مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان به ورزش همگانی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان به ورزش همگانی دارای 173 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان به ورزش همگانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

    
فهرست مطالب

فصل اول – طرح تحقیق
مقدمه    2
بیان مسأله    3
ضرورت و اهمیت پژوهش    5
اهداف پژوهش    7
هدف کلی پژوهش    7
اهداف ویژه پژوهش    7
فرضیه های پژوهش    8
فرضیه اصلی پژوهش    8
فرضیه های فرعی پژوهش    8
پیش فرض های پژوهش    9
محدودیت های پژوهش    9
تعاریف نظری    11
تعاریف عملیاتی    13
فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه    17
بخش اول : مبانی نظری پژوهش    18
–    مفهوم تربیت بدنی 18
–    تعریف ورزش    19
–    ورزش 19
–    تعاریف ورزش همگانی    23
–    مفهوم جهانی ورزش    26
–    مفهوم ورزش    27
–    کیفیت زندگی    29
–    حق به دنبال خوشحالی بودن    30
–    انگیزه و گرایش مردم کشورهای مختلف جهان به ورزش همگانی    31
–    فوائد شرکت در فعالیتهای ورزش همگانی    36
–    تأثیر ورزش همگانی در تغییر رفتار    38
–    طبقه بندی ورزش های همگانی    39
–    گرایش به ورزش همگانی به عنوان فعالیتی برای اوقات فراغت    42
–    تعادل در ورزش    43
–    مفهوم فراغت    44
–    توسعه تاریخی ورزش همگانی در کشورهای جهان    49
–    فدراسیون ورزش های همگانی ایران و اهداف آن    54
–    نگرش و چارچوب مفهومی آن    57
–    تعریف نگرش    58
–    گرایش به ورزش و فعالیت بدنی    59
–    انگیزش و گرایش به مشارکت ورزشی    61
–    بخش دوم : بررسی پیشینه پژوهش    65
o    الف) بررسی پژوهش های انجام شده در داخل کشور    65
o    ب) بررسی پژوهش های انجام شده در خارج کشور    78
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
مقدمه    90
روش پژوهش    91
جامعه آماری    92
نمونه آماری و روش نمونه گیری    93
ابزار پژوهش    96
متغیرهای پژوهش    97
اعتبار و روایی ابزار پژوهش    98
شیوه جمع آوری داده ها    99
روش های آماری    99
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های آماری
بخش اول : توصیف آماری متغیرهای تحقیق    102
الف) مشخصات فردی افراد تحت بررسی    102
ب) بررسی پاسخ به سؤالات انگیزه مردم به ورزش همگانی    114
ج) توزیع فراوانی سؤالات دو وجهی    132
د) مقایسه عوامل مؤثر در گرایش مردم به ورزش همگانی    134
بخش دوم : استنباط فرضیه های تحقیق 136
سایر یافته های پژوهش    151
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
مقدمه    161
خلاصه ی پژوهش    161
یافته های اصلی پژوهش    161
سایر یافته های پژوهش    163
بحث و تحلیل و نتیجه گیری    166
روش های گسترش ورزش همگانی    171
پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش    173
پیشنهادات برای محققین دیگر    173

منابع و پیوست
 
فهرست جداول

جدول 1-2 : مشخصات کمیته های تحت پوشش و افراد شرکت کننده 55
جدول 2-2: رشد مشارکت مردم آلمان    86
جدول1-3: حجم نمونه به صورت متناسب در زنان و مردان    95
جدول 2-3:  سؤالات مربوط به هریک از مؤلفه های انگیزه پرداختن به ورزش همگانی    97
جدول 1-4:  توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت    102
جدول 2-4:  توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب سن    104
جدول3- 4 : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی به تفکیک رشته    106
جدول4- 4 : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تأهل    108
جدول5- 4 : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تحصیلات    110
جدول6- 4 : توزیع فراونی برحسب تعداد جلسات تمرین در هفته    111
جدول7- 4 : توزیع فراونی برحسب میزان ساعت تمرین در روز    112
جدول8- 4 : توزیع فراونی عامل آرامش و فراغت    114
جدول 9-4 : آماره های توصیفی گزاره های عامل آرامش و فراغت    115
جدول 10-4 :  توزیع فراوانی عامل اجتماعی    117
جدول 11-4 : آماره های توصیفی گزاره های عامل اجتماعی    118
جدول 12- 4 : توزیع فراوانی عامل درمانی    120
جدول 13- 4 : آماره های توصیفی گزاره های عامل پیشگیرنده و درمانی    121
جدول 14- 4 : توزیع فراوانی عامل آمادگی جسمانی    123
جدول 15- 4 : آماره های توصیفی گزاره های عامل آمادگی جسمانی    124
جدول 16- 4 : توزیع فراوانی عامل بهبود و یادگیری مهارت ها    126
جدول 17- 4 : آماره های توصیفی گزاره های عامل بهبود و یادگیری مهارت ها 127
جدول 18- 4 : توزیع فراوانی عامل اختصاصی    129
جدول 19- 4 : آماره های توصیفی گزاره های عامل اختصاصی    130
جدول 20- 4 :  توزیع فراوانی سؤالات دو وجهی مطرح شده    132
جدول 21- 4 :  میانگین نمرات مربوط به عوامل    134
جدول 22- 4 : میانگین نمرات مربوط به عوامل به تفکیک جنس    135
جدول 23- 4 : آزمون مربوط به فرضیه اصلی    137
جدول 24- 4 : آزمون مربوط به فرضیه فرعی اول    139
جدول 25- 4 : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی دوم    141
جدول 26- 4 : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی سوم    143
جدول 27- 4 : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی چهارم    146
جدول 28- 4 : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی پنجم    148
جدول 29- 4 : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی ششم    150
جدول 30- 4 : عوامل تأثیر گذار در پرداختن مردم به ورزش همگانی بر حسب تأهل    151
جدول 31- 4 : عوامل تأثیر گذار در پرداختن مردم به ورزش همگانی بر حسب سطح تحصیلات    154
جدول 32- 4 : عوامل تأثیر گذار در پرداختن مردم به ورزش همگانی بر حسب سن    156
 
فهرست نمودارها

نمودار 1-4:  توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت    103
نمودار 2-4:  توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب سن    105
نمودار3- 4 : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب سن 107
نمودار4- 4 : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تأهل    109
نمودار5- 4 : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تحصیلات    110
نمودار6- 4 : توزیع فراونی برحسب تعداد جلسات تمرین در هفته    111
نمودار7- 4 : توزیع فراونی برحسب میزان ساعت تمرین در روز    113
نمودار8- 4 : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل آرامش و فراغت    116
نمودار 9-4 :  مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل اجتماعی    119
نمودار 10- 4 : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل پیشگیرنده و  درمانی    122
نمودار 11- 4 : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل آمادگی جسمانی    125
نمودار 12- 4 : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل بهبود و یادگیری مهارت ها 128
نمودار13- 4 : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل اختصاصی    131
نمودار 14- 4 :  توزیع فراوانی پاسخ «بلی» به سؤالات دو وجهی مطرح شده    133
نمودار 15-4 : میانگین انگیزه مردم از پرداختن به ورزش همگانی 137
نمودار 16-4 :میانگین عامل آرامش و فراغت در انگیزه مردم از پرداختن به ورزش همگانی    139
نمودار 17-4: میانگین عامل اجتماعی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی 141
نمودار 18-4: میانگین عامل پیشگیرنده و درمانی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی 143
نمودار 19-4: میانگین عامل آمادگی جسمانی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی 145
نمودار 20-4: میانگین عامل بهبود و یادگیری مهارت ها به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی 147
نمودار 21-4 : میانگین عامل اختصاصی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی 150
نمودار 22-4: عوامل تأثیر گذار در پرداختن به ورزش همگانی بر حسب تأهل    153
نمودار 23-4: عوامل تأثیر گذار در پرداختن به ورزش همگانی بر حسب تحصیلات    155
نمودار 24-4: عوامل تأثیر گذار در پرداختن به ورزش همگانی بر حسب سن    158
فهرست شکل ها

شکل 1-2 : مدل سلسله مراتبی ورزش (مول )    35
شکل 2-2 : طبقه بندی ورزش همگانی 41


فصل اول
طرح تحقیق
 
مقدمه
ورزش و تربیت بدنی و اصولاً فعالیت های جسمانی در دنیای امروز نه تنها به دلیل داشتن اثرات تربیتی و بهداشتی بلکه به دلیل نیاز انسان به حرکت و فعالیت دارای موقعیت های ممتازی می باشد.
ورزش به عنوان یک رفتار مرتبط با سلامتی و نشاط مورد توجه و امعان نظر می باشد، به گونه ای که بسیاری از مؤسسات زیبایی و سلامتی در نقاط مختلف دنیا، با استفاده از علوم روان شناختی و جامعه شناختی پیرامون علل و عوامل گرایش و مشارکت در فعالیت های بدنی و نیز شناسایی عوامل مؤثر بر آن تحقیقات دامنه داری را آغاز نموده اند.
تحقیقات انجام شده در مورد اثر فعالیت های ورزشی بر سلامتی جسمی و روانی، طول عمر، شادابی، گسترش روابط اجتماعی، غنی سازی اوقات فراغت باعث شده تا مشارکت مردم در ورزش ها و به ویژه شرکت آنها در انواع ورزش های همگانی در جهان افزایش یابد و به همین دلیل است که امروز اغلب کشورهای پیشرفته جهان در برنامه ریزی و سازماندهی ورزش همگانی کشور خود با دیگر کشورها رقابت می کنند و مرتباً در حال ارایه برنامه های خلاق برای رشد این ورزش هستند. بدیهی است هر کشوری از این موج فزاینده عقب بیافتد، به هیچ وجه نمی تواند خلاء ایجاد شده را پر نماید و نهایتاً تفاوت ها در بهره وری از تأثیرات ورزش و فعالیت های حرکتی روشن و واضح خواهند بود.
در پژوهشی که در دانمارک انجام شده معلوم گردید انگیزه مردم از شرکت در فعالیت های ورزشی، رسیدن به درجات بالا و دستیابی به شعار المپیک (سریع تر، بالاتر و قوی تر) نیست بلکه تندرستی، نشاط و روابط اجتماعی دلایل مهم شرکت در ورزش اند (لارسن گراد ، 2002).
این پژوهش با اولویت سنجی چنین موضوعی و با در نظر گرفتن اهمیت مضاعف ورزش همگانی برای عموم مردم درصدد است تا در نخستین گام های اعتلای فرهنگ ورزش همگانی سهیم باشد. زیرا ارتقای فرهنگ مشارکت های ورزشی، مستلزم نگرش علمی افراد نسبت به ورزش و بهره مندی مفید و مؤثر از آن می باشد. هدف پژوهش حاضر سنجش انگیزه مردم از مشارکت در ورزش همگانی باشد، لذا شناخت این عوامل و مقایسه آن در زنان و مردان شرکت کننده شاید بتواند زمینه های لازم را برای توسعه هرچه بیشتر این ورزش که یک تقاضا و نیاز اجتماعی است فراهم آورد.
بیان مسأله
بدون شک سلامت یک جامعه به میزان گرایش مردم به فعالیت های سالم ورزشی و تحرک جسمی آن ها وابسته است و به طور یقین تربیت بدنی و ورزش یکی از سالم ترین و مفیدترین فعالیت هایی است که افراد جامعه می توانند در اوقات فراغت به آن روی آورند.
ایجاد انگیزه در اقشار مختلف مردم برای انجام فعالیت های ورزشی امکانات وسیعی را طلب می نماید و در صورتی که این علاقه در بین جامعه ایجاد شود، بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی از بین خواهد رفت، اعتیاد و فساد اجتماعی کم خواهد شد. همچنین نسل های آینده از نظر قوای ذهنی و استعدادهای بدنی در سطح بالاتری قرار خواهند گرفت و توانایی مبارزه با مشکلات اجتماعی و تحمل در مقابل سختی ها در نزد افراد افزایش خواهد یافت (کوزه چیان ، 1380) .
ورزش و فعالیت های بدنی وسیله ارزشمندی است که امروزه  پرکننده بخش اعظم اوقات فراغت میلیون ها نفر از مردم جهان است. اوقات فراغت فرصت بسیار مناسب و مطلوبی جهت پرداختن به ورزش است. تقاضا برای خدمات فراغتی و تفریحی در طی پانزده سال گذشته طوری توسعه یافته که بخش های خصوصی و همگانی آن شش میلیون شغل را به خود اختصاص داده است (وید  ، 1995).
قرن بیستم به زعم رئیس انجمن بین المللی ورزش همگانی سلامت و آمادگی جسمانی، قرن ورزش المپیکی بود و قرن بیست و یکم قرن ورزش همگانی و تفریحی است. در روسیه مردم علاقه خود را از ورزش های شدید و تماشای فعالیت های ورزشی به تفریحات آخر هفته و فعالیت در فضاهای ورزشی – تفریحی معطوف کرده اند (دیوس ، 2000) .
مطالعات تفضیلی توسعه ورزش همگانی و تفریحی در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که تاکنون آمار دقیقی از تعداد افرادی که در ایران به ورزش همگانی می پردازند در دسترس نمی باشد (سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، 1382).
در حالی که در دانمارک تأکید دولت از فعالیت های رقابتی به سمت ورزش های آزاد تغییر کرده است. برنامه ریزان و سیاست گذاران ورزش کشور نمی دانند که مردم چه فعالیت هایی را در اولویت می دانند؟ آیا علاقه و نیاز مردم به ورزش همگانی است یا رقابتی؟ با شناخت ماهیت ورزش و نیازهای اجتماعی برنامه ریزی برای آن کاملاً روشن می شود.
برای برنامه ریزی اصولی ورزش همگانی در میان اقشار مختلف جامعه، بررسی علل گرایش افراد به این ورزش، به عنوان یکی از راهکارهای ممکن در این مقطع زمانی به حساب می آید. لذا این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که انگیزه مردان و زنان از پرداختن به ورزش همگانی در شهر مشهد چه می باشند و آیا بین انگیزه آنها در پرداختن به  ورزش همگانی تفاوتی وجود دارد یا خیر؟
به نظر می رسد پاسخ به این سوالات بتواند متخصصان این رشته را برای ترسیم سیاست و راهبردهای مربوطه کمک نماید.
ضرورت و اهمیت پژوهش
سلامتی موهبت و ودیعه ای الهی است و هر صاحب خردی با توجه به بیان مشهور «عقل سالم، در بدن سالم است» به تأثیرات متقابل روح و جسم بر یکدیگر اذعان می کند. این موضوع از سوی بسیاری از اندیشمندان چون شیلر ، پستالوژی ، فروبل ، روسو  و … تأکید شده است. تالیران  معتقد است «جسم انسان حقی برای تربیت دارد که با انجام ورزش این حق ادا می شود» (جاوید، 1351).
جوامع با دیدگاه های متفاوت به ورزش نگاه کرده اند مثلاً توجه برخی از تمدن ها به این پدیده، انگیزه نظامی بود، برخی دیگر تنها به منظور پر کردن اوقات فراغت و به مثابه یک تفریح به آن نگاه کرده اند و در پاره ای از تمدن ها به عنوان شیوه ای تربیتی به کار گرفته شده است.
افراد جوامع نیز با انگیزه های متفاوت به ورزش پرداخته اند. بعضی از افراد انگیزه شرکت در ورزش به ویژه ورزش همگانی را کسب نشاط و احساس لذت، بعضی به منظور حفظ سلامتی و ایجاد مصونیت از ابتلا به بیماریها، برخی خصیصه فرح بخش بودن آن و گروهی نیز تعاملات اجتماعی و ارضای نیاز تعلق به گروه را علت گرایش فرد به ورزش می دانند.
ورزش در نزد بسیاری از افراد جامعه در ذات خود فعالیتی ارزشمند، مثبت و مفید ارزیابی می شود  و بدین لحاظ، انتظار می رود که اعضای جامعه ضمن تأیید ورزش در بعد نظری، به بعد عملی نیز با مشارکت ورزشی و انجام فعالیت های فیزیکی بر این نظریه صحت گذارده و فاصله میان نظر و عمل را به حداقل برسانند. مشاهدات تجربی حاکی از آن است که در جامعه ما مشارکت های ورزشی مردم در مقایسه با سال های قبل رشد محسوسی داشته است. اما این رشد در مقایسه با مشارکت های ورزشی مردم سایر کشورها قابل ملاحظه نیست و رسیدن به سطح مطلوب، تلاش های بیشتری را می طلبد (قره، 1382).
اگر هدف از مشارکت در ورزش همگانی کسب تندرستی در همه ابعاد آن بدانیم، انگیزش را عامل مهمی برای دسترسی به این هدف باید نام برد. برای مثال، انشل  (1993) انگیزش را عاملی برای انتخاب و جهت دادن به رفتار و پایداری تا رسیدن به هدف تعریف می کند. بنابراین با توجه به نقش انگیزش در تحقق هدف، محقق هدف پژوهش حاضر را شناخت انگیزه های زنان و مردان برای شرکت در ورزش همگانی می داند و برای دستیابی به این هدف فرضیه های پژوهش را مورد آزمون قرار می دهد.
اهداف پژوهش
الف) هدف کلی از انجام این پژوهش، مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی و ارائه راهکار می باشد.
ب) اهداف ویژه
1- توصیف آماری منتخبی از مشخصات فردی شرکت کنندگان در ورزش همگانی
2- توصیف آماری داده های مربوط به منتخبی از متغیرهای تحقیق
3- تعیین سهم هریک از عوامل مؤثر بر گرایش به ورزش همگانی
4- مقایسه عامل آرامش و فراغت به عنوان یك انگیزه برای مشاركت  در ورزش همگانی در گروه های تحت بررسی، به تفکیک جنسیت
5- مقایسه عامل اجتماعی به عنوان یك انگیزه برای مشاركت  در ورزش همگانی در گروههای تحت بررسی، به تفکیک جنسیت
6-مقایسه عامل پیشگیرنده و درمان به عنوان یک انگیزه برای مشارکت در ورزش همگانی در گروهای تحت بررسی،به تفکیک جنسیت
7- مقایسه عامل آمادگی جسمانی و تندرستی به عنوان یك انگیزه برای مشاركت در ورزش همگانی در گروه های تحت بررسی، به تفکیک جنسیت
8- مقایسه عامل بهبود و یادگیری مهارت ها به عنوان یك انگیزه برای مشاركت در ورزش همگانی در گروه های تحت بررسی، به تفکیک جنسیت
9- مقایسه عامل اختصاصی به عنوان یك انگیزه برای مشاركت در ورزش همگانی در گروه های تحت بررسی، به تفکیک جنسیت
10- بررسی رابطه عوامل تأثیرگذار در پرداختن به ورزش همگانی با منتخبی از مشخصات فردی شرکت کنندگان
فرضیه های پژوهش
الف ) فرضیه اصلی پژوهش
بین انگیزه مشارکت زنان و مردان به ورزش همگانی تفاوت معنی داری وجود دارد.
ب) فرضیه های فرعی پژوهش
1- بین عامل آرامش و فراغت به عنوان یک انگیزه در پرداختن به ورزش همگانی در زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد .
2- بین عامل اجتماعی به عنوان یک انگیزه در پرداختن به ورزش همگانی در زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد .
3- بین عامل پیش گیرنده و درمان بیماری ها به عنوان یک انگیزه در پرداختن به ورزش همگانی در زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد .
4- بین عامل آمادگی جسمانی و تندرستی به عنوان یک انگیزه در پرداختن به ورزش همگانی در زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد .
5- بین عامل بهبود و یادگیری مهارت ها به عنوان یک انگیزه در پرداختن به ورزش همگانی در زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد .
6- بین عامل اختصاصی به عنوان یک انگیزه در پرداختن به ورزش همگانی در زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد .
پیش فرض های پژوهش
1- پرسشنامه ی مورد استفاده در این پژوهش اهداف پژوهش را به دقت می سنجد.
2- آزمودنی ها با صداقت، صحت و دقت سئوال ها را اعتبارگذاری و پاسخ می دهند.
3- آزمودنی ها ازسئوال های پرسشنامه برداشت یكنواخت دارند.
محدودیت های پژوهش
الف) محدودیت هایی كه توسط محقق اعمال می شود:
1- محدودیت مكانی: این تحقیق در استان خراسان و شهر مقدس مشهد انجام گرفته است. 
2- محدودیت زمانی: زمان اجرای تحقیق و توزیع پرسشنامه در سال تحصیلی87-86 می باشد.
3- آزمودنی ها: كلیه افراد شركت كننده در ورزش همگانی كه تحت نظارت هیئت ورزش همگانی اداره كل تربیت بدنی و مركز ورزش و تفریحات سالم شهرداری مشهد در مكان های مشخص به فعالیت های مختلف ورزش همگانی  می پردازند، در دامنه تحقیق قرار دارند.
ب) محدودیت هایی كه از اختیار محقق خارج می باشد:
1- گستردگی موضوع تحقیق و موقعیت جغرافیایی.
2- عدم همكاری های لازم مدیران و مسئولان ذینفع.
3- بی علاقگی و اظهار نظرهای منفی بعضی از شركت كنندگان در مورد پژوهش.
4- عدم آگاهی و كنترل بر میزان فعالیت های بدنی و تجربیات حركتی آزمودنی ها.
5- سوگیری احتمالی پاسخ دهندگان كه ممكن است بر دقت پاسخ دادن به پرسشنامه اثر گذار باشد.
تعریف واژه ها و اصطلاحات :
الف) تعاریف نظری
1- ورزش همگانی:
پرداختن عامه مردم به ورزش، حتی در زمان کوتاه با توجه به امکانات موجود و شرایط افراد است (حیدری، 1386).
2- ورزش:
فعالیتی نهادینه شده است که مستلزم کاربرد نیروی جسمانی و با استفاده از مهارت های جسمانی پیچیده بوسیله شرکت کنندگانی است که توسط عوامل بیرونی و درونی تحریک می شوند (آزاد، 1374).
3- انگیزش:
عبارتست از مجموعه ای از نیروها که باعث می شود فرد به روش های خاصی رفتار کند (مقیمی 1377).
4- مشارکت ورزشی:
تمایل و آمادگی افراد برای شرکت در رقابت ها و فعالیت های ورزش گروهی و انفرادی است  (گرنیسیکی  ،1993 ).
5- گرایش :
گرایش ارزیابی احساسی واکنشی می باشد. این مفهوم که توسط لوئیس تورستن  و برخی دیگر از متخصصان رفتاری ارایه شده مبین آن است که گرایش، نوعی احساس مطلوب یا نامطلوب نسبت به امور یا پدیده های مختلف است. مکاتب دیگر نظری مانند نظریات خوردن آلبورت گرایش را به عنوان تمایل واکنش به موضوع با پدیده ای خاص تلقی می کند (فرجاد، 1373).
6-  عامل آرامش و فراغت (روانی) :
در این حیطه قابلیت ها و ویژگی های روانشناختی افراد مانند احساس لذت و نشاط، آرامش، پر كردن اوقات فراغت، دوری از تنش ها و فراموشی مشکلات… مورد بحث قرار می گیرند (آزاد، 1374).
7- عامل اجتماعی :
ورزش یک پدیده اجتماعی است و به طور کلی ارزش ها، ساختار و نیروهای محرک جامعه را نشان داده و ویژگی های جامعه را منعکس می سازد. در کنار ورزش فرایندهایی چون اجتماعی شدن، رقابت و مسابقه، همکاری و دوست یابی، ایثار و گذشت، تحرک و تحول اجتماعی اتفاق افتاده و از اهداف آن محسوب می شود (آزاد، 1374).
8-عامل پیش گیرنده و درمان :
این حیطه به ورزش و فعالیت های بدنی به عنوان عاملی برای پیشگیری و درمان (با توصیه پزشک) بعضی از بیماری ها اشاره می کند.
9- عامل جسمانی :
این حیطه به ساخت توان بدنی از طریق برنامه های تمرینی ای که موجب توسعه و تکامل سیستم های ارگانیکی مختلف بدن می شوند مربوط است (آزاد، 1374).
10- عامل بهبود و یادگیری مهارت ها :
این حیطه به انجام فعالیت های ورزشی سازمان یافته در جهت افزایش سلامتی و مهارت اطلاق    می شود. با انجام فعالیت های ورزشی فرد مهارت های جدید یاد می گیرد و مهارت های ورزشی خود را بهبود می بخشد.
11- عامل اختصاصی :
این حیطه به ویژگی ها و جذابیت های اختصاصی ورزش همگانی مربوط می شود.
ب) تعاریف عملیاتی
1- عامل آرامش و فراغت (روانی):
منظور از عامل روانی گرایش به ورزش همگانی مجموعه شاخص های مطرحی چون احساس لذت و نشاط، داشتن اوقات خوب، کسب آرامش بیشتر، دوری از نگرانی های روزمره می باشد که در این پژوهش به وسیله سئوالات شماره 1 تا 5 پرسشنامه سنجیده می شود.

2- عامل اجتماعی :
منظور از عامل اجتماعی گرایش به ورزش همگانی، مجموعه شاخص های مطرحی چون توسعه خلق و خوی و رفتار اجتماعی، یافتن دوستان جدید، همكاری و تعاون، اجتماعی شدن، فرد در ورزش همگانی می باشند که در این پژوهش به وسیله سئوالات شماره 6 تا 12 پرسشنامه سنجیده می شود.
3- عامل پیش گیرنده و درمان:
منظور از عامل پیش گیرنده و درمان استفاده از ورزش به عنوان عاملی برای پیشگیری از ابتلاء به بعضی از بیماری ها و درمان بعضی از آن ها (با توصیه پزشک) که در این پژوهش به وسیله سوالات 13 تا 16 پرسشنامه سنجیده می شود.
4- عامل جسمانی :
منظور از عامل جسمانی گرایش به ورزش همگانی مجموعه شاخص های مطرحی چون زیبایی ظاهر و تیپ بدنی، حفظ تندرستی، کنترل وکاهش وزن، افزایش قدرت و حجم عضلانی و اصلاح ساختار بدنی می باشد که در این پژوهش به وسیله سئوالات شماره 21 تا 24 پرسشنامه سنجیده می شود.
5- عامل بهبود و یادگیری مهارت ها :
منظور از عامل بهبود و یادگیری مهارت ها بهبود مهارت های ورزشی و یادگیری مهارت های جدید که در این پژوهش به وسیله سوالات 17 تا 20 پرسشنامه سنجیده می شود.
6- عامل اختصاصی :
منظور از عامل اختصاصی گرایش به ورزش همگانی، مجموعه شاخص های مطرحی چون در دسترس بودن مکان، عدم نیاز به وسایل خاص و گرانقیمت، در این رشته می باشد که بوسیله سئوالات شماره 25 تا 30 پرسشنامه سنجیده می شود.

فصل دوم
ادبیات پیشینه
 
مقدمه
یكی از مشكلات مردم ما آن است كه ورزش را فقط تربیت و فعالیت بدنی و آنهم ویژه جوانان و برای نیل به عنوان قهرمانی می دانند.در صورتی كه ورزش قسمت عملی تعلیم و تربیت است. تربیت بدنی و ورزش خصوصاً آن بعدش كه به بخش همگانی مربوط می شود از طریق داده های رفتاری و نتایج جسمانی،شناختی،اجتماعی و عاطفی كه فرد كسب می كند نقش ارزنده ای ایفا می نماید.بدیهی است كه پرداختن به ژرفای این رابطه بسیار فراتر از نگاه گذاریی است كه در اینجا معنا می كنیم.
در میان سازمان ها ونهادها یی كه در جهت توسعه و تعمیم سلامتی ونیرومندی جامعه تلاش می كنند، مسئولیت خطیر سازمان ها وادارات كل تربیت بدنی وشهرداری ها از همه شناخته شده است و لزوم فعالیت های جسمانی و ورزشی در بین اقشار مردم از نظر بهداشتی،اجتماعی،اقتصادی بیش از پیش مورد تاًكید است.در این راستا بررسی مبانی نظری پژوهش و مطالعات و تجربیات گذشتگان در این زمینه  می تواند در روش ها،برنامه ها و نیز رفع نواقص ما را یاری دهد.دراین فصل ابتدا به مبانی نظری مرتبط با موضوع پژوهش پرداخته سپس به یافته هایی كه در این زمینه انجام شده است، اشاره خواهد شد.
بخش اول:زیر بنای نظری پژوهش
مفهوم تربیت بدنی
ژرژهپر  فرانسوی در تعریف تربیت بدنی اظهار می دارد که « تربیت بدنی عملی منظم , اصولی , تدریجی و مداوم است که از سن کودکی تا کهولت به منظور تقویت کامل بدن , کسب سلامتی , بالا بردن قدرت و استقامت دستگاه های مختلف بدن و پرورش استعدادهای افراد برای هر نوع فعالیت می باشد » . لوبوش  نیز تعریف جامعی از تربیت بدنی ارائه داده است . به نظر وی « تربیت بدنی مجموع روش هایی است که جهت تبدیل بدن به یک وسیله مورد اعتماد و تطابق و همگامی با محیط های بیولوژیکی ( قدرت و استقامت دستگاه های گردش خون و تنفس ) و عوامل روانی ـ حرکتی که خود باعث به وجود آمدن کنترل و مهارت های بدنی که یکی از عوامل مهم رفتار و شخصیت آدمی است می باشد » .
تربیت بدنی بخشی مهمی از تعلیم و تربیت است که از طریق حرکت و ورزش جریان رشد را در تمام ابعاد انسان تسهیل و هماهنگ کرده و به شکوفایی و تکوین استعدادهای مطلوب کمک  می کند….

 

منابع
الف) منابع فارسی
1- الخولی : امین احد (1381) .” ورزش و جامعه”، ترجمه شیخی، حمیدرضا، انتشارات بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی
2- انجمن تحقیقات ورزش بانوان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران (1376) ، “بررسی نحوه گذران اوقات فراغت بانوان کشور با تاکید بر ورزش و فعالیتهای تربیت بدنی .”
پارکز ، ترانت بی، بیورلی، کی، زنگر و جروم کوارترمن، مترجم، محمد احسانی (1383) ،”مدیریت معاصر در ورزش”، انتشارات دانشگاه تربیت مدارس
3- پورکرانی ، محمد (1379) ، “بررسی وضع موجود فضاهای ورزشی دانشگاههای سراسر کشور میزان بهره گیری از آن ها”، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی .
4- ترکمانی، مهران (1376) ، “مطالعه ی عوامل موثر بر پیشرفت ورزش دانش آموزان دختر دوره ی متوسط اراک”، شورای تحقیقات اداره ی کل آموزش و پرورش استان مرکزی
5- توحیدی اقدام، محمد حسین (1380)، “درآمدی به ورزش در اسلام”، نشر نصایح قم.
6- توماس، ریمونو (1370) ، “روانشناسی ورزش”، ترجمه محمد حسین سروری، انتشارات یگانه تهران.
7- حیدری، عزالدین (1386)  ورزش همگانی : پنهان زیر سایه ورزش قهرمانی / “تولید نشاط از مهدکودک تا خانه” .روزنامه ایران ، سیزدهم اردیبهشت ماه 1379
8- جاوید، سیروس (1350) ،” زمینه ورزش شناسی”، چاپخانه پیروز.
9- خلجی، حسن (1378) ،” اصول و مبانی تربیت بدنی”، چاپ دانشگاه پیام نور.
10- دباغ، ابوالقاسم (1368)، “روند شکل گیری و رشد ورزش های همگانی در جهان”، انتشارات دفتر امور فرهنگی و اجتماعی ورزش های همگانی سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران.
11- دبورا، آ، وست، چارلز، آ، پوچر، (1375) ترجمه احمد آزاد،” مبانی تربیت بدنی و ورزش” انتشارات .
12- دهخدا، علی اکبر (1335) ، “لغت نامه”، جلد 14 ، چاپ سرویس تهران.
13- رحمانی نیا، فرهاد (1383)، مقاله “توسعه ورزش همگانی با ملاحظه گذران صحیح اوقات فراغت جوانان”، ورزش و ارزش شماره 169.
14- سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران (آذر 1381) ، “طرح اجمالی سند راهبرد توسعه نظام جامع تربیت بدنی و ورزش” شرکت راد سامانه .
15- سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران (اسفند 1381) “مطالعات تفضیلی توسعه فرهنگ ورزش همگانی و تفریحی”، شرکت راد سامانه .
16- سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران (خرداد 1382) ، “مطالعات تفضیلی توسعه فرهنگ ورزش”.
17- صالحی، محمد تقی، (1379)”ورزش بزرگسالان و ورزش همگانی”، چاپخانه اطلاعات تهران.
18- عبداللهی، حسین (1382) ، تلویزیون و ورزش، ناشر اداره کل پژوهش های سیما.
19- غفوری، فرزاد (1384) ، “نقش و جایگاه تقاضای اجتماعی در جهت گیری راهبردهای ورزش” مجله حرکت ورزشی.
20- فراهانی ف ابوالفضل (1383)،” تربیت بدنی عمدمی (1)”، انتشارات دانشگاه پیام نور.
21-فهیم دوبن، حسن (1386)، جزوه کلاسی” ورزش و تفریحات سالم”.
22- کارگرفرد، مهدی، کامران صادقی (1382) ، “بررسی تعداد افراد شرکت کننده در فعالیتهای بدنی و ورزش شهر اصفهان”، چکیده ف مقالات، دومین کنگره، خاورمیانه ای ایچ بر، آکادمی ملی المپیک.
23- کاشف، میر محمد (1375) ،” تاریخ تربیت بدنی”، انتشارات دانشگاه پیام نور.
24- کاشف ، میر محمدی (1375) ، “وضعیت ورزش همگانی در آذربایجان غربی”، دفتر تحقیقات و آموزش سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران.
25- کاشف، میر محمد (1375)، “وضعیت ورزش همگانی در آذربایجان غربی”، دفتر تحقیقات و آموزش سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران.
26- کوزه چیان، هاشم (1380) “ارزشیابی کمی و کیفی تاسیسات و تجهیزات آموزش خصوصی دانشکده های تربیت بدنی کشور”، دانشگاه تربیت مدرس.
27- مظفری، سید امیر احمد (1366)، “اصول و مبانی تربیت بدنی” دانشگاه تربیت معلم.
28- مقیمی ، سید محمد (1377)، “سازمان و مدیریت رویکر پژوهشی” تهران: انتشارات ترمه .
29- نمازی زاده، مهدی ،    سلحشور (1366)” تربیت بدنی عمومی”، انتشارات سمت.
30- نوربخش، بریونس؛ مزارعی، ابراهیم (1385) ،”مقایسه انگیزش شرکت دانش آموزان و دانشجویان پسر ورزشکار در فعالیتهای ورزشی”، نشریه المپیک، سال چهاردهم ، شماره 2 ( 34) تابستان 1385.
31- نوربخش، پریوش (1378)، “فشارهای روانی در بین معلمین تربیت بدنی و ورزش استان خوزستان”، رساله دکترا، دانشگاه تربیت معلم.
32- نیک نژاد، فاطمه (1375)، “نظر خواهی از زنان تهران در مورد ورزش بانوان”.
 
منابع انگلیسی
1    -Bttista,R.R.(2002)”Personal meaning : attraction to sport participation , Pereptual and motor skills”,vol.70,PP.1002-09.
2    Bucher, Charles A.,” physical Education Milestones, Changing Concepts of Physical Education: “foundations of physical Education”, the C. V . Mosby co., st. Louis, 1973, p.249.
3    Brunde, Avery, ” Olympic Academy, Olympia, Greece, 1963.
4    Calhoun, Donald W., “sport in the people,s Republic of china”, sport, Culture, and personality, Human Kinetics Campign, IIIinois 1987, p.1.2
5    Chang, Ju. Ho, “The sport for All leaders in fostering cooperation in the Asian community”, Keynote address at the international symposium on the Development of professional Leadership in Finess and sport for All:, a manuscript for his lecture at ICSSPE, Singapore, May 1983.
6    chang.ju ho, “sport for all and the international Olympic Committee” , paper presented at the 3rd world sport for all congress,Tampere, finland, 1990
7    Chang ju Ho, “Historical Development and principles of the sport for all movement”, presented at han yong university international seminar, seoul, 1985.
8    Chang, ju Ho.” Sport for All and the international Olympic Movement:”, paper presented at the international Olymic Symosium by the Ministry of sport and KOE, Hyatt Hotel, seoul, Korea, 1985.
9    Collins, M.F (2002). “Sport for all as a multifaceted produet of domestic and international influences”.Emoul <M.F. Collins @ iboro.
10    – Dacosta, L.p. and Ana, Miragaya (2002)”. Sport for all”,meyer and meyer sport (UK) 1td.
11    Decker,D.and Lasley (1995), “participation in youth sport,qender and the moral point of view” , physical educator.vol.52.PP.14.22.
13    Han Yang soon, ” Olympism”, Korea Broadcasting system , seoul, korea, 1985.
14    Kartakoullis,Nicos,louca (2000). “In search of the right measure for sport for all. “Email : keoe @ cytanet.com.cy.
15    – kelinske,B.,Mayer,B.W,Chen.k.l.,(2001)”. Perceived benefirs forom participation in sport:” a gender study ,woman in management review,vol.16,NO,2.PP75-84.
16    Kostkova, Jarmila,” sport for All and Women in the Third world”, fundamentals of sport for All international Congress, Frankfurt, Germany, 1989.
17    Larsen ,knud (2006). “Effects of professionalisation and commercialion of elite sport for all and sport consumption in Denmark”.published by center for leisure & sport research. Leeds Metro polotan University.
18    Landry fernand, ” The Olympic Movement. Grandeurs and Paradoxes of its Development successes “, paper presented at the seoul Olympiad Anniversary conference, soul, Korea, 12th- 16th September 1989.
19    lngkeek. J(1993) ” collective and private interest in receation and tourism”, leisure studies, 12,pp7,32.

20    – Longhurst, K.,spink, K.S.(1987).” Participation motivation of Australian children involved in organized sport”, pub med- in dexed for MEDLINE ,1987 mor, 12(1) : 24-30
21    – Martindale,E,.Denlin,A.S.and vyse. S.A. (1990)”, participation in college sports : motivation differehces , perceptual and motor skills” ,vol,71,pp.1131-50
22    “Ministry of youth and sport”, ” Book of lawx of the Republic of Korea”, compiled by the ministry of sports, Government press, 1989.
23    Meshizuka,t.,” On the past, present, and Future of sport for all”  ,a manuscript for his lecture at the ICSS conference, Singapore, may 1983.
24    Oja, P and telama, R (1991). “Sport for all.” Elsovier science pulisher B.v
25    palm.jurgen,AND Wolfyang ,Baumann (2002). Sport for all as a departure into the unknown lands of sport. Heusenstamm,Germany.
26    Palm, Jurgen, ” sport for All is a World- Wide movement ” keynote address at the opening of the Trimand Fitness international Conference Toronto Canada, 18th- 23 th suxe 1989.
27    palm- Jurgen, ” Olympic movement and sport for All” . paper presented at the seoul Olymipcs sports seminar, Korean  Olympic committee, seoul, korea, 13th-17th November, 1989.
28    Park, Roberta j. ” Orientations of the president,s Council on physical Fitness and sport the official Journal for ICHPER” – ASIA, Autumn 1990, seoul, korea.
29    Pereira, Eduardo,Blanco (2002).”In search of and Instiutional and local model of sport for all”. Emoil info @ adept.com.
30    -Ryckman,R.M,and hamel,j (1995) .” male and female adolescents motivation velatced to involvement in organized team sport”. International journal of sport psychology,VOL.26,NO.3.PP.383-97.
31    saeki toshio, “Quality of  life and sport. Humanity for all in Achieving the future Japanese, sociery”. Sport for all- 1991 elsevier science publisher,s, PP: 389-397.
32    Samaranch,juan Antonio, “sport for all- today,s Greatest social Challenge to international  sport” . keynote address at the opening of the sport for all international congress,D.S.B., Frankfurt, Germany, 1986.
33    Savola,jorma (2002) .”The country where sport is for all “.
Email: jorma.savola @ skul.fr.
34    Supitr, samahtio, (2002).”Sport for all”. Faculty of kasetsart University, Bangkok, Thailand.
35    – Trembath,E.M,szabo,A.,and Bax ter ,M.J.(2006).” Participation motives in leisure cehter physical activities.Athletic” Insight: the online Journal of sport psychology
36    Wade Michael A.W. (1995)– “in trodu- ction To sport for all” W.C.b browh Bench mark
37    Zahariadis,P.N.,8 Biddle,s.j.H(2000).” Goal orielntation and participation motives in physical education and sport: their relatiohship in English scool children,” Athletic insight: The online Journal of sport psychology.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی تاثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون در ورزشکاران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی تاثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون در ورزشکاران دارای 135 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون در ورزشکاران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

    
فهرست مطالب
چکیده :    5
فصل اول مقدمه و معرفی    11
1-1.  مقدمه    12
1-2. بیان مسئله    14
1-3. ضرورت و اهمیت تحقیق    16
1-4. اهداف تحقیق    18
1-5-2. متغیرهای وابسته  :    19
فرضیات تحقیق    20
1-7. محدودیتهای تحقیق    20
1-8.  تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق    21
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه    23
2-1. مقدمه    23
2-2. مبانی نظری تحقیق    24
2-2-1.  کراتین    24
2-2-1-1. تاریخچه کراتین    24
2- 2-1-2. منابع کراتین    26
2-2-1-3. سنتز درونی و مکانیزم کراتین    27
2-2-1-5. عوارض جانبی    31
2-2-2. آمونیاک    32
2-2-2-2. پاسخ‌های آمونیاک هنگام ورزش    33
2-2-2-3. سایر حامل‌های بنیان آمین    34
2-2-2-5. پالایش NH3 پلاسمایی    36
2-2-2-6. آثار مرکزی و محیطی آمونیاک    39
2-2-4. وزن    52
2-2-4-1. عوامل موثر در وزن    53
2-2-6. چربی و مهارتهای ورزشی    56
2-2-7. سرعت    57
2-2-7-2. عوامل موثر بر سرعت    59
2-2-8. چابکی    61
2-2-8-1. آزمون های چابکی    62
2-3-2. تحقیقات خارجی    64
2-3-2-1.  مکمل سازی کوتاه مدت    64
2-3-2-2. مکمل سازی کراتین و قدرت    65
2-3-2-3. مکمل سازی کراتین و سرعت    68
2-3-2-4. مکمل سازی کراتین و توان    71
2-3-2-5. مکمل سازی کراتین و چابکی    76
2-3-2-6. مکمل سازی کراتین و ترکیب بدنی    77
2-3-2-7. مکمل سازی کراتین و آمونیاک    81
فصل سوم روش شناسی تحقیق    85
3-1. مقدمه    86
3-2. روش تحقیق    86
3-3. مشخصات آزمودنیها    86
3-4. مکمل سازی آزمودنیها    87
3-5. تمرینات ورزشی آزمودنیها    88
3-6. متغیر های تحقیق    88
3- 7. ابزار های اندازه گیری    88
3-8. روشهای اندازه گیری متغیرها    89
3-8-1. قد    89
3-8-2. خونگیری    89
3-8-3. ترکیبات بدن    90
3-8-4. آزمون 40 یارد سرعت    91
فصل چهارم تجزیه وتحلیل یافته ها    93
4-1. مقدمه    93
4-2. تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها    94
4-2-1. آمونیاک    94
4-2-2. سرعت    95
4-2-8. میانگین حداکثر سرعت رکاب زدن    100
4-3. آزمون فرضیه های تحقیق    101
4-3-1. فرضیه اول    102
4-3-2. فرضیه دوم    103
4-3-3. فرضیه سوم    103
4-3-4. فرضیه چهارم    104
4-3-5. فرضیه پنجم    105
4-3-6. فرضیه ششم    106
4-3-7. فرضیه هفتم    107
4-3-8. فرضیه هشتم    109
4-3-9. فرضیه نهم    110
4-3-10. فرضیه دهم    111
فصل پنجم بحث و بررسی و  نتیجه گیری    117
5-1. مقدمه    117
5-2. خلاصه تحقیق    118
5-3. بحث و بررسی    119
5-4. نتیجه گیری    124
5-5. پیشنهادات    124

فصل اول مقدمه و معرفی
1-1.  مقدمه
بعضی از ورزشکاران در سطوح رقابتی ممکن است برای دستیابی به سطوح بالای عملکردی، تمرینات بیش از حدی انجام  دهند. در چنین حالتهایی ممکن است آنها جهت بهبود هر چه بیشتر عملکرد به استفاده از موادی که برای افزایش توان جسمانی ، نیروی روانی یا تحریک مکانیکی طراحی شده اند متوسل شوند. در سالهای اخیر صدها مکمل غذائی مخصوص ورزشکاران در بازار عرضه شده است. اکثر این محصولات مانند نوشیدنیهای ورزشی و پودرهای آمینو اسید و پروتئینی به منظور دسترسی کافی به سوخت و مصرف بهینه آن قبل و یا در حین تمرین، افزایش بازسازی انرژی بعد از تمرین، افزایش تحمل فشار تمرین یا بازگشت به حالت اولیه موثر بعد از تمرین طراحی شده اند. رایج ترین مکمل غذائی که در بازار برای ورزشکاران به عنوان ماده ای نیروزا به وفور به فروش می رسد کراتین  می باشد(56). کراتین یا اسید متیل گوانیدین استیک در بدن انسان در کبد، لوزالمعده و کلیه ساخته می شود و همچنین می تواند از طریق تغذیه وارد بدن انسان شود. دو سوم حجم کراتین در سارکوپلاسم به فسفوکراتین (PCr)  فسفریله می شود و یک سوم باقیمانده کراتین آزاد عضلات اسکلتی در حال استراحت را تشکیل می دهند(43،33) . مطالعات قدیمی وجدید فراوانی ارتباط این ماده را با تمرین و عملکرد ورزشی تصدیق کرده اند(56).
از سال 1990 به بعد  تحقیقات  گسترده ای  تأثیرات  مصرف  خوراکی مکمل های  کراتین را  در  مقادیر و مدتهای  مختلف مورد ارزیابی  قرار دادند . رایج ترین و در دسترس ترین نوع کراتین، کراتین مونو هیدرات می باشد که دراغلب مطالعات تحقیقی از آن استفاده شده است(56). کراتین مونو هیدرات یک پودر سفید، بی مزه و بی بو و تا اندازه ای قابل حل در آب می باشد که در آزمایشگاهها ساخته     می شود(33). در سال 1992 نشان داده شده که خوردن یک دوز 5 گرمی کراتین مونو هیدرات، غلظت کراتین خون را به اندازه قابل توجهی افزایش می دهد که حدوداً یک ساعت بعد از خوردن به اوج خود می رسد و بعد از 2 تا 3 ساعت به سطح اولیه خود بر می گردد. در این پژوهش برای حفظ میزان  افزایش یافته کراتین در خون در طول روز ، توصیه شده است که همان مقدار 5 گرم کراتین ، هر دو ساعت یک بار به مدت 8 ساعت انجام شود. این مقدار مصرف کراتین اگر حداقل 2 روز مکرر انجام شود منجر به افزایش معنی داری در کل محتوای کراتین عضلات می شود(41). مطالعات دیگری نیز افزایش ذخائر کراتین بدن بعد از مصرف همین مقدار مکمل کراتین را تایید کرده اند(48،37). گزارش شده است افزایش کل کراتین  عضله 10  تا  37% می باشد . بیشترین بارگیری کراتین در دو روز اول  اتفاق می افتد و عضلات در کمتر از 7 روز با 20 تا 25 گرم مصرف کراتین در روز، از کراتین اشباع می شوند و به حداکثر میزان خود که 155 تا 160 میلی مول در هر لیتر عضله خشک می باشد، می رسد(33).
همچنین گزارشات فراوانی از تأثیر مکمل سازی کوتاه مدت (4 تا 7 روز) کراتین بر ترکیب بدنی ، قدرت ، سرعت و توان آزمودنیهای مختلف ارائه شده است. گزارشات مبنی بر این است که مکمل سازی کراتین ، وزن بدن و جرم خالص بدن را به اندازه معنی داری افزایش داده است(74،54،51،49،45،31). تحقیقاتی نیز نشان داده اند که تکرار های قدرتی پرس سینه و اسکوات پس از مکمل سازی کراتین پیشرفت معنی داری داشته است(70،60،33،11). محققین پیشرفتهای بدست آمده بعد از مکمل سازی کراتین را به افزایش حضور کراتین – که در انباشتگی سریع ADP تولیدی از هیدرولیز ATP ، مخصوصاً در تارهای عضلانی نوع II ، نقش بافری ایفا می کند – ، افزایش در میزان دوباره سازی فسفو کراتین طی دوره های بازگشت به حالت اولیه در فعالیت های تناوبی شدید ، سطوح بالای فسفو کراتین در شروع تمرین و کاهش زمان مورد نیاز برای استراحت عضله بعد از انقباض نسبت داده اند(78،1). پژوهشهایی نیز بر روی عوارض جانبی کراتین انجام شده است که نشان داده اند ، مصرف مقدار توصیه شده کراتین در افراد سالم از نظر پزشکی ایمن می باشد(33،5). همچنین  سازمانهای بین المللی ورزشی، تاکنون کراتین را بعنوان یک ماده شیمیایی غیر قانونی معرفی نکرده اند(15،5).

1-2. بیان مسئله
از آنجا که انرژی  ذخیره شده  به عنوان PCr  برای حفظ و تولید ATP در جریان فعالیت خیلی شدید بسیار حائز اهمیت است و همچنین بازسازی ذخائر PCr  دوره های استراحتی بین تکرارهای ورزشی شدید اهمیت دارد ، بنابراین حفظ محتوای کراتین در حد مطلوب برای حفظ ذخائر PCr  در حد بالا ضروری است. اگر ذخائر PCr افزایش یابد بلافاصله ظرفیت این منبع غیر هوازی افزایش می یابد و احتمالا مقدار ATP تولیدی هنگام فعالیت خیلی شدید را بالا می برد(26). تحقیقات اخیر به روشنی نشان داده اند که ظرفیت ذخیره سازی کراتین و فسفو کراتین از طریق خوردن مکمل کراتین مونوهیدرات افزایش می یابد(،41،33،26).
گرین هاف  و همکارانش در بررسی گسترش کارآیی عضله ( یا به تاخیر افتادن خستگی) در فعالیتهای شدید بعد از افزایش محتوای مجموع کل کراتین  (TCR) وPCr  با مصرف کراتین اضافی ، نشان دادند  که اوج گشتاور عضله در باز شدن ایزوکینتیکی بیشینه ارادی در5 ست و یک دقیقه استراحت بین هر ست، در افرادی که کراتین  مصرف کرده اند ، بیشتر شد. آنها این بهبود را به بالاتر بودن محتوای فسفوکراتین عضله قبل از شروع هر ست نسبت دادند و این امر را ناشی از افزایش توانایی بازسازی مجدد فسفوکراتین در دوره های استراحتی دانسته اند. همین محققین به طور مستقیم تاثیر کراتین خوراکی را بر بازسازی مجدد فسفوکراتین آزمایش کردند. در این پژوهش بازسازی فسفوکراتین در جریان 120 ثانیه دوره استراحتی پس از مکمل سازی کراتین در عضله پهن جانبی و درشت نئی قدامی افزایش داشت، ولی این افزایش معنی دار نبود(33).  باز همین محققین در تحقیق دیگری نشان داده اند دونده های نیمه استقامتی تمرین کرده پس از مصرف کراتین نسبت به گروه مصرف کننده شبه دارو به پیشرفتهای معنی داری در دویدن مسافتهای 300 و 1000 متری که 4 بار با 3 تا 4  دقیقه استراحت بین هرنوبت انجام می شد ، دست یافتند(26). اسکیر  و همکارانش گزارش دادند که مکمل سازی کوتاه مدت کراتین زمان سرعت 100 متر و کل زمان 60 ×6 متر…..

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی تعیین اثر سه روش بیش تمرینی بر سیستم ایمنی بدن مردان ماهر كاراته کار

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی تعیین اثر سه روش بیش تمرینی بر سیستم ایمنی بدن مردان ماهر كاراته کار دارای 85 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تعیین اثر سه روش بیش تمرینی بر سیستم ایمنی بدن مردان ماهر كاراته کار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه پژوهش    2
مقدمه    3
بیان مسأله    4
ضرورت و اهمیت تحقیق    6
اهداف تحقیق    7
هدف کلی    7
اهداف اختصاصی    7
فرضیه های تحقیق    7
فرضیه اصلی    7
فرضیه های فرعی    7
تعاریف واژه ها و اصطلاحات    8
فصل دوم: پیشنیه پژوهش    10
الف: زمینه های نظری و موضوع تحقیق    11
ایمنی ذاتی    12
ایمنی اکتسابی    20
سیستم ایمنی و بیش تمرینی    20
ب: تحقیقات انجام گرفته درخصوص موضوع تحقیق    21
خلاصه    26
فصل سوم: روش پژوهش    27
جامعه آماری    28
روش و طرح تحقیق    28
متغیرهای تحقیق    32
وسایل و ابزار تحقیق    32
روش اندازه گیری    33
روشهای آماری    33
فصل چهارم: تحلیل یافته های پژوهش    34
الف: توصیف داده ها    35
ب: آمار استنباطی    47
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری    58
خلاصه تحقیق     59
بحث و نتیجه گیری     60
بحث و نتیجه گیری کلی    61   
محدودیت های تحقیق    64
پیشنهادات تحقیق    64
فهرست منابع    66
 
فهرست جداول
جدول 4-1: مقایسه میانگین سن، قد، وزن، و سابقه قهرمانی در چهار گروه    35
جدول 4-2: مقایسه مسافت طی شده بر روی ارگومتر قبل و بعد از تمرین در چهار گروه    36
جدول 4-3: مقایسه میانگین زمان فعالیت روی ارگومتر قبل و بعد از تمرین در چهار گروه    37
جدول 4-4: مقایسه میانگین vo2 max قبل و بعد از تمرین در چهار گروه    38
جدول4-5: مقایسه میانگین کالری مصرفی قبل و بعد از تمرین در چهار گروه    39
جدول 4-6: مقایسه میانگین تغییرات vo2 max در طول هفته های تمرین در سه گروه تجربی    40
جدول 4-7: مقایسه میانگین مقیاس بورگ جهت تعیین میزان فشار کار در سه گروه تجربی در طول هفته های تمرین    41
جدول 4-8: مقایسه میانگین مت مصرفی قبل و بعد از تمرین در چهار گروه     42
جدول 4-9: مقایسه میانگین مقیاس بورگ قبل و بعد از تمرین در چهار گروه     43
جدول 4-10: مقایسه میانگین ضربان قلب استراحت در چهار گروه در قبل و بعد از دوره تمرینی آزمون    44
جدول 4-11: مقایسه میانگین وزن صبحگاهی در چهار گروه قبل و بعد از تمرین    45
جدول 4-12: مقایسه میانگین ساعات خوابیدن در طول شبانه روز قبل و بعد از دوره تمرین در چهار گروه    46
جدول 4-13: مقایسه میانگین لوکو سایت در چهار گروه برحسب چهار نوع تست    47
جدول 4-14: مقایسه میانگین لکوسیت در پس آزمون اول در چهار گروه    48
جدول 4-15: تحلیل کوواریانس مقایسه میانگین لکوسیت در چهار گروه    48
جدول 4-16: مقایسه زوجی اختلاف میانگین لکوسیت در گروه های مورد مطالعه    49
جدول 4-17: مقایسه میانگین لنفوسیت در چهار گروه برحسب چهار نوع تست    50
جدول 4-18: مقایسه میانگین لنفوسیت در پس آزمون اول در گروههای مورد مطالعه    51
جدول 4-19: تحلیل کوواریانس مقایسه میانگین لنفوسیت در چهار گروه     51
جدول 4-20: مقایسه میانگین مونوسیت در چهار گروه برحسب چهار نوع تست    52
جدول 4-21: مقایسه میانگین مونوسیت در پس آزمون اول در چهار گروه    53
جدول 4-22: تحلیل کووالانس مقایسه میانگین مونوسیت در چهار گروه    53
جدول 4-23: مقایسه نوتروفیل در پس آزمون اول در چهار گروه    54
جدول 4-24: تحلیل کوواریانس مقایسه نوتروفیل در چهار گروه    54
جدول 4-25: مقایسه میانگین ائوزینوفیل در چهار گروه برحسب چهار نوع تست    55
جدول 4-26: مقایسه میانگین ائوزینوفیل در چهار گروه در پس آزمون اول    56
جدول 4-27: تحلیل کوواریانس مقایسه میانگین ائوزینوفیل پس آزمون دوم در چهار گروه    56
جدول 4-28: مقایسه زوجی اختلاف میانگین ائوزینوفیل برحسب گروه های مورد     57
نمودار
نمودار 4-1: مقایسه میانگین سن، قد، وزن، و سابقه قهرمانی در چهار گروه    35
نمودار 4-2: مقایسه مسافت طی شده بر روی ارگومتر قبل و بعد از تمرین در چهار گروه    36
نمودار 4-3: مقایسه میانگین زمان فعالیت روی ارگومتر قبل و بعد از تمرین در چهار گروه    37
نمودار 4-4: مقایسه میانگین vo2 max قبل و بعد از تمرین در چهار گروه    38
نمودار 4-5: مقایسه میانگین کالری مصرفی قبل و بعد از تمرین در چهار گروه     39   
نمودار 4-6: مقایسه میانگین تغییرات vo2 max در طول هفته های تمرین در سه گروه تجربی    40
نمودار 4-7: مقایسه میانگین مقیاس بورگ جهت تعیین میزان فشار کار در سه گروه تجربی در طول هفته های تمرین    41
نمودار 4-8: مقایسه میانگین مت مصرفی قبل و بعد از تمرین در چهار گروه     42
نمودار 4-9: مقایسه میانگین مقیاس بورگ قبل و بعد از تمرین در چهار گروه     43
نمودار 4-10: مقایسه میانگین ضربان قلب استراحت در چهار گروه در قبل و بعد از دوره تمرینی آزمون    44
نمودار 4-11: مقایسه میانگین وزن صبحگاهی در چهار گروه قبل و بعد از تمرین    45
نمودار 4-12: مقایسه میانگین ساعات خوابیدن در طول شبانه روز قبل و بعد از دوره تمرین در چهار گروه    46

 

مقدمه

فعالیتهای ورزشی علاوه براینكه، یك عمل تفریحی ونشاط¬آورند، وسیله موثری در حفظ سلامت بدن و نیرومندی جسم محسوب می¬گردند.
علوم پزشكی و علوم ورزشی مكمل یكدیگرند و هریك از دیگری سودی بهینه می¬برند. در سالهای اخیر پزشكان اهمیت ویژه¬ای برای پیش¬گیری قائل شده¬اند و در تلاش هستند تا با كمك آن از بروز و ابتلاء به بیماریها ممانعت به¬عمل آورده و عوامل تهدیدكننده سلامتی افراد را شناسایی و كنترل نمایند. دراین راستا طب ورزشی سعی در ممانعت از بروز وابتلا به بیماری¬ها دارد و بر نقش و همكاری علوم پزشكی و علوم ورزشی تاکید دارد.
تحقیقات متعددی درخصوص نقش فعالیت¬های بدنی بر بهبود کارآیی سیستم¬های بدن و سلامت عمومی انسان ها انجام شده است. این مطالعات بیان می¬دارد كه فعالیت های ورزشی باعث رشد و توسـعه سیستم¬های تشكیل دهنده بدن می¬گردد.
یكی ازسیستم¬های مهم و حیاتی بدن، سیستم ایمنی است. سیستمی كه بدون عملكرد صحیح آن، ادامه حیات به مخاطره ¬افتاده و چه بسا غیر ممكن گردد.
از آنجایی¬كه جنبه¬های گوناگون فعالیت¬های¬بدنی، اثرات متفاوتی بر روی سیستم ایمنی بدن اعمال خواهند كرد، لذا به نظر می¬رسد كه شناسایی این تأثیرات می¬تواند در تفسیر دقیق¬تر مكانیسم¬های فیزیولوژیكی و عكس¬العمل¬های بیولوژیكی بدن راه گشا باشد.
چنین به نظرمی¬رسد كه فعالیت¬های¬بدنی منظم، زیربیشینه و درازمدت اثرات متفاوتی در مقایسه با فعالیت¬های بدنی نامنظم، سنگین وكوتاه مدت روی سیستم ایمنی بدن دارد. این احتمال وجود دارد كه تمرین سنگین با شدت بالا وبیش از حد، موجب اختلال عملكرد سیستم ایمنی بدن شده، مقاومت بدن را در برابر انواع باكتری¬ها و ویروس¬ها كاهش دهد.
پژوهش حاضر به مقایسه اثر سه روش بیش¬تمرینی بر سیستم ایمنی بدن می¬پردازد، چون سیستم دفاعی بدن وظیفه حفظ سلامتی بدن درمقابل عوامل بیماری¬زا را برعهده دارد و این تحقیق سعی در بررسی اثر سه نوع فعالیت _ بیش تمرینی _ را بر این سیستم دارد.
سلامتی و تندرستی افرادی كه به فعالیت¬های¬ ورزشی می¬پردازند، به¬خصوص ورزشكارانی كه به صورت مداوم به تمرینات شدید می¬پردازند، لازم است مورد توجه قرار گیرد و كلیه عوامل كه باعث تقویت و تضعیف این سیستم می¬گردند، شناسایی شوند.

بیـان مسئله

فیزیولوژی ورزش  یكی از شاخه¬های علـوم ورزشی است، كه موضوعات تحقیقاتی گسترده¬ای را شامل می شود و سعی دارد با استفاده از امكانات موجود تأثیرحركات و فعالیت¬های بدنی با شدت¬های مختلف بر بدن را مورد مطالعه قرار دهد.
 با توجه به این¬كه سلامتی با نوع وشدت فعالیت¬های جسمانی  رابطه دارد، می¬توان با استفاده از روش¬های مختلف این رابطه را مورد بررسی و اثر آن را بر روی هر یك از
 سیستم¬های بدن مورد ارزیابی قرار داد.
فیزیولوژی ورزش و طب ورزشی در سال¬های اخیر پیشرفت زیادی داشته اند، ولی هنوز مسائل زیادی ناشناخته مانده است. به عنوان مثال دانش و آگاهی از مكانیزم¬های فیزیولوژیكی در خصوص سازگاری¬های تمرین  هنوز كامل نیست و برای مربیان و ورزشكاران سوالات بیشتری نسبت به آنچه كه دانشمندان می¬توانند پاسخ دهند، وجود دارد.
بسیاری از ورزشكاران براین باورند كه فعالیت بدنی مقاومت آنها را در مقابله با
 بیماری¬های متعدد بهبود می¬بخشد، در مقابل عده ای از محققان، مربیان و پزشكان تیم¬های ورزشی، اثر سوء فعالیت¬های بدنی، بخصوص فعالیت¬های فزاینده و خسته¬كننده را روی سیستم ایمنی گزارش كرده و معتقد هستند كه ورزشكاران ممكن است در طول تمرین شدید یا رقابت، مستعد ابتلا به بیماری¬های مختلف گردند. همچنین عده¬ای نیز معتقدند كه انجام تمرینات سبك و هوازی  ممكن است پاسخ سیستم ایمنی را برای سلامتی به¬ نحو مطلوب¬تری افزایش دهد ( برنر و شفارد  ، 1994).
بسیاری از محققان عنوان كرده¬اند كه اگرچه شركت منظم در فعالیت¬های بدنی منظم و سبك باعث افزایش اثر¬بخشی در سیستم ایمنی می¬گردد، اما انجام تمرین خیلی شدیدو رقابت-های سطح بالای ورزشی، ممكن است خود باعث سركوب سیستم ایمنی و افزایش آمادگی به عفونت¬ها گردد ( مكینون،  1999 ).
تحقیقات زیادی در زمینه میزان، حجم و شدت تمرین در ارتباط با توان فیزیولوژیكی  هنگام تمرین و سازگاری¬های مثبت و منفی در دوره بازیافت دوره بازگشت به حالت
¬اولیه   انجام گرفته است. اكثر محققان معتقدند كه چنانچه حجم كار و تمرینی كه¬ ورزشكاران انجام می¬دهند بیش از توان فیزیولوژیكی آنان باشد و مدت دوره بازیا¬فت كافی نباشد، ممكن است به عوارضی از قبیل خستگی مزمن  و بـیماری سندرم بیش¬تـمرینی  دچار ¬شوند، درنهایت بر كیفیت و كمیت اجرای مهارت¬ها وتوانایی بدن آنها اثر منفی می¬گذارد، سیستم¬ایمنی نیز تحت تاثیر بیش¬تمرینی قرار می¬گیرد. تمرینات ورزشی به طور مستقیم و غیرمستقیم، عملكرد و توزیع
 سلول¬های¬سفید گردش خون را تحت تأثیر قرار می¬دهند. انواع تمرین¬ها با شدت¬ متفاوت اثر¬های زودگذر و پایداری را بر سیستم¬ایمنی بدن می¬گذارد. با وجود نتایج متناقض، اكثر محققان معتقدند كه تمرین¬های سبك موجب افزایش كوتاه¬مدت فعالیت گلبول¬های¬سفید می¬شود، درحالیكه تمرین-های شدید، فعالیت گلبولهای سفید  را تضعیف می¬¬كند( پین،  1994 ).
چنـانچه حجم و شدت تمرین¬ها زیاد باشد و دوره بازیافت كافی نباشد و ورزشكار دچار سندرم بیش تمرینی شود، علاوه بر تأثیر گذاردن بر بسیاری از متغیرهای فیزیولوژیكی مثل هورمون¬ها، آنزیم¬ها، ضربان¬قلب¬استراحت و فشارخون، بیش¬تمرینی ممكن است كه باعث كاهش گلبول¬های¬سفید ¬¬_ لكوسیت¬ها _ شود و عملكرد آنان را تحت تأثیر قرار دهد. تحقیقات اخیر نشان می¬دهد كه تمرین با شدت متوسط برای سیستم¬ایمنی مفید اسـت، ولی برنامه¬های تمرینی شدیـد بسیاری از ورزشكاران نخبه ممكن است به سیستم¬ایمنی آنها صدمه وارد آورد و بدین وسیله سبب افزایش بروز عفونت گردد( نیمن،1990. پیترز،1983. هلس،1997).

 

فهرست منابع

-ادگینتون،دی. دبل یو. ادگرتون،وی.آر. بیولوژی فعالیت بدنی، ترجمه،ح.نیكبخت
        (1382).چاپ دوم،تهران،انتشارات سمت،ص :216.

-ادموند،آر.بورك. بازگشت به حالت اولیه مطلوب در، ورزش،ترجمه،ن.
       خواجوی(1382 ). انتشارات دنیای حركت، ص: 63.

-امیر ساسان، ر.( 1373). بررسی ایمنی سلولی وارزیابی زیر رده های لنفوسیتی
      متعاقب یك فعالیت شدیدهوازی(90 درصد HR ) درورزشكاران مرد ومقایسه
     آن با غیر ورزشكاران. یان نامه كارشناسی ارشدتربیت بدنی، دانشگاه تهران،
      ص ص:79-78

-آقا سید عبداله،س. (1373).بررسی سیستم ایمنی سلولی در معتادان به مواد مخدر
       (قبل وبعد از باز پروری ).پایان نامه درجه دكترا، دانشگاه علوم پزشكی ایران
       ص :68.

– آقای علی نژاد،ح.(1379)مقایسه تأثیر مصرف ویتامین Cو E تركیب ویتامینهای C  وE   برپاسخ های ایمنی سلولی وهومرال در مردان تمرین كرده پس از یك    فعالیت بدنی تا سرحد واماندگی.رساله دكترا تربیت بدنی دانشگاه تربیت معلم تهران.ص:71.

-بلانتی،ژ.اصول پایه ایمونولوژی،ترجمه ف.كاردان وهمكاران (1376).انتشارات
      چهره،ص:48.

  – بیژه،ن.(1379).بررسی اثرات فعالیت ورزشی اكسنتریك وكانستریك برفاكتورهای
ویژه سیستم  ایمنی زنان ورزشكار (فرضیه آسیب پذیری بافت عضله ).پایان نامه دكترا تربیت بدنی،دانشگاه تربیت مدرس،ص ص:99-97.

 
 -تقسیمی،ج.(1376). بررسی عوامل هماتولوژیك خون ورزشكاران استقامتی ومقایسه آن
             با غیر ورزشكاران، پایان نامه كارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه تهران، ص:67.

-تدای. بوام گارتنر. آندرواس، ج. سنجش واندازه گیری در تربیت بدنی(2)ترجمه، ح.
     سپاسی.(1376)، چاپ اول، انشارات سمت، ص:420-387.

-ترتیبان،ب. موذنی، م. قراخانلو، ر. ناظم، ف. (1380).اثر تمرینات كشتی در پیش وفصل    مسابقه روی   ایمنی سلولی وكورتیزول سرم كشتی گیران جوان. چكیده مقالات سومین همایش بین المللی تربیت بدنی وعلوم ورزشی، ص:46.

-حسینی،ف وهمكاران. (1368 ).ایمونولوژی،انتشارات آستان قدس رضوی،
       ص : 37.

-رویت،بروستوف. ایمونولوژی، ترجمه، ب. قاضی جهانی. (1377). انتشارات سماط، ص:37.

-زردی، ن.(1379). هشت هفته برنامه‌ آمادگی جسمانی بر تعداد گلبولهای سفیدخون  دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی، پایان نامه كارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه گیلان،   ص:52.
-سلامی،ف.(1380). مقایسه اثر سه روش بیش تمرینی بر سیستم ایمنی شناگران زن باشگاهی،
       مقاله تربیت بدنی فصلنامه پژوهش در علوم ورزشی، پیش شماره 1، ص ص:60-50

-عسگری، ر. (1373)،بررسی اثر یك فعالیت شدید هوازی (90 درصدHR  بیشینه ) برمیزان IJG   وسیستم  بیگانه خواری در مردان ورزشكار،پایان نامه كارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه تهران،ص: 42.

-علی یاری زنوز.ن. (1376).چكیده ایمونولوژی،موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمور زاد،             ص: 37.

-فرایی،ك. 1377.تأثیر یك جلسه فعالیت شدید هوازی برتعداد گلبولهای
       سفید خون دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی،پایان نامه كارشناسی ارشد
       تربیت بدنی،دانشگاه گیلان،ص :47.

-كوهن، ل.هالیدی،م. (1372).آمار درعلوم تربیتی وتربیت بدنی، ترجمه،ع.
     دلاور،چاپ اول،انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی،ص : 78.

-گایتون،جان هال. فیزیو لوژی پزشكی (1).ترجمه،ف.شادان (1375).
      چاپ نهم،انتشارات چهر،ص ص : 652-647.

-مك آردل،وكچ،ف،كچ. فیزیولوژی ورزشی (1) انرژی وتغذیه، ترجمه،خالدان.1. (1379).   انتشارات سمت، ص ص:335-312.

-ملیجی،م، (1378).تاثیر فعالیت بدنی فزاینده تا سرحد خستگی روی تعداد
     لكوسیت ها وزیر رده های آن وفعالیت بیگانه خواری نوترو فیل ها در
     كشتی گیران نخبه ومردان غیر ورزشكار. پایان نامه كارشناسی ارشد تربیت بدنی،
     دانشگاه تربیت معلم تهران،ص:67.

-مجتهدی، حسین، خالدان، ا. گائینی، ع. كاشف، م.(1379). مقایسه واثرات دوبرنامه ورزنه    تمرین ویژه با بازیافت های بلند مدت وكوتاه مدت بر برخی از عملكردهای فیزیولوژیكی عضلات در  دوقلوهای همسان. كاربرد علوم در ورزش. چكیده مقالات.ص:101.

-نورائی،م.(1366).كالبد شناسی وفیزیو لوژی برای پرستاران، چاپ دوازدهم،انتشارات چهر، ص ص:159-156.
-وادی،خ.(1373) مقایسه ایمنی سلولی دوندگان استقامتی و غیر ورزشكاران، پایان
          كارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه تربیت مدرس،ص: 71.

 – ویلمور، ج.كاستیل، د. فیزیولوژی ورزش وفعالیت بدنی،ترجمه ض.معینی وهمكاران.
          (1382).تهران،مبتكران، جلد دوم، ص ص: 140-128.

-Arja.2001.overtraining. the physican and sports medicine:  over training http: www.phys sports med. Com/issues/2001/05/01/uusitalo.htm.

-Baj ,Z. kantorski , g. Magewska ,E.1994. Immunological status of competitive cyclists before and after the traininj season. Int.j. sport Med 15:319-324.

-Berk, L. S. Nieman, DC. youngberg,W. S. and et. aL. 1991. The effects of Long endurance running On natural killer cells marathoners. Sci.sports.Exercise.22:207-212.

-Borg, G.1986.psychophysical studies of effort and exertion : some historical , theortical,and empirical aspects, in the perception of Exertion in physical work (eds Borg,G. and ottoson,o.) Macmillan. London. P p:3-14 table 10.2 the Borg to 20 rating of perceived exertion scale.

-Brahmi,z. Thomas, j.E. Park,M. Dowdes Well,I.R.1985. The effect of acute exercise on natural killer cell activity of Trained and sedentary subjects. Journal of clinical Immunology. 5:321.

-Brenner,I. K.M. sheck, P.N. and shephard, R.j. 1994. Infection in athletes. Sport Med. 17:86-107.

-Bruce, R.A.F. kusumi.and D.Hosmer. 1973.Maximal oxygen intake and nomographic assessment of function  aerobic  impairment in  cardiovascular disease. American heart journal. 85: 562-546.

-Bury,T.B. and F. pirany.1995.Effeet of prolong exercise on neutrophil my eloproxidase secretion. Int.j.sport Med. 6:410-412.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی تاثیرات حرکت درمانی و ورزش

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی تاثیرات حرکت درمانی و ورزش دارای 76 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاثیرات حرکت درمانی و ورزش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهـــرســت

فصل اول : تعاریف و دیدگاهها                                                        3           
فصل دوم : انواع حرکت درمانی                                                     13     
فصل سوم : دستگاه عصبی انسان و عملکردهای نادرست آن              24 
فصل چهارم : عوامل روانی – اجتماعی و ناهنجاریهای حرکتی                45
فصل پنجم : روشهای حرکت درمانی                                              52 
فصل ششم : شرایط استفاده از حمامهای ســــونا                           72 

فصل اول
تعاریف و دیدگاهها
    تصاویر و مدارکی در چین پیدا شده که نشان می دهد سه هزار سال قبل از میلاد مسیح انواعی از ورزش درمانی وجود داشته است.
    در قرون اخیر پرهنریک لینگ، سیستمی طبی برای ورزشهای سبک بوجود آورد که در سال 1884 در ایالات متحده آمریکا معرفی و با استقبال بسیاری روبرو شد.
    سیستم پرهنریک لینگ شامل یک سری حرکات موزون، هماهنگ و دقیق بود.
 در یونان اولین فردی که موضوع ژیمناستیک و تأثیر آن را مورد توجه قرار داد هرودوت بود.
او در حدود 480 سال قبل از میلاد مسیح مطالب ارزشمندی نوشت و به عنوان یک معلم مجموعه ای از تمرینهایی که مبتنی بر اصول و قواعد هندسه بود به منظور از بین بردن ضعف بدنی شاگردان تدوین کرد.
   سقراط در یکی از نوشته های خود به نام ” گفتار استادانه “ که پروفسور لیخت آن را مورد بررسی قرار داده است، مفاهیم مربوط به عضله ها و حرکتهای آنها را بدین نحو بیان می کند:
   بیشترین خطر از بین رفتن بخشهایی از عضله ها هنگامی صورت می گیرد که بیماران از عضله ها استفاده نکرده باشند و آنها را تقریباً به حالت غیرفعال  نگه داشته باشند.
   سقراط راه رفتن را موجب کاهش چاقی و جلوگیری از اضافه وزن می شود توصیه می کند.او تأکید می کند که تمرینهای سخت پس از یک دوره استراحت طولانی باید با احتیاط صورت بگیرد تا سلامتی فرد را تأمین نماید.
   ابن خلدون و جرجانی از اندیشمندان اسلامی هستند که عقیده داشتند تحرکات و فعالیتهای بدنی برای موجود زنده از ضروریات می باشد.
   در دوران قرون وسطی رهبران کلیسا بر این عقیده بودند که باید زندگی و خواسته های مادی را تقبیح کرد و با دوری جستن از آن به تزکیه روح پرداخت و بدین سبب به پرورش جسم توجهی نداشتند.
   بدین سان دور نگاه داشتن جسم از بیماریها به کمک تمرینهای ورزشی به دست فراموشی سپرده شد.
   از قرن ششم تا یازدهم میلادی این طرز تفکر که انسان بیشتر برای رنج کشیدن زاده شده حاکم بر جامعه بود حتی دارو برای بیماران به میزان کم تجویز می شد.
   با شروع قرن چهاردهم و همزمان با دوره رنساس علاقه توجه به فرهنگ وتمدن یونان و روم نمایان شد و مسائل جدیدی که متناسب با آن دو.ره بود رایج شد که بخشی از آنها از تمدن مشرق زمین گرفته شده بود.
   در طول دو قرن بعد از درک اهمیت تمرین های درمانی، رشد و گسترش چشمگیری در چگونگی انواع مختلف تمرینها و درمانها پدیدار شد.
   در قرن هفدهم فردریک هافمن  بیشترین تأثیر را بر کار درمانی گذاشت.
   اومعتقد بود که حرکتهای روزمره زندگی از جمله بریدن درخت، دوختن لباس و غیره خود نوعی تمرین به حساب می آیند و تا اندازه ای باعث افزایش قدرت و حفظ سلامتی می شوند.
   در ادامه فعالیتهای هافمن، نیکولاس آندره تمرین هایی برای اصلاح آسیبها و انحرافات ستون مهره ها که باعث غیر طبیعی شدن آن قسمت از بدن می شوند پیشنهاد کرد که مورد بررسی قرار گرفت.
   در سال 1879 دادلی سارجنت در دانشگاه هاروارد بخشی به نام تربیت بدنی اصلاحی تأسیس کرد. هدف این بخش اصلاح پاره ای از آسیب دیدگی ها بود.
   اندشه استفاده از تربیت بدنی به صورت تمرینهای اصلاحی برای از بین بردن طرز غلط قرار گرفتن بدن و نیز رشد کلی سلامتی تا زمان جنگ جهانی اول ادامه داشت.

منابع:
www.netsport-magazine.com
fa.wikipedia.org
www.irfo.ir

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید