مجموعه 550 تست از دروس رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابدرای سابق)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 مجموعه 550 تست از دروس رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابدرای سابق) دارای 122 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف مجموعه 550 تست از دروس رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابدرای سابق)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي مجموعه 550 تست از دروس رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابدرای سابق)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مجموعه 550 تست از دروس رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابدرای سابق) :

مجموعه550 تست از دروس رشته علم اطلاعات و دانش شناسی(کتابدرای سابق)

توضیحات محصول :مجموعه تست آزمون کارشناسی ارشد دروس رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابدرای سابق) ویژه کنکور سال 95 – به همراه پاسخنامه تشریحی

مجموعه تست
1- کدامیک از موارد زیر جزء کارکردهای اصلی یک کتابخانه ، مرکز اطلاع رسانی و یا آرشیو نیست ؟
1) جمع آوری منابع یا مجموعه سازی 2) حفاظت و نگهداری منابع
3) سازماندهی منابع 4) آموزش و تدریس کتابداری
2- کارکردی که در آن با استفاده از روشهای مختلف اعم از خرید،اهداء،مبادله و غیره سـعی مـی شـود تـا
مجموعهای کامل از منابع اطلاعاتی تهیه شود چه نام دارد ؟
1) حفاظت و نگهداری منابع 2) سازماندهی
3) مجموعه سازی 4) مجموعه 550 تست از دروس رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابدرای سابق)
فهرست نویسی
3- کارکردی که پس از مجموعه سازی منابع کتاب لازم است تا از این منابع به نحو مطلوبی محافظـت شـود
چه نامیده می شود ؟
1) جمع آوری منابع 2) حفاظت و نگهداری منابع
3) سازماندهی منابع 4) مجموعه 550 تست از دروس رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابدرای سابق)
فهرست نویسی
4- عملیاتی که در آن مجموعه ها به صورتی تنظیم می شود که بتوان با سرعت و دقت کـافی بـه هریـک از
منابع اطلاعاتی موجود دست یافت چه نامیده می شود ؟
1) سازماندهی 2) حفاظت و نگهداری
3) جمع آوری منابع 4) مجموعه سازی
5- …………..عبارت است از تهیه شناسنامه ای برای هریک از منابع کتابخانه بویژه کتابها که بتـوان از طریـق
آن به راحتی و با دقت به یک کتاب یا منبع خاص در کتابخانه دسترسی یافت.
1) سازماندهی 2) مجموعه سازی
3) مجموعه 550 تست از دروس رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابدرای سابق)
فهرست نویسی 4) حفاظت و نگهداری
6- در مجموعه 550 تست از دروس رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابدرای سابق)
فهرست نویسی توصیفی به کدام بخش از کتاب توجه می شود ؟
1) محتوی کتاب 2) موضوع کتاب 3) ویژگی های ظاهری 4) هیچ کدام مجموعه تست «7»

7- در مجموعه 550 تست از دروس رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابدرای سابق)
فهرست نویسی تحلیلی کدام بخش از کتاب مورد بررسی قرار می گیرد ؟
1) مشخصات فیزیکی 2) محتوی کتاب
3) مشخصات ظاهری 4) هر سه گزینه
8- بررسی عنوان ، مؤلف،مترجم،ناشر،تاریخ و محل نشر در کدامیک از مراحل زیر انجام می شود؟
1) مجموعه 550 تست از دروس رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابدرای سابق)
فهرست نویسی تحلیلی 2) مجموعه 550 تست از دروس رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابدرای سابق)
فهرست نویسی توصیفی
3) رده بندی 4) سازماندهی
9- مــــرحله ای که در آن عناصر فیزیکی وموضوعی ارائه شده در بخـش هـای توصـیفی و تحلیلـی بـه
کدهای عددی یا حرفی تبدیل می شودکدام است ؟
1) مجموعه 550 تست از دروس رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابدرای سابق)
فهرست نویسی توصیفی 2) مجموعه 550 تست از دروس رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابدرای سابق)
فهرست نویسی تحلیلی
3) مجموعه سازی 4) رده بندی
10- معروفترین رده بندی دنیا کدام است ؟
LC (2 دیویی (1
3) رده بندی کنگره آمریکا 4)گزینه ی «2» و«3»
پاسخنامه
1-گزینه ی«4»
بطور کلی هر کتابخانه ، مرکز اطلاع رسانی و آرشیو پنج عملکرد اصلی دارد:
1) جمع آوری منابع یا مجموعه سازی
2) حفاظت و نگهداری منابع
3) سازماندهی منابع
4) اشاعه اطلاعات
2- گزینه ی«3»
جمع آوری منابع یا مجموعه سازی فعالیتی است که در آن با روشهای مختلف اعم از خرید ، اهداء ، مبادله و غیره سـعی
می شود تا مجموعه ای کامل از منابع اطلاعاتی تهیه گردد.
3- گزینه ی«2»
پس از مجموعه سازی منابع کتابخانه لازم است تا از این منابع به نحو مطلوبی محافظت شود تا سـالیان دراز در خـدمت
جامعه استفاده کننده باشد که بر اساس نوع کتابخانه ممکن است منابع مختلفی در آن نگهداری شود مثل نسخ خطـی ،
کتابهای چاپی معمولی و انواع منابع دیداری و شنیداری.
4- گزینه ی«1»
پس از مجموعه سازی و حفظ و نگهداری فیزیکی منابع،لازم است تا این مجموعه به صـورتی تنظـیم و مرتـب شـود کـه
بتوان با سرعت و دقت کافی به هر یک از منابع اطلاعاتی موجود در مجموعه دسترسی پیدا کرد کـه سـازماندهی نامیـده
می شود.
5- گزینه ی«3»
مجموعه 550 تست از دروس رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابدرای سابق)
فهرست نویسی عبارتست از تهیه شناسنامه ای برای هر یک از منابع کتابخانه بویژه کتابها.
6- گزینه ی«2»
در این مرحله با استفاده از آخرین قواعد و استانداردهای بین المللی ویژگی های ظاهری و فیزیکی کتـاب یـا هـر منبـع
دیگری در برگه یا شناسنامه کتاب ارائه می شود که مهمترین آنها عبارتند از عنوان،مترجم،ناشر،تاریخ،محل نشر و تعـداد
صفحات.
7- گزینه ی«2»
پس از ارائه مشخصات فیزیکی و ظاهری کتاب در بخش مجموعه 550 تست از دروس رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابدرای سابق)
فهرست نویسی توصیفی ، کتاب را باید از نظر محتوی و موضوع
مورد بررسی قرار داد که مربوط به مجموعه 550 تست از دروس رشته علم اطلاعات و دانش شناسی (کتابدرای سابق)
فهرست نویسی تحلیلی می شود.
8- گزینه ی«2»
رجوع شود به پاسخ تشریحی سوال ,6
9- گزینه ی«4»
در کتابخانه بوسیله رده بندی ،کدها یا شماره ها به عطف کتاب چسبانده می شود تا کتابدار براحتی بتواند کتاب را پیدا
کند.
10- گزینه ی«4»
معروفترین رده بندی ، مربوط به کتابخانه کنگره آمریکاست که بطور خلاصه LC نام دارد.

نوع فایل: Pdf
سایز: 1.94Mb
تعداد صفحه:122

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق تاریخچه ی کتابهای درسی در ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق تاریخچه ی کتابهای درسی در ایران دارای 133 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق تاریخچه ی کتابهای درسی در ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق تاریخچه ی کتابهای درسی در ایران

تاریخچه ی کتاب های درسی در ایران
تاسیس دارالفنون
برخی از آموزگاران دارالفنون
کتابهای درسی مدارس جدید تا سال
کتاب های وزارتی
آزادی تالیف کتاب های درسی
تاسیس سازمان کتاب های درسی ایران
تغییر نظام آموزش و پرورش و کتاب درسی
سازمان پژوهشی و نوسازی آموزشی
کتاب های درسی بزرگسالان
اینترنت جای کتاب را دردانشگاه ها می گیرد!
ویژگی آموزش و پرورش کارا و ثمر بخش
مقدمه
نگاهی اجمالی به پدیده برنامه ریزی آموزشی
گستره ی آموزش و پرورش نوین
آموزش و پرورش کارآ و اثربخش در آینه ی تجارب سایر کشورها
تمرکز زدایی
آشنایی مختصر با رشته حقوق
معرفی رشته حقوق (کارشناسی علوم انسانی)
توانایی های لازم رشته حقوق
موقعیت شغلی و درآمد رشته حقوق در ایران
درس ها و واحدهای رشته حقوق
دروس اصلی و تخصصی
وضعیت انتشار نشریات حقوقی در دانشگاه ها
کاغذ
ریشه لغوی
دید کلی
تاریخچه
سیر تحولی رشد
مواد اولیه تهیه کاغذ
مراحل تهیه کاغذ
خشک کردن خمیر کاغذ
انواع کاغذ و مقوای مصرفی درچاپ
ویژگی‌ها‌ و‌اجزای ‌ تشکیل‌ دهنده‌ کاغذ
مواد اولیه مصرفی در فرآیندچاپ‌
کاغذ به عنوان یک رکن مهم‌ در فرایند چاپ
1)آناتومی ومورفولوژی
(2 شیمیایی
3 )مکانیکی
ویژگی‌های مختلف انواع کاغذ و مقوا
تاریخچه ی فناوری صنعت چاپ
چاپ:تاریخچه و روش ها
انواع چاپ
فونت چیست؟
سایز چگونه محاسبه می گردد؟
اولین فونت فارسی؟
حروفچینی فارسی با کامپیوتر چگونه آغاز شد؟
اولین نرم افزار حروفچینی چه بود؟
اولین کامپیوتری که روی آن حروفچینی فارسی انجام شد چه بود؟
نرم افزار نقش
نرم افزار پیشکار
(MLS) نرم افزار ام ال اس
نرم افزار زرنگار
اولین ویندوز فارسی را چه کسی ساخت؟
WORD فارسی
ویندوز 90 فارسی
Xp بر روی ویندوز 2000و farsi fon
نرم افزارهای فعلی باقابلیت حروفچینی فارسی
دالنود فونت فارسی
مشکلات لیتوگرافی ها
مشکلات حروفچین ها
صفحه آرایی کتاب
چطور کتاب کمک آموزشی تهیه کنیم؟
قبل از خرید کتاب
هنگام خرید کتاب
عوامل پیدایش نظام آموزش از راه دور در کشورهای مختلف
ضرورت های روی آوری به انواع شیوه های آموزش از راه دور در نظام های آموزشی جهان
ویژگی های آموزش از راه دور
ضرورت های رویکرد تلفیقی و روشهای آموزشی
عوامل ایجابی آموزش از راه دور ایران
ترکیب اعضای شورای موسسه آموزش از راه دور
خط مشی ها
انواع آموزش از راه دور
دانشگاه پیام نور
رتبه دانشگاه در ایران
نحوه تشکیل کلاسهای دانشگاه
کلاسهای حضوری
دانشجویان
دانشجویان رسمی
دانشجویان فراگیر
نتیجه
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق تاریخچه ی کتابهای درسی در ایران

– 1353  آرین پور. یحیی . از صبا تا نیما. تهران . انتشارات حبیبی

– 1380آدمیت.فریدون.امیرکبیر و ایران .تهران.انتشارات خوارزمی

– 1363اعتماد السلطنه.محمد حسن خان.الماتر و الاتار . به کوشش ایرج افشار.تهران اساطیر

 1376 -.سلطانی فر.صدیقه و همکاران.فهرست کتاب های درسی چاپ سنگی موجود در کتاب خانه ملی جمهوری اسلامی ایران . تهران

– .1342صدیق.دکتر عیسی.تاریخ فرهنگ ایران.تهران.سازمان تربیت معلم و تحقیقات تربیتی

– 1354یادگار عمر.تهران امیر کبیر

.1355 -قاسمی پویا.دکتر اقبال.مدارس جدید در دوره قاجار.تهران مرکز نشر دانشگاهی

– 1370محبوبی اردکانی.حسین.تاریخ موسسات جدید در ایران.دانشگاه تهران

– موسوی گرمارودی.افسانه.مدرسه دارالفنون.به همت انجمن ترویج علم ایران .سازمان میراث فرهنگی کشور.خرداد

– خبر گزاری ایران

– سروش ایراندوست

– شرکت فرهنگ سازان

– همشهری – بهارک طالب لو

– مفید رایانه – انتشارات مفید

– عصمت الله احراری

– 1376علی قاسمیلن-کاغذ سازی – انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

–  1385الیاف شناسی کاغذ و کاغذ شناسی – انتشارات مرکز آموزش علمی – کاربردی فرهنگ و هنر – واحد 5 تهران

– سید احمد میر شکرایی 1381 – فرهنگ اصطلاحات فناوری خمیر و کاغذ

تاریخچه ی کتاب های درسی در ایران

(از آغاز تا انقلاب  بهمن)

نزدیک به دو سده ی پیش، پس از شکست ایران در جنگ با روسیه و از دست رفتن بخش هایی از سرزمین های ایران و بستن دو عهدنامه ی ننگین گلستان و ترکمانچای، ایرانیانی که گذشته ی پرافتخار این سرزمین را می شناختند و به آینده ی آن امید داشتند، پرسش های جدی ای را مطرح ساختند، از آن جمله بودند: چه گونه می توانیم نیرومند شویم و شکست و عقب ماندگی خود را جبران کنیم؟

اندیشمندان و اصلاح طلبان جامعه، وجود نظم و قانون و داشتن دانش و فناوری های جدید را عامل پیشرفت تشخیص دادند و چاره ی کار را در دست یافتن به آن ها از راه تاسیس مراکز علمی و فنی، استخدام آموزگاران و مشاوران خارجی،‌ فرستادن دانش جو به خارج از کشور، انتشار روزنامه، ترجمه و تالیف کتاب های علمی و فنی و برقراری ارتباط با کشورهای پیشرفته یافتند و برای عملی کردن این کارها به دنبال فرصت بودند

تاسیس دارالفنون

با روی کار آمدن میرزا تقی خان امیرکبیر در دوران حکومت ناصر الدین شاه (1264 ق) کارهای اصلاحی همه جانبه ای در کشور آغاز شد که تاسیس مدرسه ی دارالفنون و آغاز آموزش علوم و فنون جدید در ایران یکی از آن ها بود. دارالفنون به ساختمان، آموزگار، برنامه، کتاب درسی، وسایل کار و بودجه نیاز داشت که آن ها را امیرکبیر برنامه ریزی کرد. وی زمین ساختمان مدرسه را نزدیک کاخ های سلطنتی و در مجاورت میدان توپخانه از هر جای دیگری مناسب تر تشخیص داد و پس از موافقت شاه، از میرزا رضاخان مهندس تبریزی (1) خواست نقشه ی ساختمان را تهیه کند. میرزا رضاخان نقشه ی عمارت را شبیه سربازخانه ای که در انگلیس دیده بود ترسیم و آماده کرد. معمار ساختمان، استاد محمد تقی معمارباشی جد مادری کامران میرزا پسر ناصرالدین شاه بود که طی دو سال (از 136 تا 1368 ق) ساختمان مدرسه را به پایان رساند

امیرکبیر به پیشرفت کار ساختمان مدرسه و آغاز به کار آن بسیار علاقه مند بود. به طوری که هر گاه فرصتی می یافت به سرکشی ساختمان و کار بنایان می پرداخت. هم زمان با آغاز کار ساختمان مدرسه، امیر کبیر از داود خان، که زبان فرانسه می دانست، درخواست کرد که به اتریش برود و شش آموزگار دانا و ماهر اتریشی (2) را برای شش سال استخدام کند و حقوق هر کدام را با هزینه ی رفت و آمد سالانه، حداکثر چهار هزار و چهارصدتومان مشخص کرد. داودخان، مترجم اول دولت ایران، پس از سفر به اتریش، هفت آموزگار، استخدام کرد و به ایران فرستاد. پنج نفر از استادان درست دو روز پس از برکناری امیرکبیر از صدارت به تهران رسیدند و استقبال شایسته ای از آنان نشد. این استادان، رشته های پیاده نظام، توپخانه، مهندسی، پزشکی و جراحی، داروسازی و معدن را دایر کردند (3). در آن زمان کسانی که می توانستند در کلاس درس این استادان آموزش لازم را دریافت کنند، وجود نداشت. نزدیک به 150 جوان بین چهارده تا شانزده ساله که توانایی خواندن و نوشتن داشتند و اغلب از خانواده های اعیان و شاه زادگان بودند، برای آموزش در دارالفنون برگزیده شدند. البته این گروه آمادگی یادگیری نداشت و استادان هم به زبان خارجی (اغلب به فرانسه) تدریس می کردند و مترجمان به طور هم زمان مطالب آنان را ترجمه می کردند. این کار با مشکلات و مسایل فراوانی همراه بود. با وجود این، استادان خارجی مردان تجربه و عمل بودند و آموزش های آنان نیز عملی و تجربی بود

نخستین کتاب های درسی را، پس از چند سال که استادان خارجی در کلاس ها به طور عملی تدریس کرده بودند، مترجمان آنان با استفاده از یادداشت هایی که خود آماده ساخته بودند و یا کتاب هایی که آن استادان از خارج آورده یا در ایران نوشته بودند، فراهم آوردند. آن کتاب ها در چاپخانه ی دارالفنون (4) به صورت چاپ سنگی تهیه می شد و در دسترس دانش جویان قرار می گرفت. علاقه و پشتکار نخستین گروه آموزگاران ایرانی و خارجی دارالفنون، بسیار چشمگیر بود. آنان همه ی لوازم کار خود – اعم از کتاب، آزمایشگاه، کارگاه، عکاسخانه و چاپخانه- را خودشان تهیه می کردند و با آن که دانش جویان آنان شاه زادگان و درباریانی بودند که آمادگی و پشتکار لازم را نداشتند، باز هم توانستند دانش آموختگانی تربیت کنند که برای آنان جانشینان شایسته ای باشند

نخستین مشکلی که برای تهیه ی کتاب های درسی وجود داشت ( و در طول این 150 سال اخیر همچنان کم و بیش وجود داشته است) نداشتن اصطلاحات علمی تعریف شده ای بود که به جای واژه های خارجی به کار می رود. نداشتن کاغذ و جوهر مرغوب، نداشتن استادکار ماهر و نیز تجهیزات ناقص از دیگر مشکلاتی بود که با مدیریت و کمک علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه (5) وزیر علوم و رضاقلی هدایت (6) ناظم و سرپرست مدرسه برطرف شد. گفتنی است که نخستین مدیران دارالفنون از دانشمند ترین و آگاه ترین اشخاص عصر خود بودند و همین مدیریت آگاهانه سبب شد که استادان خارجی هر سال یک کتاب بنویسند و مترجمان ایران آن ها را به فارسی برگردانند. چند نمونه از نخستین کتاب هایی که در دارالفنون تدریس می شد عبارتند از

1- میزان الحساب، تالیف موسیو کریشیش، ترجمه ی محمد زکی میرزا مازندرانی، تهران
دارالفنون 1274 ق

2- فیزیک، کریشش نمساوی؛ ترجمه ی میرزا زکی مازندرانی. تهران : دارالفنون 1274 ق

3- کتاب تشریح بدن الانسان ، پولاک، تهران : 1270ق ،

4- کتاب جبر و مقابله، مؤلف بهلر فرانسوی، ترجمه ی عبدالرسول خان مهندس اصفهانی، به کوشش رضاقلی هدایت، ناظم مدرسه دارالفنون،

5- زبده الابدان، جان . ال. شلیمر فلمنکی به دستیاری محمد تقی بن محمد هاشم انصاری طبیب کاشانی ، 1279 ق

6- زبده الحکمه ، پولاک نمساوی؛ گردآوری میرزا علی نقی آقا محمد اسماعیل، تهران، 1272ق

7- جراحی : مشتمل بر دو جلد و یک رساله در کحالی ، پولاک نمساوی، تهران، 1273ق، ج 3 در یک مجلد

هوشنگ شریف زاده، که از شیفتگان و آگاهان نسبت به علم و آموزش در ایران بود، بعدها به تصحیح این کتاب همت گماشت و با همکاری خانم مهرناز طلوع شمس این کتاب را با اضافاتی برای چاپ دوباره به مرکز نشر دانشگاهی سپرد

برخی از آموزگاران دارالفنون

مهدی قلی خان هدایت (مخبر السلطنه) می نویسد: «در دوره ی اول دارالفنون معلمینی بوده اند که از همه، آثار [ جدیت] باقی است و بعدها آن دلسوزی را در کنار نداشتند. کریشش معلم توپخانه و ریاضی بوده، میرزا زکی پسر حاجی میرزا آقای مازندرانی که به پاریس رفته بوده و فرانسه می دانست مترجم او بوده است. دکتر پولاک معلم طب و جراحی به مترجمی محمد حسین خان قاجار، چون کلوکه ( cloquet ) فرانسوی فوت می کند، حکیم باشی مترجم مخصوص می شود. شلیمر نمساوی به جای او به تدریس طب می پردازد. این شلیمر قرابادینی [ کتاب داروشناسی ] در طب و نباتات نوشته است که چاپ شده. مترجم به فرانسه، انگلیسی و آلمانی در اول کتاب، اسامی فارسی و عربی را مرادف کرده است و حواله به صفحات کتاب داده است. الحق نسخه ای پر ارزش است و جا دارد که تجدید چاپ شود» (9) . این شلیمر سعی می کرده است بلور بسازد و نمی شده است گفتند

ای شلیمر یک زمان در کار خود اندیشه کن / گر نمی گردد بلور این کوزه آن را شیشه کن

همین نویسنده درباره ی سال ها بعد که تعداد مدارس زیاد می شود و دیگر از استادان خارجی اثری نیست می نویسد : « برنامه مدارس ما صحیح نیست. هنوز یک مدرسه با تمام ملزومات نداریم و مدرسه زیاد می کنیم و افاده چی ناقص می سازیم . از هر طبقه در مدارس قبول می کنیم و یک رقم تدریس، ادارات ما روز به روز پر می شود از اجزایی که طرف حاجت نیستند. چند سال است که مدرسه فلاحت داریم، یک نفر که به حقیقت فلاحت بداند تربیت نشده است. اگر هم ندرتن یکی چیزی آموخته است به آبادی ملک پدرش نپرداخته … ممالک مترقی برای هر حرفه، نجاری، آهنگری، خانه داری، آشپزی، خیاطی و غیره مدرسه دارند. مدرسه باید کارآگاهان سر به زیر بسازند نه مفسدان سر به هوا… این را هم بگویم عالم به هر فنی بیش از حاجت، وجود معطله خواهد بود» (10)

 

کتابهای درسی مدارس جدید تا سال

نخستین دبستان به سبک جدید 37 سال و نخستین دبیرستان 47 سال پس از تاسیس دارالفنون که یک مرکز آموزش عالی بود، در ایران تاسیس شد. یعنی دارالفنون هنگام تاسیس، پیش نیازهای خود را نداشته و از این رو انتظاری که از آن می رفت حاصل نشد. میرزا حسن رشدیه (11) پس از این که مدرسه ای را در ایروان تاسیس کرد و مورد توجه ایرانیان قرار گرفت، تشویق شد تا مدرسه ای در تبریز بگشاید. گرچه این مدرسه مورد استقبال مردم قرار گرفت، چندین بار بسته و رشدیه متواری شد. اما هر بار عشق به آموزش و پرورش کودکان ایرانی او را به تحمل سختی ها وادار کرد، به طوری که نام او زینت بخش تاریخ آموزش و پرورش کشور شد. آن مدرسه علاوه بر تدریس کودکان به مردان بی سواد 25 تا 40 ساله هم آموزش می داد، به طوری که آنان طی 90 ساعت تدریس، خواندن و نوشتن را فرا
می گرفتند. چندی بعد رشدیه به تهران رفت و کار خود را دنبال کرد

میرزا حسن رشدیه نخستین مولف کتاب های درسی دبستان در ایران است. از او 27 کتاب چاپ شده موجود است که برخی از آن ها عبارتند از

1- بدایه التعلیم، این کتاب را برای نواموزان سال اول دبستان در سه جلد نوشته است. جلد اول برای دو ماه اول، جلد دوم و سوم برای پنج ماه آخر

2- نهایه التعلیم ، جلد اول درس فارسی و جلد دوم شامل مطالب علمی

3- کفایه التعلیم ، برای آموزش املای فارسی

4- هدایه التعلیم ، برای تربیت معلم

5- اخلاق ، برای شش کلاس دبستان

رشدیه این کتاب ها را به خرج خود چاپ می کرد و در اختیار دانش آموزان قرار می داد. جالب است بدانیم که رشدیه برای اداره ی مدرسه، نظام نامه ای نوشته که دارای چهل و یک فصل است و هر فصل ویژه ی یک موضوع است. مثلن در تکالیف مدیران دبستان ها می نویسد«

– مدیر مدرسه در قبول متعلم اگر فقط شهریه را منظور بدارد بسی ظلم کرده است

– مدیر مدرسه باید شهریه را محض استقلال تعلیم و تربیت اخذ نماید، زیرا که مطالبات اجرت برای تعلیم حرام است

– مدیر مدرسه اگر نتواند از حالات دروس عموم متعلمین مستحضر شود، مدرسه را تعطیل نماید که وبالش تخفیف یابد

در سال های بعد مدارس ویژه ای در تهران و شهرستان ها دایر شد و کتاب های درسی را مؤسسان، مدیران و آکوزگاران این مدارس تالیف و منتشر کردند (13) . نمونه ی کتاب هایی که در دوره ی دبستان تدریس می شد عبارتند از

کتاب علمی در اخلاق و اصول و فروع دین از میرزا یحیی دولت آبادی

تعلیم ا لاطفال در ا لفبا و قرا ئت فارسی از میرزا محمود خان مفتاح ا لملک

شجره طیبه در اخلاق و اصول و فروع دین از میرزا یحیی دولت آبادی

تاریخ مختصر ایران از محمد علی فروغی ذکا ءالملک

جغرافیا از میرزا رضا خان مهندس الملک

کتاب هایی که برای دوره ی دبستان نوشته می شد بر اساس سلیقه و تجارب نویسنده بود و هدف و برنامه، همان اندیشه های نویسنده بود که اغلب با شرایط سنی کودکان و مسایل یادگیری آنان مطابقت نداشت

نخستین دبیرستان در ایران (14) در سال 1314 ق / 1275 ش به نام “مدرسه علمیه” تاسیس شد. در این مدرسه علاوه بر درس های ادبی، درس های فیزیک و شیمی و ریاضی و طبیعی نیز تدریس می شد. اما این درس ها کتاب و برنامه ی منظمی نداشتند. دبیران نیز برای تدریس، آموزش ویژه ندیده بودند. اغلب این دبیران از کتاب ها و جزوه هایی که خود در دارالفنون داشتند در کلاس درس جزوه می گفتند و بچه ها می نوشتند. به این ترتیب، جزوه نویسی مهم ترین فعالیت آموزشی بود. یکی از محصلین خوب دارالفنون علی خان مهندس (15)، پسر قاسم است. او پس از گذراندن دوره ی تحصیلات خود در دارالفنون به فرانسه اعزام شد و در آن جا دوره ی توپخانه را گذراند. پس از بازگشت به ایران به آموزگاری توپخانه دارالفنون برگزیده شد و در این مدت چند کتاب تالیف کرد. یکی از این کتاب ها که در دارالفنون مدت ها تدریس می شد کتاب “حکمت طبیعی، اصول علم فیزیک” بود. موضوع این کتاب، مکانیک جامدها ، مکانیک سازه ها، گرما، الکتریسیته و مغناطیس بود. نخستین چاپ این کتاب در سال 1295 هجری قمری برابر با 1256 شمسی بود (16)

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تجربیات تدریس هنر، مشكلات و راهكارها

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تجربیات تدریس هنر، مشكلات و راهكارها دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تجربیات تدریس هنر، مشكلات و راهكارها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تجربیات تدریس هنر، مشكلات و راهكارها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تجربیات تدریس هنر، مشكلات و راهكارها :

مقدمه: 3

تعریف هنر از دیدگاه های مختلف 5

نقش و اهمیت هنر در زندگی: 5

اهداف هنر در مدارس 6

مشکلات و راهکارهای درس هنر 6

برخی ایرادات مربوط به درس و کتاب هنر در مدارس 11

نگاهی به جایگاه آموزش درس هنر در دوره ی آموزش عمومی 18

برخی از مشکلات تدریس هنر در مدارس 20

عواملی که سبب ایجاد انگیزه می شوند؟ 23

نتیجه گیری 30

منابع 31

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پروژه چاپ و نشر از ابتدا تا کنون

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروژه چاپ و نشر از ابتدا تا کنون دارای 203 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروژه چاپ و نشر از ابتدا تا کنون  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پروژه چاپ و نشر از ابتدا تا کنون،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پروژه چاپ و نشر از ابتدا تا کنون :

مقدمه:

در سراسر تاریخ افراد بشر همواره درپی بهبود توانایی خویش برای دریافت و جذب اطلاعات درباره محیط پیرامون خود و افزایش سرعت، وضوح و تنوع در انتقال مربوط به خود بوده‌اند . آنان كار برقراری ارتباط را با استفاده از اشارات سر ودست و علایم صوتی آغاز كردند. و برای انتقال پیام‌های خود به توسعه و تكمیل یك رشته ابزار غیر لفظی پرداختند : موسیقی ، رقص ، طبل ، آتش‌های نشانه ، نقاشی و دیگر نماد‌های ترسیمی مانند پیكتوگرام[1] از این دسته‌اند. در پی پیكتوگرام ، ایدئوگرام [2] كه اهمیت ویژه‌ای داشت ، زیرا به بیان موضوعی یا اندیشه انتزاعی كمك می‌كرد. اما آنچه به نوع بشر در دنیای حیوانی ، یك موقعیت ممتاز بخشید تكامل زبان بود. كه به ارتباط انسانی ، رسایی و دقت بخشید. تمام این ابزارهای ارتباط كه هم زمان از آنها استفاده می‌شد، درفرآیند تشكل افراد به صورت جامعه و برای بقاء آنان ابزاری ضروری بود.

خط، دومین پیشرفت و دستاورد عمده بشری، به كلام ، دوام و بقاء و به جوامع استمرار بخشید. خط یا نوشتن ، كه همانا استفاده از نشانه‌های نموداری برای توصیف منظم زبان گفتاری است، به نظر برخی صاحب نظران موثرترین رویداد در سراسر تاریخ فرهنگی و یكی از بزرگترین

دستاوردها در تاریخ تمدن است


1- اپیتوگرام (PICTOGRAM) رسم یا نقاشی روی سنگ یا دیوار مربوط به دوران باستان یا پیش از تاریخ است.

2- ایدئوگرام (IDEOGRAM) یك تصویر یانماد كه نمودار یك چیز یا یك فكر است.

پروژه چاپ و نشر از ابتدا تا کنون
فهرست مطالب

مقدمه:

اهمیت تحقیق:

تعریف

چاپ چیست؟

فصل دوم( مطالعات نظری )

از نخستین انقلاب فرهنگی تا انقلاب اطلاعاتی و ارتباطی

از عصر خط تا عصر چاپ

از عصر چاپ تا عصر اطلاعات و ارتباطات

نشر كتاب

ناشــر

گستره نشر

عاملهای مؤثر در نشر

صنعت نشر كتاب

انواع ناشران

ناشران مبتكر و ناشران منتظر

ناشران مخاطب‌گرا

ناشران عمومی و تخصصی

ناشران با آثار باارزش و كم ارزش

ناشران انتفاعی و غیرانتفاعی

ناشران آزاد / تجارتی

ناشران دولتی و وابسته به دولت

ناشران متون درسی

ناشران دانشگاهی

ناشران آثار تجدید چاپی (بازچاپ)

ناشران همكار

تاریخچه نشر كتاب

پیشنه نشر

نشر در اواخر سده‌های پانزدهم تا هجدهم

نشر در سده نوزدهم

نشر در سده بیستم

چاپ و حروفنگاری (حروفچینی)

چاپ چیست؟

مراحل چاپ

تحویل گرفتن خبر؛

حروفچینی / حروفنگاری

بخش ششم

شیوه‌های چـاپ

چاپ برجسته

چـاپ گـود

چـاپ مسطح

چـاپ استنسیلی

چاپ از راه عكاسی

چاپ همزمان

بخش هفتم

الكترونیك و چاپ و نشر

نشر الكترونیكی

خودًناشری [1]

الكترونیك در نشر

نرم‌افزار نشر

آینده نشر الكترونیك

بخش هشتـم

سیراجمالی و تحول چاپ

تاریخچه تحول چاپ در ایران

بخش نهــم

كاغذ و مـركب

كــاغــذ

مـركب

بخش دهم

صـحافی

تاریخچه صحافی

مراحل صحافی

بخش یازدهم

حـق مؤلـف

مبنای حقوقی حق مؤلف

حق مؤلف در ایران

حق مؤلف در عرصه بین‌المللی و جهانی

دلایل مخالفان و موافقان پیوستن به معاهده‌های جهانی حق مؤلف

به معاهده‌های جهانی باید پیوست یا نه ؟

یادداشت حق مؤلف

بخش دوازدهم

صنعت چاپ در مطبوعات

انواع چاپ

چاپ برجسته

چاپ فرورفته یا گود یا هلیوگراور

چاپ همسطح یا مسطح یا پلانوگرافی

حروف و مقیاس در حروفچینی

صحــافی

فصــل سوم

جمع بندی و نتیجه‌گیری :

مشكلات و موانع تحقیق:

منابع و مآخذ:


[1] – self-publishing

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید