مقاله انگلیسی آمیناسیون اکسیدان رجیوسلکتیو آلکن ها با کاتالیست پالادیم با ترجمه فارسی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله انگلیسی آمیناسیون اکسیدان رجیوسلکتیو آلکن ها با کاتالیست پالادیم با ترجمه فارسی دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انگلیسی آمیناسیون اکسیدان رجیوسلکتیو آلکن ها با کاتالیست پالادیم با ترجمه فارسی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انگلیسی آمیناسیون اکسیدان رجیوسلکتیو آلکن ها با کاتالیست پالادیم با ترجمه فارسی

چکیده    
مقدمه    
شکل 1 پیشینه مکانیکی آمینوپالاداسیون برای سنتز هتروسیکل    
جدول 1 مطالعه تحت شرایط مختلف    
جدول 2 آمیناسیون درون مولکولی زمینه های الفینیک    

Abstract

Palladium-catalyzed IBX-induced intramolecular oxidative amination of alkenes has been utilized for the synthesis of pyrrolocoumarin and pyrroloquinolone derivatives in excellent yields in a short reaction time

Keywords

Palladium catalyst;
Oxidative amination;
IBX (2-iodoxybenzoic acid);
Pyrrolocoumarin;
Pyrroloquinolone

چکیده

از آمیناسیون اکسیدان درون مولکولی آلکن ها القا شده با IBX با کاتالیست پالادیم برای سنتز مشتقات پیرولوکومارین و پیولوکوینولون با بهره های عالی در زمان واکنش کوتاه استفاده شده است

کلید واژگان: کاتالیست پالادیم، آمیناسیون اکسیدان، IBX (2- یودوکسی بنزوئیک اسید)، پیرولوکومارین، پیولوکوینولون

مقدمه

رواج هتروسیکل های پنج غشایی حاوی نیتروژن در محصولات طبیعی و مولکول های بیولوژیکی فعال توجه زیادی را به سنتز آن ها جلب کرده است. محصولات طبیعی دارای زیرواحدهای کومارین و کوینولون، فعالیت های بیولوژیکی وسیعی را نشان می دهند. پیرولوکومارین های متعددی دارای  فعالیت های آنتی باکتریال، بازدارندگی مونوآمین اکسیداز (MAO) و آنتلمینتیک بوده و از آن ها به عنوان پروب های فلوروژنیک نیز استفاده شده است. چندین روش سنتز برای ساخت پیرول های مخلوط با کورامین و کوینولون با واکنش بستن حلقه ارائه شده است. افزودن درون مولکولی عملکرد نیتروژن به یک آلکیل یا آلکن یک راهبرد مهم به شمار می رود که اگر باند چندگانه کربن- کربن به اندازه کافی قطبی نباشد، غالبا نیاز به شرایط واکنش سختی دارد. آمیناسیون اکسیدان درون مولکولی الفین ها نمایانگر راهبرد سنتز قدرتمندی برای ساخت هرتروسیکل های نیتروژن است. در میان پروتکل های سنتز مختلف متاکاتالیزه (Ag, Cu)، پالادیم یکی از پرکاربردترین و مقبول ترین فلزاتی است که در انواع مختلفی از آمیناسیون های اکسیدان درون مولکولی الفین ها به کار می رود. اصولاً می توان این واکنش را با برهم کنش پالادیم- آمین آغاز کرده و با انتقال همزمان به آلکن ادامه داد که می توان آن را به عنوان درج آلکن در باند آمین- پالادیم در نظر گرفت (شکل 1)

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله انگلیسی اختراعات ثبت شده جدید در مورد باکتریهای زنده و فرآوردهای آنها با ترجمه فارسی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله انگلیسی اختراعات ثبت شده جدید در مورد باکتریهای زنده و فرآوردهای آنها با ترجمه فارسی دارای 73 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انگلیسی اختراعات ثبت شده جدید در مورد باکتریهای زنده و فرآوردهای آنها با ترجمه فارسی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انگلیسی اختراعات ثبت شده جدید در مورد باکتریهای زنده و فرآوردهای آنها با ترجمه فارسی

چکیده     
مقدمه     
(A)انواع باکتریهای زنده یا تضعیف شده به عنوان عوامل ضد سرطان :    
کلونتیرندیوم ( 5 مورد از 10 مورد )    
لیستیریا ( 5 مورد از 10 مورد)    
باکتری دو گانه ( 2 مورد)    
سالمونلا ( 5 مورد از 17 مورد)    
قارچ باکتری ( 5 مورد از 8 مورد )    
انواع سالمونلا به عنوان عوامل ضد سرطان     
2-انواع قارچ باکتریایی به عنوان عوامل ضد سرطان    
3-انوماع کلوستیریدیوم به عنوان عوامل ضدسرطان    
4-انواع لیستریا به عنوان عوامل ضد سرطان     
5-انواع باکتریهای دوگانه بعنوان عوامل ضد سرطان    
(2-1) سم دیفتری     
(3-1) سم شیگا     
(4-1)نوروتوکسین بوتولینیوم     
(5-1) اگزوتوکسین A     
(6-1) لیستریولیسین     
(1-2) آرژینین د ای می ناز     
(2-2) سیتوزین دی آمی ناز     
(3-2) ال – میتونی ناز    
(4-2) گلوتامی فاز     
(5-2) آسپاراژی ناز     
(3)اختراعات در مورد پروتئینهای باکتریایی دیگر و پپتیدها به عنوان مراحل ضد سرطان     
(1-3) آزورین     
(3-3 پلانتاری سین ( باکتریوسین دوپپتیدی ) ( پلانتاریوم لاکتوباسیل )    
-(3-5) PEP-27 ( التهاب ریه استرپتوکوک )     
-(3-6) اسپیروکوستاتین ( پپتید حلقوی ) گونه میله مانند     
-(3-7) رامید اپسین ( پپتید حلقوی ) ( کروموباکتریوم و یولاسیوم NO.968 )     
4- اختراعات مربوط به آنتی بیوتیکها از منابع میکروبی به عنوان عوامل ضد سرطان    
-(4-1) اکتینومایسین ( استرپتومی سیس )     
-(4-2) پلیکامایسین     
-(4-3) دوکسوروبی سین     
-(4-4) بلئومایسین ( استرپتومایسیس ورتیسی لوس )     
-(4-5) میتومایسین ( استرپتومی سیس کاسپیتوسیس )     
-(4-6) ریزوکسین ( پورک هولدریا ریزوکسی نیکا )     
(4-7) استارواسپارین ( استرپتو می سیس استارواسپوروس )     
(4-8) بورلیدین ( استرپتو می سیس پاروولوس )     
(5) اختراعات مربوطه به فرآورده های دیگر از منابع میکروبی به عنوان عوامل ضد سرطان     
(5-1) اپوتیلوناز ( سوران ژیوم سلولوزیوم )     
(5-2) بازدارنده های ترانسفراز فارنسیل ( استرپتومی سیس پاروولوسی )     
-(5-3) سالینواسپورامید ( سالی نیسپورا تروپیکا )     
-(5-4) بلاکتوسین ( نوع استرپتومی سی (     
-(5-5) یسرین گولین A ( سیرینگ میله مانند )     
-(5-6) راپاماسین ( استرپتومی سیس هیگرواسکوپیکویس )     

REFERENCES

[1] Fialho AM, Chakrabarty AM. Recent patents on bacterial proteins as potential anticancer agents. Recent Pat Anticancer Drug Discov 2007; 2: 224-34. [2] Coley WB. Contribution to the knowledge of sarcoma. Ann Surg 1891; 14: 199-220. [3] Coley WB. The treatment of malignant tumors by repeated inoculations of erysipelas: With a report of ten original cases. Am J Med Sci 1893; 105: 487-511. [4] Coley WB. The idea of progress. Trans NY N Engl Assoc Railway Surg 1920: 6. [5] Fialho AM, Chakrabarty AM. Emerging Cancer Therapy: Microbial approaches and Biotechnological Tools. 1st ed. Wiley & Sons: New York, 2010. [6] Eisenstark, A., Kazmierczak, R. Microorganism strain CRC2631 of Salmonella typhimurium and its use as a cancer therapeutic. US20100135973 (2010). [7] Luo, Y., Xiang, R. DNA vaccines against tumor growth and methods of use thereof. US20100136058 (2010)

Recent Patents on Live Bacteria and their Products as Potential Anticancer Agents

Arsenio M. Fialho1, *, Nuno Bernardes1 and Ananda M. Chakrabarty

Institute for Biotechnology and Bioengineering (IBB), Center for Biological and Chemical Engineering, Institute Superior Tecnico, Lisbon, 1049-001, Portugal; 2 Department of Microbiology & Immunology, University of Illinois College of Medicine, 835 South Wolcott Avenue, Chicago, IL 60612, USA Received: November 10, 2010; Accepted: January 6, 2011; Revised: March 26,

Abstract

This review intends to provide a comprehensive coverage of the various patents, published or issued, since 2007 on live or attenuated bacteria as potential anticancer agents, as well as microbial products including toxins, enzymes, antibiotics, various proteins and peptides as well as other small molecular weight products. Below is a list of such published/issued patents and a summary of the main contents of many such patents

Keywords: Anticancer drugs, bacteria, bacterial products, cancer, patents

INTRODUCTION

Each year, many patents covering the use of live bacteria and their products as anti-cancer agents are filed or published. A review on the patents covering the current and potential use of bacterial proteins and peptides derived from them in cancer therapy was published in 2007 [1]. Now, we intend to update our previous analysis as well as to extend it to live bacteria and their products. These searches were performed through a worldwide patent database maintained by the European Patent Office, based on the search terms (“name of the bacteria” or “name of the bacterial product” and “cancer”) appearing in the abstract and title. The search over the period of January 2007-August 2011, resulted in a list of 433 patents. Each of these patents was examined, categorized and some of them cited in the text and Tables 1 to 6. Among the patents selected, 57 cover the use of bacteria (either wild-type or recombinant strains) as anti-cancer agents. A special emphasis is given to attenuated strains of intracellular pathogens such as Salmonella, Mycobacterium, Listeria and Clostridium acting as immunotherapy agents, pro-drug modification agents and delivering anti-tumor agents. Overall, such patents describe the use of facultative or obligate anaerobic attenuated bacteria that have the potential to specifically target the hypoxic core region of solid tumors, thereby causing cytotoxicity to the cancer cells (Part A, Table 1). In general the disclosures of these patents are biological materials, experimental strategies and pharmaceutical compositions involving the use of attenuated bacterial

چکیده

این مقاله بدنبال ارائه مجموعه جامع و کاملی از اختراعات ثبت شده مختلف منتشر شده یا چاپ شده از سال 2007 در مورد باکتریهای زنده یا تضعیف شده به عنوان عوامل ضدسرطان بالقوه و همچنین فرآوردهای میکروبی مانند سموم، آنزیم‌ها، آنتی بیوتیک‌ها، پروتئین‌های مختلف و پپتیدها به علاوه فرآورده‌های دارای وزن مولکولی کم می‌باشد. در زیر، فهرستی از این اختراعات ثبت شده منتشر شده وجود دارد و خلاصه‌ای از محتویات اصلی بسیاری از این اختراعات ارائه می‌شود

کلید واژه‌ها : داروهای ضد سرطان، باکتری، فرآوردهای باکتریایی، سرطان، اختراعات ثبت شده

مقدمه

‌سالانه، بسیاری از اختراعات ثبت شده که استفاده از باکتریهای زنده و فرآوردهای آنها‌ به عنوان ضد سرطان را پوشش میدهند، بایگانی و ثبت  ویا منتشر می‌شوند. یک بررسی انجام شده در مورد اختراعاتی که به کاربرد فعلی و بالقوه پروتئین‌های باکتریایی و پپتیدهای بدست آمده از آنها در درمان سرطان می پردازند، در سال 2007 منتشر شد. ما هم اکنون قصد داریم تجزیه و تحلیل قبلی مان را به روز رسانی کنیم و همچنین آنرا برای باکتریهای زنده و فرآورده‌های آنها گسترش دهیم. این جستجوها و تحقیقات از طریق یک پایگاه اطلاعاتی اختراعات جهانی که توسط اداره اختراعات اروپا سرپرستی می‌شود. بر مبنای اصطلاحات تحقیقاتی ( نام باکتری یا نام فرآورده باکتریایی و سرطان) که در چکیده و عنوان ظاهر می‌شوند. انجام گرفته اند. تحقیق و جستجوی انجا شده بر روی دوره زمانی  ژانویه 2007 تا آگوست 2011، منتج به فهرستی از 433 اختراع ثبت شده گردید. هر یک از این اختراعات، بررسی شده، دسته بندی گردید و بعضی از آنها در متن و جداول 1 تا 6 ارائه شدند. از میان اختراعات انتخاب شده، 57 مورد به استفاده از باکتری‌ها بعنوان عوامل ضدسرطان می پردازند. تاکید خاصی بر انواع پاتوژنهای درون سلولی تضعیف شده مانند سالمونلا، قارچ باکتری، لیستریا و کلوستریدیوم شده است که به عنوان عوامل ایمن درمانی، عوامل تغییر داروهای مفید و عوامل ضد تومور عمل می‌کنند. بطور کلی، این اختراعات، استفاده از باکتریهای تضعیف شده بی‌هوازی اختیاری یا ضروری که دارای پتانسیل هدفگیری خاص ناحیه مرکزی و اصلی دارای کمبود اکسیژن تورموهای سخت می‌باشند. است و بدین ترتیب باعث سلول کشی برای سلولهای سرطانی ( قسمت A ، جدول 1) می‌شود. در کل آشکارسازی و افشاء این اختراعات، مطالب بیولوژیکی، روشهای تجربی و آزمایشگاهی و ترکیبات دارویی شامل استفاده از انواع باکتری‌های تضعیف شده که نشاندهنده ژنهای کد گذار آنزیمهای بیگانه است می‌باشند که دارای توانایی تبدیل داروهای ضد سمی یا غیرسمی به داروهای سلول کش هستند. بقیه اختراعات ( 376 مورد)، مجموعه وسیعی از فرآورده‌های باکتریایی به عنوان عوامل ضد سرطان ر اپوشش میدهند که شامل پروتئین‌ها، آنزیمها، سموم ایمنی و متابولیت‌های ثانوی می‌شوند ( بخشی B ، جداول 2 تا 6) روی هم رفته، این اختراعات 87 درصد از کل اختراعات پوشش داده شده را نشان میدهند. در سالهای اخیر این نمایش عظیم اختراعات، ارتباط ویژه‌ای را بدست آورد که منتج به نمایش و افشاء بسیاری از فرآوردهای باکتریایی دارای توانایی کشتن سرطان شد

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله انگلیسی تاثیر تغییرات ناحیه ای و پیرشدگی برروی ویژگیهای بیوشیمیائی عضلات گیجگاهی با ترجمه فارسی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله انگلیسی تاثیر تغییرات ناحیه ای و پیرشدگی برروی ویژگیهای بیوشیمیائی عضلات گیجگاهی با ترجمه فارسی دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انگلیسی تاثیر تغییرات ناحیه ای و پیرشدگی برروی ویژگیهای بیوشیمیائی عضلات گیجگاهی با ترجمه فارسی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انگلیسی تاثیر تغییرات ناحیه ای و پیرشدگی برروی ویژگیهای بیوشیمیائی عضلات گیجگاهی با ترجمه فارسی

خلاصه    
1 مقدمه    
2 مواد و روش ها    
3 نتایج    
4 بحث    

References

Blanksma, N.G., Van Eijden, T.M., 1995. Electromyographic heterogeneity in the human temporalis and masseter muscles during static biting, open/close excursions, and chewing. Journal of Dental Research, Department of Functional Anatomy, Academic Centre for Dentistry Amsterdam (ACTA), The Netherlands 74, 1318–1327 Koolstra, J., Van Eijden, T., 2007. Consequences of viscoelastic behavior in the human temporomandibular joint disc. Journal of Dental Research 86, 1198–1202 Lobbezoo, F., Zwijnenburg, A.J., Naeije, M., 2000. Functional subdivision of the human masseter and temporalis muscles as shown by the condylar movement response to electrical muscle stimulation. Journal of Oral Rehabilitation, Blackwell Science Ltd 27, 887–892 Martins, P.A.L.S., Pea, E., Calvo, B., Doblaré, M., Mascarenhas, T., Natal Jorge, R.M., Ferreira, A., 2010. Prediction of nonlinear elastic behaviour of vaginal tissue: experimental results and model formulation. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering 13, 327–337 Nagahara, K., Murata, S., Nakamura, S., Tsuchiya, T., 1999. Displacement and stress distribution in the temporomandibular joint during clenching. Angle Orthodontist 69, 372–379 Pérez del Palomar, A., Doblaré, M., 2006. Finite element analysis of the temporomandibular joint during lateral excursions of the mandible. Journal of Biomechanics 39, 2153–2163 Rohrle, O., Pullon, A.J., 2007. Three-dimensional finite element modelling of muscle forces during mastication. Journal of Biomechanics 40, 3363–3672 Scapino, R.P., Canham, P.B., Finlay, H.M., 1996. The behavior of collagen fibers in stress relaxation and stress distribution in the jaw-joint disc of rabbits. Archives of Oral Biology 41, 1039–1052 Snider, G.R., Lomakin, J., Singh, M., Gehrke, S.H., Detamore, M.S., 2008. Regional dynamic tensile properties of the TMJ disc. Journal of Dental Research 87, 1053–1057 Sugiura, T., Matoba, H., Miyata, H., Kawai, Y., Murakami, N., 1992. Myosin heavy chain isoform transition in aging fast and slow muscles of the rat. Acta Physiologica Scandinavica 144, 419–423 Van Eijden, T.M., Koolstra, J.H., Brugman, P., 1996. Three dimensional structure of the human temporal muscle. Anatomical Record 246, 565–572

The influence of regional profiles and senescence on the biomechanical properties of the temporalis muscle

V.L.A. Trindade a , P.A.L.S. Martins a , M.P.L. Parente a , R.M. Natal Jorge a,n , A. Santos b,c , L. Santos b,c , J.M. Fernandes b,c a IDMEC – Faculty of Engineering, University of Porto, Porto, Portugal b INML Instituto Nacional de Medicina Legal, North Branch, Portugal c CENCIFOR Centro de Ciências Forenses, Portugal

abstract

The present study focuses on the determination of the biomechanical properties for the human temporalis muscle. Eight pairs of temporalis muscles were collected from fresh cadavers and uniaxial traction tests were performed. Three specific regions were considered within the muscle: anterior, central and posterior. The results show that the central and posterior muscle regions are stiffer than the anterior ones. In order to interpret the different regional mechanical profiles observed in the temporalis muscle, a kinematic structural model for the muscle/joint system is proposed. Age influences the mechanical properties of the muscle, as older samples are apparently stiffer than younger ones. & 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved

 Introduction

In order to understand how the temporalis muscle is related to temporomandibular disorders, the authors chose to characterize the biomechanical properties of the muscles. In the past, some simulations of the temporomandibular joint (TMJ) have relied on sets of material constants obtained by testing animal samples (Scapino et al., 1996; Snider et al., 2008). There are in the literature several finite element models, relying on realistic constitutive model parameters, geometries and loads, able to predict the biomechanical response of the different components of the TMJ (Pérez del Palomar and Doblaré, 2006; Nagahara et al., 1999; Rohrle and Pullon, 2007; Koolstra and Van Eijden, 2007). Despite the works of Blanksma and Van Eijden (1995) and Lobbezoo et al. (2000), which have clarified the mechanical heterogeneity of the human temporalis muscle, a detailed knowledge of the biomechanical properties of the temporalis muscle may broaden the understanding of the masticatory system (Blanksma and Van Eijden, 1995; Lobbezoo et al., 2000. The present study focuses on the characterization of the passive mechanical properties using uniaxial tension tests, as demonstrated by Martins et al. (2010). The ethics committee of the North branch of the National Institute of Legal Medicine (INML) previously approved the gathering procedure used to collect the muscle samples. The importance of the present work

خلاصه

مطالعه اخیر برروی تعیین  ویژگیهای بیوشیمیائی عضلات گیجگاهی انسان تمرکز می کند. هشت جفت از عضلات گیجگاهی از جسدهای تازه فوت کرده جمع آوری شده است و آزمایشات کشش تک محوری انجام شده اند. نواحی خاصی در داخل این عضله در نظر گرفته شده اند: جلوئی، مرکزی و پشتی. نتایج نشان می دهند که نواحی عضلانی پشتی و مرکزی از نواحی جلوئی سخت تر هستند. برای توضیح  تغییرات مکانیکی منطقه ای مشاهده شده در عضلات گیجگاهی، یک مدل ساختاری سینماتیک برای سیستم مفصل/عضله پیشنهاد می شود. از آنجائیکه نمونه های مسن تر سخت تر از نمونه های جوانتر هستند،  سن برروی ویژگیهای مکانیکی عضله تاثیر می گذارد

1 مقدمه

برای فهم اینکه چطور عضلات گیجگاهی به اختلالات گیجگاهی- آرواره ای مرتبط می شوند، محققان تصمیم گرفتند که ویژگیهای بیوشیمیائی این عضله را مشخص کنند. در گذشته، برخی شبیه سازی ها از مفصل های آرواره ای- گیجگاهی(TM) یا آزمایشات نمونه های حیوانی بر ثابت های ماده تکیه کردند. در این مطالب  چندین مدل المان محدود وجود  دارد، که با تکیه بر پارامترهای واقعی مدل، هندسه و بارها، قادر به پیش بینی پاسخ های بیوشیمیائی عناصر مختلف TNJ هستند. با توجه به کارهای Blanksma, Van Eijden(1995) و Lobbezoo(2000)، که ناهمگنی مکانیکی عضلات گیجگاهی انسان را شفاف سازی کردند، اطلاعات جامعی پیرامون ویژگیهای بیومکانیکی عضلات گیجگاهی ممکن است فهم  سیستم جویدن را وسعت ببخشد

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله انگلیسی اثرات میدان مغناطیسی بر روی رشد فیلم متخلخل الومینا روی الومینیوم با ترجمه فارسی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله انگلیسی اثرات میدان مغناطیسی بر روی رشد فیلم متخلخل الومینا روی الومینیوم با ترجمه فارسی دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انگلیسی اثرات میدان مغناطیسی بر روی رشد فیلم متخلخل الومینا روی الومینیوم با ترجمه فارسی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انگلیسی اثرات میدان مغناطیسی بر روی رشد فیلم متخلخل الومینا روی الومینیوم با ترجمه فارسی

چکیده    
معرفی    
2- ازمایشات    
3: نتایج    
4- بحث    
1-4: اثر میدان مغناطیسی بر رشد فیلم    
2-4: اثر میدان بر تونلینگ الکترون    

References

[1] J.W. Diggle, T.C. Downie, C.W. Goulding, Chem. Rev. 69 (1969) 365. [2] N. Cabrera, N.F. Mott, Rep. Prog. Phys. 12 (1948–1949) 163 [3] M.M. Lohrengel, Mater. Sci. Eng., R 11 (1993) 243. [4] C.Y. Chao, L.F. Lin, D.D. Macdonald, J. Electrochem. Soc. 128 (1981) 1187. [5] L.F. Lin, C.Y. Chao, D.D. Macdonald, J. Electrochem. Soc. 128 (1981) 1194. [6] J. Liu, D.D. Macdonald, J. Electrochem. Soc. 148 (2001) B425. [7] D.D. Macdonald, M. Urquidi-Macdonald, J. Electrochem. Soc. 137 (1990) 2395. [8] G.E. Thompson, Y. Xu, P. Skeldon, K. Shimizu, S.H. Han, G.C. Wood, Philos. Mag. B 55 (1987) 651. [9] T.W. Hickmott, J. Appl. Phys. 87 (2000) 7903. [10] J. Lambert, C. Guthmann, C. Ortega, M. Saint-Jean, Appl. Phys. 91 (2002) 9161. [11] S.F. Lyuksyutov, P.B. Paramonov, I. Dolog, R.M. Ralich, Nanotechnology 14 (2003) 716. [12] T.Z. Fahidy, J. Appl. Electrochem. 13 (1983) 553. [13] R.A. Tacken, L.J.J. Janssen, J. Appl. Electrochem. 25 (1995) 1. [14] G. Antonoff, A. Rowley, J. Phys. Chem. 52 (1948) 1105. [15] A. Chiba, K. Kawazu, O. Nakano, T. Tamura, S. Yoshihara, E. Sato, Corros. Sci. 36 (1994)

Effects of a magnetic field on growth of porous alumina films on aluminum

Adriana Ispas a, Andreas Bunda, Igor Vrublevsky b, a Technische Universitt Dresden, Physikalische Chemie und Elektrochemie, 01062 Dresden, Germany b Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics Minsk, Department of Micro and Nanoelectronics, 220013 Minsk, Belarus

abstract

The effects induced by a magnetic field on the oxide film growth on aluminum in sulfuric, oxalic, phosphoric and sulfamic acid, and on current transients during re-anodizing of porous alumina films in the barrier-type electrolyte, were studied. Aluminum films of 100 nm thickness were prepared by thermal evaporation on Si wafer substrates. We could show that the duration of the anodizing process increased by 33% during anodizing in sulfuric acid when a magnetic field was applied (0.7 T), compared to the process without a magnetic field. Interestingly, such a magnetic field effect was not found during anodizing in oxalic and sulfamic acid. The pore intervals were decreased by ca. 17% in oxalic acid. These findings were attributed to variations in electronic properties of the anodic oxide films formed in various electrolytes and interpreted on the basis of the influence of trapped electrons on the mobility of ions migrating during the film growth. The spin dependent tunneling of electrons into the surface layer of the oxide under the magnetic field could be responsible for the shifts of the current transients to lower potentials during re-anodizing of heat-treated oxalic and phosphoric acid alumina films. © 2010 Elsevier Ltd. All rights reserved

1. Introduction

Two types of alumina films can be obtained by aluminum anodizing in different electrolytes. In neutral boric acid and ammonium borate solutions, barrier-type alumina films are formed, while in sulfuric, phosphoric, and oxalic acid solutions porous-type alumina films can be obtained. The above-mentioned classification is based on the solubility of the oxide layer in the corresponding solutions [1]. The oxide formation on valve metals such as Al, Hf, Nb and Ta is generally described by the Cabrera–Mott model which is based on a thermally activated mechanism of the ionic transport in the oxide [2,3]. This model was further refined by Macdonald and coworkers on the basis of new experimental results [4,5]. Macdonald assumed that the anodic oxide film during anodizing contains high concentrations of point defects such as cation vacancies, anion vacancies, electrons and electron holes and proposed the “Point Defect Model” taking into account the electron contribution in film oxide growth kinetics. The anodizing mechanism proposed by Macdonald describes successfully anodic oxide growth processes on such metals as Fe and Ni [6,7]. However, for wide-gap insulators such as alumina, there is almost no experimental evidence in the literature regarding the influence of point defects on film oxide growth kinetics

چکیده

 اثرات القا شده ناشی از میدان مغناطیسی  ر رشد فیلم اکسید بر روی الومینیوم در اسید فسفریک ، اگزالیک،  و سولفوریک و سولفامیک  وتغییرات گذرادر جریان انودیزینگ مجدد از فیلم الومینا در الکترولیت نوع مانع مورد مطالعه قرار گرفت. فیلم های الومینیوم با ضخامت 100 نانو متر بر روی بستر های Siاماده شدند. توانستیم نشان دهیم که افزایش طول مدت فرایند انودایزه شده در جریان اندیزینگ در اسید سولفوریک 32 درصد هنگامی  که یک میدان مغناطیسی اعمال شد در مقایسه با روند بدون میدان مغناطیسی بود. جالب است چنین اثر میدان مغناطیسی  در جریان اندیزینگ اگزالیک و سولفامیک یافت نشد. در اگزالیک حدود فواصل منافذ 17 درصد کاهش یافت. این یافته ها منسوب به تغییرات در خواص الکترونیکی از فیلم اکسید اندی در الکترولیت های مختلف تشکیل شده  وبر اساس نفوذ الکترون های به دام افتاده در یون های مهاجر در رشد فیلم می باشد.چرخه وابسته به تونلینگ الکترون ها به درون لایه سطحی از اکسید تحت میدان مغناطیسی می تواند برای تغییرات گذرای فعلی در جریان انودیزینگ در اگزالیک تحت گرما و اسید فسفریک پاسخگو باشد

معرفی

 2 نوع از فیلم های الومین  میتواند به وسیله انودیزینگ در الکترولیت های  مختلف بدست اید. در اسید بوریک خنثی  و محلولهای بورات امونیوم فیلم الومینا ازنوع سدی تشکیل می شود در حالیکه در اسید سولفوریک ، فسفریک و اگزالیک فیلم های الومینای نوع متخلخل ایجاد می شود. حلقه بندی فوق الذکر بر اساس حلالیت اکسید در محلولهای مربوطه می باشد. تشکیل اکسید در فلزات دریچه مانند الومینیوم Nb,Hf,Taعموما به وسیله مدل Cabrera بررسی می شود که بر اساس مکانیزم حرارتی فعال حمل و نقل  یونی در اکسید شرح داده میشود. این مدل بیشتر توسط مک دونالد  و همکارانش بررسی شد. مک دونالد یک فیلم اکسید اندی در جریان انودیزینگ شده را که شامل غلظت بالایی از یو نهای کاتیون- انیون  و الکترون ها و حفره های الکترونی بود را فرض کرد. مکانیسم انودیزینگ پیشنهاد شده توسط مک دونالد فرایند های رشد اکسید اندی  روی فلزاتی مانند FeوNi پیشنهاد می کند. رشد اکسید در هر دو رابطه فلز/ اکسید  و اکسید/الکترولیت رخ می دهد. با استفاده از مارکر های زنون ثابت شد که یونهای الومینیوم خارج شده  و هیدروکسیل /اکسیژن 2- در هر دو رابط ئارد می شود. هم چنین

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی در مورد سیستم پرداخت ودستمزد با ترجمه فارسی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی در مورد سیستم پرداخت ودستمزد با ترجمه فارسی دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی در مورد سیستم پرداخت ودستمزد با ترجمه فارسی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی در مورد سیستم پرداخت ودستمزد با ترجمه فارسی

چکیده    
مقدمه    
اصول claاز امنیت     
4)ویژگی سیستم سرمایه در 2003    
طبقه بندی اپراتور دستمزد الکترونیک    
امنیت و حفاظت از امنیت وظیفه اپراتورهای دستمزد    
نکات قابل توجه نهایی    

References

1. Aziz, Z. A. (2001). Impact of E-Banking and E-Commerce on Central Banking Functions. Bank Negara Malaysia. Retrieved September 7, 2010, from http://www.bnm.gov.my/index.phpch=9&pg=15&ac=34 2. Aziz, Z. A. (2003). Electronic Banking: The Way Forward. Bank Negara Malaysia from http://www.bnm.gov.my/index.phpch=9&pg=15&ac=131 (Access:9-7-10) 3. Bank Negara Malaysia. (2007). Financial stability and payment system report. Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia. 4. Calder, A. & Watkins, S. (2005). IT governance: A manager’s guide to data security and BS 7799/ISO 17799 (3rd edn.). London: Kogan Page. 5. Diana Chee Vun Hsai v Citibank Bhd [2009] 5 MLJ (Malayan Law Journal) 643 6. Labuschagne, L. (2000). A framework for electronic commerce security, Sihan Qing, Information security for global information infrastructure. Boston: Kluwer 7. Pipkin, D. L. (2000). Information security: Protecting the global enterprise. New Jersey: Prentice Hall. 8. Schneier, B. (2003). Beyond fear: Thinking sensibly about security in an uncertain world. New York: Copernicus Books. 9. Toscano, P. (2000). Toward an architecture of privacy for the virtual world. The John Marshall Journal of Computer & Information Law, 19 J. Marshall J. Computer & Info. L., 151. 10. Tryfonas, T., Gritzalis, D. & Kokolakis, S. (2000). A qualitative approach to information availability. In Sihan Qing (ed.) Information security for global information infrastructure (pp. 37-38). Boston: Kluwer Academic Publishers. 11. Whitman, M. E. & Mattord, H. J. (2005). Principles of information security (2nd edn.). Massachusetts: Course Technology

Security Safeguards on e-Payment Systems in Malaysia: Analysis on the Payment Systems Act 2003

Sonny Zulhuda & Ida Madieha Abdul Ghani Azmi International Islamic University Malaysia Corresponding

Abstract

Central to the infrastructure of electronic commerce activities is the electronic payment system. This encompasses not only the issues of technical sophistication but also legal readiness. In the context of electronic commerce environment in Malaysia, this paper seeks to highlight and examine the Malaysian legal readiness in the aspect of electronic payment system, focusing on its Payment Systems Act 2003. The discussion is limited to the issue of electronic security measures embodied in the law. Within its restricted scope, this paper seeks to demonstrate how the law recognizes the importance of security measures in order to build confidence and trust among the public and mainly the users of electronic payments in the country

Introduction

Malaysia regards electronic commerce as a powerful driver for the national development and economic growth. This belief has been reinforced by the setting up of national policies and enactment of laws seeking to ensure that processes, tools and technologies are put in place to facilitate the electronic commerce. Among those laws is the Payment Systems Act 2003 (Act 627). This piece of legislation was enacted to provide the framework for the regulation and supervision of the payment systems and payment instruments in Malaysia. The ultimate goal is to enhance the efficiency of payment system and to specifically provide the mandate to the banking regulator to effectively oversee and facilitate greater development of such system in the country. This law is expected to be influential in facilitating the electronic commerce in Malaysia, particularly its electronic banking practices. Nevertheless, among the biggest stumbling block to this law this law needs to pass through is the fear over security and privacy of the payment system itself. In order to do this, there is consequently a pressing need to identify whether or not the law has sufficiently addressed this issue. In particular, there is a need to identify the extent to which such legal instrument recognizes and requires the necessary security measures in the payment system in Malaysia. This paper attempts to answer two main questions: first, what are, conceptually speaking, the e-security measures required in electronic commerce system, especially the electronic payment system Secondly, how does the Malaysian Payment Systems Act 2003 address those security measures This paper is purely a legal, doctrinal and analytical study focusing mainly on the electronic commerce laws in Malaysia, in particular on the e-payment system as required in the Payment Systems Act 2003. This brief analysis is significantly important due to the lack of research currently undertaken on the system security implication of this particular legislation

   چکیده

           ساختار تجارت الکترونیک در تجارت دستمزد الکترونیک به کار می رود  و اینها شامل بیانیه در مورد موارد تکنیکی و موارد سیستم دستمزد قانونی است و در تجارت الکترونیک در مالزی این پژوهش در جستجوی موارد است و سیستم مالزی را در زمینه الکترونیک بررسی می کند و این مقاله  امنیت در قانون را در برگرفته و این بحث محدود به بیانیه اندازه گیری امنیت شکل گرفته قانون است و در این مورد محدود این مقاله در جستجوی شرح اندازه گیری امنیت است و اهمیت اندازه گیری در ساخت مورد اعتماد و صداقت در بین عموم و استفاده از دستمزد الکترونیک در کشور است

مقدمه

         مالزی تجارت الکترونیک را وسیله قوی برای پیشرفت و رشد اقتصادی می  داند و این عقیده مورد حمایت سیاست ملی و ارتباط قانونی برای تضمین فرایند است و تکنولوژی در تجهیز تجارت الکترونیک است و قوانین سال 2003 این مورد قانونی شالوده ای برای تنظیم و حفاظت سیتم دستمزد در مالزی را ایجاد می کند و این قانون و هدف نهایی افزایش کار امدی سیستم حقوق است و تنظیم گر بانک برای دیدن و تجهیز توسعه بزرگتر در کشور است و این قانون انتظار داریم تجارت الکترونیک را تحت تاثیر قرار دهد به منظور این مورد سرانجام نیاز را بررسی و قانونی نیست که این بیانیه را مشخص کند و نیاز به مشخص کردن مقدار قانونی دارد.اندازه گیری امنیت را اندازه گیری می کند و این پژوهش سعی به انجام دوسوال اصلی دارد که در مورد موارد صحبت و اندازه گیری سیستم دستمزد است و چگونه قانون و چگونه سیستم در مالزی این امنیت را اندازه گیری می کند و این مقاله مورد قانونی و تحلیلی است و برقانون الکترونیک در مالزی تمرکز می کند و این بررسی مهم به خاطر کاهش مقاله در سیستم در این مورد قانونی است

         2) سیستم دستمزد وامنیت:فرضیه دستمزد و اطلاعات و ارزش ترس را ایجاد و امنیت بدست و پیشگیری تضمین میشود و اشخاص بیشتر و سازمانها در سرمایه شان را در بر می گیرد  و بزرگترین مورد در امنیت است و بر طبق وبستروامنیت کلی در مورد کیفیت و شرایط است که در حس عملیاتی امنیت در فرهنک اکسفورد اندازه گیری برای تضمین امنیت کشورو شخص است  سچینر (2003)بیان که امنیت در مورد پیشگیری مخالف نتایج و اعمال ناخواسته است و هدف حفاظت ساخت برخلاف دشمن از موارد و کسانی است که آسیب میرسانند و تامین اطلاعات و حفاظت و اجزای اصلی اش شامل سیستم الکترونیک و مورد سخت افزاری استفاده شده و انتقال اطلاعات است و استاندارد بین المللی اطلاعات را به صورت زیر تعریف که حفاظت اطلاعات از موارد گسترده خطر به منظور تضمین انسجام شغلی و افزایش برکشت در سرمایه و شغلها است و ناحیه اطلاعات در مکانیزم ها و اندازه گیری حفظ ارزش اطلاعات از موارد ناخواسته در شکل خطر داخلی و خارجی است که به آنها آسیب و خطر برای اطلاعات بوجود می آورد  و فرایند اطلاعات شامل ارزیابی خطرات و  تشخیص موارد درست است .در سیستم الکترونیک امنیت شغلی مرتبط با سرمایه در طولانی مدت است و کالدر و واتکین در مورد نیازهای شغلی بررسی و 4 بعد رادر نظر گرفتند که امنیت اطلاعات بودکه اولی امنیت اطلاعات برای حفظ توانایی سازمان است و کارها در سیستم تکنولوژی اطلاعات وجوددداشته است  سومین بعد از داده حفاظت و اخرین اطلاعات ودر سرمایه تکنولوژی در سازمان ماورای تکنولوژی استفاده شده در سازمان است و امنیت اطلاعات در حقیقت از لحاظ قانونی لازم است و شرکتها از سرمایه حفاظت کرده و موضوع سهامدار میشود و آنها اطلاعات را حفظ کرده در مورد افرادی که با موارد قانونی در موارد تخطی قانون است

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله انگلیسی بیماری پریون با ترجمه فارسی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله انگلیسی بیماری پریون با ترجمه فارسی دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انگلیسی بیماری پریون با ترجمه فارسی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

Prion diseases

Edward McKintosh, Sarah J Tabrizi, and John Collinge Department of Neurodegenerative Disease/MRC Prion Unit, Institute of Neurology, University College London, London, United Kingdom

Prion diseases are incurable neurodegenerative conditions affecting both animals and humans. They may be sporadic, infectious, or inherited in origin. Human prion diseases include Creutzfeldt–Jakob desease (CJD), Gerstmann– Straussler–Scheinker disease, kuru, and fatal familial insomnia. The appearance of variant CJD, and the demonstration that is caused by strains indistinguishable from bovine spongiform encephalopathy (BSE) in cattle, has led to the threat of a major epidemic of human prion disease in the UK and other countries where widespread dietary exposure to bovine prions has occurred. This article reviews the history and epidemiology of these diseases, and then focuses on important areas of current research in human prion disorders. Journal of NeuroVirology (2003) 9, 183–193 Keywords: bovine spongiform encephalopathy; Creutzfeldt–Jakob disease; fatal familial insomnia; Gerstmann–Straussler–Scheinker syndrome; kuru; prion; scrapie; spongiform encephalopathy

Background

In the 18th century, sheep diseases characterized by trembling were described in French sheep (la tremblante) and as itching disease (Gnubberkrankheit) or trotting disease (Traberkrankheit) in Germany (McGowan, 1922). This disease is now generally known by the Scottish term “scrapie,” a term that describes the tendency for affected animals to relieve the presumed pruritis by scraping their fleeces against hard objects. The economic effects of this disease on the British wool industry were serious enough for the British Government to include funds for scrapie research in its first grant to the Royal Veterinary College in London in 1910. In the 1940s and 1950s, it also led to many countries banning imports of British sheep until proved scrapie-free. In 1922, Spielmeyer introduced the term “Creutzfeldt–Jakob disease” (CJD) to describe a human neurological disease that was characterized by rapidly progressive myoclonus, ataxia, and

بیماریهای پریون

این بیماری غیر قابل علاج است که حیوانات و انسانها را مبتلا می کند  ودر انسان شامل کروتزفلدت (CJD)و کورو و بیخوابی جنینی است وجود CJDدر ایجاد زنجیره انسفالو پاتوی در گوساله منجر به خطر ایجاد پریون در ایالت متحده و دیگر کشورها میشود و این مقاله تاریخچه این بیماری در نواحی رایج رابررسی میکند . در قرن 18بیماری های خوابی با لرزش مشخص میشود و بیماری پوستی در آلمان را مشخص می کند و حیوانات را تحت تاثیر قرار داده و اولین موارد در شهرداری لندن در 1910 و 1940و 1950 منجر به ممنوعیت  کالا در بریتانیا میشود

در سال 1922 واژه بیماریCJDدر توصیف بیماری عصبی آدمی و میو کلونوس و بیتعادلی و زوال عقل و توصیف شرایط گسترده به کار میرود و معیار تشخیی CJDرا برآورده میسازد .در سال 1950 استرالیا موارد بیماری رادر گردش افراد به همراه داشت و با بی تعادلی افراد مشخص شده و بیماری قابل انتقال بوده .و یافته اصلی منجر به عفونی شدن شد که منجر به کسب جایزه نوبل 1970 توسط دکتر جادوسک شد و موارد سه گانه واکوئل سازی و کاهش تکثیر با و بدون امیلو ئید است که دانیل در سال 1987 مورد پیشرفت یافته در بیماری پریون انسانی بدست آورد

ویژگی بیماری عفونی و ساخت عامل نامشخص است و ویروس منجر به توانایی عبور از فیلتر از منفذ کوچک شده ودوره انکوباسیون منجر به ویروسی کوچک شده و موارد ناعفونی راایجاد و تحت تاثیر با اسید نوکلئیک غیرفعال شده (آلپر 1966) ودر سال 1967عامل عفونی رابررسی که ممکن است پروتئین باشد و سیالو پروتئین تفکیک شده توسط  بولتن و همکاران در سال 1982 بررسی شد و پروتئین مغز عفونی شده از پریون و ذرات عفونی از ویروس رادر برو مطالعات اشعهX از پریون اسید نوکلئیک را در فنوتیپ متنوع است

اپیدیمولوژی:TSE انسانی با بافت شناسی  عفونی در حدود 5 درصد و فراگیر 85%  و غیر ارثی 15 درصد است و سرعت 5/0 تا یک در یک میلیون جمعیت سالانه است و پریون اولیه شامل جهش سوماتیک در جهش پروتون سلول نرون است . جهش پریون غیر ارثی انسانها در کروموزوم در سی پاتوژن را بررسی و رایجترین مورد در گرسمانن است ودر سه تا4 دهه ایجاد و 5 سال پش از تشخیص مرگ رخ می دهد و جهشGSS با هلسیون در سال 1989 مشخص شد و چند جهش باعث بیماری شده و ایمنی شیمی درمانی باPRPغیر نرمال انواع زوال عقل و میوکلودیوس و کره دائم الرقص و طیفTSE با توصیف بیخوابی مرضی در سال 1986 بررسی که بیماری مرضی خرابی اتونومی را ایجاد اسپونژیوز جهش در کدن 178 دارد و جهش ها باعث توصیف بیمای CJDمیشود .که غیر قابل انتقال بوده و TSE به خاطر جهش ژنتیکی و عفونی است.TSE از طریق غذا انتشار یافته و تغییرات در ذرات را ایجاد کرده و غربالگری بادهنده جسد برای اعضا و بافتها مشخص میشود و

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله انگلیسی بررسی مطالعات انجام شده ی اخیر در نوسازی پایدار شهری با ترجمه فارسی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله انگلیسی بررسی مطالعات انجام شده ی اخیر در نوسازی پایدار شهری با ترجمه فارسی دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انگلیسی بررسی مطالعات انجام شده ی اخیر در نوسازی پایدار شهری با ترجمه فارسی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله انگلیسی بررسی مطالعات انجام شده ی اخیر در نوسازی پایدار شهری با ترجمه فارسی

چکیده    
مقدمه    
پیش زمینه ی نوسازی پایدار شهری    
تعریف نوسازی شهری    
ارتباط بین نوسازی شهری و پایداری    
روش شناسی    
بررسی مقالات انتخاب شده    
بررسی مطالعات انجام شده در نوسازی پایدار شهری    
برنامه ریزی زیرسیستم نوسازی پایدار شهری    
زمین    
مسکن    
زیرساخت    
میراث فرهنگی    
طراحی شهری    
سرمایه گذاران و مشارکت جامعه    
نقش جامعه    
ارزیابی نوسازی پایدار شهری    
سه جنبه از نوسازی پایدار شهری    
رویکردهای ارزیابی نوسازی پایدار شهری    
بحث    
برنامه ریزی زیرسیستم در نوسازی پایدار شهری    
سرمایه گذاران در نوسازی شهری    
ارزیابی نوسازی پایدار شهری    
نتیجه گیری    

References

Abu-Dayyeh, N. (2006). Prospects for historic neighborhoods in atypical Islamic cities: the view from Amman, Jordan. Habitat International, 30(1), 46e

Adams, D., & Hastings, E. M. (2001). Urban renewal in Hong Kong: transition from development corporation to renewal authority. Land Use Policy, 18(3), 245e258. . Baeing, A. S., & Wong, C. (2012). Brownfield residential development: what happens to the most deprived neighbourhoods in England Urban Studies, 49(14), 2989e 3008. . Bagaeen, S. G. (2006). Redeveloping former military sites: competitiveness, urban sustainability and public participation. Cities, 23(5), 339e352. . Barber, A., & Pareja Eastaway, M. (2010). Leadership challenges in the inner city: planning for sustainable regeneration in Birmingham and Barcelona. Policy Studies, 31(4), 393e411. . Beebeejaun, Y., & Grimshaw, L. (2011). Is the ‘new deal for communities’ a new deal for equality Getting women on board in neighbourhood governance. Urban Studies, 48(10), 1997e2011. . Berg, P. G., Eriksson, T., & Granvik, M. (2010). Micro-comprehensive planning in Baltic sea urban local areas. Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Engineering Sustainability, 163(4), 219e

A review of recent studies on sustainable urban renewal

Helen Wei Zheng, Geoffrey Qiping Shen*, Hao Wang Department of Building and Real Estate, the Hong Kong Polytechnic University, Kowloon, Hong Kong

abstract

Urban renewal and sustainable development are two popular issues in both policy agenda and academia. Although their importance has been increasingly recognized, an integrated review covering sustainability, planning, and urban renewal has yet to be produced. Based on 81 journal papers, this paper presents a critical review of recent studies on sustainable urban renewal over the period 1990e2012. The review focuses on the planning sub-system and the social sub-system of urban renewal in terms of the evaluation of sustainability. The complexity of achieving sustainable urban renewal is emphasized and discussed. To better clarify the mechanism behind the urban renewal process and improve urban sustainability, recommendations of future research directions are also provided.  2013 Elsevier Ltd. All rights reserved

Introduction

Urban renewal has been regarded as a sound approach to promoting land values and improving environmental quality (Adams & Hastings, 2001); rectifying the urban decay problem and meeting various socioeconomic objectives (Lee & Chan, 2008a); and enhancing existing social networks, improving inclusion of vulnerable groups, and changing adverse impacts on the living environment (Chan & Yung, 2004). In order to help tackle these issues, many studies have been conducted in this field. As sustainable development corresponds to urban renewal in terms of social, economic and environmental sustainability, it has been recognized that urban renewal and sustainability should be combined together. The urban renewal process involves various planning issues and different stakeholders, the relationship between which complicates the process. In order to achieve effective and efficient sustainable urban renewal practice, it is first necessary to understand the mechanism behind it. Discussions by other researchers on these issues are scattered in different areas with an integrated review covering sustainability, planning, and urban renewal yet to be produced. This paper therefore presents a critical review of recent studies on sustainable urban renewal. It starts with the background of sustainable urban renewal, followed by the research methodology and an overall picture of the research progress. Selected papers are then discussed from three aspects, namely planning sub-system in sustainable urban renewal, stakeholders and their engagement, and evaluation of sustainable urban renewal. Finally, the discussion section includes a summary of the findings from this study and recommendations for future related research

چکیده

نوسازی شهری و توسعه ی پایدار دو موضوع مهم در دستور کار سیاست و دانشگاه هستند. اگر چه اهمیت آنها بیش از بیش به رسمیت شناخته شده است، اما یک بررسی یکپارچه نشان داده است که  توسعه ی پایدار و نوسازی شهری همچنان لازم است. بر اساس 81 مقاله ی موجود در مجله، مقاله ی پیش رو نقدی از مطالعات انجام شده ی اخیر بر نوسازی پایدار شهری در محدوده ی زمانی سال 1990 تا 2002 را ارائه می دهد. این بررسی بر برنامه ریزی زیرسیستم و زیرسیستم اجتماعی نوسازی شهری در زمینه ی ارزیابی پایداری متمرکز است. دشواری دسترسی به نوسازی پایدار شهری نیز در این مقاله در کانون توجه قرار داده شده است. به منظور درک بهتر سازوکارهای نهان در فرآیند نوسازی شهری و توسعه ی پایدار شهری، توصیه هایی در مورد تحقیقات آینده و جهت گیری های آینده نیز ارائه شده است

کلمات کلیدی: نوسازی شهری، توسعه ی پایدار، برنامه ریزی

مقدمه

نوسازی شهری به عنوان یک رویکرد مهم جهت توسعه ی ارزش های زمین، بهبود کیفیت محیط زیست(آدامز و هاستیگز 2001) اصلاح مشکل بافت فرسوده ی شهری و نشست عاملان مختلف اقتصادی و اجتماعی و افزایش شبکه های اجتماعی موجود، نتایج رو به پیشرفت گروه های آسیب پذیر و اثرات سوء و در حال تغییر بر زندگی محیط زیست تلقی می شود. به منظور مقابله با این مسائل، مطالعات زیادی در این زمینه انجام شده است. با وجود اینکه توسعه ی پایداری پاسخی جهت نوسازی شهری در زمینه ی اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی است اما تشخیص داده شده است که نوسازی شهری مستلزم برنامه ریزی های مختلف و سرمایه گذاری های مختلف می باشد، در واقع این رابطه ی بین عاملان است که این روند را پیچیده تر می کند. به منظور دست یابی به عملکرد مؤثر و کارآمد در نوسازی شهری پایدار، ابتدا درکِ سازوکار پنهان در پس این فرآیند ضرورری است

بحث در مورد این موضوع توسط محققان دیگر حول حوزه های مختلف و بررسی یک پارچه نشان   می دهد که پایداری، برنامه ریزی، و نوسازی شهری همچنان لازم است. بنابراین مقاله ی پیش رو، نقد و بررسی مطالعات اخیر در نوسازی پایدار شهری می باشد. بحث را ابتدا با پیش زمینه ی نوسازی پایدار شهری آغاز می کنیم و به دنبال آن روش تحقیق و یک تصویر کلی از پیشرفت پژوهش را ارائه می دهیم. مقالات انتخاب شده سه جنبه ی مورد نظر یعنی برنامه ریزی زیرسیستم در نوسازی پایدار شهری ، سرمایه گذاران و تعاملات آنها و ارزیابی نوسازی شهری پایدار مورد بحث قرار می دهند. و در آخر بخش دیسکاشن (بحث) خلاصه ای از یافته های تحقیق و توصیه های لازم برای تحقیقات آینده ارائه شده است

مطالب پیشنهادی: برچسب ها : بررسی مطالعات انجام شده ی اخیر در نوسازی پایدار شهری با ترجمه فارسی, برنامه ریزی زیرسیستم نوسازی پایدار شهری, تحقیق بررسی مطالعات انجام شده ی اخیر در نوسازی پایدار شهری با ترجمه فارسی, تحقیق در مورد نوسازی شهری, دانلود مقاله انگلیسی بررسی مطالعات انجام شده ی اخیر در نوسازی پایدار شهری با ترجمه فارسی, مقاله انگلیسی بررسی مطالعات انجام شده ی اخیر در نوسازی پایدار شهری با ترجمه فارسی, نوسازی شهر, نوسازی شهری, نوسازی پایدار شهری

برای ثبت نظر خود کلیک کنید

دوستان عزیز حتما با نظرات خود ما را در بهتر شدن سایتی فعال و عالی یاری کنید.