تحقیق در مورد تخمین مدل و استنتاج آماری – بررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق در مورد تخمین مدل و استنتاج آماری – بررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد تخمین مدل و استنتاج آماری – بررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق در مورد تخمین مدل و استنتاج آماری – بررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق در مورد تخمین مدل و استنتاج آماری – بررسی ایستایی (ساكن بودن) سری های زمانی :

قبل از تخمین مدل، به بررسی ایستایی می پردازیم. می توان چنین تلقی نمود كه هر سری زمانی توسط یك فرآیند تصادفی تولید شده است. داده های مربوط به این سری زمانی در واقع یك مصداق از فرآیند تصادفی زیر ساختی است. وجه تمایز بین (فرآیند تصادفی) و یك (مصداق) از آن، همانند تمایز بین جامعه و نمونه در داده های مقطعی است. درست همانطوری كه اطلاعات مربوط به نمونه را برای استنباطی در مورد جامعه آماری مورد استفاده قرار می دهیم، در تحلیل سریهای زمانی از مصداق برای استنباطی در مورد فرآیند تصادفی زیر ساختی استفاده می كنیم. نوعی از فرآیندهای تصادفی كه مورد توجه بسیار زیاد تحلیل گران سریهای زمانی قرار گرفته است فرآیندهای تصادفی ایستا می باشد.
برای تاكید بیشتر تعریف ایستایی، فرض كنید Yt یك سری زمانی تصادفی با ویژگیهای زیر است:

(1)  میانگین:
(2)  واریانس :
(3)  كوواریانس :
(4)    ضریب همبستگی :

كه در آن میانگین  ، واریانس   كوواریانس   (كوواریانس بین دو مقدار Y كه K دوره با یكدیگر فاصله دارند، یعنی كوواریانس بین Yt و Yt-k) و ضریب همبستگی   مقادیر ثابتی هستند كه به زمان t بستگی ندارند.

اكنون تصور كنید مقاطع زمانی را عوض كنیم به این ترتیب كه Y از Yt به Yt-k تغییر یابد. حال اگر میانگین، واریانس، كوواریانس و ضریب همبستگی Y تغییری نكرد، می توان گفت كه متغیر سری زمانی ایستا است. بنابراین بطور خلاصه می توان چنین گفت كه یك سری زمانی وقتی ساكن است كه میانگین، واریانس، كوواریانس و در نتیجه ضریب همبستگی آن در طول زمان ثابت باقی بماند و مهم نباشد كه در چه مقطعی از زمان این شاخص ها را محاسبه می كنیم. این شرایط تضمین می كند كه رفتار یك سری زمانی، در هر مقطع متفاوتی از زمان، همانند می باشد .

آزمون ساكن بودن از طریق نمودار همبستگی و ریشه واحد
یك آزمون ساده برای ساكن بودن براساس تابع خود همبستگی (ACF) می باشد. (ACF) در وقفه k با   نشان داده می شود و بصورت زیر تعریف می گردد.
 
از آنجاییكه كوواریانس و واریانس، هر دو با واحدهای یكسانی اندازه گیری می‌شوند،   یك عدد بدون واحد یا خالص است.   به مانند دیگر ضرایب همبستگی، بین (1-) و (1+) قرار دارد. اگر   را در مقابل K (وقفه ها) رسم نماییم، نمودار بدست آمده، نمودار همبستگی جامعه نامیده می شود. از آنجایی كه عملاً تنها یك تحقق واقعی (یعنی یك نمونه) از یك فرآیند تصادفی را داریم، بنابراین تنها می‌توانیم تابع خود همبستگی نمونه،   را بدست آوریم. برای محاسبه این تابع می‌بایست ابتدا كوواریانس نمونه در وقفه K و سپس واریانس نمونه را محاسبه نماییم.
 
كه همانند نسبت كوواریانس نمونه به واریانس نمونه است. نمودار   در مقابل K نمودار همبستگی نمونه نامیده می شود. در عمل وقتی   مربوط به جامعه را ندایم و تنها   را براساس مصداق خاصی از فرآیند تصادفی در اختیار داریم باید به آزمون فرضیه متوسل شویم تا بفهمیم كه   صفر است یا خیر. بارتلت (1949)  نشان داده است كه اگر یك سری زمانی كاملاً تصادفی یعنی نوفه سفید باشد، ضرایب خود همبستگی نمونه تقریباً دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس   می باشد كه در آن n حجم نمونه است. براین اساس می توان یك فاصله اطمینان، در سطح 95 درصد ساخت. بدین ترتیب اگر   تخمینی در این فاصله قرار گیرد، فرضیه( =0) را نمی توان رد كرد. اما اگر   تخمینی خارج از این فاصله اعتماد قرار گیرد می توان صفر بودن   را رد كرد.

آزمون دیگری نیز بصورت گسترده برای بررسی ایستایی سریهای زمانی بكار می‌رود كه به آزمون ریشه واحد معروف است. برای فهم این آزمون مدل زیر را در نظر بگیرید :
Yt = Yt-1+Ut
Ut جمله خطای تصادفی است كه فرض می شود بوسیله یك فرآیند تصادفی مستقل (White Noise) بوجود آمده است. (یعنی دارای میانگین صفر، واریانس ثابت   و غیر همبسته می باشد).

خواننده می تواند تشخیص دهد كه معادله فوق، یك معادلخ خود رگرسیون مرتبه اول یا AR(1) می باشد. در این معادله مقدار Y در زمان t بر روی مقدار آن در زمان (t-1) رگرس شده است. حال اگر ضریب Yt-1 برابر یك شود مواجه با مساله ریشه واحد می شویم. یعنی این امر بیانگر وضعیت غیر ایستایی سری زمانی Yt می باشد. بنابراین اگر رگرسیون زیر را اجرا كنیم:
و تشخیص دهیم كه   است، گفته می شود متغیر Yt دارای یك ریشه واحد است. در اقتصاد سنجی سریهای زمانی، سری زمانی كه دارای یك ریشه واحد باشد، نمونه‌ای از یك سری زمانی غیر ایستا است.

معادله فوق غالباً به شكل دیگری نیز نشان داده می شود:
 
كه در آن  ،   اپراتور تفاضل مرتبه اول می باشد. توجه كنید كه   است. اما اكنون فرضیه صفر ما عبارت است از   كه اگر   برابر با صفر باشد می توانیم معادله فوق را بصورت زیر بنویسیم:
 
این معادله بیانگر آن است كه تفاضل اول سری زمانی Yt ساكن می باشد. زیرا بنا به فرض Ut یك جمله اختلال سفید (اختلال خالص) می باشد.
اگر از یك سری زمانی یك مرتبه تفاضل گرفته شود (تفاضل مرتبه اول) و این سری تفاضل گرفته شده ساكن باشد، آنگاه سری زمانی اصلی (انباشته از مرتبه اول ) می باشد و به صورت I(1) نشان داده می شود.

به طور كلی اگر از یك سری زمانی d مرتبه تفاضل گرفته شود، انباشته از مرتبه d یا I(d) می باشد. پس هرگاه یك سری زمانی انباشته از مرتبه یك یا بالاتر باشد سری زمانی غیر ایستا خواهد بود. بطور متعارف اگر d=0 باشد، در نتیجه فرآیند I(0) نشان دهنده یك فرآیند ساكن می باشد. به همین علت نیز یك فرآیند ساكن بصورت I(0) مورد استفاده قرار می گیرد.
برای وجود ریشه واحد تحت فرضیه   از آمار   یا (tau)  استفاده می‌كنیم، مقادیر بحرانی این آماره به روش شبیه سازی مونت كارلو توسط دیكی و فولر بصورت جداول آماری محاسبه شده است. (متاسفانه آماره t ارائه شده حتی در نمونه‌های بزرگ از توزیع t استیودنت پیروی نمی كند و در نتیجه نمی توان از كمیت بحرانی t برای انجام آزمون استفاده كرد.)
در ادبیات اقتصادسنجی آزمون   یا (tau)، به آزمون دیكی- فولر (DF) مشهور می‌باشد. باید توجه داشت كه اگر فرضیه صفر   رد شود، سری زمانی ساكن بوده و می توان از تابع آزمون t استیودنت استفاده نمود.

اگر قدر مطلق آماره محاسباتی (tau)، بزرگتر از قدر مطلق مقادیر بحرانی (DF) یا مك كینان باشد، آنگاه فرضیه مبتنی بر ساكن بودن سری زمانی را رد نمی كنیم از طرف دیگر اگر مقدار قدر مطلق محاسباتی كمتر از مقدار بحرانی باشد، سری زمانی غیر ایستا خواهد بود.

به دلایل عملی و نظری، آزمون دیكی- فولر برای رگرسیون هایی بكار گرفته می‌شود كه به فرم زیر باشند:
معادله بدون عرض از مبدا و بدون روند.                      
معادله با عرض از مبدا.                    
معادله با عرض از مبدا و باروند.                
اگر جمله خطای Ut خود همبسته باشد، (معادله با عرض از مبدا و با روند) را می‌توان بصورت زیر تعدیل نمود:
 
اینكه چه تعداد جملات تفاضلی با وقفه می بایست در مدل لحاظ شود وابسته به این است كه تا چه تعداد ورود این جملات، سبب استقلال سریالی جمله خطا می‌گردد.
هنگامیكه از آزمون (DF) برای مدل فوق استفاده می شود، از آن به عنوان آزمون دیكی- فولر تعمیم یافته (ADF) یاد می شود. تابع آزمون (ADF) دارای توزیعی مجانبی همانند تابع آزمون (DF) بوده و از مقادیر بحرانی یكسانی، برای آنها می توان استفاده كرد.

تغییرات ساختاری و آزمون ریشه واحد پرون
وجود ریشه واحد و ناپایایی كه در اغلب متغیرهای سری زمانی اقتصد كلان ملاحظه می شود ممكن است ناشی از عدم توجه به شكست عمده ساختاری در روند این متغیرها می باشد. اگر سریهای زمانی، در طول زمان دچار تغییرات ساختاری و شكست شوند، آزمونهای استاندارد ریشه واحد نظیر آزمون دیكی- فولر مناسب ترین آزمون برای قبول یا رد فرضیه ریشه واحد نبوده و نمی توانند آن فرضیه را رد كنند.

پرون به منظور نشان دادن اثرات تغییرات ساختاری بر روی سریهای زمانی و بررسی وجود فرضیه ریشه واحد، متغیرهای مجازی را به الگوی ADF اضافه كرد. سه مدل پیشنهادی پرون، به صورت زیر است:
 
كه در آن DU و DTB و DT متغیرهای مجازی هستند. Yt متغیر مورد آزمون و TB سال شكستگی در روند زمانی متغیر مورد نظر است. Dut برای t >TB برابر یك و برای بقیه سالها صفر است، DTB برای t=TB+1 برابر با یك و برای بقیه سالها صفر است و DT برای سالهای بزرگتر از سال شكست ساختاری به صورت t-TB(t >TB) تعریف می شود و برای بقیه سالها صفر است، به عبارت دیگر (برای t>TB) DT=t است. فرض صفر در الگوهای فوق مانند آزمون دیكی- فولر تعمیم یافته همچنان   خواهد بود. یادآوری می شود كه در الگوهای فوق، تنها امكان یك شكست ساختاری وجود دارد.

رگرسیون ساختگی
در رگرسیونهای مبتنی بر متغیرهای سری زمانی (رگرس یك متغیر سری زمانی بر سری زمانی دیگر) محققان غالباً R2 بالایی را مشاهده می كنند، هرچند كه رابطه معنی‌داری بین متغیرها وجود نداشته باشد. این وضعیت نشان دهنده رگرسیون ساختگی (كاذب) است.

این مشكل ناشی از آن است كه هر دو متغیر سری زمانی (متغیر وابسته و متغیر توضیحی) تمایل شدیدی نسبت به زمان (حركتهای نزولی و صعودی) از خود نشان می‌دهند و لذا R2 بالایی كه مشاهده می شود، نه به واسطه ارتباط حقیقی بین متغیرها بلكه بواسطه وجود متغیر زمان می باشد.

نتایج چنین رگرسیونهایی اغلب عالی به نظر می رسند، R2 بالا و نسبتهای t معنی دار بالا (بصورت قابل توجه) برای متغیرهای توضیحی، در این بین تنها اشكال پایین بودن آماره d (دوربین- واتسون ) است.

گرنجر و نیوبلد  یك روش تجربی برای شناسایی رگرسیون ساختگی پیشنهاد كردند. (R2 خیلی بالا و D.W خیلی پایین بطوریكه R2>D.W باشد)
بنابراین هنگامیكه یك سری زمانی غیر ساكن را بر روی یك سری زمانی غیر ساكن دیگر رگرس كرده باشیم، دیگر آماره های F,t روش های آزمون معتبری نمی باشند. از طرفی تفاضل گیری مرتبه اول (یا مرتبه های بالاتر) رابطه بلند مدت بین دو سری زمانی را از بین می برد، زیرا اغلب تئوریهای اقتصادی رابطه بلند مدت بین متغیرها را به شكل سطح  و نه به صورت تفاضلی ارائه می كنند.
در قسمت بعد خواهیم دید، كه اگر چند سری زمانی بر روی هم، هم انباشته باشند، نتایج رگرسیونی آنها ساختگی نخواهد بود و استفاده از آزمونهای F,t صحیح و معتبر می‌باشد.
همانطور كه گرنجر می گوید: “برای اجتناب از وضعیتهای رگرسیون ساختگی، آزمون هم انباشتگی را باید بعنوان یك پیش آزمون  بكار گرفت.
هم انباشتگی (هم جمعی)
معادله زیر را در نظر بگیرید:
A)  
اگر Ut یا اجزاء پسماند را در طرف چپ معادله قرار دهیم، خواهیم داشت:
 
حال اگر Ut یا اجزاء پسماند یك معادله رگرسیون، انباشته از مرتبه I(0) یا ایستا باشد، در این صورت می گوییم متغیرهای توضیحی و وابسته، هم انباشته (هم جمع) می‌باشند. به عبارت دیگر دو متغیر روی طول موج یكسانی قرار دارند. بطور عینی می‌توان مشاهده كرد، زمانیكه Ut در معادله فوق انباشته از مرتبه صفر I(0) می باشد، متغیرهای توضیحی و وابسته روند زدایی می شوند.
بطور كلی اگر Y بصورت I(d) و X نیز بصورت I(d) باشد، دو سری می توانند هم انباشته باشند. به عبارتی در این حالت رگرسیون ساختگی نبوده و هیچ گونه اطلاعات بلند مدتی را از دست نمی دهیم. این موضوع برخلاف نتیجه حاصل از كاربرد تفاضلهای مرتبه اول كه اطلاعات بلند مدت را از دست می دادند، می باشد.
بطور خلاصه در صورتیكه تشخیص دهیم باقیمانده های حاصل از معادله فوق بصورت I(0) یا ساكن می باشد، متدولوژی سنتی رگرسیون (شامل آزمونهای F,t) برای داده های سری زمانی قابل استفاده می باشد.
در ادبیات تئوری هم انباشتگی، رگرسیونی نظیر (A) را «رگرسیون هم انباشتگی» و پارامتر (B) «پارامتر هم انباشتگی» نامیده می شود.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی آماری وضعیت موالید و مرگ و میر کشور طی سالهای 75 الی 87

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی آماری وضعیت موالید و مرگ و میر کشور طی سالهای 75 الی 87 دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی آماری وضعیت موالید و مرگ و میر کشور طی سالهای 75 الی 87  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی آماری وضعیت موالید و مرگ و میر کشور طی سالهای 75 الی 87،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی آماری وضعیت موالید و مرگ و میر کشور طی سالهای 75 الی 87 :

وضعیت موالید و مرگ‌ومیر كشور طی سال‌های 1375 تا 1387

مرگ و میر یكی از دو پدیده ذاتی جمعیت و از عوامل اصلی جمعیتی است كه ثبات یا تغییر آن در جریان زمان ، در كنار ثابت ماندن یا تغییر عوامل جمعیتی دیگر، به خصوص باروری سبب تغییر در حجم، توزیع یا تركیب جمعیت می‌شود. در دوران پیش از كشاورزی نوسان‌های مرگ و میر، در كنار ثبات نسبی باروری، نقش اصلی را در افت و خیز جمعیت‌ها ایفا كرده است. تغییرات در سطح مرگ و میر (در كنار تغییرات باروری) علا‌وه بر تأثیر بر حجم جمعیت، تركیب و توزیع جمعیت را هم تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. در واقع، جوانی جمعیت كشورهای جهان سوم در اثر كاهش سطح مرگ و میر و ثابت ماندن نسبی یا كندی كاهش سطح باروری پیش آمده است. همچنین تغییرات در توزیع جمعیت متأثر از اختلا‌ف‌های منطقه‌ای در میزان رشد جمعیت بوده كه مرگ و میر یكی از عوامل اصلی تشكیل دهنده آن است.

زاد و ولد نیز یكی از دو پدیده طبیعی و ذاتی جمعیت و عامل منحصر به فرد افزایش جمعیت در مقیاس جهانی است. این پدیده در جمعیت شناسی تحت عنوان باروری مورد مطالعه قرار می‌گیرد. تعداد موالید به شمار زاد و ولدهای زنده به دنیا آمده جمعیت مورد مطالعه در یك زمان معین اطلا‌ق می‌شود. این زمان به طور معمول یك سال تقویمی است. مرده‌زایی‌ها كه در برخی موارد سقط جنین را نیز در برمی‌گیرد، در تحلیل باروری جزء موالید منظور نمی‌شود. هر جا كلمه موالید یا اصطلا‌حات مترادف با آن مانند «زه و زاد»،«زاد و ولد» و فرزندزایی عنوان شود، تنها به افراد زنده متولد شده اطلا‌ق می‌شود و سنجه‌های مختلف باروری به طور انحصاری براساس این تعداد زاد و ولدها محاسبه می‌شود. باروری عبارت است از توانایی زاد و ولد در زنان و سنین باروری به دوره‌ای از زندگی زنان گفته می‌شود كه به طور كلی از نظر زیستی در آن دوره توان بارور شدن را داشته باشند.

یكی از مهم‌ترین منابع آمارهای جمعیتی داده‌های ثبت احوال كشور است كه هر ساله در مورد چهار واقعه تولد، مرگ، ازدواج و طلا‌ق جمع آوری می‌شود. آنچه در مورد این آمارها باید مورد توجه قرار گیرد، كیفیت اطلا‌عات جمع‌آوری شده است. دسترسی به ثبت دقیق وقایع جمعیتی جمعیت‌شناسان را در تجزیه و تحلیل دقیق‌تر وقایع جمعیتی یاری خواهد كرد و شاخص‌های دقیق‌تری در ارتباط با این وقایع در اختیار جمعیت‌شناسان و سایر محققان برای انجام مطالعات و تحقیقات مرتبط قرار خواهد داد. دسترسی به ثبت دقیق اطلا‌عات جمعیتی یك از اهداف توسعه‌ای هر كشوری است و كشور جمهوری اسلا‌می‌ایران در سال‌های اخیر در ارتباط با ثبت وقایع حیاتی چهارگانه به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافته است. از این‌رو بررسی كمیت و كیفیت داده‌های ثبت احوال كشور در خصوص باروری و مرگ و میر، از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود.

پوشش ثبت آمار موالید كشور در سال‌های اخیر بهبود قابل توجهی داشته است و با توجه به اینكه پوشش ثبت موالید به صد درصد نرسیده اما ثبت این آمارها به سطح قابل قبولی رسیده است. مسأله مهم در ارتباط با ثبت موالید توجه به ثبت موالید بر حسب سن مادر است كه ثبت این آمارها با كیفیت مناسب كمك‌های زیادی برای انجام تحقیقات جمعیتی و دستیابی به شاخص‌های مناسب در این مورد خواهد كرد. البته چالش مهم در ارتباط با ثبت وقایع حیاتی، پوشش ناقص ثبت مرگ و میر است. بنا به عللی تعداد فوت‌ها درگروه‌های سنی به درستی و با كیفیت مناسب ثبت نمی‌شوند و با وجود موفقیت‌های زیادی كه در این مورد كسب كرده‌ایم هنوز آمارهای ثبت شده مربوط به مرگ و میر از كیفیت لا‌زم برخوردار نیستند. با توجه به توضیحات ارایه شده و اهمیت آمار و اطلا‌عات ثبتی در تحقیقات جمعیتی، در این گزارش آمارهای ثبتی مربوط به باروری و مرگ و میر از سال 1375 تا 1386 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

تعداد فوت ثبت شده
مرگ یك واقعه حیاتی است كه بعضی از افراد جمعیت در جریان زمان و به طور معمول ناهم‌زمان (به این معنی كه افراد یك نسل در یك زمان واحد فوت نمی‌كنند و مرگ و میر آنها در یك زمان طولا‌نی كه از بدو تولد تا سن خاموشی نسل طول می‌كشد، اتفاق می‌افتد) دچار آن می‌شوند. شیوه مناسب جمع‌آوری اطلا‌عات راجع به این واقعه، ثبت آن پس از وقوع، نزد مقام‌های رسمی است. از این‌رو، منبع اصلی آمارهای مرگ و میر«ثبت وقایع حیاتی» است اما یكی از مشكلا‌ت اصلی آمارهای ثبتی مرگ و میر كم ثبتی و عدم ثبت دقیق این واقعه است.

از علل و عوامل كم ثبتی تعداد فوت می‌توان به موارد زیر اشاره كرد :
– عوامل اقتصادی مانند ثروتمند نبودن متوفی یا تداوم استفاده از مزایای زنده بودن مثل مزایای كارمندی، بیمه كارگری و ;
– عوامل اجتماعی مانند غفلت از ثبت به موقع مرگ به دلیل تألم‌های روحی شدید و كمی وقت، استفاده از شناسنامه متوفی به دلیل نیازهای اجتماعی مثل تحصیل، استخدام، نظام وظیفه و ;

– عوامل فرهنگی و عدم آگاهی مردم از قانون ثبت احوال موجب عدم ثبت فوت به خصوص برای زنان می‌شود.
– عوامل اداری مثل ضعف مدیریت در توزیع عادلا‌نه نیروی انسانی، منابع فیزیكی، تسهیلا‌ت و تجهیزات و خدمات سازمان ثبت احوال و عدم استفاده مطلوب از آنها، همچنین عدم ثبت به موقع فوت به علت عدم همكاری‌بیمارستان‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌هایی كه طبق قانون ثبت احوال مكلف به همكاری با سازمان مزبور هستند.

آمارهای سازمان ثبت احوال كشور در خصوص تعداد وفات ثبت شده طی سال‌های 1375 تا 1386 (جدول و نمودارشماره یك ) نشان می‌دهد كه در سال 1375 تعداد 1240975 مورد فوت ثبت شده داشته‌ایم كه از این تعداد 168135 مورد مربوط به فوت ثبت شده جاری و 1072840 مورد مربوط به فوت ثبت شده معوقه بوده است. تعداد فوت ثبت شده در سال 1385 به 408566 مورد رسیده كه از این تعداد 307265 مورد، فوت ثبت شده جاری و 101301مورد، مربوط به فوت ثبت شده معوقه بوده است. نكته حایز اهمیت در خصوص ثبت مرگ و میر افزایش ثبت مرگ و میر در سال‌های اخیر به سطح قابل قبول است اما چالش مهم در این حوزه افزایش تعداد ثبت مرگ و میر معوقه در سال 1385 در مقایسه با سال‌های قبل است اما از سال 1386 تعداد ثبت مرگ و میر معوقه دوباره رو به كاهش می‌گذارد. در این سال تعداد كل فوت ثبت شده، 412736 مورد بوده كه 313308 مورد مربوط به مرگ و میرهای ثبت شده جاری و 99428 مورد مربوط به مرگ و میر ثبت شده معوقه بوده است. با وجود كاهش ثبت مرگ و میر معوقه در سال 1386 این رقم بالا‌تر از مرگ و میر ثبت شده معوقه در سال 1384 بوده است.

نسبت وفات ثبت شده جاری به كل
نسبت وفات ثبت شده جاری به كل از تقسیم تعداد وفات ثبت شده جاری به كل وفات
ثبت شده در یك سال ضربدر 100 محاسبه می‌شود. این نسبت نشان می‌دهد كه چند درصد مرگ و میر روی داده در یك سال در همان سال وقوع وفات ثبت می‌شود. نسبت وفات ثبت شده جاری به كل به تفكیك سال و منطقه محل سكونت در جدول و نمودار شماره 2 آمده است. نكته حایز اهمیت در خصوص ثبت وفات، افزایش ثبت تعداد وفات و به خصوص ثبت جاری است كه از 5/13 درصد در سال 1375 به 9/80 درصد در سال 1384، 2/75 درصد در سال 1385 و 9/75 در صد در سال 1386 رسیده است. به این معنا كه در سال 1385 میزان 2/75 درصد فوت‌ها مربوط به همان سال بوده و 8/24 درصد مربوط به سال‌های قبل است و در سال 1386، 9/75 درصد فوت ثبت شده مربوط به همان سال و 1/24 درصد فوت‌های ثبت شده مربوط به سال‌های قبل بوده است. یكی از چالش‌های آمارهای ثبتی وفات در سال 1385 و 1386، كاهش نسبت ثبت جاری مرگ‌ومیر به معوقه است هر چند كه تعداد ثبت جاری نسبت به سال 1384 افزایش یافته اما به نظر می‌رسد نیاز به بررسی و تفحص بیشتری در این خصوص وجود دارد.

نگاهی به نسبت وفات ثبت شده جاری به كل در مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد كه وضعیت ثبت جاری مناطق شهری در سال‌های اخیر (با وجود كاهش شاخص در سال‌های 1385 و 1386) از وضعیت خوبی برخوردار بوده و به سطح قابل قبولی رسیده است اما با وجود موفقیت‌های زیادی كه در این زمینه به دست آمده است، وفات ثبت شده جاری به كل در مناطق روستایی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و از رقم حدود 71 درصد در سال 1384 به حدود 59 درصد در سال 1385 كاهش و دوباره در سال 1386 روند صعودی یافته و به 88/59 درصد رسیده است. پایین بودن این شاخص در سال‌های اخیر به ویژه در مناطق روستایی، باعث كاهش این شاخص در سطح ملی نیز شده است. بنابراین همانگونه كه در ابتدای بحث نیز عنوان شد دلا‌یل اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مختلفی بر كم ثبتی و عدم ثبت دقیق مرگ و میر وجود دارد اما كاهش یكباره این شاخص در سال‌های 1385 و 1386، نیاز به بررسی بیشتری دارد و می‌تواند ناشی از عامل واحد یا عوامل گوناگونی باشد.

میزان خام مرگ و میر
میزان واقعه نشان دهنده سرعت وقوع واقعه و میزان مرگ ومیر هم نشان دهنده سرعت وقوع مرگ در یك جمعیت است. به سخن دیگر، میزان مرگ و میر نشان می‌دهد كه یك جمعیت یا زیر جمعیت‌های نشان‌دهنده آن، با چه سرعتی دچار واقعه مرگ می‌شوند و از این طریق اعضای خود را از دست می‌دهند. میزان‌های متعارف مرگ به طور معمول نسبت به هزار یا «در هزار» بیان می‌شوند. این میزان‌ها به ما می‌گویند كه از هر 1000 نفر جمعیت یا زیر جمعیت‌های تشكیل‌دهنده آن، به طور متوسط چند نفر در طول زمان معین (به طور معمول یك سال تقویمی) می‌میرند. میزان خام مرگ فراوانی نسبی وقوع مرگ در همه سنین است و سرعت وقوع مرگ را در یك جمعیت نشان می‌دهد. برای محاسبه میزان خام مرگ، تعداد مرگ در سال معین بر جمعیت میانه سال تقسیم و به طور معمول نسبت به هزار (در هزار) بیان می‌شود میزان خام مرگومیر را در متون جمعیت شناسی با علا‌مت CDR یا پنشان می‌دهند.
میزان خام مرگ و میر محاسبه شده بر اساس اطلا‌عات سازمان ثبت احوال كشور (جدول و نمودار شماره3) نشان می‌دهد كه میزان خام مرگ و میر براساس فوت ثبت شده جاری در سال 1375، 7/2 در هزار بوده است

. این میزان در سال 1386 به 4/4 درهزار رسیده است. افزایش میزان خام مرگ و میر محاسبه شده با استفاده از آمارهای فوت ثبت شده در سال‌های اخیر نشان‌دهنده بهبود وضعیت آمارهای ثبتی كشور است. با توجه به كل آمارهای فوت ثبت شده (معوقه وجاری) می‌توان گفت كه میزان خام مرگ و میر محاسبه شده با استفاده از آمار ثبت احوال كشور در حدود 8/5 در هزار است اما با وجود بهبود پوشش ثبت مرگ و میر در كشور می‌توان ادعا كرد كه این رقم پایین‌تر از رقم واقعی میزان خام مرگ و
میر در كشور است و به علل مختلف تعدادی از مرگ و میرها ثبت نمی‌شود.

میزان خام مرگ و میر محاسبه شده بر اساس اطلا‌عات سازمان ثبت احوال كشور (جدول و نمودار شماره3) نشان می‌دهد كه میزان خام مرگ و میر براساس فوت ثبت شده جاری در سال 1375، 7/2 در هزار بوده است. این میزان در سال 1386 به 4/4 درهزار رسیده است. افزایش میزان خام مرگ و میر محاسبه شده با استفاده از آمارهای فوت ثبت شده در سال‌های اخیر نشان‌دهنده بهبود وضعیت آمارهای ثبتی كشور است. با توجه به كل آمارهای فوت ثبت شده (معوقه وجاری) می‌توان گفت كه میزان خام مرگ و میر محاسبه شده با استفاده از آمار ثبت احوال كشور در حدود 8/5 در هزار است اما با وجود بهبود پوشش ثبت مرگ و میر در كشور می‌توان ادعا كرد كه این رقم پایین‌تر از رقم واقعی میزان خام مرگ و میر در كشور است و به علل مختلف تعدادی از مرگ و میرها ثبت نمی‌شود.

زاد و ولد و باروری
میزان موالید خام فراوانی یا شدت زاد و ولد را نسبت به كل جمعیت می‌سنجد و از تقسیم تعداد موالید زنده متولد شده جامعه در طول یك سال تقویمی به میانگین جمعیت آن جامعه در همان سال به دست می‌آید. میزان موالید خام به شدت تحت تأثیرساختار سنی است و با توجه به آنكه تمام افراد یك جامعه نقشی در تولید موالید سالا‌نه آن جامعه ندارند، آن را میزان خام یا ناخالص موالید می‌گویند.
ولا‌دت یك واقعه حیاتی است كه بهترین شیوه جمع‌آوری اطلا‌عات راجع به آن، شیوه ثبت است، با وجود این، ثبت واقعه ولا‌دت در همه جوامع كامل نیست، البته در جوامعی كه در آنها روابط بیشتر رسمی و كاری است، به طور معمول ثبت ولا‌دت هم كامل‌تر است.

تعداد موالید ثبت شده و میزان خام موالید
تعداد موالید ثبت شده از سال 1375 تا 1386 در جدول و نمودار شماره 4 ارایه شده است. براساس اطلا‌عات ثبت شده، تعداد موالید سال 1375، 1187903 نفر بوده است. از این تعداد 605695 نفر موالید ثبت شده پسر و 582208 نفر موالید ثبت شده دختر بوده است. تعداد موالید ثبت شده در سال 1386، 1286716 نفر بوده كه 658049 نفر موالید ثبت شده پسر و 628667 نفر موالید ثبت شده دختر بوده است.

آمارهای موالید ثبت شده كشور نشان می‌دهد كه از تعداد 1286716 مورد موالید ثبت شده در سال 1386، تعداد 1192406 مورد (7/92 درصد) مربوط به موالید ثبت شده جاری و تعداد 94310 مورد (3/7 درصد) مربوط به موالید ثبت شده معوقه بوده است. این بدین معنا است كه 7/92 درصد موالید سال 1386 در همان سال وقوع تولد ثبت شده و 3/7 درصد موالید ثبت‌شده مربوط به سال‌های قبل بوده است. بنابراین می‌توان گفت كه در سال‌های اخیر موفقیت بسیار زیادی در خصوص ثبت موالید به دست آمده است.

جدول شماره 4 همچنین نسبت جنسی موالید ثبت شده را از سال1375 تا 1386 نشان می‌دهد. شاخص نسبت جنسی نشان می‌دهد كه در مقابل هر صد مورد تولد دختر چند مورد تولد پسرداشته‌ایم. این شاخص به طور طبیعی در بدو تولد 105 است و با بالا‌ رفتن سن به نفع جنس زن كاهش می‌یابد. با وجود اینكه به ازای هر یكصد مورد موالید پسر صد و پنج مورد موالید دختر به وقوع می‌پیوندد، به علل مختلف اجتماعی و بیولوژیكی، امید به زندگی زنان بیشتر از مردان بوده و تعداد مرگ و میر جنس مرد بیشتر از زنان است، بنابراین در سنین بالا‌تر، تعداد زنان بیشتر از مردان خواهد بود. تعداد نسبت جنسی دربدو تولد محاسبه شده براساس موالید ثبت‌شده طی دوره 1375 تا 1386 بین 104 و 3/105 در نوسان بوده و در نهایت به عدد 7/104 در سال 1386 رسیده است. آمارها نشان‌دهنده افزایش تعداد موالید پسر ثبت شده در سال‌های اخیر است.

همانطور كه پیش از این عنوان شد میزان خام موالید فراوانی یا شدت زاد و ولد را نسبت به كل جمعیت می‌سنجد. میزان خام موالید محاسبه شده براساس اطلا‌عات تعداد موالید ثبت شده (جدول شماره4)، نشان می‌دهد كه در سال 1375، میزان خام موالید 0/19 در هزار بوده است. این میزان طی سال‌های 1375 تا1381 روند نزولی داشته است. در سال‌های اخیر شاهد اندكی افزایش در میزان خام موالید هستیم و این میزان به 18 در هزار در سال 1386رسیده است. افزایش میزان خام موالید در سال 1386 را می‌توان معلول دو علت دانست، یكی بهبود وضعیت ثبت موالید و علت دیگر تحولا‌ت ساختار سنی جمعیت كشور در سال‌های اخیر. این تحولا‌ت باعث افزایش تعداد جمعیت در سنین ازدواج و باروری شده و این امر منجر به افزایش تعداد موالید و درنتیجه افزایش میزان خام موالید در سال‌های اخیر شده است. با وجود موفقیت‌هایی كه در زمینه ثبت به موقع موالید داشته‌ایم به نظر می‌رسد هنوز پوشش ثبت موالید دركشور به ویژه در مناطق روستایی و كمتر توسعه یافته، كامل نیست و رقم واقعی میزان موالید خام در كشور اندكی بیش از این رقم است.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

جایگاه نفت در ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 جایگاه نفت در ایران دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد جایگاه نفت در ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي جایگاه نفت در ایران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن جایگاه نفت در ایران :

جایگاه نفت در ایران
به دلیل اهمیت نفت كه یك منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینكه اكثر قرارداد های نفتی جنبه بین المللی دارد این قرار دادها بویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی هایی بوده است كه هر كدام از جنبه های خاصی حائز اهمیت و مطالعه می باشد، بررسی ابتدایی ترین قرار داد های نفتی كه تحت عنوان امتیاز امتیاز Concession با دولتهای صاحب نفت به امضاء‌ رسیده و قرار دادهای متداول امروزی می تواند زوایای مختلف این قرار دادها را مشخص نماید،

لذا این رساله بر آن است كه به بررسی تطبیقی قرار دادهای بین المللی نفتی ایران با قرار دادهای نفتی سایر كشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقی آنها را مشخص و مقایسه نماید، به منظور تحقق واقعی این بررسی تطبیقی ابتدائاً بر آن می باشم كه به تعریف كلی و سپس بررسی ویژگی های قرار دادهای بین المللی نفتی در كلیه مراحل سه گانه اكتشاف، تولید و بهره برداری بپردازم،‌ در راستای نیل به این مقصود به معرفی و بررسی ویژگیهای اقسام قرار داد های بین المللی نفتی ایران اقدام گردیده و از ابتدایی ترین قرار داد امتیاز نفتی كه معرف به قرار داد دارسی منعقده به سال 1901 می باشد تا آخرین نوع قرار دادهایی كه هم اكنون درصنعت نفت ایران متداول گشته و به قرار دادهای بیع متقابل Buy Back موسوم گردیده است را تعلیل نموده و بررسی و ارزیابی اینگونه قرار دادهای نفت و گاز از منظر مد نظر قرار گرفته است.

در نگاهی كلی مشاهده می گردد كلیه قرار دادهای بین المللی نفتی ایران در دو دسته اصلی تقسیم بندی و جای می گیرند. دسته اول موسوم به قرار دادهای مشاركت در تولید Production Shairing می باشند كه تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منعقد می گردیده است و دسته دیگر ار قرار دادها كه پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران با تشكیل وزارت نفت و به منظور حفظ، توسعه و بهره برداری ذخایر نفت و گاز انعقاد یافته كه اینگونه از قرار دادهای نفت و گاز عمدتاً در قالب قرار دادهای خرید خدمات پیمانكاری بوده است، برای نمونه می توان به قراردادهای توسعه میدان نفتی پارس جنوبی اشاره نمود كه فازهای متعدد آن در قالب عقد قرار دادهای بین المللی بیع متقابل می باشد و در این رساله مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

لازم به یاد آوری است برخلاف قرار دادهای مشاركت درتولید كه هم اكنون بر اساس قوانین مصوب داخلی انعقاد آن ممنوع می باشد لیكن قرار دادهای خرید خدمات خارجیان موسوم به پیمانكاری كه اولین بار در اوت 1966 ( مرداد ماه 1345 ) تحت عنوان اراپ ERAP بین شركت ملی نفت ایران و شركت دولتی تحقیقات و فعالیتهای نفتی فرانسه منعقد گردید، كماكان در قالب خرید خدمات پیمانكاری منعقد می گردد، طی فصلهای متعدد علل اصلی عقد در قالب اینگونه قرار دادها و انواع آن ذكر می گردد، مزایا، معایب ویژگیها و بطور كلی تطبیق اینگونه قرار دادهای خرید خدمات بنام بیع متقابل با قرار دادهایی از این دسته كه تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی تحت همان عنوان یا عناوین دیگر منعقد می گردیده مورد ارزیابی قرار گرفته است.

این رساله بر آن می باشد تا ضمن تطبیق انواع قرار دادهای نفتی با یكدیگر ابهامات این گونه قرار دادها را بررسی نموده و ضمناً با تطبیق قرار دادهای بین المللی ایران با سایر قراردادهای بین المللی كه دیگر كشورها نفت خیز جهان تاكنون منعقد نموده اند و یا هم اكنون می نمایند به تجزیه و تحلیل نظام حقوقی اینگونه قراردادهای بین المللی نفت و گاز بپردازد و تا انتهای رساله بتواند برای مشكلاتی كه در هر یك از این قراردادهل به چشم می خورد ارائه طریق نماید به همین منظور این رساله در چهار فصل مجزا به شرح ذیل تدوین گردیده است:

فصل اول معرفی كلی نفت و اقسام قراردادهای بین المللی نفت وگاز و وجوه اشتراك و اختراق آنها ر اشامل می گردد
فصل دوم به ویژگی ها و مكانیزمهای قراردادهای بین المللی نفتی ایران و بررسی اقسام این عملكرد ها اختصاص یافته است.
فصل سوم ماهیت حقوقی قانون حاكم و روش های حل اختلاف در قراردادهای بین المللی نفت وگاز را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد.
و طی فصل چهارم نیز برخی شرایط و مقررات حاكم بر قراردادهای بین المللی نفت و گاز مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته بطوری كه در طول بخش سوم از این فصل قراردادهای بین المللی نفت و گاز جمهوری آذربایجان بعنوان نمونه آورده شده و به این منظور طی دو مبعث نظام جمهوری سرمایه گذاری در قراردادهای نفتی جمهوری آذربایجان و همچنین چگونگی انعقاد این نوع از قراردادهای بین المللی نفتی در قالب مشاركت در تولید آن كشور مورد بررسی قرار می گیرد.

جهت تدوین این رساله كه به روش كتابخانه ای تهیه گردیده دو روش توصیفی تحلیلی بكار برده شده است، درانتهای پایان نامه به نتیجه گیری كلی پرداخته و پس از آن پیوستها شامل جداولی كه در متن رساله به آنها اشاره گردیده و مورد استناد بوده اند آورده شده و در پایان با ارائه فهرست اهم منابع و مأخذی كه برای تهیه این رساله مورد استفاده قرار گرفته اند به این وظیفه پژوهشی خاتمه بخشیده شده است.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی وضعیت توریستها در مشهد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی وضعیت توریستها در مشهد دارای 46 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی وضعیت توریستها در مشهد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی وضعیت توریستها در مشهد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی وضعیت توریستها در مشهد :

امار
بررسی وضعیت توریستها در مشهد

مقدمه:
شهر مقدس مشهد به دلیل وجود بارگاه امام رضا (ع) و وجود بیش از 1500 بنای تاریخی و فرهنگی و مذهبی و چشم‌اندازها و موهبتهای طبیعی مورد توجه گردشگران داخلی و زائران بسیای قرار گرفته است. به این دلیل مسئولین كوشیده‌اند تا امكانات رفاهی مناسبی را برای شهروندان و زائران و گردشكران فراهم آورند؛

در مبحث دیگر ابتدا به تعاریفی كه درباره اوقات فراغت از سوی سازمانها و نهادهای رسمی اعلام شده می‌پردازیم در تعریف مركز آمار ایران اوقات فراغت عبارت است از ساعاتی كه بدون اجبار صرف اموری می‌شود كه فرد شاغل به دور از انگیزه‌های اقتصادی یا وظایف خانوادگی و به منظور ایجاد سرگرمی و فراهم‌ آوردن امكانات رشد فكری و جسمی به آن‌ها تمایل دارد در تعریف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده زمان فراغت به زمانی اطلاق می‌شود كه فرد نه به شغل یا فعالیتی چون تحصیل و خانه‌داری مشغول است نه در حال رفت و آمد به محل كار است و می‌تواند فعالیت فرهنگی داشته باشد ما در این پروژه به چگونگی گذرانندن اوقات فراغت مردم مشهد می‌پردازیم:

اهداف این پروژه:
مردم چه مدت از وقت خود را صرف اوقات فراغت می‌كنند
امكانات رفاهی شهر مشهد تا چه حد مناسب است
میزان رضایت زواران از امكانات شهر مشهد
آگاهی از عقاید و نگرش مردم مشهد نسبت به اوقات فراغت
این پروژهبه ما نشان می‌دهد كه مسئولین چه قدر به موضوع زوار و امكانات رفاهی آن‌ها و شهروندان اهمیت می‌دهند برای انجام این پروژه از روش جمع‌آوری داده‌هایی كه قبلاً توسط نهادها و سازمان‌های دولتی انجام شده بو د استفاده كردم.

بخش اول
اوقات فراغت شهروندان مشهدی و مقایسه آن با متوسط كشوری
بطور متوسط جمعیت بیش از 6 سال در ایران در روزهای هفته بجز تعطیلات 6/4 ساعت وقت فراغت دارند كه این میزان در روزهای تعطیل به 2/6 ساعت می‌رسد. در شهر مشهد و سایر كلانشهرها این ارقام برای روزهای هفته و ایام تعطیل كمتر است. در جداول 1-1 سهم جمعیت بیش از 6 سال در سه گروه زمانی اوقات فراغت كمتر از 3 ساعت بین 3 تا 6 ساعت و بیشتر از 6 ساعت به تفكیك روزهای تعطیل و ایام هفته ارائه شده است.
جدول 1-1 توزیع جمعیت بیش از 6 سال در شهروندان مشهدی در

سه گروه زمانی اوقات فراغت در ایام هفته جز تعطیلات 81-1380
مناطق كمتر از 3 ساعت بین 3 تا 6 ساعت بیشتر از 6 ساعت میانگین زمان اوقات فراغت (ساعت)
مشهد 2/47 2/39 6/13 2/4
كلانشهرها 5/49 8/36 7/13 9/3
كل كشور 7/44 7/35 6/19 6/4

در تمام موارد اوقات فراغت شهر مشهد از كل كشور كمتر و از متوسط كلانشهرها با تفاوت اندكی بیشتر است. میانگین زمان اوقات در روزهای تعطیل حدود 30 تا 40 درصد نسبت به سایر روزهای كاری هفته افزایش می‌یابد. در شهر مشهد زمان فراغت در روزهای تعطیل حدود 40 درصد افزایش می‌یابد.
جدول شماره 1-2 توزیع جمعیت بیش از 6 سال شهروندان مشهدی
در سه گروه زمان فراغت در ایام تعطیل هفته 81-1380

مناطق كمتر از 4 ساعت
(درصد) بین 4 تا 6 ساعت
(درصد) بیشتر از 6 ساعت
(درصد) میانگین زمان اوقات فراغت در یكروز تعطیل (ساعت)
مشهد 33 27 40 9/5
كلانشهرها 35 24 41 7/5
كل كشور 39 23 38 2/6

فعالیتهای اوقات فراغت در خارج از منزل در شهر مشهد
فعالیتهای اوقات فراغت از منزل در شهر مشهد به فعالیتهای رسمی و غیر رسمی تقسیم می‌شوند. فعالیتهای رسمی مانند رفتن به مراكز فرهنگی و تفریحی (مانند سینما، تئاتر، پارك‌های تفریحی، نمایشگاهها، گالریها، ورزشگاهها، موزه‌ها، مراكز بازی)، فعالیتهای مذهبی (رفتن به مجلس و مراسم مذهبی در مراكز عمومی)، فعالیتهای اجتماعی و مدنی (شركت در فعالیتهای بسیج، انجمن‌ها، صندوق قرض الحسنه، اتحادیه‌ها،;)، گردش و پیاده‌روی (قدم زدن در خیابان، پارك، دیدن مغازه و فضای‌تفریحی)، طبیعت‌گردی و فعالیتهای هنری (عكاسی، خطاطی، نقاشی، كلكسیون، نواختن موسیقی;) كه از نظر عرف جامعه پذیرفته هستند.

نسبت جمعیت سینمارو در نقاط شهری كشور1/24 درصد است كه در شهر مشهد 4/29 درصد و در سایر كلانشهرها حدود 30 درصد است. مقایسه كلی رفتار اوغات فراغت در مراكز فرهنگی و تفریحی شهروندان مشهدی مشخص می‌شود كه این الگوی رفتاری در بیشتر موارد مانند رفتن به پارك‌های تفریحی، پارك بازی، سینما، نمایشگاه بسیار شبیه به سایر كلانشهرهاست. البته در فعالیتی ماند رفتن به تئاتر سرانه نسبت به كل جمعیت شاهد بسیار پایین است(نزدیك به صفر) و یا قدم زدن و دیدن مغازه‌ها سهم كمتری از سایر كلانشهرها به خود اختصاص می‌دهد. گفتنی است در مصاحبه‌های انجام شده مشخص می‌شود كه جوانان دختر و پسر تمایل به قدم‌زدن و مغازه دیدن دارند، اما فضای مناسب كه ازدحام و شلوغی را بخصوص با حضور زورا نداشته باشد پیدا نمی‌كنند. مهمترین موارد ذكر‌شده به شرح زیر است.

جدول شماره 1-3 اهم فعالیتهای تفریحی خارج از منزل در شهر مشهد، كلان‌شهرها و كل كشور
سال 81-1380 (درصد)
مناطق سینما تئاتر سهم فعالیتهای هنری تلفنی خارج از منزل پارك‌روها نمایشگاه روها قدم‌زدن دیدن
مغازه
سهم جمعیت
سینمارو متوسط تعداد بار درسال سرانه تئاتر
سهم جمعیت تئاتررو سرانه تئاتر
مشهد 4/29 5/3 6/2 0 13 5/1 62 15 21
كلانشهرها 5/29 6/3 1/9 1/0 – – 67 23 40
كل كشور 1/24 8/3 6/3 1/0 9 1 62 21 43

1) هر فرد سینمارو در طول سال در نقاط شهری كشور بطور متوسط 8/3 بار و در شهر مشهد 5/3 بار در سال و در نقاط كلانشهری 6/3 بار به سینما می‌رود.
2) سهم رفتن به سینما با خانواده بیش از 54 درصد است و این سهم در شهر مشهد بیش از كل كشور است.
3) سهم خانوارهایی كه تئاتر تماشا می‌كنند در كل كشور 6/3 درصد جمعیت بیش از 6 سال است در مشهد به 6/2 درصد می‌رسد كه كمتر از سایر كلانشهرها است.

4) سرانه سالن تئاتر دركل كشور 1/0 و در شهر مشهد صفر و كلانشهرها نیز حدود 1/0 درصد است.
5) سهم فعالیتهای هنری در خارج از منزل برای گروهی كه این فعالیتها را انجام می‌دهند در كل كشور 9 درصد و در شهر مشهد 13 درصد است.
6) در شهر مشهد 62 درصد از جمعیت به پارك می‌روند كه تقریباً دركل كشور همین سهم اعلام شده اما در كلانشهرها كمی بیشتر است.
7) سهم بازدید از نمایشگاه درمشهد نسبت به كل كشور و سایر كلانشهرها بسیار كمتر است.
8) سهم دیدن مغازه‌ها به عنوان اوقات فراغتی در شهر مشدهد نسبت به كل كشور و سایر كلانشهرها كمتر است.
9) دركلان شهرها 67 درصد جمعیت به پارك می‌روند و از این تعداد 9 درصد سالی یك‌بار و 43 درصد سالی چند بار به پاركهای بزرگ می‌روند در حالیكه در شهر مشهد این نسبتها به ترتیب 13 و 35 درصد است.

جدول شماره 1-4: سهم جمعیت پارك‌رو (پاركهای شهری) در طی سال
در شهرهای مشهد، كلان‌شهر و كل كشور 81-1380 به درصد
مناطق سالی یك‌بار سالی چند بار سهم جمعیت كه در طی یكسال به پارك‌های شهری می‌روند
مشهد 13 35 62
كلانشهرها ¾ 23 67
كل كشور 9 43 62

5-3-1- بررسی الگوی جمعیتی گذران اوقات فراغت تفریحی- فرهنگی خارج از منزل شهروندان مشهدی
عمده‌ترین شاخصهای جمعیتی مورد اهمیت در این مطالعه ساختار سنی و فعالیتهای جمعیتی (بصورت فردی و گروهی) است بیشترین سهم اوقات فراغت تفریحی‌فرهنگی در خارج منزل به گروههای سنی 12 تا 40 سال اختصاص دارد و كمترین به گروههای بالاتر از 64 سال است. گروه 19 تا 25 سال به نسبت دو گروه سنی 18، 12 و 40، 26 سال سهم كمتری از فعالیتهای فراغتی خارج از منزل دارد. مصاحبه‌ها نشان داده كه سهم عمده از این گروه سنی در حال تحصیل آمادگی برای كنكور و تغییر رویه زندگی هستند. میانگین سنی گروهی كه برای اوقات فراغت تفریحی از منزل خارج می‌شوند 25 سال و سهم زنان از كل جمعیت مذكور 48 درصد در شهر مشهد است. حدود 56 درصد از این افراد مجرد و یا به دلیل مختلف بدون همسر هستند.

جدول شماره1-5: ساختار سنی شهروندان مشهدی در برخی فعالیت‌های اوقات
فراغت خارج از منزل 81-1380
گروههای سنی جنسی شهر مشهد اوقات فراغت تفریحی خارج از منزل پارك‌رو در شهر مشهد سینما‌رو فعالیتهای هنری خارج از منزل رفتن به نمایشگاه و موزه گردش در بازار و خیابان
5-0 9/11 6 12 7 0 0 9
11-6 7/9 13 15 14 13 14 11
18-12 8/21 28 25 31 66 29 21
25-19 8/15 14 12 16 4 14 14
40-26 6/19 24 21 32 15 26 25
64-41 3/17 14 15 10 2 17 17
63 و بیشتر 4 1 1 1 0 1 1

جدول شماره 1-6: سایر شاخصهای جمعیتی شهروندان مشهدی در برخی
فضاهای اوقات فراغت خارج از منزل 81-1380
شاخصهای جمعیتی شهر مشهد اوقات فراغت تفریحی خارج از منزل پارك‌رو در مشهد سینما‌رو فعالیت‌های هنری خارج از منزل رفتن به نمایشگاه و موزه گردش در بازار و خیابان

میانگین سنی 4/25 25 23 20 18 27 26
سهم زنان به نسبت كل جمعیت (درصد) 2/49 48 51 50 53 53 54
وضعیت
تأهل دارای همسر
51 44 44 40 22 45 53
مجرد و بدون همسر 40 56 56 60 78 55 47

ساختار جمعیتی استفاده ‌كنندگان از پارك در مشهد:
در شهر مشهد حدود 10 فضای باز و پارك مانند با عملكرد شهری و منطقه‌ای وجود دارد. نظرسنجی‌ها و مطالعات طرح ملی رفتارهای فرهنگی حاكی از آن است كه بیشرین مراجعه به فضاهای باز پاركهای مشهد به پارك ملت، كوهستان، شادی، كوهسنگی و طرقبه در طی سال 80 و 1381 انجام شده است و پاركهائی مانند وكیل‌آباد، شاندیز، پارك امت، محله، میرزاكوچك‌خان پس ازگروه اول بیشترین مراجعه را داشتند.
جدول شماره 1-7: توزیع مراجعه به پاركهای شهری مشهد
در طی یكسال (یك یا چندبار) 81-1380

عنوان پارك و فضاهای باز سهم مراجعه شهروندان (درصد)
پارك ملت 50
كوهستان 25
شادی 25
كوهسنگی 22
طرقبه 13
وكیل‌آباد، شاندیز، پارك‌امت، محله، میرزا‌كوچك‌خان 25

جمعیت 11-6 سال حدود 6/28 درصد. سهم استفاده زنان از این امكانات 22 درصد است. حدود 25 درصد از بازیكنان با این وسایل از امكانات كلوپها بهره‌ می‌گیرند كه در گروه سنی 6 تا 18 سال بیشترین سهم را دارند. سهم زنان در استفاده از امكانات كلوپها كمتر از 5 درصد است.

جدول شماره 1-8: ساختار جمعیتی ورزشهای تلفنی و بازیهای دیجیتالی
در خارج از منزل 81-1380 (درصد)
جمعیت مجرد و بدون همسر 64 و بیشتر 46-41 40-26 25-19 18-12 11-6 5-0 نسبت جنسی زنان سهم از جمعیت
77 0 2 8 5 55 25 5 10 18 ورزشهای تفننی
88 0 2 8 5 55 25 5 22 8 بازیهای دیجیتالی خارج از منزل

سطح سواد و تحصیلات گروه‌‌ها درگذران اوقات فراغت خارج از منزل 1380
از مجموع كسانی كه در خارج از منزل اوقات فراغت تفریحی دارند، بیشترین سهم مربوط به تحصیلات ابتدائی و متوسطه است كه با مقایسه با جدول فعالیتها مشخص می‌گردد كه دانش‌آموزان و محصلان را دربر می‌گیرد. سینما، فعالیتهای هنری خاص و نمایشگاه و موزه روها تقریباً سهم‌های مشابه در اوقات این گروهها دارند. پارك‌روها و گردشگران در بازار و خیابان نیز از نظر مشخصات اجتماعی مشابهت بیشتری دارند. در اوقات فراغت گروه‌های تحصیل كرده بیشترین سهم را فعالیتهای هنری خاص خارج از منزل به خود اختصاص می‌دهد.
جدول شماره 1-9: سطح تحصیلات و سواد‌گروههای گذران اوقات فراغت

خارج از منزل 1380 (درصد)
گردش در بازار و خیابان رفتن به نمایشگاه و موزه فعالیتهای هنری خارج از منزل سینما‌روها پارك‌روها اوقات فراغت تفریحی خارج ازمنزل تحصیلات
5 3 2 2 4 4 بی‌سواد
33 26 22 25 34 30 ابتدائی
53 58 34 60 54 55 متوسطه
9 13 42 13 8 11 عالی

بیشترین گروههای مراجعه‌كننده به پاركها در سنین 12 تا 40 سال قرار دارند. كمترین سهم را گروههای بیش از 64 سال بعد می‌گیرند. میانگین سنی آنها 23 سال سهم زنان 51 درصد و 56 درصد جمعیت پارك‌رو مجرد هستند. حدود 50 درصد از زمان تفریح در پارك به قدم زدن و نشستن و گفتگو و خوردن صرف شده و باقی زمان به بازی و استفاده از امكانات هر پارك می‌گذرد.

ساختار جمعیتی سینما‌روها در شهر مشهد:
بیشترین سینما‌روها در بین گروه سنی 18-12 سال قرار دارند (31 درصد) میانگین سنی 20 سال، 50 درصد زنان و 60 درصد بدون همسر و مجرد هستند. متوسط زمان سینما رفتن این گروه در شهر مشهد 1/4 بار فیلم در سال است.

ساختار جمعیتی گروه نمایشگاه و موزه در مشهد:
این فعالیت‌ها شامل عكاسی، خطاطی، نقاشی، طراحی، گرافیك، كلكسیون و موسیقی خارج از منزل و صرفاً برای تفنن است. سهم جمعیت در بین گروههای سنی 5-0 سال بسیار ناچیز است. گروه سنی 18-12 سال حدود 66 درصد از جمعیت این فعالیت را تشكیل می‌دهند. گروه سنی 40-24 سال 15 درصد است. میانگین سنی این گروه 18 سال و سهم زنان 53 درصد است. 78 درصد جمعیت بدون همسر و مجرد چنین فعالیتهای را خارج از منزل انجام می‌دهند.

ساختار جمعیتی گروه نمایشگاه و موزه‌رو در مشهد:
نمایشگاه‌ها شامل نمایشگاه بین‌المللی وكیل‌آباد، نمایشگاه ایرانگردی و نیز موزه‌هاست. بیشترین سهم مراجعه كننده به نمایشگاه و موزه در گروه سنی 12-40 سال تعلق دارد. میانگین سنی آنها 27 سال، 53 درصد زنان و 55 درصد بدون همسر و مجرد هستند.

ساختار جمعیتی گردش در بازار و خیابان در شهر مشهد:
گردش در بازار و خیابان‌های اصلی و بنام شهر به منظور گردش و تفریح است. بر این اساس گروه سنی 12 تا 40 سال بیشترین مراجعه را دارند. میانگین سنی آنها 26 سال، 54 درصد زنان و 47 درصد مجرد و بدون همسر هستند.

ساختار جمعیتی گروه علاقمند به ورزش در شهر مشهد:
در این گزارش ورزشهایی مانند كوهنوردی، سواركاری، تیراندازی، بیلیارد، اسنكر، اسكیت و ; به عنوان فعالیت‌های تفریحی در نظر گرفته شده است. نتایج بررسیها نشان می‌دهد حداقل یك نفر از 67 درصد خانواده‌های مشهدی ورزش و بازی می‌كنند كه 58 درصد آنها در خارج از منزل ورزش می‌كنند و از این تعداد 2/4 درصد پارك و 9/8 در محیطهای ورزشی خاص ورزش می‌كنند. در حدود 18 درصد از خانوارها، حداقل یك عضو در باشگاه یا تیم یا كلوپ ورزشی ثبت‌نام كرده است. بیشتر ورزشكاران در بیرون از منزل در گروه سنی 12 تا 18 سال قرار دارند و سهم زنان برای ورزش‌های ذكر شده حدود 10 درصد و بیشتر آنها مجرد هستند (حدود 77 درصد)

ساختار جمعیتی شهروندان مشهدی در استفاده از بازیهای دیجیتالی خارج از منزل:
این بازیها شامل آتاری، میكرو، سگا و ; در نظر گرفته شده است. در حدود 32 درصد خانواده دارای امكانات متعدد در داخل منزل و یا شرایط استفاده از این بازیها در خارج از منزل هستند. این گروه بطور متوسط در هر روز هفته حدود یك ساعت بازی می‌كنند. گروه سنی 12 تا 25 سال 63 درصد بازیكنان این وسایل هستند.
سهم زنان و جوانان در گذران اوقات فراغت خارج از منزل شهروندان مشهدی
جدول شماره 1-10: سهم زنان و جوانان درگذران اوقات فراغت خارج از منزل
شهروندان مشهدی را نشان می دهد (درصد)

گردش در بازار و خیابان رفتن به نمایشگاه و موزه فعالیتهای هنری خارج از منزل سینما‌روها پارك‌روها اوقات فراغت تفریحی خازج از منزل شهر مشهد تحصیلات
46 47 14 50 49 44 7/49 زنان
39 42 41 50 42 49 9/37 جوانان

سهم زنان مشهدی از فعالیتهای تفریحی خارج از منزل جز در مورد سینما كمتر از 50 درصد است این سهم در فعالیتهای هنری خارج از منزل به كمترین سهم یعنی 14 درصد رسیده است. سهم جوانان (گروه سنی 12 تا 25 سال) در تمام موارد بیش از 40 درصد است.

فعالیت‌ شخصی (شغلی) و اوقات فراغت
وضع فعالیت بر اساس شاغل، دانشجو، محصل، خانه‌دار و دارای درآمد طبقه‌بندی می‌شود. بیشترین سهم را در فعالیتهای تفریحی خارج از منزل محصلین، شاغلین و خانه‌دارها تشكیل می‌دهند مشابهت شاغلان و خانه‌دارها حضور با جمع خانواده است. در جدول شماره 18 الگوی استفاده شهروندان مشهد از امكانات فراغتی ارائه شده است.

تركیب فعالیتی جمعیت سینما‌رو با سایر موارد متفاوت است بطوریكه سهم محصلین در بین سینما‌روها به 61 درصد رسیده است.
جدو ل شماره 1-11: جمعیت درگذران اوقات فراغت خارج
از منزل شهروندان مشهدی (درصد)
گردش در بازار و خیابان رفتن به نمایشگاه و موزه فعالیتهای هنری خازج از منزل سینما‌روها پارك‌روها اوقات فراغت تفریحی خارج از منزل شهر مشهد تحصیلات
30 29 29 4 28 26 9/30 شاغل
3 5 3 7 3 3 1/7 دانشجو
34 43 43 61 44 43 3/31 محصل
30 21 22 25 22 25 7/27 خانه‌دار
2 2 3 3 3 3 3 دارای درآمد بدون كار

رفتار جمعی در فعالیت‌های تفریحی خارج از منزل
بر اساس مصاحبه‌های انجام شده شهروندان مشهدی در مورد فعالیتهای تفریحی خارج از منزل به شرح جدول 1-12 رفتار می‌كنند:
جدول شماره 1-12: شهروندان مشهدی در فعالیتهای

تفریحی خارجی از منزل 1382
توضیحات میانگین نفرات مراكز مورد مراجعه
به پارك‌های تفریحی در بیشتر اوقات بصورت خانگی مراحعه می‌شود بخصوص وقتی فرزندان زیر 18 سال هستند.
برای تفریح حتما بطور دسته جمعی به پارك می‌آیند امنبت و آسودگی خاطر ایجاد می‌كند.
برای تفریحی دسته جمعی به پارك می‌روند تنهائی لذت ندارد. 4 نفر
2 نفر

4 نفر خانوارها زنان جوانان جمعیت پارك‌روها
معمولا با فرزندان بیشتر از 10 سال به سینما می‌روند.
حتما با دوست یا فامیل می‌روند امنیت و آسودگی خاطر و اجازه رفتن به سینما منوط به جمعی بودن است.
در بیشتر موارد با دوستان به سینما می‌روند. 3 نفر
2 نفر
3 نفر خانوارها زنان جوانان سینما‌روها
اتفاق نمی‌افتد.
به تنهائی به چنین‌ جاهائی می‌روند (بخصوص گالریها)
در بیشتر موارد با دوستان خود یا در آنجا دوستی میابند. –
1
2 خانوارها زنان جوانان فعالیت‌های هنری خارج از منزل
با فرزندان خردسال معمولا نمی‌روند.
حتما دسته‌جمعی می‌روند.
تنهائی خسته‌كننده است. 3
3
2 خانوارها زنان جوانان رفتن به نمایشگاه و موزه
معمولاً به خانواده اتفاق می‌افتند.
با تعداد زیاد كار سختی است.
قدم زدن و مغاه دیدن با دوستان را ترجیح می‌دهند. 4
2
2 خانوارها زنان جوانان گردش در خیابان و بازار
هزینه‌های اوقات فراغت:
بر اساس مصاحبه‌های انجام شده در سطح فضاهای تفریحی شهر مشهد (از شهروندان مشهدی) در بین دو گروه و در‌آمد بالا و متوسط درآمد چهار قلم هزینه شامل هزینه‌های ایاب و ذهاب، خوراك و وسایل بازی و تفریحی و سایر هزینه‌ها طبقه‌بندی شده است.

جدول شماره 1-13: توزیع هزینه‌های اوقات فراغت در خارج
از منزل شهروندان مشهدی 1382(ریال)
گروههای بالا درآمدی گروههای متوسط درآمدی اقلام هزینه
20000 14000 متوسط هزینه ایاب و ذهاب خانوار (ریال)
60000 25000 متوسط هزینه خوراك خانوار (ریال)
60000 50000 متوسط هزینه وسایل بازی و تفریحی(ریال)
40000 20000 متوسط سایر هزینه‌ها (ریال)

هزینه كلی خانوار كه بعد از آن 7/4 نفر است در هر بار مراجعه به پارك تفریحی بطور متوسط109000 ریال است كه هزینه ایاب و ذهاب چنانچه با وسیله شخصی نروند، 14000 ریال بطور متوسط با (وسیله نقلیه عمومی) است، هزینه خوراك شامل خرید تنقلات، نوشابه، ; در حدود 25000 ریال هزینه بازی تفریحی اگر هر فرد خانواه تقریباًُ 3 تا 4 وسیله‌بازی سوار شود حدود 50000 ریال و سایر هزینه مانند خرید اسباب‌بازی برای كودكان، كتاب، ; حدود 20000 ریال است. براین اساس سرانه هر نفر حدود 23000 ریال است.
بخش دوم:

اطلاعات مربوط به زوار و گردشگران شهر مشهد
سالانه حدود 6/13 میلیون نفر به شهر مشهد تحت عنوان زوار و توریسم سفر می‌كنند. جمعیت زوار و گردشگر حدود 6 برابر جمعیت شهر مشهد بوده است. از این تعداد حدود 140 هزار نفر را خارجیان تشكیل می‌دهند كه حدود یك درصد كل جمعیت زوار و 10 درصد جمعیت خارجی وارد شده به ایران به منظور گردشگری است.

شهر مشهد در سال 1380 حدود 140000 نفر از خارجیان را پذیرا بوده كه نسبت به تعداد خارجیان وارد شده به شهر اصفهان در همین سال (كه حدود 139800 نفر بوده) حدود 7 درصد بیشتر است. این جمعیت از طریق مرزهای هوائی و زمینی وارد شده‌اند. این مسافران از بین كشورهای مسلمان همسایه، كشورهای عربی خاورمیانه مسلمانان شیعه كشورهای مختلف و گردشگران اروپائی و آسیائی آمده‌اند.

برآورد جمعیت زوار در سال 1380
برآورد تعداد جمعیت زوار در سال 1380
هیچیك از ارگانها و سازمانهای موجود به صورت قطعی تعداد زوار شهر مشهد را اعلام نكرده و حتی آمار و اطلاعات موجود به گونه‌ای ارائه شده كه در شراط متفاوت امكان توجیه تفاوتها وجود داشته باشد:
شهرداری مشهد: برآورد شهرداری مشهد از جمعیت شهر مشهد كه در طی یك سال به آن خدمات‌رسانی می‌كند (در سال 1378) حدود 2 میلیون نفر جمعیت ساكن شهر، 12 میلیون نفر جمعیت زائر و 650 هزار نفر جمعیت اسكان غیررسمی و شهركها و سكونتگاههای داخل حوزه استحفاظی است.
الف: مطالعه محدوده بافت قدیم: برآورد تعداد جمعیت زائر كه توسط شركت مسكن سازان خراسان اعلام شده حدود 17 میلیون نفر در طی یك سال بطور متوسط بوده است.

ب: سازمان ایرانگردی و جهانگردی: تلاش چند سال اخیر این سازمان منجر به تولید اطلاعات خام از تعداد مسافران و زائران اقامت گزیده در هتلها وارد شده از طریق هواپیما، قطار، اتوبوس و سواری به شهر مشهد شده است. طرح جامع گردشگری استان خراسان نیز در دست تهیه می‌باشد كه بخشهایی از آن بكار رفته است. در مصاحبه با یكی از كارشناسان این سازمان در تهران اعلام شد كه حداقل جمعیت وارد شده به شهر مشهد در طی یكسال حدود 12 میلیون نفر است.

پ: برآورد جمعیت از سوی مدیریت و برنامه‌ریزی استان در برنامه سوم
در اسناد برنامه سوم اقتصادی اجتماعی در استان خراسان رقم زوار جدود 10 میلیون نفر در طی یكسال اعلام شده است.
ت: طرح ملی رفتارهای فرهنگی: این طرح از سال 78 توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز و در طی دو سال اول جمعیت شهری و سپس روستائی استانها پوشش داده شده است پرسشنامه‌های طرح حاوی اطلاعات اوقات فراغتی است. در این مطالعات اطلاعات مربوط به مسافرت در طی یك سال گذشته از جمعیت نمونه سؤال شده كه مسافرت‌های انجام شده در سال 81 (تابستان 80 تا تابستان 81) را در بر می‌گیرد. با در نظر گرفتن ضرایب خطا و انحراف معیار ارائه شده در خود طرح این سهم به كل استان تعمیم داده شده است.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله درباره میزان علاقه دانش آموزان به كشور خارجی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله درباره میزان علاقه دانش آموزان به كشور خارجی دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله درباره میزان علاقه دانش آموزان به كشور خارجی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله درباره میزان علاقه دانش آموزان به كشور خارجی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله درباره میزان علاقه دانش آموزان به كشور خارجی :

خلاصه
موضوع این پروژه درباره میزان علاقه دانش آموزان به كشور خارجی است در این بررسی 30 پرسشنامه در بین دانش آموزان دبیرستان امام رضا (جامعه آماری ) توزیع شد. كه یكی از آنها مخدوش بود. پس از بررسی پاسخ های پرسشنامه جداول و نمودارهای علاقه دانش آموزان نسبت به كشورها و دلایل این علاقه ، رفتن یانرفتن نظرخانواده ها در این مورد استفاده از بورسیه، تأثیرابن سفر بر روی آینده دانش آموزان رسم شد.
بعد از گذشتن مقدمه نمره جمع آوری داده ها. ارزیابی مشكلات و نتایج و این پروژه به پایان رسید.

مقدمه
بیشتر دانش آموزان دوست دارند برای آنها شرایطی ایجاد شود كه به كشورهای خارجی مسافرت كنند، امّا این مسئله كه آیا آنها در صورت رفتن باز خواهند گشت یا خیر و یا اینكه آنها به چه دلیل به آن كشورها علاقه نشان می دهند موضوع این پروژه است. اكثر دانش آموزان فكرمی كنند كه اگربه این كشورها سفری داشته باشند اثر زیادی در زندگی آنها می گذارد و آن را زیر و رو خواهد كرد. چرا چنین تفكری ممكن است در ذهن یك دانش آموز ایرانی ، با فرهنگ ایرانی ایجاد شود. چه جاذبه هایی در آن كشورها باعث علاقه آنها شده است؟

جمع آوری داده ها
به دلیل مشكلات بسیاری كه برای جمع آوری داده درمدارس كل شهر وجود دارد ما دبیرستان امام رضا به عنوان جامعه آماری در نظر گرفتیم. 30 نفر به طور تصادفی از این دانش آموزان سال های اول ، دوم و سوم دبیرستان به عنوان نمونه انتخاب شدند البته جمع آوری داده ها ازدو راه مصاحبه و پرسش نامه امكان پذیر بود. امّا به علّت محدودیت زمان و دقیق تر بودن پاسخ های پرسش نامه و همچین وقت گیربودن دسترسی به اعضای نمونه روش دوم مناسب تربه نظر آمد. در پرسشنامه سوالات متعدّدی ارائه شده است.
كه ما را به هدف خود نزدیك ترمی نماید.

جدول مربوط به اعلاقه دانش آموزان نسبت به كشورها
كشور كد نمونه
انگلستان 1
آمریكا 2
كانادا 3
آمریكا 4
روسیه ـ ژاپن
5
آلمان ـ سوئد

6
كشورهای اروپایی 7
فرانسه 8
ایتالیا 9
آمریكا 10
فرانسه 11
فرانسه ـ ایتالیا ـ ایرلند 12
دوبی 13
ایتالیا 14

فرانسه 15
آمریكا 16
انگلستان 17
آمریكا 18
كانادا 19
انگلستان 20

ایتالیا 21
ایتالیا 22
ایتالیا 23
ــــــــ 24
امریكا 25
كانادا 26
فرانسه 27
كانادا 28
كانادا 29

جدول مربوط به دلیل علاقه دانش آموزان
جوابها كد
ج ـ د 1
ج 2
ج 3
ج 4
ج 5
ب ـ ج 6
الف ـ ج 7
الف ـ ب ـ ج 8
الف ـ ب ـ ج ـ د 9

الف ـ‌ب ـ ج ـ د 10
د ـ ج 11
د 12
الف 13
د 14
الف ـ د 15
الف ـ ب ـ ج ـ د 16
ب ـ د 17
الف ـ ب ـ‌ج ـ د 18
ج 19
الف ـ ب ـ ج 20
د 21

د ـ نوع صحبت كردن 22
ب ـ‌د 23
فرهنگ ـ ج 24
ج 25
الف ـ ب ـ ج ـ‌د 26
الف ـ‌ج 27
ب ـ ج 28
ج 29

(6) جدول مربوط به تاثیر این سفر بر روی آینده دانش آموزان

تاثیر سفر كد نمونه
مثبت 1
علمی 2
علمی ـ مثبت ـ شغل 3
مثبت 4
علمی ـ شغل ـ امكانات 5
نامشخص 6
علمی ـ مثبت 8
مثبت 9
علمی ـ مثبت 10
نامشخص 11
علمی ـ فرهنگ 12
نا مشخص 13

نا مشخص 14
توریستی ـ فرهنگ 15
امكانات 16
علمی 17
امكانات رفاهی 18
علمی 19
تحصیل ـ امكانات ـ شغل 20
مثبت 21
زبان ـ فرهنگ 22
شغل ـ تحصیل 23
نامشخص 24

علمی ـ امكانات رفاهی 25
علمی 26
شغل ـ علمی ـ مثبت 27
شغل ـ پیشرفت علمی ـ درآمد 28
مثبت 29

ارزیابی مشكلات
ـ محدودیت زمان
ـ به دلیل كیفی بودن نوع متغیر نتوانستیم برخی از نمودارها ( مانند نمودار جعله ای ) را رسم كنیم.
نتایج

نتایج زیر از بررسی این نمونه بدست آمد:
1) از میان دانش آموزانی كه به عنوان نمونه انتخاب شده بودند %52 آنها به كشورهای اروپایی %41 به كشورهای آمریكایی، %7 به كشورهای آسیایی علاقه مند بودند، پس می توان دریافت كه اكثر دانش آموزان به قاره اروپا كه بیشتر كشورهای صنعتی و پیشرفته جهان در آنجا واقع است علاقه دارند.
2) از بررسی انجام شده دریافتیم كه جاذبه های كشور موردنظر كه باعث علاقه دانش آموزان به آنجا گردید در %35 تسهیلات كاری و تحصیلات دانشگاهی %25 دیدنیهای توریستی %25 امكانات رفاهی آن كشور %18 تكنولوژی و صنعتی بودن آن كشور و %2 فرهنگ آن كشور بوده است.
3) از میان اعضای نمونه علاقه 7%93 منجر به رفتن آنها می شود ولی %7 از محصلین چنین تمایلی ندارند.

4) همچنین خانواده %81 از دانش آموزان با تصمیم آنها ( رفتن به كشور مورد نظر ) موافق و %16 خانواده ها مخالف بودند . %3 نیز عقیده ای در این مورد نداشت.
5) %88 از اعضای این نمونه در نظر داشتند با استفاده از بورسیه به كشور مورد علاقه شان بروند. اما بقیه دانش آموزان چنین تصمیمی نداشتند ( %19 مایل به استفاده از بورسیه نبودند )
6) بدیهی است كه سفر یا مهاجرت به كشور خارجی مورد علاقه دانش آموزان اثراتی در آینده آنان می گذارد كه با توجه به بررسی هایی كه در این مورد انجام شد از كل موارد : %33 به پیشرفت علمی ، %13 به امكانات رفاهی و شغلی ، %10 به آشنایی با فرهنگ و زبان آن كشورها ، %2 به كسب درآمد بهتر و بیشتر اختصاص یافت.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید