پاورپوینت اختلال وابستگی به مواد 28 اسلاید

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 28

قسمتی از محتوی فایل

تعداد اسلاید : 28 صفحه

وابستگی به مواد توصیفات رفتاری 1-تغییر مشهود در رفتار؛یعنی دوری گزینی از خانواده ودوستان نزدیک،فقدان علاقه به انجام فعالیتهای معمول،انرژی پایین،خواب زیاد،افت نمره های تحصیلی.
2-مسمومیت ویااستفاده از داروبرای دو یا چند موقعیت.
3-نوسان خلقی.
4-عدم حضوریاتاخیرمتوالی برای حضوردرمدرسه.
5-تغییرگروه همتاها به گروهی که به طورقابل توجهی در کار مصرف موادهستند.
6-((تصویرخود))ضعیف،توصیف خودبه عنوان یک فردشکست خورده،هنگام گفتگوبادیگران تماس چشمی بسیارکمی دارد.
7-دیدگاه خصومت آمیزیا منفی نسبت به زندگی و افراددیگر.
8-داشتن وسایل مربوط به مصرف مواد.
9-تشویش درمورددزدیدن مشروبات الکلی ازیک مغازه،منزل، دوستان یاوالدین.
10-دستگیری به خاطرخلافهای کوچک یاجریمه شدن به خاطر رفتارهای نابجاناشی از مستی ومصرف مشروبات الکلی.
11-داشتن سابقه خانوادگی درخصوص وابستگی به مواد.
12-گزارش شخصی ازمصرف روزانه یک ماده تغییردهنده خلق یا مصرف ماده به صورت منظم تا به حالت خوشی برسد.
هدفهای بلند مدت 1-وجود اعتیاد و وابستگی به مواد تایید یا رد شود.
2-خویشتن داری کلی فردنسبت به مواد تغییردهنده خلق هنگام اجرای برنامه بازپروری.
3-هنگام اجرای طرح درمان،درخصوص مسایل مربوط به عود مجدد،هشداری لازم داده شودتافرد نسبت به فرایندبازپروری کاملامطلع وهشیارشود.
4-وابستگی به مواد به عنوان یک موضوع خانودگی شناخته شده ودرخانواده مطرح شود.
5-مهارتهای لازم برای حفظ یک زندگی بدون دارووالکل ایجادشود.
6-سطح تنیدگی خانواده درارتباط باوابستگی به مواد کاهش یابد.
7-پیوندورابطه بافامیل وگروههایی که بهبودی را حمایت کرده وبازپروری راپیش میبرند،تثبیت شود.
8-درک وفهم درست ازالگوی عودمجددوراهبردهای مقابله موثر برای حفظ بهبودی بلندمدت ایجادشود.
هدفهای کوتاه مدت ومداخلات درمانی آن 1- یک ارزشیابی کلی از وابستگی به مواد به عمل آورید.
(1،2،6) الف:یک ارزشیابی کامل وابستگی به مواد از مراجع به عمل آورید.
ب:الگوی سوءمصرف موادرا بامراجع موردبررسی قراردهید.
ج:برای ارزشیابی وابستگی به موادبه مراجع وخانواده آنهاتوصیه های لازم رانموده وآنهارابه متابعت ازآن تشویق نمایند.
2-الگوی استفاده ازموادراصادقانه(بدون انکار)تائیدکند.
(2،3،8،12) الف:الگوی سوءمصرف موادرابامراجع موردبررسی قراردهید.
ب:ازمراجع بخواهیدتاالگوی سوءمصرف مواد رادرجلسات گروه درمانی موردبحث قراردهد.
ج:مراجع راموظف کنیدکه فرم درخواست ترک مشروبات الکلی رابه عنوان اولین گام پرکندوسپس آن را درجلسه گروه درمانی به درمانگرارائه نمایدتابازخوردلازم رادریافت نماید.
د:باافکارمراجع مقابله کنیدوبرای پذیرفتن وابستگی اش به مواد در جلسات گروهی وانفرادی به وی کمک کنید.
3-باهرگونه درخواست برای سنجش اولیه(مصرف)موادموافقت کند.
(4،6،10،11) الف: تمام ارزیابیهای دارویی رابرای مراجع انجام داده وموردبررسی قراردهید.
ب:برای ارزشیابی وابستگی به مواد به مراجع و خانواده آنها توصیه های لازم را نموده و آنها را به متابعت از آن تشویق نمائید.
ج:در نگارش و امضای یک موافقت نامه برای خودداری از مصرف مواد به مراجع کمک کنید.<

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت گنبدها و قوس در معماری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت گنبدها و قوس در معماری دارای 80 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت گنبدها و قوس در معماری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت گنبدها و قوس در معماری،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت گنبدها و قوس در معماری :

پاورپوینت گنبدها و قوس در معماری

به تعداد 80 اسلاید و تصاویر مختلف

گزیده ای از مطالب اسلاید ها :

•تعریف هندسی : مکان هندسی نقاطی که از دوران چفدی مشخص حول محور قائم • Dome

•چندین ردیف تاقچه ی روی هم •جلو آمده با ترکیب بندی کامل •صفه صاحب مسجد جامع اصفهان •پتکان یعنی کانه روی کانه : طاقچه روی طاقچه (طاقچه بندی) •سردر گنبد قابوس •برای ساختن آن ابتدا یک تویزه دورتادور می سازند به نام تویزه یا دوره بند ، بعد در داخل طاق ها را روی هم سوار می کنند. •

•ساخت تاقچه روی تاقچه •بعد از بشن 8 گوشه گنبدها را به تدریج یک کلوک پیش می کنند •دهانه از چهار طرف پیش آمده تنگ می شود و زمینه را به هشت ضلعی مبدل می کند. •جهت تبدیل 8 به 16 روی هرتاق یک «برنخش» می سازند •رو ی برنخش را پیکان می سازند •حد فاصل پیکان را سنبوسه پر می کنند (مثلث های منحنی الاضلاع عامل تبدیل 16به 32) •بعد دوباره یک کلوک پیش آمده و گریوار سپس گنبد می سازند

•پوسته ی بیرونی (خود) و درونی (آهیانه یا کدنبه) •بر اساس نحوه ی اتصال خود و آه آهیانه گنبد به سه شکل ساخته می شود : .1دوپوسته ی کاملا پیوسته .2دوپوسته ی نسبتا پیوسته (پیوسته ی میان تهی) .3دوپوسته ی جدا از هم یا گسیخته

•گنبد در خود دارای تیزه جهت راندن بار برف و باران •بهترین نمونه گنبد شیخ لطف الله •آهیانه روی اربانه •گرداگرد اربانه پنجره های مشبک نوررسان •چفد چمانه چفد پایه ی گنبد به دلیلی وسعت زیاد دهانه ی خود و آهیانه

•از دوران چفد هلوچین کند حول محور قائمی •چفد هلوچین کند بیضی ای است که فاصله کانونی آن مساوی نصف دهانه است •خیز نزدیک به دایره ، دهانه های کمتر از گز •پوسته خاگی قبل از اسلام بسیار رایج (گنبد تاج الملک) •در زمان صفویه ، مسجد جامع اصفهان •قدرت فوق العاده در برابر بارهای وارده در مقایسه با چفدهای دایره و نیم دایره

•ترک ، ترک اکثراً با قالب گچی •فاصله میان ترک ها را با آجر یا خشت پر می کنند •ساخت تویزه های گچ و نی روی زمین مطابق قوس مطلوب •سرپا نگهداشتن همه تویزه ها توسط وادارها •پرکردن بین تویزه ها با آجر یا خشت •عدم استفاده از شاهنگ و هنجار برخلاف انواع دیگر گنبد

•گنبدهای ترکین را بدون استفاده از شاهنگ •عدم امکان ساختن تویزه های گچ و نی با خیز به ارتفاع الی متر •ساخت ترک ها را تکه تکه روی هم و کنار •تا ارتفاع معینی از گنبد یک سری ترک مشابه کنار هم •پوششش دور تا دور گنبد با یک سری ترک •سری دیگری از ترکها تا ارتفاع بعدی گنبد ، روی ردیف زیرین •چیدن ادامه پیدا می کرد تا ارتفاع گنبد کامل شود.

•ایوارگاه، شانه طاق یا گنبد : از شکرگاه تا زاویه 67.5 درجه نسبت به مرکز دهانه •در چیدن گنبد از شکرگاه تا زاویه 45 درجه (میان شانه) ضخامت را یک خشت کم می کنند از زاویه 45 درجه تا ایوارگاه مجدداً از ضخامت تبره یک خشت می کاهند . از ایوارگاه تا نزدیکی های تیزه نیز خشت دیگری از کلفتی طاق کم می کنند. این بخش معمولاً‌ نازکترین ضخامتی است که می توان با آن طاق یا گنبد را اجرا کرد .

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت Radio Frequency Identification (RFID)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت Radio Frequency Identification (RFID) دارای 21 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت Radio Frequency Identification (RFID)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت Radio Frequency Identification (RFID)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت Radio Frequency Identification (RFID) :

پاورپوینت Radio Frequency Identification (RFID)

دارای 20 صفحه با متون فارسی وانگلیسی و تصاویر مختلف

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت نقش های پیام رسانی gpcrs در رونویسی ژن و بیولوژی سرطان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت نقش های پیام رسانی gpcrs در رونویسی ژن و بیولوژی سرطان دارای 26 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت نقش های پیام رسانی gpcrs در رونویسی ژن و بیولوژی سرطان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت نقش های پیام رسانی gpcrs در رونویسی ژن و بیولوژی سرطان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت نقش های پیام رسانی gpcrs در رونویسی ژن و بیولوژی سرطان :

پاورپوینت نقش های پیام رسانی gpcrs در رونویسی ژن و بیولوژی سرطان

GPCRs

G Proteins

GPCR in cell proliferation & cancer

GPCRs در سرطان های صعب العلاج هورمونی

برقراری ارتباط بین التهاب و سرطان توسط GPCRs

سیگنال دهی Hedgehog & Wnt

نقش بنیادی GPCRs در متاستازی سرطان

GPCRs در آنژیوژنزیزهای القا شده توسط تومور

GPCRs G Proteins

GPCR in cell proliferation & cancer

GPCRs در سرطان های صعب العلاج هورمونی برقراری ارتباط بین التهاب و سرطان توسط GPCRs سیگنال دهی Hedgehog & Wnt نقش بنیادی GPCRs در متاستازی سرطان GPCRs در آنژیوژنزیزهای القا شده توسط تومور

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت بلور شناسی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت بلور شناسی دارای 271 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت بلور شناسی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت بلور شناسی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت بلور شناسی :

پاورپوینت بلور شناسی ( 271 اسلاید )

رشته فیزیك
3 واحد درسی

نام منبع و مولف:
گزیده ای از كتاب بلورشناسی با پرتو x
لئویندو.آذراف
: ناصر تجیر
انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

گزیده ای از مطالب اسلاید ها :

nnشناخت بلورها nتشخیص و تعیین ساختمان اتمی و تركیب مواد nشناخت دستگاهها و ابزار های كاربردی nمعرفی روشهای پیشرفته تشخیص nكاربرد بلورشناسی در فیزیك و سایر رشته های صنایع و پزشكیكلیات nتقارن بلورها nتصویر بلورها nشبكه های بلوری nگروهای فضایی nخواص پرتو های x‌ nمفهوم شبكه وارون nروشهای پراش پرتو x‌ nروشهای شاخص گذاری و شناسایی بلور

nاگر صفحه تقارنی M بر محور دوران درجه 4 عمود باشد آنرا با نمایش می دهندو چنانچه محور دوران درجه 4 بر سطوح تقارن M واقع گردد آنرا با نمایش می دهیم . در حالتیکه محوردرجه 4 بر یک سطح تقارنی عمود و با سطح تقارنی دیگر موازی باشد آنرا با نشان می دهیم .

2- سطح تقارن : اگر صفحه ای بلوری را به دو قسمت مساوی تقسیم کنیم به نحوی که هر قسمت آن تصویر آینه ای قسمت دیگر باشد ، سطح مذکور را سطح یا صفحه تقارن می گویند . سطح تقارن رابانماد P(PLANE-صفحه)ویا نماد M(MIRRORآینه) نمایش می دهند .

محور تقارن عمود بر سطح تقارن (/ m 1 ) هم ارز با محور 1 است لذا / m 1 از حالتهای مطرح حذف می گردد . همچنین محور درجه 3 عمود بر سطح تقارن (/ m 3) هم ارز با محور درجه6 است لذا / m 3 نیز حذف میگردد. به عبارتی در حالت سوم سه تركیب / m 2، / m4، / m 6 ، خواهند بود .

n n

حالت پنجم : در این حالت محورهای تقارن را با یكدیگر تركیب می كنیم . برای تعیین دقیق تركیب تقارنها از رابطه ادیلر استفاده می كنیم :

cosA=COS (B/2) .COS ( /2) + (COS /2)

SIN (B/2) . SIN ( /2)

A زاویه بین دو محور دوران است كه زاویه چرخش آنها به ترتیب ß و است و α زاویه چرخش محور دوران سوم است .

n

nشبكه با مركزیت سطحی ( face center ) : نقاط شبكه ای علاوه بر رئوس سلول واحد ،در مراكز دو وجه متقابل ان نیز قرار دارند.برحسب اینكه دو وجه متقابل متعلق به صفحات (100)،(010)و یا (001)باشند آنها را به ترتیب با علامت A،Bو یا Cنشان می دهند.در این شبكه ها هر سلول واحد دارای دو نقطه شبكه ای است. n n n

تصویر كروی دارای چندین برتری آشكار است . مجموعه ای از صفحات سه بعدی ، كه در بلور دوبه دو یكدیگر را قطع می كنند . به مجموعه ای از نقاط (قطب ها ) تبدیل می شوند كه به خوبی روی یك تك صفحه نمایان می شود . زاویه بین صفحات ، دایره های عظیمه ای كه قطبها را به هم وصل می كند قرار می گیرند .

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت استاندارد های طراحی موزه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت استاندارد های طراحی موزه دارای 44 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت استاندارد های طراحی موزه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت استاندارد های طراحی موزه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت استاندارد های طراحی موزه :

عناوین موجود در این پاورپوینت:

تعریف موزه

اهداف موزه

عمده فعالیتهای موزه

انواع موزه

ضوابط و معیارهای طراحی موزه(تالارورودی یا لابی، گالری ها یا تالار های نمایش آثار، کتابخانه ، چایخانه یا کافه تریا ، انبار آثار ، بخش اداری ، آمفی تئاتر ، بخش آموزشی -تحقیقاتی ، فضای سبز)

تنظیم شرایط محیط

نمونه های پربازدید موزه های جهان

برنامه فیزیکی

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت حرکات ارادی دوران طفولیت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت حرکات ارادی دوران طفولیت دارای 19 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت حرکات ارادی دوران طفولیت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت حرکات ارادی دوران طفولیت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت حرکات ارادی دوران طفولیت :

پاورپوینت حرکات ارادی دوران طفولیت

نخستین شکل غالب حرکات انسان حرکات بازتابی است ،حرکات بازتابی غیر ارادی وزیر قشری هستند که بدون تلاش هوشیارانه ،بدون تحریک از سوی مراکز بالاتر مغز اجرا می شود .

در هفته 4زندگی ،حرکات ارادی تحت کنترل قشر مغز ایجاد می شود.اولین نشانه های حرکات ارادی جزیی هستند :شامل حرکات سر، گردن ،چشم ها،

فرایند به عهده گرفتن تدریجی دستور توسط مرکز بالاتر مغز ،فرایند تدریجی است اما با پایان یافتن اولین سال زندگی ،کنترل ارادی حرکت تقریبا تکمیل می شود

که پس از اولین سال زندگی ،تعداد کمی از بازتاب ها ادامه یابند :اما اکثر انها ناپدید می شوند.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت بررسی تجارب برنامه ریزی ساختاری درراهبردی در هند

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت بررسی تجارب برنامه ریزی ساختاری درراهبردی در هند دارای 28 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت بررسی تجارب برنامه ریزی ساختاری درراهبردی در هند  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت بررسی تجارب برنامه ریزی ساختاری درراهبردی در هند،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت بررسی تجارب برنامه ریزی ساختاری درراهبردی در هند :

پاورپوینت بررسی تجارب برنامه ریزی ساختاری درراهبردی در هند

مقدمه

كشورهندوستان به عنوان یكی از پر جمعیت ترین كشورهای جهان ویكی ازمهمترین كشورهای درحال توسعه،دارای تجارب وسیعی در عرصه برنامه ریزی ومدیریت در مقیاس ملی ، منطقه ای ومحلی است. سابقه تسلط استعماری بریتانیا در هند ونفوذ الگوهای غربی در این كشور ،از یك طرف وتلاشهای عظیم این كشوردر دوران پس از استقلال برای توسعه وسازندگی وبهره گیری وسیع از كمك نهادهای بین المللی،از طرف دیگر ،جامعه بزرگ ومتنوع هند رابه یك عرصه پر تجربه بدل كرده است

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

زیست شناسی و آزمایشگاه سال دوم متوسطه قسمت 2

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 زیست شناسی و آزمایشگاه سال دوم متوسطه قسمت 2 دارای 68 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت زیست شناسی و آزمایشگاه سال دوم متوسطه قسمت 2  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي زیست شناسی و آزمایشگاه سال دوم متوسطه قسمت 2،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن زیست شناسی و آزمایشگاه سال دوم متوسطه قسمت 2 :

زیست شناسی و آزمایشگاه سال دوم متوسطه قسمت 2

در 68 اسلاید

دانلود زیست شناسی و آزمایشگاه سال دوم متوسطه قسمت2

پاورپوینت شامل کلیه صفحات همراه با عکس و توضیحات کتاب

افکت و قالب های زیبا

دارای فرم پایانی برای مشخصات دانش آموز

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

اندازه گیری آلاینده های هوا

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 اندازه گیری آلاینده های هوا دارای 54 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت اندازه گیری آلاینده های هوا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي اندازه گیری آلاینده های هوا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اندازه گیری آلاینده های هوا :

دانلود پاورپوینت اندازه گیری آلاینده های هوا

مقدمه

هوا یکی از پنج عنصر ضروری (هوا، آب ، غذا ،گرما ، نور) برای ادامه حیات انسان است . هر فرد روزانه نزدیک به 22000 بار تنفس می‌کند و تقریبا به 15 کیلوگرم هوا در روز نیاز دارد.معمولا انسان می تواند به مدت 5 هفته بدون غذا و مدت 5 روز بدون آب زنده بماند . اما نمی تواند بدون هوا حتی 5 دقیقه زنده بماند. اگر چه هوا در سطح زمین به فراوانی موجود و قابل دسترس است.اما حاوی مقادیر زیادی ناخالصی است.

تمام ناخالصی هائی که در هوای استنشاق شده وجود دارد به سلامت انسان آسیب نمی‌رساند و این بستگی به چند عامل دارد از جمله نوع ناخالصی و درصد آن در هوا و…….

(آلودگی هوا؛دکتر منصور غیاث الدین انتشارات دانشگاه تهران .ص 5 )

طبقه‌بندی آلاینده‌های هوا

تعریف آلودگی هوا:

طبقه بندی از نظر منشاء :

  • از نظر اثرات فیزیولوژیكی

اسماگ فوتوشیمیایی:

طبقه بندی اثرفیزیولوژیکی:

منبع آلودگی هوا:

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید