بررسی میزان ATP در اسپرم مولدین نر ماهی كفال طلایی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی میزان ATP در اسپرم مولدین نر ماهی كفال طلایی دارای 98 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی میزان ATP در اسپرم مولدین نر ماهی كفال طلایی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی میزان ATP در اسپرم مولدین نر ماهی كفال طلایی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی میزان ATP در اسپرم مولدین نر ماهی كفال طلایی :

بررسی میزان ATP در اسپرم مولدین نر ماهی كفال طلایی

چکیده

کفال ماهیان دریای خزر یکی از مهمترین ماهیان شیلاتی این دریا می باشند.که پس از انتقال از دریای سیاه به دریای خزر، توانستند خود را بااکوسیستم این دریا مطاقبت دهند.

هدف از این تحقیق بررسی میزان ATP اسپرم ماهی کفال طلایی در شرایط زمانی،دمایی و محلولهای تداوم بخش (Extender) مختلف بوده است. بدین منظور میزان ATP اسپرمهای تازه نمونه گیری شده در دماهای مختلف (°C12- 10،20 -18)، میزان ATPاسپرمهای نگهداری شده دردماهای مختلف (°C 4،Room temperature ) به مدت 6 ساعت، میزان ATP اسپرمهای نگهداری شده در محلولهای تداوم بخش (extender)مختلف (گلیسرول، محلول نمک 7/0% ، محلول نمک 65/0%) به مدت 5 روز، میزان ATP اسپرمهای نگهداری شده در همان شرایط به مدت 10 روز، به روش فوق حساس بیولومینوسانس اندازه گیری گردید.

براساس آزمایشات انجام شده در این تحقیق، غلظت ATP اسپرمهای تازه نمونه گیری شده در دمای °C 12- 10، 22/7 ± 04/74درصد غلظت ATP اسپرمهای تازه نمونه گیری شده در دمای °C20- 18 بود.اسپرمهای نگهداری شده در دمای °C 4 یخچال به مدت 6 ساعت و اسپرمهای نگهداری شده در دمای آزمایشگاه به مدت 6 ساعت به ترتیب 91/0 ± 26/90 درصد و 49/1 ± 17/17 درصد ATP خود را حفظ کردند. نگهداری اسپرم درextender های مختلف (گلیسرول، محلول نمک 7/0% ، محلول نمک 65/0%) به مدت 5 روز نشان داد که گلیسرول و محلول نمک 65/0%، درصد بالاتری از ATP را نسبت به محلول نمک 7/0% حفظ کردند. نگهداری اسپرم درهمان extender‌ها به مدت 10 روز نشان داد که گلیسرول درصد بالاتری از ATP را نسبت به محلول نمک 7/0% و 65/0% حفظ کرد. اسپرمهای نگهداری شده در گلیسرول در دمای °C 15- بعد از 5 روز و اسپرمهای نگهداری شده در گلیسرول در دمای °C 15- بعد از 10 روز به ترتیب 5/4 ± 19/74 و 2/6 ± 67/47 درصد ATP خود را حفظ کردند. اسپرمهای نگهداری شده در محلول نمک 7/0% در دمای °C 1 بعد از 5 روز و اسپرمهای نگهداری شده در محلول نمک 7/0% در دمای °C 1 بعد از 10 روز به ترتیب 81/2 ± 65/13 و 06/0 ± 69/0 درصد ATP خود را حفظ کردند. اسپرمهای نگهداری شده در محلول نمک 65/0% در دمای °C15- بعد از 5 روز و اسپرمهای نگهداری شده درمحلول نمک 65/0% در دمای °C 15 – بعد از 10 روز به ترتیب 68/6 ± 58/73 و 12/0 ±05/1 درصد ATP خود را حفظ کردند.

براساس نتایج به دست آمده برای حفظ میزان ATP اسپرم ماهی کفال طلایی، نمونه گیری در دمای °C20- 18 و نگهداری در گلیسرول توصیه می شود.

مقدمه

اسپرم عامل مهم تولیدمثل، بقاء و تداوم نسل است. بررسی اسپرم از نظر پارامترهایی مانند توانایی تلقیح، تحرک، درصد اسپرمهای متحرک، سرعت حرکت، فرکانس ضربه تاژکی، میزانATP و فاکتورهای شیمیایی و بیوشیمیایی، در تشخیص کیفیت اسپرم و کنترل روند تولیدمثلی برخی جانداران از جمله آبزیان کمک می کند. هدف از این تحقیق بررسی میزان ATP اسپرم ماهی کفال طلایی در شرایط دمایی ، زمانی و محلولهای تداوم بخش مختلف می باشد. تاکنون تحقیقات گسترده ای توسط پژوهشگران مختلف روی این سلول صورت گرفته است. با این حال مطالعات انجام شده در ارتباط با میزان ATP اسپرم ماهیان نسبتأ محدود است. این امر تفسیر علت ناموفق بودن پروژه پرورشی کردن برخی ماهیان را دشوار می کند. در این رابطه باید مطالعات بیشتری در زمینه بررسی میزان ATP اسپرم ماهیان صورت پذیرد.

اسپرم به کمک حرکت ضربه ای تاژک خود شنا می کند. انرژی مورد نیاز برای این حرکت ازطریق هیدرولیز ATP فراهم می شود(Billard et al, 1999 ).تحرک اسپرم به میزان ATPذخیره ای اولیه (Christen et al, 1987) و میزان ATP سنتز شده در طول فاز تحرک (Lahnsteiner et al, 1999 ) وابسته است. در اکثر ماهیانی که دارای لقاح خارجی هستند، ATP سنتتاز قادر به نگهداری نسبتهای بالای ATP هیدرولیز شده مورد نیاز در طول حرکت نیست، لذا میزان ATPبه سرعت کاهش می‌یابد. این کاهش ATP به موازات کاهش تعداد ضربات تاژکی و سرعت حرکت اسپرم است (Christen et al, 1987 و Perchec et al, 1995). تفاوت قابل توجهی بین گونه‌ها در مقدارATP مورد نیاز برای تامین حرکت اسپرم وجود دارد(Mansour et al, 2003 ).

در این مطالعه میزان ATP اسپرم ماهی کفال طلایی در شرایط مختلف دمایی نمونه گیری (10-12و 18-20 درجه سانتیگراد) و نگهداری 6 ساعته در دماهای مختلف ( دمای اتاق و 4 درجه سانتی گراد) در محلولهای تداوم بخش مختلف( گلیسرول، محلولهای نمکی 65/0 و 7/0 درصد) در زمانهای متفاوت ( 5 روز و 10 روز) به کمک روش فوق حساس بیولومینوسانس مورد اندازه گیری قرار خواهد گرفت.

1- 1 پیشینه تحقیق

امروزه کشورهای پیشرفته به دلیل تلاش بیشتر و برخورداری از امکانات پیشرفته تر، در زمینه ویژگیهای اسپرم ماهیان و عوامل موثر بر آن تجارب زیادی کسب نموده اند. اطلاعات بدست آمده عمدتأ در مورد ماهیان پرورشی می با شد. دراین مورد کارهای تحقیقاتی زیادی انجام شده است و مطالعات گسترده ایی در خصوص عوامل تاثیرگذار، استرس زا و یا آلوده کننده صورت گرفته نتایج حاصله با یکدیگر مقایسه شده اند. به مواردی از این پژوهشها در ذیل اشاره شده است.

ماهیان آبشش آبی نر به دو شیوه تولید مثل می کنند. برخی از نرها که parental نام دارند تولیدمثلشان تا سن 7 سالگی به تاخیر می افتد، اما گروه دیگر (sneaker) زودتر بالغ میشوند. طبق مطالعات Burness و همکارانش در سال 2004 در هر دو شیوه تولیدمثلی، سرعت حرکت اسپرم و سطوح ATP در 60 ثانیه اول تحرک اسپرم به موازات هم کاهش می یابد. اگرچه میزان ATP اولیه اسپرم ماهیان sneakerنسبت به ماهیان parental بیشتر است ولی بین شیوه های تولید مثلی آنها تفاوتی وجود ندارد. ضمنأ از لحاظ سرعت حرکت اسپرم، درصد اسپرمهای متحرک یا فعالیت آنزیمهای متابولیک بین شیوه های تولیدمثلی تفاوتی وجود ندارد. هرچند اسپرم ماهیان parental تا حدودی نسبت بالاتری از کراتین فسفوکیناز را نسبت به سیترات سنتاز دارا می باشند. در هر دو شیوه با افزایش فعالیت کراتین فسفوکیناز و سیترات سنتاز، میزان ATPاسپرم افزایش (Burness et al, 2004) می یابد.

طبق گزارشات Kruger و همکارانش در سال 1983 میانگین مدت زمان تحرک اسپرم کپورماهی معمولی Cyprinus carpio به فصل وابستگی داشته و حدودا 2/1 تا 6/1 دقیقه است Kruger et al , 1983)). ماکزیمم مدت زمان تحرک اسپرم کپورماهی معمولی 2 دقیقه است 1984) ، .( Koldras and Moczarsk در کپورماهی، اسپرم و ادرار از یک مجرای تناسلی آزاد می شوند لذا ممکن است اسپرم جمع آوری شده از آن توسط ادرار آلوده شود. طبق مطالعات Perchec و همکارانش در سال 1998 درصورت آلوده نشدن اسپرم ماهی به ادرار، میزان ATP اسپرم حدود nmol 9 – 8 به ازاء 108 اسپرم و سرعت ابتدایی آن حدود s/ mm 160 – 100 و فرکانس ضربه تاژکی حدود 50 – 30 اندازه گیری شد. اما، وقتی که
مایع اسپرمی با 5/7% ادرار به مدت 1 ساعت آلوده شد، میزان ATP،nmol 5 – 4 به ازاء 108 اسپرم بود و اغلب اسپرمها سرعت ابتدایی کمی معادل s/ 100 – 30 و فرکانس ضربه تاژکی حدود 30 – 10 داشتند. این مسئله نشان می دهد که اسمولالیته پایین ادرارعامل کاهش کیفیت اسپرم کپورماهی است .(Poupard et al, 1998)

Zilli و همکارانش در سال 2004 نشان دادند که یک رابطه خطی بین ظرفیت تلقیح اسپرم و پارامترهای اسپرمی از جمله میزان ATPو فعالیت آمینوترانسفراز وجود دارد Zilli et al, 2004) ). طبق گزارشات Jezierska و Witeska در سال 1999 اسپرمهای کپور معمولی مدت زمان s 80 – 70، فعال می مانند و تحرکشان بعد از 24 ساعت کاهش می یابد، در حالی که اسپرمهای کپورعلفخوار s 55 – 30 فعال می مانند و تحرکشان پس از 8 ساعت کاهش می یابد. اسپرمهای کپورمعمولی پس از 24 ساعت حدود s10 متحرک می مانند. مدت زمان تحرک اسپرم متاثر از دمایی است که در آن نگهداری می‌شود. حتی نگهداری کوتاه مدت اسپرم (15 دقیقه) در دمای 20°C، موجب کاهش مدت زمان تحرک اسپرم در هر دو گونه ماهی می شود. بطوریکه پس از 2 ساعت نگهداری اسپرم کپورماهی معمولی در دمای 20°C ، تحرک اسپرم حدود 50% کاهش می یابد ( 1999، Jezierska and Witeska).

اسپرمهای نگهداری شده در دمای صفر تا °C 5 قادر به تلقیح تخم هستند. بهرحال چگونگی نگهداری اسپرمها، روی مدت زمان تحرک اسپرم اثر می گذارد Goodal et al, 1989)). در دماهای پایین تر، مدت زمان تحرک اسپرم طولانی تر است (1996،Babiak،Glogowski). نگهداری اسپرم به مدت 5 ساعت در یخچال (°C 5) روی نسبت تلقیح اسپرم اثر قابل توجهی ندارد. اسپرم کپورماهی معمولی بدون کاهش قابل توجه زمان تحرکش ، حدود 24 ساعت و اسپرم کپور علفخوار حدود 8 ساعت می تواند در یخچال(°C 5) نگهداری شود (Sarnowski et al, 1997 ).

بحث و نتیجه گیری

تابحال تحقیقات زیادی در ارتباط با اسپرم ماهی در جهان صورت گرفته است. هر یک از مطالعات مذکور جنبه خاصی را مد نظر قرار داده اند. با این حال اطلاعات محدودی در خصوص میزان ATP اسپرم ماهی و اثر فاکتورهای محیطی، شیمیایی و بیوشیمیایی بر آن وجود دارد. در ضمن تحقیقی در رابطه با میزان ATP اسپرم ماهی کفال طلایی تاکنون صورت نگرفته است. ماهی کفال طلایی یکی از گونه های مهم ماهیان شیلاتی است که تاکنون موفق به تکثیر و پرورش آن نشده اند. شاید بتوان از این طریق برای فراهم آوردن شرایط مناسب به منظور تکثیر و پرورش این نوع ماهی و یا در شرایط خاص به منظور نگهداری اسپرم آن استفاده کرد.

طبق گزارشات Perchec و همکارانش(1997،Perchec et al) در صورت عدم آلودگی اسپرم به ادرار، میزانATP آن حدود nmol/108 9 – 8 اسپرم و در صورت آلوده شدن به ادرار، میزانATP آن حدود nmol/108 5 – 4 اسپرم بود. در واقع اسمولالیته پایین ادرار با تحریک اولیه موجب کاهش ذخیره ATP سلولی و کاهش کیفیت اسپرم کپور می شود. لذا در این تحقیق برای ممانعت از کاهش کیفیت اسپرم، در طول نمونه گیری از آلوده شدن اسپرم به ادرار و هر گونه ماده آلوده کننده ای جلوگیری شد.

طبق گزارشات Gary و همکارانش( 2004،et al Gary)، برای اندازه گیری غلظت ATP، لوسیفرین – لوسیفراز (حل شده در mM 100 گلایسین، mM20 4MgSO، 4/7 pH) به نمونه ها افزوده و سیگنالهای بیولومینوسانس با استفاده از یک دستگاه لومینومترLmax،96 چاهکی(USA، CA، Devices Sunngvale، Molecular) اندازه گیری شد. میزان ATP هر نمونه با استفاده از استانداردهای ATP محاسبه و بصورت 108 pmol/ اسپرم بیان شدد. درگزارش Ogier و همکارانش(1999 ،Ogier et al) میزان ATP را با استفاده از روش بیولومینوسانس (اندازه گیری بیولومینوسانس ATP ، kit cls، Boehringer – Mannheim ) ، پس از استخراج با اسید تری کلرواستیک 2% ، mM2 EDTA اندازه گیری کردند و به صورت nmol/108 اسپرم بیان نمودند. در گزارش Perchec و همکارانش (1998 Perchec et al.) میزان ATP توسط روش بیولومینوسانس اندازه گیری شد. آنها ابتدا اسپرم ماهی کپور معمولی را به نسبت 1:100 درمحلول بافر HEPES جوشان تجزیه کرده و سپس با افزودن لوسیفرین – لوسیفراز به اسپرم، سیگنالهای لومینوسانس را بوسیله (Biocounter M2010A Lumac/3M) اندازه گیری کردند و سپس میزان ATP را با استفاده از استانداردهای ATP محاسبه و بصورت nmol/108 اسپرم بیان نمودند. در این تحقیق برای اندازه گیری میزان ATP از روش بیولومینوسانس استفاده شد. ابتدا نمونه اسپرم به نسبت 1:100 درمحلول بافر HEPES جوشان مخلوط شده سپس 50 از آن با 50 از محلول کیت حساس بیولومینوسانس در پلیت مخصوص اندازه گیری لومینوسانس با هم مخلوط و سیگنالهای لومینوسانس با استفاده از دستگاه لومینومتر(Germany، mol/well 10 -195، BMG Labtech GmbH، Lumisatr) اندازه گیری شد. سپس میزان ATPهر نمونه با استفاده از استانداردهای ATP محاسبه و بصورت nmol/108 اسپرم بیان شد. نتایج حاصل از این تحقیق موارد ذیل را مشخص نمود.

بررسی میزان ATP در اسپرم مولدین نر ماهی كفال طلایی
فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده————————————————————-1

مقدمه—————————————————————3

فصل اول : مروری بر تحقیقات گذشته

1-1 پیشینه تحقیق—————————————————- 5

1-2 تاكسونومی—————————————————– 7

1-3 مشخصات كلی راسته كفال ماهی شكلان ——————————– 8

1-4 مشخصات خانواده كفال ماهیان ————————————– 9

1-5 مشخصات كفال طلایی ——————————————– 9

1-6 زیست شناسی كفال طلایی —————————————– 10

1-6-1 مشخصات زیستی كفال طلایی————————————- 11

1-6-1-1 تحمل درجه حرارت—————————————— 11

1-6-1-2 تحمل شوری ———————————————- 11

1-6-1-3 تحمل مقادیر اكسیژن —————————————– 11

1-6-1-4 تغذیه كفال طلایی ——————————————- 12

1-7 ارزش اقتصادی كفال ماهیان —————————————– 12

1-8 ارزش غذایی ماهی كفال ——————————————- 13

1-9 پراكنش كفال ماهیان ———————————————- 14

1-10 دریای خزر—————————————————- 16

1-11 تولید مثل كفال طلایی ——————————————– 18

1-11-1 دستگاه تولید مثل كفال طلایی ———————————— 19

1-11-2 اسپرماتوژنز ————————————————- 21

1-11-3 ساختمان اسپرماتوزوئید —————————————- 21

1-11-4 فعالیت اسپرماتوزوئید —————————————— 22

1-11-5 رابطه بین میزان ATP و تحرك اسپرم —————————— 23

1-11-6 مكانیزم چرخشی انتقال انرژی در ATP سنتاز ———————— 23

1-11-7 AMP حلقوی بعنوان یك پیامبر ثانویه —————————— 26

1-11-8 محلولهای تداوم بخش یا extenders —————————– 31

فصل دوم: روش تحقیق و مواد

2-1 مواد و وسایل مورد نیاز ——————————————– 35

2-1-1 خصوصیات كیت تعیین ATP ———————————— 36

2-1-2 اجزای كیت تعیین ATP —————————————– 36

2-1-3 روش آماده سازی محلولها ————————————— 37

2-1-4 خصوصیات و كاربردهای بافر HEPES —————————– 37

2-1-5 روش آماده سازی محلول بافر HEPES—————————— 38

2-1-6 روش آماده سازی محلول بی كربنات سدیم ————————— 38

2-1-7 روش آماده سازی محلول گلیسرول 10% و گلوكزM 3/0 —————- 38

2-2 روش كار —————————————————– 38

فصل سوم : نتایج تحقیق

نتایج ————————————————————- 44

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات

بحث و نتیجه گیری ————————————————— 56

پیشنهادات ——————————————————— 62

پیوست———————————————————— 63

منابع فارسی ——————————————————– 89

منابع لاتین———————————————————- 90

چکیده انگلیسی—————————————————— 94

بررسی میزان ATP در اسپرم مولدین نر ماهی كفال طلایی
فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 1-1 ——————————————————– 27

جدول 3-1——————————————————— 45

جدول 3-2——————————————————— 45

جدول 3-3——————————————————— 46

جدول 3-4——————————————————— 46

جدول 3-5——————————————————— 47

جدول 3-6——————————————————— 47

جدول 3-7——————————————————— 47

جدول 3-8——————————————————— 49

جدول 3-9——————————————————— 49

جدول 3-10——————————————————- 49

جدول 3-11——————————————————- 54

بررسی میزان ATP در اسپرم مولدین نر ماهی كفال طلایی
فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار1———————————————————— 45

نمودار 2———————————————————– 46

نمودار 3———————————————————– 48

نمودار 4———————————————————– 50

نمودار 5———————————————————– 51

نمودار 6 ———————————————————- 52

نمودار 7———————————————————– 53

بررسی میزان ATP در اسپرم مولدین نر ماهی كفال طلایی
فهرست اشكال

عنوان صفحه

شكل 1-1 ——————————————————— 9

شكل 1-2———————————————————- 10

شكل 1-3———————————————————- 15

شكل 1-4———————————————————- 21

شكل 1-5———————————————————- 24

شكل 1-6———————————————————- 29

شكل 1-7———————————————————- 30

شكل 2-1———————————————————- 37

شکل 2-2———————————————————- 41

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله الكالوئید (گیاه شناسی)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله الكالوئید (گیاه شناسی) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله الكالوئید (گیاه شناسی)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله الكالوئید (گیاه شناسی)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله الكالوئید (گیاه شناسی) :

مقاله الكالوئید (گیاه شناسی)

مقدمه:

الكالوئید‌ها متابولیت‌های پیچیده‌ای هستند كه توسط گیاهان تولید می‌شوند و به حفاظت آنها در برابر آسیب‌ها كمك می‌كنند. الكالوئیدها می‌توانند خواص دارویی و مخدر داشته باشند و با سمی باشند. مرگ سقراط به علت استفاده از شوكران بود كه حاوی الكالوئید كونین می‌باشد. كلوپاترا عصاره گیاه هیوسیاموس را برای زیبایی چهره‌اش استفاده می‌كرد. مورفین اولین الكالوئیدی بود كه شناسایی شد و همینطور اولین بار بود كه تركیب نیتروژن داری از گیاه استخراج شده بود كه قلیایی بود.

تعریفی كه نخستین بار در خصوص الكالوئید ارائه شده عبارت بود از: تركیبی دارای ساختمان ملكولی پیچیده كه واجد یك اتم نیتروژن به عنوان بخشی از سیستم هتروسایكلیك باشند كه منشاء گیاهی دارد و واجد خواص دارویی نیز باشد اما بعدها مشاهده شد كه برخی الكالوئید‌ها مثل كلشی سین یا مزكالین دارای نیتروژن به عنوان بخشی از سیستم هتروسایكلیك نیستند و بدین ترتیب تعریف جدیدی از الكالوئید ارائه شده كه عبارتست از: تركیبات آسیكلیكی كه دارای نیتروژن در جایگاه اكسیداسیون منفی هستند و در تعدادی از ارگانیسم‌های زنده وجود دارند.

تعریف امروزی الكالوئید:

فرآوردهای ثانویه متابولیسم گیاهی هستند كه موادی قلیایی، دارای یك یا چند اتم، نیتروژن در حلقه هتروسیكل می‌باشند و برخی به دلایل اثرات فیزیولوژیكی خود مصرف پزشكی دارند.

تكامل (دیدگاه فیلوژنی)

الكالوئید‌ها در گیاهان پست وجود ندارد. (تالوفیت ها) در قارچ‌ها الكالوئیدهای واجد سولفور و انواع الكالوئیدهای آنتی بیوتیكی شناخته شده است. در نهانزادان آوندی خصوصاً دم اسبیان و پنجه گرگیان الكالوئیدها وجود دارند. در بازدارندگان الكالوئید افدرین در گیاه ریش‌بزی و الكالوئید تاكسول در گیاه سرخدار وجود دارد. در نهاندانگان دو لپه تیره‌های خشخاش، آلاله، سیب زمینی و زرشك غنی از آلكالوئید هستند و در تك لپه ها تیره های آلاله و نرگس.

نقش الكالوئیدها در گیاه:

1) بدلیل مزه تلخ و خاصیت سمی سبب محافظت گیاهان در برابر علفخوارها و پاتوژنها می‌شوند.

2) دارای اثرات شبه هورمونی هستند و می‌توانند تنظیم كننده رشد گیاهان باشند. مثلاً‌ نوروهیوسیامین اثر شبه پروژسترونی دارد.

3) با جانشینی بجای قلیاهای معدنی موجب توازن یونی شده و یا با جانشینی كاتیونهای خاك باعث جذب آنیونها می‌شوند.

4) بعنوان منبع ذخیره نیتروژن هستند، اما هنوز اینكه در شرایط فقر نیتروژن خاك بتوانند وارد متابولیسم گیاه شوند ثابت نشده است.

5) الكالوئیدها باعث از بین رفتن مواد زاید و ازت داری كه محصولات جانبی متابولیسم گیاهان هستند و ممكنست مضر باشند می گردند.

6) موجب غیر فعال شده رادیكال آزاد اكسیژن می‌گردند. (بروسین و استریكنین)

در نواحی با تابش بالای فرابنفش گیاهان تجمع بالایی از الكالوئیدها دارند.

7) برخی از الكالوئیدها جزء رنگیزه‌ها هستند و در جذب حشرات به گرده افشانی كمك می‌كنند. (پتریدین و بتالین)

مكان بیوسنتر و ذخیره الكالوئیدها در گیاهان:

معمولاً الكالوئیدها در ریشه سنتز شده سپس به اندامهای هوایی منتقل می‌شوند و گاهی در جریان انتقال دچار تغییرات شیمیایی در ساختارشان می گردند. الكالوئیدها در واكوئل‌های بافت‌های جوان متمركز می‌شوند و معمولاً‌ در سلولهای بسیار جوانی كه هنوز واكوئلی نشده‌اند وجود ندارد. الكالوئیدها می‌توانند از غشاهای زیستی نفوذ كنند و انتقال آنها بدرون واكوئل از طریق انتشار است. الكالوئیدها ممكنست در اندامهای مختلف گیاه موجود باشند:

دانه (سورنجان)، میوه (فلفل سیاه)، برگ (تاتوره)، ریشه (اقونیطون)، پوست (انار)، ریزوم (بهارك)، ساقه (ویتاریا)، جوانه (بنگ دانه)، پوشینه (خشخاش).

اثر عوامل مختلف بر میزان الكالوئید:

تولید الكالوئیدها تحت تاثیر 2 عامل اصلی قرار می گیرد: 1. وراثت 2. عوامل محیطی (زیستی و غیر زیستی) اثرات عوامل ژنتیكی هم بصورت كیفی می‌تواند باشد و هم كمی. یعنی هم مقدار سنتز الكالوئید و هم نوع الكالوئیدی كه سنتز می‌شود تحت تاثیر وراثت است. اما اثر عوامل محیطی بیشتر كمی است مقدار تولید الكالوئید در گیاهان نواحی مرطوب بیشتر از نواحی خشك است، چون در خاك نواحی مرطوب درصد ازت بیشتر است.

بیوسنتز الكالوئیدهای بنزیل ایزوكوئینولین با بهم پیوستن دوپامین و 4- هیدوركسی فنیل استالدهید صورت می‌گیرد.

كه هر دو از تیروزین مشتق شده‌اند. و اولین حد واسط الكالوئیدی نوركوكلارین تشكیل می‌شود و بقیه الكالوئیدهای این گروه همگی از نوركوكلارین منشا می‌گیرند.

سنتز دوپامین یا نتیجه دكربوكسیلاسیون دی هیدروكسی فنیل آلانین است و یا از هیدروكسیداسیون تیرامین كه محصول دكر بوكسیلاسیون تیروزین است نتیجه می‌شود ظرفیت تیروزین دی‌هیدروكسی فنیل آلانین دكربوكسیلاز برای دكربوكسلاسیون هم تیروزین و هم درهیدروكسی فنیل آلانین تقریباً‌ مساوی است و این پیشنهاد می‌كند كه دوپامین از هر دو سنتزمی‌شود. 4-هیدوركسی فنیل استالدهید یا نتیجه دكربوكسیلاسیون 4-هیدوركسی فنیل پیرووات است و یا حاصل اكسیداسیون تیرامین. بنابراین تیروزین دی‌هیدروكسی فنیل آلانین دكربوكسیلاز احتمالاً در تشكیل هم دوپامین و هم 4- هیدروكسی فنیل استالدهید شركت می‌كند و نقش كلیدی در تنظیم بیوسنتز الكالوئیدهای بنزیل ایزوكوئینولین دارد.

گیاه پاپاورسامنیفروم از پاپاوراسه دارای مورفین و كدئین است كه منابع نیز هست كه منابع دارویی ضددرد هستند. همچنین دارای الكالوئیدهای بنزیل ایزوكوئینولین نیز هست كه اهمیت دارویی دارند. از جمله پاپاورین و نوسكاپین كه سست كننده عضلات هستند ریشه های این گیاه محل تجمع آنتی بیوتیك سانگوینارین است كه پیش ساز آن دی‌هیدروسانگوینارین است. بیوسنتز مورفین و سانگوینارین بوسیله عوامل محیطی و هم عوامل نموی تنظیم می‌شود. بیوسنتز سانگونیارین فقط در ریشه هاست در حالیكه پاپاورین و نوسكاپین اغلب در اندام‌های هوایی سنتز می‌شود مورفین و كدئین در هردو قسمت یافت می‌شوند الكالوئیدهای این گیاه در وزیكولهایی از تیپ سلولی خاص به نام لاتیسیفر تجمع می‌یابد.

مقاله الكالوئید (گیاه شناسی)
فهرست مطالب

مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 1

تعریف امروزی الكالوئید…………………………………………………………………………… 1

نقش های الكالوئید در گیاه………………………………………………………………………… 2

محل بیوسنتز الكالوئیدها…………………………………………………………………………… 3

عوامل موثر بر میزان الكالوئید…………………………………………………………………… 3

طبقه بندی الكالوئیدها……………………………………………………………………………….. 4

فاكتورهای موثر بر مقدار الكالوئید…………………………………………………………….. 7

انتقال الكالوئیدها………………………………………………………………………………………. 8

ویژگی های برخی از الكالوئیدها………………………………………………………………… 9

بیوسنتز الكالوئیدهای تروپانی……………………………………………………………………. 10

بیوسنتز الكالوئیدهای پیرولیزیدین………………………………………………………………. 11

الكالوئیدهای ایزوكوئینولین……………………………………………………………………….. 13

الكالوئیدهای پورینی…………………………………………………………………………………. 18

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

چیستی تقدس در نقاشی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 چیستی تقدس در نقاشی دارای 205 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد چیستی تقدس در نقاشی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي چیستی تقدس در نقاشی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن چیستی تقدس در نقاشی :

پایان نامه رشته هنر با موضوع ” چیستی تقدس در نقاشی “

بخش اول : تقدس

فصل 1 : تعریف تقدس وروحانیت در هنر

فصل 2: تقدس در هنر

بخش دوم : تقدس هنر

فصل 1: تعریف هنر

فصل 2 : انسان و بیان احساسات مقدس در هنر

فصل 3: شناخت معنوی هنر

فصل 4: تبار شناسی هنر مقدس

فصل 5: دین و هنر معنوی

فصل 6: نمونه ای از سبك شناختی

بخش سوم : تقدس در نقاشی

فصل 1: تقدس نقاشی

فصل 2: معنای تقدس در نقاشی و چند نمونه آمار

فصل 3: تقدس رنگ در نقاشی

بخش چهارم: الحاقات

– نتیجه گیری

– چیستی تقدس در نقاشی
فهرست منابع و ماخذ

– چیستی تقدس در نقاشی
فهرست تصاویر

– منابع اینترنتی

– واژگان فارسی

– واژگان لاتین

– گزارش کار عملی

مقدمه :

تلقی ما از « واقعیت » آن چیزی است كه در اطرفمان می گذرد، بی آنكه ما بعنوان نیروئی كارساز در شكل دادن آن مشاركت كنیم مثلا گردش زمین به دور خورشید از دیدگاه ما واقعیتی مسلم و بدیعی است چرا كه بوسیله اراده طبیعت صورت می گیرد .

« نیروی استقلال آدمی در مواجهه با « واقعیت » اغلب مقهور روابط زنجیره ای علت و معلولی
می شود و در نهایت راهی جز قبول آن به عنوان « واقعیت اول » یا « بازتاب فیزیكی » هستی ندارد . اما این یك روی سكه است .آدمی آمیخته از دو جهان عظیم و پرانرژی است

« واقعیت » به ما می گوید كه زمین به دور خویش و به دور خورشید میگردد اما « واقعیت برتر» این پدیده را به مثابه یك سوال هستی شناسانه فلسفی مطرح می كند…

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی روابط خاك و گیاه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی روابط خاك و گیاه دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی روابط خاك و گیاه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی روابط خاك و گیاه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی روابط خاك و گیاه :

بررسی روابط خاك و گیاه

فراهم بودن مواد غذایی در خاك ها

تجزیه‌ی شیمیایی خاك

سرراست ترین راه تعیین فراهم بودن مواد غذایی در خاك، اندازه گیری واكنش های رشد گیاه، با استفاده از آزمایش های كوددهی در مزرعه است. اما این روش وقت گیر بوده یافته های آن به آسانی قابل تعمیم از یك جا به جایی دیگر نیست. برعكس، تجزیه‌ی شیمیایی خاك، آزمایش خاك روشی به نسبت سریع و با صرفه برای دریافت اطلاعات درباره‌ی فراهم بودن غذا در خاك، به عنوان مبنای تجویز استفاده از كودهاست. روش آزمایش خاك سالهای سال در كشاورزی و باغبانی با موفقیت نسبی به كار گرفته شده است. كارایی این روش با میزان همخوانی و هماهنگی اطلاعات به دست آمده با آزمایش های كوددهی مزرعه و نیز با شیوه‌ی بیان و تفسیر تجزیه انجام شده، پیوند نزدیك دارد. در بیشتر موارد، انتظارات، بیشتر از اندازه‌ی كارایی آزمایش های خاك است. در این فصل از دلایل این دوگانگی با تكیه بر فسفر و پتاسیم،‌ به تفصیل گفت و گو خواهد شد.

روش آزمایش خاك از گستره ای وسیع از روش های متداول عصاره گیری مانند اشكال گوناگون اسیدهای رقیق، نمك ها یا عواملی بهره می گیرد، كه تركیبات پیچیده ایجاد می‌كنند. بسته به روش مورد استفاده، میزان كاملا متفاوت از مواد غذایی گیاه استخراج می شود. همچنان كه در مورد فسفر، در جدول 1-13 آمده است. به عنوان راهنما، یك میلی گرم فسفر در 100 گرم خاك می تواند برابر حدود 30 كیلوگرم فسفر در هكتار در یك پروفیل با ژرفای 20 سانتی متر در نظر گرفته شود (وزن مخصوص خاك 5/1 = 3 میلیون كیلوگرم خاك در هكتار). كدام روش باید برای تشخیص فراهم بودن یك ماده‌ی غذایی كانی و به وسیله‌ی آزمایش های رشد برای پیش بینی واكنش گیاه در برابر كود ارزیابی شود.

جدول 1

در بیشتر موارد، چند روش به یك میزان برای آزمایش خاك در مورد یك گونه‌ی ویژه‌ی غذایی كانی مناسب هستند (1921). برای نمونه، برای فسفر، با وجود میزان گوناگون فسفر استخراج شده، روش های استخراج آبی می تواند به همان میزان برای تعیین مناسب باشد كه روش استخراج با اسیدهای رقیق شده (1637). به هر حال، به دلایل گوناگون، پیش بینی واكنش در برابر كود، بر پایه‌ی تجزیه‌ی شیمیایی خاك به تنهایی رضایت بخش نیست: به این دلیل كه تنها ظرفیت بالقوه‌ی یك خاك را برای ذخیره‌ی غذاهای گیاه بیان می كند؛ به اندازه‌ی كافی و به طور خاص، تحرك مواد را در خاك نشان نمی دهد، هیچ اطلاعاتی را در رابطه با عوامل گیاهی، مانند رشد ریشه و تغییراتی كه در فضای مجاور ریشه به وسیله‌ی ریشه به وجود می آید و نقش تعیین كننده در جذب غذاها در شرایط مزرعه دارند، بیان نمی كند. در سه بخش زیر، از این عوامل چكیده وار گفت و گو می شود. در آغاز، از میزان فراهم بودن مواد غذایی در رابطه با تحرك و رشد ریشه گفت و گو می شود.

حركت مواد غذایی به سطح ریشه

اصول محاسبات

اهمیت تحرك مواد غذایی در خاك در مهیا بودن آنها برای گیاهان، نخستین بار از سوی باربر (1962) تاكید شد. برداشت او بر پایه‌ی سه جزو استوار بود: برخورد ریشه‌ها با مواد غذایی، حركت توده ای و انتشار (نگاره‌ی 1). با نفوذ ریشه ها به درون خاك، ریشه به درون فضاهایی حركت می‌كند كه بیشتر از سوی خاك با عناصر غذایی آماده اشغال بوده است. برای نمونه، بر سطوح رس چسبیده اند. سطوح ریشه در این فرایند جابه جایی با مواد غذایی تماس نزدیك پیدا می‌كنند (برخورد می كنند). فنی و آوراستریت (1939)، فرایند داد و ستد تماسی را برای جذب كاتیون بدون جابه جایی از درون محلول خاك ارایه دادند. باربر (1966)، این فرایند جابه جایی را به شیوه ای كلی تر، به عنوان عاملی بیان می كند، كه می تواند در رفع نیاز همه‌ی غذاهای كانی گیاهان نقش داشته باشد.

محاسبات برخورد ریشه ها بر پایه‌ی:

الف- میزان مواد غذایی آماده در حجمی از خاك كه به وسیله‌ی ریشه ها اشغال شده اند.

ب- حجم ریشه، به عنوان درصدی از كل حجم خاك- به طور میانگین یك درصد از حجم خاك سطحی.

پ- نسبتی از كل حجم خاك، كه به وسیله حفره های خاك اشغال شده است (به طور میانگین 50 درصد).

هیچ اطلاعاتی درباره‌ی فسفر، در جدول 4 ارایه نشده، اما براورد كلی می تواند انجام گیرد. میزان آب تبخیر شده به وسیله‌ی یك گیاه زراعی، میان دو تا چهار میلیون لیتر بر هكتار، متغیر است (1983؛ 94). به فرض این كه غلظت فسفر در محلول خاك پنج میكرومولار (15/0 میلی گرم در لیتر) و میزان كل مصرف آب به وسیله‌ی تعرق در این گیاه زراعی سه میلیون لیتر باشد، فراهم آوری فسفر به وسیله‌ی جریان توده ای، در حدود 45/0 كیلوگرم محاسبه می شود كه برابر حدود دو تا سه درصد كل نیاز یك گیاه زراعی است.

اثر جریان توده ای، به گونه‌ی گیاه بستگی دارد (جدول 4) و برای نمونه، برای پتاسیم در پیاز بیشتر از ذرت است. چون ریشه های پیاز سرعت جذب آب بیشتر در واحد طول دارند. (72) سهم نسبی جریان توده ای با سن گیاه (215) و با رطوبت نسبی یعنی میزان تعرق نیز تغییر می‌كند (479).

هنگامی كه پتانسیل آب خاك بالاست (برای نمونه، در ظرفیت مزرعه)، جریان توده ای محدود نشده، میزانی همانند از پتانسیل آب در سطح ریشه ایجاد می‌كند. با كاهش پتانسیل آب خاك (منفی تر شدن آن)، سرعت جذب آب به وسیله‌ی ریشه ممكن است از میزان فراهم آوری آب به وسیله‌ی جریان توده بیشتر گردد و سپس خاك ممكن است خشك شود. این مسئله پیرامون ریشه ها و به ویژه زمانی مشاهده می شود كه، میزان تعرق بالاست (1354)، و اغلب در طول فصل رشد در خاك سطحی رخ می دهد. بنابراین، در شرایط مزرعه طرح بارندگی (یا دور آبیاری) اثری مهم بر نقش حركت توده در فراهم آوری مواد غذایی داراست.

چون جریان توده ای و انتشار به سوی ریشه معمولا همزمان انجام می شود، امكان جداسازی دقیق این دو فرایند وجود ندارد. برای تعریف میزان مواد محلول جابه جا شده به ریشه به وسیله‌ی جریان توده ای، بروستر و تینكر[1] (1970)، عبارت «جریان توده ای ظاهری»[2] را پیشنهاد كرده اند (1354).

نقش انتشار

انتشار، نیروی محرك اصلی دست كم برای حركت فسفر و پتاسیم به سطح ریشه است. برخلاف جریان توده ای، انتشار عامل مهم تحرك یونی درست در مجاورت سطح ریشه است و بنابراین، نه تنها در شرایط خاك، بلكه با عوامل گیاهی مانند رشد ریشه و مساحت ریشه ارتباط نزدیك دارد.

جزو مهم ضریب انتشار مؤثر De[3] می تواند به صورت فرمول ساده‌ شده‌ی زیر خلاصه شود:

(1)

كه D1 ضریب انتشار ماده‌ی غذایی در محلول آزاد، بخشی از حجم خاك، كه به وسیله‌ی محلول اشغال شده (سطح مقطع انتشار)؛ F1 ضریب پایداری است، كه ناشی از مسیر پیچ و خم دار یون ها و دیگر مواد محلول از خلال حفره های خاك و افزایش طول مسیر و در نتیجه، كاهش شیب غلظت و نیز شامل افزایش چسبندگی آب و جذب سطحی یا دافعه‌ی آنیون ها و افزایش dC1/ dC ، یعنی شیب غلظت ، به ترتیب میان غلظت محلول خاك (C1) و مقدار ماده غذایی كه در انتشار شركت می‌كند (C) .

عوامل خاك

به طور كلی، غلظت پتاسیم و فسفر در سطح ریشه، بسیار كمتر از توده‌ی خاك است، كه این موضوع، شیب غلظت خاصی را پیرامون ریشه ایجاد می كند، همچنان كه در نگاره‌ی 3 نشان داده شده است، با افزایش غلظت پتاسیم در خاك، ضریب انتشار آن افزایش می یابد. دامنه‌ی كاهش مواد غذایی پیرامون ریشه‌ی گیاهان، منطقه تحلیل[4] نیز از حدود چهار میلی متر در خاك (تحلیل یافته در اثر كشت انبوه)، تا حدود شش میلی متر و 10 میلی متر، به ترتیب در خاك های بدون كود و كود داده شده. افزایش می یابد. بنابراین، افزایش میزان پتاسیم قابل داد و ستد با استفاده از كود، فراهم آوری پتاسیم از راه انتشار را بیشتر از میزانی افزایش می دهد كه از راه افزایش پتاسیم قابل داد و ستد تنها در واحد وزن خاك انتظار می رود. این موضوع از سوی كوخن بوخن و جونك[5] (1984)، در یك آزمایش كاربرد كود با منداب نشان داده شد، كه میزان پتاسیم قابل داد و ستد در واحد وزن خشك با ضریب در حدود چهار افزایش می یابد، در حالی كه میزان پتاسیم قابل داد وستد كه با انتشار به سطح ریشه می رسد، با ضریب در حدود 20 افزایش می یافت. كاربرد NaCl یا MgCl2 نیز دامنه‌ی تحلیل و بنابراین رسیدن پتاسیم به سطح ریشه را افزایش می داد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی مبانی اطلاح نژاد آبزیان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی مبانی اطلاح نژاد آبزیان دارای 111 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی مبانی اطلاح نژاد آبزیان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی مبانی اطلاح نژاد آبزیان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی مبانی اطلاح نژاد آبزیان :

بررسی مبانی اطلاح نژاد آبزیان

سرفصل

مقدمه

اهمیت اصلاح نژاد ماهیان و مقایسه آن با اصلاح نژاد دام و طیور – تأثیر آن در زندگی كنونی و اهداف كلی اصلاح نژاد ماهیان طبیعت و ساختمان ژن، موتاسیون ها و ژن های كشنده ، حتی سلول های تناسلی و انواع كروموزوم ها –اثرات فنوتیپی ژن ها مثل اثر افزایش ژنی، ارزش ژنتیكی و روش های برآورد آن ، تركیب ژنتیكی یك جامعه و عوامل مؤثر در تغییر فراوانی ژن‌ها – قانون هاردی واینبرگ و كاربرد آن در اصلاح نژاد ماهیان، وراثت پذیری و روش های تعیین آن، براورد وراثت پذیری ، سرعت رشد و افزایش روز افزون ، بهگزینی و انواع آن ، روش های انجام برگزینی ، مبانی ژنتیكی آمیزش خویشاوندی و موارد استفاده از آن، روش های انجام بهگزینی ، روش اندازه گیری خویشاوندی، كلیاتی در خصوص به وجود آوردن افراد سرآمد(نخبه) NICK و Line – دو رگه گیری (Hybridization) و اهمیت و كاربرد آن ، روش های تشخیص ماهیان دو رگه از والدین – تعریف هتروزیس و معرفی فرمول آن =Heterosis دو رگه برتر Hybridviger ،عقیم سازی (استریل كردن) Strilization ، نرسازی ، ماده سازی ،تریپلوئیدی و تتراپلوئیدی ، تعیین جنسیت ، توارث وابسته به جنس ، برآورد ارزش ژنی ، هم بستگی بین صفات – محاسبه بهگزینی بر اساس شجره نامه .

مبانی اصلاح نژاد آبزیان بهگزینی Selection))

The Priniciple of fish breeding آمیزش خویشاوندی (Inbreading)

سرآمد ، نخبه (Nick)

منابع

1 – مبانی ژنتیك و اصلاح نژاد ماهیان . تألیف داگلاس تار، مترجم دكتر فرهاد امینی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .

2- كتاب اصلاح نژاد دام (روش های پیش بینی ارزش ژنتیكی ) انتشارات دانشگاه تهران . نویسنده دكتر ناصر امام جمعه كاشانی .

3- اصلاح نژاد دام های بومی . نویسنده دكتر محمد علی ادریس ،‌مهندس محمد مستأجران ، انتشارات آریان .

4- اثر دو رگه گیری و افزایش تولید شیر . نویسنده مهندس منوچهر صفرزادگان ، انتشارات معاونت امور دام و آبزیان (جهاد سازندگی كشاورزی )

5- انتشارات چاپ من اندهال Genetics and fish Breading

6- Fish and fisheries

7- A TEXT Book of Aquanculture

8- جزوه ژنتیك و اصلاح نژاد ماهیان دكتر فرهاد امینی

9- مبانی اصلاح دام –مهندسی صابرخوانی و مهندس فرشید مظلوم اتشارات نقش اختر .

مقدمه

breeding = The Production of yong Form animals

(Propagtion) تكثیر

اصلاح نژاد= تولید زیاد (بچه ماهیان) حیوانات در یك شرایط كنترل شده .

اصلاح نژاد علم كاربردی ژنتیك است كه استفاده از اختلافات قابل وراثت افراد جمعیت را در جهت منابع بشر تغییر می دهد. از به كار گیری اصول اساسی اصلاح نژاد در پرورش آبزیان مدت زیادی نمی گذرد و این علم در مقایسه با اصلاح نژاد دام و نسبت به صنعت دام پروری كمی جدیدتر می باشد. به عبارت بهتر در صنعت پرورش ماهی معمولاً ماهیانی مورد استفاده قرار می گیرند كه یا مستقیماً از ذخایر وحشـی به دسـت آمده اند و یا فقط چند نسل از انتقال آن ها از محیط های طبیعی می گذرد.

در این زمینه فقط چند سویه (Strain ) از كپور ماهیان و قزل آلای رنگین كمان در برخی از نقاط جهان اهلی شده و می توان گفت ذخایر دیگری از این ماهیان اهلی شده وجود ندارد . از طرفی اطلاعات اساسی مورد نیاز برای اجرای برنامه های علمی و منطقه‌ای اصلاح نژاد ماهیان اندك است.

در یك جمله می‌توان گفت كه هدف اصلاح نژاد افزایش توان تولید می باشد. این تولید چه از نظر وزنی ، چه از نظر طول و چه از نظر خصوصیات كیفی نظیر رنگ مناسب و شكل ظاهری در برنامه های اصلاح نژاد تحت بررسی قرار می گیرد. تا كنون در صنعت پرورش ماهی بر اتثنای ماهیان زینتی ،‌اصلاح نژاد دارای نقش كمتری در بالا بردن تولید بوده است. بیشتر پرورش دهندگان برای افزایش تولید فقط بر كنترل فكر بهبود غذا و جلوگیری از بروز بیماری ها شد وشاید نداند كه با یك نظارت و كنترل درست به هنگام باعث افزایش پتانسیل بیولوژیكی ماهیان شوند.

دو ماهی كاملاً یكسان در طبیعت وجود ندارد و تنوع موجود در یك جمعیت از ماهیان در برگیرنده تمام فنوتیپ های واقعی آن هاست .

از دیرباز بشر به پرورش و اهلی ساختن دام بخصوص گوسفند، بز، اسب و گاو پرداخت تا بتواند با انتخاب والدینی كه خصوصیات ظاهری بهتری دارند و از رشد مناسبی برخوردارند ، فرزندان قوی تر و مقاوم تر ایجاد نمایند.

به همین دلیل است كه یك علم اصلاح نژاد ماهی نسبت به اصلاح نژاد دام از سابقه زیادتری برخوردار نیست و فقط در چند ساله اخیر (نیم قرن اخیر) به آن توجه زیادی شده است.

نكته مهم آنكه هدف كلی برنامه های اصلاح نژاد افزایش پتانسیل بیولوژیك یك جمعیت می باشد.

فنوتیپ: خصوصیات قابل مشاهده یا اندازه گیری نظیر : رنگ ، طول، وزن ،‌تعداد خارهای باله پشتی و … است.

به طور كمی ماهیانی برای پرورش مقرون به صرفه ترند كه دارای رشد سریعتر، درصد بالاتر گوشت (لاشه) باشند. ضریب تبدیل نهایی پایین تری داشته باشند و مقاومت بیشتری به بیماری از خود نشان دهند، همه این مزایا در مدیریت كارگاهی تكثیر با رعایت اصول ژنتیك و اصلاح نژاد امكان پذیر است.

در برنامه های اصلاح نژاد دام یا ماهیان هدف این است كه حیواناتی كه دارای ظرفیت ژنتیكی بالاتر از میانگین داشته باشند، در ابتدا انتخاب شده و ازآن ها به عنوان والدین نسل بعد استفاده شود. در این صورت انتظار این است كه میانگین ظرفیت ژنتیكی فرزندان بیشتر از میانگین نسل والدین باشد.

تاریخچه اصلاح دام

از زمانی كه بشر دریافت علاوه بر شكار حیوانات و مهاجرت از جایی به جای دیگر می تواند گله هایی از حیوانات را در یك محل نگه داری نماید و با فراهم آوردن غذا برای آن ها و مراقبت از آن ها اقدام بر بومی سازی و اهلی كردن حیوانات نمود در حقیقت گام های اولیه را برای اصلاح نژاد دام برداشت.

شاید بیش از 6000 سال از اهلی كردن دام ها تا كنون می گذرد.

هدف انسان ازاهلی كردن:استفاده بیشتروبهترازمحصول آن ها بود.بنابراین دام هایی می توانستند بهتر پاسخ گو باشند كه احتیاجات انسان را در طول زمان برآورده اند . شاید اولین حیواناتی كه اهلی شدند سگ، گاو و سپس طیور بوده است و انسان های نخستین با مراقبت از آنها در حقیقت نوعی انتخاب مصنوعی به كار می بردند كه بر این اساس كم كم علم اصلاح دام شكل پذیرفت .

انسان ها سعی می كردند كه جانورانی را در كنار خود اهلی سازند كه میزان گوشت بیشتری داشته باشند و یا از شیر دهی مناسبی برخوردار باشند .

در خصوص گوسفندان بیشتر از نژادهایی استفاده می شد كه علاوه بر وزن مناسب تولید پشم آن ها نیز بیشتر باشد و حتی كم كم طیوری را در كنار خود اهلی نمودند كه بتواند در مواقع مختلف از گوشت و تخم آن ها به خوبی استفاده نمایند.

بنابراین در ابتدا علاوه بر انتخاب مصنوعی ، همیشه بشر در فراهم سازی محیطی مناسب برای حیوانات كوشیده است تا بتواند به خوبی از آنها نگه داری نموده ودر مواقع ضروری از آن ها تغذیه نماید.

نكته مهم آنكه تا قبل از قرن 17 میلادی تصویر روشنی از كارهای انجام شده در اصلاح نژاد دام در دسترس نیست و فقط برخی از افراد با ذوق و هنر در حین دامداری به طور پراكنده و تفننی به اصلاح دام می پرداختند. اما كم كم موسساتی در آمریكا و اروپا جهت شناسایی بهتر حیوانات و درست كردن شجره نامه برای نژادهای شناخته شده به وجود آمد. این موسسات كم كم استانداردهایی را برای انتخاب حیوانات برتر با ویژگی های ظاهری و تولید گوشت بیشتر در نظر گرفتند و حتی با راه اندازی جشنواره ها و مسابقات مختلف به كسانی كه چنین حیواناتی را پرورش می دادند ، جایزه نقدی پرداخت می نمودند ، كم كم این موضوع اهمیت بیشتری یافت و باعث شد علمی به نام اصلاح نژاد كه بتواند با قضاوت های دقیق خود راه كارهای مناسب برای افزایش توان تولید را ادامه دهد به وجود آمد .

– متوقف نمودن تقسیم سلولی در مرحله متافاز :

انتخاب سلول های در حال تقسیم و متوقف نمودن آن ها در مرحله متافاز شاید مهم ترین قسمت در تهیه گسترش های كروموزومی می باشد. چرا كه كروموزوم ها در این حالت به خوبی مشخص و قابل مشاهده می باشند. این كروموزوم ها را می توان در سلول هایی كه همیشه در حال تقسیم شدن هستند مثل سلول های آبشش ، بخش جلویی كلیه ، روده ، كبد ، فلس و حتی ؟؟؟ در حال رشد ماهیان به دست آورد.

برای متوقف نمودن مرحله تقسیم سلول در مرحله متافاز از مواد شیمیایی استفاده می شود كه موثرترین و مرسوم ترین این مواد ماده ای به نام Colchicine می باشد.

این ماده برای اولین بار از ریشه گیاه گل حسرت جدا گردید و كار اصلی آن ممانعت یا جلوگیری از تشكیل دوگ تقسیم در سلول می باشد كه باید در غلظت های متفاوت از آن استفاده گردد.

2- هیپوتونیزه كردن سلول ها :

این كار برای متورم ساختن سلول ها و جذب آب درون سیتوپلاسم آن ها صورت می گیرد. تا در نهایت كروموزوم های متافازی از یكدیگر فاصله گیرند به عبارت بهتر آب وارد سلول شده و با متورم شدن سلول نه تنها كرومزوم‌ها از یكدیگر از یكدیگر فاصله مناسب می گیرند بلكه غشاء سلولی نازكتر شده و پاره كردن این غشاء به راحتی صورت می گیرد.

برای هیپوتونیزه كردن از H2o- Kcl آب مقطر و نیترات سدیم یا غلظت های مختلف استفاده می گردد.

3- مرحله تثبیت Fixation : هدف از فیكس كردن ، حفظ نمودن سلول ها با كمترین تغییر شكل در تركیب و ساختار آن ها است برای مرحله تثبیت از غلظت های مختلف الكل و اسید استفاده می شود بهترین محلول فیكس كردن ، محلول كارنوی است كه از 3

حجم متانول و 1 حجم اسید استیك است كه باید به صورت تازه و سرد استفاده شود. الكل باعث سخت شدن و اسید بر با تأثیر بر روی بافت های چین و چروك خورده باعث باز شدن چروك می گردد. تأثیر توأم الكل و اسید سبب حفظ ساختار سلولی و تثبیت آن می شود.

4- مرحله پرتاب سوسپاسیون بر روی لام های گرم و سرد: در طی این مرحله سوسپانسیون سلول توسط قطره چكانی از ارتفاع 60 تا 80 سانتی‌متری و در برخی كتب 1 متری بر روی لام های سرد شده (20 تا 10-) و یا لام های گرم شده
(45 -40)چكانده می شود یا پرتاب می گردد. سرما یا گرما با اثر چسبندگی باعث می‌شود كه غشاء‌ سلول به سطح لام چسبیده و سلول تركانده شود و محتویات خود را كه همان كروموزوم ها هستند به بیرون بپاشد.

5- رنگ آمیزی كروموزوم ها : برای رنگ آمیزی از محلول گیمسا (Giensa) با غلظت 10 تا 15 درصد و به مدت 15 تا 20 دقیقه استفاده می شود تا كروموزوم ها به خوبی رنگ آمیزی شوند و در نهایت با آب مقطر لام ها را شستشو می دهند.

6- بررسی لام ها زیر میكروسكوپ و عكس برداری از گسترش های كروموزومی و در نهایت تهیه كاریوتایپ از آن ها می باشد. در این مرحله با استفاده از یك میكروسكوپ نوری مجهز به دوربین عكاسی كروموزوم ها مورد بررسی و شناسایی قرار می گیرند و از بهترین نمونه ها عكس برداری صورت می گیرد. در نهایت با رنگ كردن عكس ها و تشخیص كروموزوم ها همولوگ و ردیف كردن آن ها بر اساس محل سانترومر و تشخیص نوع كروموزوم كاریوتایپ از آن ها تهیه می گردد.

معضلات مكنه در كاریوتایپ

1- در بسیاری از موارد دیده شده است كه كروموزوم ها بسیار ضعیف و كوچك شده اند و حتی به صورت نقطه ای دیده می شوند 2 دلیل مهم برای این امر ممكن است وجود داشته باشد.

1- غلظت كلچی سین بسیار زیاد است

2- زمان در معرض قرار گرفتن لاروها در مقابل كلچی سین بیش از اندازه بوده است .

3- به هنگام بررسی گسترش های كروموزومی باید به تعداد كروموزوم ها توجه كافی شود، چرا كه ممكن است كروموزوم های 2 سلول در كنار هم نیافتند و تعداد كروموزوم ها غیر واقعی و یا بیش از اندازه شمرده شود بهترین را. بررسی این امر مشاهده سلول های پاره شده در كنار ؟؟؟ شاكی كروموزومی می باشد چون ممكن است دو سلول در كنار هم غشایشان پاره شود و كروموزوم ها را حتی روی هم به صورت متراكم پخش شود.

3- رسوب رنگدانه گیمسا و یا كثیف بودن لام مورد استفاده یكی دیگر از مشكلات است كه برای از بین بردن این حالت حتماً باید لام ها را با الكل سفید 96 درجه و یا یك پارچه تمیز آن را به آرامی پاك كنیم .

برای جلوگیری از رسوب رنگ نیز پس از تهیه غلظت مناسب گیمسا ،‌5 تا10 دقیقه صبر كنیم تا رنگدانه های گیمسا ته نشین شوند و یا آن را از صافی های نازك بگذرانید و فقط محلول و همگن گیمسا را بر گسترش های كروموزومی بریزید.

نكته میتوان با استفاده از فیلترهای رنگی مناسب به حذف برخی از نورها و رنگ های زاید پرداخت تا تصویر گسترش كروموزومی با كیفیت بهتری مشاهده گردد.

برای این امر در میكروسكوپ های جدید فیلترهای آبی، زرد و سبز قرار داده شده اند كه ضمن ایجاد یك ضمینه رنگی مناسب باعث بهتر دیده شدن كروموزوم ها می گردد.

شاید قدما عقیده داشتند كه با دورگه گیری همیشه می توان به بهبود ژنتیكی و افزایش تولید دست یافت. اما این امر گاهی با موفقیت و گاه با شكست همراه می باشد. در متون علمی تأكید بر آن شده كه معمولاً ماهیان دورگه در افزایش تولید تا حدودی (18-10 درصد) می توانند باعث افزایش تولید گردند. اما باید این نكته را در نظر گرفت حتی دو رگه گیری در صورتی كه به روش صحیح اجام نشود ممكن است باعث كاهش توان تولید گردد. یكی از مزایای دورگه گیری می تواند مقاومت ماهیان دورگه در مقابل بیماری های مختلف به خصوص بیماری های ویروسی گردد.

Yant و همكارانش در 1976 و Ghppel در 1979 اعلام نمودند كه نه تنها بسیاری از ماهیان دورگه نسبت به بیماری ویروسی مقاومند بلكه میزان تولید در ماهیان دورگه در مقایسه با گونه‌های خالص 18-10در صد افزایش یافته هم چنین اعلام نمودند كه دو رگه گیری می تواند قابلیت صید با تور را افزایش دهد، به همین جهت پیشنهاد نمود كه اگر هدف از تولید ماهیان برای صید ورزشی(Sport fishing)باشد دو رگه گیری در این امر كار مفیدی می باشد. حتی برخی از محققان دریافتند كه دو رگه گیری ممكن است تولید تخم را افزایش دهد اما این به شرطی است كه والدین در یك زیرگونه قرار داشته باشند و از نظر خانوادگی و قرابت نزدیكی زیادی به هم داشته باشند.

-یكی دیگر از كاربردهای مهم تولید جمعیت‌های تك جنسی بوده كه بیشتر بوسیله دورگه‌گیری بین گونه‌ای (دروگه گیر از دو گونه مختلف است. چون دستگاه جنسیت فرق می كند. در آفتاب ماهیان و تیلاپیاها نر به اثبات رسیده است. البته همانطور كه مگفته شد ممكن است یكسری جمعیت‌ها 100 درصد باشد. برای ماهی‌دار كردن آبگیرها و صید و بهره‌برداری می‌توان حتی از دو رگه گیری استفاده نمود. Donald Son در سال 1983 عنوان نمود كه از ماهیان دورگه قزل آلا می توان در استخرها آبگیرهای طبیعی استفاده نمود. چرا كه قابلیت صید بالاتری نسبت به والدین خود دارند. بنابراین در برنامه های توسعه ی صید از طبیعت می توان از دورگه گیری استفاده نمود. حتی برای ایجاد جمعیت های بومی در مناطق تحت كنترل می توان از ماهیان دورگه كه سریع الرشد ترند بهره جست. به دورگه های باس و قزل آلا كه در آبگیرهای طبیعی ذخیره شده اند در این زمینه می شود اشاره كرد : منبع (Tava, 1981)

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی نحوه تولید و سم‌زدایی آفلاتركیسن

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی نحوه تولید و سم‌زدایی آفلاتركیسن دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی نحوه تولید و سم‌زدایی آفلاتركیسن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی نحوه تولید و سم‌زدایی آفلاتركیسن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی نحوه تولید و سم‌زدایی آفلاتركیسن :

مقاله بررسی نحوه تولید و سم‌زدایی آفلاتركیسن

مقدمه

آفلاتوكسین‌ها گروهی از مایكوتوكسین‌ها با قدرت سرطان‌زایی، جهش‌زایی و كاهش كارآیی سیستم ایمنی، می‌باشند (Eatan &Gallagher , 1294; IARC , 1993) آنها از متابولیت‌های ثانویه سنتز شده توسط سویه های سم‌زای ASpergillus flavus , Aspergillus parasiticvs و Aspergillus nomius می‌باشند. آفلاتوكسین B1 با توجه به پتانسیل بالاتری كه دارد، بیشتر مورد توجه قرار دارد. رشد قارچهای مولد سم وآلوده شدن به آفلاتوكسین در بسیاری از محصولات غذایی دیده می‌شود (Wood , 1989). در صورت مصرف غذاهای آلوده به سموم آفلاتوكسین B و B2، این سموم به‌آفلاتوكسین‌های M1 و M2 متابولیزه می‌شوند و به درون بافت‌هاومایعات بیولوژیكی و شیر حیوانات شیرده ترشح می‌شوند (Zarba etal , 1992).

سویه‌های گونه‌های Bifidiobacterium , Lactobacillus , Lactococcus در تولید محصولات شیری تخمیری به عنوان استارتر كالچر و تولید كننده طعم و بو، به كار می‌روند نقش اصلی این كشت‌ها تولید اسیدهای آلی مثل اسیدلاكتیك در طی مراحل تخمیر است كه سبب افزایش عمر قفسه‌ای محصولات می‌شود و هم محتویات حساس آنها را تغییر می‌دهد.

اگر شیر به آفلاتوكسین‌ آلوده باشد، احتمال تخریب مرحله تخمیر و تولید تركیباتی با بوی تغییر یافته و ناخواسته را در محصول ایجاد می‌كند (Sutic & Banina , 1990).

اخیراً EL – Nezami و همكارانش (1996 , 1998) گزارشاتی ارائه داده‌اند مبنی بر وجود سویه‌های خاص لاكتوباسیل‌ كه توانسته‌اند آفلاتوكسین‌ها را از محلول آبی جداكنند. به علاوه سویه‌های خاصی از باكتری‌های اسید لاكتیك، توانسته‌اند آفلاتوكسین M1 را از شیر آلوده هم جداكنند (Pierides etal . ;2000). جداسازی آفلاتوكسین در نتیجه اتصال فیزیكی سم به دیواره سلولی یا تركیبات دیواره سلولی است (Haskard et al. 2000 ; EL- Nezami et al. 1998 b).

همچنین جداسازی بعضی متابولیت‌های ضدقارچی مثل دی‌پپتیهدهای حلقوی و فنیل‌لاكتیك اسید و اسیدهای چرب هیدوركسیله شده از باكتری‌های اسیدلاكتیك، توانایی این گونه‌ها در بازدارندگی رشد قارچ‌های فاسد كننده مواد غذایی و مواد سم‌آفلاتوكسین را نشان می‌دهد.

آفلاتوكسین در ذرت

متابولیتهای سمی تولید شده توسط قارچها، كه به عنوان مایكوتوكسین شناخته می‌شوند، در طی چند سال اخیر بسیار مورد توجه واقع شده‌اند. مایكوتوكسین‌ها امروزه به عنوان تهدید كننده‌های سلامتی در حیوانات شناخته شده‌اند كه بیماری‌هایی مثل equine leukoencephalo malaci در اسب‌ها و Porcine edema را در خوك‌ها ایجاد می‌كنند. كاهش وزن، كاهش باروری و كاهش مقاومت در برابر بیماریها و حتی مرگ را به مایكوتوكسین نسبت داده‌اند. هیچ حیوانی نسبت به آنها مقاوم نیست ولی به طور كلی حیوانات پیرتر مقاوم‌تر از حیوانات جوان هستند. بعضی مایكوتوكسین‌ها، مثل آفلاتوكسین در سلامتی‌اشان هم مخاطراتی را ایجاد می‌كنند. این مایكوتوكسین به عنوان یك موتاژن شناخته شده است. شناسایی آفلاتوكسین در ذرت می‌تواند باعث كاهش قیمت آن جهت بذر و یا حتی معدوم ساختن آن شود. آلودگی با مایكوتوكسین ها ارتباط مستقیم با تاثیرات جوی دارد.

قارچ Aspergillus Flavus تولید كننده آفلاتوكسین در محصولاتی مثل ذرت، پنبه‌دانه و بادام زمینی است. قارچ به طور معمول در طبیعت وجود دارد، اما مقدار آن در هوای گرم و خشك افزایش می‌یابد. آلودگی آفلاتوكسین در ذرت‌هایی بیشتر است كه تحت شرایط استرس تولید شده‌اند. بنابراین، خشكی، گرما، حشرات، كرم‌ها و استرس‌ ناشی از باروركنندگی همگی منجر به ایجاد مقادیر بالای آفلاتوكسین در گیاه می‌شوند. تلاش برای ایجاد هیبریدهای ذرتی كه به آلودگی قارچی مقاوم باشند و سم را در خود انباشته نكنند، وجود دارد، با وجود این هیبریدها بسیار مقاوم هستند ولی از تجمع سم به طور كلی نمی توان جلوگیری كرد. با كاهش استرس و مراقبت از حمله حشرات می‌توان در مقدار آفلاتوكسین كاهش ایجاد كرد (CAST , 1999) .

دمای Fْ100-80 و رطوبت نسبی %85 (% 20-18 رطوبت در دانه‌ها وجود دارد) شرایطی بهینه برای تولید سم و رشد قارچ است.

از طرف دیگر مصرف‌ این محصولات به عنوان خوراك دام می‌تواند سبب ایجاد انواع دیگری از آفلاتوكسین‌ها (M1 , M­2) در شیر حیوانات شود. آلودگی ذرت به عنوان غذای دام و طیور و نیز ماده اولیه جهت فراهم كردن انواع گسترده‌ای از مواد غذایی و تنقلات، دارای اهمیت ویژه‌ای است و كاهش آفلاتوكسین به روشهای مختلف ضروری می‌باشد.

محصولات كشاورزی مثل ذرت، علوفه، بنشن، گندم و یونجه را می‌توان با سیلوكردن نگاهداری كرد. در بسیاری از كشورها محصولات سیلویی دارای ارزش غذایی بالاتری به خصوص برای دام‌ها می‌باشند. در كشورهای اروپایی مثل هلند، آلمان و دانمارك بیش از %90 محصولات تولیدی در سیلوها نگاهداری می‌شوند. حتی در كشورهایی با شرایط عمومی آب وهوایی مناسب جهت خشك كردن مثل فرانسه و ایتالیا، حدود %50 از محصولات خود را در سیلوها نگاهداری می كنند. (wilkson et al.1996) . جهت تولید سیلویی با كیفیت بالا نیاز به مراحل تخمیر میكروبی مناسب وجود دارد. میكروارگانیسم‌های دخیل در مراحل تخمیر سیلوها، علاوه بر افزایش كیفیت غذایی محصول، قادر خواهند بود تا از رشد میكروارگانیسم‌های بیماری‌زا و همچنین قارچ‌های مولد توكسین، جلوگیری كنند.

از آنجاییكه سیلوكردن محصولات بر پایه تخمیرهای متنوع اسید لاكتیكی تحت شرایط بی‌هوازی است، به كار بردن سویه‌های باكتریایی تولیدكننده اسیدلاكتیك كه در سم‌زدایی و كاهش تولید آفلاتوكسین مؤثر هستند، منطقی‌تر به نظر می‌رسد. باكتری‌های اسیدلاكتیك محیطی و ساپروفیت موجود در محصولات، كربوهیدارتهای محلول در آب (WSC) موجود در محصولات را به اسیدلاكتیك و نیز مقدار كمی اسیداستیك تخمیر می‌كنند. بر اثر تولید این اسیدها، PH مواد سیلو شده پایین آمده و رشد میكروارگانیسم‌های فاسدكننده، باز داشته می‌شود. باكتری‌های اسیدلاكتیكی كه عمدتاً در سیلوها یافت می‌شوند. اعضای جنسی‌های لاكتوبا سیلوس، پدیوكوكوس، لوكونوستوك، انتروكوكوس، لاكتوكوكوس و استرپتوكوكوس می‌باشند. اكثر باكتری‌های اسیدلاكتیك موجود در سیلوها، مزوفیل‌اند، یعنی در دمای بین Cْ50-5 رشد می‌كنند كه دمای بهینه رشد آنها بین Cْ40-25 می‌باشد. آنها PH سیلو را تا 5-4 پایین می‌آورند كه این به گونه و شرایط محصول بستگی دارد.

همه باكتری‌های اسیدلاكتیكی هوازی های اختیاری‌ اند اما بعضی شرایط بی‌هوازی را ترجیح می‌دهند (Holzapfel and schillinger , 1992; Teuber et al. 1992) . جمعیت LAB در فاصله بین دروكردن و سیلو كردن محصول افزایش می‌یابد، كه این بر اثر احیاء حالت‌های تاخیری است و نه اضافه كردن مصنوعی و تلقیح میكروارگانیسم. محتوای قندی و تركیبات قندی موجود در محصول و مقدار ماده خشك و شرایط اسیدی و اسمزی موجود در سیلو، بر رشد و رقابت باكتری‌های اسید لاكتیك در تخمیر سیلویی تأثیر می‌گذارند. فاز تخمیری سیلوها در زمانیكه شرایط سیلو بی‌هوازی شود، آغاز می شود كه این عمل معمولاً بعد از چند ساعت از سیلوكردن كه اكسیژن اتمسفری موجود در اعضای گیاه و فواصل محصول خارج شد، آغاز می‌شود و بسته به نوع محصول سیلو شده و شرایط سیلو، برای چند روز تا چند هفته ادامه پیدا می‌كند. در این فاز، لاكتو باسیل‌ها میكروارگانیسم‌های غالب سیلو هستند و PH سیلو را با توجه به عمل تخمیر خود بین 5-8/3 پایین می‌آورند.

زیستگاه:

باكتری های اسید لاكتیكی به طور متداول وجود دارند و وجود كثیرشان درفرآیند های تخمیری شناخته شده است و یا به عنوان ساكنین سطوح مخاطی موجودات عالی شناخته شده اند. آنها نیازمند محیط های غنی غذایی جهت ساكن شدن هستند. دركنار هیدرات كربن ها، نیاز آنها به اسیدهای آمینه، پپتیدها، نمك ها و ویتامین ها، نیز تأمین باید گردد. (carr,chill& maida,2002)

LAB به عنوان نگهدارنده های بیولوژیكی (biopreservatives)

LBA ها به طور معمول درمواد غذایی وجود دارند و عنوان كشتهای خالص به طیف وسیعی از محصولات غذایی اضافه می شوند. آنها را به عنوان میكروگانیسم هایی بی خطر می دانند و حتی در برخی موارد منافع آنها در سلامتی انسان و حیوان به اثبات رسیده است(probiotics). LAB طیف وسیعی از تركیبات ضد میكروبی تولید می‌كنند مثل محصولات تخمیری كاهش دهنده PH، اسید استیك و اسید لاكتیك و نیز پراكسید هیدروژن، اسید فرمیك، اسید پروپیونیك و دی استیل (Lind
gren&Dobrogosz,1990)مكانیسم دقیق عمل ضد میكروبی با توجه به پیچیدگی و همكاری ای كه تركیبات مختلف بایكدیگر دارند، مشخص نشده است. عمده تحقیقات برمبنای شناسایی و تشخیص مواد مختلف ضد میكروبی، و به خصوص ضد باكتریایی، درسیستم های ساده In vitro بوده است و اطلاعات كمی درباره مكانیسم های كلی سیستم های نگهدارنده پیچیده درمحیط های غذایی و غذای دامی وجود دارد (Earnshaw,1992). مطالعات درباره اثر LAB برروی قارچها پیچیده و دشوار است كه به دلیل حساسیت اكثر قارچها به محصولات عادی تخمیر مثل اسیدهای لاكتیك واستیك است (Bonestroo et al ,1993;lindren &dobrogosez,1990 ) مقالات چاپ شده درباره LAB های ضد قارچ هنوز كم هستند و اكثر آنها به فعالیت بازدارندگی LAB اشاره دارند. تا به امروز مطالعات كمی درمورد شناسائی تركیبات و معایب گزارش شده است(جدول 1)

متابولیت های ضد قارچی

اسیدهای آلی :

اسید لاكتیك متابولیت اصلی LAB است كه سبب كاهش PH می شود وبرای بسیاری از ارگانیسم ها بازدارنده است (Eklund.1989). هیدروفوبیك ترین شكل اسید كه غیر قابل تجزیه است به دیواره سلول نفوذ می‌كند و درداخل سلول تجزیه شده، H+ ایجاد می‌كند كه سبب اسیدی شدن پلاسما می شود (Axelsson,1990). علاوه بر اثر PH، اسید تجزیه نشده، شیب الكتروشیمیای پروتون را به هم می زند و سبب باكتریواستاتیك و درنهایت مرگ باكتری های حساس می شود (Eklund,1989).

LBA های هتروفرمنتیو، استیك اسید درحضور گیرنده های خارجی الكترون درمقادیر نسبتاً زیاد، تولید می‌كنند و در این حالت اسید پروپیونیك تنها درمقادیر ناچیزی تولید می شود. هردو اسید دارای pka بالایی نسبت به اسید لاكتیك هستند و بنابراین دریك PH مشخص نسبت بالاتر اسید غیرقابل تجزیه را دارا هستند. مشابه اسید لاكتیك، اسید های استیك و پروپیوتیك با دیواره های سلول واكنش داده و شیب الكتروشیمیایی پروتون راخنثی كننده اما اثر اسید استیك و پروپیوتیك اغلب به PH كاهش یافته توسط اسید لاكتیك وابسته است (Eklund,1989). اسید پروپیونیك رشد قارچ راكاهش می‌دهد، به خصوص درPH پایین، و بردیواره قارچی د رPH های زیر 5/4 اثر می گذارد. همچنین اسید استیك و اسید پروپیونیك مانع جذب اسید های آمینه می شوند(Eklund,1989). نمكهای اسید پروپیونیك مثل پروپیونات سدیم و پروپیونات آمونیوم اثر مشابهی برروی مخمرها و قارچهای رشته ای در PH پایین می گذارند. Moon(1989) دریافت كه تركیبی از اسیدهای لاكتیك واستیك و پروپیوتیك مانع رشد گونه های مخمری می شود كه به طور طبیعی درغلظتهای بالای (100mm) هركدام از اسیدها به تنهایی، به جز پروپیونیك اسید، به خوبی رشد می‌كند. اسید لاكتیك تولید شده توسطLAB و استات سدیم موجود در MRS (de man Rgosa, &sharpe)، محیط استاندارد رشد برای LAB، می توانند اثرات ضد قارچی توأمی ایجاد كنند (cabo et al,2002;Bullerman 2002). استات سدیم موجود در MRS همچنین می تواند به عنوان یك عامل كمك كننده باسایر تركیبات ضد قارچی تولیدشده توسط LAB عمل كند(stiles et al,2002). همچنین مشاهده شد است كه LAB های غیر بازدارنده می توانند ازسوشهای دارای فعالیت ضد قارچی بالا، اسید لاكتیك بیشتری تولید كنند (Magnusson, strom,roos,sjogren& schnurrer,2003). به هرحال اثرات بازدارندگی اسیدهای آلی مثل اسید لاكتیك، اسید استیك و اسید پروپیونیك ادامه پیدا می‌كند تا مطالعات اثرات ضد میكروبی LAB پیچیده شود، تا زمانیكه خالص سازی بیشتر و دقیق تر و شناسایی بهتر مواد دخیل در آن صورت بگیرد(Magnusson,et al 2003).

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ارتباط بین ابهام نقش و میزان پرخاشگری در بازیكنان فوتبال لیگ برتر ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 ارتباط بین ابهام نقش و میزان پرخاشگری در بازیكنان فوتبال لیگ برتر ایران دارای 74 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارتباط بین ابهام نقش و میزان پرخاشگری در بازیكنان فوتبال لیگ برتر ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارتباط بین ابهام نقش و میزان پرخاشگری در بازیكنان فوتبال لیگ برتر ایران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارتباط بین ابهام نقش و میزان پرخاشگری در بازیكنان فوتبال لیگ برتر ایران :

ارتباط بین ابهام نقش و میزان پرخاشگری در بازیكنان فوتبال لیگ برتر ایران

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین ابهام نقش و میزان پرخاشگری در بازیكنان فوتبال لیگ برتر ایران انجام شد. با استفاده از تحقیق توصیفی-همبستگی سه تیم (72 بازیكن)، از تیم‌های حاضر در لیگ برتر فوتبال، فصل 92-93 به صورت در دسترس، که حاضر به همکاری با محقق بودند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابهام نقش بازیكنان با استفاده از مقیاس ادراك نقش بیوكامپ و همكاران اندازه‌گیری شد. برای ثبت میزان پرخاشگری بازیكنان، فیلم بازی‌های تیم‌های انتخاب شده، در نیم‌فصل اول مشاهده و پرخاشگری آنها در چك‌لیستی محقق‌ساخته با الگو گرفتن از چك‌لیست پرخاشگری رابرتس و همكاران ثبت شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون خطی استفاده شد. به طور كلی یافته‌ها نشان دادند بین ابهام نقش (ادراک نقش) هجومی و میزان پرخاشگری بازیکنان فوتبال ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که ابعاد ابهام نقش (ادراک نقش) هجومی دارای توان پیش‌بین معناداری برای پرخاشگری بازیکنان فوتبال است. در مجموع می‌توان نتیجه گرفت هر چه بازیکنان ادراک نقششان بیشتر باشد و از مسئولیت‌ها، جایگاه و نقش خود در تیم به خوبی آگاه باشند، میزان رفتارهای پرخاشگرانه‌ی آنها به همان نسبت کاهش خواهد یافت.

كلید واژه ‌ها: ابهام نقش، بازیكنان فوتبال، پرخاشگری، روش تركیبی، لیگ برتر ایران

ارتباط بین ابهام نقش و میزان پرخاشگری در بازیكنان فوتبال لیگ برتر ایران
فهرست مطالب:

فصل اول (مقدمه و كلیات)………………………………………………………………………………………………1

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………2

1-2- بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………….3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………..5

1-4- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………..7

1-4-1- هدف كلی تحقیق…………………………………………………………………………………………7

1-4-2- اهداف اختصاصی تحقیق……………………………………………………………………………..7

1-5- فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………7

1-6- محدودیت‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………8

1-6-1- محدودیت‌های تحت كنترل………………………………………………………………………….8

1-6-2- محدودیت های خارج از كنترل…………………………………………………………………….8

1-7- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………….8

فصل دوم (مبانی نظری و مرور پیشینه)…………………………………………………………………….11

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..11

2-2- مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………….11

2-2- 1- ابهام نقش…………………………………………………………………………………………………11

2-2-2- مفهوم ابهام نقش در سازمان و ارتباط آن با پرخاشگری……………………………….14

2-2-3- مفهوم ابهام نقش در ورزش……………………………………………………………………….17

2-2-4- ابعاد ابهام نقش………………………………………………………………………………………..18

2-2-5- رابطه‌ی ابهام نقش با عملكرد ورزشی…………………………………………………………20

2-2-6- پرخاشگری………………………………………………………………………………………………21

2-2-7- نظریه‌های پرخاشگری………………………………………………………………………………24

2-2-8- رابطه‌ی پرخاشگری با عملکرد ورزشی………………………………………………………27

2-3- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………..28

2-3-1- تحقیقات مربوط به ابهام نقش……………………………………………………………………28

2-3-2- تحقیقات مربوط به پرخاشگری…………………………………………………………………35

2-4- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ادبیات تحقیق…………………………………………………………………..37

فصل سوم (روش‌شناسی تحقیق) …………………………………………………………………………..39

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………40

3-2- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………….40

3-3- جامعه‌‌ی آماری………………………………………………………………………………………………………40

3-4- نمونه آماری و روش نمونه‌گیری……………………………………………………………………………….40

3-5-متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………41

3-5-1- متغیر پیش‌بین………………………………………………………………………………………….41

3-5-2- متغیر ملاك……………………………………………………………………………………………..41

3-6- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………..41

3-7- ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………….42

3-7-1- پرسشنامه ویژگی‌های فردی بازیکنان………………………………………………………..42

3-7-2- مقیاس ادراک نقش………………………………………………………………………………….42

3-7-3- چك‌لیست پرخاشگری……………………………………………………………………………42

3-8- روایی ابزار تحقیق………………………………………………………………………………………………..43

3-9- پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………….43

3-10- نحوه‌ی گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………….44

3-11- روش‌های آماری……………………………………………………………………………………………………45

فصل چهارم (یافته‌ها)……………………………………………………………………………………………46

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..47

4-2- بررسی توصیفی یافته‌های تحیق…………………………………………………………………………47

4-2-1- سن و تجربه بازی…………………………………………………………………………………….47

4-2-2- پست بازیکنان……………………………………………………………………………………….48

4-2-3- میزان پرخاشگری بازیکنان در پست‌های مختلف……………………………………..48

4-2-4- میزان پرخاشگری بازیكنان در بازی‌های میزبان و میهمان………………………….49

4-2-5- آمار توصیفی مقیاس ادراك نقش…………………………………………………………….49

4-3- بررسی طبیعی بودن توزیع داده‌ها………………………………………………………………………50

4-4- آزمون فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………………………………..51

4-4-1- فرضیه اول…………………………………………………………………………………………..51

4-4-2- فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………52

4-4-3- فرضیه سوم……………………………………………………………………………………….53

4-4-4- فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………..54

فصل پنجم (بحث و نتیجه‌گیری)…………………………………………………………………………..55

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………56

5-2- خلاصه‌ی پژهش……………………………………………………………………………………………….56

5-3- بحث و نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………..57

5-3-1- ابهام نقش و میزان پرخاشگری……………………………………………………………57

5-3-2- پیش‌بینی پرخاشگری از طریق ابهام نقش…………………………………………..58

5-3-3- تفاوت ابهام نقش بازیكنان باتجربه و كم‌تجربه…………………………………….59

5-3-4- تفاوت پرخاشگری بازیكنان باتجربه و كم‌تجربه…………………………………..62

5-4- نتیجه‌گیری نهایی……………………………………………………………………………………………63

5-5- پیشنهادهای برگرفته از تحقیق……………………………………………………………………….64

5-6- پیشنهادات برای تحقیقات آینده……………………………………………………………………..65

منابع…………………………………………………………………………………………………………………66

منابع داخلی………………………………………………………………………………………………………………. 67

منابع خارجی……………………………………………………………………………………………………………… 69

پیوست‌ها…………………………………………………………………………………………………………..73

پیوست 1.: پرسشنامه اطلاعات و ویژگی‌های فردی بازیکنان………………………………………..74

پیوست 2 : مقیاس ادراک نقش بیوکامپ و همکاران…………………………………………………….75

پیوست3: چک‌لیست ثبت پرخاشگری بازیکنان فوتبال……………………………………………..78

پیوست 4: خطاها و رفتارهای ناشایست……………………………………………………………………..79

ارتباط بین ابهام نقش و میزان پرخاشگری در بازیكنان فوتبال لیگ برتر ایران
فهرست جداول

جدول 3-1: پایایی ابعاد ادراك نقش هجومی و دفاعی………………………………………………………….44

جدول 4-1: توزیع سنی و تعداد سال‌های تجربه بازی………………………………………………………….47

جدول 4-2: تعداد بازیکنان در پست‌های فوتبال ……………………………………………………………….48

جدول 4-3: میزان پرخاشگری بازیکنان در پست‌های مختلف فوتبال………………………………….48

جدول 4-4: میزان پرخاشگری بازیكنان در بازی‌های میزبان و میهمان…………………………………49

جدول 4-5: آمار توصیفی ابهام نقش و زیرمجموعه‌های آن………………………………………………….49

جدول 4-6: بررسی طبیعی بودن توزیع داده‌ها…………………………………………………………………..50

جدول 4-7: ارتباط بین ابعاد ادراک نقش هجومی و پرخاشگری بازیكنان……………………………..51

جدول 4-8: ارتباط بین ابعاد ادراک نقش دفاعی و پرخاشگری بازیكنان………………………………51

جدول 4-9: نتایج رگرسیون خطی برای پیش‌بینی پرخاشگری از طریق ابعاد ابهام نقش هجومی و دفاعی…………………………………………………………………………………………………………………………….52

جدول 4-10: مقایسه‌ی میزان ادراک نقش هجومی و دفاعی بازیکنان کم‌تجربه و با‌تجربه……..53

جدول 4-11: مقایسه‌ی میزان پرخاشگری بازیکنان کم‌تجربه و با‌تجربه………………………………..54

ارتباط بین ابهام نقش و میزان پرخاشگری در بازیكنان فوتبال لیگ برتر ایران
فهرست اشکال

شکل 2-1: مدل نظری از رابطه‌ی میان ابهام نقش، استرس، فرسودگی و رفتارهای انحرافی……….16

شکل 2-2: انواع پرخاشگری در ورزش…………………………………………………………………………………24

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی اتم در خدمت كشاورزی و منابع طبیعی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی اتم در خدمت كشاورزی و منابع طبیعی دارای 155 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اتم در خدمت كشاورزی و منابع طبیعی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی اتم در خدمت كشاورزی و منابع طبیعی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی اتم در خدمت كشاورزی و منابع طبیعی :

بررسی اتم در خدمت كشاورزی و منابع طبیعی

مقدمه

با ساختمان اولین پیل اتمی بوسیله انریكوفرمی دانشمند معروف ایتالیائی سبب شد كه دانشمندان از انرژی اتم در پیشبرد علوم وصنایع، كشاورزی و پزشكی استفاده نمایند، بطوریكه امروزه كمتر رشته علمی و صنعتی است كه در تحقیق و گسترش آن از رادیو ایزوتوپها استفاده نگردد. مثلا در پزشكی برای بهبود وضع محصول و حفظ آن از آفات در علوم و صنایع برای مطالعات گوناگون استفاده‌های شایان توجهی میگردد.

این كتاب حاوی اطلاعات كلی در زمینه پیشرفت‌ همه جانبه و چشمگیر كاربر در رادیوایزوتوپها در رشته‌های مختلفه علوم و فنون بخصوص در رشته‌های كشاورزی، علوم، داروسازی و پزشكی است و در آن از موارد استعمال رادیوایزوتوپها در رشته‌های كشاورزی و ژنتیك پرتوی به تفصیل بحث شده است و از خطرات ومضار مواد رادیواكتیو حاصله از انفجارات اتمی و همچنین پیش‌بینی نقش رادیوایزوتوپها در پیشرفت‌های آینده در رشته‌های مختلفه علوم، صنایع و كشاورزی سخن بمیان آمده است.

فصل اول: منابع انرژی قبل از اتم

منبع انرژی بشر در گذشته دور منحصر به قوای عضلانی انسان و انرژی آفتاب بوده است. بعدها آتش كشف گردید و از جریان آب رودخانه ها برای حمل و نقل استفاده شد از اینرو كشف آتش را می‎توان یكی از مهمترین یافته های بشر دانست.

كلیه منابع انرژی غیر از نیروی اتم در نتیجه تأثیر خورشید بوجود آمده است و به زبان دیگر باستثنای انرژی مواد رادیواكتیو منبع عموم انرژی ها خورشید است زیرا رشد گیاهان در پرتو نور خورشید انجام می‎شود و غذای حیوانات بطور مستقیم یا غیرمستقیم از مواد آلی گیاهی نتیجه می گردد.

نفت و ذغال سنگ كه از بقایای گیاهان و موجودات ادوار معرف الارضی باقی مانده است انرژی ذخیره شده ایست كه امروزه مورد استفاده قرار می‎گیرد حرارتی كه از سوختن ذغال و نفت بوجود می‎آید همان انرژی تابشی خورشید است كه در طول صدها میلیون سال در رستنی ها انباشته شده است.

انرژی اتمی در یافته های تازه بشر است و آن را می‎توان از مهمترین اكتشافات بشر دانست یعنی برای نخستین بار بر پایه اصول فرضیه نسبی از انیشتن این نتیجه به دست آمد كه جرم نوعی از انرژی است و ممكن است این دو را به یكدیگر تبدیل نمود.

بعدها صحت فرضیه انیشتن به ثبوت رسید و این فكر قوت گرفت كه به جای استفاده از ذخائر جزئی انرژی خورشید از نیروی از بند رسته اتم برای پیشرفت بشریت استفاده شود باید توجه داشت كه خود زمین هم از لحاظ حرارت درونی و رادیواكتیویته قشر آن یك نوع منبع انرژی محسوب می‎شود ولی به علت ناچیزی این انرژی مقابل انرژی اتمی نمی توان آن را مورد استفاده قرار داد.

امروزه از نیروی فراوان اتم در راه علم و صنعت و كشاورزی استفاده می‎شود و كیمیاگران عصر حاضر عنصری را به عنصر دیگر تبدیل می‌كنند و با استفاده از اجسام رادیواكتیو به معالجه بیماریها می پردازند.

از هم اكنون این سؤال پیش می‎آید كه در صورتی كه پس از سالیان دراز ذخیره موادی كه در راكتورهای اتمی به عنوان سوخت به كار می رود به پایان برسد چگونه می‎توان به انرژی تازه ای دست یافت.

جمعی از دانشمندان به فكر استفاده مؤثر از انرژی خورشید افتاده و در این راه به كوشش خود ادامه می دهند اكنون روشن شده است همچنان كه از شكافته شدن هسته‌های سنگین اورانیوم مقادیر مشابهی انرژی به دست می‎آید از پیوند هسته های سبك نیز انرژی فراوانی به دست می‎آید.

در هر دو حالت فوق الذكر جرم كاهش می یابد و این كاهش جرم است كه سرچشمه انرژی عظیم اتمی و به عبارت صحیح تر انرژی هسته ای می گردد. تهیه انرژی را به توسط شكافتن هسته های سنگین فیسیون و چگونگی تولید انرژی را به روش پیوند هسته های سبك فوزیون می‎نامند. در روش نخستین از انشقاق عناصری از قبیل اورانیوم و توریوم انرژی حاصل می‎شود و در روش دوم از اتمهای سبك مانند هیدروژن استفاده به عمل می‎آید برای انجام عمل پیوند هسته یا فوزیون بایستی هسته دو اتم را به شدت به هم برخورد داد تا به هم پیوند خورده در هم فرو روند بدیهی است كه نیروی دافعه الكترواستاتیكی هسته مانع بزرگی در این راه محسوب می‎شود. به نظر دانشمندان به منظور بالا بردن سرعت هسته ها از افزایش درجه حرارت می بایست استفاده نمود. و در صورتی كه در محفظه ای موفق به تأمین حرارت مورد لزوم برای انجام واكنش فوزیون بشویم مشكل تهیه انرژی بشر برای همیشه حل خواهد شد. متأسفانه محاسبات ریاضی لزوم صدها میلیون درجه حرارت را ثابت می نماید كه عملا به دست آوردن آن در كره ما غیر مقدور است با این حال آینده چندان تاریكی در پیش دانش بشری وجود ندارد زیرا تاكنون به كمك ماشینهای بسیار عظیم موفق شده اند كه برای زمانهای خیلی كوتاه عمل پیوند هسته یا فوزیون را انجام دهند.

دانشمندان امیدوارند كه در آینده كوره های فوزیون آزمایشی را به كار اندازند و در نقاط مختلف جهان از آن بهره برداری نمایند با اینكه تاكنون همه مسائل حل نشده ولی بیشك روزی این مشكلات حل خواهد شد و بشریت به انرژی فراوانی دست خواهد یافت. در این صورت هیدروژن موجود در تمام اقیانوسها یكی از مواد اولیه پیوند هسته ای را به دست می‎دهد. هیدروژن سنگین كه نسبت به ئیدروژن معمولی فوق العاده كمیاب است سوخت بسیار مناسبی برای كوره های فوزیون محسوب می‎شود در هر 6400 اتم هیدروژن یك اتم ئیدروژن سنگین وجود دارد. معذالك مقدار هیدروژن سنگین اقیانوسها برای مصرف یك میلیون سال بشر كافی است و در صورت موفقیت در انجام عمل فوزیون كره ما از انرژی فراوان بهره مند خواهد شد و بشریت از سلامت و آسایش و رفاه بیشتری بهره‌مند خواهد گردید.

رادیوبیولوژی

استفاده از رادیوایزوتوپها در تحقیقات بیولوژیك

رادیو ایزوتوپها دانشمندان بیولوژی را نیز بخود مشغول داشته است تحقیقاتی كه با استفاده از اتمهای نشاندار انجام شده مطالب تازه و جالبی را به میان كشیده است.

بطور مثال با داخل نمودن اسید‌های نشاندار معلوم گردیده است كه ذخیره چربی بدن ثابت نیست. همچنین استعمال مواد قندی نشان دار در مورد بیماران مبتلا بمرض قند نشان داده است كه تمام مقدار قندیكه از ادرار بیمار مبتلا خارج میشود از ماده قندی غذای مصرفی نیست بلكه قسمتی از آن از مواد دیگر خوراكی است و بخشی نیز از مواد قندی ذخیره بدن است.

همچنین در مورد ماده رنگی گلبولهای قرمز خون یا هموگلوبین مطالعاتی انجام شده و با استفاده از رادیوایزتوپها روشن شده است كه گلی كوكول كه نوعی اسید آمینه است در تركیب ملكول هموگلوبین شركت دارد.

و بهمین روش چگونگی بكار رفتن آهن در ساختمان ملكول ماده رنگی گلبول قرمز مورد تحقیق قرار گرفته است امروزه رادیو ایزوتوپها در پژوهش‌های بیولوژی استعمال فراوان دارند و بتوسط آنها میتوان طبیعت شیمیائی ویتامین‌ها را شناخت و میزان عمل كرد غده تیروئید را تشخیص داد و سرعت گردش خونرا تعیین نمود و ده‌ها تحقیق دیگر انجام داد.

بررسی تاثیر تشعشع بر جسم زنده

تاثیر زیان‌آور انفجارهای اتمی توجه تمام دانشمندان جهان را بخود جلب نموده است زیرا در هر نقطه سیاره زمین كه انفجاری روی دهد تمام ساكنین آن آسیب میبینند و تاثیر زیان‌آور چنین انفجارهائی ده‌ها سال باقی میماند و هر انفجار اتمی بقیمت جان عده زیادی از افراد بشر تمام میشود حتی اگر در لحظه انفجار یكنفر هم زیان نبیند.

هنگام وقوع یك انفجار اتمی علاوه بر خرابیها و ویرانیها مقادیر زیادی مواد رادیواكتیو هم تشكیل میشود نیروی انفجار مواد رادیواكتیو را به طبقات علیای جو می‎برد و تقریباً

ربعی از این مواد در ظرف یكهفته در حوالی محل انفجار فرو مینشیند و بقیه مواد رادیواكتیو وارد جریانهای دائمی هوا شده و از غرب به شرق سیر مینمایند.

بدین ترتیب ابرهای رادیواكتیو گرداگرد كره زمین سفر میكنند و سیاره ما را آلوده میسازند امروزه كاملا روشن شده است كه پس از آزمایش بمبهای هیدروژنی امریكا در جزایر اقیانوس كبیر و صحرای نوادا از سال 1954 و همچنین آزمایش بمب‌های هیدروژنی شوروی در سیبری و مناطق قطبی از سال 1954 ببعد و آزمایش بمبهای هیدروژنی انگلستان در جزیره كریستمس در سال 1958 و آزمایش بمبهای اتمی فرانسه در سال 1959 ذرات عناصر رادیواكتیو در فضا روبفزونی گذاشته است بدیهی است كه انفجار یك بمب هیدروژنی چندین هزار برابر بیشتر از انفجارهائی نظیر بمب اورانیوم هیروشیما و ناكازاكی ذرات رادیواكتیو در فضا منتشر میكند.

ذرات رادیواكتیو حاصل از انفجارهای اتمی دائما در حال از هم پاشیدگی و تشعشع هستند. برخی كه زودتر از همه از بین میروند 10 ثانیه پس از انفجار تشعشع خود را از دست میدهند و بدیهی است در همین چند ثانیه كوتاه قادرند كه میلیونها انسان را نابود سازند. گروهی از ذرات حاصل از انفجارهای اتمی به آهستگی از هم پاشیده میشوند و در میان این گروه برخی تا چند ساعت و برخی تا چند ماه و سال و حتی عده‌ای میلیونها سال تشعشعات خطرناك بیرون میدهند ذرات سنگین زودتر و ذرات سبك دیرتر بسطح زمین ریزش میكنند عناصر رادیواكتیو اكتسابی كه پس از انفجار بمب در هوا منتشر میشوند بسیاراند كه از آن جمله میتوان فسفر 32- كلسیم 45- ید 131-آهن 55- بیسموت210- سزیوم 144- كبالت 60- واستر- ونسیوم- 90 را نام برد كه در بین آنها و استرونسیوم- 90 از همه خطرناكتر است هوائیكه دارای چنین ذراتی است از راه تنفس وارد ریه و خون میشود و برخی اوقات توسط باران بزمین میاید و آب و گیاه و در نتیجه غذای آدمی را رادیواكتیو میسازد در سالهای اخیر دانشمندان بیولوژی و پزشكی تحقیقات فراوانی پیرامون اثر تشعشعات رادیواكتیو روی بدن انسان نموده و دریافته‌اند كه نه تنها بطور مستقیم انسان در معرض خطر است بلكه در مواد غذائی مورد مصرف بخصوص غذاهای نباتی مواد رادیواكتیو خطرناكی از قبیل استرونسیوم- 90 وجود دارد. امروزه روشن شده است كه مواد رادیواكتیو وارد استخوانها میشود و حساسترین بافتهای بدن یعنی مغز استخوان را مورد تشعشع قرار میدهد و موجب بیماری علاج ناپذیر سرطان خون یا لوسمی میشود همچنین تشعشع در مقاومت انسان در برابر بیماری‌ها و طرل عمر انسان و وضع سلسله اعصاب تاثیر منفی دارد. چنانكه از بررسی كمیته علمی مخصوص سازمان ملل برمیاید اگر آزمایشات اتمی ادامه یابد پس از 40 سال سالیانه 000/40 مبتلا بسرطان استخوان خواهند شد.

از همه مهمتر اثر زیان بخش مواد رادیواكتیو بر روی سلولهای جنسی و نطفه است كه حیات بخش اخلاف ما است. دانشمندان بیولوژی دریافته‌اند كه مواد رادیواكتیو سلولهای نطفه را مورد تشعشع قرار میدهد و موجب تولد اطفالی میگردد كه به بیماری علاج ناپذیر ارثی از قبیل شیزوفرنی ابلهی میكرسفالی و غیره مبتلا میگردند.

بنابراین این خطر وجود دارد كه در صورت ادامه آزمایشات اتمی در آغاز سده آینده میلیونها نفر به بیماری‌های گوناگون مبتلا گردند و با آلودگی بیشتر زمین گروه بیشتری از مردم بیگناه در دامان هلاكت افتند.

ولی بشریت برای حفظ تمدن خود باید نه تنها از ادامه آزمایشات خطرناك جلوگیری نماید بلكه راهی نیز برای از بین بردن تشعشعات موجود بیندیشد.

بررسی اتم در خدمت كشاورزی و منابع طبیعی
فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 1

منابع انرژی قبل از اتم……………………………………………………………………………… 2

اتم های نشاندار در خدمت صنعت پزشكی و كشاورزی……………………………….. 5

كشاورزی……………………………………………………………………………………………….. 6

داروسازی………………………………………………………………………………………………. 11

پزشكی……………………………………………………………………………………………………. 12

رادیوبیولوژی………………………………………………………………………………………….. 23

بررسی تأثیر تشعشع بر جسم زنده……………………………………………………………. 24

نگرانی از تزاید باریم 140 در جو……………………………………………………………… 27

استفاده از رادیوایزوتوپها در بررسی های زراعت………………………………………. 28

آینده به انرژی اتمی تعلق دارد…………………………………………………………………… 33

لزوم استفاده از انرژی اتمی در برنامه های اقتصادی كشاورزی و آبیاری…….. 37

ازدیاد محصولات كشاورزی به وسیله پرتوافكنی………………………………………… 40

اثرهای ژنتیكی اشعه مختلف یونساز تأثیر دانسیته یونی این اشعه…………………. 50

مطالعه عمل كربن گیری در گیاهان به وسیله ایزوتوپها………………………………… 57

جذب كربن توسط ریشه گیاهان…………………………………………………………………. 70

بررسی عناصر مفید در رشد گیاهی با استفاده از رادیوایزوتوپ ها………………. 74

استفاه از ایزوتوپ ها رادیواكتیو در بررسی جذب موادغذایی توسط برگ………. 87

استفاده از مواد رادیواكتیو در دفع آفات…………………………………………………….. 92

راه جدید بررسی آفات و سموم…………………………………………………………………. 95

علامت گذاری موش كور زیرزمینی با حلقه رادیوكبالت………………………………… 103

از بین بردن نسل حشرات بوسیله پرتوافكنی……………………………………………….. 104

فیزیولوژی حشرات و بررسی كشندگی سموم…………………………………………….. 107

كشتن سخت بالپوشان با اشعه…………………………………………………………………… 111

پرتوافكنی اتمی و حفاظت فرآورده های كشاورزی………………………………………. 117

پرتوافكنی ارگانیسم زنده…………………………………………………………………………… 134

اثر اشعه روی طعم مواد غذایی…………………………………………………………………. 136

حفاظت ماهی……………………………………………………………………………………………. 141

فرآورده های شیر……………………………………………………………………………………. 142

مضار زاید رادیواكتیو باران تشعشعی و استرنسیوم- 90……………………………. 145

آلودگی آبهای آشامیدنی با مواد زائد رادیواكتیو 147………………………………….. 147

باران تشعشعی………………………………………………………………………………………… 150

بیماری ناشی از تأثیر پرتوها…………………………………………………………………….. 153

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پروپوزال تبدیل منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به منطقه آزاد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 پروپوزال تبدیل منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به منطقه آزاد دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پروپوزال تبدیل منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به منطقه آزاد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي پروپوزال تبدیل منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به منطقه آزاد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پروپوزال تبدیل منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به منطقه آزاد :

پروپوزال تبدیل منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به منطقه آزاد

بیان مسأله اساسی فایل به طور كلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از فایل) :

توسعه اقتصادی چیست و راه صحیح نیل به آن کدام است؟ این پرسش مکرر تمامی کشورهای توسعه نیافته می­باشد که سالهاست درگرداب توسعه­نیافتگی گرفتارند. اگرچه بسیاری ازاین کشورها درهمان مراحل نخستین توسعه درجا می­زنند و هنوز الگوی مناسب برای توسعه را نیافته­اند اما غالباً به این باور رسیده­اند که هرالگوی مناسب برای نیل به توسعه و هرتعریف صحیحی ازفرآیند توسعه را باید در واژه صنعت و صنعتی­شدن جستجو نمود. مطالعات روستو( Rostow )، کوزنتس ( Kuznets ) و چنری ( Chenery ) و دیگران نشان می­دهد که کشورهای توسعه یافته امروز از طریق صنعتی شدن و گذشتن از مراحل مختلف به این مرحله از توسعه اقتصادی دست یافته­اند. هرچند این نظریه در مورد الگو قراردادن راه توسعه کشورهای صنعتی،امروز برای کشورهای درحال توسعه از نظر طی مراحل مختلف صنعتی شدن مورد انتقاد قرارگرفته شده است، ولی در مورد لزوم صنعتی شدن اختلاف نظری بین اقتصاددانان وجود ندارد.(مجتهد،1370)

امروزه اعتقاد بر این است که مناطق آزاد می توانند تکنولوژی و مدیریت سرمایه را به کشور وارد نموده عوامل تولید داخلی را با علم و دانش فنی نوین تلفیق کرده و کشور را در مسیر توسعه و همسو با اقتصاد جهانی قرار دهند. مناطق آزاد وسیله ای برای ورود به بازارهای جهانی و بهره گیری از برتریهای نسبی اقتصاد داخلی در بازرگانی بین المللی بوده و باید به عنوان تسریع کننده ارتباط اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی بکار روند. چنین طرز تفکری موجب می شود که از این مناطق به عنوان ابزاری برای توجیه رفع موانع ضدتوسعه ای یاد گردد (رکن الدین افتخاری و همکاران، 1387).

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

سینوپتیکی سیستمهای سیل زا در حوضه آبخیز

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 سینوپتیکی سیستمهای سیل زا در حوضه آبخیز دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد سینوپتیکی سیستمهای سیل زا در حوضه آبخیز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي سینوپتیکی سیستمهای سیل زا در حوضه آبخیز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن سینوپتیکی سیستمهای سیل زا در حوضه آبخیز :

سینوپتیکی سیستمهای سیل زا در حوضه آبخیز

بیان مسئله:

سیل از جمله بلایای طبیعی است كه شناخت علل و عوامل ایجاد آن و در صورت امكان پیشبینی زمان و شدت وقوع آن امری ضروری می باشد. ایران، كشور خشك تا نیمه خشكی است كه دارای بارش كمی است كه از لحاظ زمانی و مكانی نیز توزیع یكنواختی ندارد. این مقدار بارش كم نیز به دلیل شرایط خاص اقلیمی حاكم در ایران بیشتر در قالب بارش ها ی رگباری كوتاه مدت و شدید نازل شده و با توجه به شرایط توپوگرافی و پوشش گیاهی در سطح زمین، فرصت زیادی برای نفوذ در لایه های زیرین را نداشته و در نتیجه بسیار كم جذب زمین شده و بخش عمده ای از آن به صورت سیلاب های مخرب برسطح زمین جاری می شود(لشکری،1375) هر سال انسان های زیادی جان خود را بر اثر سیل از دست می دهند. آمار تلفات انسانی وخسارات مالی، ابعاد زیانبار این پدیده ویرانگر را بازگو می كند. منطقه جنوب ایران نیز همانند سایر نقاط كشور، دارای سیلاب های مخربی بوده است(دفتر مطالعات و ارزیابی گزارشات جهاد،1374). شهرستان پارس‌آباد در قسمت شمالی جلگه مغان قرار گرفته و با مساحت کیلومترمربع، شمالی‌ترین شهرستان استان می‌باشد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید