بررسی رابطه بین مهارتهای زندگی با هوش هیجانی دانش آموزان دختر

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی رابطه بین مهارتهای زندگی با هوش هیجانی دانش آموزان دختر دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی رابطه بین مهارتهای زندگی با هوش هیجانی دانش آموزان دختر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب
فصل اول (كلیات تحقیق)
مقدمه 2
بیان مسئله 4
اهمیت و ضرورت پژوهش 5
اهداف پژوهش 7
فرضیه های پژوهش 8
متغیرها 8
تعاریف عملیاتی

فصل دوم(ادبیات وپیشینه تحقیق)
مهارت چیست ؟ 12
تعریف مهارتهای زندگی 13
اهمیت مهارتهای زندگی 14
خود آگاهی 15
موارد كاربرد مهارت های زندگی 18
همدلی چیست 20
اجزای همدلی 20
هدف از ایجاد همدلی 22
مهارتهای مقابله ای 25
هوش هیجانی یا عاطفی چیست 27
تاریخچه هوش هیجانی 28
اهمیت هوش هیجانی 37
هوش هیجانی وموفقیت شغلی 43
پیشینه تحقیق 47

فصل سوم (روش تحقیق)
مقدمه 53
روش تحقیق 53
جامعه آماری 53
نمونه آماری 54
روش نمونه گیری 54
ابزار جمع آوری اطلاعات 55
شیوه اجرای پژوهش 57
روش تجزیه و تحلیل داده ها 57

فصل چهارم(تجزیه وتحلیل داد ه ها)
تجزیه و تحلیل داده ها 59
جدول شماره 1-4 وضعیت پاسخگویان بر حسب جنسیت 61
نمودار شماره 1-4 وضعیت پاسخگویان بر حسب جنسیت 61
جدول شماره 2-4همبستگی پیرسون جهت رابطه آموزش مهارتهای زندگی و ارتقائ سطح هوش هیجانی دانش آموزان 62
جدول شماره 3-4همبستگی پیرسون جهت رابطه آموزش مهارتهای زندگی و ارتقائ سطح خود آگاهی دانش آموزان 62
جدول شماره 4-4 :همبستگی پیرسون جهت رابطه آموزش مهارتهای زندگی و ارتقائ سطح خود مدیریتی دانش آموزان 63
جدول شماره 5-4 :همبستگی پیرسون جهت رابطه آموزش مهارتهای زندگی و ارتقائ سطح آگاهی اجتماعی دانش آموزان63
جدول شماره 6-4 :همبستگی پیرسون جهت رابطه آموزش مهارتهای زندگی و ارتقائ سطح مدیریت رابطه دانش آموزان…64
جدول شماره 7-4 :جدول مربوط به t مستقل بین میزان هوش هیجانی دانش آموزان دختر و پسر 64

فصل پنجم(نتیجه گیری)
مقدمه 66
بحث و نتیجه گیری 66
پیشنهادات 68
محدودیت ها 70
منابع ومآخذ 71
ضمائم 76

چكیده:
پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین مهارتهای زندگی با هوش هیجانی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان سر پل ذهاب در سال تحصیلی92/91 می پردازد چرا كه هوش هیجانی دارای مؤلفه هایی است كه بسیار نزدیك به مؤلفه های مهارت های زندگی می باشند. جامعه مورد بررسی در این تحقیق ، همان طوری كه به آن اشاره شد ، دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اند دلیل انتخاب چنین جامعه ای از سوی پژوهشگر بدین علت است كه از آن جایی كه استرس ها و هیجانات زیادی در این حیطه وجود دارد، خود دانش آموزان نیز از این آسیب ها به خصوص آسیب های روانی در امان نیستند. بر همین اساس ارتقاء بخشیدن سلامت روان چنین افرادی ، اهمیت ویژه ای دارد و باید آن ها را به انواع مهارت های روانی ـ اجتماعی تجهیز نمود تا بتوانند در موقعیت های بحرانی هیجانات منفی خود را كنترل كنند و به صورت های كارآمد با مسایل برخورد كنند ، نه به صورت هیجان مدار . این پژوهش شامل پنج فرضیه و روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد در این پژوهش برای جمع آوری از پرسش نامه استفاده شد در این تحقیق جامعه آماری، کلیه مدیران و دبیران زن و مرد مدارس مقطع متوسطه شهرستان سرپل ذهاب که در سال تحصیلی 92/91 را تشکیل می دهد که تعدا آنها800نفربودند.

مقــدمه:
آنچه كه امروزه به « مهارت های زندگی مشهور است حاصل كار پژوهشگران عصر حاضر نیست بلكه بسیاری از این مهارت ها در لابلای تعالیم الهی و به خصوص در قرآن كریم و احادیث معصومین (‌علیهم والسلام ) بیان شده است . تلاش برای « برقراری ارتباط مفید و مؤثر با دیگران » ، «‌خودشناسی »‌و «‌توجه به ارزش ها » ،‌كه از فصول اصلی مهارت های زندگی است ، به كرات در آیات قرآن ، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه و احادیث منقول از سایر معصومین (ع) مورد تأكید قرار گرفته است . عبارت مشهور « من عرف نفسه ، فقد عرف ربه »‌ از امام علی (ع) سر لوحه ی بهرمندی از یك زندگی مطلوب و مؤثر است و مهارت های زندگی بدون «‌خود شناسی بی معناست »‌ هرگاه مجموعه مهارت های زندگی را در نظر بگیریم و همه ی آنها را در یك نگره ی كلی مورد ملاحظه قرار دهیم ، خواهیم دید كه تقریبا هیچ موردی از آنها در تعالیم قرآن كریم و بزرگان دین ناگفته نمانده است . روانشناسان نیز این مهارت را در عمل و بر اساس برنامه ریزی های پژوهشی مد نظر قرار داده و برای اثبات آن تعالیم الهی ، شواهد عینی ارائه كرده اند (زندی ،‌1385)‌.

منابع وماُخذ:
آقاجانی، محمد، 1381، بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل نوجوانان، پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه الزهرا.
آقایار،سیروس؛ شریفی درآمدی،پرویز(1385)، کاربردهوش درقلمروهیجان، اصفهان: انتشارات سپاهان، چاپ اول
آقایی،اصغر(1383)، .بررسی رابطه هوش هیجانی با ابعاد شخصیتی، .پایان نامه کارشناسی، دانشگاه تبریز
احمد وند،محمد علی،(1382)، بهداشت روانی ،انتشارات پیام نور.
احمد وند،محمد علی،1382، بهداشت روانی،انتشارات پیام نور.
اتکینسون وهمکاران،2003،زمینه روانشناسی،ترجمه ؛محمدتقی براهنی و همکاران،1385،انتشارات رشد
امینی، شهریار،1383 ، اصول بهداشت روان، ماهنامه تربیت، معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی وزارت آموزش و پرورش.
اسماعیلی ، محمد،1380 ، بررسی اثر آموزش درس مهارتهای زندگی در تعامل با شیوه های فرزند پروری بر غزت نفس دانش آموزان استان اردبیل ، فصلنامه پیام مشاوره ، سال سوم ، شماره 6 .
اكبر زاده، نسرین،( 1383) هوش هیجانی(دیدگاه سالووی و دیگران)، تهران : انتشارات فارابی
برادبری، تراویس (77)، هوش هیجانی، ترجمه ؛ مهدی گنجی، تهران: نشر ساوالان
پاشا شریفی ،حسن – نجفی زند ، جعفر،1379، روشهای آماری درعلومرفتاری چاپ نهم تهران،انتشارات سخن
پور مقدس، علی ،1378، روان شناسی سازگاری ، مؤسسه انتشاراتی مشعل، اصفهان
تمیمیان ، علیرضا ،1381، مهارت های زندگی ، تعاریف و مبانی نظری، تهران ، انتشارات رشد .
ثمری،علی ولعلیفاز،آرمان، 1384 ،. مطالعهاثربخشیآموزشمهارتهایزندگیبر استرسخانوادگی وپذیرشاجتماعی، فصلنامهاصولبهداشتروانی سالهفتم،بهاروتابستان،شمارهبیستوپنجوبیستوشش،صفحه 55-47.
حسینی ، سید ابوالقاسم ،1387، اصول بهداشت روانی ، چاپ اول مشهد،انتشارات دانشگاه مشهد
حقیقی ، جمال و همکاران ،1385،بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روانی و عزت نفس دانش آموزان دختر سال اول متوسطه، مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز ، دوره سوم ، سال سیزدهم .
حسین آبادی، فاطمه، مهر ()/مقاله درباره هوش هیجانی چه میدانید؟ روزنامه همشهری
حسن زاده، رمضان ()، هوش هیجانی، تهران : انتشارات سارگل
جلالی،سیداحمد(1381)،هوش هیجانی،فصلنامه تعلیم و تربیت،سال هیجدهم،شماره 1 و2.
خیراتی، صابر،1385،ضرورت فراگیری مهارت های زندگی برای کودکان و نوجوانان، روزنامه ی شاپرک، شماره ی 1016.
دلبری،زهرا،1383،مهارتهای زندگی را بیاموزیم،نشریه پیوند،اسفندماه.
دلاور،علی،1384، احتمالات وآمار کاربردی در روانشناسی وعلوم تربیتی،تهران،انتشارات رشد
دلاور،علی،1383،روش های آماری در روان شناسی وعلوم تربیتی ،انتشارات پیام نور.
دلاور،علی،1383،روش تحقیق در روان شناسی وعلوم تربیتی،انتشارات پیام نور.
دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی كل كشور (1384). راهنمای آموزش مهارت های زندگی ، تهران ،انتشارات هنر آبی.
رامشت،مریم ؛فرشاد،سیامک،1383، بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی در پیشگیری از سوء مصرف مواد دانشجویان،دومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
زندی ، بهمن، 1385 ،‌مهارت های زندگی ، تهران ، انتشارات دانشگاه پیام نور
ساعتچی، محمود،1379، روانشناسی در كار، سازمان و مدیریت، تهران: انتشارات رشد، چاپ اول
سازمان بهداشت جهانی ،2001، برنامه ی آموزش مهارت های زندگی ، ترجمه ی نوری قاسم آبادی ، ربابه ، محمد خانی ، پروانه ،1388، تهران واحد بهداشت و روان و پیشگیری از سوء مصرف مواد سازمان بهداشت جهانی
ساروچی و دیگران ،مترجم حمزه گنجی(1377) هوش هیجانی ،انتشارات فارابی
سریع القدم،زهرا،1384،مفهوم سلامت روان شناختی ، چاپ اول مشهد ، انتشارات جاودان فرد
شاملو ،سعید ،1370، روانشناسی سلامت،تهران،انتشارات رشد.
شریعتمداری ، علی،1373،تعلیم و تربیت اسلامی، تهران، انتشارات امیركبیر
شفیع آبادی، عبدالله،1375، راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای، چاپ هشتم، تهران، انتشارات رشد.
شرفی،مریم(1385)،مقایسه هوش هیجانی دانشجویان دختر ورزشکار رشته های گروهی و انفرادی با دانشجویان غیر ورزشکار،پنجمین همایش سراسری علوم انسانی و هنر باشگاه پژوهشگران جوان.
طارمیان ، فرهاد،1378، مهارت های زندگی تعاریف و مبانی نظری، تهران، انتشارات تربیت
طارمیان ، فرهاد،1388،سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان ، چاپ اول تهران، انتشارات تربیت
علی پور ،احمد ،1371،مقدمات روانشناسی سلامت ، تهران ،انتشارات پیام نور.
غیاث فخری ،‌عاطفه ،1386 ،راهنمای آموزش مهارت های زندگی،تهران ، انتشارات هنر آبی .
فراهانی ، محمد نقی؛ كرمی نوری ، رضا، 1383 ، روان شناسی سال سوم ادبیات و علوم انسانی ، شركت چاپ و نشر كتابهای درسی ایران، تهران
قاسم زاده،فاطمه وهمکاران،1383،راهنمای آموزش مهارتهای زندگی برای جوانان وزنان ،جلد1،نشرنهضت سوادآموزی
کاویانی،حسین،1386،نظریه های زیستی شخصیت، تهران، انتشارات مهر کاویان، چاپ دوم
كریمی، یوسف،1374، روانشناسی شخصیت،چاپ اول، تهران، نشر ویرایش
كریس ، ال كلنیكه ، 1944،مهارت های زندگی،ترجمه شهرام محمد خانی، تهران، انتشارات رسانه تخصصی
کریم زاده ،احمد،1388،راهنمای آموزش و آداب مهارتهای زندگی،تهران،یادمان هنر اندیشه.
گنجی ، حمزه و همكاران،1377،روان شناسی سال سوم ادبیات و علوم انسانی ، تهران، شركت چاپ و نشر كتابهای درسی ایران.
گنجی ،حمزه ،1384،بهداشت روانی،تهران ،ارسباران.
گلمن ،‌دانیل،(1383) هوش هیجانی،ترجمه؛ نسرین پارسا، تهران: انتشارات رشد
گلمن، دانیل ( 1382) / هوش هیجانی ، ترجمه؛ محمد رضا بلوچ ، تهران : انتشارات رشد
لاكانی ، مژگان و همكاران ، 1384 ، جزوه ی مهارت های زندگی،تهران،سازمان جوانان جمعیت هلال احمر .
میلانی فر، بهروز ،1383)، بهداشت روانی، تهران، نشر قومس.
مركز رشد و آموزش وزارت آموزش و پرورش ،1386، احیای نقش راهنمایی و مشاوره ای معلمان . انتشارات مدرسه.
ملکی،حسن،1385،چگونه با تفاهم زندگی کنیم،نیکان کتاب.
مهدی زاده، منصور،1382،نقش آموزش مهار ت های زندگی بر دانش و نگرش نسبت به مواد مخدر و عزت نفس دانش آموزان پسر راهنمایی تهران (پایان نامه)
مختاری پور،مرضیه،(1381)،هوش هیجانی و اختلالات آسیب شناختی،فصلنامه تازه های روان درمانی،سال یازدهم،شماره 41و42.
ناصری،حسین،1384،راهنمای برنامه آموزش مهارتهای زندگی،تهران،معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور
وردی،مصطفی،1383 ،بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر ابراز وجود، عزت نفس و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر سال اول متوسطه ی آموزش و پرورش ناحیه ی یک اهواز. شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان.
یاوری ، ماندانا،1383 ، تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت عمومی ، عزت نفس و خود ابرازی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان اهواز ، پایاننامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

منابع لاتین :
1-Botvin. G.J.Kantor.L.W ( 2000 ) , Per renting alcohol and Tobaccos.
2-Crnin.M.E.(2006 ), Life skills curricula for stadents with learning disabilities. Journal of learning disabilities.
3-Darden .C .A : Günter. E .J ( 2007 ) , Life skills development scale- adolescence from. Journal health counseling.
4-Darden.C.A : Gazda .G M ( 2006 ), Life skills and mental health counseling. Journal of mental counseling.
5- Forneris T , Danish SJ , Scoll DL. Setting goals, solving problems and seeking social support. Pub med adolescence, 2007; 42 (165): 103-114
6-Ginter.E.J ( 2008 ) , David K.Brooks contribution to the developmentally based life skill approach. Journal of mental health counseling.
7-Klingman. A ( 2009 ), Psychological education : studying adolescents interests from their own perspective. Journal of Adolescence.
8-Miller.M: Namm .G .D (2008) , assign group miccussions to improve social problem solving and learning. Journal of Education
9-Nastasia.B ( 2009 ) , A model for mental health programming in school communities : introduction to the mini-series’. Journal of school psychology review .
10-Quatman.T: watson.C.M( 2009 ) , Gender differences in adolescent self-esteem : An exploration of domains journal of genetic psychology.
11-Schogiel . D.R ( 2010 ), Empowerment education for individuals with serious mental illness. Journal social nursing mental health services.
12-Weist.M.D.(2010) , Toward a public mental health promotion and intervention south. Journal of school health .

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی مسایل زیست محیطی معادن سرب و زمین شناسی ساختمانی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی مسایل زیست محیطی معادن سرب و زمین شناسی ساختمانی دارای 277 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مسایل زیست محیطی معادن سرب و زمین شناسی ساختمانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست       
تشکر وقدرانی:5
فصل اول :7   
زمین شناسی ساختمانی و توضیحات اجمالی از معدن سرب راونج:8   
چکیده :9
مشخصات وخصوصیات سرب :10
خصوصیات قابل توجه:10
تاریخچه 11
جداسازی:12
ایزوتوپ ها:12
مقدمه :13
تاریخچه راه اندازی معدن وکارخانه :16
زمین شناسی منطقه:17
ژنز کانسار سرب و نقره راونج:17
ذخایر سرب و روی راونج:18
تجهیزات و ماشین آلات معدن و کارخانه راونج :18
موادمصرفی کارخانه:19
موادشیمیایی:19
آب:20
برق:20
سوخت:20
مواد و قطعات مصرفی:20
عکس:22
میزان استخراج در سالهای گذشته:23
مواد مصرفی آتشباری در معدن:24
موادمصرفی در کارخانه:24
توصیف فرایند:25
فلوشیت کارخانه:26
مشخصات خوراک و محصولات کارخانه :27
تعداد پرسنل:29
مقدمه:31
وضیعت آب و هوایی:32
شرایط زندگی:32
شمه ای در مورد سن زمین:32
اصول چینه شناسی در محیط های رسوبی:37
رخساره هایمحیط خشکی :37
رخساره هایمحیط دریایی:37
تقسیم محیط های دریایی از لحاظ شکل وعمق:38
تقسیم بندی محیط های زیستیدریایی:39
تقسیم بندی محیط های دریایی از نظر نوع رسوبات 39
تعیین سن سنگ ها در چینه شناسی:41
تعیین سن مطلق :44
روش سرب:45
پالوژئوگرافی و ارتباط چینه شناسی :45
روش مطالعات پالئوژئوگرافی:46
شناسایی محیط رسوبی:46
حدود حوضه های رسوبی :47
رخساره ها و ارتباط غیر مستقیم با کوهزایی: 49
رخساره ها و ارتباط غیر مستقیم آنها با آب و هوا: 49
مطالعات پالئوژئوگرافی: 50
فرونشستن کف دریا :51
حرکت قاره ای :51
دلایل چینه شنااسی: 51
دلایل دیرینه شناسی: 52
دلایل پالئومگنتیسم:52
واحدهای چینه شناسی:52
پرکامبرین :58
تقسیمات پرکامبرین :60
تقسیمات و حدود دوران پالئوزوئیک:63
تقسیمات دوران مزوزوئیک:71
دوران سنوزوئیک:82
دوره کواترنری :87
زمین شناسی عمومی منطقه :88
حرکات دوران اول:90
حرکات دوران دوم :90
فعالیت ماگمایی: 93
فاز ماگماتیت دوران اول:93
فاز ماگماتیت دوران دوم:94
فاز ماگماتیت ترسیر :94
فصل دوم :96
محیط زیست منابع معدنی:97
مقدمه :98
منابع معدنی:99
عموامل کنترل کننده دسترسی به مواد معدنی :100
عوامل زمین شناسی:100
عوامل مهندسی:102
عوامل محیطی :103
مواد مصرفی و الگوهای اقتصاد جهانی:105
دوران نوین مواد معدنی در جهان:106
ژئو شیمی زیست محیطی منابع معدنی:106
سرب :107
منابع آلودگی:108
بیمار های ناشی از قرارگیری در معرض سرب:113
علائم ناشی از آلودگی به عنصر:114
اثرات حاد:115
اثرات خونی:115
اثرات عصبی:115
اثرات کلیوی:116
اثرات تولید مثلی:116
سرطان زایی:116
اثر سرب در آلودگی محیط زیست:117
تاثیر سرب برسلامت انسان :118
راههای ورود سرب به بدن :120
دستگاه گوارش :120
دستگاه تنفس :120
جذب از طریق پوست:122
اثرات زیان آور سرب بر بدن انسان:122
دفع سرب از بدن :122
معالعجه مسمومیت های سربی :123
تاثیر سرب در آلودگی :124
تاثیر سرب در آلودگی خاک ها :125
تاثیر سرب در آلودگی آب ها :127
تاثیر سرب در آلودگی گیاهان :128
روی:130
منابع آلودگی:131
بیماری های ناشی از قرار گیری در معرض روی:131
مسمومیت حاد:134
مسمومیت مزمن:135
مسمومیت ژنتیک:135
مسمومیت باروری:136
اثر ضد مسمومیت:136
داده های مسمومیت شغلی :136
درمان:136
سرب چیست:139
مسمومیت سرب چگونه به وجود می آید:139
چه کسانی در معرض مسمومیت با سرب هستندو چه خطراتی آنها را تهدید می کند:140
مسمومیت با سربچگونه مشخص می شود:141
آیا امکان اندازه گیری سرب خون در کشور وجود دارد:141
آلودگی سربی از کجا منشاء می گیرد:142
راه های جذب سربدر بدن چیست:143
سرب خون در چه کسانی باید آزمایش شود:143
آیا مسمومیتسرب درمان پذیر است:144
برای حفظ سلامت خانواده از آلودگی سرب باید چه کرد:144
سرب عامل خطر ساز در کودکان:145
مادران می توانند ابتدا برای جلوگیری از ورود سرب به بدن کودکان اقدامات زیر را انجام دهند:146
آلودگی محیط با سرب:146
اصول ژئوشیمی محیط زیست:147
مخازن ژئوشیمیایی:149
لیتوسفر :150
هیدروسفر:150
اتمسفر:152
بیوسفر:153
چرخه های ژئوشیمایی :155
آلودگی طبیعی:156
آلودگی تولید شده به وسیله انسان:157
آلودگی اسیدی:159
درمان:162
نتیجه گیری:164
فصل سوم:167
اثرات زیست محیطی اکتشاف و استخراج و فرآوری موادمعدنی:168
اثرات زیست محیطی اکتشاف موادمعدنی:170
اثرات زیست محیطیاستخراج مواد معدنی:171
اثرات زیست محیطی فرآوری مواد معدنی:177
نقش مهندسی فرآوری در کاهش خطرات زیست محیطی باطله های معدنی:181
فاضلاب اسیدی چیست:182
روش های کاهش فاضلاب اسیدی :184
فرآوری و چگونگی تاثیر آن بر فاضلاب های اسیدی:187
تولید سرب و نگرانی هایزیست محیطی آن:194
آلودگی آلودگی محیط سرب:198
هشدارها:199
فصل چهارم:200
شیمی و آنالیز سرب:201
مشخصات شیمیایی:202
مقدمه :206
زمینه های تجربی و کیفی :206
رده بندی روش های تجزیه ای :207
روش های جداسازی :210
دستگاهوری در تجزیه:211
نگاه اجمالی:212
تبلور:212
تقطیر :213
رسوب دادن :213
استخراج:214
کروماتوگرافی:214
انواع کروماتوگرافی:217
انتخاب بهترین روش کروماتوگرافی:220
کروماتوگرافیتبادلیونی:222
رزین های متداول تبادلیونی:223
خواص رزین ها :224
تبادل گرهاییونی معدنی:226
انواع تقطیر :228
تعادل بخار با محلول آزوئوتروپ:229
آنالیز استریولوژیک کلومرول های کلیه بدنبال:238
مقدمه:238
مواد و روش کار:240
چرخه های بیوژیوشیمیاییو تعادل آب:246
روشهای تجزیه آب سرب:246
نقش نمزارها در حذف فلزات از آب :248
فواید دیگر نمزارها :253
ارزش های تجاری:256
منابع:257

 

فصل اول
زمین شناسی ساختمانی وتوضیحات اجمالی از معدن سرب راونج
بنام خدا
چـکـیده
امروزه کلیه مسائل مربوط به مهندسی پیوند عمیق و تنگاتنگی را با موضوع حفاظت محیط زیست پیدا کرده اند و این بحث علی الخصوص در زمینه علم معدنکاری نقش چشمگیر و پررنگتری دارد.هر مهندس و یا هر کارگر فنی که در معدن کار می کند باید نه تنها به توصیه های و متدهای پیشرفته در جهت ازدیاد تولید و راندمان کار توجه داشته باشد بلکه همواره در کلیه شرایط و مسیرهای منتهی به استخراج هر نوع ماده معدنی باید توجه کافی به محیط زیست را سر لوحه خود قرار دهد.
مساله حفاظت محیط زیست در عملیات معدن کاری چند سالی است که نظر متخصصان این رشته را در کشورهایدر حال توسعه به خود جلب کرده است.در حالی که در کشورهای در توسعه یافته وصنعتی این موضوع یکی از مسائل روز آنها استو برنامه ریزان سازمان های اجرایی در این زمینه مطالعات و تحقیقات وسیعی انجام داده اند و این امر ناشی از اهمیت موضوع مورد تحقیق می باشد.پروژه حاضر ابتدا نگاهی کوتاه به بحران منابع معدنی در جهان و در واقع میزان موجودیت و امکان دسترسی در سال های آتی به این منابع را با توجه به کنترل کننده های مختلف بررسی می کند.و اما در فصل بعد مساله از زاویه دیگر و دقیق تری بررسی خواهند شدو در واقع نگاهی دارد به ژئوشیمی نیاز و منابع معدنی چرا که بسیاری از مسائل زیست محیطی به فهم اصول پایه ژئوشیمی نیاز دارد که برحرکت آلدوه کننده ها حاکم است.و در بخش دیگر نگاهی کلی ،اما تازه تری به اثرات زیست محیطی سه بخش عمده عملیات معدنکاری یعنی اکتشاف ،استخراج وفراوری مواد معدنی دارد.
اما در بخش زمین شناسی ساختمانی معدن سرب روانج ابتدا نگاهی دارد به مشخصات عمومی معدن و سپس نگاهی دارد به بخش ها وتقسیمات و سازند هاو نوع زمین شناسی معدن سرب راونج ،و در مرحله بعد  تاریخچه زمین شناسی وچینه شناسی در دوران های مختلف را مورد بررسی قرار می دهیم.

مشخصات و خصوصیات سرب
سرب عنصر شیمیایی است که در جدول تناوبی با نشان (پی بی)  و عدد اتمی 82 وجود دارد.سرب عنصری سنگین ،سمی وچکش خوار است.که دارای رنگ خاکستری کدر می باشد.هنگامی که تازه تراشیده شده سفید مایل به آبی است اما در معرض هوا به رنگ خاکستری تیره تبدیل می شود.از سرب در سازه های ساختمانی،خازن های اسید سرب،ساچمه گلوله استفاده شده و نیز بخشی از آلیاژهای لحیم،پیوتر و آلیاژهای گدازپذیر می باشد.سرب سنگین ترین عنصر پایدار است.
خصوصیات قابل توجه سرب:
سرب فلزی است براق ،انعطاف پذیر،بسیار نرم،شدیدا چکش خوار و به رنگ سفید مایل به آبی که از خاصیت هدایت الکتریکی پایینی برخوردار می باشد.این فلز حقیقی به شدت در برابر پوسیدگی مقاومت می کند وبه همین دلیل از آن برای نگهداری مایعات فرسایشگر (مثل اسیدسولفوریک) استفاده می شود.با افزودن مقادیر خیلی کم آنتیموان یا فلزات دیگر به سرب می توان آن را سخت نمود.
کاربردها:
کاربردهای اولیه سرب عبارت از سازه های ساختمانی،رنگدانه های مورد اساتفاده در لعاب سرامیک و لوله های انتقال آب کاخ ها و کلیساهای بزرگ اروپا  در وسایل تزئینی،سقفها لوله ها و پنجره ها دارای مقادیر قابل توجهی سرب هستند.این فلز (در حالت عنصری) پس از آهن،آلومینیوم،مس و روی بیشترین کاربرد را دارد.موارداستفاده معمولی سرب عبارت است از:
در باطری های اسید سرب،در اجزای الکترونیکی،روکش کابل،لوله های سربی(اگر چه استفاده از اتصالات سربی در لوله های آب آشامیدنی در دهه 90 در آمریکا قانونی بو،امروزه کاربرد آنچنانی ندارد.) ،مهمات،درشیشه ها سرامیک شیشه های سربدار،در رنگ ها(از سال 1978 در آمریکا و به تدریج از دهه 60 تا دهه 80 در انگلستان ممنوع شداگر چه رنگ سطوح قدیمی می توانست تا 50 درصد وزن از سرب باشد) آلیاژها،ییوتر،اتصالات و مواد پر کننده دندان.همچنین در بام ها به عنوان درزگیر برای محافظت در برابر باران مورد استفاده قرار می گیرد.در گازوئیل (بنزین) به عنوان تترا اتیل و تترا متیل سرب برای کاهش صدای موتور کاربرد دارد.فروش بنزین سربدار در آمریکا از سال 1986 و در اتحادیه اروپا از سال 1999 ممنوع شد.
سرب یک ابر رسانا با دمای بحرانی 95.265 و20.7 درجه سانتیگرادمی باشد.

 

تاریخچه :
به علت فراوانی سرب (هنوز هم ان گونه است،تهیه آسان،کار کردن آسان با آن،اعطاف پذیری و چکش خواری بالا و پالایش راحت،حداقل از 7000 سال پیش مورد استفاده بشر می باشد.در کتاب خروج به این عنصر اشاره شده است.کیماگران می پنداشتند سرب قدیمی ترین فلز بوده و به سیاره زحل مربوط می شود.لوله های سربی که نشانه های امپراتوری روم را حمل می کردند هنوز هم به کار می رود.
در اواسط دهه 80 تغییر مهمی در الگوهای پایان استفاده از سرب به وجود آمده بود.بیشتر این تغییر ناشی از پیروی مصرف کنندگان سرب آمریکا از قوانین زیست محیطی بود که به طرز قابل ملاحظه ای استفاده از سرب را در محصولات به جز باطری از جمله گازوئیل،رنگ،اتصالات و سیستم های آبی کاهش داده یا حتی حذف کرد.
جداسازی:
سرب محلی در طبیعت یافت می شوداما کمیاب است.امروزه معمولا سرب در کانی های همراه با روی،نقره و بیشتر مس یافت می شود وبه همراه این مواد جدا می گردد.ماده معدنی اصلی سرب گالن است که حاوی 86.6 درصد سرب می باشد.سایر کانی های مختلف و معمول آن سروسیت و انگلسیت می باشد.اما بیش از نیمی از سربی که امروزه مورد استفاده قرار می گیرد بازیافتی می باشد.
سنگ معدن به وسیله مته یا انفجار جدا شده سپس آن را خرد کرده و روی زمین قرار می دهند. از آن سنگ معدن تحت تاثیر فرایندی قرار می گیرد که در قرن نوزدهم در استرالیا به وجود آمد.یک فرایند شناورسازی،سرب و دیگر مواد معدنی را از پس مانده های سنگ جدا می کند تا با عبور سنگ معدن،آب و مواد شیمیایی خاص از تعدادی مخزن که درون آنها دوغاب همیشه مخلوط می شود،عصاره ای به وجود آید.درون این مخزن ها هوا جریان یافته و سولفید سرب به حباب ها می چسبد و به صورتکف بالا آمده که می توان آن را جدا نمود.این کف (که تقریبا دارای 50 درصد سرب است) خشک شده سپس قبل از پالایش به منظور تولید سرب 97 درصد سینتر می شوند.بعد از آن سرب را طی مراحل مختلف سرد کرده تا ناخالصی های سبک تر بالا آمده و آنها را جدا می کنند.سرب مذاب با گداختن بیشتر به وسیله عبور دادن هوا از روی آن تشکیل لایه ای از تفاله فلز که حاوی تمامی ناخالصی های باقی مانده می باشد تصفیه شده و سرب خالص 99.9 درصدبه دست می آید.
ایزوتوپ ها :
سرب به طور طبیعی دارای چهار ایزوتوپ پایدار است204 و206 و207 و208 .سرب 206 و207 و208 همگی پرتوزا بوده و محصولات پایانی زنجیره فروپاشی پیچیده هستند که به ترتیب در 235 و238 و 232 رخ می دهند.          

 

     مقدمه:
محدوده مورد مطالعه معدن سرب راونج در استان مرکزی منطقه راونج بین قم و دلیجان (30 کیلومتری شهرستان دلیجان) بوده که در این معدن  زمین شناسی ساختمانی آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
از نظر موقیعت جغرافیایی این کارخانه در طول جغرافیایی 50 درجه و44 دقیقه و7 ثانیه ،در عرض جغرافیایی 34 درجه و 10 دقیقه و 18 ثانیه و در منطقه ای به ارتفاع 2115 متر از سطح دریا قرار دارد،دسترسی به کارخانه از کیلومتر 30 جاده آسفالته دلیجان- قم از طریق جاده فرعی به طول 18 کیلومتر امکان پذیر است.
   از روستاهای اطراف كارخانه‌ می‌توان به روستای راونج (شکل 4-1) در 5 کیلومتری کارخانه اشاره کرد.كارخانه سرب راونج در منطقه کوهستانی قرار دارد كه از نظر آب و هوایی دارای تابستان‌های معتدل و زمستان‌های سرد می‌باشد. تغییرات درجه حرارت سالانه متوسط بوده و از 20- درجه در فصل زمستان تا 30+ درجه سانتیگراد در فصل تابستان متغیر است]1[.
   به دلیل مساعد بودن آب و هوا در این مناطق روستاهای اطراف كارخانه از سكنه قابل توجهی برخوردار می‌باشند. قبل از راه‌اندازی معدن و كارخانه، مردم این نواحی اغلب از طریق دامداری و كشاورزی امرار معاش می‌كرده‌اند. در این منطقه رودخانه هایی جریان دارد كه آب مصرفی در این روستاها و نیزکارخانه از این رودخانه تأمین می شود. همچنین سد 15 خرداد در 20 کیلومتری کارخانه واقع شده است]1[.
 نام ماده معدنی: سنگ معدن سرب         [فلزی]    
 محصول: كنسانتره سرب و روی
 
   كارخانه سرب راونج در 30 كیلومتری شمال‌شرقی شهرستان دلیجان و در استان مركزی قرار دارد. از نظر جغرافیایی، این كارخانه در طول جغرافیایی50 درجه و 44 دقیقه و 7 ثانیه و در عرض جغرافیایی 34 درجه و 10 دقیقه و 18 ثانیه قرار دارد. با توجه به سولفیدی بودن كانسنگ معدن راونج، خط فرآوری این كارخانه شامل سنگ شكن فكی، سرند ارتعاشی، آسیای گلوله‌ایی، هیدروسیكلون، سلولهای فلوتاسیون و در نهایت تیكنر می باشد. در حال حاضر با توجه به توقف عملیات استخراج ازمعادن منطقه، خوراك كارخانه از معدن انگوران تأمین می‌شود كه در نتیجه محصول كارخانه كنسانتره سرب و روی می باشد. این واحد هم اكنون به عنوان زیر مجموعه شركت سوژمیران در سه شیفت كاری 8 ساعته مشغول فعالیت می باشد. در نهایت محصول این كارخانه شامل كنسانتره سرب با عیار 60-50 درصد و كنسانتره روی با عیار 24 درصد می‌باشد
استان:  مركزی
راهنمای نقشه 250000/1: قم    راهنمای نقشه 100000/1: كهك
[UTM:0 , 0]  [7,44,50 – 18,10,34]
فواصل از مكانهای مشخص
  مركز استان :

   مدار فرآوری
     4-1-2- تاریخچه راه‌اندازی معدن وكارخانه
   كانسار سرب راونج از ذخایر قابل توجه سرب در ایران می‌باشد كه علیرغم حجم كم ذخیره به علت عیار بالای سرب و نیز وجود نقره از اهمیت خاصی برخوردار است. ذخیره مزبور از ادوار گذشته در منطقه شناخته شده و آثار حفاری‌های قدیم در امتداد رگه‌های پرعیارآن قابل مشاهده است. .
   عملیات اكتشافی، طراحی، نصب و راه اندازی كارخانه تغلیظ كانسار راونج در سالهای قبل از انقلاب توسط شركت‌ بلژیکی انجام شد. شرکت سوژمیران بعنوان زیر مجموعه شرکت بلژیکی در این معدن فعال بود. بعد از انقلاب، بنیاد شهید اداره معدن و کارخانه را بر عهده گرفت كه پس از مدتی این بنیاد تصمیم به واگذاری شرکت به بخش خصوصی نمود که در نهایت شرکت سوژمیران تصمیم به خریداری مجدد معدن و کارخانه نمود. علیرغم گذشت نزدیك به 40-30 سال از راه‌اندازی معدن و كارخانه راونج در حال حاضر کارخانه با ظرفیت 270 تن كنسانتره سرب و روی در روز فعالیت می نماید. در شکل

  (4-2) نمایی از دفتر معدن نشان داده شده است]1
  4-1-3- زمین شناسی منطقه
  منطقه از سنگهای دوران سوم، همراه با نفوذیهای آذرین تشكیل یافته است و در برخی از نقاط منطقه معدنی تاقدیسهای کرتاسه که تحت تأثیر گسلها قرار گرفته اند به شدت خرد شده اند. کانی سازی سرب راونج در آهک توده ای و تشکیلات شیل دار قرار دارد.  
   4-1-4- ژنز کانسار سرب و نقره راونج
   کارشناسانی که در موردکانسار سرب و نقره راونج، اظهار نظر کرده اند، منشأ هیدروترمال را برای آن در نظر گرفته اند. گروه بلژیکی نیز ضمن بیان عدسی گالن دار در دولومیت های با منشأ متاسوماتیک تشکیل شده، ژنز معدن را اپی ژنتیک رسوبی تخمین زده اند.  
   4-1-5- ذخایر سرب و روی راونج
   در جدول (4-1) جمع بندی ذخایر اکتشافات جدید در معدن سرب راونج ارائه شده است. با توجه به این اطلاعات، ذخایر جدیدی که در طی 3 سال مطالعه، گروه اکتشافی معدن بدست آورده اند، مجموعا بالغ بر 341200 تن با عیار 94/5 درصد سرب می باشد. ذخایری که قبلا توسط گروه کارشناسان بلژیکی، اکتشاف و گزارش گردیده بود شامل 170000 تن با عیار 82/4 درصد سرب بود. در جدول (4-2) جمع بندی باقیمانده ذخایر، توسط کارشناسان بلژیکی برآورد شده است]1
[.
   در نهایت می توان گفت که معدن سرب راونج از سال 1375 دارای 500000 تن ذخیره با عیار 5/5 درصد سرب است که در حال حاضر عیار سرب معدن به 5/3 درصد کاهش یافته است  
   4-1-6- تجهیزات و ماشین آلات معدن و کارخانه راونج
   در جدول (4-3) ماشین آلات موجود در معدن و نیز خودروهای موجود در سال 1375ارائه شده
 است. متأسفانه بسیاری از این تجهیزات به فروش رفته و در حال حاضر موجود نمی باشند. در شکل (4-3)
   دریل واگن مورد استفاده در معدن سرب راونج مشاهده می شود. همچنین در شکل (4-4) نمایی دور از معدن راونج ارائه شده است
    4-7- مواد مصرفی كارخانه
   مواد عمده مصرفی در این کارخانه عبارتند از:
   الف- مواد شیمیایی مصرفی در واحد فلوتاسیون
   ب- آب
   ج- برق
   د- سوخت
   ه- مواد و قطعات مصرفی در واحد سنگ‌شكنی وآسیا

     4-7-1- مواد شیمیایی
   مواد شیمیایی مصرفی در این واحد شامل امیل گزانتات پتاسیم و اتیل گزانتات پتاسیم به عنوان کلکتور و روغن کاج و آیروفین به عنوان كف ساز است كه در واحد فلوتاسیون مورد استفاده قرار می‌گیرد. امیل گزانتات و كف‌ساز‌ها در مخازن آماده سازی، توسط آب رقیق شده و با غلظت مشخص مصرف می‌شوند. به طور متوسط میزان مصرف امیل گزانتات 300 سی سی در دقیقه می باشد.
   میزان مصرف امیل گزانتات و كف ساز در ماه های مختلف سال 1369 به صورت جدول (4-46) می‌باشد. در شکل (4-43) و (4-44) به ترتیب نمایی از امیل گزانتات جهت مصرف در سلول های فلوتاسیون و مخازن کلکتور و کف ساز مورد استفاده در خط فلوتاسیون مشاهده می گردد]1[.
  
   4-7-2- آب
   آب مصرفی این کارخانه توسط یک حلقه چاه حفر شده تأمین می شود. آب مورد استفاده در کارخانه بوسیله دو عدد مخزن آب با ارتفاع 4 متر و قطر 10 متر تأمین می شود. در شکل (4-45) نمایی از این دو مخزن در قسمت بالای کارخانه آورده شده است. مقداری از آب مصرفی كارخانه از آب بازیابی شده در تیكنر كنسانتره تأمین می‌شود.
  
   4-7-3- برق
   برق مصرفی كارخانه و ساختمان‌های اداری و مسكونی و آزمایشگاه از برق اصلی تأمین می‌شود. در جدول (4- 19) مقدار برق مصرفی در بخشهای مختلف معدن و کارخانه ارائه شده است]1[.
   4-7-4- سوخت
   سوخت‌ عمده مصرفی در این واحد گازوئیل است. به همین جهت 8 مخزن گازوئیل 20000 لیتری در کنار کارخانه وجود دارد که 3 تانك از این مجموعه فعال می باشد (شکل (4-46)).
   از دیگر سوخت‌های مصرفی در این واحد می‌توان به نفت و بنزین اشاره كرد.   
   4-7-5- مواد و قطعات مصرفی
   مواد و قطعات مصرفی در این واحد عبارتند از]1[:
   الف- فك‌های سنگ‌شكن فكی، گلوله ها، آستر آسیاها و توری سرندها
   ب- پارچه فیلتر
   ج- لاستیك نوار نقاله و سرندها
 نمایی از روستای راونج در نزدیکی معدن و کارخانه سرب راونج]1[
   نمایی از دفتر معدن و کارخانه راونج]1[
   نمایی از دریل واگن مورد استفاده در معدن]1[
   نمایی دور از معدن سرب راونج]1[    
 -9- عملكردكارخانه و معدن
   4-9-1- عملکردکاری
   همانگونه كه قبلاً اشاره شد، معدن سرب راونج از سال 1347 با حفر
 چاههای اکتشافی شروع به فعالیت كرده و بعد از چند سال، كارخانه تغلیظ در جوار معدن با ظرفیت خوراك 270 تن در روز به بهره‌برداری رسیده است. این كارخانه براساس عیار ورودی بالاتراز3 درصد سرب طراحی گردیده كه در صورت تأمین خوراك طی 350 روزكاری در سال، باید روزانه 20-2/16 تن كنسانتره سرب تولید نماید. لازم به ذکر است که اوج فعالیت معدن و کارخانه راونج مابین سالهای 76-1370 بوده است]1
[.
   براساس طراحی انجام شده، زمان كاری برنامه‌ریزی شده برای معدن و كارخانه سرب اونج به صورت جدول (4-21) می‌باشد. البته در حال حاضر به دلیل كاركرد بیش از حد دستگاه‌ها و فرسوده شدن آنها، زمان كاری مفید كارخانه با افت قابل توجهی مواجه شده است]1[.
     4-9-2- میزان استخراج و حمل مواد طی سالهای گذشته
   میزان استخراج مواد از معدن، حمل به کارخانه، متراژ حفاری طی
 سالهای 73-1371 در معدن و کارخانه سرب راونج در جدول (4
–    22) ارائه شده است. –     
   4-9-3- مصرف مواد آتشباری در معدن
   مواد موجود جهت استفاده درآتشباری شامل دینامیت، آنفو،کورتکس
، فتیله، چاشنی الکتریکی و چاشنی معمولی است که در جدول (4-23) به
 همراه دفعات آتشباری در بین سالهای 73-1371 ارائه شده است]1[. 
   4-9-4- مواد مصرفی کارخانه
   مواد مصرفی کارخانه شامل گلوله، امیل گزانتات پتاسیم، اتیل گزانتات پتاسیم، سیلیکات سدیم، آهک، دافرات، سولفور سدیم و کربنات سدیم می باشدکه میزان مصرف آنها مابین سالهای 73-1371 در جدول (4-24) ارائه شده است]1[.
توصیف فرآیند
   كانسنگ سرب استخراجی از معدن و یا کانسنگ سرب و روی ورودی از معدن انگوران، پس از همگن‌سازی توسط لودر بر روی گریزلی ریخته می شود. آنگاه مواد توسط فیدر شاتونی وارد بونکر ذخیره 80 تنی شده كه مواد خروجی از بونکر وارد سنگ شکن فکی می شود. خروجی سنگ شکن فکی با d80 کوچکتر از 1 سانتیمتر، وارد سرند دو طبقه می شود که طبقه فوقانی سرند به عنوان ضربه گیر عمل می‌كند. به این ترتیب مواد درشت تر از یک سانتیمتر بالای سرند به داخل سنگ شکن برگشت داده می شود. مواد زیر سرند با دانه بندی زیر 1 سانتیمتر، وارد دو عدد بونکر ذخیره مواد 75 تنی می شود. تقسیم مواد به دو بونکر به صورت کنترلی بوده که دائماً یک مخزن در حال پرشدن و مخزن دیگر در حال تخلیه است. مواد از داخل این بونکرها بوسیله نوارنقاله وارد آسیای گلوله ای می شود.
آسیای گلوله ای به قطر 2 متر و طول 3 متر مواد را تا d70 کوچکتر از 200 مش خرد می نماید. سپس مواد وارد2 عدد هیدروسیکلون شده و ته ریز آن به داخل آسیا برگشت داده می شود. سرریز هیدروسیکلون وارد تانکهای آماده ساز می شود كه در آنجا سولفورسدیم و امیل گزانتات سدیم و یا پتاسیم به عنوان کلکتور، روغن کاج و دافرات به عنوان کف ساز و نیز سیلیکات سدیم به عنوان متفرق کننده سرب اضافه می گردد.
   مواد خروجی از سر ریز هیدروسیكلون جهت آماده‌سازی خوراك فلوتاسیون وارد مخزن آماده‌سازی می‌گردد. در این مخزن، پالپ با كلكتور امیل گزانتات در حدود 300 سی سی در دقیقه و كف‌سازهای روغن کاج و یا آیروفین و نیز فعال کننده سولفور سدیم، وارد واكنش می‌شود. امیل گزانتات موجب هیدروفوب شدن سطح گالن شده و در نهایت منجر به فلوته شدن آن در pH حدود 9-8 می‌گردد. جهت تنظیم pH از ماده خاصی استفاده نمی‌شود. pH مذكور با توجه به ویژگی‌های كانسنگ و مواد مصرفی تنظیم می‌گردد. كلكتور و كف‌ساز مصرفی، در مخزن جداگانه ای تهیه شده و با دبی مورد نظر وارد تانك آماده‌ساز می‌شود. همزمان كلكتور و كف‌ساز مورد نیاز در ورودی سلول‌های رافر و رمق‌گیر اضافه می‌شود. پالپ، بعد از آماده سازی وارد 2 عدد سلول رافر سرب می شود. سرریز دو سلول وارد محل انباشت کنسانتره سرب شده و ته ریز آنها وارد 6 عدد سلول رافر دوم می گردد. در ابتدای سلولهای رافر دوم، سولفور سدیم و امیل گزانتات اضافه می گردد. سرریز سلول های رافر دوم وارد سلولهای رمق گیر می شود. سرریز سلولهای رمق گیر وارد سلولهای شستشوی اولیه گردیده و ته ریز آن وارد 8 عدد سلول شستشوی مجدد می شود. ته ریز سلولهای شستشوی مجدد وارد 8 عدد سلول رمق گیر سرب (رافر روی) می گردد که ته ریز آن به عنوان باطله سرب (کنسانتره روی) وارد حوضچه باطله سرب (حوضچه کنسانتره روی) و یا واحد فلوتاسیون باریت که در حال حاضر غیر فعال است، می گردد. سرریز سلولهای شستشوی مجدد به همراه سرریز سلولهای رافر روی، وارد 6 عدد سلول رمق گیر ثانویه شده که سرریز آن به داخل سلولهای رمق گیر اولیه برگشت داده می شود.كنسانتره های حاصل از واحد فلوتاسیون پس از آبگیری در تیکنر وارد یك فیلتر استوانه‌ای شده كنسانتره سرب با رطوبت 15-5 درصد حاصل می‌شودكه این كنسانتره به انبار كنسانتره ارسال می‌گردد]1[.
   در شکل (4-9) فلوشیت فعلی کارخانه مشاهده می شود. در شکل (4-10) نیز بخش غیرفعال کارخانه که شركت بلژیکی طراح کارخانه جهت بازیابی باریت از آن استفاده می نمودند، ارائه شده است]1[.
مشخصات خوراك و محصولات كارخانه
   خوراك كارخانه كانسنگ سرب با عیار متوسط 5/3-3 درصد بوده كه از معدن سرب راونج در مجاورت كارخانه تأمین می‌شود. حداكثر فاصله كارخانه تا معدن 5 كیلومتر می‌باشد. مقدار خوراك مصرفی كارخانه روزانه 270 تن كانسنگ سرب با كانی اصلی گالن است]1[. 
     محصول كارخانه نیز كنسانتره سرب با عیار 60-50 درصد بوده و مقدار تولید آن متناسب با عیار و سختی خوراك مصرفی كارخانه می‌باشد. كنسانتره تولید شده در این كارخانه به دلیل بالا بودن عیار نقره كه در حدودppm1500-1200می باشد از اهمیت خاصی برخوردار است. محصول تولید شده در این واحد، به كشورهای بلوک شرق صادر می‌گردد. مشخصات خوراك و محصول كارخانه سرب راونج در جدول (4-4) آورده شده است
   در شکل های (4-5) و (4-6) به ترتیب نمایی از خوراک ورودی کارخانه كه از معدن سرب راونج و معدن سرب و روی انگوران تأمین می‌شود، نشان داده شده است. در شکلهای (4-7) و (4-8) نیز به ترتیب حوضچه کنسانتره سرب و کنسانتره روی اشاره شده است]1[.
  لازم به ذکر است، در صورتی که معدن نتواند خوراک کارخانه را برای مدتی تأمین نماید ازسنگ معدن روی معدن انگوران استفاده می شود. باتوجه به این واقعیت كه معدن انگوران از نظر
  كانی سازی بسیار متنوع و متفاوت می باشد، امكان استفاده از خوراك های مختلفی در كارخانه وجود دارد و به عبارت بهتر محصولات متنوعی نیز قابلیت تولید را خواهند داشت. دو نوع خوراك پرعیار و كم عیار در این واحد موجود می باشد. پرعیار و كم عیار بودن خوراك براساس عیار روی می باشد. خوراك پرعیار به خوراكی گفته می شود كه حدود 30% روی و 10% سرب داشته باشد. خوراك كم عیار به طور متوسط دارای 5/21% روی و 5/7% سرب می باشد[1].
– تعداد پرسنل
   کل پرسنل کارخانه در حال حاضر 38 نفر می باشد. در جدول (4-20) تحصیلات و تعداد پرسنل کارخانه و معدن سرب راونج ارائه شده است]1[.
   مواد مصرفی کارخانه شامل گلوله، امیل گزانتات پتاسیم، اتیل گزانتات پتاسیم، سیلیکات سدیم، آهک، دافرات، سولفور سدیم و کربنات سدیم می باشدکه میزان مصرف آنها مابین سالهای 73-1371 در جدول (4-24) ارائه شده است]
قدیمی ترین رخنمونهای این محدوده ،مربوط به پرکامبرین و از جنس گنایس ، شیست و مرمر است که  در این محدوده گسترش  دارد. سن سنگ درونگیر مرکزهای معدنی این ناحیه متعلق به سیلورین،دونین،کرتاسه وائوسن –الیگوسن می باشد.کانی سازی در این محدوده،بیشتر مربوط به فعالیعتهای ماگماتیسم از نوع پلوتونیک به ویژه توده های نیمه عمیق می باشد.محلولهای کانه ساز حاوی عناصرسرب و نقره که با این سنگها و توده های نفوذی دیگر بالا آمده اند به موجب ایجاد دگرسانی گرمابی در سنگهای اطراف و تشکیل کانسارهای سرب گردیده اند.کانی سازی به صورت رگه ها،رگچه ها،کیسه ای وافشان وگاه از تیپ متاسوماتیک با پاراژنز سولفوره –اکسیده در منطقه ظاهرمی شوند،پاراژنزسولفوره ازنوع گالن-اسفا لریت می باشد.
عوامل کنترل کننده کانی سازی معمولا محلولهای گرمابی کانه ساز وهمچنین وجود شکستگیها و حفرات به عنوان کانالهای حمل مواد معدنی هستند.
مقدمه:
طرح پی جویی وبررسی و مطالعه کانسارهای سرب معدن راونج از اهداف این پروژه می باشد.
وجود تعداد زیادی معادن دراستان مرکزی دال بر وجود پتانسیل معدنی قابل توجهی از قدیم دراین منطقه می باشد.
معدن راونج جزوه اولین معادنی در ایران می باشد که شروع به کار کرده است واین معدن حدودا  50 سال می باشد که آغاز به کار کرده وهنوز هم به کار خویش ادامه می دهد ،این معدن توسط یک شرکت بلژیکی به بهربرداری رسیده وآغاز به کار کرده است واولین معدنی در ایران می باشد کارخانه کانه آرایی در آن   توسط بلژیکی ها به بهربرداری رسیده است . در این معدن ازهمان ابتدا بلژیکی ها کار می کردند وتا چند سال پیش هم خودشان در این معدن مشغول به کار بودند تا این درسال های اخیر به یک شرکت ایرانی واگذار شد وهم اکنون این شرکت ایرانی کار خود ادامه می دهد.
جالب است که بدانید که روستای راونج اولین روستایی در ایران می باشدکه از حدود 50 سال پیش آب لوله کشی شده وبهداشتی استفاده می کرده اند ، وهم چنین اولین روستایی بوده است که در آن فاضلاب شهری در آن
وجود داشته است ،در صورتی که شهری همانند تهران که پایتخت ایران می باشد هنوز فاضلاب شهری ندارد و جدیدا” به فکر آن افتاده اند.
روش کار و نحوه پی جویی های زمین شناسی: چنانکه می دانیم روش کار پی جویی سیستماتیک زمین شناسی شامل برداشتهای سطحی و بررسی زمین ریخت شناسی ،زمین ساخت ،فعالیعت ماگمایی و آتشفشانی ، دگرگونی ، چینه شناسی ،آبشناسی وآبهای زیر زمینی و آبهای سطحی ،بررسی عکس های هوایی منطقه و کارتوگرافی و نیز نمونه گیری از حفریات گذشته و برداشت ترانشه و چاهک نمونه برداری جهت مطالعات سنگ شناسی و کانی شناسی و تجزیه و تحلیل شیمیایی و نیز پیشنهاد مطالعات ژئوفیزیکی و در نهایت تهیه نقشه های زمین شناسی  می باشد. با انجام عملیات های بالا می توان به تحلیلی در ارتباط با کانسارهای سرب با وضیعت چینه شناسی ،زمین شناسی ،زمین ساختی ،ماگماتیسم و دگرگونی ناحیه دستیافت.
وضیعت آ ب وهوایی وپوشش گیاهی :
هوای منطقه ،کاملا خشک وبیابانی ونیمه کوهستانی است.منطقه به صورت کویری است که تابستان آن گرم و خشک است ،به خصوص در مناطق کم ارتفاع و هموار و زمستان آن نیزسرد وخشک است.اختلاف درجه حرارت بین شب وروزدر فصل گرما خیلی زیاد می باشد.
شرایط زندگی :
زندگی دراین منطقه همانند بیشتر مناطق کویری با مشکلاتی روبرو می باشد از جمله این مشکلات نبودن امکانات زندگی و درمانی ، مشکلات بیکاری ،مشکلات خدماتی ،مشکلات رفاهی ،آموزشی ،رفت  وآمد وغیره…… می باشد.
شمه ای در مورد سن زمین:
با اینکه چینی ها ،مصری ها ویونیان از بهترین ستاره شناسان بودهاند که درباره قدمت زمین صحبت کرده اند ،ولی به نظر نمی رسد که سن زمین را چندان صحیح تخمین زده باشند. هندی ها اولین ملتی بودهاند که درباره سن زمین عدد به کار برده وخلقت زمین را به 101/947/972/1 سال قبل از تاریخ مسیح نسبت داده اند .کپرنیک در سال 1616و گالیه در سال 1633 هریک در مورد سن زمین تحقیقاتی و کارهایی انجام داده اند.
از اواخر قرن هجدهم دانشمندانی نظیر جیمزهوتون (James Huton) ژان لوئی (Jean Louis) و ژیرود- سولر (Giraud – Soulaire)متذکر شده اند که پدیده های زمین شناسی میلیون ها سال طول کشیده اند
در قرن نوزدهم ،زمین شناسان اعداد دقیق تری درباره سن زمین نمودند ،از جمله لیل (Lyell) زمان ادوار فسیل دار زمین را 240 میلیون سال ازیابی نمود،اما وال کت (Walcott)با در نظر گرفتن سرعت رسوب گذاری ،سن زمین را ده برابر کمتر تخمین زده اند ،با همین طول رئید (Reade)در سال 1890 سن زمین را از کامبرین تا عهد حاضر 600 میلیون سال تخمین زده اند .
در سال 1896 با کشف رادیو اکتیویته مصنوعی توسط رکرل (Recquered)و در سال 1903 مطالعات کوری (Curie)درباره تشعشات رادیوم و سرانجام در سال 1906 روترفورد(Rutherford)پی برد که سن سنگهای زمین را می توان با در نظر گرفتن مقدار هیلم در کانی های رادیواکتیو آنها را محاسبه نمود.
هلمز (Holmes)،در سال 1931 با روش اورانیوم سرب ،نتیجه گرفت که سن زمین از 1460 میلیون سال می گذرد و احتمالا کمتر از 1600 میلیون سال نیست .مطالعات و بررسی های جدید و مدرن امروزی درباره سن مطلق زمین (مبتنی بر روش های پتاسیم ،ارسنیک ،اورنیوم ،سرب ،روبیدیوم ،استرونسیم ،اورانیوم235و238) با استفاده از روش های طیف سنج توده ای (Mass Specterometer)سن قدیمی ترین سنگهای قشر زمینیعنی سنگهای گنیس Amitsop و سنگهای سبز غرب گروئنلند را در نزدیک به 3800 میلیون سال مشخص می نماید. به طور کلی امروزه سن زمین را 4600 میلیون سال می دانند چون اولا سن رادیو متری اورانیوم –استرانسیوم متئوریت ها از جمله متئوریت دره شیطان در آریزونا 4600 میلیون سال تعیین گردیده ،ثانیا قدیمی ترین سنگهای کره ماه پس از زمین نیز همین سن را دارا هستند .
منشاء حیات:
نظر به اینکه اصولا عوامل محیطی بیوسفر(Biosphere)در لیتوسفر ،هیدروسفر واتمسفر تاثیر دارد،ابتدا باید دانست محیط های فیزیک وشیمیایی در 3500 میلیون سال پیش چگونه بوده است .مطالعات انجام شده نشان می دهد که:
پس از سرد شدن زمین ،گاز کربنیک به طور وسیعی روی سیلیکات های سطح کره زمین منتشر گردیده است و به محض اینکه درجه حرارت قشر زمین از 374 درجه پایین تر آمده است تدریجا آبها تشکیل و ضخامت متوسطی از هیدروسفرروی کره به طوریکنواخت گسترده شده است .اگر چه در آن هنگام تمامی آبهای موجود امروزه در روی کره زمین در سطح کره ظاهر نشده بود ه،ولی به جهت وجود گازهائی نظیر CO2 ،فشار به حد کافی بوده و تقریبا تمامی گاز کربنیک آزاد در اتمسفر ،در آبهای اقیانوسها محلول بوده است . بدین منوال اقیانوسهای اولیه تشکیل گردیده وآبها سریعا نمکهای مختلف ،از جمله فسفات ها را در خود حل نموده اند ،در حالی که گازهائی نظیر NH3,CO2 و کربورهای فلزی نیز وود داشته اند. به طورکلی دریاهای اولیه گرم ،شور،غذادهنده(مغذی)وبا PHکمی قلیایی مشخص بوده که هالدن(Haldane)آن را سوپ اولیه نام نهاده است.
تعریف علم چینه شناسی :
چینه شناسی (Stratigraphy) از دو واژهیونانی Stratos به معنی چینه (لایه –طبقه)و کلمه graphos به معنی نگاشتن ترکیب شده است وعلمی است که اصولا از روابط موجود بین طبقات سنگهای رسوبی بحث می کند.مطالعات چینه شناسی ازیک طرف مبتنی بر شناخت توالی طبقات رسوبی در زمانهای مختلف زمین شناسی به منظور پی بردن به تاریخ حوادث زمین وتکامل موجودات بوده ،از طرف دیگر تغییرات جانبی رخساره ها در مکان های مختلف را بررسی می کند که به وسیله آن با وضع جغرافیائی گذشته زمین در هر زمان آشنا می شویم.
به طور کلی در مطالعات چینه شناسی حوادث مختلف زمین شناسی از قبیل تکامل موجودات جانوری (Fauna)،موجودات گیاهی (Flora)،و تحول سنگهای مختلف زمین (مانند پدید های ولکانیسم
 ،گرانیتیزاسیون،رسوب گذاری ،دگرگونی و غیره…)مورد بررسی قرار می دهد.امروزه به عبارت ساده منظور از علم چینه شناسی ،مطالعه وشناخت رخساره ها در زمان و در مکان های مختلف و ارتباط آنها بایگدیگر می باشد.
ارتباط چینه شناسی با سایر علوم زمین شناسی:
این علم با تمام علوم زمین شناسی کم وبیش در ارتباط است در این مورد فسیل شناسی اساس و پایه علم چینه شناسی به شمار رفته،این دو رشته رابطه نزدیکی بایکدیگر پیدا میکند.در اصل پیوستگی لایه های رسوبی شناسایی خواص سنگ شناسی هر رخساره ،چینه شناسی را با علم سنگ شناسی مربوط می کند و سرانجام اصل روی هم قرار گرفتن طبقات که ممکن است در اثر عوامل تکتونیکی تغییرکرده باشد ،جهتیافتن طبقات هم زمان و ایجاد تطابق (Correlation) چینه شناسی بین آنها ،علم تکتونیک را با چینه شناسی مربوط می کند.
علاوه براصول نامبرده می توان از روی قواعد و قوانین رسوب شناسی ابتدا وانتهای تشکیلیک طبقه رسوبی را دقیقا تعیین کرد.علم چینه شناسی نقش مهمی در زمینه های مختلف زمین شناسی اقتصادی دارد.ازاین علم در حفاری های مربوط به ذخائر نفت آب و همچنین در کشف کانسارهای رسوبی و تعیین سن نسبی رگه های معدنی استفاده می نمایند.مثلا با استفاده از چینه شناسی وضع ساختمانی مخازن زیر زمینی نفت ،سن نسبی و نوع سنگ پوشش و سنگ مخزن این مخازن و سرانجام وضع ساختمان زمین شناسی مناطق نفت خیز را مشخص می نمایند .در حفاریهای مربوط به آبهای زیر زمینی نیز برای شناسایی چگونگی وضع ساختمانیویافتن طبقات غیر قابل نفوذ وعمق سطح ایستابی از چینه شناسی استفاده می شود .
علم چینه شناسی کمک شایانی به کشف کانسارهای رسوبی از قبیل بوکسیت ،سولفورها،نیتراتها،فسفاتها ،خاک نسوز (کانی های رسی)،زغال سنگ و از این قبیل … که هریک تحت شرایط خاص رسوبی در ادوار مختلف زمین شناسی تشکیل شده است می نمایید.      
تعیین سن هر نوع فعالیت ماگمائی و دگرگونی که با تشکیل کانسارها توام باشد نیز از نظر اکتشاف معادن حائز اهمیت است،مثلا کانسارزایی وسیع مس ایران را مربوط به فعالیت ماگمایی پالئوژن می دانند که کانسارهای پورفیری در سنگهای گرانودیوریتی پالئوژن کرمان و آندزیت های محتوی عباس آباد از این مقوله به شمار می آیند.
اصول چینه شناسی واستفاده از رخساره ها در چینه شناسی:
به منظور چینه شناسیطبقات،شناسائی رخساره ها از مسائل اساسی و مهم به شمار می رود بنا به تعریف گرسلی،رخساره یک سنگ رسوبی عبارت است از مجموعه خواص و صفات سنگ شناسی و دیرینه شناسی آن است.رخساره ها هم به طریق ماکروسکپی و هم به روش میکروسکپی مورد مطالعه قرار می گیرد.مطالعه آنها در مقیاس میکروسکپی مطالعات دقیق تری به ما می دهد.
مطالعه رخساره های میکروسکوپی یا میکروفاسیس ها اولین بار در سال 1952توسط پرفسورژان کوویلیه دانشمد فرانسوی پیشنهاد شده است.کوویلیه میکروفاسیس یک سنگ رسوبی را عبارت از مجموعه صفات کانی شناسی و دیرینه آن سنگ در مقیاس میکروسکپی می داند.از مطالعه رخساره ها به مقیاس میکروسکپی نه تنها برای تعیین سن نسبی طبقات و تطابق چینه شناسی آنها استفاده می شود ،بلکه اطلاعات با ارزشی نیز درباره شناسائی وتفسیر حوضه رسوبی ومحیط زیست موجودات در گذشته وشناسائی وضع جغرافیائی زمین در قدیم به دست می آید.
اصول چینه شناسی در محیطهای رسوبی:
الف-رخساره های محیط خشکی:
از رخساره های محیط خشکی می توان انواع زیر را نام برد:
(1)    رخساره های بادی که شامل ماسه های بادی،لس یا گل رستهای زرد رنگ است که به ندرت حاوی آثار و بقایای جانوران گیاهان خشکی می باشد.
(2)    رخساره های رودخانه ای که بیشتر از آبرفتها و تراس های رودخانه ای تشکیل شده است.
(3)    رخساره های سیلابی ؛آبرفتهای پای دامنه ای ارتفاعات از این نوع رخساره هاست.
(4)    رخساره ها کولابی شامل رسوبات حاوی ژیپس و نمک و بقایای جانورانی است که آب اتفاقا به این محیط آورده است.
(5)    رخساره های دریاچه ای مشتمل بر مارن و آهک هائی است که در نتیجه ته نشست شیمیائی شده است.
(6)    رخساره های یخچالی متشکل از گل رستهای حاوی قلوه سنگهای مختلف مخصوصا سنگهای صیقلی و سنگهای مخطط می باشد که به وسیله یخچالها بر جای مانده است.
ب- رخساره های دریائی :
شناسائی رخساره های دریائی مستلزم شناسائی محیط مختلف تشکیل آنها در دریا هاست.به طور کلی محیط های دریا ئی را می توان از چند نظر تقسیم کرد:
(1)    از نظر شکل شناسی و عمق.
(2)    از نظر محیط زیست و گسترش جغرافیائی و موجودات دریا ئی .
(3)    از نظر گسترش انواع رسوبات دریا ئی.
(1)    تقسیم محیط های دریائی از نظر شکل شناسی و عمق:
به عقیده لومبار زمین شناس بلژیکی ،کرانه دریا معمولا از یک قسمت کم و بیش مسطح یا دارای شیب ملایم به طرف دریا تشکیل می گردد که به آن فلات قاره می ویند.دنباله این قسمت که دارای شیب تند بوده و به اعماق دریا منتهی می گردد ،اصطلاحاشیب قاره نامیده می شود.باید توجه داشت که تقسیم بندی فوق کلی وبیشتر مربوط به حوضه رسوبی از نوع اتلانتیک یا اقیانوس اطلس بوده و مسلما امکان وجود برجستگی ها و شکافهای نسبتا عمیق در هر یک از مناطق دریائی وجود دارد و چه بسا این امر موجب می شود که به عنوان مثال در برخی مناطق عمیق دریا برجستگی های کف دریا تا نزدیکی سطح آب برسد.واضح است که در این صورت شرایط زیست موجودات در روی این برجستگی ها مشابه مناطق عمق نبوده بلکه شباهت به مناطق کم عمق دارد.بنابراین محیط های دریائی همگی از نظر شکل شناسی و محیط زیست جانوران یکسان نیستند و شرایط غیر عادی در هر منطقه دریا ئی ممکن است وجود داشته باشد.
از نظر عمق می توان مناطق زیر را در دریاهای شبیه اقیانوس اطلس مشخص نمود.
–    منطقه ساحلی بین جزر و مد یا اینترتایدال که تغییرات سطح آب معمولا بین جزر ومد است.
–    منطقه کم عمق یا ساب تا یدال که زیر حد جزر و یا بین حد جرز و عمق 200 متر   قرار داشته و فلات قاره را در بر می گیرد.
–    منطقه عمیق بین 200 متر تا 2000متر که شیب قاره را شامل می گردد.
–    منطقه بسیار عمیق شامل قسمتی از دریا که عمق آن از2000 یا 3000 متر تا عمق 6000متر بیشتر باشد این منطقه را هادال گویند.
(2)    تقسیم بندی محیط های زیستی دریا ئی:
محیط بنتیک از نظر زیست موجودات به دو منطقه کم عمق و عمیق تقسیم می گردد:منطقه کم عمق شامل منطقه روشن و حاوی موجودات بنتوس است که به طور فراوان و متنوع در این منطقه گسترش دارد. این منطقه تا عمق 200 متر ادامه دارد.
منطقه کم عمق خود به دو منطقه تقسیم می شود:
–    منطقه ساحلی به منطقه محصور بین جزر و مد دریا اطلاق می گردد.
–    منطقه ساب لیتورال که از عمق 40 یا50متری تا دعمق 200 متری باشد .
–    منطقه نیمه عمیق و عمیق:این منطقه از عمق 200متر شروع شده،شامل تمام محیط کف دریا تا اعماق زیاد می باشد. در این منطقه دیگر نور خورشید نفوذ نداشته،درجه حرارت پایین و یا با ازدیاد عمق رو به نقصان می گذارد.آب دریا ساکت و آرام و به علت عدم وجود نور موجودات گیاهی کلرو فیل

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

فروش مال مرهونه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 فروش مال مرهونه دارای 51 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فروش مال مرهونه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست
فصل اول کلیات:
مقدمه 2
جریان ماوقع 3
بند اول – نظرات مختلف موجود راجع به رأی وحدت رویه 6
بند دوم- اشكالات رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور 15
بند سوم- تفسیر بعدی رأی وحدت رویه و لازم الاتباع نبودن آن 21
نحوه اجرای حكم

فصل دوم
خرید و فروش املاک رهنی 27
آیا فروش ملک مرهونه با حفظ حقوق مرتهن بدون رضایت او جایز است

فصل سوم: نتیجه گیری
نتیجه‏گیری 42
منابع

مقدمه:
در مورد اثر اجازه مرتهن بر معامله راهن، نظرات متفاوتی از ناحیه فقها و حقوقدانان ابراز شده است، برخی بر این عقیده‏اند که مرتهن با اجازه در بیع، حق خود را بر عین مرهونه ساقط کرده است، مگر زمان وقوع اجازه و شرط خلاف آن شده باشد و برخی دیگر اعتقاد دارند اجازه مرتهن به معنای پذیرش صحت بیع همراه با صحت رهن است. ولی به نظر می رسد چون حقوق مرتهن در سند انتقال قید شده است حق مرتهن بر عین مرهونه ساقط نمی‏شود و در صورت انتقال ، مثل این است که مرتهن موافقت خود را با رهن ثالث اعلام کرده است. بنابراین اثر اجازه مرتهن موافقت وی با انتقال عین مرهونه است. و در صورت حلول دین و عدم پرداخت بدهی، مرتهن حق استیفاء طلب خود را از طریق فروش عین مرهونه دارد. اما رد مرتهن مانند رد مالك در معامله فضولی نیست كه به محض رد، موجب بطلان معامله شود چون رد مالك در معامله فضولی، ایجاب بعمل آمده توسط فضولی را زایل می نماید، و سببی برای صحت معامله بعد از تنفیذ باقی نمی ماند. اما در فروش عین مرهونه، راهن (فروشنده) خود مالك است و مرتهن نقشی در این معامله ندارد و اجنبی از قضیه است، بنابراین رد وی (مرتهن) بلااثر می باشد و تنها حق وی استفاده از عین مرهونه برای استیفاء طلب خود – در صورت حال شدن دین و عدم پرداخت – می باشد.

منابع:

1. انصاری؛ علامه شیخ مرتضی؛ مکاسب؛ ج 4 ؛ انتشارات تراث شیخ ؛ هـ.ق.
2. امام خمینی ؛ آیت الله روح الله؛ تحریر الوسیله؛ ج 2 منشورات مستشاریه الثقافیه للجمهوریه الاسلامیه الایرانیه بدمشق 1407 هـ .ق
3. آملی؛ آیت الله میرزا هاشم؛ المحاضرات فی فقه الرهن. با مقدمه و تحقیق و تعلیق دكتر سید مصطفی محقق داماد؛ چاپ اول 1386؛ مركز نشر اسلامی.
4. خراسانی؛ آیت الله وحید؛ منهاج الصالحین؛ جلد سوم؛ باب معاملات؛ نرم افزار انتشارات جامع فقه اهل بیت.
شمس؛ دكتر عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته؛ جلد نخست؛ چاپ بیستم؛ پائیز 1378 انتشارات دراك.
5-شهیدی؛ موسی؛ موازین قضایی (حقوقی – جزایی – اداری- امور وكلاء) «دادگستری» محكمه عالی انتظامی از نظر تخلف اداری ؛ چاپ سوم 1340.
6-طباطبایی یزدی؛ آیت الله سید محمدكاظم؛ سؤال و جواب به اهتمام دكتر سیدمصطفی محقق داماد چاپ اول 76.
7-ماهنامه قضاوت؛ ماهنامه آموزش دادگستری استان تهران؛ شماره 16؛ سال 89.
8-مجموعه دیدگاهها حقوقی و قضایی دادگستری استان تهران؛ سال 82 ؛ به اهتمام معاون آموزش دادگستری استان تهران؛ نشر اشرافیه؛ جلد 4؛ چاپ اول.
9-مجموعه مذاكرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی كشور؛ سالهای 1376و 1377؛ انتشارات دیوان عالی كشور.
10-محمدی؛ دكتر ابوالحسن؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی؛ چاپ بیست و هشتم؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ سال 1386.
11-روح‌الله الموسوی‌الخمینی، ‌تحریرالوسیله، تهران، منشورات مکتبه اعتماد الکاظمی، الطبعه السادسه، 1407 هـ.ق، الجزالثانی، ص 9.
12-ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی ‌)عقود اذنی- وثیقه‌های دین)، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم، 1378، صص 585-584.
13-مذاکرات و آرای هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور سال 1376، دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان‌عالی کشور، چاپ اول، تهران، 1378، ص 434

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی عوامل موثر برای ایجاد انگیزه معلمان نسبت به احراز پست مدیریت مدارس

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی عوامل موثر برای ایجاد انگیزه معلمان نسبت به احراز پست مدیریت مدارس دارای 82 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی عوامل موثر برای ایجاد انگیزه معلمان نسبت به احراز پست مدیریت مدارس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب
فصل اول : طرح تحقیق
مقدمه 2
بیان مسئله 4
اهمیت و ضرورت تحقیق 8
اهداف تحقیق 9
فرضیات تحقیق 10
تعریف دوره های ضمن خدمت 10
تعریف مفهومی اثر بخشی 11
متغیرها 12

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه 14
ادبیات تحقیق 15
تاریخچه آموزش ضمن خدمت در وزارت آموزش و پرورش 15
مفهوم آموزش ضمن خدمت 17
لزوم توجه به آموزش ضمن خدمت و اهمیت اقتصادی آن 18
مزایای آموزش کارکنان 19
مفهوم آموزش کارکنان 22
اهداف آموزش ضمن خدمت 23
اصول آموزش ضمن خدمت 25
انواع آموزش 29
تقسیم بندی یونسکو از آموزش های ضمن خدمت 31
آموزش ضمن خدمت معلمان در برخی از کشورها 33
تحقیقات داخلی 38
پیشینه تحقیق خارجی 51

فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه 56
روش تحقیق 56
جامعه آماری 57
نمونه آماری 57
روش نمونه گیری آماری 57
ابزار اندازه گیری 58
پایایی 58
روایی 59
تجزیه وتحلیل داده ها 59

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه 62
آمار توصیفی 62
آمار استنباطی 78

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
مقدمه 86
بحث و نتیجه گیری 87
محدودیت های تحقیق 90
پیشنهادات تحقیق 91
پیشنهادات به منظور تحقیقات بیشتر 93
منابع 94
پرسشنامه 100

:چكیده
داشتن انگیزه در كاری رابطه مستقیم با بهبود نتیجه به دست آمده دارد یعنی هر چه قدر انگیزه در كاری پر نگ تر ،‌دیده شود نتیجه بهتری حاصل می‌شود. بدیهی است كه شغل و كار یكی از مسائل مهم در زندگی هر فرد می‌باشد كه گاه به صورت حساب شده وب رنامه ریزی شده انتخاب می‌شود وگاه بدون هیچ گونه برنامه و تفكری آنچه مسلم است داشتن انگیزه در هر كاری تأثیر بسزایی درنتیجه خواهد داشت.
همه ما می دانیم یكی از سازمانهایی كه در تعلیم و تربیت نیروی كار آمد انسانی جامعه نقش كلیدی دارد آموزش و پرورش است كه وظیفه بسیار مهمی در شناختن و شكوفا كردن استعدادهای پیچیده ترین شاهكار خلقت را دارد ، پس باید با ایجاد انگیزه قوی در دست اندركاران امر خطیر تعلیم و تربیت برای بهبود و بالا بردن كیفیت نتایج به دست آمده كوشید. (‌عباس زاده ، سید محمد ، 1369 )
نوع تحقیق و روش مورد استفاده در این تحقیق و دلایل استفاده از آن و نیز جامعه آماری و چگونگی نمونه گیری، مورد بحث قرار گرفته است ما در این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر برای ایجاد انگیزه معلمان نسبت به احراز پست مدیریت مدارس از دیدگاه معلمان مقطع ابتدایی شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی 94-93 می پردازیم و به دنبال علت های اصلی انگیزش معلمان نسبت به احراز پست مدیریت هستیم.

مقدمه:
خلاقیت اوج توانایی تفکر بشری است که توانسته است انسان را به مرحله پیشرفت و ترقی برساند و او را در حل تمام مسائل و مشکلات زندگی یاری دهد. نمونه های خلاقیت را می توان در نقاشـــــــــی روی دیوار در زمان غارنشینـــان، خلق یک اثر هنری، ماشین‌آلات صنعتی و آشپزی و خیاطی و … دید . در حقیقت خلاقیت یک مفهوم انتزاعی و پیچیده‌است. اما ابهام در معنـــی و مفهوم کلمه به معنی پیچیدگی خود جریان خلاقیت نیست، زیرا خلاقیت را می توان به راحتی در زندگی روزانه حس کرد و آن را لمس کرد . (مفیدی، فرخنده، ص 181 ـ 180)
اخیراً محققان و روان شناسان به بعد اجتماعی و محیطی آن توجه کرده اند و معتقدند که خلاقیت را نمی‌توان بدون توجه به ابعاد اجتماعی و محیطی آن بررسی کرد. به نظر استرانبرگ(1989) فرایند خلاقیت در ذهن شخص با متغیرهای اجتماعی رابطه دارد . واقعیت این است که به خلاقیت نمی توان با تمرکز بر یک بعــــد نگریست . ابعاد فردی یا محیطی نمی تواند بیانگر ماهیت خلاقیت باشند.بلکه خلاقیت ازسویی نیز تابع نظام اجتماعی خلاق است. به همین دلیل خلاقیت هرگز نتیجه عمل فرد به تنهایی نیست .یکی از ابعاد محیطی اجتماعی خلاقیت،مدرسه می‌باشد.تورنس بیان می کند مسئله توسعه خلاقیت در نظام آموزشى رسمى بیشتر از این جهت حائز توجه است که بر اساس پژوهش ها دریافته‌ایم که درابتدا ابتکار وخلاقیت دراغلب کودکان مشاهده می‌شود ولى منحنى تحول آن در حدود10سالگى افت می کندو سیر نزولی می یابدو نتیجه آن فقدان علاقه به یادگیری وافزایش مشکلات رفتاری و انگیزشی است. به قول تورنس عدم بروز این توانایى عموماً به نامناسب بودن روش‌های تدریس مربوط می‌شود .دراینمیانمعلماننقشکلیدیرابرعهـــدهدارندمعلمانمیتوانندبااستفادهازانواعروشهایخلاقامکانظهورخلاقیتدرکودکانونوجوانانرافراهمسازند.

منابع و مآخذ:
1.دادستان- پریرخ- 1369 – هوش و خلاقیت- مجله استعداد های درخشان- سال دوم – شماره اول – تهران – انتشارات تهران.
2.دلاور- علی- بهمن 1378- روشهای آماری در روان شناسی و علوم تربیتی – چاپ سیزدهم – دانشگاه پیام نور – چاپ شابک.
3.قاسم زاده – حسن و عظیمی – پروین-شکوفایی خلاقیت. تهران انتشارات نور . 1384
4.سیاسی – علی اکبر- 1374- نظریه های شخصیت یا مکاتب روان شناسی- تهران – انتشارات دانشگاه تهران – چاپ هشتم .
5.واعظی – معصومه – بررسی رابطه تفکر و درون گرایی بر اهل عمل بودن- استاد راهنما جمال صادق پور- شهرستان سنقر.1385
6.گرشاسبی- محمود- هنجار یابی پرسشنامه شخصیتی نوجوانان آیزنک ،دانش آموزان دختر و پسر 12 تا 18 ساله شیرازی.
7.کریمی – یوسف – 1374– روان شناسی شخصیت – موسسه نشر ویرایش.
8.پریرخ دادستان- 1381- بیماری های روانی – چاپ سوم – انتشارات رشد.
9.افروز – غلامعلی- اردیبهشت 1370 – نشریه ماهنامه پیوند.
10.رضوانی – احمد- 1386- بسوی روان شناسی – آستان قدس رضوی معاونت فرهنگی مشهد مقدس.
11.قهرمان – شهاب –1384- خود شناسی – تهران – انتشارت بشاویز.
12. موزر – پل -1385- درآمدی موضوعی بر معرفت شناسی معاصر- رحمت اله رضایی- انتشارات امام خمینی.
13. حسین زاده- محمد-1382- پژوهشی تطبیقی در معرفت شناسی معاصر -نشر امام خمینی .
14. فتحی زاده- مرتضی -1384- جستارهایی در معرفت شناسی معاصر – نشر طه.
15. شمس – منصور -1384- معرفت شناسی- نشر طرح نو.
16. چیزم – رودریک -1378- نظریه شناخت- مهدی دهباشی- حکمت.
17.ببی- ارل- 1385- روشهای تحقیق در علوم اجتماعی- رضا فاضل – سمت- تهران.
18.ساروخانی- باقر- 1365 – دایره المعارف علوم اجتماعی – کیهان – تهران.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران دارای 61 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست
فصل اول( کلیات
مقدمه 2
مفهوم سند 2
اقسام سند و اعتبارآن 3
شرایط سند رسمی

فصل دوم :(انکار تردید وادعای جعل در فرایند دادرسی)
انکار تردید وادعای جعل در فرایند دادرسی 11
دفاع در قبال سند 12
اقسام دفاع شكلی 13
ارزش اثباتی اسناد الكترونیكی و تعرض به آن 15
اعتبار اسناد رسمی و عادی 16
چگونگی رسیدگی در جلسه دادرسی 18
تكلیف دادگاه در برابر نظریه كارشناسی 20
تفاوتهای ادعای جعل با انكار و تردید 21
تاثیر جعل برعملیات اجرایی و تامین خواسته 22
استمهال خواهان و خوانده درارائه اصول اسناد عادی و رسمی 23
تصمیم دادگاه پس از رسیدگی به تعرض

بخش سوم( جعل اسناد)
مقدمه و تعریف 27
عناصر تشکیل دهنده جرم 31
انواع ضرر

بخش چهارم: (راههای شناسایی و کشف جعل اسناد و راههای مقابله با آن)
راههای شناسایی و کشف جعل اسناد و راههای مقابله با آن 38
راههای شناسایی و کشف جعل اسناد 39
روش های کشف اصالت یا جعلیت اسناد 40
روش خطوط و امضا های استکتایی 41
تشخیص الحاق درمتن اسناد48

بخش پنجم :نتیجه گیری
نتیجه گیری 52
منابع 54

مقد مه :
پیش از پرداختن به تعریف و شناسایی سند و مفهوم آن ضرورت دارد در خصوص ادله ثبات دعوی که سند یکی از اقسام آن است مطالبی ذکر گردد.
در عرف دلیل آن چیزی است که امری را ثابت کند لیکن در دادرسی دلیل امری است که مدعی در مقام اثبات ادعای خود و در حدود مقرر در قانون و سوابق موصوف در قانونی توسط وی ابزار شده و میبایست به اقناع وجدانی دادرس منتهی گردد با درک این مفهوم سند یکی از اقسام ادله اثبات دعوی است به صراحت ماده 1258 قانون مدنی دلائل اثبات دعوی به قرار میباشند.
1- اقرار.
2- اسنادکتبی .
3- شهادت.
4- امارات.
5- قسم.

منابع:
1-شمس ، ( دکتر ) عبداله ، ادله یاثبات دعوا ، چ دوم ، 1387، ش 104 ، ص 78 ، انتشارات دراک .
2-شمس ، ( دکتر ) عبداله ، ادله ی اثبات دعوا ، چ دوم ، 1387، ش 105 ، ص 79 ، انتشارات دراک .
3-شمس ، ( دکتر ) عبداله ، ادله ی اثبات دعوا ، چ دوم ، 1387، ش 106 ، ص 79 ،انتشارات دراک .
4-امامی ، ( دکتر ) سیّدحسن ، دوره ی شش جلدی « حقوق مدنی» ،ج 6 ، چ دوازدهم ، 1387، ص 74 ، انتشارات اسلامیّه .
5-کاتوزیان ، ( دکتر)امیرناصر ، دوره ی دوجلدی « اثبات و دلیل اثبات» ، ج 1 ، چ سوم ، 1384، ش 171 ، ص 276 ، نشر میزان.
6-دیُانی ، ( دکتر ) عبدالرسول ، ادله ی اثبات دعوا در امورمدنی و کیفری ، چ سوم ، 1387، ص 137 به بعد ، انتشارات تدریس . منابعفارسی
7-الماسی- نجادعلی-«تعارضقوانین»- تهران- سمت- 88 – چاپشانزدهم
8-سلجوقی- دكترمحمود- «بایستههایحقوقبینالمللخصوصی»تهران- میزان- 88 چاپنهم
9-نصیری- دكترمحمد- «حقوقبینالمللخصوصی»جلداولودوم- تهران- آگاه- 72 چاپاول
10-مدنی- دكترجلالالدین«حقوقبینالمللخصوصی»تهران- گنجدانش- 72 –چاپ دوم
11-امامی- دكترسیدحسن«حقوقمدنی»جلداول- تهران- اسلامیه- 1340
12-امامی- دكترسیدحسن»حقوقمدنی«جلدچهارم- تهران- اسلامیه-

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی تاریخچه و مبانی نظری طراحی پارک

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی تاریخچه و مبانی نظری طراحی پارک دارای 164 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاریخچه و مبانی نظری طراحی پارک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

فصل اول: بررسی تاریخچه باغسازی    1
1-1- باغهای جهان    2
1-1-1-    بین النهرین    2
1-1-2-    مصر    3
1-1-3-    یونان    5
1-1-4-    روم    7
1-2- باغسازی در قرون وسطی     8   
1-2-1- باغهای اروپا    8
1-2-2- باغهای اسلامی در اسپانیا    9
1-2-3- ایران از قرن پنجم تا پانزدهم    9
1-2-4- قرون میانی از قرن پنجم تا پانزدهم    11
1-2-5- از قرن پنجم تا یازدهم    11
1-2-6- از قرن یازدهم به بعد    12
1-2-7- باغهای خلفای بنی امیه در اندلس از قرن هشتم تا پانزدهم میلادی    13
1-3- باغسازی بعد از قرون وسطی    14
1-3-1- دوره انسانگرایی از قرن پانزدهم تا اواخر قرن شانزدهم    14
1-3-2- نمونه های ویلا- باغ- منظر    16
1-3-3- دوره باروك    18
1-3-4- نمونه های «ویلا- پارك»    20   
1-3-5- نقش فرانسه در تكامل طراحی منظر قرن هفدهم    21
1-3-6- مجموعه «و- لو- ویكونت»    23
1-3-7- مجموعه ورسای    24
1-3-8- عصر روشنگری قرن هجدهم    25
1-3-9- باغ های منظره ای در انگلستان قرن هجدهم     28
1-3-10- فرهنگ باغ سازی چین    31
1-3-11- جایگاه نقاشی منظر فرانسه در باغسازی انگلستان    32
1-3-12- روشام    34
1-3-13- استوهاوس    34   
1-3-14- استارهد    35
1-3- تاریخچه و سبكهای پردیس سازی در ایران    36
1-4- تحول تاریخی باغ در ایران    41
1-4-1- باغ های تیموری    41
1-4-2- باغ های صفوی یا شاه عباسی    43
1-4-3- باغ های قاجاری    45
1-4-4- باغهای شیراز    46
1-4-5- باغهای تبریز    47
1-4-6- باغ فین كاشان    49   
1-4-7- باغ شاهزاده ماهان كرمان    49
1-4-8- باغ گلشن طبس     50
فصل دوم: مبانی نظری    52
2-1- بررسی و تحلیل باغهای ایرانی    53   
2-1-1- بررسی عناصر باغهای ایرانی    53
2-1-1-1- آب نما و استخر    53
2-1-1-2- كوشك    55
2-1-1-3- درخت و گیاه    55
2-1-1-4- حصار    57
2-1-1-5- زمین    57   
2-1-2- بررسی مفاهیم در معماری باغ    58
2-1-2-1- حس مكان یا مكانیت    58
2-1-2-2- همزمان زمان- صورت    60
2-1-2-3- نواخت و ریتم    60
2-1-2-4- هندسه    61
2-1-2-5- ابعاد نمادین    62
2-1-2-6- رنگ    64
2-1-3- خصوصیات كالبدی باغ ایرانی    66
2-1-3-1- باغ واقع در محیط های هموار    66
2-1-3-2- باغ واقع در روی تپه    67
2-1-3-3- باغ آبی    68
2-1-3-4- باغ- خانه    68
2-1-3-5- باغ واقع در كنار رودخانه    69
2-2- آب و طبیعت در معماری    71
2-2-1- آب و معماری    71
2-2-2- طبیعت و معماری    91
2-2-1-1- طبیعت بستری برای معماری    92
2-2-1-2- طبیعت عنصری از معماری    94
2-2-1-3- طبیعت آرایه ای بر معماری    95
2-2-1-4- طبیعت رهنمودی در معماری    96
2-3- رمانیسم، بنیان های معرفت شناختی و نمود آن در هنر و معماری    103
2-3-1- بنیان های معرفت شناسانه رمانتیسم و اهمیت ذهنی هنرمند    104
2-3-2- نقش تخیل درمعرفت شناسی رماتیسم و تأثیر آن در زیبایی‌شناسی    107
2-3-3- عاطفه و احساسات هنر رمانتیك    112
2-3-4- گرایش به گوتیك در معماری و برانگیختگی احساسات    114
2-3-5- طبیعت و نگرش تازه رمانتیك‌ها به آن ونمود آن در هنرومعماری    115
2-3-6- طبیعت گرایی رمانتیك های انگلیس و تحول باغ سازی    117
2-3-7- جنبش نئوگوتیك در هنر و معماری فرانسه    119
2-3-8- بررسی اجمالی فرم و محتوا در هنر رمانتیك    121
2-3-9- نتیجه    124
2-4- توریسم و گردشگری در ایران

مقدمه
نهضت رمانتیك پیش از پایان نیمه اول قرن نوزدهم جای خود را به رئالیسم داد و چندان دوام نیاورد اما تاثیر نگذاشت. معماری به عنوان علمی میان دانشی متاُثر از بسیاری مسائل اعم از مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، فلسفی، جغرافیایی و غیره است و از آنجا روند خلق آفرینش معماری مستلزم زمانی طولانی است؛ لذا اگر بستر و زمینه اندیشه ای نو در فلسفه هنر پدیدار می گردد در ادبیات و نقاشی و سایر هنر ها سریعتر از معماری می تواند نمود پیدا كند. و در ثانی معماری نئوكلاسیك چنان ریشه دار شده بود كه گسست از آن به نظر بسیار دشوار می آمد. تاریخ هنر جانسون هنگامی كه به برهه زمانی تحت نفوذ رمانتیسم می رسد آن را در معماری نادیده می گیرد و به معرفی معماری نئوكلاسیك می پردازد. تاریخ معماری «پاتریك نوتجنز» از كلاسیسیزم رمانتیك سخن به میان می آورد در حالی كه معماری كه ملهم از اندیشه های معماری و رم باستان است را به هیچ عنوان نمی توان با اندیشه های رمانتیسیسم هنگام دانست
آقای فرهاد گشایش نیز در تاریخ هنر ایران و جهان وقتی به رمانتیسم می رسد در باب معماری تنها این جمله را می آورد «هیچ سبك و مكتب رمانتیكی در معماری وجود ندارد اما احیا مجدد سبك گوتیك و به وه در مراحل آغازین آن جنبه ای از رمانتیسم محسوب می شود بنابراین رمانتیسم در عرصه معماری، با الهام از ادبیات تنها با بازگشت به گوتیك و گرایش به منظره گرایی خود را نشان می دهد و بینش عمیق رمانتیسیسم كه در توجه به ذهن هنرمند، رهایی از الگوی مطلق و جاودان و استفاده از كلید ها یا تمثیل هایی كه نمایانگر واقعیت درونی باشد؛ زمینه ساز هنر مدرن و معماری مدرن گردیدند.
آزادی و توجه به ذهنیت خلاق هنرمند كه هنر و معماری مدرن بر پایه آنها شكل گرفت بنیان معرفت شناسانه رمانتیك ها را تشكیل می داد. «آزادی در زمینه تفكر و خرد محض یكی از دستاوردهای معرفت شناسانه فیخته است. او بر خلاف كانت كه آزادی را تنها در قلمرو عمل قابل شناسایی می دید؛ جست و جوی آزادی را در زمینه خرد محض مورد تاُكید قرار داد. آزادی در معماری كه چندین دهه پس از نهضت رمانتیسم در آلمان در پروژه برج اندیشمندان رمانتیك آلمان نبود. پس می توان گفت كه تاُثیر از اساسی بینش رمانتیسیسم در معماری چندین دهه بعد در سراسر اروپا نمایان گردیده است.
.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بیمه در ایران و تاریخچه پیدایش آن

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بیمه در ایران و تاریخچه پیدایش آن دارای 73 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بیمه در ایران و تاریخچه پیدایش آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول
تاریخچه بیمه آسیا    2
قصل دوم
تقسیم بندی انواع بیمه    5
قرارداد بیمه    8
بیمه نامه    11
تعهدات بیمه گذار    14
حدود تعهدات بیمه گذار در اعلام خطر موضوع بیمه    16
پرداخت حق بیمه    17
بیمه آتش سوزی    21
شکست شیشه    24
بیمه تمام خطر مقاطعه کاران    28
اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی ریسک    32
بیمه های مسئولیت مدنی    34
انواع بیمه مسئولیت مدنی    36
بیمه حمایت و پس انداز    57
بیمه نامه های مختلط عمر و پس انداز    58
فصل سوم   
نمودار سازمانی بیمه آسیا    62
اهم وظایف و اختیارات و مسئولیتها در بخش اداره خسارت جانی    63
ارتباط بین روژه مزبور با درس پروژه مالی    64

فصل چهارم   
ثبت اسناد هزینه    68
ثبت اسناد مطالبات    68
وارد کردن اطلاعت پرونده ها    68
گرفتن استعلام از پرونده ها    69
صدور چک و تاییدیه پرداخت چک    69
پرفراژ چک و تاییدیه پرداخت چک    69
تهیه صورت مغایرت بانکی    70
تکمیل کردن دفتر حواله خسارت    70
فصل پنجم   
خلاصه و نتیجه    72
فصل ششم
فرمهای دوره کارآموزی    73
منابع

 

مقدمه
تاریخچه بیمه در ایران
در سال 1310 خورشیدی ، فعالیت جدی ایران در زمینه بیمه آغاز شد . در این سال بود كه قانون و نظامنامه ثبت شركتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شركتها بیمه خارجی از جمله گستراخ ، آلیانس ، ایگل استار ، یوركشایر ، رویال ، ویكتوریا ، ناسیونال ، سویس ، فنیكس ، اتحادالوطنی و … به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران پرداختند .
گسترش فعالیت شركتهای بیمه خارجی ، مسؤولان كشور را متوجه ضرورت تأسیس یك شركت بیمه ایرانی كرد و دولت در شانزدهم شهریور 1314 شركت سهامی بیمه ایران را با سرمایه 20 میلیون ریال تأسیس نمود . فعالیت رسمی شركت سهامی بیمه ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد . تأسیس شركت سهامی بیمه ایران ، نقطه عطفی درتاریخ فعالیت بیمه ای كشور به شمار می رود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشكیلات اجرایی مناسب ، قادر به كنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه خارجی شد . دو سال پس از تأسیس شركت سهامی بیمه ایران یعنی در سال 1316 ، « قانون بیمه » در 36 ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شورای ملی رسید  . پس از آن نیز مقررات دیگری در جهت كنترل و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه از طریق الزام آنها به واگذاری 25 درصد بیمه نامه های صادره به صورت اتكایی اجباری به شركت سهامی بیمه ایران وضع شد ؛ در این رهگذر ، الزام به بیمه كردن كالاهای وارداتی و صادراتی و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از كشور نزدیكی از مؤسسات بیمه كه در ایران به ثبت رسیده اند ، بر استحكام شركتهای بیمه افزود .
شركت سهامی بیمه ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شركت در بازار بیمه كشور و توقف تدریجی فعالیت شعب و نمایندگیهای شركتهای بیمه خارجی شد . این روند كماكان ادامه یافت تا آنكه در سال 1331 براساس مصوبه هیأت دولت كلیه شركتهای بیمه خارجی موظف شدند برای ادامه فعالیت خود در ایران مبلغ 250 هزار دلار ودیعه نزد بانك ملی ایران تودیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانی كه این مبلغ به 500 هزار دلار برسد بر آن بیفزایند . این تصمیم موجب تعطیل شدن كلیه نمایندگیها و شعب   شركتهای  بیمه  خارجی در  ایران  به  استثنای  دو  شركت بیمه « یوركشایر »  و
« اینگستراخ » گردید و شرایط را برای گسترش فعالیت شركتهای بیمه ایران فراهم ساخت . نخستین شركت بیمه خصوصی در ایران به نام « بیمه شرق » در سال 1329 خورشیدی تأسیس شد . پس از آن تا سال 1343 به تدریج هفت شركت بیمه خصوصی دیگر به نامهای آریا ، پارس ، ملی ، آسیا ، دالبرز ، امید و ساختمان و كار به ترتیب تأسیس شدند و به فعالیت بیمه ای پرداختند . همانطور كه اشاره شد از سال 1316 كلیه شركتهای بیمه موظف شدند 25 درصد از امور بیمه ای خود را به صورت اتكایی اجباری به شركت بیمه ایران واگذار نمایند . این واگذاری عمدتاً از طریق لیستهایی به نام بردرو كه حاوی كلیه اطلاعات راجع به بیمه نامه های صادره و خسارتهای پرداخت شده این شركتها بود انجام گرفت .
بدیهی است ارائه اطلاعات به شركت بیمه رقیب هیچ گاه نمی توانست مورد رضایت و علاقه شركتهای بیمه واگذار نده باشد . از سوی دیگر ، با افزایش تعداد شركتهای بیمه ، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد برای فعالیتهای بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان احساس می شد . به همین دلیل در سال 1350 « بیمه مركزی ایران » به منظور تحقق هدفهای فوق تأسیس شد . در ماده 1 قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری چنین آمده است : « به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها ، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت ، مؤسسه ای به نام بیمه مركزی ایران طبق این قانون به صورت شركت سهامی تأسیس می گردد » . این قانون از دو بخش تشكیل شده است .
در بخش اول ، سازمان ، اركان ، تشكیلات ، نظارت و نحوه اداره بیمه مركزی ایران تعیین شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تأسیس و فعالیت شركتهای بیمه و ادغام و انحلال و ورشكستگی آنها مشخص شده است . طبق این قانون بیمه مركزی ایران سازمانی است مستقل كه هیچگونه وابستگی تشكیلاتی و ارگانیك با هیچ یك از وزارتها و سازمانهای دیگر دولتی ندارد و تنها ارتباط ان با وزارت امور اقتصادی و دارایی این است كه وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس مجمع عمومی بیمه مركزی ایران است . وزیران بازرگانی و كار و امور اجتماعی نیز عضو این مجمع هستند .
رئیس كل بیمه مركزی ایران كلیه اختیارات ناشی از این قانون را دارد و بسته به صلاحدید می تواند به معاونان یا مدیران بیمه مركزی تفویض اختیار كند . تصویب قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری با شروع افزایش درآمدهای  ارزی و شروع فعالیتهای عمرانی همزمان بود . بر اثر این درآمدها براساس تشویق سرمایه گذاریهای خارجی ، مؤسسات بیمه خارجی نیز برای ورود به بازار بیمه ایران دست به كار شدند اما بیم آن می رفت كه اگر كنترل و نظارت دقیقی در بازار بیمه نوپای ایران اعمال نشود صنعت بیمه در خطر هجوم مؤسسات بیمه خارجی كه از هر جهت مجهزتر بودند قرار گیرد .
افزایش تعداد شركتها كه با مشاركت مؤسسات بیمه خارجی همراه بود موفقیت بازار ملی را به خطر می انداخت . بیمه مركزی ایران با همین اندیشه تأسیس شد تا نهاد نظارتی دولت در امر فعالیتهای بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان باشد . بیمه مركزی ایران مستقیماً فعالیت بیمه ای نمی كند در نتیجه رقیبی برای مؤسسات بیمه كشور نیست .
طبق قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری ، نظارت بر كلیه فعالیتهای بیمه ای به واحد نظارتی مستقل و صلاحیتدار سپرده شده به طوری كه بعد از تأسیس بیمه مركزی ایران این قانون مورد تقلید تعدادی از كشورهای در حال توسعه قرار گرفت.
تأسیس بیمه مركزی ایران ، قوام بیشتری به صنعت بیمه كشور داد و از آن پس « شورای عالی بیمه » كه یكی از اركان بیمه مركزی ایران است ضوابط و مقررات مختلفی در زمینه نحوه اجرای عملیات بیمه ای در كشور و نرخ و شرایط انواع بیمه نامه ها تصویب كرد . طبق ماده 4 این قانون ، بیمه مركزی ایران تابع قوانین و مقررات عمومی مربوط به دولت و دستگاههایی كه به سرمایه دولت تشكیل شده اند نیست مگر آنكه در قانون مربوط صراحتاً از بیمه مركزی ایران نام برده شده باشد ولی در مواردی كه در این قانون پیش بینی نشده باشد بیمه مركزی ایران تابع قانونو تجارت است .
وظایف و اختیارات بیمه مركزی ایران را ماده 5 قانون تأسیس آن ، به شرح زیر تعیین كرده است :
1- تهیه آیین نامه ها و مقرراتی كه با توجه به مفاد این قانون برای حسن اجرای بیمه در ایران لازم باشد .
2- تهیه اطلاعات لازم از فعالیتهای كلیه مؤسسات بیمه كه در ایران كار می كنند .
3- فعالیت در زمینه بیمه های اتكایی اجباری
4- قبول بیمه های اتكایی اختیاری از مؤسسات داخلی  و خارجی .
5- واگذاری بیمه های اتكایی به مؤسسات داخلی و خارجی در هر مورد كه مقتضی باشد .
6- اداره صندوق تأمین خسارتهای بدنی و تنظیم آیین نامه آن ، موضوع ماده 1 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1374 .
7-ارشاد ، هدایت و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه و نظارت بر امور بیمه اتكایی و جلوگیری از رقابتهای ناسالم . در تبصره ماده 5 آمده است كه : « بیمه مركزی ایران       

« بیمه مركزی ایران ملزم به حفظ اسرار مؤسساتی است كه به موجب  این قانون  حق   نظارت بر آنها را داراست و به هیچ وجه نباید از اطلاعاتی كه در جهت اجرای این قانون به دست می آورد ( جز در مواردی كه قانون معین می نماید ) استفاده كند» .
بدان سان كه در ماده 1 این قانون آمده ، وظیفه اصلی بیمه مركزی ایران حمایت از حقوق بیمه گذارن و بیمه شدگان است كه این وظیفه باید با اعمال نظارت مستقل و دقیق در كار و نحوه عمل مؤسسات بیمه انجام پذیرد . بنابراین با دقت و ژرف نگری در ماده 1 قانون تأسیس بیمه مركزی ایران ، هر گونه تصور بیمه گذاران مبنی بر اینكه مؤسسات بیمه گری بدون توجه به نیاز بیمه گذار می توانند به طور دلخواه در بیمه نامه شرایطی را بر خلاف مقررات و نظام بیمه به نفع خود بگنجانند خود به خود منتفی می شود . با توجه به نقش حمایت كننده بیمه مركزی ایران از بیمه گذاران و بیمه شدگان ، مؤسسات بیمه كشور ، باید عیناً و بدون كم و كاست مطابق مقررات نظام بیمه گری عمل كنند . بیمه مركزی ایران وظیفه دارد كه در جهت تأمین هر چه بیشتر بیمه گذاران در شرایط عمومی قرار داد و تعرفه های بیمه تغییراتی را مستمراً به نفع بیمه گذاران انجام دهد ، به طوری كه بیمه گران با دریافت حق بیمه كمتری تعهدات بیشتری را در قبال بیمه گذارن بر عهده گیرند .
افزون بر این ، ماده 1 قانوون تأسیس بیمه مركزی در برگیرنده این واقعیت است كه تنظیم ، تعمیم و هدایت امر بیمه  پیوند ناگسستنی با حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان دارد . همچنین در بند 1 از ماده 5 این قانون كه ناظر است بر وظایف بیمه مركزی ایران آمده است كه تهیه آیین نامه ها و مقررات بیمه در جهت حسن اجرای امور بیمه ای بر عهده بیمه مركزی ایران است . ماده 7 قانون تأسیس این سازمان تأكید بر آن دارد كه نه فقط حمایت از حقوق بیمه گذار را بر عهده دارد بلكه اشاره صریح دارد به هدایت بیمه گر كه مفهوم گسترده آن ، ارشاد بیمه گر در جهت تأمین هر چه بیشتر بیمه گذار است . بنابراین آشنایی كامل با وظایف قانونی بیمه مركزی ایران می تواند مبین این حقیقت باشد كه مكانیسم صنعت بیمه به طور دقیق به كار گرفته شده و از هر جهت در تأمین هر چه بیشتر منافع بیمه گذاران تحت نظارت و بررسی است . این مطلب  خود می تواند باعث رفع سوء تفاهمات احتمالی بسیاری باشد كه بیمه گذاران به دلیل بی اطلاعی از نحوه فعالیت صنعت بیمه و اینكه بیمه مركزی ایران به هیچ نهاد و سازمانی وابسته نیست ، بدان دچار می شوند .
به نقش بیمه مركزی ایران كه همانا تحقق هدفهای اصلی و والای تعمیم و گسترش صنعت بیمه است باید تأكید شود . تا كنون بیمه مركزی ایران به دلیل نقش خاص و اساسی خود در صنعت بیمه كشور ، هم از حیث نظارت قانونی بر صنعت بیمه كشور و حمایت از بیمه گذار ان و بیمه شدگان و هم از لحاظ امور اتكایی ، همیشه سعی كرده است گامهای مؤثری در جهت تبلور هدفهای تعیین شده خویش بردارد . بیمه مركزی ایران ، با بهره گیری از خدمات كارشناسان كشور و همچنین با استفاده از آخرین اطلاعات فنی موجود ، در جهت تعمیم و گسترش بیمه در بین قشرهای مختلف جامعه كه نیاز به حمایت و تأمین دارند تلاش می كنند . بیمه مركزی ایران درصدد است تا رسالت خود را كه همانا هدایت امر بیمه و قرار دادن آن در اختیار عامه مردم است به انجام رساند . البته بیمه مركزی ایران از نقش خاص و مهم برون مرزی خویش نیز غافل نبوده و با حضور فعال در صندوق بیمه اتكایی اكو و فدراسیون بیمه گران و بیمه گران اتكایی آسیایی و افریقایی موسوم به « فیر » و سایر اجلاسهای بین المللی از جمله اتحادیه نظارت كنندگان بر مؤسسات بیمه نقش خود را در صحنه های بین المللی ایفا كرده است . كارشناسان و متخصصان بیمه مركزی ایران ضمن تبادل اطلاعات بیمه ای در این مجامع ، بر دانسته های خود می افزایند و با مسائل و مشكلات و راه حل های موجود در كشورهای آسیایی و افریقایی كه می توانند بازار خوبی برای ایران و منطقه محسوب گردد آشنا می شوند .

 

منابع:
1- کتاب آشنایی با بیمه / تهیه کننده: انجمن بیمه گران بریتانیایی، مترجم: غلامعلی ثبات- تهران- بیمه مرکزی ایران 1377
2- کلیات بیمه/ آیت کریمی- تهران- بیمه مرکزی ایران 1376

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی اصول و ضوابط طراحی ورودی شهر

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی اصول و ضوابط طراحی ورودی شهر دارای 118 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اصول و ضوابط طراحی ورودی شهر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست    

  چكیده

فصل اول : بررسی و شناخت ورودی شهر
1-1 آغاز سخن

1
1-2 بیان موضوع

2
1-3 دلیل انتخاب موضوع
3
1-4 اهداف پژوهش
6
1-5 بازبینی یافته ها و استخراج اصول
9
1-6 مقایسه كاركردهای ورودی در شهر قدیم و شهر امروز
11
1-7 اصول كلی طراحی ورودی شهر
12
       1-7-1 اصول ساختاری
12
       1-7-2 اصول عملكردی
13
       1-7-3 اصول فضایی
13
1-8 انگاره کلی(لزوم طراحی ورودی به عنوان بخشی ازشهر)
14

فصل دوم : بررسی ورودی بناهای سنتی
2-1 مقدمه
16
2-2 پیش درآمد
16
2-3 بناهای مهم و ورودی های آن
17
       2-3-1 مساجد
17
       2-3-2 مدرسه ها
18
       2-3-3 بقعه ها
19
       2-3-4 كاروانسراها
20
       2-3-5 باغ
20
       2-3-6 كاخ
21
       2-3-7 خانه
21
       2-3-8 حمام
22
2-4 اجزای تشكیل دهنده ورودی های سنتی
22
2-5 عناصر و اجزا كاربردی ورودی ها
25
       2-5-1 عناصر تزیئینی ورودی ها (فرعی)
26
2-6 اصول تركیب و طراحی سلسله مراتبی بناهای سنتی ایران- یزد
27
2-7 نحوه دسترسی ها به ورودی بناها و فضاهای درونی
29
2-8 شكل مسیر دسترسی به فضاهای درونی
30
2-9 تعداد ورودی های هر بنا
31
2-10 تزئینات ورودی بناها
32

فصل سوم : اصول و ضوابط طراحی ورودی شهر
3-1 مقدمه
34
3-2 مفهوم ورودی
34
3-3 اجزای فضای ورودی
36
3-4 ورودی شهر ها در ایران
38
3-5 فضای ورودی شهرها در دوران صفویه
38
3-6 دروازه¬های طبیعی
39
3-7 ویژگی¬های فضاهای ورودی شهرهای قدیم ایران
40
3-8 ورودی شهرهای کنونی ایران
41
3-9 تدوین الگوهای ارتباط فضائی، معیارها و ضوابط عملیاتی طراحی ورودی شهرها
46
       3-9-1 فضاهای متداخل
47
       3-9-2 فضاهایی که با یک فضای سوم به هم مربوط می شوند
49
3-10 مقایس? الگوهای ارتباطات فضایی با یکدیگر و بررسی کارآیی آنها
52
       3-10-1 الگوی تداخل فضایی
52
       3-10-2 الگوی فضای سوم
54
3-11 رابطه بین الگوهای ارتباطات فضایی و نحوه عملکرد فضاهای ورودی شهرها
56
3-12 معیار های طراحی فضا های ورودی شهر
56
3-13 ضوابط عملیاتی طراحی فضای ورودی
59
       3-13-1 هدف خرد: ارتقا عملکرد فضای ورودی
59
       3-13-2 هدف خرد: ارتقاء کیفیت منظر فضای ورودی
63
       3-13-3 هدف خرد: ارتقاء هویت فضای ورودی
65
3-14 جمع بندی
67
3-15 مشخصات طرح و اصول و ضوابط خاص طراحی نمون? مطالعاتی
68
3-16 خصوصیات و ویژگی های گزین? منتخب طراحی
69
3-17 یادداشت¬ها
71

فصل چهارم : ضوابط و معیار های طراحی شهری برای مبادی ورودی شهرها
4-1 مقدمه
78
4-2 پیشینه موضوع
79
4-3 انواع ورودی های شهر
80
       4-3-1 ورودی شهر- خیابان
80
       4-3-2 ورودی شهر- ایستگاه راه آهن
81
       4-3-3 ورودی شهر – فرودگاه
83
4-4 عوامل مؤثر در طراحی فضا و محیط پیرامونی مسیر های ورودی به شهر
84
4-5 علت انتخاب مسیر ورودی کاشان – قم و جاجرود – تهران
86
4-6 بررسی و تجزیه و تحلیل ورودی “کاشان – قم”
88
       4-6-1 محدودیت ها و امکانات
94
4-7 اید? کلی در مورد سازماندهی مسیر
96
4-8 بررسی و تجزیه و تحلیل ورودی ” جاجرود – تهران”
96
       4-8-1 محدودیت ها و امکانات
102
4-9 اید? کلی در مورد سازماندهی مسیر
103
4-10 نتیجه گیری
104
4-11 پیشنهادات
105
4-12 ضوابط و معیارهای طراحی
106
4-13 توصیف نمونه¬هایی از عناصر طراحی برای فضاهای مسیر ورودی شهرها
109
4-14 پی¬نوشت¬ها
114
4-15 منابع و ماخذ
115

فصل اول : بررسی و شناخت ورودی شهر

1-1 آغاز سخن
كالبد شهرها پیكره شكل یافته برآیند نیروهایی است كه در رابط های چند سویه بر هم اثر می كنند.
در گرانیگاه تأثیر این نیروها بر هم، كالبدی به نام شهر عینیت می یابد. فرهنگ مردم با همه گستره مفهومی خود كه دربردارنده تفكر و نگرش، دین، آداب و آیین ها، روابط اجتماعی، سیاست، نقش اقتصادی و … جامعه است از یك سو، و نیازهای فرهنگی آنان  كه آن نیز زیر تأثیر و نفوذ مستقیم فرهنگ است  از سوی دیگر، نیروهایی هستند كه همراه با شرایط طبیعی محیط بر هم اثر می كنند و كالبد یك زیستگاه انسانی را شكل می بخشند.
بر همین اساس میتوان دریافت كه شهر یك كالبد همواره در تغییر و رو به رشد است . شهر نظامی متغیر دارد از آن رو كه فرآورده كار سازندگان بسیاری است كه پیوسته ساختمان آن را بسته به نیاز و خواست های خود تغییر می دهند. روند تدریجی تكامل كالبد شهرها  در دوران شكوفایی و تكامل شهر و شهرنشینی  در شهرهای قدیم ایران نیز سبب پدید آمدن زیستگاه های منظم و پویا شده بود . اما دگرگونی های پر شتاب سال های آغازین سده بیستم، گویی ایرانیان و بسی اری از ملت های دیگر را غافل گیر كرد و جوامع بی آن كه فرصت شناخت و تحلیل پدیده هایی تازه و درك پیامدهای آن را پیدا كنند، با نیازهای تازهای روبه رو گشتند كه بسیاری از چهره های زندگی را دگرگون كرد و چنان شد كه فرهنگ پویا و بالنده جامعه از رشد بازماند و اجتماع دچار گسیختگی و ناهماهنگی آشكاری در همه زمینه ها شد. نبود شناخت و آگاهی كافی از نیازهای تازه سبب شد تا این نیازها بی آنكه پاسخ مناسب خود را كه در بستر فرهنگ جامعه باشد بیابند، در كالبد هایی نارسا و نا بهنجار مجسم شوند. در این رهگذر تقریباً همه فعالیت های شهر با سرعتی كنترل نشده كالبدهایی خود به خود و نابسامان یافتند و بسیاری، حتی مفهوم شناخته شده دیرین خود را از دست دادند.
 شهرها به شكل نسنجیده ای گسترش یافتند و در این میان مفهوم وروده به شهر در شهرهای پدیدآمده مفهومی ناشناخته (فراموششده) یافت. بافت ورودی شهر را پیكرههای ساختمانی زشتی میساختند كه تنها زاییده یك نیاز كاركردی بودند و مفهوم گشودگی و متغیر بودن شهر به اشتباه ترین شكل، مجسم شد و لبه های ناآشكاری به شهر بخشید كه هیچ جای آن تفاوتی را كه نشان دهنده  ورود به محیط تازهای باشد، در خود نداشت.
در واقع بافت میانی (مفصل نرمی) كه تغییر محیط از بیرون شهر به درون آن را در سلسله مراتبی به نظم می آورد، جای خود را به چیزی نداد. و اكنون جای آن است كه این مفهوم را دوباره بشناسیم و با پذیرفتن این كه شهر كالبدی یكپارچه و دربردارنده روابط چند سویه میان نیروهاست، جایگاه ورودی را در شهر امروز بیابیم.

1-2 بیان موضوع
این پژوهش تلاشی است برای بازشناختن و سپس تجسم بخشیدن به مفهوم فراموش شده ای كه دیرزمانی است در شهرها پدید نیامده و دیده نشده است.
كالبدی محدود و تقریباً یكسان (در همه شهرها ) داشت و « ورود به شهر » در شهر قدیم، مفهوم ورود به شهر بیشتر به معنای نفوذ از یك نقطه به یك زیستگاه محصور بود. اما در دوره های بعد، دگرگونی هایی روی نمود كه مفهوم شهر و شهرنشینی را تغییر داد و شكل ورود به شهر را چهرهای دیگر بخشید.

1-3 دلیل انتخاب موضوع
همانگونه كه در گفتار پیشین به كوتاهی اشاره كردیم، رشد صنعت و ظهور پدیده های نو، شتابی بیش از داشتند كه بشر بتواند خود را با آن همسرعت و هماهنگ كند و تغییرات محیط زندگی خود را به كنترل درآورد. نتیجه آن شد كه شهرها تا حد زیادی به طور اتفاقی شكل گرفتند.
در واقع شهرها در برخورد با پدیدههای تازه صنعتی در موضع انفعال قرار گرفتند و برای پذیرفتن آنها آماده و ساخته و پرداخته نشدند و همین امر سبب شد تا این مظاهر صنعت، جایگاه مناسب خود را در محیط زندگی انسان نیابند و اجتماع ناهماهنگی از عوامل و نیروها و نیازهای گوناگون و پرشمار پدید آید. یكی از مشكلات شهرهای امروز، نامناسب بودن برای حركت اتومبیل است . شهرهای ما كه پیشتر براساس حركت و دید پیاده طراحی شده بودند، امروزه با حركتهای درون خود  كه مهم  ترین آنها حركت اتومبیل است  هماهنگ نیستند. از سوی دیگر، عامل نظام دهنده تسلسل مراتب كه همواره در تمامی ویژگیهای ساختاری و عملكردی و فضایی شهر (دسترسیها، كاربری ها، عمومی و خصوصی بودن فضاها، حتی در نوع نیازهای استفاده كنندگان  مسافر، مهمان، ساكن، گذرنده ) وجود داشت، در شهر امروز فروپاشیده است. برقراری نظام تسلسل مراتب در ساماندهی كالبدی شهرها سبب می شد تا پیوند هر بافت به بخش یا بافت متفاوت مجاور خود به كمك مفصلی شكل بگیرد كه بتواند نیروهای حاصل از این انتقال (از وضعیتی به وضعیت دیگر) را در خود حل و جذب كند. بافت بخش ورودی شهرها مفصلی از این گونه بود كه اتصال میان شهر و خارج شهر را به خوبی برقرار میكرد.

4-15 منابع و مآخذ
1- دونیس ا. داندیس، سوار بصری، ترجمه مسعود سپهر، 1380، انتشارات سروش.
2- جان.ل، ماتلاک، آشنایی با طراحی محیط و منظر، جلد اول، 1379، سازمان پارک¬ها و فضای سبز تهران.
3- جان.ل، ماتلاک، آشنایی با طراحی محیط و منظر، جلد دوم، 1379، سازمان پارک¬ها و فضای سبز تهران.
4- معاونت آموزش و پژوهش سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران. 1379. آشنایی با طراحی محیط و منظر. تألیف جان. ل. ماتلاک. سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران.
5- مهندسین مشاور آرمان شهر. 1379. سازماندهی ورودی ها ی شهر قزوین با تکیه بر طراحی شهری ورودی: مطالعات پایه. شهرداری قزوین.
6- مهندسین مشاور بافت شهر. 1378. طراحی ورودی شهر جدید گلبهار. شهرداری مشهد.
7- مهندسین مشاور شارمند 1387.طراحی شهری محور شرق. شهرداری تهران. سازمان زیبا سازی شهر تهران.
8- مهندسین مشاور شارمند 1387. طرح سازماندهی ورودی های شهر تهران. شهرداری تهران. سازمان زیبا سرای شهر تهران.
9- اشرفی، علی. 1377. شهر. تألیف ژان باستیه وبرنارد دزرت، تهران دانشگاه.
10- کاویانی، منصوره 1375. شهر در گذر زمان: تألیف ماکس وبر. انتشارات سمت.
11- حبیبی، محشن. 1357. از شار تا شهر. انتشارات دانشگاه تهران.
12- قراگوزلو، زهره. 1373. معماری: فرم، فضا، نظم، تألیف فرانسیس دی. کی. چینگ. مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
13- سلطان زاده، حسین. 1372 الف. فضاهای شهری در بافت های تاریخی ایران. شرکت توسعه فضای فرهنگی: دفتر پژوهشهای فرهنگی.
14- سلطان زاده، حسین.1372ب. فضاهای ورودی در معماری سنتی ایران. شرکت توسعه فضاهای فرهنگی: دفتر پژوهش¬های فرهنگی.
15- نظریان، اصغر.1372. دینامیک شهری یا پویای شهر ها. تألیف کلود سالین. مشهد آستان قدس رضوی، معاونت فرهنگی.
16- مهندسین مشاور باوند، طرح توسعه و عمران و حوزه نفوذ قم، 1369.
17- قیض.عباس، گنجینه آثار قم، جلد اول، 1350، انتشارات مهر استوار.

18- Benson, F.J. and Maggie H. R 2000 . Landscape and Sustainability. Spon Press
19- Hough, M. 1990. Out of place.  Restoring  indentity to the regional landscape.Yale College.
20- Smithson, A. 1974. Tram 10 primer. Cambridge, Massachusett the MIT Press.
21- Aminde,H.J., Eingange in die stadt, public designe, 1987.
22- Nalbach. Gernot, Stadteingange fur Lippstadt, Public design, 1990.
23- Kostof. Spiro, Die Anatomie der Stadt, Campus Verlag, Frankfurt, 1992.
24- www.wikiproject.pro/forum

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی مفهوم مجتمع مسكونی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی مفهوم مجتمع مسكونی دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مفهوم مجتمع مسكونی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست   
?    مقدمه
?    بیان مسأله
?    ضرورت تحقیق
?    اهداف طراحی
?    مبانی طراحی

فصل اول         
  شناخت
?    مفهوم مسکن
?    تعریف سکونت
?    اهداف مسکن
?    مشکل مسکن
?    الگوهای سکونت
?    معیارهایی برای طراحی خانه معاصر
?    اصول طراحی مسکن
?    کنترل مشرفیت در واحدهای مسکونی
?    عوامل کلی مطلوبیت مسکن
?    الگوهای مسکن

فصل دوم
تحلیل
?    معرفی سایت
?    دلایل انتخاب سایت
?    نتیجه گیری

فصل سوم
آنالیز سایت
?    موقعیت سایت
?    سایت در شهر
?    جغرافیایی
?    اجتماعی
?    اقتصادی
?    همجواریها
?    دسترسیها
?    دید و منظر
?    اقلیم
?    توپوگرافی
?    هندسه سایت
?    عناصر شاخص
?    نتیجه گیری

فصل چهارم
مطالعات تطبیقی
?    بررسی مجتمع مسکونی تاش
?    بررسی نمونه های خارجی

فصل پنجم
 ضوابط
?     ضوابط ساخت وساز در شهر بجستان
?    ضوابط اشرافیت
?     استانداردها
?     اجزاء پروژه
?     برنامه ریزی فیزیکی

فصل ششم
?    طراحی ایده اصلی شکل گیری طرح
?    ساختار کالبدی طرح
?    حوزه بندی سایت

فصل هفتم
طراحی معماری

بیان مسأله :
کشور ایران با نرخ رشد جمعیت 4/2 درصدی و جمعیت شهرنشین 61 درصدی با مشکل رشد بسیار سریع جمعیت و تمرکز جمعیتی در مراکز شهری روبروست و به تبع آن ضرورت تأمین مسکن به یک مسأله فراگیر و همگانی تبدیل شده است. توجه به این نکته ضروری است که روند فعلی تولید مسکن پاسخگوی حتی نیمی از نیاز موجود را برآورده کند.
عوامل بحران زایی مثل افزایش تقاضا برای مسکن، و نیاز به ارتقاء کیفی مسکن، ساخت بناهایی با تیپ یکسان، عدم دگرگونی در شیوه های ساخت ابنیه و قیمت بالای زمینهای شهری و رواج الگوهای ساخت غربی تأثیر عمده ای در بالا رفتن هزینه جاری ساخت مسکن شده اند. از طرفی هدف از تأمین مسکن نباید تأمین حداقل احتیاجات مردم باشد بلکه بایستی به خواسته آنها در چهارچوب احتیاجات اساسی توجه کرد و به این منظور باید به سیستم هایی توجه کرد که با حداقل هزینه حد متناسب آسایش را در محیط زندگی برای آنها تأمین کند.

•    اهداف طراحی:
طراحی یک مجتکع مسکونی با تأکید بر تقویت روحیه جمعی ساکنین و ایجاد و احیاء تعامل انسانی جامعه ایرانی که در راستای هدفی والاتر که ساماندهی به نحوه ساخت مجتمع های مسکونی از منظر کیفی و با نگاهی به پیشینه تاریخی شهر بجستان، باز زنده سازی خاطرات بصری و حسی در مقیاس خانواده و جامعه شهری در چهارچوب نیازهای امروزی طراحی در سطح خرد که در مقیاس یک پروژه مسکونی به ویژگیهای کلی کیفیت محیط در مجتمع های مسکونی و در انتها به واحد مسکونی می پردازد.

•    مبانی نظری عام طرح:

1.    سایت سبز
2.    پروژه پاسخگو
3.    انسانگر
4.    تقابل سنت با مدرنیسم

بخش اول :

تعریف مسکن :
” مفهوم مسکن، چیزی بیش از یک سرپناه و چیزی بیش از محافظ انسان و فعالیتهایش از گزند عناصر طبیعی است. پاسخ به این سؤال که نارساییهای این تعریف کدام است و بیش از این چیست، بسیار دشوار است و با توجه به عواملی نظیر وضعیت اقلیمی، مذهب و گروه قومی، مبلغی از درآمد که باید به هزینه مسکن اختصاص داده شود و نیز گذشته تاریخی فرد در رابطه با مسکن و تمایلات و بینشهای فردی او، تغییر می کند.”

سکونت و سکونتگاه :

” واژه سکونت؛ مفهوم گسترده تری از مسکن دارد و منظور آن، مجموعه ای از فعالیتهای زیستی خانوار، فعالیتهای فردی- جمعی از یک سو و فعالیتهای اجتماعی- اقتصادی را از سوی دیگر در بر می گیرد.”
” مفهوم سکونتگاه، در برابر مسکن، محلی است که تمامی خدمات و تسهیلات ضروری برای بهزیستی خانواده را فراهم می سازد. مانند بهداشت، آموزش، فرهنگ، روابط اجتماعی بدون توجه به اهمیت و میزان انجام این خدمات.”
اهداف کلی اجتماعی مسکن :
” مسائلی که در چهاچوب اهداف کلی اجتماعی مسکن قرار می گیرند، یعنی بررسی مسائل مربوط به سرپناه، زندگی خانواده، ثبات اقتصادی، مشارکت خانواده در زندگی اجتماعی و دسترسی به تسهیلات عمومی عوامل مؤثر در نیاز به مسکن را شکل می دهند و در شناخت آنها می توان وضعیت موجود مسکن از دیدگاه اجتماعی را در کشور سنجید. ابعاد نیاز به مسکن، دو جنبه کمی و کیفی می یابد:
بعد کمی؛ شناخت مسائل را در بر می گیرد که به فقدان سرپناه و یا سرپناهی مربوط است که خارج از تعریف مسکن حداقل قرار دارند، ولی از ایمنی نسبی ساخت برخور دارند و میزان دسترسی به آن مورد توجه قرار
می گیرد. به عبارت دیگر درجه پاسخگویی به نیاز بدون در نظر گرفتن کیفیت آن مورد نظر است. در کتاب “مسکن حداقل” در صفحه 29، از مسکن حداقل چنین یاد می شود:
“مسکن حداقل در عین حال که بر رعایت استانداردها و معیارهای اصلی و اساسی متکی است، حد نیاز اساسی و زیستی سکونت و کیفیت فضایی را در نظر دارد و با ابعاد اقتصادی و اجتماعی مسکن و ویژگیهای اجتماعی و توان مالی خانوار نیز تطابق دارد و در نهایت طرح مسکن حداقل می تواند الگوی فضایی سکونت را در شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه ما ارائه دهد.”

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی اصول کروماتوگرافی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی اصول کروماتوگرافی دارای 72 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اصول کروماتوگرافی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

مقدمه
کروماتوگرافی بر اصول کل پخش فاز بنیان نهاده شده است. به طور خلاصه، در این روش جریان یک فاز از کنار (یا از داخل) فاز ساکنی میگذرد و در این حال فاز ساکن اجزای آنرا به طور انتخابی خارج میکند. این خروج یک عمل تعادلی است و مولکولهای اجزاء دوباره داخل فاز متحرک میشوند. هنگامی که ثابت پخش دو یا چند جزء در این دو فاز با هم متفاوت باشند، اجزای مربوط در فاز متحرک میشوند. هنگامی که ثابت پخش دو یا چند جزء در این دو فاز با هم متفاوت باشند، اجزای مربوط در فاز متحرک از هم تفکیک میشوند. به طور ساده میتوان گفت که هر چه فاز ساکن یک جزء را محمتر نگه دارد، در صد مولکولهای جزئی که بی حرکت نگه داشته شده بیشتر میشود. جزء دیگری که با شدت کمتر نگه داشته میشود نسبت به جزء اول در فاز متحرک درصد مولکولی بیشتری خواهد داشت. بنابراین به طور متوسط مولکولهای جزئی که با شدت کمتر نگه داشته میشوند، نسبت به مولکولهای دیگر با سرعت بیشتری از روی فاز ساکن میگذرند (در جهت جریان) و در نتیجه اجزای مربوط به قسمتهای مختلف فاز ساکن (باندها) منتقل میشوند.
فاصله باندها به طور خطی به مسافتی که در ستون طی میشود بستگی دارد. به طور کلی هر چه مسافت طی شده بیشتر باشد، فاصله باندها زیادتر خواهد شد. یادآور میشود که اجزای مخلوط باید ضرایب پخش متفاوتی داشته باشند تا بتوان آنها را به کمک پخش فاز تفکیک کرد. در صورتی که این ضرایب به هم نزدیک باشند، اجزای مربوط فقط به طور جزئی به باندهای جداگانه تفکیک میشوند. البته میتوان طول مسیر را زیاد کرد و به اجزاء فرصت داد تا بیشتر از هم جدا شوند.

مراجع
[1].D. A. Skoog, D. M. West Holt, “Principle of Instrumental Analysis”, Saunders College Publishing, Sixth edition, 1994.
[2]. Goran Mitulovi • Marek Smoluch • Jean-Pierre Chervet • Ines Steinmacher • Andreas Kungl, “An improved method for tracking and reducing the void volume in nano HPLC–MS with micro trapping columns”, Analytical and Bioanalytical Chemistry , 2047,2, 2003.
[3]. Kevin Killeen, Hongfeng Yin, Dan Sobek, Reid Brennen and T. van de Goor, CHIP-LC/MS: HPLC-MS USING POLYMER MICROFLUIDICS, 7th international Conference on Miniaturized Chemical and Blochemlcal Analysts Systems, Squaw Valley, California USA, October 5-9, 2003.
[4]. Martin Vollmer. Edgar Nagele, Patric Horth, “Different Proteome Analysis: Two-Dimensional Nano-LC/MS of E. Coil Proteome Grown on Different Carbon Sources”, J. Bimolecular Techniques, 14, 128-135, 2003
www.webshimi.mihanblog.com

ضمایم
ضمیمه1 – لیست HPLC های موجود در کشور

دستگاه كروماتوگرافی مایع با كارائی بالا (HPlC)
High Performance liquid chromatography
ردیف دانشگاه مدل نوع عضویت
1 پژوهشكده ابن سینا مركز تحقیقات بیولوژی، بیوتكنولوژی 2150-52 عضو
2 دانشگاه علوم پزشكی تهران آززمایشگاه فارماكولوژی 1100 عضو
3 پژوهشكده جهاد كشاورزی شیمی و پلیمر 6A عضو
4 دانشگاه علوم پزشكی تهران دانشكده داروسازی – عضو
5 دانشگاهعلوم پزشكی شهید بهشتی نانوتكنولوژی دانشگاه S-7000HSM عضو
6 دانشگاه شهید بهشتی پژوهشكده گیاهان و مواد اولیه داروئی – عضو
7 پژوهشگاه صنعت نفت 600E95/0 LC-9A عضو
8 پژوهشگاه بیوتكنولوژی كشاورزی نانوبیوتكنولوژی كشاورزی K-1001 عضو
9 دانشگاه امیر كبیر پلیمر و تحقیقات شیمیایی – رزرو
10 دانشگاه تبریز دانشكده شیمی – رزرو
11 دانشگاه علوم پزشكی مشهد VP رزرو

ضمیمه2 – لیست مدل های HPLC
دستگاه
ردیف مدل شرکت كشور
1 K-2500 Knauer Knauer
2 1100 series Cecil England
3 ATi unicam Unicam England
4 Klool Knauer Knauer
5 D-7000 Hitachi Unite State

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید