بررسی اثرات اقتصادی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی WTO بر صنعت بیمه كشور

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی اثرات اقتصادی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی WTO بر صنعت بیمه كشور دارای 211 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اثرات اقتصادی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی WTO بر صنعت بیمه كشور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

فصل اول – كلیات تحقیق
1-1) مقدمه    1
1-2) موضوع تحقیق     2
1-3-) هدف از انتخاب موضوع     2
1-4-) اهمیت و ارزش تحقیق    2
1-5) كاربرد نتایج تحقیق    3
1-6) فرضیات تحقیق     3
1-7) سابقه تحقیق     4
1-8) روش تحقیق     4
1-9) جامعه آماری     4
1-10) ابزار گردآوری داده‌ها    4
1-11) كلید واژه‌ها     5
فصل دوم
بخش اول: سازمان تجارت جهانی
2-1-1) مقدمه    6
2-1-2) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)     7
2-1-3) اصول اساسی گات    8
2-1-3-1) اصل  عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت كامله الوداد    8
2-1-3-2) اصل تثبیت و كاهش تعرفه‌های گمركی از طریق مذاكرات متوالی     9
2-1-3-3) اصل مشورت    9
2-1-3-4) اصل حفاظتها    9
2-1-4) مذاكرات چند جانبه گات     10
2-1-5) ایجاد سازمان تجارت جهانی     12
2-1-6) تفاوتهای گات با سازمان تجارت جهانی    12
2-1-7) ساختار سازمان تجارت جهانی     14
2-1-7-1) كنفرانس وزیران     14
2-1-7-2) شورای عمومی     14
2-1-7-3) كمیته‌ها     15
2-1-7-4) دبیرخانه     15
2-1-7-5) رویه تصمیم‌گیری     15
2-1-8) اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی     16
2-1-9) مذاكرات تجاری پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی     17
2-1-10) موافقتنامه عمومی راجع به تجارت خدمات     21
2-1-10-1) اقسام خدمات     22
2-1-10-2) اختلافات میان كالاها و خدمات     23
2-1-10-3) چهار شیوه معاملات بین‌المللی خدمات     23
2-1-10-4) چگونگی اعطای حمایت در بخشها و خدمات     24
2-1-11) متن چارچوب موافقتنامه    25
3-1-12) تعهدات كلی     26
2-1-12-1) رفتار دولت كامله الوداد    26
2-1-12-2) شفافیت: تأسیس واحدهای تماس و پاسخگو    27
2-1-12-3) تأثیر متقابل صلاحیتهای مورد نیاز برای عرضه خدمات     27
2-1-12-4) مقررارت حاكم بر انحصارها، عرضه‌كنندگان انحصاری خدمات و سایر
رویه‌های بازرگانی محدود كننده     28
2-1-12-5) تعهدات آزادسازی     31
2-1-12-6) پرداختها و انتقالات     31
2-1-12-7) افزایش مشاركت كننده‌های در حال توسعه     32
2-1-13) روند آزادسازی تجارت خدمات     33
2-1-13-1) چگونگی گنجاندن خدمات در نظام تجارت بین‌الملل     34
2-1-13-2) سابقه مذاكرات خدمات مالی در چارچوب موافقتنامه عمومی تجارت
خدمات     35
2-1-13-3) تعهدات خدمات مالی در مورد كشورهایی كه اخیراً به سازمان تجارت
جهانی پیوسته‌اند:     36
2-1-14) عضویت در سازمان تجارت جهانی     37
2-1-14-1) مشكلات پیچیدگیهای الحاق به سازمان تجارت جهانی     38
2-1-14-2) نقش و وظیفه آنكتاد در پروسه الحاق     39
2-1-14-3) فرایند الحاق     40
2-1-15) سازمان تجارت جهانی و كشورهای در حال توسعه     43
2-1-16) ایران و سازمان تجارت جهانی     44
2-1-16-1) الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی     4
2-1-16-2) مراحل هفت‌گانه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی     45
2-1-16-3) جنبه‌هایی از تعارات حقوقی ایران، مقررات wto در صنعت بیمه 48
2-1-17) مزیتهای عضویت در سازمان تجارت جهانی     50
2-1-17-1 منافع حاصل از  روتین به سازمان تجارت جهانی در بخش خدمات     50
2-1-18) چالشها و فرصتها در فرآیند جهانی شدن  اقتصاد    52
بخش دوم- بیمه
2-2-1) مقدمه    57
2-2-2) تعریف واژه بیمه    58
2-2-3) تعریف بیمه     58
2-2-4) تعریف صنعت بیمه    58
2-2-5) تقسیم‌بندی انواع بیمه     59
2-2-6) تاریخچه بیمه     62
2-2-6-1) تاریخچه بیمه در ایران     64
2-2-6-2) جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی     65
2-2-7) نظریه بیمه و اقتصاد    67
2-2-8) تأثیر صنعت بیمه بر فعالیت اقتصاد كلان     67
2-2-9) تأثیر بر موازنه ارزی     69
2-2-10) بیمه و ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاری در صنایع جدید    71
2-2-11) تضمین اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری به كمك انواع بیمه     71
2-2-12) بیمه و صادرات     72
2-2-13) نقش پس‌اندازی بیمه    75
2-2-14) مروری بر تحولات بیمه در ایران     77
2-2-15) بررسی شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه طی سالهای 1381-1350    89
2-2-15-1) وضعیت صنعت بیمه در جهان و در مقایسه با ایران     96
2-2-16) علتهای اساسی عدم توسعه بیمه در ایران     96
2-2-17) جایگاه صنعت بیمه در تجارت الكترونیكی     99
2-2-18) آزادسازی و خصوصی‌سازی صنعت بیمه     100
2-2-18-1) خصوصی سازی چیست؟    101
2-2-19) ملاحظات سیاسی برای بازارهای در حال توسعه    103   
بخش سوم- مطالعه موردی
2-3-1) مقدمه     107
2-3-2) تعهدات خاص     107
2-3-3) نحوه‌ تنظیم جدول تعهدات     108
2-3-4) بررسی تعهدات سپرده شده در بخش خدمات بیمه در چند پروژه منتخب     108
2-3-5) تجربه چین در آزادسازی خدمات بیمه و الحاق به سازمان تجارت جهانی     111
2-3-5-1) صنعت بیمه چین    131
2-3-5-2) بیمه گران خارجی در چین    132
2-3-5-3) تأثیر توافق نامه WTO بر صنعت بیمه چین    133
2-3-5-4) اقدامات صنعت بیمه چین برای توافنامه WTO     134
2-3-5-5) نتیجه‌گیری     135
فصل سوم- روش تحقیق
3-1) مقدمه     138
3-2) نوع و روش تحقیق     138
3-3) جامعه آماری     139
3-4) اطلاعات آماری مورد استفاده در مدلهای Panel Data     141
3-5) مزایای استفاده از مدلهای Panel Data     142
3-6) روشهای تخمین مدلهای Panel Data     147
3-6-1) اثرات ثابت     149
3-6-2) اثرات تصادفی     150
3-7) آزمون اثرات ثابت     152
3-8) تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در سازمان تجارت جهانی بر روی صنعت
بیمه كشورهای در حال توسعه     153
تصریح مدل جهت بررسی اثرات عضویت در WTO بر روی شاخص نفوذ بیمه‌ای
در كشورهای در حال توسعه    153
تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی حق بیمه سرانه كشورهای
در حال توسعه     154
تصریح مدل جهت بررسی تأثیر عضویت در WTO بر روی سهم كشورهای  در حال
توسعه از كل بازار بیمه جهانی    154
3-9) روش استفاده از داده‌های آماری مدلهای Panel Data     155
3-10) خلاصه و جمع‌بندی     155
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1) مقدمه     157
4-2) آزمون فرضیه‌ها     158
    4-2-1) فرضیه ‌فرعی شماره 1    158
    آزمون برابری عرض از مبدأها    158
    صحت آماری تخمین     158
    تجزیه و تحلیل نتایج    159
4-2-2) فرضیه فرعی شماره 2    161
    آزمون برابری عرض از مبدأها    161
    صحت آماری تخمین     161
    تجزیه و تحلیل نتایج    162
4-2-3) فرضیه فرعی شماره 3    163
    آزمون برابری عرض از مبدأها    163
    صحت آماری تخمین     163
    تجزیه و تحلیل نتایج    164
فصل پنجم- نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه     167
5-2) نتیجه‌گیری     167
5-3) رهنمودها    172
منابع و مأخذ
– منابع فارسی    175
– منابع انگلیسی     181
ضمائم و پیوستها    182 

 

مقدمه
   
صنعت بیمه در جهان در حال تغییر و تحولات سریعی است و رقابت بین المللی روبه روز در این بازار گسترش می‌یابد. آزاد سازی و گسترش رقابت در بازارهای بیمه، یكی از جنبه های مهم روند جهانی شدن است. حركت به سمت رقابت بیشتر كشورهای مختلف را به تجدید ساختار بازار بیمه‌ای و نظام مقرراتی آن سوق می‌دهد. این امر توجه بیمه گران و نهادهای نظارتی بازارهای بیمه را به لزوم تأكید بیشتر بر افزایش كارایی، كیفیت خدمات، تنوع بخشی محصولات بیمه ای، بهبود در ساختار عملیاتی، شایسته سالاری در گزینش كاركنان و ….معطوف می‌سازد.
امروزه صنعت بیمه از طرفی یكی از مهمترین نهادهای اقتصادی محسوب می‌شود و از طرف دیگر قویترین نهاد پشتیبانی سایر نهاده های اقتصادی و خانوارها است.
صنعت بیمه می‌تواند از منابع عمده كسب درآمد ارزی برای اقتصاد ملی نیز باشد مشروط بر اینكه از ظرفیت و توان لازم برای فعالیت در بازار بین المللی بر خوردار باشد و بتواند متناسب با تقاضای این بازار و با نرخهای قابل رقابت حق بیمه به عرضه خدمات بپردازد.
چون عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی یك فرآیند بلند مدت است و كشورهای مختلف بر اساس اهداف تجاری و سیاسی خود در این مورد تصمیم گیری می‌كنند. بنابراین شناخت آگاهانه از شرایط پذیرش در سازمان تجارت جهانی مستلزم انجام تحقیقات بیشتر است.
بر همین اساس در این پایان نامه ضمن بررسی ومروری بر جایگاه و نقش سازمان تجارت جهانی  (WTO) در اقتصاد بین الملل، در پی بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به WTO بر روی صنعت بیمه هستیم.
 

منابع فارسی

1. ابراهیمی، احمد، فناوری اطلاعات، تجارت الكترونیك و بیمه‌های الكترونیكی، فصلنامه ‌آسیا، تابستان 1383.
2. ابوترابی، اصغر (گزارشگر)، ICT اولویت نخست، فصلنامه آسیا، تابستان83.
3. « اثرات عضویت در WTO بر صنعت بیمه چین» ، ترجمه علی میری زاده، تازه های جهان بیمه، شماره 77، آبان 1383.
4.آسوده، سیدمحمد، تجدید ساختار مقررات برای بازارهای بیمه‌در حال توسعه، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 45،بهار1376.
5. ادیب، محمد حسین، سازمان تجارت جهانی نمایی خودمانی، صنایع پلاستیك، شماره169، خرداد 1381.
6. اكبر زاده، رضا، خصوصی سازی در صنعت بیمه فرصتها و تهدیدها، فصلنامه صنعت بیمه، شماره59، پاییز 1379.
7. امیر اصلانی، اسدالله، تأثیر آزاد سازی و خصوصی سازی صنعت بیمه بركارایی شركتهای بیمه، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 60، زمستان  1379.
8. اوترویل، ژان فرانسوا، « مبانی نظری و عملی بیمه»، ترجمه عبدالناصر همتی- علی دهقانی، تهران: بیمه مركزی ایران،1381.
9- ایران، 7/3/84، ص 21.
10- “بازار بیمه كشورهای در حال توسعه پس از موافقتنامه عمومی تجارت خدمات” ، ترجمه علی اعظم محمدبیگی، فصلنامه صنعت بیمه.
11. بهكیش، محمد مهدی، اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، چاپ دوم، تهران: قفنوس،1381.
12. بیدرام، رسول، همگام با اقتصاد سنجی، چاپ اول، تهران: منشور بهرووری،1381.
13- بیمه مركزی، گزارش آماری  عملكرد صنعت بیمه، 1370.
14. بیمه مركزی ایران، گزارش آماری عملكرد صنعت بیمه، 1381.
15. “تجارت خدمات در سازمان تجارت جهانی”، ترجمه مسعود كمالی اردكانی – میترا نصیری، چاپ اول، تهران: چاپ و نشر بازرگانی، 1383.
16- “ تحولات آرام صنعت بیمه چین” ، ترجمه مهناز سیحون – علیرضا معینی، فصلنامه آسیا، تابستان 1383.
17. پاكدامن، رضا، رفتار ویژه با كشورهای در حال توسعه در نظام حقوقی سازمان تجارت جهانی، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
18. حبیبی. فاتح، تصریح و تخمین مدل تقاضای توریسم ایران با استفاده از PooLing data پایان نامه كارشناسی ارشد رشته اقتصاد، دانشگاه تهران، 1381.
19. خرمی، محمد مظفر ( گزارشگر)، خصوصی سازی و آزاد سازی صنعت بیمه، فصلنامه آسیا، شماره 17، زمستان 79.
20. خسروی نژاد، علی اكبر، برآورد تابع تقاضای نان برای خانوارهای شهری ایران ( كاربردی از مدلهای با اطلاعات ادغام شده)، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی .شماره 20،1380
21. دبیرخانه آنكتاد، چگونگی الحاق به سازمان تجارت جهانی، مترجمان ابوالقاسم بنیات و دیگران، چاپ اول، تهران: چاپ ونشر بازرگانی، 1381.
22. دفتر مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تحولات بیمه های بازرگانی در ایران از آغاز تا سال 1370، چاپ اول، تهران: بیمه مركزی ایران، 1372.
23. دقیقی اصل، علیرضا، یك مدل پیشنهادی برای آزاد سازی و خصوصی سازی صنعت بیمه، شماره 59، پائیز 1379.
24. دنیای اقتصاد، 7/3/84 و 9/3/84 ،‌ص 5.
25.رشیدی،ع، عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی تحلیلی از نظرات موافق و مخالف، اتاق بازرگانی، شماره11.
26. رفعتی، محمد رضا و دیگران، جهانی شدن و اقتصاد ایران، بررسیهای بازرگانی، شماره6، خرداد و تیر 1383.
27. رفیعیان، ضیاء، علتهای اساسی عدم توسعه بیمه در ایران، فصلنامه آسیا، تابستان  1380.
28. رقابت و همكاری در بازار آینده، فصلنامه آسیا، شماره های 32 و 33، پائیز و زمستان 1383.
29. رضا زاده، بهرام ، تنگناهای رقابتی كشور در پیوستن به سازمان تجارت جهانی و استراتژیهای مؤثر، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 30، بهار و تابستان 80.
30. رضویان، محمد تقی و بهاری جوان. معصومه و آذری محبی، رضا، تدوین سیاستهای بهینه تجارت خارجی ایران ( صادرات) برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، پژوهشنامه اقتصادی ، ص40-13
31. سر افراز، لیلا، بررسی موانع قانونی پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی با نگرشی بر سیاستهای بازرگانی موجود در زمینه ماشینها و دستگاههای برقی، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 178-177، خرداد و تیر 1381.
32. سوادیان، ه، بررسی تأثیر پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بر صادرات صنایع نساجی،‌پایان نامه كارشناسی ارشد رشته اقتصاد، دانشگاه تهران، 1379
33. صادقیان، علی، چشم انداز دور جدید مذاكرات تجاری چند جانبه، مجله اقتصادی، دور دوم، سال اول، ص 40-37
34. صفدری، جواد، راهكارهای مشاركت بخش خصوصی در صنعت بیمه، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 59، پائیز 1379.
35. ضمیری، معصوم، مؤسسات بیمه و بازار سرمایه، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 39، پائیز 74
36. عبده تبریزی، حسین ، نقش صنعت بیمه در بازارهای سرمایه جهانی شده، بورس، آذر 80
37. عظیمی، حسین، بیمه، توسعه و زندگی اقتصادی در جامعه، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 51، پائیز 1377.
38. قادر، كریمی راد، فرهنگ كاربردی صنعت بیمه، انگلیسی-فارسی / فارسی، انگلیسی، تبریز: گلباد، 1381
39. كدخدایی، حسین، نقش پس اندازی بیمه در اقتصاد خانوار، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 51، پائیز 1377.
40. كریمی، آیت، كلیات بیمه، تهران: بیمه مركزی ایران، 1376
41. ــــــــــــ، تمهیدات لازم برای حضور موفق بخش خصوصی در بازار بیمه، فصلنامه آسیا، شماره 19، تابستان 1380.
42. ــــــــــــ، ضرورت ایجاد بازار رقابتی بدون تعرفه در صنعت بیمه كشورهای درحال توسعه، فصلنامه صنعت بیمه، تابستان83.
43. ــــــــــــ، تحلیلی بر خصوصی سازی صنعت بیمه، فصلنامه صنعت بیمه، سال 9، شماره 35، پائیز 1373.
44. كمالی اردكانی، مسعود، موافقتنامه عمومی تجارت خدمات ( جزوه آموزشی)، دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری جمهوری اسلامی ایران، تابستان 1383.
45. كمیجانی، اكبر، تحلیلی پیرامون تجارت و تجربه عملی پیوستن برخی از كشورها به سازمان تجارت جهانی و آثار اقتصادی الحاق ایران به آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1374
46. ــــــــــــ، نگاهی اجمالی به شكل گیری سازمان تجارت جهانی و تحلیلی از جنبه های حقوقی و اقتصادی ناشی از الحاق ایران به WTO، پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، زمستان 1375.
47. محقق زاده، فاطمه، تحلیل تفصیلی آثارالحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر روی صنعت بیمه كشور، پایان نامه كارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی و تحلیل سیستمهای اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، 1382
48. محمود صالحی، جانعلی،حقوق بیمه، تهران: بیمه مركزی ایران، 1381
49. مدنی اصفهانی، محبوبه، وضعیت موافقتنامه عمومی تجارت خدمات و مشكلات پذیرش آن از سوی ایران، پژوهشنامه اقتصادی
50. مرزبان، حسین، ضرورت خصوصی سازی جهت كارانمودن بیمه در ایران، فصلنامه صنعت بیمه، پائیز 1379.
51. مدیریت آموزش و انتشارات، مجموعه قوانین و مقررارت بیمه‌های بازرگانی، چاپ ششم، تهران: بیمه مركزی ایران، 1382.
52. مركز تجارت بین‌الملل، آشنایی با قوانین سازمان تجارت جهانی (88 پرسش و پاسخ)، ترجمه گروه كارشناسان مذاكرات تجاری در نمایندگی تام الاختیار تجاری جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، تهران: چاپ و نشر بازرگانی 1381.
53. مركز تحقیقات بیمه ای، مقدمه ای بر تجربه آزاد سازی و خصوصی سازی بیمه در آسیا
( 10 كشور منتخب)، اسفند 1380.
54. “ مناسب ترین بازارها برای خدمات بیمه ای” ، ترجمه محمد علی فنایی، روش، سال9 ، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره30، بهار و تابستان 1380.
55. میراحسنی، منیر السادات، ارزیابی امكان استفاده از توانمندیهای صنعت بیمه ایران برای حمایت از بنگاههای تولیدی پس از ورود به سازمان تجارت جهانی، پایان نامه كارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی و تحلیل سیستمهای اقتصادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، 1382
56. نادران، الیاس ونصیری اقدم، علی، تأثیر خصوصی سازی و آزاد سازی صنعت بیمه بر كارایی صنعت بیمه و شركتهای فعال در آن، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 59، پائیز 1379.
57. “ نگاهی به صنعت بیمه تركیه”، ترجمه مریم حاجی بابایی، فصلنامه آسیا، زمستان 1380.
58. نصیری‌، میترا، بررسی الزامات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی در بخش خدمات بیمه، مقاله ارائه شده در “همایش توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و عضویت در سازمان تجارت جهانی” ، مهر 1382
59. ــــــــــــ، بررسی جدول تعهدات ویژه خدمات بیمه در برخی از كشورهای تازه ملحق شده به سازمان تجارت جهانی، نمایندگی تام الاختیاری تجاری جمهوری اسلامی ایران، اسفند 1380
60. نقش شركتهای بیمه‌خارجی در صنعت بیمه در حال ظهور چین”، ترجمه انصاری، تازه های جهان بیمه، شماره 80، بهمن 1383
61. نوازنی، بهرام، ایران و پیامدهای جهانی شدن یا جهانی سازی، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 189-188.
62. نوفرستی، محمد، آمار در اقتصاد و بازرگانی ، جلد دوم، چاپ هشتم، تهران: رسا، 1380.
63. هژیركیانی، كامبیز، اقتصاد سنجی و كاربرد آن، چاپ دوم، تهران: ققنوس، 1377
64. همتی، عبدالناصر، جایگاه بیمه در اقتصاد ایران، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 49، بهار 1377.
 
 
منابع انگلیسی

1. Baltagi,BadiH, Econometric Analysis of panel Data. 1995.
2. CHen JI And STEVE THOMAS,WTO and china’s financial Services Sector,2002
3. WWW.SWISSRE. COM
4. WWW.WTO. Org

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی دارای 303 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

مقدمه

مسئله ای كه در دیدگاه حقوق جزا مطرح می باشد، این است كه آیا تلقیح مصنوعی را می‌توان به عنوان یك عمل مجرمانه تلقی نمود یا خیر؟ ماده (637) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هرگاه مرد و زنی كه بین آنها علقه  زوجیت نباش، مرتكب عمل منافی عفت، غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكره كننده تعزیر می شود.» مطابق ماده فوق، هر زن و مردی كه بین آنها علقه زوجیت نباشد و مرتكب عمل منافی عفت شوند اگر با رضایت طرفین باشد تا نود و نه ضربه شلاق محكوم خواهند شد و در صورت اكره فقط مكره محكوم می شود. حال آیا می توان ادعا كرد كه تلقیح مصنوعی اسپرم مرد بیگانه به رحم زن اجنبی از مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا ذكر شده است، بارزترین مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا محسوب كنیم، نه مصادیق انحصاری آن. ولی با توجه به ظهور عرفی كلمه «اعمال منافی عفت» خصوصاً با ملاحظه تمثیل قانونگذار از این اعمال، می توان ادعا كرد كه مقصود از اعمال منافی عفت غیر از زنا، عبارت است از هر نوع رابطه مستقیم و غیرمشروع بین مرد و زنی كه بین آنها علقه زوجیت موجود نباشد. بنابراین، تلقیح مصنوعی مشمول عنوان اعمال منافی عفت نخواهد بود؛ زیرا در تلقیح، هیچ گونه رابطه مستقیم و بدون واسطه بین زن و مرد اجنبی وجود ندارد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

نقش‌ قدرت‌ و توسل‌ به‌ زور در روابط بین الملل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 نقش‌ قدرت‌ و توسل‌ به‌ زور در روابط بین الملل دارای 234 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نقش‌ قدرت‌ و توسل‌ به‌ زور در روابط بین الملل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فصل‌ اول‌    3
1- مقدمه‌:    4
2- پدیده‌ قدرت‌:    9
3- انگیزه‌ كسب‌ قدرت‌:    12
4- تفكیك‌ مفاهیم‌ «قدرت‌» و «نیرو»:    16
فصل‌ دوم‌    20
1- قدرت‌ در علوم‌ سیاسی‌:    21
2- قدرت‌ در فلسفه‌ سیاسی‌    24
3- سیاست‌: علم‌ قدرت‌ یا علم‌ دولت‌؟    31
4- بافت‌ قدرت‌ سیاسی‌ در جامعه‌    35
فصل‌ ششم‌    39
1- قدرت‌ نظامی‌ و سیاست‌ دفاعی‌    40
2- دكترین‌ نظامی‌ و استراتژی‌    45
3- قدرت‌ و سیاست‌ كسب‌ برتری‌    48
فصل‌ چهارم‌ – تجزیه‌ و تحلیل‌ سیاست‌ بین‌الملل‌براساس‌ رهیافت‌ قدرت‌    70
بررسی‌ روابط‌ بین‌الملل‌ براساس‌ قدرت‌    70
آثار موازنه‌ قدرت‌ در سیاست‌ بین‌الملل‌    75
عناصر تشكیل‌ دهنده‌ قدرت‌    84
جمعبندی‌ ویژگیهای‌ قدرت‌    104
فصل‌ دوم‌    108
مبحث‌ اول‌ – سیر تاریخی‌ مسأله‌ توسل‌ به‌ زور    109
توسل‌ به‌ زور قبل‌ از میثاق  ملل‌ متحد    109
توسل‌ به‌ زور براساس‌ میثاق  ملل‌ متحد    112
پیمانهای‌ مربوط‌ به‌ رفع‌ نقائص‌ میثاق  ملل‌ متحد    114
توسل‌ به‌ زور براساس‌ منشور ملل‌ متحد    115
مبحث‌ دوم‌ – بررسی‌ موارد ممنوع‌ و مجاز توسل‌    122
به‌ زور در حقوق  بین‌الملل‌ جدید    122
تهاجم‌ نظامی‌ به‌ سرزمین‌ دولتدیگر برای‌ تصرف‌ و تسلط‌ بر آن‌    122
دفاع‌ از خود در برابر تهاجم‌ نظامی‌ دولت‌ دیگر (دفاع‌ مشروع‌ انفرادی‌)    123
دفاع‌ پیشگیرانه‌ در برابر تهاجم‌ نظامی‌ قریب‌ الوقوع‌ دولت دیگر    125
دفاع‌ از دولت‌ دیگر در برابر تهاجم‌ نظامی‌ دولت‌ ثالث‌ به‌ آن‌ (دفاع‌مشروع‌ جمعی‌)    128
مداخله‌ نظامی‌ برای‌ حفظ‌ جان‌ و مال‌ اتباع‌، در كشور دیگر    129
مداخله‌ نظامی‌ تلافی‌ جویانه‌    132
مداخله‌ نظامی‌ بشر دوستانه‌    134
مداخله‌ نظامی‌ برای‌ كمك‌ به‌ دولت دیگر در سركوبی‌ شورشیان‌(دخالت‌ با رضایت‌ دولت‌ تقاضاكننده‌)    139
مداخله‌ نظامی‌ برای‌ كمك‌ به‌ شورشیا در كشور دیگر    140
مداخله‌ نظامی‌ برای‌ كمك‌ به‌ نهضت‌های‌ استقلال‌ طلب‌    143
منابع‌    167

 

فصل‌ اول‌
قدرت‌ چیست‌؟
1- مقدمه‌
2- پدیده‌ قدرت‌
3- انگیزه‌ كسب‌ قدرت‌
4- تفكیك‌ مفاهیم‌ «قدرت‌» و «نیرو»

 

1- مقدمه‌:
قدرت‌، نفوذ و اقتدار واژه‌هائی‌ هستند كه‌ در دنیای‌ سیاست‌ زیاد شنیده‌ می‌شود لكن‌استفاده‌ از آن‌ منحصر به‌ این‌ قلمرو نیست‌. در تمام‌ سطوح‌ زندگی‌ اجتماعی‌ ما با عامل‌قدرت‌ سر و كار داریم‌: قدرت‌ متكی‌ به‌ قانون‌، قدرت‌ متكی‌ به‌ زور. قدرت‌ پاسبان‌ سرگذربرای‌ آنكه‌ خطای‌ رانندگی‌ شما را جریمه‌ كند یا ان‌ را با دیده‌ اغماض‌ بنگرد. قدرت‌ بقال‌ محل‌كه‌ از فروش‌ شیر به‌ شما خودداری‌ كند. قدرت‌ یك‌ بوروكرات‌ خرده‌ پا كه‌ شما را ساعتهادر صف‌ طویل‌ معظل‌ كرده‌ و یا روزها ازین‌ اداره‌ به‌ آن‌ اداره‌ پاس‌ بدهد. قدرت‌ امیر و وزرووكیل‌، قاضی‌، قدرت‌ جانی‌ دزد و آدم‌ كشی‌ كه‌ با سلاح‌ سرد یا گرم‌ جان‌، مال‌ و ناموس‌شما را تهدید كند. قدرت‌ صاحبخانه‌ برای‌ آنكه‌ با توسل‌ به‌ شگردهای‌ مختلف‌ اثاثیه‌ وزندگی‌ شما را به‌ خیابان‌ بریزد. قدرت‌ طلبكار و رباخوار برای‌ آنكه‌ شما را روانه‌ زندان‌ كند.قدرت‌ خانم‌ خانه‌ برای‌ آنكه‌ اراده‌ خود را به‌ شوهر تحمیل‌ كند. قدرت‌ تنبیه‌ كردن‌، قدرت‌بخشیدن‌، قدرت‌ دوست‌ داشتن‌، قدرت‌ اعتراف‌ به‌ گناه‌…
سرمایه‌داری‌ كه‌ با یك‌ تلفن‌ میلیونها دلار و ریال‌ را جابجا می‌كند. نیز نوعی‌ قدرت‌ واختیار اقتصادی‌ و مالی‌ دارد. مناسبات‌ فرمانده‌ با زیردست‌، كارفرما با كارگر، ارباب‌ بارعیت‌، حكومت‌ با مردم‌ نیز نوعی‌ رابطه‌ قدرت‌ است‌: قدرت‌ سازمانی‌، قدرت‌ اقناعی‌…
در سطح‌ بین‌المللی‌ نیز قدرت‌ و نفوذ و اقتدار بطرق  دیگر مطرح‌ است‌. مثلاً مقامی‌ كه‌اختیار اعلان‌ جنگ‌ یا صلح‌ را دارد دارای‌ قدرت‌ است‌؛ و یا دولتی‌ كهدارای‌ تكنولوژی‌ یاسلاح‌ منحصر بفردی‌ است‌ نیز دارای‌ نوعی‌ قدرت‌ می‌باشد: قدرت‌ تهاجمی‌، تدافعی‌، قدرت‌بازدارندگی‌…
قدرت‌ اقتصادی‌، قدرتنظامی‌، قدرت‌ سیاسی‌ و… بالاخره‌ قدرت‌ ملی‌ كه‌ عناصر وعوامل‌ متعدد را در شمول‌ خود می‌گیرد، همه‌ اصلاحاتی‌ هستند كه‌ در نوشته‌های‌ سیاسی‌،علمی‌ و محاورات‌ روزمره‌ و وسائل‌ ارتباط‌ جمعی‌ مكرراً بگوش‌ می‌خورد.
با وجود سادگی‌ ظاهری‌، عموماً درك‌ یكسان‌ و همأهنگی‌ از واژه‌ قدرت‌ بین‌ افرادوجود ندارد. برداشت‌ یك‌ سیاستمدار از قدرت‌ با استنباط‌ یك‌ حقوقدان‌ ازین‌ واژه‌ متفاوت‌است‌. تلقی‌ قدرت‌ نزد مردم‌ عامه‌ یا تعبیر آن‌ نزدیك‌ عالم‌ دانش‌ استراتژی‌ تفاوت‌ فاحش‌دارد. نقش‌ و اثر قدرت‌ نیز در سطح‌ جامعه‌ متفاوت‌ از كاربرد آن‌ در روابط‌ بین‌المللی‌ است‌.
علمای‌ سیاسی‌ سنت‌ گرا قدرت‌ را در مفهوم‌ عام‌ و كلی‌ آن‌ هم‌ به‌ عنوان‌ غایت‌ و هم‌وسیله‌ تلقی‌ نموده‌اند. در این‌ تعبیر قدرت‌ صرفاً به‌ میزان‌ اقتدار و توانائی‌ یك‌ طرف‌ د به‌اطاعت‌ واداشتن‌ طرف‌ دیگر است‌. از این‌ دیدگاه‌ تمام‌ حیات‌ جامعه‌ نتیجه‌ فعل‌ و انقعالات‌قدرت‌ در زمینه‌ها و درجات‌ مختلف‌ خلاصه‌ می‌گردد. نتیجه‌ عملی‌ این‌ نظریه‌ كه‌ درمواردی‌ با بینش‌ رفتارگرایان‌ تعاطی‌ پیدا می‌كند این‌ است‌ كه‌ در روابط‌ بین‌المللی‌ قدرت‌حاكم‌ وجود ندارد و یا لااقل‌ دولتهای‌ حاكم‌ هیچگونه‌ قدرتی‌ را بالاتر از قدرت‌ و حاكمیت‌خود به‌ رسمیت‌ نمی‌شناسند. در این‌ وادی‌ مبهم‌ برخی‌ معتقدند كه‌ فقدان‌ قدرت‌ حاكم‌بین‌المللی‌ ضرورت‌ ایجاد یك‌ حكومت‌ جهانی‌ در چهارچوب‌ یك‌ قرارداد بین‌المللی‌ راایجاب‌ می‌كند. بالعكس‌ گروهی‌ دیگر از نظریه‌  تعادل‌ قدرت‌ در روابط‌ دولتهای‌ حاكم‌ ومستقل‌ طرفداری‌ می‌كنند. نظریه‌ بینابینی‌ نیز معتقد به‌ توسل‌ به‌ تدابیر دسته‌ جمعی‌ یاامنیت‌ گروهی‌ برای‌ مقابله‌ با قدرتهای‌ سركش‌ و متجاوز می‌باشد.
آنچه‌ مسلم‌ است‌ نقش‌ قدرت‌ در سیاست‌ داخلی‌ متفاوت‌ از اثر آن‌ در سیاست‌ وروابط‌ بین‌المللی‌ است‌. در نظام‌ سیاسی‌ جامعه‌ ملی‌، قدرت‌ منحصراً در اختیار دولت‌ حاكم‌است‌ و براساس‌ قوانین‌ جاری‌ حق‌ مجازات‌ و تنبیه‌ بزهكاران‌ و گردن‌ كشان‌ و متجاوزین‌مشروعاً در انحصار نظام‌ حكومتی‌ است‌. درحالی‌ كه‌ در حوزه‌ جامعه‌ بین‌المللی‌ حدود وثغور این‌ قدرت‌ و مشروعیت‌ اعمال‌ مجازات‌ و تنبیه‌ متجاوزین‌ در هاله‌ای‌ از ابهام‌ قرارگرفته‌ است‌ و با وجود ارگانهای‌ عدیده‌ بین‌المللی‌ و قوانین‌ مدّون‌ و غیره‌ مدوّن‌، قدرت‌حاكمه‌ای‌ همانند جامعه‌ ملی‌ وجود ندارد. برخی‌ حقوقدانان‌ با توسل‌ به‌ این‌ شیوه‌ نگرش‌حتی‌ معتقدند آنچه‌ كه‌ بنام‌ حقوق  بین‌الملل‌ از آن‌ یاد می‌كنیم‌ در واقع‌ حقوق  بمفهوم‌ واقعی‌آن‌ نیست‌ زیرا در سطح‌ جهان‌ قدرت‌ فراملی‌ با تضمینات‌ ضروری‌ حقوقی‌ وجود ندارد.
اگر نظریه‌ سنتی‌ فقدان‌ قدرت‌ حاكم‌ در روابط‌ بین‌المللی‌ را مورد توجه‌ قرار دهیم‌درك‌ بسیاری‌ از مسائل‌ مبتلا به‌ جامعه‌ بشری‌ آسان‌تر می‌گردد. البته‌ این‌ طرز تلقی‌ بانظریات‌ نئوماركسیستی‌ درباره‌ ریشه‌های‌ قدرت‌ امپریالیستی‌ تفاوت‌ اصولی‌ دارد.ایده‌آلیست‌ها به‌ همان‌ اندازه‌ به‌ مسائل‌ ماهوی‌ و مقوله‌ قدرت‌ اهمیت‌ می‌دهند كه‌رئالیست‌ها ولكن‌ با وجود نگرش‌ سنتی‌ هر دو گروه‌ به‌ مسئله‌ قدرت‌، استنتاج‌ آنها در این‌زمینه‌ متفاوت‌ است‌. ایده‌آلیست‌ها كه‌ امنیت‌ گروهی‌ و دسته‌ جمعی‌ را متضمن‌ الزامات‌قانونی‌ تلقی‌ می‌كند، در عین‌ حال‌ معتقدند كه‌  این‌ ساختار بر ملاحظاتی‌ معلول‌ قدرت‌ وبازدارندگی‌ نیز متكی‌ می‌باشد. نظریه‌ پردازان‌ رئالیست‌ مخالف‌ امنیت‌ دسته‌ جمعی‌ هستندلكن‌ منطق‌ این‌ پیشنهاد را می‌پذیرند.
نتیجه‌ مترتب‌ بر این‌ فرضیه‌ كه‌ روابط‌ بین‌ دول‌ را ملاحظات‌ قدرت‌ معین‌ می‌كند،همواره‌ باین‌ موضوع‌ ختم‌ شده‌ كه‌ مطالعه‌ سیاست‌ و حقوق  بین‌الملل‌ كنكاش‌ در مقوله‌جنگ‌ و صلح‌ و كشمكش‌ بین‌ دولتهاست‌. شاید این‌ فرض‌ باطلی‌ نباشد زیرا آنچه‌ كه‌ در عمل‌مشاهده‌ می‌كنیم‌ جز این‌ نیست‌. زیرا وقتی‌ به‌ اساسنامه‌ها و اقدامات‌ سازمانهای‌ بین‌المللی‌توجه‌ می‌كنیم‌ می‌بینیم‌ كه‌ همواره‌ هدف‌ در جهت‌ محدود نمودن‌ زمینه‌ و انگیزه‌ قدرت‌طلبی‌و مهار نیروهای‌ مخرب‌ یا انحطارطلب‌ تنظیم‌ گردیده‌ است‌. حتی‌ نظریه‌های‌ روابط‌بین‌الملل‌ عموماً بر مبنای‌ رفتار قدرتهای‌ بزرگ‌ پایه‌گذاری‌ شده‌ است‌. در این‌ قواره‌، دولت‌در چهارچوب‌ مرزی‌ و قلمرو معینی‌ دارای‌ قدرت‌ حاكم‌ است‌ و در ارتباط‌ با سایر دولتهاعلی‌الاصول‌ مصون‌ از نفوذ و مستقل‌ عمل‌ می‌كند. وظیفه‌ آن‌ در داخل‌ برقراری‌ نظم‌عمومی‌، و دفاع‌ از منافع‌ و امنیت‌ در مقابل‌ تهدیدات‌ سایر قدرتها از خارج‌ می‌باشد. در این‌الگو، صلح‌ موقعی‌ بدست‌ می‌آید كه‌ تعادل‌ قدرت‌ و یا بعبارت‌ دیگر بازدارندگی‌ سیاسی‌وجود داشته‌ باشد. این‌ نظام‌ همان‌ چیزیست‌ كه‌ می‌توان‌ به‌ آن‌ قانون‌ جنگل‌ اطلاق  كرد.یعنی‌ ضعیف‌ یا بایستی‌ بلعیده‌ شود و یا در كنار قوی‌ پناه‌ بگیرد و یا در نهایت‌ ضعفا درمقابل‌ اقویا با هم‌ متحد شده‌ وجلو نفوذ و تعدی‌ و تجاوز آنها را سد كنند.
آرمان‌ گرایان‌ و واقع‌ بینان‌ (یا به‌ عبارتی‌ ایده‌آلیستها و رئالیست‌ها) هریك‌ دیدگاه‌خاصی‌ از طیف‌ مقولات‌ اجتماعی‌ منجمله‌ منشاء نیروهای‌ محركه‌ جامعه‌، فلسفه‌ وجود وقلمرو عمل‌ و قدرت‌ دارند و طرز تلقی‌ آنان‌ نیز از یكدیگر متمایز است‌. برای‌ آنكه‌ درك‌مطالبی‌ كه‌ در سطور و فصول‌ آینده‌ خواهد آمد آسانتر گردد، این‌ دیدگاهها را به‌ اجمال‌ درجدول‌ صفحه‌ بعد خلاصه‌ كرده‌ایم‌.
انگیزه‌ قدرت‌طلبی‌ دولتها از منافع‌ ملی‌ نشئت‌ می‌گیرد. عموماً ماهیت‌ این‌ منافع‌ جنبه‌ادراكی‌ دارد و عناصر تشكیل‌ دهنده‌ آن‌ كم‌ و بیش‌ تابع‌ عواملی‌ هستند كه‌ دولتها در بوجودآوردن‌ آن‌ دخالت‌ چندانی‌ نداشته‌اند. عوامل‌ جغرافیائی‌ از جمله‌ مهمترین‌ آنها می‌باشند. درنظام‌ جهانی‌، ما ضرورتاً با توده‌ای‌ كه‌ محصول‌ جمع‌ كمّی‌ نظام‌های‌ مختلف‌ ملی‌ است‌سروكار نداریم‌. اصولاً فرآیند نظام‌های‌ ملی‌ در سیستم‌ روابط‌ بین‌المللی‌ الگوی‌ خاص‌خود را دارد كه‌ شباهتی‌ با آحاد تشكیل‌ دهنده‌ آن‌ ندارد. ویژگی‌ جامعه‌ ملی‌ نظم‌ قانونی‌ وتابعیت‌ آن‌ از قدرت‌ مؤثر و مشروع‌ است‌. درحالیكه‌ در جامعه‌ بین‌المللی‌ اساس‌ بر هرج‌ ومرج‌ و اختلاف‌ است‌ واگر ترسی‌ وجود دارد ناشی‌ از قدرت‌ قانونی‌ (یا وجدان‌ واخلاق اجتماعی‌) نیست‌ بلكه‌ هراس‌ از جنگ‌ و مصائب‌ مترتب‌ بر آن‌ می‌باشد. اگر این‌ وحشت‌ ازبین‌ برود یا فرضاً به‌ پیروی‌ از ایدئولوژی‌ خاصی‌ ارزشهای‌ دیگری‌ در این‌ قلمرو حاكم‌ ومستولی‌ گردد، آنگاه‌ عامل‌ بازداندگی‌ و بیم‌ از عقوبت‌ و مصائب‌ جنگ‌ از بین‌ رفته‌ و رفتاردولتها در صحنه‌ روابط‌ بین‌المللی‌ دگرگون‌ می‌شود.
این‌ گفته‌ بیجائی‌ نیست‌ كه‌ «وجه‌ تمایز جامعه‌ بین‌المللی‌ از سایر جوامع‌ اینست‌ كه‌قدرت‌ آن‌ اعم‌ از سیاسی‌، اخلاقی‌، اجتماعی‌ در اعضاء آن‌ متمركز است‌ و ضعف‌ آن‌ نمودی‌است‌ از این‌ قدرت‌». ملاحظات‌ فوق  بخوبی‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ مطالعه‌ نقش‌ قدرت‌ ومشروعت‌ آن‌ در جامعه‌ بین‌المللی‌ و جامعه‌ ملی‌ با درنظرگرفتن‌ منافع‌، اهداف‌ و موانع‌ ومحدودیتهای‌ آن‌، مقوله‌ای‌ دشوار و در عین‌ حال‌ ظریف‌ و حساس‌ می‌باشد. آنها كه‌ سالیان‌دراز در این‌ راه‌ طی‌ مسیر كرده‌اند هنوز اندرخم‌ كوچه‌ مباحثات‌ اصولی‌ و مقدماتی‌ آن‌گرفتار آمده‌اند. بدیهی‌ است‌ كه‌ این‌ نگارنده‌ نیز در این‌ وادی‌ ادعای‌ نوآوری‌ ندارد…

 

منابع‌
1- مهدی‌ مطهرنیا، تبیین‌ نوین‌ بر مفهوم‌ قدرت‌ در سیاست‌ و روابط‌ بین‌الملل‌،وزارت‌ امور خارجه‌، مركز چاپ‌ و انتشارات‌، 1378.
2- دكتر علی‌ اصغر كاظمی‌، نقش‌ قدرت‌ در جامعه‌ و روابط‌ بین‌الملل‌، نشر قومس‌،1369.
3- دكتر سید عبدالعالی‌ قوام‌، اصول‌ سیاست‌ خارجی‌ و سیاست‌ بین‌الملل‌، انتشارات‌سمت‌، 1384.
4- حمید حیدری‌، توسل‌ به‌ زور در روابط‌ بین‌الملل‌ از دیدگاه‌ حقوق  بین‌الملل‌عمومی‌، انتشارات‌ اطلاعات‌، 1376.
5- سید حسین‌ سیف‌ زاده‌، اصول‌ روابط‌ بین‌الملل‌ (الف‌ و ب‌)، نشر میزان‌، 1385.
6- ریمون‌ آرون‌، مراحل‌ اساسی‌ اندیشه‌ در جامعه‌شناسی‌، ترجمه‌ باقر پرهام‌،تهران‌، سازمان‌ انتشارات‌ و آموزش‌ انقلاب‌ اسلامی‌، 1364.
7- دكتر سید علی‌ اصغر كاظمی‌، مدیریت‌ بحران‌های‌ بین‌المللی‌، تهران‌، دفترمطالعات‌ سیاسی‌ و بین‌المللی‌، 1368.
8- اسمیت‌ آنتونی‌، ژئوپلتیك‌، اطلاعات‌، ترجمه‌ فرهنگ‌ رجایی‌ تهران‌، علمی‌ -فرهنگی‌ 1373.
9- هونتزینگر، ژاك‌، درامدی‌ بر روابط‌ بین‌الملل‌، ترجمه‌ دكتر عباس‌ آگاهی‌، مشهد،قدس‌ 1368.
10- سید حسین‌ سیف‌ زاده‌، نظریه‌های‌ مختلف‌ در روابط‌ بین‌الملل‌، تهران‌، سفیر،1368.
11- نسرین‌ مصفا ودیگران‌، مفهوم‌ تجاوز در حقوق  بین‌الملل‌ تهران‌، انتشارات‌دانشگاه‌ تهران‌.
12- جنگ‌ و صلح‌ از دیدگاه‌ حقوق  و روابط‌ بین‌الملل‌، تهران‌، وزارت‌ امور خارجه‌،مؤسسه‌ چاپ‌ و انتشارات‌

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تجزیه و تحلیل ژئوپلتیک چین بر امنیت ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تجزیه و تحلیل ژئوپلتیک چین بر امنیت ایران دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تجزیه و تحلیل ژئوپلتیک چین بر امنیت ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

چكیده
 
با فروپاشی شوروی در سال 1991  و جا برای بحران كویت ایالات متحده مقام تك قطبی را به سركردگیخود مطرح ساخت. چین و ایران با نظام تك قطبی به سركردگی آمریكا مخالفت كردند. موقعیت ژئوپلتیكی ایران در منطقه خلیج فارش و آسیای مركزی و همسویی سیاستها موجب ایجاد روابط استراتژیك بین دو كشور چین و ایران گردید. اما آمریكا در مخالفت از ایران، چین را از فروش تسلیحات هسته‌ای شیمیایی به ایران برحذر داشت و با اعمال فشار و وعده امتیازات زیاد، چین را مجبور ساخت كه قرارداد مربوط به نیروگاه اتمی بوشهر را معلق و پیشنهاد واگذاری راكتور تحقیقات آب سبك به ایران را رد و نهایتاً  كاربری چین را در استراتژی ژئوپلتیكی ایران كم اثر نماید.
در فصول این پایان نامه به موقعیت و جایگاه چین در شرق آسیا و اهمیت ان از نظر ژئواستراتژیكی برای آمریكا و روسیه، جمعیت زیاد و انسانهای نسبتاً ماهر، ذخایر مالی و رشد اقتصادی خوب و تكنولوژی رو به رشد و ارتش مجهز به سلاحهای پیشرفته و هسته‌ای، نقش آفرینی چین در ؟ امنیتی اروآسیا به همراه آمریكا در روسیه، مشخص كردن علائق ژئوپلتیكی آن كشور ؟ 21 مرتبه با هداف تاكتیكی ( تأمین منافع اقتصادی ) و داشتن مازاد بیش از 40% میلیارد دلاری با آمریكا و اهداف استراتژیك ( تأمین منافع انرژی )، تحولات  ژئواستراتژیك و ژئواكونومیك قرن (21) و جایگزینی اقتصادی  محوری بجای سیاست محوری بر پایه تفكرات نظامی پرداخته شده است.
در پایان با مشخص كردن تهدیدات آمریكا و نقاط قوت و ضعف چین و شناخت عوامل مثبت و منفی تأثیر گذار بر روابط چین و ایران این فرصت رابتین می‌نماید كه مسئولین با استفاده از یافته‌های این تحقیق در ارتباط با نقش چین در مسائل امنیتی ایران تصمیمات صحیحی را اتخاذ نمایند.

مقدمه:
 
دهه 1990 با دو رویداد بزرگ آغاز شد دو رویدادی كه ژئوپلتیك جهانی را بطور كلی دگرگون كرد. از یك سو فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال (1991  ) و سرنگون شدن پیمان و رشد، نه تنها نقطه پایان جها ژئوپلتیك توازن یافته میان و قطب تلقی شد بلكه راه را برای انتقال نظام ژئوپلتیك جهانی از مرحله رقابتهای ( ایدئولوژیك سیاسی ) به رمحله رقابتهای ( اقتصادی ـ سیاسی ) هموار ساخت. از سوی دیگر حركت نظامی بی‌سابقه امریكا و هم پیمانانشان در ماجرای بحران كویت شیوه نوینی از واكنش‌های ژئوپلتیك در برابر كنشهای استراتژیك منطقه‌ای را نمایان ساخت در حالیكه رویداد نخست مفاهیم تازه ای را در ژئوپلتیك جهانی مطرح ساخت و روابط ساختاری ( افقی ـ عمودی ) جهان قدرتهای را دگرگون كرده و زمینه را‌ آماده شكل گیری نوینی از این روابط ساخته است. رویداد دوم نیز نظام ( ژئوپلتیك خاورمیانه را یكسره دگرگون كرده، موازنه نظامی استراتژیك تازه‌ای را پیش كشیده و مفاهیم نوینی از ( امنیت منطقه‌ای ) را در روابط ساختاری قدرتهای منطقه بدست داده است. چین از جمله كشورهایی است كه در نتیجه تیزهوشی كادر رهبری خود كه تهدیدات اقتصادی را برای امنیت ملی خویش مخرب تراز دشمن خارجی تشخیص داد برای رفع ناامنی از كارایی نهادها و بخش‌های اقتصادی، سیاست تنش‌زدایی را در پیش گرفت. همراه با نفی مشروعیت رهبری ؟ جهان توسط ایالات متحده، خود مدعی قرار گرفتن در میان قطبهای اصلی نظام بین‌المللی محصوب می‌شود، جمعیت پرشمار برفورداری از نیرومندترین ارتش جهان كه به سلاحهای پیشرفته متعارف  و هسته‌ای مجهز است، در اختیار داشتن یكی از پنج كرسی شورای دائمی امنیت با ؟ و تو ونیز جهش اقتصادی خیره كننده دهه اخیر كه جایگاه چین را به عنوان كشوری توسعه یافته حداقل در ابعادی اقتصادی تثبیت كرده.
از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران نیز به جهت داشتن منابع نفت و گاز، موقعیت استراتژیكی مطلوب ؟ ضد ابتكاری سخت در تلاش است كه مقام خود را در نظام شكل گیرنده جهانی از راه جای گرفتن در نظام اقتصادی منطقه تعیین كند.
همسویی سیاستهای چین و ایران ؟ با نظام تك قطبی باعث شد تا چین به بهبود بخشیدن وجهه خود در ایران توجه خاصی نشان دهد و این ناشی از آن است كه احتمال می‌دهد ایران طی (20 تا 30 ) سال آینده به عنوان قدرت اسلامی در ابعاد جهانی مطرح خواهد شد. و به همین جهت بهترین قدرتی كه می‌تواند به آن كشور كمك كند تا در برابر رقیب اصلی، یعنی آمریكا و اروپا ایجاد ؟ نماید قدرت اسلامی خواهد بود.
موقعیت ممتاز ژئوپلتیكی ایران در خلیج فارش و دریای خزر و نیاز چین به منابع انرژی در قرن 21 باعث ارتقاء سطح روابط دو كشور گردیده است. اما مخالفت و ضدیت ایالات متحده با سیاستهای جمهوری اسلامی در بعضی مقاطع به اوج خود می‌رسد و علاوه بر اجرای تحریم علیه ایران، سایر كشورها از جمله چین را به چهت داشتن روابط حسنه با ایران به عدم صادرات تكنولوژی پیشرفته به آن كشور و یا عدم واردات محصولات از آن كشور تهدید می‌نماید. كه بعضاً این تهدیدات كارساز واقع شده و منجر به تقلیل سطح روابط چین و ایران بخصوص در بعد فضایی و فن‌آوری پیشرفته می‌گردد. لیكن تاكنون منافع ملی دو كشور ایران و چین ایجاد نموده  در تصمیم‌گیریها و جهت گیریها و اقدامات سیاسی بر علیه یكدیگر اجتناب نموده، و با درك صحیح از مسائل بین المللی و مشكلات موجود در روابط مابین را توسعه دهند.

فهرست مطالب

چكیده   
مقدمه        1
متن    31-7
نتیجه و پیشنهادات    36-32
منابع و مآخذ    37

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقایسه دیدگاه های امنیتی بین المللی از پایان جنگ سرد تا زمان حال

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقایسه دیدگاه های امنیتی بین المللی از پایان جنگ سرد تا زمان حال دارای 427 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقایسه دیدگاه های امنیتی بین المللی از پایان جنگ سرد تا زمان حال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

چکیده 1
فصل اول کلیات پژوهش
1- طرح مسئله2
2- سئوال اصلی 5
3 – سئوالات فرعی 5
4 – فرضیه اصلی 5
5 – قلمرو تحقیق 5
6 – روش تحقیق5
7 – متغیرها6
8 – انگیزه انتخاب موضوع 6
9 – اهداف انتخاب موضوع6
10 – بررسی ادبیات موجود7
11 – تعریف مفهومی متغیرها7
12- تعریف مفاهیم کلیدی9
13- ساختار تحقیق 10
فصل دوم آخرین موج از تئوریهای روابط بین المللی ؛ نظریه رژیم های بین المللی
مقدمه 11
گفتار اول اهمیت و جایگاه رژیم های بین المللی 14
الف – ساختار گرایان17
ب – پیروان گروسیوس 26
ج – ساختار گرایان تعدیلی 32
گفتار دوم بنیان های مفهومی و تئوریک رژیم های بین المللی 34
الف – بنیان های مفهومی رژیم های بین المللی 39
ب – اجزاء تشکیل دهنده رژیم های بین المللی 39
ج – ویژگی های رژیم های بین المللی42
د – انواع رژیم های بین المللی 42
ه – گروه بندی رژیم های بین المللی 45
و – رژیم های رسمی سیاستگذار و عملیاتی 46
ی – عوامل موثر در تشکیل رژیم های بین المللی و رویکردهای نظری 46
گفتار سوم دلایل به وجود آمدن مشکلات تغییرات ،
و نیز نقش و کارکرد رژیم های بین المللی 64
الف – مشکلات ماهوی و بنیادین رژیم های بین المللی64
ب – مشکلات ساختی و شکلی 65
ج – مشکلات تصمیم گیری و تصمیم سازی 67
د – نقش و کارکرد رژیم های بین المللی 69
ه – جایگاه حقوقی رژیم های بین المللی 70
و – پارادایم های تحلیلی رژیم های بین المللی73
ی – علل و عوامل موثر در تغییر رژیم های بین المللی85
نتیجه گیری90
فصل سوم رژیم های امنیتی بین امللی و مقایسه دیدگاه های دیدگاه امریکا و روسیه
مقدمه 92
گفتار اول مفهوم امنیت ، بازدارندگی ، کنترل تسلیحات و خلع سلاح 93
الف – مفهوم امنیت 93
ب – باز دارندگی و مراحل مختلف مسابقه تسحیلاتی امریکا و روسیه (شوروی سابق)95
ج – کنترل تسلیحات و خلع سلاح105
1 – کنترل تسلیحات و خلع سلاح در پس از جنگ سرد 107
2 – کنترل تسحیلات و خلع سلاح پس 11 سپتامبر 2001 111
گفتار دوم دیدگاه های امریکا و روسیه نسبت به قرار دادهای ABM و طرح سپر دفاع ملی
موشکی NMD 114
الف – گفتگوهای محدودیت سلاح های استراتژیک119
1 – قرارداد سالت یک 119
2 – قرار دادسالت دو 120
3 – قرار دادهای استارت یک ، دو ، سه ،120
4 – قرار داد سورت 120
ب – سیستم دفاع ملی موشکی NMDو دیدگاههای موافقین و مخالفین آن121
1 – سیستم دفاع ملی موشکی NMDو واکنش روسیه به آن 125
2 – پیامدهای استقرار سیستم دفاع ملی موشکیNMD 129
3 – اثرات سپر دفاع ملی موشکی بر کنترل تسلیحات 129
ج – طرح سپر دفاع ملی موشکی NMD و حادثه 11 سپتامبر131
گفتار سوم رژیم بین المللی کنترل و مهار موشکی MTCR و نظامنامه موشکی ICOC 135
الف – رژیم مهار و کنترل فناوری مشکی MTCR 137
ب -دلایل کارایی و عدم کارایی رژیم کنترل و مهار فن آوری موشکیMTCR 142
ج – ایجاد نظام نامه یا کردار نامه موشکی ICOC 148
د – رژیم کنترل صادرات تسلیحات و دیدگاه های روسیه و امریکا 151
گفتار چهارم کنوانسیون های منع سلاح های بیولوژیک و منع سلاح های شیمیایی
CW – BWC161
الف – کنوانسیون منع گسترش ، تولید و ذخیره سازی سلاح های بیولوژیک ( BWC)161
ب – کنوانسیون ممنوعیت کاربرد سلاح های شیمیایی (CWC)171
گفتار پنجم دو رژیم امنیتی خلع سلاح هسته ای جهان (CTBT, NPT )176
الف – نگاهی به مبانی نظری انرژی هسته ای 178
ب – آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA ) 182
ج – معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای ( NPT)185
د – رژیم امنیتی منع جامع آزمایشات هسته ای(CTBT )191
گفتار ششم رژیم امنیتی ناتو ، رژیم کنترل تسلیحات متعارف (CFE ) و بحث سامانه دفاعی موشکی در لهستان و چک 198
الف – رژیم امنیتی بین المللی ناتو ، ارزیابی جایگاه آن در محیط امنیت بین المللی198
ب – سپر دفاع موشکی در لهستان و چک و شکاف در رژیم امنیتی213
ج – رژیم کنترل تسلیحات متعارف یا نیروهای متعارف در اروپا (CFE )219
نتیجه گیری226
فصل چهارم نگرش امریکا و روسیه به پرونده هسته ای ایران
مقدمه 228
گفتار اول تاریخچه روابط هسته ای ایران و امریکا پس از انقلاب229
الف – سیر تعاملات ایران و آمریکا در خصوص مسائل هسته ای 231
ب – استراتژی سیاست خارجی امریکا در دوره بوش پسر در قبال ایران 234
گفتار دوم دیپلماسی هسته ای امریکا در قبال ایران 236
الف – برنامه هسته ای ایران از دید امریکا 238
ب – سیاست های امریکا برای مقابله با برنامه های ایران 241
گفتار سوم اتهامات ایالات متحده علیه فعالیتهای هسته ای ایران 245
الف – اتهامات فنی 245
ب – تحلیل اقتصادی246
گفتار چهارم سیاست خارجی ایران و روسیه در قبال یکدیگر 248
الف – زمینه های همکاری ایران و روسیه253
ب – زمینه های همکاری اقتصادی در سطح جهانی 254
گفتار پنجم تغییر نگرش روسیه در خصوص پرونده هسته ای ایران از حالت بازی با ایران تا رأی مثبت به قطعنامه بر علیه ایران 256
نتیجه گیری262
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری 264
پیوست ها و ضمائم
پیوست (الف ) گاه شمار هستهای در سال 1385272
پیوست (ب ) سیر برنامه اتمی ایران در سال 1386277
کتابنامه
الف ) کتب فارسی 281
ب ) مقالات فارسی 287
ج ) نشریات فارسی 292
د ) جزوات درسی 293
و ) پایان نامه ها و رساله ها 294
ه ) منابع اینترنتی و خبر گزاری ها 296
ی ) منابع انگلیسی 297
چکیده انگلیسی 300

فهرست جداول
جدول 2- 1 جدول مفاهیم کلیدی رژیمهای بین المللی88

 

چکیده:

در فضای پس از جنگ سرد تا زمان 11 سپتامبر 2001 و از حوادث تروریستی 11 سپتامبر تا زمان حال ، رژیم های بین المللی بخصوص رژیم های امنیتی بین المللی دستخوش تغییرات و تحولات عمده ای گردیده اند . اگر چه رژیم های امنیتی بین المللی از دیر باز مطرح بوده نظیر : کنسرت اروپایی ، پس از جنگ های ناپلئونی ، اما عمدتا رژیم های امنیتی پدیده ای قرن بیستمی هستند که به دولتها این اجازه را میدهند که از مشکلات و تنگناهای امنیتی بگریزند . رژیم های تمام عیار امنیتی تنها در قرن بیستم و به ویژه با شروع جنگ سرد رو به گسترش گذاشتند . اما کار آمد بودن اینگونه رژیم ها اغلب مورد تردید قرار گرفته است . بعضی از رژیم های امنیتی بزرگ مانند : سالت یک      ( 1972 ) و سالت دو ( 1979 ) که به منظور کنترل رقابت تسلیحاتی بین ایالات متحده امریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق طراحی شده بودند ، در حقیقت رژیم های بی اعتباری بودند . مطابق تعریف رژیم های امنیتی ، وجود عناصر  ضمنی و سریع و باور های مشترک در میان بازیگران ، به رغم اختلافات مبنایی ، موجب تعیین محدودیت های خاص در رفتار بازیگران می شود . این در حالی است که تعابیر متفاوت منافع ژئواستراتژیک امریکا و روسیه ، در نظام بین المللی موجب شکاف در برداشت رژیم های امنیتی ، اولا توسط صاحبان قدرت انجام می شوند ، ثانیأ مکانیزم های همکاری را شکل می دهند که در میان دولتها و سایر بازیگران دیگر ایجاد اعتماد و امنیت کرده و به ثبات نظام بین المللی کمک می کنند ، ثالثأ رژیم ها توسط عوامل متعددی که عمده ترین آن قدرت می باشد دستخوش تغییر می شوند . در واقع صاحبان اصلی قدرت ، همانا ایالات متحده امریکا ابر قدرت چهار بعدی ( فرهنگی ، سیاسی اقتصادی و نظامی ) و فدراسیون روسیه ابر قدرت تک بعدی ( نظامی ) هستند که رژیم های امنیتی را شکل می دهند و همین قدرتها هستند که زمینه ساز تغییر و نابودی رژیم های امنیتی می گرند . بر این اساس سعی شده است در این رساله به مقایسه دیدگاه های امریکا و روسیه نسبت به رژیم های امنیتی بین المللی پرداخته شود که این رژیم ها شامل NPT , PTBT  , سالت 1و 2 MTCR استارت 1 و 2 و 3 CWC , BWC , CFE , NATO , IAEA , SORT , ICOC , NMD , ABM , CTBT …. می باشند . همچنین به بررسی نظریه رژیم های بین المللی و نگرش امریکا و روسیه نسبت به پرونده هسته ای ایران نیز پرداخته می شود .

 

فصل اول
کلیات پژوهش
1 – طرح مسئله
پس از فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد جهان شاهد آن بود که از دل ابر قدرت شرق پانزده جمهوری تحت عنوان کشورهای مستقل مشترک المنافع موسوم به CIS ها پدید آمد و مهمترین آنها که میراث دار واقعی شوروی سابق بود جمهوری فدراتیو روسیه می باشد ، روسیه در بدو امر پس از پدید آمدن دچار مشکلات فزاینده داخلی بوده به همین دلیل از بسیاری از مواضع سابق عقب نشینی نمود ، علت دیگر آن قدرت باز دارندگی نظامی امریکا و تاثیر آن بر ناتو شوروی امنیت می باشد . در این دوران امریکا به عنوان پیروز اصلی جنگ سرد در صدد ایجاد ساختار هژمونیک و طراحی نظام بین الملل و فضایی دو راستای نظم نوین جهانی که جرج بوش پدر آنرا مطرح کرده ، بوده است . در این ساختار امریکا در رأس هرم قدرت جهانی به عنوان یک هژمون قرار
 می گرفت و در صدد تک قطبی کردن جهان و نگرش به بین الملل گرایی بوده ، در واقع نظم نوین جهانی دارای دو موج بوده ، موج اول در پی حمله عراق به کویت در 2 اوت 1990 و حمله نیروهای اختلاف بین المللی به رهبری امریکا صورت گرفت و موج دوم آن حوادث 11 سپتامبر 2001 بوده است . در موج اول هدف بیرون راندن عراق از کویت و تضمین جریان نفت و دوم مقابله با تروریسم بین الملل بوده است . در فاصله پایان جنگ سرد تا حوادث 11 سپتامبر به دلیل اشاعه سلاح های هسته ای و سلاح های کشتار جمعی (WMD) و بروز تهدیدات امنیتی ، پیمان های امنیتی بسیاری میان امریکا و روسیه به امضاء رسید که در واقع ادامه همان قرار دادهایی بود که در زمان جنگ سرد در چهار چوب رژیم های بین المللی کنترل تسلیحات خلع سلاح و باز دارندگی صورت گرفت که می توان به پیمان NPT در سال 1968 SALT 1 در سال 1972 SALT 2, در سال 1979 و رژیم بین المللی کنترل و مهار فناوری موشکی MTCR اشاره کرد . اولین پیمان امنیتی بین روسیه و امریکا در بحبوحه فروپاشی شور ی START(1) بود که در سال 1991  به توافق طرفین رسید ، در سال 1993 START(2) مطرح گردید اما دومای روسیه به دلیل هزینه بالای آن و گسترش ناتو به شرق با ن مخالف نمود اما به هر حال در 97 به تصویب دوما رسید در همین سال START (3) مطرح گردید . در این دوران پیمان های دیگری در چهارچوب رژیم های امنیتی بین المللی به امضاء رسید . نظیر کنفرانسیون منع سلاح های شیمیایی (CWC) و کنوانسیون منع سلاح های بیولوژیک (BWC) و پیمان NPT که در سال 1995 به طور نامحدود امضا گردید و در سال 1996 پیمان منع جامع آزمایشات هسته ای CTBT مورد توافق قرار گرفت . در دستور کار همکاری های امنیتی روسیه و امریکا پس از دوران کمونیسم موارد زیر مطرح بوده .
1 – حفظ ثبات هژموفیک
2 – بر چیدن جنگ سرد 
3 – جلو گیری از تکثیر سلاح های کشتار جمعی
 4 – مورد توجه قرار دادن بی ثباتی های منطقه ای . با وجود این مسکو باید مداخله جویی نظامی امریکا ، برنامه دفاعی موشکی نا محدود آن استقرار نیروهای امریکایی در جمهوری های سابق شوروی و مهم تر از همه اینها واقعیت برتری نظامی گسترده امریکا را در نظر بگیرد . پس از نابودی بلوک شرق ، پیمان ناتو که در چهار چوب رژیم های امنیتی بوده دچار بحران هویت گردید اما با استراتژی امریکا مبنی بر گسترش به سمت شرق جان دوباره یافته و از بعد آتلانتیکی به فرا آتلانتیکی تغییر نگرش داده که با مخالفت شدید روسیه مواجه شد . چرا که ناتو در حیاط خلوت روسها ، آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی نفوذ کرده بود و برای سد آن روسها با همکاری چین پیمان شانگهای 5 را به وجود وردند که با پیوستن ازبکستان به آن در سال 2001 به سازمان همکاری شانگهای(SCO)تغییر نام داد . اما حوادث 11 سپتامبر 2001 که تحولی شگفت در اوایل هزاره سوم محسوب می شود باعث امنیتی و نظامی شدن محیط بین الملل گردیده و تمامی الگوهای نوین قدرت را که از پی فرو پاشی کمونیسم شکل گرفته بود را منسجم تر نمود در این چهار چوب امریکا در جهت تنظیم نظام تک قطبی و یک جانبه گرایی گام برداشته و استراتژی تفوق را مناسب ترین الگو برای رهبری در جهان مد نظر قرار داد و جرج واکر بوش خواهان افزایش هزینه های نظامی ،حضور گسترده تر و تهاجمی تر  در جهان و تقویت نهادهای امنیتی گردید ،روسیه در این دوران چاره ای جز پشتیبانی و حمایت از امریکا در در مقابله با تروریسم و پیروی از طرح جنگ پیشدستانه و پیشگرایانه نو محافظه کاران نداشت اما حوادث 11 سپتامبر تاثیر عمیقی بر رژیم های امنیتی بین المللی داشته است ، برای نمونه خروج امریکا از پیمان دو جانبه با روسیه تحت عنوان ABM یا پیمان ضد موشکهای بالستیک را می توان نام برد که این پیمان در واقع سنگ بنای روابط هسته ای امریکا و شوروی سابق و روسیه فعلی است و اجرای طرح پر هزینه NMD سپر دفاع موشکی ملی که از 50 ایالت امریکا از زمین ، دریا و هوا محافظت می کند و ایجاد چالش در MTCR می باشد . امریکا از طریق رژیم های امنیتی نظیر CTBT, NPT در صد تحمیل اراده خود به سایرین است در این حین روسیه با وجود رئیس جمهور پراگماتیست و عملگرای خود پوتین در صدد گرفتن امتیاز از امریکا بوده و پیمان SORTاز سوی محققان نوعی امتیاز از سوی امریکا به روسیه تلقی می گردد . در سالهای اخیر روسیه بدنبال احیاء مجدد قدرت خود بوده و به مقابله امریکا در راستای سیاست یکجانبه گرایی ن پرداخته و خواهان چند جانبه گرایی در تمامی عرصه هاست نمونه بارز مخالفتهای روسیه سخنرانی اخیر پوتین در کنفرانس امنیتی مونیخ ، مخالفت با استقرار سامانه دفاع موشکی در لهستان و جمهوری چک ، مخالفت با استقلال کوزوو در شبه جزیره بالکان ، استفاده از حربه انرژی برای به زانو در آوردن کشورهای غرب گرای حاشیه ای خود ، خروج از پیمان کنترل تسحیلات متعارف (CFE)  تقابل با امریکا در منطقه قطب شمال بر سر ذخایر نفت و گاز افزایش هزینه های نظامی و انجام مانور نظامی با اعضای شانگهای است . در کل روسیه و امریکا در صدد تعریف جدیدی از رژیم های امنیتی بین المللی و ساختار نظام بین الملل در راستای منافع ملی خویش می باشند . در اینجا منظور از ساختار نظام بین الملل مجموعه عوامل تاثیر گذار در سمت گیری سیاست خارجی هر کشور است که مجموعه فرصتها ، امکانات و محدودیت ها را در اختیار سیاستگذاران قرار می دهد و منظور از رژیم های بین المللی مجموعه : اصول . هنجارها . قواعد و فرایند های تصمیم گیری که به طور مستقیم و غیر مستقیم با اهداف مشترک اعضا مطابقت داشته و در محدوده مشخصی از جغرافیای روابط بین الملل متمرکز بوده است در جهان امروز امریکا و روسیه دیگر دشمن یکدیگر نیستند ولی متحد یکدیگر هم نیستند و حتی تبدیل به شرکای کاملی نیز نشده اند ، بلکه بیشتر در صدد امتیاز گیری از یکدیگر و توسعه نفوذ خود در عرصه جهانی می باشند…

 

كتاب نامه
الف) كتب فارسی
ا)- الیوت جفری ورجینالد رابرت،‌فرهنگ اصطلاحات سیاسی استراتژیك ،‌1381،‌ترجمه:‌میرحسن رئیس زاده ،‌تهران، انتشارات معین.
2)- اردلانیان فیروز، رژیم بین المللی كنترل فن آوری موشكی، 1385،‌تهران، انتشارات راه نو.
3)- اورلف ولادیمیر،‌كنترل های صادرات هسته ای و موشكی روسیه:‌سیاستها و اقدام ها،‌1386،‌ترجمه :‌مریم دهقان،‌تهران،‌انتشارات وزارت امور خارجه.
4)- اسماعیلی محمد حسن و دیگران، جنگ افزارهای شیمیایی و بیولوژیك :‌ویژگیها،‌صدمات بهداشتی و درمانی ،‌1365،‌شیراز،‌انتشارات وزیری.
5)- احدی مهدی و دیگران،‌عوامل جنگ بیولوژیك،‌1375،‌تهران،‌انتشارات علوی.
6)- استالتر جان وولف،‌جهان همچون یك زراوخانه،‌1386،‌ترجمه سلیمان فرهادیان،‌چاپ اول،‌تهران،‌انتشارات فرهنگ.
7)- اجاقلو نسیم الله، پرونده هسته ای ایران، 1384 ، تهران ،‌انتشارات مؤلف.
8) – بیلیس جان و اسمیت استیو، جهانی شدن سیاست: روابط بین الملل در عصر نوین (زمینه های تاریخی ،‌نظریه ها،‌ساختارها و فرآیندها،‌1383،‌ترجمه:‌ابوالقاسم چمنی و دیگران،‌جلد اول ،‌چاپ اول،‌تهران، انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.
9)- بیلیس جان و دیگران،‌استراتژی در جهان معاصر:‌مقدمه ای بر مطالعات استراتژیك،1382، ترجمه،‌كابك جنیری،‌تهران،‌انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.
10)- بوزان بوی،‌مردم ،‌دولتها و ترس،‌1382 ‌،ترجمه :‌داود داود پناه،‌تهران ، انتشارات چاپخش.
11)- بلاكركوئیت دی و دافی گلودیا،‌كنترل تسلیحات بین المللی:‌مشكلات و توافقات، 1379 ،‌ترجمه:‌سعید میناوند،‌تهران،‌ نشر قومس.
12)- بشری اسماعیل،‌ اقتصاد نظامی امریكا در فضای جنگ،‌1386 ،‌تهران،‌انتشارات چاپخش.
13)- برتش گری و كریپونف ایگور ،‌مدیریت مواد هسته ای مازاد در روسیه،‌1386 ،‌ترجمه: سعید باقری،‌تهران،‌انتشارات وزارت امور خارجه.
14)- بجورنلوند بریتا،‌جنگ سرد،‌1385 ،‌ترجمه:‌مهدی حقیقت خواه،‌تهران، انتشارات ققنوس.
15)- جهانبخشی نیلوفر،‌نگرش به رژیم های بین الملی در عصر حاضر،‌1381 ،‌تهران ، انتشارات فرهیخته.
16)- چمنی اصغر،‌رژیم بین المللی مهار و كنترل فناوری موشكی، 1385،‌تهران،‌انتشارات جهان گستر.
17)- خادم شریف مرضیه،‌دیدگاه روسیه به سلاح های شیمیایی،‌1385،‌تهران،‌انتشارات دادگستر.
18)- دوئرتی جیمز وفالتزگراف رابرت،‌نظریه های متعارض در روابط بین الملل،‌1383 ،‌ترجمه، علیرضا طیب و وحید بزرگی، تهران،‌نشر قومس.
19)- دلبری رامین،‌رویكردها و نظریه های نوین در فضای روابط بین الملل،‌1378،‌تهران،‌انتشارات نشرنی.
20)- دویچ كارل و دیگران، نظریه های روابط بین المللی ،‌1375،‌ترجمه وحید بزرگی،‌جلد دوم،‌چاپ اول،‌تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.
21)- داندو مالكوم، جنگ بیولوژیكی در قرن 21،‌1372،‌ترجمه:‌ فاطمه محمد زاده ،‌تهران،‌انتشارات مسیرنگ.
22)- راس بروس،‌سیاستهای جهانی،‌فرصتی برای انتخاب ،‌1377،‌ترجمه: احسان مقامی،‌تهران،‌انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.
23)- رایدر لورفس،‌فیزیك اتمی،‌1386 ،‌ترجمه : بنیامین ریاحی،‌تهران، انتشارات جهان نما.
24)- سیرینسون ژوزف ،‌امریكا و تهدید موشكهای بالستیك،‌1380 ،‌ترجمه: جواد دین دارد،‌تهران،‌انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابراز معاصر تهران.
25)- ساعد نادر،حقوق بین الملل و نظام عدم گسترش سلاح های هسته ای ،‌1384،‌تهران،‌انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی (شهر دانش).
26)- ستاری هایده، نگاهی به نظریه رژیم ها ، انواع و جایگاه آنها،‌1380 ،‌چاپ اول،‌تهران،‌انتشارات نگاه معاصر.
27)- صدری جعفر،‌رژیم های حقوقی بین المللی، 1380 ،‌تهران،‌انتشارات سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاه(همت).
28)- صحرایی حمید،‌رویش دوباره موشكها ،‌بررسی رقابت تسلیحاتی امریكا و روسیه پس از دوران جنگ سرد،‌1384، اصفهان ،‌انتشارات دیداری.
29)- صارمی فر مهدی،‌تاریخچه كشف انرژی اتمی،‌ 1386 ،‌تهران،‌انتشارات جهان نما.
30)- عسگر خانی ابومحمد،‌رژیم های بین المللی،‌1383،‌چاپ اول،‌ تهران،‌انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابراز معاصر تهران.
31)- علی بابایی غلامرضا،‌فرهنگ روابط بین الملل،‌1382 ،‌تهران،‌انتشارات وزارت امورخارجه.
32)- علایی حسین و خواجه كاووسی بابك،‌ صنایع شیمیایی ،‌تسلیحات و خلع سلاح شیمیایی،‌1385، تهران،‌انتشارات وزارت امور خارجه.
33)- غریب آبادی كاظم،‌آشنایی با معاهدات منع گسترش سلاح های هسته ای و پروتكل الحاقی،1383 ،‌تهران،‌انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین الملی ابرار معاصر تهران.
34)-  غریب آبادی كاظم،‌ پرونده هسته ای ایران به روایت اسناد،‌1386 ،‌تهران،‌انتشارات وزارت امورخارجه.
35)- غریب آبادی كاظم، آشنایی با معاهدات خلع سلاح و كنترل تسلیحات،‌1381،‌چاپ اول،‌تهران،‌انتشارات سازمان جغرافیایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
36)- فت هام آرجی،‌راهنمای دیپلماتیك،‌1373 ، ترجمه: محمد قنبری،‌تهران،‌انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
37)- فیندلی كارتروراثنی جان،‌جهان در قرن بیستم،‌1379 ،ترجمه:‌بهرام معلمی،‌تهران،‌انتشارات ققنوس.
38)- فكری حسن،‌رژیم های رسمی سیاستگذار و عملیاتی ،‌1382،‌تهران ، انتشارات نسل نیكان.
39)- قاسمی فرهاد،‌رژیم های بین المللی ،‌1384،‌چاپ اول،‌تهران ، نشر میزان.
40)- قوام سید عبدالعلی ،‌روابط بین الملل ،‌رویكردها و نظریه ها،‌1384 ، چاپ اول ، تهران،انتشارات سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاه(سمت).
41) – قربانی حسین،‌تسلیحات ،‌ خلع سلاح و امنیت بین الملل،‌1384 ،‌تهران،‌انتشارات اندیشه ناب.
42)- كوریك آ.جیمز،‌علوم در قرن بیستم،‌1385،‌ترجمه :‌رضا یاسایی،‌تهران،‌انتشارات ققنوس.
43)- كولایی الهه،‌سیاست و حكومت در فدراسیون روسیه،‌ 1385،‌چاپ دوم،‌تهران،‌انتشارات وزارت امورخارجه.
44)- كرمی جهانگیر ،‌تحولات سیاست خارجی روسیه،‌هویت دولت و مسأله غرب،‌1384،‌تهران،‌انتشارات وزارت امور خارجه.
45)- كریمی كامیاب،‌هدف از تشكیل رژیم MTCR چیست؟ 1377 ،‌تهران،‌انتشارات سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت).
46)- كلاداینیس ،‌سازمانهای بین المللی،‌1378،‌ترجمه: مهدی شجاعی،‌تهران، انتشارات كتاب نو.
47)- كاسسه آنتونیو، حقوق بین الملل در جهان نامتحد،‌1379،‌ترجمه: مرتضی كلانتریان،‌تهران،‌انتشارات دفتر خدمات حقوق بین الملل جمهوری اسلامی ایران.
48)- كلییار فیلیپ و كلود آلبر،‌نهادهای روابط بین المللی ،‌1368،‌ترجمه: هدایت اله فلسفی،‌تهران .
49) گلشن پژوه محمود رضا،‌پرونده هسته ای ایران:‌روندها و نظرها،‌1386،‌چاپ اول، تهران،‌انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابراز معاصر تهران.
50)- مولایی یوسف،‌حاكمیت و حقوق بین المللف‌1384، تهران،‌انتشارات علم.
51)- مقدم جعفر،‌تاریخچه و اهداف پادمان هسته ای،‌1382 ،‌تهران،‌انتشارات سازمان انرژی اتمی ایوان.
52)- ممتاز جمشید،‌حقوق بین الملل و سلاح های كشتار جمعی،‌1377، ترجمه و تحقیق : امیر حسین رنجبران،‌تهران،‌انتشارات دادگستر.
53)- مشیرزاده حمیرا، تحول در نظریه های روابط بین المللف‌1384،‌چاپ اول‌،‌تهران،‌انتشارات سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت).
54) مزینالی فرهاد،‌ مشكلات و تغیرات در چهارچوب رژیم های بین المللی،‌1379،‌تهران،‌انتشارات ققنوس.
55)- معین محمد،‌فرهنگ فارسی، 1374، تهران‌،انتشارات امیر كبیر.
56) ولی الهی ملكشاه،‌ریشه های بحران كوزوو و دخالت نظامی ناتو،‌1385 ،‌تهران،‌انتشارات وزارت امور خارجه.
57)- والاس لوئیس ،‌آشنایی با MTCR،‌1384 ،‌ترجمه: فرشاد ناجی،‌تهران، انتشارات وزارت امور خارجه.
58)- هاس ارنست،‌تحول در چارچوب نظریات رژیم های بین المللی ،‌1380، ترجمه: نیلوفر مهربانی، تهران،‌انتشارات امیر كبیر.
59)- یانگ اوران،‌سیاست جهانی:‌مشكلات تشكیل مفهوم رژیم های بین المللی،‌1381، ترجمه :‌حسن پناهی، تهران،‌انتشارات نسل نیكان.
60)- یوكادا شینچی،‌ روابط بین الملل در یك نگاه،‌1380، ترجمه:‌فیروز الیاسی،‌تهران،‌انتشارات وزارت امور خارجه.
ب) مقالات فارسی
1)- احمدی محمد و شریفی سید محمود‌،«رژیم كنترل فناوری موشكی» صنایع هوا فضا،‌پیش شماره ششم،‌ دیماه 1383.
2)- امیری مجتبی، «ایران و امریكا نظری دیگر» ،اطلاعات سیاسی اقتصادی ،‌شماره 97 و 98 ،‌1384.
3) بنیانیان مسعود،‌«استراتژی دفاع ملی موشكی ایالات متحده:سیر تحول و منازعات درونی»،‌فصلنامه سیاست خارجی،‌سال پانزدهم ،‌شماره دوم،‌تابستان 1380.
4)- بركرمتین،‌«تكرار تاریخ:‌ناكارآمدی استراتژی امریكا و ناتو در افغانستان» ،‌ترجمه: زهرا خدایی،‌ماهنامه همشهری دیپلماتیك،‌سال دوم،‌شماره هفدهم،‌ نیمه شهریور 1386.
5)- پری ویلیام ،‌«آمادگی برای حمله بعدی »،‌ترجمه: صفر علی محمودی،‌سیاست دفاعی به شماره 39-38 ،‌سال دهم،‌شماره دو و سه ،‌ بهار و تابستان 1381.
6)- پارسای محمودی محمدرضا ،‌« كدام امنیت:‌ایالات متحده ، ناتو‌و امنیت پس از جنگ سرد»،‌ماهنامه همشهری دیپلماتیك ،‌سال دوم ،‌شماره بیست و سوم ،‌نیمه اسفند 1386.
7)- ترابی سجاد،« سیستم دفاع ملی موشكی امریكا:«دیدگاه ها و راهبردها» ،گزارش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،آبان ماه 1379.
8)- ترنین دیمیتری،‌«سیاست هسته ای روسیه در قرن بیست و یكم:عصر دوم» ،‌ترجمه: عسگر قهرمان پور،‌ماهنامه همشهری دیپلماتیك،‌سال اول،‌شماره ششم،‌نیمه شهریور 1385.
9)- ثامنی داوود،‌«بازی بزرگ نامعلوم:‌روسیه و مسئله هسته ای ایران»و بولتین ویژه،‌1384.
10)- حجت زاده عبدالحسین ،‌«رژیم كنترل فن آوری موشكی جهان پهناورتر»،‌صنایع هوافضا پیش شماره پنجم،‌آبان ماه 1383.
11)- حجازی رحمان،« روسیه و پرونده هسته ایران» ، گزارش تحلیلی،‌1385.
12)- دهشیار حسین،«تروریسم و چالش تئوریك سیستم دفاع موشكی» ،‌فصلنامه سیاست خارجی،‌سال پانزدهم ،‌شماره چهارم،‌زمستان ،‌1380.
13)- دالدراید و وگلدییر جیمز،«ناتوی جهانی،‌وضعیت فعلی پیمان آتلانتیك شمالی و احتمال گسترش آن»،‌ترجمه: زكیه عزتی،‌ماهنامه همشهری دیپلماتیك،‌سال دوم،‌شماره هفدم،‌ نیمه شهریور 1386.
14)- رحمانی منصور،‌«سازمان پیمان آتلانتیك شمالی و تحولات آن پس از جنگ سرد »،‌فصلنامه سیاست خارجی،‌سال بیستم،‌پائیز 1384.
15)- زمردیان بهمن، «دفاع ملی موشكی ایالات متحده امریكا»،‌فصلنامه دفاعی استراتژیك،‌سال دوم،‌زمستان 1379.
16)- ساعد نار،‌«خلع سلاح و كنترل تسلیحات پس از یازدهم سپتامبر»،‌سیاست دفاعی ، شماره 39-38،‌سال دهم،‌شماره دو و سه ،‌بهار و تابستان 1381.
17)- سیف زاده حسین،«مناسبات ایران و امریكا پس از انتخاب بوش »، پژوهشكده مطالعات راهبردی،‌1383.
18)- شیرغلامی خلیل،‌«ایالات متحده امریكا و روسیه: مشاركت یا تقابل استراتژیك»، مطالعات آسیای مركزی و قفقاز ،‌جلد سوم ،‌شماره سی و سوم،‌1380.
19)- صاف دل صادق،‌«روابط هسته ای ایران و روسیه و گزینه های سیاسی امریكا»،‌بولتن ویژه، 1384.
20)- طولانی قادر ،‌«امریكا ،‌اهداف استراتژیك دفاع موشكی»،‌ترجمان سیاسی،‌سال ششم،‌شماره بیست و چهارم،‌مرداد 1380.
21)- طاهری امین محمد،«ناتو و چشم انداز استراتژی نظامی غرب،‌مانیفست جدید»،‌ماهنامه همشهری دیپلماتیك ،‌سال دوم،‌شماره بیست و دوم،‌نیمه بهمن 1386.
22)- عسگر خانی ابومحمد،‌«گفتگو: رژیم های بین الملی»، فصلنامه روابط بین الملل،‌شماره 15و14 ،‌بهار و تابستان1375.
23)- عسگر خانی ابومحمد،«سیری در نظریه های بازدارندگی ،‌خلع سلاح و كنترل تسلیحات» فصلنامه سیاست دفاعی ،‌سال هفتم ،‌شماره یكم،‌زمستان 1377.
24)- عنادی مراد،«گاه شمار هسته ای ،‌مروری بر تحولات پرونده هسته ای ایران در سال 1385»،‌ماهنامه همشهری دیپلماتیك ،‌سال اول ،‌شماره دوازدهم،‌نیمه اسفند1385.
25)- عنادی مراد، «مسیر برنامه اتمی ایران در سال 1386 ،‌از منازعه تا پیروزی» ،‌ماهنامه همشهری دیپلماتیك، سال دوم ،‌شماره بیست و سوم ،‌نیمه اسفند 1386.
26)- غرایاق زندی داود،«جمهوری اسلامی «گذرگاه حساس تصمیم گیری در خصوص  برنامه هسته ای كشور»،پژوهشكده مطالعات راهبردی ،‌1384.
27)- فرسایی شهرام،«روابط روسیه و ناتو پس از كوزوو،‌چشم اندازها و چالشها»،‌ماهنامه دیدگاه ها و تحلیل ها،‌شماره 158 ،‌سال بیستم ،‌تیرماه 1385.
28)- فرسایی شهرام،«منازعه قدرت ،‌حفظ معاهده موشكهای ضد بلاستیك یا استقرار سپر دفاع موشكی امریكا؟»فصلنمه سیاست خارجی،‌ سال چهارم ،‌شماره 141 ،مهرماه 1379.
29)- فرسایی شهرام،‌«تلاش امریكا برای توسعه دفاع ملی موشكی»، گفتمان امنیت ملی ،‌پائیز 1379.
30)- فردین حسن علی،‌«تغییر ساختار سازمان ملل متحد و رژیم امنیت دسته جمعی» ،‌ماهنامه دیدگاه ها و تحلیل ها» شماره 161، بهمن ماه 1380.
31)- فرهمند فرفرزاد،‌«امنیت جدید جهانی؟» ،‌ترجمان سیاسی، سال ششم،‌شماره 23 ،‌خرداد ماه 1380.
32)- فریدمن رابرت ، «ایران و روسیه در دهه 90» ،‌ترجمه:‌داود رضایی اسكندری،‌فصلنامه سیاست خارجی،‌شماره دوم،‌زمستان 1383.
33)- كریمی هوشنگ ،‌«ارزیابی جایگاه ناتو در محیط امنیت بین المللی،‌ناتوی جهانی»،‌ماهنامه همشهری دیپلماتیك،‌سال دوم،‌شماره بیست و سوم،‌نیمه اسفند 1386.
34)- كوزه گر كالجی ولی ،«موازنه شكننده،‌چالش استقرار سیستم دفاع ضد موشكی در شرق اروپا»،‌ماهنامه همشهری دیپلماتیك ،‌سال دوم،‌شماره سیزدهم،‌نیمه اردیبهشت 1386.
35)- كمپ جفری ،«ایالات متحده امریكا و جمهوری اسلامی ایران، گام های بعدی مربوط به معضل هسته ای» ترجمه: شهرود امیر انتخابی،‌پژوهشكده مطالعات راهبردی،‌1383.
36)- گلكار سعید،‌« بررسی سپر دفاع ملی موشكی امریكا» ،‌گزیده تحولات جهانی،‌سال اول،‌شماره 13 ،‌مرداد ماه 1380.
37)-مشیر زاده حمیرا،«طرح دفاع ملی موشكی ایالات متحده: نگاهی به مناظرات جاری و واكنش های جهانی»،‌فصلنامه سیاست خارجی،‌سال پانزدهم،‌شماره دوم،‌تابستان 1380.
38)- ملكی عباس،‌«دورنمای روابط ایران و روسیه تا سال 2000» ،‌فصلنامه آسیای مركزی و قفقاز ،‌سال چهارم،‌دوره دوم،‌شماره 12،‌زمستان 1374.
39)- ملكی مصطفی،‌«تشدید رقابت ،‌سپر دفاع موشكی و شكاف در رژیم امنیتی» ماهنامه همشهری دیپلماتیك ،‌سال دوم ،‌شماره بیستم ،‌نیمه آذر 1386.
40)- موسوی سید رسول:«احیای عنصر مادی جنگ سرد جدید امریكا و روسیه ،‌رقابت تسلیحاتی » ،‌ماهنامه همشهری دیپلماتیك،‌سال دوم،‌شماره سیزدهم، نیمه اردیبهشت1386.
41)- میرطاهر سید رضا:«واكنش روسیه به طرح سپر دفاع موشكی امریكا،‌دوری از غرب» ،‌ماهنامه همشهری دیپلماتیك،‌سال دوم،‌شماره شانزدهم،‌ نیمه مرداد1386.
42)- مرادی منوچهر،‌«روسیه و برنامه هسته ای ایران:‌انتخاب ثبات استراتژیك یا رقابت استراتژیك»، فصلنامه سیاست خارجی،‌سال نوزدهم،‌پائیز و زمستان 1384.
43)- نیازی ‌فقح اله ، «پرونده هسته ای ایران، روندها و نظریه ها» ،‌گزیده تحولات جهانی‌،1384.
44)- نوری جهانبخش،«منطقه گرایی و جهان گرایی در سیاس خارجی ایران و روسیه ،‌میزگرد ایران و روسیه در مسكو»،‌فصلنامه آسیای مركزی و قفقاز،‌سال چهارم ،‌دوره دوم،‌شماره 12 ،‌زمستان 1374.
45)- ولایتی علی اكبر،«مسائل روسیه در دوران پوتین»،‌ماهنامه همشهری دیپلماتیك،‌سال دوم،‌شماره هجدهم،‌نیمه مهر1386.
46)- واعظی محمود،‌«نمایش قدرت،‌تحلیل رفتار روسیه در قبال اقدمات ایالات متحده امریكا»،ماهنامه همشهری دیپلماتیك ،‌سال  دوم،‌شماره هجدهم،‌نیمه مهر 1386.
47)- یادگارفر محمود،«نظامهای بازرسی سلاح های كشتار جمعی»، سیاست دفاعی ،‌سال هفتم،‌شماره یك ،‌زمستان 1377.
48)- آرباتوف آلكسی،«خلع سلاح هسته ای كارایی سیاسی خود را از دست می دهد»،‌ترجمه: فرهاد نادری،‌ماهنامه همشهری  دیپلماتیك ،‌سال 1و5،‌شماره پنجم ،‌نیمه مرداد 1385.
ج- نشریات فارسی
1)- آزادی نبی،‌«رژیم های بین الملی : تعریف ،‌مفاهیم و كاركردها»،ایران،‌4/9/1382.
2)- اسلامی مسعود، «سازمانهای بین المللی در عرصه زمامداری جهانی: ضرورت همكاری های نهادینه بین دولت و ملت ها» ،‌همشهری دیپلماتیك ،‌سال هشتم ،‌شماره53،‌اسفند 1382.
3)- افضلی رسول، «تسلیحات هسته ای نبض سیاست بین الملل»،‌بیان،‌7/2/1379.
4)- صدیقی رضا،«شكل گیری نظم نوین جهانی : برنامه ریزی امریكا برای خاورمیانه پس از جنگ خلیج فارس،اطلاعات، 18/1/1373.
5)- فراهانی سید یونس،‌«ایران به خواست شورای امنیت عمل كند» ،‌دنیای اقتصاد،‌16/12/1386.
6)- قدیری نیلوفر،‌«بررسی رقابت تسلیحاتی امریكا و روسیه پس از دوران جنگ سرد» ،‌همشهری 30/9/1383.
7)- مرادی محمدنظیر،‌«تأملی برطرح دفاع موشكی امریكا» ،‌همبستگی،‌20/10/1382.
8)- موسویان حسین،‌«آینده اروپا،‌بحران روسیه و روابط ایران و غرب»،رسالت ،‌18/10/1373.
9) واحدی داود،‌«آژانس بین المللی انرژی اتمی از آغاز تا كنون»،اطلاعات ،31/4/1377.
د- جزوات درسی
1)-دهقانی فیروزآبادی جلال، نظریه های مختلف در روابط بین الملل،جزوه درسی دانگشاه علامه طباطبایی،‌نیمسال اول84-1383.
2)-عسگرخانی ابومحمد ، آخرین موج از تئوریهای روابط بین الملل ،‌جزوه درس دانشكده روابط بین الملل وزارت امور خارجه،‌نیمسال دوم75-1374.
3)-عسگرخانی ابومحمد،‌تئوریهای روابط بین الملل،‌جزوه درسی دانشگاه آزاد واحد كرج،‌نیمسال اول81-1380.
4)-مشیرزاده حمیرا، تئوریهای روابط بین الملل،جزوه درسی دانشگاه تهران،نیمسال دوم84-1383.
5)-نقیب زاده احمد، سیاست خارجی قدرتهای بزرگ،‌جزوه درسی دانشگاه تهران،‌نیمسال85-1384.
و) پایان نامه ها و رساله ها
1)- اصفهانی نوری الهام،‌پیامدهای 11 سپتامبر 2001 و تأثیر آن بر تحولات رژیم های بین الملی امنیتی، رساله كارشناس ارشد رشته روابط بین المللی،‌دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مركز،85-1384.
2)- احمدی حسین،‌ سیاست خارجی ایالات متحده در قبال موضوع هسته ای ایران ،‌رساله كارشناسی ارشد رشته روابط بین المل،‌دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركز،‌86-1385.
3)- حیدری،‌ناصر الدین، اروپا و رژیم بین المللی مهار وگسترش تسلیحات موشكی و نتایج آن بر جمهوری اسلامی ایران،‌رساله كارشناسی ارشد در رشته مطالعات منطقه ای،‌دانشكده وزارت امور خارجه،‌تابستان 1383.
4)-زندی علی آبادی طاهره،‌بررسی آثار تحولات نظام بین المللی بعد از 11 سپتامبر بر روی رژیم های امنیتی، رساله كارشناس ارشد رشته روابط بین الملل،‌دانشكده وزارت خارجه،‌1375.
5)- كریم زاده یاسمین،تأثیر استفاده از انرژی هسته ای و تسلیحات اتمی بر نظام بین الملل،‌رساله كارشناسی ارشد در رشته روابط بین الملل،‌دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركز،مهرماه1379.
6)- نذیری اصل محسن، سلاح های هسته ای و نقش آن در امنیت بین الملل،‌رساله كارشناسی ارشد در رشته روابط بین الملل ،‌دانشكده وزارت امور خارجه، 1375.
7)- وفایی وحید، روسیه و مناقشه ایران و امریكا،‌رساله كارشناسی ارشد در رشته روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركز،تابستان 1386.
8)-یونسی قهی حسین،‌رژیم های بین الملی و رژیم های امنیت ،‌رساله كارشناسی در رشته روابط بین الملل،‌دانشكده وزارت امور خارجه،‌شهریور 1376.
9)- یوسفی اكرم، روابط امنیتی ایالات متحده امریكا و روسیه پس از یازدهم سپتامبر 2001 :‌مطالعه موردی بحران عراق،‌رساله كارشناسی ارشد در رشته مطالعات منطقه ای،‌دانشكده وزارت امور خارجه،‌تابستان 1383.
ه)منابع اینترنتی وخبرگذاری ها
http://www.Iran-emroze.de 1-
2- http: //www.Ishd.ir/Main/News.
3-http://www.Irna.com
4- خبرگذاری رویترز، 21 اكتبر 2003.
ی- منابع انگلیسی
1- Albright David,Hinderstien cory,Iran:countdown to showdon vol 6,November and December(2004)
2. Betzezinski zbigniew,Gates Robert,Time for a new approach, At:hTTp://www.cfr.org/pdf.iran.(2000).
3- Bolton John,’Testimory by under secretary of state for arms control andInternational security .AT:http://www.Golba/scurity . org.wmd/library/congress/2004-h/020624-Bolton.
4- cooper David , competing western strategic against the proliferation of weapons of mass Destruction. Conneticut,West port (2002).
5- Dermont J.M.C,’’The killing winds , Newyork:Arbor house.(1986).
6- Donnelly Thomas,A strategy for nuclear iran ,september 30,(2004),www.Aei.org/publication /pub/ID.21307/Pub-detail – as f.
7- Freedman Lawrence ,’’The Evolution of Nuclear strategy ‘’, London:st.Martin’s press.(1989).
8- Frank Barnady,’’ The problem of chemical and Biological warfar’’;stocholm , Almqvist and wiksell, vol.IV.(1997).
9- Ellis Jason D,’’ The best Defens : conunterproliferation and us.National security,’’The washington quartery , (spring 2003).
10- Einhorn Robert J,’’A Transationtic strategy on iran’s Nuclear program, The washington quartely,(Autumn 2004).
11- Eisenstadt micheal , Deter and contain:Dealing with a nuclear , 4 March(2004).www.Npec-web.org /  project/ iran/ Eisenstadt.pdf.
12-Geissler Erhard ,’’ Biological and Toxin weapons Today,’’ SIPRI (1980).
13- Hasenclever Andreas ,’’ Theories of International Regimes ,combridge university press,(1997)
14- Hass Ernest,’’world can Hurt you:or , who saidto whom about regimes inkrasner’s , International Rgimes , London: Cornel university press(1983).
15- H.snyder Glenn,’’ Deterrence and Defence :Toward  a Theory of National security,’’ princeton university press.(1961)
16- H.cordesman Anthony,’’Iran’s search for weapons of Mass Destruction, (August2003)
17- Jervis Robert,’’security Regimes’’ , International organization,vol 36, no2,(spring1998)
18- Keohane Robert and Nye jozeph , power and Interdependence: word in Transition, Boston(1971).
19- Keohance Robert,’’The Demand for International Regim’s,’’in krasner’s , International Regimes, London:cornel university press,(1985).
20-keely James,’’ Toward a focauldian Analysis of International Regimes ,’’International organization, vol44,no1 , (winter 1998).
21- kemp Geoffrey , iran’s Bomb’s and what todo about.It , iran’s BOMB: American and Iranian prespective , The Nixon Center , March(2004).
22- Michel Ronald,’’Information system In Internationa Regimes,International studies Quarterly.(1998).
23- Martin Laurence,’’The future strategic role of iran’’in Hossien Amir sadeghi (ed). Twentieth century iran .London heinemanh.(2003)
24- Quillen chris ,”Iranian Nuclear weapons policy:post,present and possible future”, Middle East of International Affairs(MERIA) lisreal , Herzliya:Gloria center.(June2002).
25- Ruggie Grad , constructing the world policy, Essay on International Institutionalization,London and Newyork,Routledge(1998).
26- stein Arthur,’’coordination and collaboration : regimes in a anarchic world’’in kransner’s , International Regimes , London:cornet university press(1985).
27-Smith Mark,’’Efficiency and Infficieny of the MTCR’’Mountbatten center for International studies , university of southampton,At . http:// www.MTCR.htm.2006/1/06.
28- wright susan ,’’preventing a Biological Arms Race’’, Mitren (1990)
29- woolf Amy “Nuclear Arms control :the u.s Russian Agenda’’ , At:http:// www. Lauger . senate . Gov/CRS/August 19,(2003).
30- young oran,”Regime Dynamic:The rise and fall of international regime” in kra

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

شناخت یعقوب و چگونگی تشكیل دولت صفاری

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 شناخت یعقوب و چگونگی تشكیل دولت صفاری دارای 78 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد شناخت یعقوب و چگونگی تشكیل دولت صفاری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

مقدمه    1

فصل اول
تاریخ سیاسی – اجتماعی سیستان در آستانه قیام یعقوب لیث
بخش اول
سیستان زاده هیرمند
بخش دوم
سیستان در فرهنگ و تمدن ایرانی
بخش سوم
فتح سیستان توسط اعراب
بخش چهارم
سیستان ، پناهگاه خوارج
بخش پنجم
قیام حمزه آذرك خارجی    

 یعقوب و اقداماتش
بخش اول
اصل و نصب صفاریان
بخش دوم
تشكیل دولت صفاریان و حكمرانی یعقوب  

فصل سوم
یعقوب و تحكیم دولت صفاریان
بخش اول
یعقوب و خوارج
بخش دوم
یعقوب و كسب مشروعیت   
54
منابع و مآخذ    72

 

مقدمه
تاریخ صفاریان زمان و مكان محدودی از تاریخ پرفراز و نشیب ایران دوره اسلامی را در بر می گیرد یعقوب لیث صفاری در نزد ایرانیان همواره یادآور خاطر جوانمردان و عیاران ایرانی است حركت او در حقیقت، حركت گروهی از مردم ایران است با مردم جوانمرد و استقلال طلب در ادامه نهضتهای ملی و مذهبی ایرانیان علیه عربها و حكام دستگاه خلافت بنی امیه عباس .
تلاش او برای ایجاد حكومتی مستقل در ناحیه ای كهن و باستانی است كه خاطره بسیاری از آداب و رسوم و رموز پهلوانی را در قلب خود جای داده است عمل او كردار عیاری است كه ریشه در باورهای ظلم ستیزی و ایجاد اعتدال اجتماعی دارد كه از سویی از اعتقادات و ارزشهای اسلامی و از سوی دیگر از فرهنگ ایرانی نشات گرفته است .
اندیشه او در مبارزه با دستگاه خلافت عباسی و برقراری استقلال حتی در ناحیه‌های  كوچك از شرق ایران هر چند خام و ناپخته بود ولی اولا وابسته به نهضتهای سیاسی -مذهبی و ملی ایرانیان پیشین نشات گرفته از آنان بود ثانیا مشروعی بود برای حكومت ایرانیان مسلمانی كه درقرون بعد جرات مقابله با دستگاه خلیفه را پیدا كردند و هر كدام راه رسیدن به استقلال ایران و ایرانی را كوتاهتر نمودند .در این پژوهش تلاش شده تا حدودی با منطقه سیستان قبل و بعد از اسلام و چگونگی رشد و به قدرت رسیدن یعقوب و اقداماتش را به رشته تحریر درآوریم .
باید این نكته را ذكر نمایم كه در رابطه با منابع این دوره مشكلات اصلی وجود دارد و به طور عمده ویژگیهای ساختاری این دولت به ویژه در نخستین سالهای شكل گیری آن باز می گردد از یك سو دلایل چند رهبری دولت صفاری در پی آن محیط دربار صفاری چندان علاقه ای به امور فرهنگی و علمی از خود نشان نداده و به همین سبب منبعی زیادی در دسترس نیست و از سوی دیگر صفاریان به دلیل فرودستی پایگاه طبقاتی شان ، حضور خوارج در میان صفوم نشان و از آن بالاتری برای جسارتشان بر ضد خلافت عباسی ، با تحقیر و ناخشنودی و غرض ورزی بسیاری از منابع رو به رو گشته اند از دیدگاه بیشتر مورخین كه خود نماینده و هواخواه محیط اشرافی و موانع حرمت دینی عباسیان بودند صفاریان جز گروهی از دزدان و راهزنان بی اصل و نسب و حقیر نبودند كه راه طغیان بر ضد خلیفه را در پیش گرفتند و سرانجام به سزای اعمال خود در دیر العاقول رسیدند بدون شك اگر از آگاهیهای فراوانی كه كتاب تاریخ سیستان در اختیار می گذارد محروم می ماندیم بسیار از نقاط تاریك و مبهم در محدوده این تحقیق همچنان بر جای می ماند.

منابع و ماخذ
1-    …………… تاریخ سیستان به تصحیح ملك الشعرا بهار – چ 1352 – وزارت فرهنگ و هنر – تهران.
2-    قزوینی ، ذكریا : آثار البلاد و اخبار العباد – ترجمه جهانگیر میرزا قاجار – تصحیح محدث میر هاشم : چ 1372 امیركبیر تهران .
3-    طبری محمد جریر: تاریخ طبری،  ترجمه ابوالقاسم پاینده ج 15- چ1375 بنیاد فرهنگ ایران – تهران.
4-    دینوری ، ابوحنیفه ، اخبارالطوال : ترجمه محمود مهدوی – چ 1368 – نی – تهران.
5-    بلاذری، احمد:  فتوح البلدان ترجمه آذرتاش – آذرنوش- تصحیح علامه محمد فرزان- چ 1364- سروش – تهران.
6-    میرخواند، محمد بن سید برهان الدین: روضه الصفا،تلحیض عباس زرباف خویی – ج 3 – چ 1354، علمی – تهران.
7-    منهاج سراج: طبقات ناصری ، تصحیح – عبدالحی حبیبی – تهران – دنیای كتاب چ 1363، ج 1.
8-    گردیزی،ابوسعید: تاریخ گردیزی به اهتمام عبدالحی حبیبی– تهران – دنیای كتاب 1363.
9-    عوفی،سدید الدین محمد: جوامع الحكایات و لوامع الروایات – به كوشش جعفر شعار – تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی – 1363.
10-    یاقوت محمدی- شهاب الدین ابن عبدالله – معجم البلدان – تصحیح محمد الدین الخانجی-قاهره- مطبعه السعاده -1324 ، ج 7. 
11-    ………. تاریخ كامل تاریخ بزرگ اسلام و ایران – تهران – علمی – بی تا- ج 12و15.
12-    ابن خلدون – عبدالرحمان: العبر، ترجمه عبدالحمید آیتی ، تهران ، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1364 ج 2.
13-    اصفهانی – حمزه – تاریخ پیامبران و شاهان- ترجمه جعفر شعار- تهران ، بنیاد فرهنگ ایران – 1364.
14-    ابن حوقل ، سفرنامه ابن حقر (ایران در صوره الارض) ترجمه دكتر جعفر شعار- چاپ دوم- تهران- امیركبیر1362.
15-    بیهقی ، ابوالفضل : تاریخ بیهقی ، تصحیح علی اكبر فیاض ، مشهد ، انتشارات دانشگاه 1350 ، ج 7.
16-    اسفندیار، بهاء الدین محمد بن حسن: تاریخ طبرستان ، تصحیح عباس اقبال ، به اهتمام محمد رمضانی ، تهران چاپ خانه مجلس 1320.
17-    اسفزاری ، معین الدین محمد: روضات الجنات فی الوصاف مدینه هرات، تصحیح و تعلیقات محمد كاظم امام، تهران دانشگاه 1338 جلد 1.
18-    صفا ، ذبیح الله : تاریخ ادبیات در ایران ، چاپ 12 تهران، فردوسی 1371 ، جلد 1.
19-    ابن مسكویه ، ابوعلی: تجارب الامم، ترجمه دكتر علی نقی منزوی ، تهران قومس 1367.
20-    ……………. تاریخ سیستان به تصحیح ملك الشعرا بهار – چ 1352 – وزارت فرهنگ و هنر – تهران.
21-    باستانی پاریزی – محمد ابراهیم ، یعقوب لیث ، ج 1365 ، تهران
22-    مستوفی،احمد: شهداد و جغرافیایی تاریخی – دشت لوت – چ 1351- دانشگاه تهران.
23-     با سورث – ادموند كلمیفورد: تاریخ سیستان  از آمدن تا زیان تا برآمدن دولت صفاری
24-    سایكس، سرپرسی : تاریخ ایران ترجمه محمد تقی فخردامی گیلانی چ 1326- علمی ، تهران.
25-     كاظمیه ، اسلام :جای پای اسكندر – چ 1357 – رواق – تهران
26-    یزدان پناه ، حسین: زندگانی یعقوب لیث – چ 1356 – قوی- تهران
27-    بهرامی ، كرم: تاریخ ایران از سلاجقه تا سقوط بغداد – چ 1350- دانشسرای عالی تهران
28-    اقبال،عاس: تاریخ ایران از صدر اسلام تا استیلای مغول- چ 1318 – تجریش – تهران.
29-    زرین كوب ، عبدالحسین: تاریخ ایران بعد از اسلام چ 1335 – امیر كبیر – تهران
30-    بهمنی – جواد: هنگامه تاریخ – ج 2- چ 1362 – تهران
31-    فرای، ریچارد: تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه – ترجمه حسن انوشه – تهران – امیر كبیر- 1363 ج 4.
32-    مصاحب ، غلامحسین: دایره المعارف- تهران ، فرانكلین 1356، ج2.
33-    و.و بار تولد- تركستان نامه – ترجمه كریم كشاورز- تهران – داور – 1352.
34-    نولدكه ، تئودور: یعقوب لیث، ترجمه مهرداد مهرین هوخت ، ش 8/5، سال 1354.
35-    باسورث، سی ای : لشكرهای صفاری ، ترجمه سرور همایون آریانا ، انجمن تاریخ افغانستان شماره 281.
36-    آژند، یعقوب: قیام زنگیان ، تهران انتشارات كتابهای شكوفه 1364،
37-     شجاعی زند، علی رضا «سلسله های اسلامی در ایران و مسئله مشروعیت» مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی شماره 9،10 سال 1379.
38-    رحیم لو ، یوسف «نگاهی به مسئله تبار در خاندانهای پادشاهی ایران» مجله دانشكده ادبیات و علوم انسانی مشهد ، شماره 3 ، 4 (1369).
39-    گروسه ، رنه و ماسه، هانری: تاریخ تمدن ایران ، ترجمه جواد محبی ، چاپ 1339 ،تمدن تهران
40-    شجاعی صائین، علی : تاریخ تكوین دولت صفاری ، تهران ، اهل قلم 1376.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی آماد یا لجستیک جنگ كره

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی آماد یا لجستیک جنگ كره دارای 73 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی آماد یا لجستیک جنگ كره  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

    
فهرست
لجستیك جنگ كره    1
تامین    5
شدت بسیار بالای آتش توپخانه در كره.    14
مقطع زمانی پس از جنگ كره    21
مفاهیم دفاع ملی    21
بسیج صنعتی هزینه های زیادی را برای پیمانكاران داشت.    22
استاندارد سازی    24
خدمات لجستیكی    25
پردازش الكترونیكی داده ها    29
توسعه مفهوم پشتیبانی یكپارچه لجستیكی در نیروی دریایی    31
تعمیرات    31
جنگ ویتنام    32
طرح ریزی لجستیك و نیروی انسانی    40
31 دسامبر 1960    41
تامین    46
آماد    55
(تذكر: ارقام زیر به یك بازه زمانی یك ماهه در هر دو جنگ تعلق دارند).    58
مهمات    60
سال    62
853 میلیون دلار    62
فرآورده های نفتی    63
سال    64
حمله دشمن به مخازن سوخت    65
شرایط جوی    65
تعمیرات و نگهداری (نت)    66
درس های لجستیكی از ویتنام    72

در جنگ كره احتمال بروز مشكلات لجستیكی می رفت و از این روی درسهای لجستیكی فرا گرتفه شده از جنگ جهانی دوم در حل این مشكلات به كار گرفته شدند. در ابتدای جنگ چند مشكل لجستیكی از چشم طرح ریزان دور مانده بود:
1-    شبه جزیره كره پنج هزار مایل دریایی از آمریكا فاصله داشت.
2-    در كره بنادر و سیستم ترابری زمینی مناسبی وجود نداشت.
3-    نیروهای كمونیست اكثر مناطق صنعتی جنوب را تحت كنترل داشتند.
4-    نیروهای كره شمالی با وجود مهارت به جای مانده از نیروهای ژاپنی به مهارت زیادی دسترسی داشتند. از سوی دیگر آنها با تجهیزات آمریكایی به جای مانده از جنگ جهانی دوم نیز دسترسی داشتند و ارتش سرخ پوستان نیز جنگ افزارهای روسی را در اختیار آنها قرار می داد.
•    تجهیزات ضروری نیروهای آمریكایی در جزایر اقیانوسیه به جای مانده بود.
•    تنها در صورت ایجاد یك سیستم ترابری مناسب به شبه جزیره كره امكان استفاده از پایگاه های صنعتی ژاپن فیلیپین و سایر كشور های اقیانوسیه مسیر بود.
اكثر جاده های موجود در كره اصولا جاده نبودند وصرفاً معابری بودند كه خودروها از آنها تردد می كردند اكثر این معابر برای مدت طولانی غیر قابل استفاده بودند و بار ترافیكی آنها نیز بالا بود. این امر باعث شد تا ارتش آمریكا به ترابری انسانی اتكا كند و با استفاده از باربر های كره ای آمادها و تجهیزات ضروری را حمل كند. از آنجایی كه این سیستم به نیروی ماهیچه ای افراد متكی بود لازم بود تا افراد در طول مسیر چندین بار استراحت كنند ویا افراد خسته با نیروهای تازه تنفس تعویض شوند.
افراد برای اجتناب از گیر افتادن در گل و لای بیشتر ترجیح می دادند تا بدون پوتین راه بورند. پا برهنه حركت كردن افراد در میان گل و لای نیز مكشلات پزشكی زیادی را برای آنها به وجود می آورد.
باران به طور مداوم در ماه های بهار و تابستان (باران های موسمی) می بارید و حاكی از شدت یافتن محیط پر گل و لای منطقه بود. در طول زمستان نیز سرمای شدید باعث یخ زدن گل و لای می شد و تمام این شرایط تداركات رسانی به یگان های رزمی بسیار دشواری می كرد.
پشه، مگس و حشرات موزی در طول بهار و تابستان به وفور یافت می شد و اكثرا نیروها توسط این حشرات گزیده می شدند. این امر نگرانی های بهداشتی را افزایش داده بود. زیرا این حشرات اكثراً ناقل بیماری های ویروسی بودند. تروریست های كره شمالی باعث اختلال سیستم توزیع لجستیك شده بودند. این افراد از مردم كره جنوبی قابل تمیز دادن نبودند. و این خود باعث افزایش تلفات در مقابله باآنها می شد. این نیروها عمدتاً در پی پاتك زدن به كاروان ها، انهدام پل ها و زیرساختارها، پرتاب نارنجك از بلندی ها به نیروهای آمریكایی و صد معبر كردن در مسیر عبور خودروهای نظامی و غیره بودند. تمام این اقدامات موجب لجام گسیختگی و وقفه در سیستم توزیع شده بود. در اوایل جنگ نیروهای سازمان ملل و ارتش كره جنوبی مهمات كمی در اختیار داشتند و آنها برنامه ای برای نداشتند. اما نیروهای كره شمالی با برنامه وارد جنگ شده بودند و به خوبی به تانك ها و توپخانه شوروی دسترسی داشتند.
در طول جنگ كره، هشت ارتش مختلف با یك نوع سلاخ آمریكایی می جنگیدند. تجهیزات به جای مانده از جنگ جهانی دوم در جزایر اقیانوسیه خیلی زود سازماندهی شدند و در اختیار نیروهای چند ملیتی در كره جنوبی قرار گرفتند.
ژاپن در نزدیك كره قرار داشت و به سرعت در حال پیشرفت صنعتی بود. تجهیزات اوراقی بلااستفاده به جا مانده از جنگ جهانی دوم خیلی سریع در ژاپن تعمیر شدند. آمریكا از زمان پایان جنگ جهانی دوم پایگاه های نیروهای هوایی، زمینی و دریایی و تفنگداران دریایی یرا در اطراف ژاپن دایر كرده بود. كارگران ژاپنی ماهر، كاری و قابل دسترسی بودند. تسهیلات نصعتی غیر نظامی با استفاده از ماشین آلات و رویه های مدرن در حال بزسازی بودند. بخش تجاری ژاپن كشتی های آمریكایی كه پس از جنگ جهانی دوم به آنها فورخته شده بود را به آمریكا پس داد و این شناورها ناوگان اولیه نیروی دریایی آمریكا برای حمله به كره را شكل دادند. نیروهای زخمی شده نیز از طریق هوا یا دریا به بیمارستان های ژاپن منتقل می شدند.
تامین
دولت امریكا نگرانی عمیقی در خصوص امكان ایجاد نسنجیده توان نظامی برای حمایت از دولت كره جنوبی بود. خط مشی نظامی آمریكا حكم می كرد تا قبل از فراخوان نیروهای نظامی، تجهیزات مورد نیاز آنها را فراهم شده باشد. نظر فرمانده كل نیروی زمینی ارتش بر این بود كه ابتدا باید به سرعت اقلام آموزشی را تامین كرد و اقلام بالقوه رزمی مورد نیاز را با كمی تاخیر از بخش صنعتی تامین كرد. از این رو در وحله اول اقلام ضروری تامین گردیدند.
تجهیزات، ادوات و تداركات باید به سرعت تامین می شدند و برای آغاز حمله هر چه سریعتر به كره و ژاپن منتقل می شدند. برای مواجهه با آب و هوا بسیار سرد شبه جزیره كره در فصل زمستان لازم بود تا اقدامات سریع و عاجلی انجام شوند. زیرا آمریكا تا به حال این حجم وسیع و گسترده از نیروهای خود را در یك منطقه سردسیر به كار نگرتفه بود. مهمات باید به مقدار بسیار زیادی تامین می گردید و از سوی دیگر لازم بود تا پایانه هایی برای هواپمیاهای نیروی زمینی، هوایی و دریایی ایجاد شوند.
آژانس های تامین با تنگنای زمانی مواجه بودن و باید خیلی سریع تمام اقلام مورد نیاز نیروها را تامین و به منطقه ارسال می كردند. كارشان لجستیك ارتش منابع آمادی جدیدی را یافتند و تولید كنندگان صنعتی مجبور شدند تا محصولات مورد نیاز آنها را در اولویت تولیدات خود قرار دهند.
مشكلات ساختمانی در كره به واسطه شرایط جوی متغیر و شروع سریع جنگ افزایش یافت. همانگونه كه قبلا اشاره شد گل و لای و هوای بسیار سرد مشكل اصلی همه نیروها بود. به علاوه كمبود مصالح ساختمانی نیز فعالیت های ساختمانی را مختل می كرد و مهندسین نظامی قادر نبودن آنگونه كه باید و شاید كار كنند.
در جنگ كره برای اولین بار از هواپیماهای جت استفاده شد، اما باندهای پرواز موجود كه هواپیماهای موتوری از آن استفاده می كردند. برای هواپیماهای جت مناسب نبودند.
به دلیل مصرف بسیار زیاد مهمات در جنگ ذخایر مهمات خیلی سریع كاهش می یافتند. هلی كوپترها با كمبود تجهیزات مواجه بودند. زیرا اكثر لوازم یدكی برای هواپیماها استفاده می شد. تعداد هواپیماهای جت موجود در منطقه نیز اندك بود و فمراندهی خاور دور تنها چند جت f-80 در اختیار داشت. سایر هواپیماهای موجود نیز از نوع ملفی بودند كه از زمان جنگ جهانی دوم در منطقه باقی مانده بودند. لباس های گرم و تجهیزات اكسیژن بسیار كم بودند. اكثر یگان های رزمی تجهیزات رادیویی خود را از دست می دادند و تا پایان جنگ در زمینه این قبیل اقلام همواره كمبود فاحشی وجود داشت.
وزارت دفاع تصور می كرد كه جنگ تا ماه ژوئن 1951 پایان خواهد یافت و این مبنای فكری باعث شده بود تا وزارت دفاع تنها تجهیزات مورد نیاز برای این مدت زمان را خریداری كند. زمان چرخه سفارش در جنگ كره 120 روز بود و این بع معنی آن بود كه از زمان ارسال یك درخواست به آمریكا و تحویل آن بر واحدهای متقاضی، 120 روز زمان موردنیاز بود. اما با پایان ماه ژوئن مشخص بود كه جنگ به این زودی ها خاتمه نخواهد یافت و این امر باعث شكل گیری كمبودها و كاستی های زیادی شد….

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی فورس ماژور یا قوه قاهره در اجرای قرارداد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی فورس ماژور یا قوه قاهره در اجرای قرارداد دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی فورس ماژور یا قوه قاهره در اجرای قرارداد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

مقدمه

پلان
1- تعریف:
1- در حقوق تطبیقی 
2- در حقوق فرانسه
3- در فرهنگ اصطلاحات حقوقی 
الف- معنای عام
ب- معنای خاص
4- در حقوق بین الملل
5- نظر دكتر كاتوزیان در این زمینه 1- معنی و ارجاع 2- فایده بحث 3- اثر دخالت قوه قاهره 4- چه موقع فعل شخص ثالث در حكم قوه قاهره است؟ 5- نظریه حوادث پیش بینی نشده- شرط ضمنی (اجرهم خوردن تعادل 2 عوض و ایجاد غبن 2- سوء استفاده از حق و استفاده بدون جهت 3- رفتار خلاق حسن نیت 4- دگرگونی طبیعت تعهد 5- نتیجه)
6- نظر آقای حسین قلی حسینی نژاد 1- علت خارجی (الف- فعل بی نام یا قوه مهریه و وضع ناگهانی 1- تعریف 2- آثار قوه مهریه در مسئولیت عهدی
ب) فعل شخص ثالث 1- مسئولیت مدعی علیه مبتنی بر اثبات تقصیر است 2- مسئولیت مدعی علیه به موجب اماره‌ مسئولیت است.
ج) موردی كه مسئولیت مدعی علیه و مسئولیت شخص ثالث و مسئولیت زیاندیده به موجب اماره مسئولیت است.
7- نظر دكتر برادران اسباب معافیت از جبران خسارت 1- تحقق یك علت خارجی 2- عدم توانایی متعهد در رفع حادثه 3- متعهد ثابت كند وقوع حادثه قابل پیشگیری و پیش بینی نبود.

فهرست مطالب

1- پلان       
2- تعریف فورس ماژور در حقوق طبیعی   
3- تعریف فورس ماژور در حقوق بین الملل   
4- قوای قاهره و آفات ناگهانی   
5- اثر دخالت قوه قاهره   
6- چه موقع فعل شخص ثالث در حكم قوه قاهره است؟   
7- نظریه حوادث پیش‌بینی نشده ( شرط ضمنی)   
8- بر هم خوردن تعادل دو عوض و ایجاد غبن   
9- سوء استفاده از حق استفاده بدون جهت   
10- رفتار حناف حسن نیا   
11- دگرگونی طبیعت تعهد   
12- نتیجه (جمع بین 2 مصلحت)   
13- علت خارجی   
14- قعل بی‌نام یا قوه قهریه در وضع ناگهانی   
15- فعل شخص ثالث یا فعل زیان‌دیده   
16- موردی كه مسئولیت مدعی علیه و شخص ثالث و زیان‌دیده به موجب
اماره مسئولیت است   
17- اسباب معافیت از جبران خسارت   
18- تقصیر متضزر   
19- اثر تقصیر زیان‌دیده در ادعای خویش و مطالبه خسارت   
20- فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی   
21- مواردی از فورس ماژور الف) انقلاب   
ب) اعتصاب    
ج) منع قانونی   
22- شرایط فورس ماژور   
23- ناسازگاری قوه قاهره با تقصیر متعد   
24- آثار فورس ماژور   
25- تعلیق قرارداد   
26- فهرست منابع    
 

منابعی كه از آنها استفاده شده است
 
1- قواعد عمومی قراردادها جلد 3 دكتر ناصر كاتوزیان.
2- جزوه مدنی 3 دكتر لاور برادران.
3- قلمرو مسئولیت مدنی علیرضا یزدانیان.
4- كجله حقوقی جلد 4 قوه قاهره یا فورس ماژور ) دكتر سید حسین صفایی.
5- مبانی مسئولیت مدنی دكتر قاسم زاده.
6- مسئولیت مدنی حسین قلی حسینی نژاد.
7- وقایع حقوقی دكتر كاتوزیان.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تاثیر سیاست خارجی ایران بر گروه های جهاد اسلامی و حماس

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تاثیر سیاست خارجی ایران بر گروه های جهاد اسلامی و حماس دارای 227 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثیر سیاست خارجی ایران بر گروه های جهاد اسلامی و حماس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

     

فهرست مطالب

پیشگفتار 1
فصل اول (کلیات) 3
مقدمه 4
بیان مسئله و تعریف آن 4
بررسی سوابق و ادبیات موضوع «پیشینه موضوع» 5
هدف پژوهش 6
پرسش اصلی پژوهش 7
فرضیه ها 8
تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها 8
روش تحقیق و گردآوری داده ها 9
حدود قلمرو پژوهش 10
موانع، مشکلات و محدودیتهای تحقیق 10
سازماندهی پژوهش 11
فصل دوم: مباحث نظری و تئوریک تحقیق 12
سیاست 13
سیاست در معنای عام 14
سیاست در معنای خاص 14
سیاست از دیدگاه ریمون آرون 14
سیاست خارجی 15
سیاست خارجی از دیدگاه اسلام 16
سیاست خارجی ایران در بدو انقلاب 16
اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در بدو انقلاب «از دیدگاه امام خمینی» 18
سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران 18
اصول و مبانی سیاست خارجی، مواضع جهانی 20
اصول و مبانی سیاست خارجی، موانع منطقه ای 22
اصول و مبانی سیاست خارجی، مواضع نهضت های آزادی بخش 22
اصول و مبانی سیاست خارجی، مواضع گروههای مبارز فلسطین 23
دیدگاه امام خمینی در رابطه با اسرائیل 24
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره حکومت آقای هاشمی رفسنجانی 24
تغییر الگوی رفتاری سیاست خارجی به مصالحه و همزیستی 26
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره حکومت آقای خاتمی 26
تنش زدایی، اصول مطرح در سیاست خارجی 27
فصل سوم – بخش اول 29
تاریخچه فلسطین 30
قدمت فلسطین 30
مهاجرت یهودیان – طرح صهیونیست 31
کنگره استعماری 1907 33
جنگ جهانی اول 36
قیمومیت انگلیس بر فلسطین 37
جنبش اعراب و سرکوب انگلیس 38
کمیته فلسطین و طرح تقسیم 40
قطعنامه 181 مجمع عمومی 41
اعلام تشکیل دولت یهود و حمله اعراب 43
فصل سوم – بخش دوم 46
انگیزه ها و اهداف 47
اهداف 47
اساس نامه یا میثاق نامه حماس 48
روش های جنبش حماس برای دستیابی به هدفهای استراتژیک 50
وجوب جهان برای آزادی فلسطین 57
همبستگی اجتماعی حماس 58
جهان شمولی دایره مبارزات فلسطین از دیدگاه حماس 60
حمایت های حماس 63
طرح حماس برای اتحاد گروه ها 63
مساله اسراء هدف حماس 64
رد راه حل های سازش با صهیونیسم 67
آتش بس مشروط حماس «خروج اسرائیل از نوار غزه» 68
مواضع جدید حماس، پس از شهادت شیخ یاسین رهبر حماس 69
نابودی رژیم صهیونیستی از سرکوب حماس آسانتر است «خالد مشعل» 73
عدم ادغام حماس و دولت خودگردان 74
فصل سوم – بخش سوم 76
مخالفت شدید حماس با تشکیل دولت فلسطین 77
تشکیلات خودگردان و مواضع حماس 79
مواضع تشکیلات خودگردان و حماس در رابطه با گفتگو با اسرائیل 80
اقتدار حماس، انزوای عرفات 83
از شعار تا عمل (عقب نشینی گام به گام سازمان آزادیبخش فلسطین) 84
توطئه نقشه راه 85
جنبش های اسلامی و ملی فلسطین و موضع حماس 86
کنفرانس عقبه مخالفت حماس و فتح «عبدالعزیز رنتیسی» 91
فصل چهارم – بخش اول
جهاد اسلامی فلسطین 93
از ظهور تا شهادت شیخ عزالدین قسام 94
قیام عزالدین قسام 94
اخوان المسلمین از جنبش جهاد اسلامی 96
زمینه های ظهور جنبش جهاد اسلامی 97
تأسیس جنبش جهاد اسلامی 98
رهبری و اعضای جنبش جهاد اسلامی 101
فعالیت های جنبش جهاد اسلامی 104
جهاد مصلحانه 106
فعالیت های شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی 107
تدابیر رژیم صهیونیستی برای مقابله با عملیات نظامی حماس 110
مواضع جهاد اسلامی فلسطین نسبت به مسئله صلح 112
فصل چهارم – بخش دوم
جهاد اسلامی و گروههای فلسطین 115
جهاد اسلامی فلسطین و حماس 116
جهاد اسلامی و دولت مستقل فلسطین 117
جهاد اسلامی و سازمان آزادی بخش 118
اختلافات و دیدگاه جنبش اسلامی و سازمان آزادی بخش فلسطین 119
شهرت حماس بیش از جهاد اسلامی 121
فصل چهارم – بخش سوم
انتفاضه 123
انتفاضه معنی و مفهوم 124
انتفاضه فلسطین 125
علل انتفاضه 126
واقعیت های انتفاضه از زبان آمار 128
اهداف انتفاضه 129
انقلاب اسلامی ایران مهمترین عامل موثر در شروع و استمرار انتفاضه 130
نقش جنبش مقاومت حماس و جهاد اسلامی در قیام فلسطینیان 132
نقش جهاد اسلامی در انتفاضه 1987 135
انتفاضه از دیدگاه رئیس دفتر سیاسی حماس خالد مشعل 140
انتفاضه از دیدگاه شیخ ابراهیم القوقا یکی از رهبران حماس 145
انتفاضه از دیدگاه دکتر حلمی محمد القاعوده نویسنده مصری 146
فصل پنجم – بخش اول
تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر دو گروه جهاد اسلامی فلسطین و حماس 147
تأثیرپذیری گروههای اسلامی فلسطین از انقلاب اسلامی ایران 148
بازتاب انقلاب اسلامی ایران «شکل گیری جهاد اسلامی فلسطین» 150
پیروزی حزب ا… الگوی مبارزات فلسطین 152
ایران الگوی مبارزات جهاد اسلامی 153
ایران و دو حادثه شگفت انگیز برای مقاومت فلسطین 156
انتفاضه شیوه های مبارزاتی مردم ایران در زمان انقلاب 157
توانمندی نظامی ایران خطری برای اسرائیل 159
فصل پنجم بخش دوم
رهبران ایران و مقاومت فلسطین 164
الف- سیاست تصمیم گیری رهبران ایران 165
ب-دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اسرائیل «امام خمینی، آیت الله خامنه ای …» 166
طرح روز جهانی قدس، احیای جنبشهای اسلامی و بسیج مسلمانان 170
آیت الله خامنه ای و حمایت از مقاومت فلسطین 172
آقای خاتمی و حمایت از مقاومت فلسطین 174
وحدت نظر جهاد اسلامی فلسطین و رهبران جمهوری اسلامی ایران «زوال اسرائیل» 176
جنبش جهاد اسلامی و تاثیر اندیشه های امام خمینی (ره) 177
رهبریت ایران و جنبش جهاد اسلامی فلسطین «دكتر رمضان عبدالله دبیر كل جنبش اسلامی فلسطین» 179
فصل پنجم بخش سوم
حمایت ایران از مقاومت فلسطین حماس و جهاد اسلامی 180
ایران و حمایت از مقاومت فلسطین 181
ارتباط سازمان جهاد اسلامی فلسطین با جمهوری اسلامی ایران 182
حمایت های مالی، نظامی حماس و جهاد اسلامی 185
ایران یكی از منابع مالی جهاد اسلامی 188
آینده منازعه فلسطین و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران 190
فصل ششم بخش اول
بازدارندگی ایران در روند صلح 193
واكنش ایران و دیگر كشورها در قبال توافقنامه اسلو «غزه-اریما» 194
انتفاضه و نقش بازدارندگی ایران در روند صلح 195
جهاد اسلامی فلسطین و نقش بازدارندگی ایران در روند صلح 195
حماس و نقش باز دارندگی ایران در روند صلح 196
فشار غرب و آمریكا بر ایران در پی حمایت از مقاومت فلسطین 198
فصل ششم – بخش دوم
کنفرانس تهران 200
کنفرانس تهران در حمایت از انتفاضه فلسطین 201
تحریف واقعیت ها به وسیله یهودیان 202
دستاوردهای کنفرانس حمایت از انتفاضه در تهران 203
کنفرانس تهران و تشکیل دادگاه بین المللی جنایات جنگی 205
سازمان کنفرانس اسلامی ونقش بازدارندگی ایران در روند صلح 205
فصل ششم – بخش سوم
پیروزی حماس در انتخابات 208
پیروزی جنبش حماس در انتخابات شهرداری ها «نوار غزه» 209
پیروزی حماس در انتخابات پارلمانی 211
بررسی علل پیروزی و آینده تشکیلات حماس 213
علل ناکامی فتح 215
علل پیروزی حماس 217
مسئولیتهای حماس 219
ورود خالد مشعل به تهران و حمایتهای رهبر انقلاب 221
کمک 250 میلیون دلاری ایران به حماس 223
نخست وزیر و رئیس مجلس جدید فلسطین 224
همه پرسی برای برسمیت شناخت اسرائیل 225
نتیجه گیری 227

مقدمه:
       بطور كلی در قالب طرح پژوهش كه معرف روشی و ماهیت پژوهش می باشد, محقق و خواسته به محتوا و شكل پژوهش احاطه پیدا می كنند و در نتیجه ارزیابی و قضاوت در توفیق و بخش نتایج علمی تحقیق براساس هدف و روش اعلایی آسان می گردد. بنابراین لازم است در بخش مقدمه این تحقیق به منظور بیان بهتر و دقت موضوع موارد ذیل مورد بررسی قرار گیرد.
بیان مساله و تفكیك آن , پیشینه موضوع، هدف و قلمرو پژوهش، بیان فرضیه, روش گردآوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها, سازماندهی پژوهش.
بیان مسأله و تعریف آن
انقلاب اسلامی ایران به عنوان یكی از رخدادهای مهم نیمه دوم قرن بیستم نه تنها تغییرات بنیادینی را در جغرافیای سیاسی ایران بوجود آورد، بلكه دامنه های آن بسی فراتر از یك كشور رفته و به ویژه در ساختار سیاسی و اجتماعی جوامع اسلامی اثر شگرفی گذاشته است. در این راستا سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و عملكردهای خارجی انقلاب اسلامی ایران بازتاب و جلوه‌هایی از این تاثیر قلمداد می گردد – از این رو، بررسی تاثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران كه خود برگرفته از آموزه ها و گفتمان انقلاب اسلامی به شمار می آید ما را در جهت فهم بیشتر و بهتر تاثیرات انقلاب اسلامی ایران رهنمود می سازد. یكی از این تاثیرات، بررسی تاثیر رفتارهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در شكل دهی و هدایت مقاومت اسلامی فلسطین است. بدون تردید با سقوط گفتمان ناصریسیم و عدم  موفقیت جریانهای چپگرایانه در خاورمیانه، و در جریان مساله فلسطین گرایشهای  اسلامی تاثیر یافته از انقلاب اسلامی ایران جایگزین آن گردید البته این موضوع به جایگاه خاصی مساله فلسطین در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برمی گردد، بدون شك مساله فلسطین یكی از موضوعات بسیار مهم و نهادینه شده, در مناسبات خارجی جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید, كه بخش قابل توجهی از ظرفیتهای نظام جمهوری اسلامی ایران را به خود اختصاص داده است.
پژوهش حاضر سعی دارد ضمن بررسی تاثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر جریانهای اسلام گرای فلسطینی, تفاوتهای این عملكرد و تاثیر آن را در دو دوه حكومت هاشمی و خاتمی نشان دهد، بدون تردید حمایت های جمهوری اسلامی ایران از مقاومت اسلام فلسطین جایگاه اسلام گرایان را در معادلات داخلی سرزمین های اشغالی و نیز منطقه ای و بین المللی ارتقاء بخشیده و در نهایت به دلیل مقاومت آنها موجبات لازم برای عقب نشینی رژیم اشغالگر از نوار غزه را فراهم كرده است. و بدین ترتیب بنیادهای فكری اولیه صهیونیسم مبنی بر تعلق این سرزمین ها به یهودیان با چالش جدی روبرو گردیده است.
بررسی سوابق و ادبیات موجود ((پیشینه موضوع))
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر گروههای جهادی اسلامی از بعد داخلی و خارجی بسیار وسیع و پر رنگ است، كه در این زمینه می توان به تالیفات, مقالات و بیانات صاحبنظران بسیاری اشاره نمود.
از جمله می توان به كتاب جهاد اسلامی (امام خمینی، شیدونی, مساله فلسطین) نوشته های دكتر فتحی شقاقی ترجمه آقای خسرو شاهی اشاره نماییم. كه بیان نموده است، جهاد اسلامی از انقلاب اسلامی و نهضت امام خمینی سرچشمه گرفته است، وی كه خود تئوریسین حركت جهاد اسلامی نیز می‌باشد یكی از زمینه های شكل گیری جهاد اسلامی (سال 1980) و همچنین قدرت گرفتن گروههای مبارز فلسطین از جمله حماس، وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 و دیدگاههای انقلابی و اسلامی امام خمینی می داند.
همچنین پایان نامه آقای اكبر بناساز، دانشكده علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس ((137))- تاثیر مذاكرات صلح خاورمیانه بر تداوم تیرگی روابط ایران و آمریكا – كه دیدگاههای ایران نسبت به مساله فلسطین و موضع ضد سازشی ایران و كمكهای ایران به گروههای مبارز را باعث تداوم و تیرگی روابط ایران و آمریكا می داند.
و نیز پایان نامه دیگر به بررسی تكامل نهضت فلسطین با تكیه بر تحولات دهه 80 است که نوشته  آقای محمد فرازمند از دانشكده روابط بین الملل وزارت امور خارجه در سال ((1367)) است كه انقلاب اسلامی ایران را باعث شكل گیری برخی از گروههای جهادی فلسطین و موجب روحیه گرفتن و تقویت گروههای مبارز فلسطین دانسته است.
3-هدف پژوهش:
سیر روابط خارجی و موفقیت عملكردهای خارجی را سیاست خارجی هر كشوری به عهده دارد. انقلاب اسلامی ایران بزرگترین انقلاب است كه بر پایه دین مداری، در قرن بیستم رخ داده است، كه توانسته است تاثیرات بسیاری در جهان و بخصوص منطقه رقم بزند، و روند موفقیت را در گروههای مبارز اسلامی بخصوص گروههای مبارز فلسطین قوت بخشد. و همچنین توانسته است در بوجود آمدن گروههای جهادی مانند: حماس و جهاد اسلامی فلسطین نیز موثر باشد. بویژه اینكه بوجود آمدن انقلاب اسلامی، حكومت جمهوری اسلامی ایران همواره پشتیبان و حامی گروههای مبارز اسلامی بخصوص گروههای مبارز فلسطین بوده است، حال باید ملاحظه شود كه: اولاً جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه توانسته است به عنوان ام القرای كشورهای اسلامی در شكل گیری و تقویت گروههای مبارز اسلامی و بویژه مبارزین فلسطین علیه اشغالگران صهیونیستی نقش ایفا نماید.
ثانیاً مهم است بدانیم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه توانسته است به صدور انقلاب و ارزشهای آن و انتقال آن بر گروههای مختلف، در جهت آزادی و مبارزه با ظلم گام بردارد.
ثالثاً در نظر داشته باشیم اهمیت فلسطین در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ضرورت بررسی تاثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را بر مقاومت فلسطینیان توجیه می نماید.
پرسش اصلی پژوهش
روند تحقیق و تلاش علمی و سازماندهی پژوهش به منظور پاسخگویی به سوال اصلی و فرعی ذیل صورت می گیرد.
1)تاثیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره دولت هاشمی و خاتمی به مقاومت اسلامی فلسطین (گروههای جهاد اسلامی و حماسی) چه بوده است؟
2)سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مقاومت اسلامی فلسطین (گروههای جهاد اسلامی و حماسی) در دوره آقای هاشمی و خاتمی چه تفاوت هایی با هم دارد؟
 
فرضیه :
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره دولت هاشمی و خاتمی موجب تحكیم و تقویت مقاومت اسلامی فلسطین و ارتقاء جایگاه سیاسی – اجتماعی آنان در سطوح داخلی، منطقه ای و بین المللی گردیده است.
فرضیه فرعی :
در این دو دوره ایران با حمایت ضمنی از مقاومت اسلامی مساعدتهایی به آنها صورت گرفته است و از حمایت نظامی و سیاسی در دوره هاشمی به حمایتهای سیاسی در دوره خاتمی نوسان یافته است.
تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها:
متغیرهای مستقل و وابسته كه در بخش های مختلف پژوهش حضور فعال دارند، در این پژوهش، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و مقاومت اسلامی فلسطین (جهاد اسلامی – حماس )    می باشد. كه هر كدام بصورت موردی تعریف می گردند.
1-سیاست خارجی: جمهوری آرزوها، آمال, اهداف و اولویت هایی است كه هر كشور میل دارد در صحنه سیاست جهان بپیماید و دنبال كند.
2-سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: جمهوری اسلامی ایران، سیاست نسل بشر و عزت و خوشبختی و بهروزی امت واحده اسلام را به عنوان اهداف سیاست خارجی خود انتخاب نموده است.
3-مقاومت اسلامی فلسطین: شامل كلیه گروههایی است كه در مقابل اشغالگری رژیم اسرائیل به مبارزه و مقاومت پرداختند.
4-جهاد اسلامی، ((حركه الجاهاد الاسلامی فی فلسطین)) جهاد اسلامی فلسطین یك انشعاب از اخوان المسلمین است، كه بطور رسمی در سال ((1980)) در فلسطین تحت رهبری دكتر فتحی شقاقی تئوریسین جهاد فعالیت خود را آغاز كرد.
5-حماس: جنبش مقاومت اسلامی حماس، مفتخر ((حركه المقاومه الاسلامیه)) است، كه در ژوئن ((1988)) با انتشار یك میثاق (منشور) 36 ماده ای به رهبری شیخ احمد یاسین اعلام موجودیت كرد.
6-ارتقای جایگاه اجتماعی، سیاسی:
الف) تن دادن اسرائیل به عقب نشینی از نوار غزه
ب) پیروزی جهاد اسلامی در انتخابات.
ج) طرف مذاكره قرار گرفتن با دولت خود گردان و اسرائیل
روش تحقیق و گردآوری داده ها:
در این تحقیق از توصیفی تحلیل استفاده شده است، كه به میان روند شكل گیری گروههای مبارز جهاد اسلامی فلسطین و حماس، و شرایط و موقعیت فلسطین اشغالی، در دو دوره حكومت آقای رفسنجانی و آقای خاتمی مورد ارزیابی قرار گرفته است. و همچنین گردآوری داده ها به طور عمده از طریق روش های كتابخانه ای و اسنادی صورت پذیرفته است. كه در این مورد اطلاعات بسیاری را از دفتر مطالعات فلسطین در تهران و دفتر جهاد اسلامی و حماس در تهران دریافت شده است، كه حاوی مقالات متعدد، مصاحبه ها ویژه می باشد همچنین از كتابخانه تحقیق وزارت امور خارجه و دانشگاه حقوق علوم سیاسی در یك دانشكده های مربوط و سیاستهای مختلف نشر مطالبی جمع آوری شده است.
در نهایت سعی شده، از روش مصاحبه با مسئولین سیاسی جهاد اسلامی و حماسی، در دفتر آنها در تهران مصاحبه های ارائه شود كه در صورت امكان، و نداشتن منبع سیاسی امنیتی در تحقیق گنجانده خواهد شد.
حدود قلمرو پژوهش:
از نظر زمان: بحث پژوهش از زمان شروع دولت آقای رفسنجانی (یعنی سال 1368) در رابطه با تداوم شكل گیری جهاد اسلامی و تقویت حماسی صورت گرفته است. و نقش سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در رشد و ارتقاء جایگاه سیاسی، اجتماعی این دو گروه جهادی در فلسطین اشغالی با توجه به موقعیت حال منطقه و ام القری بودن ایران صورت پذیرفته است، كه این سیر و روند تا پایان دولت آقای خاتمی (یعنی سال 1384) مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین از نظر قلمرو مكان: منطقه جغرافیایی فلسطین اشغالی از نظر ژئوپولتیك و قبله اول مسلمین بحث می شود و مواد و ضرورتاً به جایگاه گذشته مسلمانان و پیشینه این سرزمین نیز اشاره خواهد شد.
موانع، مشكلات و محدودیتهای تحقیق:
یكی از عمده موانع و مشكلات این تحقیق فقر منابع فارسی، در مورد فلسطین اشغالی و گروههای مبارز فلسطین است كه بسیاری از منابع دست اول به زبان بیگانه بخصوص عربی و پس از آن انگلیسی است، كه با توجه به اهمیت موضوع و سیاست های مغرضانه حامیان حكومت اشغالی, كه قدرتهای بزرگ و صاحبان قدر فتاوری اطلاعات و اخبار نیز می باشند، تفكیك مطالب مغرضانه از واقعیت، محقق را با مشكلات بسیاری مواجه نموده، كه در این زمینه با مراجعه به منابع مرجع، اصل مصاحبه ها، سمت ها، سخنرانی های انجام شده، پیاده كردن آنها وقت زیادی را صرف نموده است.
همچنین با توجه به ارتباط سیاسی و روابط مختلف میان جمهوری اسلامی ایران با گروههای جهاد اسلامی و حماس و محرمانه بودن این ارتباطات، در بسیاری موارد، محقق نتوانسته است آنطور كه باید، موضوع را مورد بررسی قرار دهد. و تاثیرات شایسته و غیر قابل انكار را مستنداً ارائه دهد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی دارای 221 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست

ایراد و آثار آن بر دادرسی
فصل اول – كلیات    4
بخش اول – مقدمه    4
بخش دوم – تعریف ایراد و انواع آن    6
بند اول – ایراد چیست    6
بند دوم – انواع ایراد    8
بند سوم – تفكیك ایراد از دفاع ماهوی    11
بخش سوم – احكام كلی راجع به ایرادات    12
بند اول – چه كسی می تواند ایراد را مطرح نماید    13
بند دوم – ایراد در كدامیك از مقاطع و مراحل دادرسی قابل طرح است    16
بند سوم – آثار طرح ایراد    19
بند چهارم – اثر پذیرش و رد ایراد    21
فصل دوم – انواع ایرادات و احكام مربوطه    23
بخش اول – مقدمه    23
بخش دوم – ایراد عدم صلاحیت    25
بخش سوم – ایراد عدم صلاحیت ذاتی    38
بخش چهارم – ایراد عدم صلاحیت نسبی    43
بخش پنجم – ایراد عدم صلاحیت شخصی    51
بخش ششم – ایراد امر مطروحه    54
بخش هفتم – ایراد دعوای مرتبط    59
بخش هشتم – ایراد عدم اهلیت    63
بخش نهم – ایراد عدم توجه دعوا    67
بخش دهم – ایراد عدم سمت    71
بخش یازدهم – ایراد امر مختومه    76
بخش دوازدهم – ایراد عدم اثر قانونی دعوا    81
بخش سیزدهم – ایراد عدم مشروعیت    84
بخش چهاردهم – ایراد عدم جزمیت    87
بخش پانزدهم – ایراد عدم ذی نفعی    90
بخش شانزدهم – ایراد مرور زمان    94
بخش هفدهم – ایراد رد دادرس    97
بخش هیجدهم – ایراد عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست    101
بند اول – لزوم پرداخت هزینه دادرسی    102
بند دوم – لزوم الصاق تمبر اوراق پیوست دادخواست    103
بند سوم – لزوم برابر با اصل كردن اوراق پیوست دادخواست    105
بند چهارم – لزوم الصاق تمبر وكالتی بر روی وكالتنامه های وكلای دادگستری    106
بند پنجم – سایر نواقص مربوط به دادخواست    107
بخش نوزدهم – ایراد تفكیك دعوا    107
بخش بیستم – ایراد اناطه    109       
بخش بیست و یكم – اعتراض (ایراد) به بهای خواسته    112   
بخش بیست و دوم – سایر ایرادات    129
بخش بیست و سوم – نتیجه    130

 
 
مقدمه

مبحث ایرادات از مهمترین مباحث آیین دادرسی مدنی است كه فصل مستقل و مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی سابق و فعلی در خصوص آن تدوین گردیده است. این مبحث در محاكم و دادگاههای دادگستری و سایر مراجع قضایی و اداری نیز دارای جایگاه ویژه ای است و همواره مورد توجه قضات، وكلای دادگستری و اصحاب دعوا بوده است. همچنین علمای حقوق نیز در تقریرات و تألیفات خود به طور مرتب فصلی برای این موضوع تخصیص داده اند و در واحدهای درسی دانشكده های حقوق و در ضمن درس آیین دادرسی مدنی نیز مورد تدریس قرار گرفته است.
با این حال و علیرغم اینكه این موضوع مرتباً در تمامی جنبه های علمی و عملی حقوق مورد توجه حقوقدانان قرار داشته، باز هم پرداختن به این مبحث و مسایل آن و یافتن پاسخی مناسب برای مسائل وابهامات مربوطه بسیار لازم و ضروری می نماید زیرا:
اولاً – قوانین مربوط به ایراد از آغاز تدوین تا كنون دستخوش تغییرات متعددی قرار داشته و بدیهی است كه پاسخ بسیاری از ابهامات را از طریق بررسی تاریخی موضوع می‌توان حاصل نمود. ضمناً این موضوع تا كنون بطور مستقل و دقیق موردتوجه قرار نگرفته است و تحقیق در خصوص آن ضروری به نظر می رسد. بعلاوه در سالهای اخیر نیز، قواعد مربوط به ایرادات به شكل جدی تری مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته اند و با سیستم دادگاههای عمومی هماهنگ شده اند و خود این امر نیز بررسی تطبیقی قانون سابق و فعلی را ضروری می نمایاند. از طرف دیگر، تعدادی از ایرادات و احكام و قواعد مربوط به آنها در قانون آیین دادرسی مدنی به شكل پراكنده تدوین شده اند و در نتیجه دستیابی به كلیه ایرادات برای حقوقدانان قدری مشكل است. بنابراین جمع آوری و تدوین آنها در یك مجموعه می تواند مفید و منشأ آثار علمی و عملی قرار گیرد.
ثانیاً – همانگونه كه در ابتدای بحث، بیان گردید، این مبحث از حقوق، تأثیرات مهم و بعضاً غیرقابل بازگشتی بر دعاوی و دادرسیهای محاكم داشته و دارد، به نحویكه درصد بسیار بالایی از آرای محاكم با استناد به ایرادات دادرسی صادر می گردند و همین امر نشانگر اهمیت فراوان این مبحث از حقوق می باشد اما علیرغم این موضوع، باز هم در بسیاری از موارد، در بین محاكم، رویه واحد یا نزدیكی در برخورد با اسباب ایراد ملاحظه نمی گردد، در بسیاری از موارد نیز محاكم اقدام به اتخاذ تصمیمات كاملاً متفاوت و متعارض می نمایند. در بعضی موارد نیز محاكم اساساً توجهی به ایراد ننموده و یا حتی علیرغم طرح آن توسط اصحاب دعوا،‌ به سادگی از كنار آن می گذرند. این موضوع در بین اصحاب دعوا و وكلای دادگستری نیز مشهود است. برخی از وكلا در تنظیم دفاعیات خود، اهمیت فوق العاده ای به این مبحث داده و عمدتاً یك فصل از دفاعیات خود را بر همین اساس استوار می سازند، برخی دیگر نیز توجه مؤكدی به موضوع ننموده و تعدادی نیز اساساً در استفاده از ایرادات مسامحه می نمایند. در هر حال شاید علت برخوردهای گوناگون با این موضوع ، روشن نبودن اهمیت فوق العاده ایرادات و آثار آن بر دادرسی می باشد.

منابع و ماخذ

1- آخوندی، دكتر محمود، آیین دادرسی كیفری، انتشارات اشراق، سال 1379
2- آشوری، دكتر محمد، آیین دادرسی كیفری، سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی و دانشگاهها سال 1379
3- احمدی، دكتر نعمت، آیین دادرسی مدنی، انتشارات اطلس، سال 1371
4-بهرامی، دكتر بهرام، آیین دادرسی مدنی عملی و كاربردی ، انتشارات بهنامی، سال 1379
5- جعفری لنگرودی، دكتر محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، انتشارات امیر كبیر، سال 1375
6- شمس، دكتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، نشر میزان، سال 1380
7- صدر زاده افشار، دكتر سید محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی سال 1379
8- كاتوزیان، دكتر ناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، كانون وكلای دادگستری، سال 1373
9- مجموعه نشستهای قضایی، دفتر بررسی و تهیه و تدوین متون آموزشی، سال 1382
10- مدنی، دكتر سید جلال الدین، آیین دادرسی مدنی، انتشارات پایدار، سال 1379
11- نجفی، دكتر ابوالحسن، مركز نشر دانشگاهی، سال 1371
12- واحدی، دكتر قدرت الله، بایسته های آیین دادرسی مدنی، نشر میزان، سال 1379

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید