کتاب زیست شناسی محیطی رشته زمین شناسی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 کتاب زیست شناسی محیطی رشته زمین شناسی دارای 588 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف کتاب زیست شناسی محیطی رشته زمین شناسی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي کتاب زیست شناسی محیطی رشته زمین شناسی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کتاب زیست شناسی محیطی رشته زمین شناسی :

کتاب زیست شناسی محیطی رشته زمین شناسی

کتاب آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی زمین شناسی ویژه کنکور سال 95 – به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فصل اول:مفهوم زمین شناسی زیست محیطی

مقدمه

زمین شناسی زیست محیطی به عبارتی رابط بین انسان و زمین، چگونگی تأثیر فرایندهای زمینی بر روی انسـان و نیـز

آثار فعالیتهای انسان را بر روی زمین بررسی می کند. فرایندهای زمین شناسی، به طور روزمره هر نوع زیستی را تحت

تأثیر قرار می دهد. بعضی از این فرایندها نظیر زمین لرزه، لغزش زمین و وقوع سیل آشـکار و بـارز اسـت، در حـالی کـه

بعضی دیگر آنچنان محسوس نیستند. فرایندهای نامحسوس را می توان در نقش شکلگیری و تشکیل کـوههـا، تغییـرات

آب و هوا و شرایط اقلیمی یا در نقش فعالیتهای آتشفشانی در تغییرات شیمیایی اتمسفر در نظر گرفت.

وجود انسان در روی کره زمین به طور اساسی به منابع زمین نظیر آب، خاك، هوا و فلزات و کانیها و حتی انرژی حاصله

از زمین بستگی دارد. در حین بهره برداری و استفاده از این مواد، انسان به صورت بخشی از چرخ زمینشناسـی درمـی-

آید. این امر بدان معنی است که انسان موجب جابهجایی مواد، ایجاد ضایعات و تجزی چرخ بیوژئوشیمیایی طبیعی مـی

شود. بنابراین در اثر تغییراتی که انسان در سیستم طبیعی اطراف خود ایجاد میکند، تغییراتی نیـز در سیسـتم پیرامـون

وی به وجود میآید که در نهایت بر روی کیفیت زیست انسان و نیز موجودات زنده دیگر اثر میگذارد.

مطالعه و بررسی تمام این عوامل و چگونگی عملکرد سیستم زمین و نیز نحـوه اثرگـذاری آن بـر روی زیسـت، در حیطـ

زمین شناسی زیست محیطی بررسی می شود.

از دیرباز زمین شناسی تحت دو عنوان و با اهداف مختلف تقسیم بندی شده است:

1- زمین شناسی فیزیکی معمولاً به درك فرایندهایی که در روی زمین و درون آن عمل می کنند و نیز مطالعـ مـوادی

که در این فرایندها نقش دارند میپردازد. عواملی که باعث بروز فعالیت آتشفشانی، زمین لرزهها و زمین لغزش میشـوند،

از جمله این فرایندها میباشند، در حالی که مواد درگیر در حین عملکرد این فرایندها شامل خاكها، رسوبات، سنگهـا،

هوا و آب هستند.

2- زمین شناسی تاریخی که به مراحل زمانی وقوع حوادث زمین شناسی در گذشته میپردازد. این بخش در مورد زمـان

تشکیل اقیانوسها، ظهور دایناسورها، برخاستن رشته کوهها و پیدایش گیاهان مطالعه میکند.

زمین شناسی زیست محیطی شامل طیف گستردهای است که بسیاری از اهداف زمین شناسی فیزیکی و تاریخی را در بر

میگیرد. تأکید این علم بر درك فرایندهای زمینی و مواد درگیر و تأثیرات آنها بر روی زیست و محیط مـیباشـد.

نمونه سوالات تستی

1- کدام یک از فعالیت های انسانی میزان حمل مواد توسط رودخانه ها به دریاها را افزایش داده است؟

1) کشاورزی 2) ساختمان سازی

3) جاده سازی 4)معدن کاری و کشاورزی

2- چرا تغییرات سطح زمین روی قسمتهای دیگر آن نیز اثر می گذارد؟

1) زیرا زمین یک سیستم دینامیک است. 2) زیرا زمین یک سیستم همگن و بسته است.

3) زیرا در زمین مواد قابل تجدید شدن نیستند. 4) هیچ کدام

3- چرا انسان به زمین نیازمند است؟

1) زیرا انسان بر روی زمین تأثیر می گذارد.

2) زیرا انسان بر روی زمین زندگی می کند.

3) زیرا تمام مواد مورد نیاز انسان از زمین تأمین می شود.

4) هیچ کدام

4- کدام یک از ویژگیهای سیستم زمین نیست؟

1) زمین یک سیستم همگن و بسته است.

2) زمین دارای محدودیت منابع است.

3) زمین به عنوان یک سیستم طبیعی مدام در حال موازنه کردن و به تعادل رساندن خود است.

4) همه موارد از ویژگیهای آن است.

5- کدام یک از منابع زیر در طول عمر انسان تجدیدپذیرند؟

1) نفت 2) زغال سنگ 3) آبهای زیرزمینی 4) خاك

پاسخنامه سوالات تستی

1- گزینه 4 صحیح است.

2- گزینه 2 صحیح است.

3- گزینه 3 صحیح است.

4- گزینه 4 صحیح است.

5- گزینه 3 صحیح است.

نوع فایل:Pdf

سایز :12.4 MB

تعداد صفحه:588

زیست شناسی محیطی رشته زمین شناسی

کتاب آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی زمین شناسی ویژه کنکور سال 95 – به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

فصل اول:مفهوم زمین شناسی زیست محیطی

مقدمه

زمین شناسی زیست محیطی به عبارتی رابط بین انسان و زمین، چگونگی تأثیر فرایندهای زمینی بر روی انسـان و نیـز

آثار فعالیتهای انسان را بر روی زمین بررسی می کند. فرایندهای زمین شناسی، به طور روزمره هر نوع زیستی را تحت

تأثیر قرار می دهد. بعضی از این فرایندها نظیر زمین لرزه، لغزش زمین و وقوع سیل آشـکار و بـارز اسـت، در حـالی کـه

بعضی دیگر آنچنان محسوس نیستند. فرایندهای نامحسوس را می توان در نقش شکلگیری و تشکیل کـوههـا، تغییـرات

آب و هوا و شرایط اقلیمی یا در نقش فعالیتهای آتشفشانی در تغییرات شیمیایی اتمسفر در نظر گرفت.

وجود انسان در روی کره زمین به طور اساسی به منابع زمین نظیر آب، خاك، هوا و فلزات و کانیها و حتی انرژی حاصله

از زمین بستگی دارد. در حین بهره برداری و استفاده از این مواد، انسان به صورت بخشی از چرخ زمینشناسـی درمـی-

آید. این امر بدان معنی است که انسان موجب جابهجایی مواد، ایجاد ضایعات و تجزی چرخ بیوژئوشیمیایی طبیعی مـی

شود. بنابراین در اثر تغییراتی که انسان در سیستم طبیعی اطراف خود ایجاد میکند، تغییراتی نیـز در سیسـتم پیرامـون

وی به وجود میآید که در نهایت بر روی کیفیت زیست انسان و نیز موجودات زنده دیگر اثر میگذارد.

مطالعه و بررسی تمام این عوامل و چگونگی عملکرد سیستم زمین و نیز نحـوه اثرگـذاری آن بـر روی زیسـت، در حیطـ

زمین شناسی زیست محیطی بررسی می شود.

از دیرباز زمین شناسی تحت دو عنوان و با اهداف مختلف تقسیم بندی شده است:

1- زمین شناسی فیزیکی معمولاً به درك فرایندهایی که در روی زمین و درون آن عمل می کنند و نیز مطالعـ مـوادی

که در این فرایندها نقش دارند میپردازد. عواملی که باعث بروز فعالیت آتشفشانی، زمین لرزهها و زمین لغزش میشـوند،

از جمله این فرایندها میباشند، در حالی که مواد درگیر در حین عملکرد این فرایندها شامل خاكها، رسوبات، سنگهـا،

هوا و آب هستند.

2- زمین شناسی تاریخی که به مراحل زمانی وقوع حوادث زمین شناسی در گذشته میپردازد. این بخش در مورد زمـان

تشکیل اقیانوسها، ظهور دایناسورها، برخاستن رشته کوهها و پیدایش گیاهان مطالعه میکند.

زمین شناسی زیست محیطی شامل طیف گستردهای است که بسیاری از اهداف زمین شناسی فیزیکی و تاریخی را در بر

میگیرد. تأکید این علم بر درك فرایندهای زمینی و مواد درگیر و تأثیرات آنها بر روی زیست و محیط مـیباشـد.

نمونه سوالات تستی

1- کدام یک از فعالیت های انسانی میزان حمل مواد توسط رودخانه ها به دریاها را افزایش داده است؟

1) کشاورزی 2) ساختمان سازی

3) جاده سازی 4)معدن کاری و کشاورزی

2- چرا تغییرات سطح زمین روی قسمتهای دیگر آن نیز اثر می گذارد؟

1) زیرا زمین یک سیستم دینامیک است. 2) زیرا زمین یک سیستم همگن و بسته است.

3) زیرا در زمین مواد قابل تجدید شدن نیستند. 4) هیچ کدام

3- چرا انسان به زمین نیازمند است؟

1) زیرا انسان بر روی زمین تأثیر می گذارد.

2) زیرا انسان بر روی زمین زندگی می کند.

3) زیرا تمام مواد مورد نیاز انسان از زمین تأمین می شود.

4) هیچ کدام

4- کدام یک از ویژگیهای سیستم زمین نیست؟

1) زمین یک سیستم همگن و بسته است.

2) زمین دارای محدودیت منابع است.

3) زمین به عنوان یک سیستم طبیعی مدام در حال موازنه کردن و به تعادل رساندن خود است.

4) همه موارد از ویژگیهای آن است.

5- کدام یک از منابع زیر در طول عمر انسان تجدیدپذیرند؟

1) نفت 2) زغال سنگ 3) آبهای زیرزمینی 4) خاك

پاسخنامه سوالات تستی

1- گزینه 4 صحیح است.

2- گزینه 2 صحیح است.

3- گزینه 3 صحیح است.

4- گزینه 4 صحیح است.

5- گزینه 3 صحیح است.

نوع فایل:Pdf

سایز :12.4 MB

تعداد صفحه:588

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت انواع زمین شناسی و استخراج نفت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت انواع زمین شناسی و استخراج نفت دارای 84 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت انواع زمین شناسی و استخراج نفت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت انواع زمین شناسی و استخراج نفت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت انواع زمین شناسی و استخراج نفت :

پاورپوینت انواع زمین شناسی و استخراج نفت

پوسته زمین از تعدادی ورقه متحرك تشكیل شده است كه دائما در حال برخورد یا دور شدن از هم هستند. سخت كره از نه ورقه بزرگ و دوازده ورقه كوچكتر تشكیل شده است. قاره ها،‌ورقه های قاره ای را تشكیل می دهند. ورقه های اقیانوسی قسمت عمده بستر دریا را تشكیل می دهند.

تکتونیک صفحه ای

پوسته زمین از تعدادی ورقه متحرك تشكیل شده است كه دائما در حال برخورد یا دور شدن از هم هستند.

مطالعه ورقه های زمین ساختی كه زمین ساخت ورقه ای نامیده می شود،‌ به ما كمك می كند تا اشتقاق قاره ها، گسترش بستر اقیانوس، فورانهای آتشفشانی و تشكیل كوهها را توضیح دهیم.نیروهایی كه باعث حركت ورقه های زمین ساختی می شوند در اثر حركت آهسته گوشته زیرین شكل می گیرند. سنگهای گوشته در اثر حرارت بالایی كه در زیر آنهاست،‌ دائما به سمت بالا حركت می كنند و در اثر سرد شدن فرونشست می كنند. این چرخه میلیونها سال طول می كشد.
اشتقاق ورقه ها در سطح زمین طی میلیونها سال صورت گرفته است و هنوز هم ظاهر بیرونی زمین را تغییر می دهد. وقتی به نقشه دنیا نگاه كنید می بینید كه حاشیه شرقی آمریكای شمالی و جنوبی با حاشیه غربی اروپا و آفریقا منطبق می شود. طی میلیونها سال،‌این قاره ها به آهستگی از هم جدا شده اند (اشتقاق قاره ها).

‏مطالعات و پژوهش های دانشمندان زمین در قرن بیستم به نظریه ای با نام “زمین ساخت صفحه ای” منجر شد که نشان می دهد سطح خارجی سیاره ما بسیار پویاست و مدام در حال تغییر و تحول است و این تغییرات و تحولات، طی سالیان دراز سیمای زمین را دگرگون می کنند. نخستین کوشش ها برای اثبات این نظریه به سال ‏برمی گردد. زمانی که “آلفرد وگنر”، هواشناس آلمانی در کتابش با نام “منشا قاره ها و اقیانوس ها ” بر اساس دلایلی محکم، امکان تحرک پوسته زمین و تغییر موقعیت قاره ها و اقیانوس ها را عنوان کرد. وی اعتقاد داشت در آغاز، قاره ای یکپارچه وجود داشته که بعدها شروع به تقسیم شدن کرد و سرانجام قاره های کنونی پدید آمدند. وگنر، عامل اصلی این رویداد را نیروی حاصل از چرخش زمین و نیروی جزر و مد می دانست که در طولانی مدت، موجب پاره ‏پاره ‏شدن قاره ‏ها شده ‏است. پس از او، دانشمندان دیگری نیز در این زمینه تلاش هایی انجام دادند.” آرتور هولمز” در سال ‏نظریه جدیدی برای ساز و کار حرکت قاره ‏ها ارائه کرد که توجیه منطقی تری به نظر می رسید. وی اظهار داشت که قاره ها بر اثر جریان های همرفتی موجود در زیر پوسته زمین حرکت می کنند. در دهه ‏میلادی، “هری هس” زمین شناس آمریکایی از دانشگاه پرینستون که مطالعات وسیعی در مورد اقیانوس ها داشت، فرضیه گسترش بستر دریاها را مطرح کرد. هس معتقد بود بستر دریاها در امتداد شکاف هایی موسوم به پشته های میان اقیانوسی که با جریان های همرفتی زیر زمین مرتبط هستند پدید می آید. بدین صورت که با خروج مواد مذاب از درون زمین، بستر اقیانوس به طرفین رانده شده و پوسته جدیدی در محل شکاف ایجاد می شود. این فرضیه ، نقطه عطفی در تکامل علم زمین شناسی محسوب می شد.
حرکت صفحه ها نسبت به هم، در سه حالت کلی رخ می دهد.

در حالت اول ، صفحات واگرا هستند، یعنی از هم دور می شوند.

در محل فصل مشترک دو صفحه، پشته های میان اقیانوسی، شکل گرفته و پوسته اقیانوسی بین دو صفحه، گسترش پیدا می کند و رفته رفته بر وسعت دریاها و اقیانوس ها افزوده می شود. هرچه از محل این پشته ها دور شویم سن پوسته اقیانوسی بیشتر می شود. اقیانوس اطلس بهترین مثال در این خصوص است. البته در بستر دریاهای جوانی مثل دریای سرخ هم این اتفاق می افتد.

جایی كه دو ورقه از هم دور می شوند،‌سنگ داغ و مذاب (ماگمای مایع) به صورت گدازه خارج می شود و ماده جدیدی به ورقه ها افزوده می شود. به این ترتیب ورقه اقیانوسی جدیدی تشكیل می شود. جای كه این اتفاق رخ می دهد،‌پشته میان اقیانوسی نامیده می شود.

پشته های میان اقیانوسی به ندرت بیش از 4920 فوت (1500 متر)‌ ارتفاع دارند اما ممكن است هزاران مایل در امتداد بستر اقیانوس كشیده شوند. در زیر هر یك از اقیانوسهای بزرگ جهان،‌یك پشته میان اقیانوسی وجود دارد. نمونه ای از آنها پشته میانی اطلس در اقیانوس اطلس است كه از قطب شمال تا قطب جنوب كشیده شده است. پشته های میان اقیانوسی مناطقی هستند كه فعالیت آتشفشانی و زمین لرزه در آنجا زیاد است.

اصل، پیدایش دریای سرخ محصول دور شدن صفحه عربستان از صفحه آفریقا است. گاهی هم ممکن است فرآیند دور شدن صفحات، در وسط یک قاره اتفاق بیفتد. در این صورت پوسته قاره ای شکاف برداشته و مواد مذاب از دل زمین بیرون ریخته و بلندی هایی ساخته می شوند. مانند منطقه شرق آفریقا و کوه معروف کلیمانجارو که نتیجه بروز چنین پدیده ای است.

‏در حالت دوم، صفحات همگرا هستند یعنی به هم نزدیک می شوند.

که این حالت خود به سه دسته تقسیم می شود؛ اول، برخورد صفحه اقیانوسی با صفحه قاره ای. در این نوع برخورد، صفحه اقیانوسی به دلیل چگالی بیشتر، به زیر صفحه قاره ای رانده می شود و کم کم به داخل سست کره فرو رفته و ناپدید می شود. این پدیده را فرورانش می نامند. در محل این فروراندگی معمولا رشته های کوه های طویل و مرتفعی تشکیل می شوند که با فعالیت های آتشفشانی و زمین لرزه همراه است. رشته کوه های آند در حاشیه غربی آمریکای جنوبی نمونه بارز چنین برخوردی هستند. در جنوب شرقی ایران هم می توان کوه های مکران را نام برد که در اثر فرورانش پوسته اقیانوسی عمان به زیر بلوک لوت ایران به وجود آمده اند. دوم، برخورد دو صفحه اقیانوسی با یکدیگر. در این حالت یکی از صفحات به زیر دیگری فرورانده می شود و در حاشیه دو صفحه، فعالیت های آتشفشانی فراوانی رخ می دهد. این آتشفشان ها در اعماق دریا قرار دارند و در نتیجه فعالیت آن ها، جزایر آتشفشانی خاصی پدید می آیند که به جزایر کمانی معروفند. جزایر کمانی اقیانوس آرام از این جهت مشهورند. این نوع برخورد سبب کوچک شدن حوضه های اقیانوسی می شود. سوم برخورد دو صفحه قاره ای با هم. وقتی دو صفحه قاره ای به یکدیگر نزدیک می شوند منحصرا پدیده کوه زایی و چین خوردگی اتفاق می افتد. کوه های هیمالیا در آسیا و رشته کوه آلپ در اروپا حاصل این نوع فرآیند کوهزایی هستند. کوه های زاگرس هم در ایران، مثال خوبی است که در نتیجه برخورد صفحه عربستان به صفحه آسیا قد برافراشته اند.

‏در حالت سوم، دو صفحه در کنار هم حرکت می کنند و در اصطلاح می لغرند.

در بسیاری جاها،‌ورقه های بزرگ سطح زمین به آهستگی به سمت هم حركت می كنند. گاهی اوقات لبه یك ورقه در اثر نیروی برخورد تخریب می شود و گاهی اوقات در اثر برخورد، لبه ورقه ها چین خورده و رشته كوههای بزرگی به وجود می آید. هنگامی كه یك ورقه زمین ساختی به زیر ورقه دیگر خم می شود،‌ فرورانش رخ می دهد. در اثر برخورد ورقه چگال اقیانوسی با ورقه سبكتر قاره ای،‌ این اتفاق رخ می دهد. در امتداد ساحل آمریكای جنوبی این پدیده دیده می شود. ورقه اقیانوسی به زیر سست كره رانده می شود. در اثرگرمای سست كره،‌ورقه فرورانده شده ذوب می شود. در سطح یك درازگودال اقیانوسی ایجاد می شود و به دنبال آن یك كمان قوسی تشكیل می شود. در این منطقه فعالیتهای آتشفشانی و زمین لرزه هم رخ می دهد.

خلاصه:

حركت ورقه ها در مجاورهم به سه صورت ممكن است باشد.
1- دو ورقه از هم دور می شوند.

2- دو ورقه به هم برخورد كرده و نزدیك می شوند.

3- دو ورقه در كنار هم می لغزند.

پدیده های حاصل از حركت ورقه ها:
1- ورقه های دور شونده:
بیش تر محل ورقه های دور شونده در میان اقیانوس ها قرار دارند در این مناطق مواد مذاب از بین دو ورقه خارج شده و بین دو ورقه سخت می شود و پوسته جدید حاصل می گردد.

به همین دلیل هر ساله چندین سانتی متر بر وسعت اقیانوس ها افزوده می شود.
2- ورقه ها های نزدیك شونده:

چون ورقه های نزدیك شونده خصوصیات فیزیكی و شیمیایی مختلفی دارند پدیده های حاصل به یكی از صورت های زیر می باشد.
الف: برخورد ورقه اقیانوسی با قاره ای:

چون ورقه های اقیانوسی نسبت به ورقه های قاره ای سنگین تر می باشند به زیر ورقه های قاره ای كشیده می شوند و باعث ایجاد گودال اقیانوسی- كوه های آتش فشان و زلزله می شوند.
ب: برخورد دو ورقه اقیانوسی:
یك ورقه به زیر ورقه دیگر فرو می رود و با خم شدن لبه ورقه ها گودال عمیق اقیانوسی ایجاد می شود. ورقه فرو رونده ذوب شده و مواد مذاب از بستر دریا خارج می گردند و بر اثر آتش فشان جزایری سر از آب بیرون آورده و جزایر قوسی تولید می گردند.

ج: برخورد دو ورقه قاره ای

هیچ كدام از ورقه ها زیر دیگری فرو نمی رود چون جرم هر دو مساوی است بر اثر چنین برخوردی كوه و زلزله شدید ایجاد می شود.
3- ورقه ها در كنار هم می خزند

در این محل ها نه پوسته جدید تولید می شود و نه ورقه ای تخریب می شود بلكه فقط ورقه ها كنار هم حركت می كنند در این صورت زلزله های شدید ایجاد می گردد.
بر اثر حركت پلیت ها در حاضیه ورقه ها زلزله ایجاد می شود.

زلزله
حركت ناگهانی قسمتی از زمین را زلزله گویند كه این حركت موجب تخریب ساخمان ها و رانش زمین می شود و گاهی خسارت جانی و مالی زیادی را به بار می آورد.
ریشتر
واحد شدت زلزله است كه دانشمند آمریكایی به نام چالز فوانسیس ریشتر اولین بار شیوه اندازه گیری شدت زلزله را پیشنهاد داد او شدت زلزله را 1 تا 12 ریشتر بیان كرد.

در سال 1912 میلادی دانشمند آلمانی بنام وگنر اظهار داشت که حدود 200 میلیون سال پیش تمام خشکی ها به هم متصل و یک تکه بوده اند این خشکی رفته رفته به دو قسمت تقسیم شده و پس از آن هر قسمت نیز قطعه قطعه شده و قاره های امروزی را بوجود آمده اند سپس وگنر نظریه زمین ساخت ورقه ای را مطرح کرد.

نظریه زمین ساخت ورقه ای:

بر اساس این نظریه سنگ کره زمین یک تکه نیست بلکه از تعدادی ورقه های بزرگ و کوچک تشکیل شده است.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

چگالی گاز PVTدر چه چیزی واقعا مهم است و چرا مهم است؟

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 چگالی گاز PVTدر چه چیزی واقعا مهم است و چرا مهم است؟ دارای 38 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد چگالی گاز PVTدر چه چیزی واقعا مهم است و چرا مهم است؟  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي چگالی گاز PVTدر چه چیزی واقعا مهم است و چرا مهم است؟،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن چگالی گاز PVTدر چه چیزی واقعا مهم است و چرا مهم است؟ :

چکیده

این مقاله خلاصه­ای از داده­های کلیدی PVT ارائه می­دهد که بازیافت و عملکرد چاه و مخازن گاز چگالی شده را نشان می­دهد. اهمیت ویژه داده­های PVT در زمینه اهمیت آنها برای مکانیزم­های بازیافت و روش­های جریان مورد بررسی قرار می­گیرد. اهمیت فاز رفتاری برای پروژه های چرخه­ی گاز نیز تحت پوشش قرار می­گیرد. مدل سازی کردن سیستم­های جریان مخازن با گازهای چگالیده و یک معادله نیز مورد بحث قرار می­گیرد، همانطور که در مدل سازی EOS در سیستم های جریان پیچیده مشاهده شد که به شدت ترکیبات متغیر و ویژگی های PVT را بحث می کند.

مقدمه

این می تواند بحث شود که مهندسی در رشته و زمینه گاز چگالیده شده، دربردارنده 80درصد مهندسی گاز سنتی است و 20 درصد مهندسی خارجی است. اعداد و ارقام می­تواند 10/90 یا 30/70 باشد اما اکثریت مهندسی ها در زمینه گاز چگالیده شده همیشه با مهندسی یک مخزن گاز بدون چگالی یکسان است.

تفاوت عمده بین یک میدان گاز چگالیده شده و یک گاز خشک علاوه بر هزینه از سطح تولید چگالی استخراج می­شود. تولید چگالی از مخزن گاز تولید شده استنتاج می شود(= "گاز مرطوب" تولید شده = جریان مایع تولید شده) همانطور جریان مایع تولید شده در سطح پردازش می شود. تولید مخازن گاز می­تواند در بیشتر قسمت­ها بوسیله ابزارهای مهندسی گاز سنتی قابل دسترس باشد.

از دیدگاه مهندسی، دو پیامد "خارجی" باید در یک مخزن گاز چگالیده شده مورد خطاب قرار بگیرند که به صورت زیر هستند:

  1. چطور "بازده" چگالی در طول عمر مخزن تغییر خواهد کرد، و …
  2. چطور دو فاز جریان گاز/نفت "نزدیک و حوالی" چاه بر تولید گاز تأثیر می گذارد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت کاربرد زمین شناسی در علوم مختلف

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کاربرد زمین شناسی در علوم مختلف دارای 31 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت کاربرد زمین شناسی در علوم مختلف  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت کاربرد زمین شناسی در علوم مختلف،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت کاربرد زمین شناسی در علوم مختلف :

پاورپوینت کاربرد زمین شناسی در علوم مختلف

کاربردهای زمین شناسی در زمین شناسی مهندسیشاخه ای از علم زمین شناسی و ژئوتکنیک است که به کاربرد زمین شناسی مهندسی در مسائل مهندسی و پروژه های عمران از قبیل سدسازی، تونل سازی، جاده سازی و سایر پروژه های بزرگ عمرانی می پردازد. در این رشته، خواص مهندسی خاک و سنگ، مقاومت زمین های مختلف، پایداری شیب ها و وضعیت آبهای زیرزمینی در ارتباط با اجرای پروژه های مهندسی مورد توجه قرار می گیرد.عدم آشنایی با علم زمین شناسی مهندسی و یا سهل انگاری در بهره گیری از این علم در اجرای پروژه های عمرانی می تواند به ایجاد خسارت های جانی و مالی منجر گردد و یا اینکه باعث گردد که اجرای پروژه با صرف هزینه های اضافی و سنگینی همراه گردد.

پاورپوینت کاربرد زمین شناسی در علوم مختلف
فهرست :

کاربردهای زمین شناسی در زمین شناسی مهندسی

کاربرد های زمین شناسی در سدسازی

کاربردهای زمین شناسی در اکتشاف نفت

کاربردهای زمین شناسی در زمین شناسی ساختمانی

کاربردهای زمین شناسی در زمین ساخت

کاربردهای زمین شناسی در مکانیک سنگ

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت بررسی سنگهای سیلیسی (چرت)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت بررسی سنگهای سیلیسی (چرت) دارای 34 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت بررسی سنگهای سیلیسی (چرت)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت بررسی سنگهای سیلیسی (چرت)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت بررسی سنگهای سیلیسی (چرت) :

پاورپوینت بررسی سنگهای سیلیسی (چرت)

کانی شناسی چرت :

کانیهای موجود در سنگهای شیمیائی سیلیس شامل اوپال کلسدونی وکوارتز است که همراه با این کانیها ترکیب اضافی بعنوان کانیهای فرعی نیز دیده می شود. یعنی 82 درصد چرتها را سیلیس (sio2)تشکیل می دهد که اکسیدهای آلومینیم آهن منگنز ومنیزیم در مقادیر جزئی در کنار آن وجود دارد البته ترکیبات کربناته هم در متن سنگ پراکنده است که در زیر میکرسکوپ بخوبی قابل تشخیص است.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

نقش سازنده ای زمین شناسی در وضعیت هیدروژئولوژیكی دشت یزد – اردكان با استفاده از دور سنجی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 نقش سازنده ای زمین شناسی در وضعیت هیدروژئولوژیكی دشت یزد – اردكان با استفاده از دور سنجی دارای 68 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نقش سازنده ای زمین شناسی در وضعیت هیدروژئولوژیكی دشت یزد – اردكان با استفاده از دور سنجی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي نقش سازنده ای زمین شناسی در وضعیت هیدروژئولوژیكی دشت یزد – اردكان با استفاده از دور سنجی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن نقش سازنده ای زمین شناسی در وضعیت هیدروژئولوژیكی دشت یزد – اردكان با استفاده از دور سنجی :

نقش سازنده ای زمین شناسی در وضعیت هیدروژئولوژیكی دشت یزد – اردكان با استفاده از دور سنجی

این پروژه نقش سازنده ای زمین شناسی در وضعیت هیدروژئولوژیكی دشت یزد – اردكان با استفاده از دور سنجی را مورد بررسی قرار داده است . با توجه به كمبود آب منطقه چه از لحاظ شرب و چه از لحاظ كشاورزی و نیز پائین بودن كیفیت آب در اكثر نقاط منطقه ، اهمیت انجام این پروژه به وضوح مشخص می باشد . لذا امید است انجام این تحقیق ، در حل مسائل آبی منطقه كمكی هر چند ناچیز بكند .

در انجام این پروژه شركت آب منطقه ای یزد در مورد مطالعه زمین شناسی منطقه و مطالعه آبهای زیر زمینی منطقه و همچنین موسسه سنجش از دور بصیر در مورد كارهای دورسنجی همكاریهای لازم را داشته اند .

این گزارش مشتمل بر پنج فصل است .

فصل اول در مورد تكنولوژی سنجش از دور و كاربرد آن در هیدروژئولوژی توضیح
می دهد .

فصل دوم انواع سازند های زمین شناسی از نظر هیدروژئولوژی را مورد بررسی قرار
می دهد .

در فصل سوم به هیدروژئولوژی دشت یزد – اردكان اشاره شده است .

فصل چهارم در مورد كاربرد سنجش از راه دور در بررسی نقش سازنده های زمین شناسی و اثر آن بر منابع آب زیر زمینی منطقه از نقطه نظر كمی و كیفی توضیح می دهد و در پایان فصل نیز به شرح و تفسیر عكسهای تهیه شده از Google Earth می پردازد و در نهایت فصل پنجم مربوط به نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد .

نقش سازنده ای زمین شناسی در وضعیت هیدروژئولوژیكی دشت یزد – اردكان با استفاده از دور سنجی
فهرست مطالب

مقدمه
— جایگاه سنجش از دور
— تعریف سنجش دور
— مبانی رادیومتری سنجش از دور
— سیستم سنجش از دور
— – انرژی الکترومغناطیسی
— طیف الکترومغناطیسی
— محدوده اپتیکی
— سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیائی GIS 12
1-5- طریقه جمع آوری و ثبت اطلاعات جغرافیایی
— تفسیر و تجزیه تحلیل اطلاعات سنجش از دور
— کلیات
— تفسیر اطلاعات ماهواره ای
— خصوصیات تصاویر رقومی
— کاربرد داده های ماهواره ای در ژئومورفولوژی و زمین شناسی
— چگونگی تجمع آب در زیر زمین
— آبخیز یا سفره راه
— سفره ناتراوا
— مناطق بی آب
— حفره های آب
— تخلخل
— آشنایی
— تخلخل اولیه وثانویه
— توزیع آبهای زیرزمینی در جهت قائم
— قابلیت سنگها و مواد مختلف برای تشکیل آبخیز
— مواد نامتراکم
— سنگهای رسوبی
— سنگهای آذرین و دگرگونی
— موقعیت و وسعت
— جمعیت و تقسیمات کشوری
— جمعیت و تقسیمات کشوری
— راههای ارتباطی
— صنایع و معادن
— آب و هوا
— زمین شناسی
— دوران پرکامبرین
— پرکامبرین بالایی – اینفراکامبرین
— پالئوزوئیک
— پالئوزوئیک زیرین ( کامبرین – اردوپسین – سیلورین )
— – پالئو زوئیک بالایی ( دونین – کربنیفر – پرمین )
—- دونین زیرین
—- دونین بالایی – کربنیفرزیرین
— مزوزوئیک
—- تشکیلات شمشک
—- تشکیلات بادامو
— سنوزوئیک
—- ترشیاری
—- کواترنری
— آبهای سطحی
— مسیل فخرآباد
— مسیل فیض آباد
— مسیل اسلامیه
— کانال دره گاوان
—کانال مشیر
— آبهای زیرزمینی
— تقسیم بندی دشتها و سفره های آب زیرزمینی حوضه آبریز
— اثر سنگهای آذرین
— اثر تشکیلات آهکی
— اثر تشکیلات ماسه سنگی و کنگلومرایی
— اثر تشکیلات شیلی – مارنی و تبخیری
— اثر تشکیلات آبرفتی و رسوبات ناهم جوش دشتها
بررسی تصاویر ماهواره ای دشت یزد – اردکان
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق در مورد اوپک

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق در مورد اوپک دارای 63 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد اوپک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق در مورد اوپک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق در مورد اوپک :

« پیشگفتار»
مسأله سوخت و انرژی یكی از حیاتی‌ترین مسائل اجتماعی امروز جهان می‌باشد. و موضوع نفت و گاز در مركز این نیروی حیاتی قرار داشته و دنیای صنعت وابستگی شدیدی به آن دارد.
بعضی كشورهای صنعتی برای دسترسی« نفت» طلای سیاه و مشتقات آن روشهای گوناگون اختیار كرده‌اند كه گاهی تا مرز استعمار و بهره‌كشی از طریق زورگویی پیش رفته است و ملتهای مالك ذخائر نفتی روی هم رفته تا به حال نتواسته‌اند آنطوری كه باید و شاید برای پیشرفت هنوز از این كالاها استفاده نمایند.
سازمان اوپك از بدو تشكیل موفق شد جاذبه‌های لازم برای گردهم آوردن بخشی از كشورهای جهان سوم را كه حیات اقتصادی آنان در گروه تولید و صدور ماده اولیه نفت بود فراهم آورد و بتدریج اعضایی را از قاره‌های مختلف جهان به سوی خود جلب كند حقیقت سازمان اوپك بمنزله نخستین مجموعه از كشورهای جهان سوم كه تحت فشار سیاسی و اقتصادی قدرتهای بزرگ و شركتهای چند ملیتی ذخایر آنان به بهای ناچیز غارت می‌شد. مقام و موقع خاصی داشته و دارد و به طبع سرنوشت آن می‌تواند جامعه كشورهای دارنده با ذخایر طبیعی با اقتصاد تك‌محصولی ارزنده و آموزنده باشد.
در بطن اوپك كشورهای عرب كه تقریباً دارای 60 درصد از تولیدات نفتی هستند از اعمال نفوذ بیشتری برخوردار بوده كه جنبه سیاسی آن از محدوده بازار نفت تجاوز می‌كند.
در سپتامبر 1960 وقتیكه اوپك تأسیس شد ناظران سیاسی معدودب قدرت آینده این سازمان جدید را احساس می‌كردند بعد ازموقعیتهای كشور یعنی با سركارآمدن سرهنگ قذافی در 1969 كشورهایا صادركننده نفت از قدرت خود آگاهی یافته و بتدریج یك استراتژی تهاجمی به خود گرفته قدرت خود را از طریق افزایش قیمت نفت خام و كنترل فعالیتهای نفتی اعمال می‌كنند.
در اكتبر 1974 توسل كشورهای تولیدكننده نفت در سطح اوپك «اسلحه سیاسی نفت سبب چهار برابر شدن قیمت نفت در مدت 3 ماه گشته و اراده كشورهای صادركننده نفت را در مورد بكاربردن نفوذ خود در تحولات اقتصاد جهانی از این به بعد مورد تأئید قرار می‌دهد.
آنچه مورد تأئید بسیاری از كارشناسان اقتصادی قرار گرفته است كه كشورهای عضو سازمان اوپك طی سالهای دهه 1970 و سالهای اولیه دهه 1980 در اثر تلاشهای سازمان اوپك و نیز شرایط بین‌المللی حاصل به درآمدهای سرشاری دست یافته‌اند كه عموماً آنرا در ساختار اقتصادی نه تنها به رشد و توسعه اقتصادی كشورهای خود كمكی نكرده‌اند كه معضلات اقتصادی و سیاسی بغرنج و لاینحلی را نیز بوجود آورده‌اند.
اكنون لازم است سازمان اوپك( چنانچه بتواند در دنیای پرتلاطم كنونی به حیات خود ادامه دهد) در یك مرحله نوین از فعالیتهای خود نسبت به چگونگی كاربرد وجوه حاصل از فروش نفت بوسیله كشورهای عضو برنامه‌های جامعی را تدوین كند تا با یافتن روشهایی برای همكاری در سرمایه‌گذاری مشترك از خروج نهایی این امكانات مالی از سازمان اقتصادی كشورها جلوگیری بعمل آورد.

پیشگفتار
مقدمه‌ای درباره اوپك
از اساس تا تأسیس
عملكرد 27 ساله اول اوپك
از یك حالت دفاعی به یك حالت تهاجمی
آینده سیاسی اوپك
اساسنامه سازمان اوپك
تحقیق در مورد اوپک
فهرست منابع و مأخذ

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کتاب مجموعه دروس مشترك زمین شناسی (زمین شناسی ساختمانیدرچینه شناسیدرمهندسی نفت)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 کتاب مجموعه دروس مشترك زمین شناسی (زمین شناسی ساختمانیدرچینه شناسیدرمهندسی نفت) دارای 180 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف کتاب مجموعه دروس مشترك زمین شناسی (زمین شناسی ساختمانیدرچینه شناسیدرمهندسی نفت)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي کتاب مجموعه دروس مشترك زمین شناسی (زمین شناسی ساختمانیدرچینه شناسیدرمهندسی نفت)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کتاب مجموعه دروس مشترك زمین شناسی (زمین شناسی ساختمانیدرچینه شناسیدرمهندسی نفت) :

کتاب مجموعه دروس مشترك زمین شناسی (زمین شناسی ساختمانی-چینه شناسی-مهندسی نفت)

کتاب آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی زمین شناسی ویژه کنکور سال 95

زمین شناسی ساختمانی

فصل اول-مقدمه ای بر زمین شناسی ساختمانی

تعریف: گرچه اصطلاحات زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک در بعضی موارد بصورت مترادف استعمال می شوند اما می

توان برای هر کدام تعریف جداگانه ای داشت.

زمین شناسی ساختمانی، علم مطالعه شکل هندسی و ویژگی ساختمان های زمین از قبیل لایـه هـا، چـین هـا و گسـل

هاست و تکتونیک علمی است که عوامل به وجود آورنده این ساختمان ها را مورد بحث قرار می دهد.

بررسی ساختمانهای زمین شناسی

1) بررسی بر اساس وضعیت هندسی- در این تقسیم بندی، ساختمانهای مختلف زمین از نظر شـکل هندسـی مـورد

توجه قرار گرفته و به انواع چین، گسله، درزه و… تقسیم می شوند.

2) بررسی از نقطه نظر سینماتیکی- در این بررسی، اشکال مختلف زمین شناسی، از نقطه نظر نحوه حرکـات پوسـته

زمین، که منجر به ایجاد ساختمان مزبور سده است، مورد بررسی قرار می گیرند.

3) بررسی تاریخی- مقصود از این بررسی ها، مطالعه چگونگی تشکیل ساختمانهای مختلف، در دوره های خاص زمـین

شناسی است.

4) بررسی از نظر دینامیکی- در این بررسی، رابطه نیروهای موثر بر سنگهای زمین و ساختمانهای حاصله ناشی از آنها

مورد بررسی قرار می گیرند.

اهمیت زمین شناسی ساختمانی

کاربرد اصلی زمین شناسی به چهار دسته تقسیم می شود:

الف) اکتشاف و استخراج منابع طبیعی

ب) پیشگیری از خطرات و بلایای طبیعی

ج) طراحی زیر بنایی و تحقیق از محل سایت مربوطه

د) جزئیات نقشه های منطقه

الف) اکتشاف و استخراج:

زمین شناسی نفت

پترولیوم:

واژه ای لاتین بوده و به معنای هیدروکربن است که در خلل و فرج سنگ ها مجتمع شده است.

اصولاً پنج عامل اساسی برای تجمع اقتصادی نفت و گاز ضروری است که عبارتند از:

1) سنگ منشا بالغ : به این معنا که آن سنگ منشا نفت تولید کرده باشد.

2) سنگ مخزن : سنگی که بتواند نفت و یا گاز را در خلل و فرج خود جای دهد.

3) نفت یا گاز باید بتواند از مسیری خود را از سنگ منشا که عموماً دانه ریز است به سنگ مخزن برسانند.

4) پوش سنگ : که باید بر روی سنگ مخزن قرار بگیرد و از خروج نفت و یا گاز از مخزن جلوگیری بکند.

5) تله نفتی که در آن نفت بتواند به صورت اقتصادی جمع شود.

اولین چاه اکتشافی نفت در سال 1745 و اولین چاه استخراج نفت در سال 1859 حفاری شد.

اگر بخواهیم سیالات زیرسطحی را بر اساس نحوه ایجاد شدن آن ها طبقه بندی کنیم، می توان آن ها را به چهار دسته

تقسیم بندی کرد:

1) آبهای جوی

2) آبهای میان روزنه ای یا فسیل

3) آبهای مخلوط

4) آبهای جوان

که در این میان آبهای جوان به آبهایی گویند که از ماگما منشا گرفته باشند.

همینطور می توان آبهای زیرسطحی را به دو دسته ثابت و آزاد تقسیم کرد که تفاوت آنها در توانایی حرکت در منافذ

سنگ مخزن می باشد.

تست:

1) فراوان ترین ماسه سنگ های مخزنی دنیا از چه نوعند؟

1) بادی، یخچالی و دلتایی

2) توربیدایتی، ساحلی و بادی

3) دلتایی، رودخانه ای و ساحلی

4) رودخانه ای، یخچالی و بادی

2) فراوان ترین عنصر نفت بعد از هیدروژن و کربن کدام است؟

1) اکسیژن

2) گوگرد

3) نیتروژن

4) وانادیم

3) سنگ مخزن اصلی گاز سرخس کدام سازند است؟

1) چمن بید

2) شوریجه

3) کشف رود

4) مزدوران

پاسخنامه

3(1

2(2

4(

چینه شناسی :

مطالعه طبقات ( چینه ها ) در زمان ( گسترش قائم ) و مکان ( گسترش افقی ) را چینه شناسی می گویند .

ابرازهای مورد استفاده در چینه شناسی عبارتند از : فسیل ها – سنگ ها – ساختمان های رسوبی – خصوصیات فیزیکی

و شیمیایی سنگ ها .

چینه : به طبقاتی که در یک حوض رسوبی روی هم نهشته شده باشند چینه می گویند. این طبقات در ابتدا به صـورت

افقی قرار می گیرند.

مخصوصاً در قسمت های مرکزی حوضه رسوبی از توازی بیشتری برخوردارند ولی در کناره ها شکل حوضه را به خود می

گیرند .

واحدهای چینه شناسی :

واحدهای چینه شناسی شامل :

1- واحدهای لیتواستراتیگرافی ( سنگی )

2- واحدهای بیواستراتیگرافی ( فسیلی )

3- واحدهای کرونواستراتیگرافی ( زمانی ) می گردند .

1- واحدهای لیتو استراتیگرافی :

این واحدها بر اساس خصوصیات سنگ شناختی ویژه خود طبقه بندی می گردند .

بطور کلی شامل واحدهای رسمی ( formal ) و غیر رسمی ( informal ) می باشند .

واحدهای رسمی به واحدهایی اطلاق می شود که در مورد آنها مطالعات تکمیل شده و تمامی خصوصـیات آنهـا شـناخته

شده باشد و بعد توسط کمیته چینه شناسی و سپس توسط کمیته بین المللی چینه شناسی تائید گردیـده و بـه صـورت

واحد رسمی در آیند .

نوع فایل:Pdf

سایز :3.18 MB

تعداد صفحه:180

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی تأثیر کانسار سرب و روی منطقه لنجان اصفهان بر آلودگی‌های زیست محیطی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی تأثیر کانسار سرب و روی منطقه لنجان اصفهان بر آلودگی‌های زیست محیطی دارای 132 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تأثیر کانسار سرب و روی منطقه لنجان اصفهان بر آلودگی‌های زیست محیطی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی تأثیر کانسار سرب و روی منطقه لنجان اصفهان بر آلودگی‌های زیست محیطی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی تأثیر کانسار سرب و روی منطقه لنجان اصفهان بر آلودگی‌های زیست محیطی :

بررسی تأثیر کانسار سرب و روی منطقه لنجان اصفهان بر آلودگی‌های زیست محیطی

معدن ایرانکوه در رشته کوه ایرانکوه در 20 کیلومتری جنوب غربی شهر اصفهان و در طول جغرافیایی ´32 51 تا ´45 51 و عرض جغرافیایی ´28 32 تا ´37 32 قرار دارد. رخنمون سنگی غالب منطقه سنگ‌های کربناته به سن کرتاسه است که دربردارنده ماده معدنی نیز می‌باشد. در مجاورت این معدن دشت لنجان واقع است که از نظر کشاورزی حائز اهمیت بوده و بخش مهمی از محصولات کشاورزی مصرفی منطقه و گاهأ شهر اصفهان از آن تأمین می‌شود. بررسی‌های خاک‌های داخل معدن و سد باطله‌ی قدیم و جدید آلودگی بیش از حد این خاک‌ها به فلزات سنگین را نشان می‌داد. در آزمایشات خاک دشت لنجان مشاهده گردید که با افزایش فاصله از معدن از میزان آلودگی خاک به مقدار بسیار زیادی کاسته شده است که علت آن نیز عدم تحرک فلزات سنگین در خاک‌های منطقه می‌باشد. از جمله علل عدم تحرک این فلزات در خاک‌ها می‌توان به pH خنثی منطقه، بافت ریزدانه خاک‌ها و به دام افتادن فلزات سنگین در فازهای اکسیدی، آلی و رسی اشاره کرد. در بررسی‌های آب منطقه با اندازه گیری آنیون‌ها و کاتیون‌ها و نیز اسیدیته و هدایت الکتریکی، ارزیابی‌های کیفیت آب جهت مصارف آبیاری و شرب انجام شد که در این بررسی‌ها مشخص گردید آب‌های دشت از نوع سدیم کلره بوده و از این نظر برای آبیاری چندان مناسب نمی‌باشند. در اندازه گیری فلزات سنگین آب‌ها مشخص شد که میزان آن در نمونه‌های آب بسیار پایین و زیر حد استاندارد می‌باشد که علت عمده‌ی آن را می‌توان pH خنثی تا قلیایی منطقه ذکر کرد که سبب عدم تحرک فلزات سنگین می‌شود. همچنین با توجه به گستردگی دشت می‌توان اظهار داشت امکان این که منشأ آب‌های منطقه از جایی غیر از نواحی معدنی باشد وجود دارد و بدین صورت امکان آلودگی آب‌ها و اختلاط آن‌ها با آب‌های معدنی بسیار کم می‌باشد.

کلیدواژه‌ها: ایرانکوه، آلودگی فلزات سنگین، دشت لنجان، سرب، روی

بررسی تأثیر کانسار سرب و روی منطقه لنجان اصفهان بر آلودگی‌های زیست محیطی
فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش… 1

1- 1 مقدمه. 2

1 – 1 – 1 فلزات سنگین.. 3

1 – 1 – 2 فلزات واسطه‌ی سرب، روی و کادمیوم: 3

1 – 1 – 3 توزیع فلزات سنگین در محیط… 4

1 – 1 – 4 چرخه‌ی طبیعی عناصر. 4

1 – 1 – 5 چرخه‌های انسانزاد. 5

1 – 1 – 6 سرب… 5

1 – 1 – 6 – 1 سرب در خاک… 7

1 – 1 – 6 – 2 سرب در آب… 9

1 – 1 – 7 روی.. 10

1 – 1 – 7 – 1 روی در خاک… 12

1 – 1 – 7 – 2 روی در آب… 13

1 – 2 بیان مسئله و اهداف تحقیق… 14

1 – 3 تاریخچه‌ی مطالعات پیشین… 15

1 – 3 – 1 مطالعات پیشین منطقه مورد مطالعه. 15

1 – 3 – 2 مطالعات مشابه در سایر نقاط ایران.. 16

1 – 3 – 3 مطالعات مشابه در سایر کشورها 17

فصل دوم: زمین شناسی منطقه. 20

2 – 1 موقعیت جغرافیایی منطقه. 21

2 – 2 کلیات زمین شناسی… 22

2 – 2 – 1 ماگماتیسم.. 24

2 – 2 – 2 تکتونیک…. 25

2 – 2 – 2 – 1 گسل‌های مهم منطقه. 26

2 – 2– 3 چینه شناسی منطقه. 27

2 – 2 – 3 – 1 واحدهای تریاس بالایی – ژوراسیک…. 27

2 – 2 – 3 – 2 واحدهای کرتاسه‌ی زیرین.. 27

2 – 3 کانه زایی در منطقه. 30

فصل سوم: مواد و روش ها 33

3 – 1 مقدمه. 34

3 – 2 مطالعات تکمیلی… 34

3 – 2- 1 نمونه برداری.. 34

3 – 2- 1 – 1 نمونه برداری خاک… 34

3 – 2- 1 – 2 نمونه برداری آب… 37

3 – 2 – 2 مطالعات آزمایشگاهی.. 38

3 – 2 – 2 – 1 مطالعات آزمایشگاهی نمونه‌های خاک… 38

3 – 2 – 2 – 1 – 1 تعیین بافت خاک… 38

3 – 2 – 2 – 1 – 2 تعیین pH خاک… 39

3 – 2 – 2 – 1 – 3 تعیین EC خاک… 39

3 – 2 – 2 – 1 – 4 تعیین مواد آلی خاک… 39

3 – 2 – 2 – 1 – 5 تعیین کربنات کلسیم معادل.. 40

3 – 2 – 2 – 1 – 6 تعیین اکسیدهای آزاد آهن، آلومینیوم و منگنز. 41

3 – 2 – 2 – 1 – 7 استخراج ترتیبی.. 42

3 – 2 – 2 – 1 – 8 هضم خاک و تعیین فلزات سنگین.. 44

3 – 2 – 2 – 2 مطالعات آزمایشگاهی آب… 44

3 – 3 – 3 آنالیز نتایج و پردازش داده ها 45

فصل چهارم: نتایج و بحث خاک… 46

4 – 1 بررسی نتایج حاصل از تجزیه و اندازه گیری نمونه‌های خاک…. 47

4 – 1 – 1 مقدمه. 47

4 – 1 – 2 نتایج آنالیز عنصری (AAS) نمونه‌های خاک… 47

4 – 1 – 2 – 1 نسبت تمرکز عناصر در خاک… 49

4 – 1 – 3 نتایج آنالیز استخراج ترتیبی.. 51

4 – 1 – 4 تعیین خصوصیات خاک ها 54

4 – 1 – 4 – 1 تعیین بافت… 54

4 – 1 – 4 – 2 EC و pHخاک… 57

4 – 1 – 4 – 3 کربنات معادل و ماده آلی.. 57

4 – 1 – 4 – 4 اکسیدهای آزاد آهن، آلومینیوم و منگنز. 59

4 – 2 بررسی آلودگی خاک منطقه. 61

4 – 2 – 1 مقدمه. 61

4 – 2 – 2 بررسی مقادیر عناصر سرب، روی و کادمیوم در نمونه ها 62

4 – 2 – 2 – 1 عنصر سرب (Pb) 62

4 – 2 – 2 – 2 عنصر روی (Zn) 62

4 – 2 – 2 – 3 عنصر کادمیوم. 63

4 – 2 – 3 محاسبه‌ی شاخص‌ها 63

4 – 2 – 3– 1 شاخص زمین انباشت (Igeo) 63

4 – 2 – 3– 2 فاکتور غنی شدگی (EF) 66

4 – 2 – 3– 2- 1 غنی شدگی سرب… 68

4 – 2 – 3– 2- 2 غنی شدگی روی.. 68

4 – 2 – 3 – 3 شاخص آلودگی مجموع فلزات (MCI) 69

4 – 2 – 3– 4 فاکتور آلودگی.. 71

4 – 2 – 3 – 5 شاخص تجمعی آلودگی (MCd): 74

4 – 2 – 3 – 6 تعیین گونه‌ی عناصر بر اساس استخراج ترتیبی انتخابی.. 74

4 – 2 – 3 – 6 – 1 نتایج حاصل از استخراج ترتیبی سرب… 75

4 – 2 – 3 – 6 – 2 نتایج حاصل از استخراج ترتیبی روی: 77

4 – 2 – 3 – 6 – 3 نتایج حاصل از استخراج ترتیبی کادمیوم. 78

4 – 2 – 1 – 6 – 4 تحرک کادمیوم، سرب و روی در خاک‌های منطقه. 79

4- 2 – 3 – 7 ماتریس همبستگی پارامترهای خاک… 80

فصل پنجم: نتایج و بحث آب.. 81

5 – 1 بررسی نتایج حاصل از تجزیه و اندازه گیری نمونه‌های آب… 82

5 – 1 – 1 مقدمه. 82

5 – 1 – 2 بررسی پارامترهای صحرایی pH، EC، TDS و دما در منابع آب منطقه. 82

5 – 1 – 2 – 1 هدایت الکتریکی (EC) 83

5 – 1 – 2 – 2 اسیدیته (pH) 84

5 – 1 – 2 – 3 دما 84

5 – 1 – 2 – 4 مجموع مواد محلول1 (TDSC) 84

5 – 1 – 3 اندازه گیری آنیون‌ها و کاتیون‌های اصلی آب… 85

5 – 1 – 3 – 1 درصد خطا یا درصد واکنش…. 85

5 – 1 – 3 – 2 آنیون‌های اصلی منطقه. 86

5 – 1 – 3 – 3 کاتیون‌های اصلی منطقه. 88

5 – 1 – 4 اندازه گیری فلزات سنگین در منابع آب منطقه. 89

5 – 2 تعیین کیفیت آب‌های منطقه. 91

5 – 2 – 1 تعیین کیفیت آب از نظر مصارف آشامیدنی و تیپ آب‌های منطقه. 91

5 – 2 – 1 – 1 نمودار شولر و کیفیت آب آشامیدنی.. 91

5 – 2 – 1 – 2 نمودار پایپر و تعیین تیپ آب‌های منطقه. 92

5 – 2 – 2 تعیین کیفیت آب از نظر مصارف کشاورزی.. 93

5 – 2 – 2 – 1 نسبت جذب سدیم (SAR): 93

5 – 2 – 2 – 2 درصد سدیم ((Na%… 95

5 – 2 – 2 – 3 سدیم کربنات باقی مانده (RSC) 97

5 – 2 – 2 – 4 درصد سدیم محلول (SSP) 97

5 – 2 – 2 – 5 نسبت منیزیم (MR) 98

5 – 2 – 2 – 6 بی‌کربنات سدیم باقی مانده (RSBC) 99

5 – 2 – 2 – 7 سختی کل (TH) 100

5 – 2 – 2 – 8 شاخص نفوذ پذیری (PI): 101

5 – 2 – 2 – 9 شاخص کلروآلکالین (CAI) 102

5 – 2 – 2 – 10 شاخص Kelley. 103

5 – 2 – 3 آلودگی فلزی در آب‌های منطقه. 103

5 – 2 – 3 – 1 شاخص فلزی (MI) 104

5 – 2 – 3 – 2 شاخص آلودگی فلزات سنگین (HPI) 105

5 – 2 – 4 ماتریس همبستگی پارامترهای اندازه گیری شده 106

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 108

آلودگی خاک منطقه. 109

آلودگی آب منطقه. 111

پیشنهادات… 112

منابع و مآخذ. 113

بررسی تأثیر کانسار سرب و روی منطقه لنجان اصفهان بر آلودگی‌های زیست محیطی
فهرست جداول

جدول3- 1. شرح نقاط نمونه برداری خاک… 35

جدول3- 2. شرح نقاط نمونه برداری آب… 37

جدول4- 1. نتایج آنالیز عنصری نمونه‌های خاک… 48

جدول4- 2. پارامترهای آماری محاسبه شده در خاک‌های معدنی (n=18) 49

جدول4- 3. پارامترهای آماری محاسبه شده در خاک‌های سد باطله (n=6) 49

جدول4- 4. پارامترهای آماری محاسبه شده در خاک‌های دشت (n=15) 49

جدول4- 5. داده‌های حاصل از استخراج متوالی نمونه‌ی S2.. 52

جدول4- 6. داده‌های حاصل از استخراج متوالی نمونه‌ی S4.. 52

جدول4- 7. داده‌های حاصل از استخراج متوالی نمونه‌ی S7.1.. 53

جدول4- 8. داده‌های حاصل از استخراج متوالی نمونه‌ی 1.S12.. 53

جدول4- 9. داده‌های حاصل از استخراج متوالی نمونه‌ی S13.. 53

جدول4- 10. داده‌های حاصل از استخراج متوالی نمونه‌ی S14.. 53

جدول4- 11. داده‌های حاصل از استخراج متوالی نمونه‌ی T1.. 53

جدول4- 12. داده‌های حاصل از استخراج متوالی نمونه‌ی T7.. 54

جدول4- 13. درصد دانه‌های موجود در نمونه‌های خاک و بافت خاک… 55

جدول4- 14. میزان EC، pH ، کربنات و ماده آلی اندازه گیری شده برای نمونه ها 58

جدول4- 15. میزان اکسیدهای آهن و منگنز اندازه گیری شده برای نمونه ها 60

جدول4- 16. میانگین عناصر در پوسته زمین.. 63

جدول4- 17. مقادیر Igeo نمونه‌های خاک منطقه. 64

جدول4- 18. مقادیر EF محاسبه شده برای نمونه ها 67

جدول4- 19. فاکتور آلودگی محاسبه شده برای نمونه‌های خاک… 72

جدول4- 20. مجموع فاکتور آلودگی خاک‌های معدنی، باطله و دشت… 73

جدول4- 21. فاکتور تحرک نمونه‌های تحت استخراج.. 80

جدول4- 22. ماتریس همبستگی اسپیرمن نمونه‌های خاک… 80

ج

جدول5- 1. مقادیر پارامترهای pH، EC، TDS و دما در نمونه‌های آب منطقه. 83

جدول5- 2. مقادیر آنیون‌ها و کاتیون‌های اصلی نمونه‌های آب منطقه. 85

جدول5- 3. مقادیر فلزات سرب و روی در نمونه‌های آب منطقه. 90

جدول5- 4. پارامترهای آمار توصیفی عناصر سرب و روی نمونه‌های آب… 90

جدول5- 5. مقادیر شاخص SAR، EC و رده بندی نمونه‌های آب بر طبق آن.. 94

جدول5- 6. مقادیر و رده بندی نمونه‌های آب بر اساس درصد سدیم و RSC… 96

جدول5- 7. مقادیر MR، RSBC و SSP مربوط به نمونه‌های آب… 98

جدول5- 8. میزان و رده بندی سختی آب های منطقه. 100

جدول5- 9. مقادیر شاخص های PI، CAI و KI نمونه های آب منطقه. 102

جدول5- 10. شاخص‌های MI و HPI نمونه‌های آب منطقه. 106

جدول5- 11. ماتریس همبستگی پارامترهای آب‌های منطقه. 107

بررسی تأثیر کانسار سرب و روی منطقه لنجان اصفهان بر آلودگی‌های زیست محیطی
فهرست اشکال

شکل2- 1. نقشه‌ی راه‌های دسترسی به منطقه مورد مطالعه. 22

شکل2- 2. موقعیت زون سنندج – سیرجان 23

شکل2- 3. نقشه زمین شناسی منطقه مورد مطالعه 30

ج

شکل3- 1. تصویر نقاط نمونه برداری خاک و آب 36

شکل3- 2. تصویر آزمایشات تعیین بافت خاک… 38

شکل3- 3. تصویر آزمایش تعیین ماده آلی.. 40

شکل4- 1. نمودار میله‌ای نسبت تمرکز عناصر سرب، روی و کادمیوم در نمونه‌های معدنی.. 50

شکل4- 2. نمودار میله‌ای نسبت تمرکز عناصر سرب، روی و کادمیوم در نمونه‌های سد باطله. 50

شکل4- 3. نمودار میله‌ای نسبت تمرکز عناصر سرب، روی و کادمیوم در نمونه‌های دشت… 51

شکل4- 4. نمودار تعیین بافت نمونه‌های خاک… 56

شکل4- 5. نمودار دایره‌ای شاخص غنی شدگی سرب در سه نوع خاک… 69

شکل4- 6. نمودار دایره‌ای شاخص غنی شدگی روی در سه نوع خاک… 69

شکل4- 7. نمودار میله‌ای مربوط به مقادیر MCI نمونه‌های معدنی.. 70

شکل4- 8. نمودار میله‌ای مربوط به مقادیر MCI نمونه‌های باطله. 70

شکل4- 9. نمودار میله‌ای مربوط به مقادیر MCI نمونه‌های دشت… 71

شکل4- 10. نمودار توزیع سرب در فازهای مختلف خاک… 76

شکل4- 11. نمودار توزیع روی در بین فازهای مختلف خاک… 77

شکل4- 12. نمودار توزیع کادمیوم در بین فازهای مختلف خاک… 78

شکل5- 1. نمودار شولر نمونه‌های آب… 92

شکل5- 2. نمودار پایپر مربوط به نمونه‌های آب منطقه. 93

شکل5- 3. نمودار ویلکاکس مربوط به نمونه‌های آب… 95

شکل5- 4. نمودار میله‌ای شاخص MI نمونه‌های آب منطقه مورد مطالعه. 104

شکل5- 5. نمودار میله‌ای مربوط به شاخص HPI نمونه‌های آب منطقه مورد مطالعه. 105

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مطالعه و بررسی ساختار زمین ساختی و تكتونیكی منطقه البرز مركزی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مطالعه و بررسی ساختار زمین ساختی و تكتونیكی منطقه البرز مركزی دارای 78 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مطالعه و بررسی ساختار زمین ساختی و تكتونیكی منطقه البرز مركزی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مطالعه و بررسی ساختار زمین ساختی و تكتونیكی منطقه البرز مركزی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مطالعه و بررسی ساختار زمین ساختی و تكتونیكی منطقه البرز مركزی :

مطالعه و بررسی ساختار زمین ساختی و تكتونیكی منطقه البرز مركزی

امروزه اساس و مبنای تحلیل و طراحی‌های سازه‌های زیرزمینی و حفریاتی همچون تونل بر پایه اطلاعات دقیق مكانیك سنگی و زمین شناسی بوده واستفاده از نرم‌افزارهای مرتبط و تلفیق این داده‌ها و لحاظ نمودن آن در طراحی جزء لاینفك و اساسی می‌باشد.

در این پروژه كه به آنالیز تونل امام زاده هاشم واقع در جاده هراز پرداخته‌ایم، سعی كرده‌ایم تا با جمع‌آوری اطلاعات كاربردی بر پایه مكانیك سنگ و برداشت‌های زمین‌شناسی و استفاده از نرم افزارهای phases و unwedge به این مهم دست یابیم.

مطالعه و بررسی ساختار زمین ساختی و تكتونیكی منطقه البرز مركزی
فهرست مطالب

مقدمه

اساس و مبنای تحلیل

انواع مقاطع مورد بررسی

نحوه جمع آوری اطلاعات مربوطه

نحوه ارائه تحلیل

2-1 روشهای مورد استفاده جهت طبق بندی توده های سنگ

2-1-1 روش بینیا و سكی BIENIAWDKI

2-1-2 روش بارتن BARTON

2-2 طبقه بندی مهندسی توده سنگ و مشخصات هندسی درزه‌ها

2-2-1 در محدوده كیلومتر 550+4 در سنگ آهك دولومیتی كامبرین

2-2-1-1 مشخصات در زه‌ها

2-2-1-2 طبقه بندی توده سنگ

2-2-1-3 تعیین نوع پوشش

2-2-2 در محدوده كیلومتر 350+4 در سنگ آهك دولومیتی دونین

2-2-2-1 مشخصات در زه ها

2-2-2-2 طبقه بندی توده سنگ

2-2-2-3 تعیین نوع پوشش

2-2-3 در محدوده كیلومتر 970+3 در سنگ آهك دولومیتی دونین

2-2-3-1 مشخصات در زه‌ها

2-2-3-2 طبقه بندی توده سنگ

2-2-3-3 تعیین نوع پوشش

2-2-4 در محدوده كیلومتر 800+3 در سنگ آهك دولومیتی (روی محور)

2-2-4-1 مشخصات در زه‌ها

2-2-4-2 طبقه بندی توده سنگ

2-2-4-3 تعیین نوع پوشش

2-2-5 در محدوده كیلومتر 300+3 در سنگ آهك دولومیتی رنگ و ضخیم لایه

2-2-5-1 مشخصات درزه ها

2-2-5-2 طبقه بندی توده سنگ

2-2-5-3 تعیین نوع پوشش

2-2-6 در محدوده كیلومتر 900+2 در سنگ آهك دولومیتی تیره رنگ و ضخیم لایه تریاس

2-2-6-1 مشخصات درزه‌ها

2-2-6-2 طبقه بندی توده سنگ

2-2-6-3 تعیین نوع پوشش

2-2-7 در محدوده كیلومتر 800+2 تا 200+2 در سنگهای شیلی و ماسه سنگهای كوارتزیتی ژوراسیك

2-2-7-1 مشخصات درزه‌ها

2-2-7-2 طبقه بندی توده سنگ

2-2-7-2 تعیین نوع پوشش

2-2-8 در محدوده كیلومتر 000+2 در داخل ماسه سنگها و سنگهای شیلی تشكیلات شمشك

2-2-8-1 مشخصات در زه‌ها

2-2-8-2 طبقه بندی توده سنگ

2-2-8-3 تعیین نوع پوشش

2-2-9 در محدوده كیلومتر 750+1 در ماسه سنگهای كوارتزیتی مقاوم ماسیو

2-2-9-1 مشخصات در زه ها

2-2-6-2 طبقه بندی توده سنگ

2-2-9-3 تعیین نوع پوشش

2-4 مشخصات هندسی در زه های اصلی در بخش خروجی (620+4)

2-3- علت انتخاب روش بینیاوسكی (R.M.R)

(1-1) تحلیل از طریق Unwedge

(2-1) مقدمه

(3-1) نحوه جمع آوری اطلاعات نرم افزار Unwedge

(4-1) نحوه تحلیل

(5-1) محدوده كیلومتر 1+750

(6-1) محدوده كیلومتر 000+2

(7-1) محدوده كیلومتر 200+2 در ماسه سنگ

(8-1) محدوده كیلومتر 2+200 در شیل

(9-1) محدوده كیلومتر 2+900

(10-1) محدوده كیلومتر 3+300 و 3+800

(11-1) محدوده كیلومتر 3+970

(12-1) محدوده كیلومتر 4+350

(13-1) محدوده كیلومتر 4+550

(14-1) محدوده كیلومتر 4+620

1-2) تحلیل از طریق نرم افزار Phases

2-2) مقدمه

3-2) نحوه جمع آوری اطلاعات نرم افزار Phases

4-2) نحوه ارائه تحلیل

5-2) محدوده كیلومتر 1+750

6-2)محدوده كیلومتر 1+466

7-2) محدوده كیلومتر 2+000

8-2) محدوده كیلومتر 2+200

9-2) محدوده كیلومتر 2+900

10-2) محدوده كیلومتر 3+300

11-2) محدوده كیلومتر : 3+800

12-2) محدوده كیلومتر 4+350

13-2) محدوده كیلومتر 4+550

14-2) محدوده كیلومتر 4+260

نتیجه‌گیری

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید