونه اندازه گیری.. 75

روش نمونه گیری.. 75

ابزار فایل.. 76

فصل چهارم

یافته های آمار توصیفی.. 78

یافته های آمار استنباطی.. 86

فصل پنجم

بحث نتیجه گیری.. 90

محدودیت های فایل.. 91

پیشنهادها.. 92

منابع.. 93

ضمایم.. 95

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید