تنش شوری در گیاهان 73 ص

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 110

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 110 صفحه

چكیده : شوری یكی از عوامل موثر در تمدنهای بشری و سیستم های كشاورزی بوده كه زندگی انسان بر این سیستم ها تكیه داشته است .
تمدنهای بسیاری در اثر عدم اعمال مدیریت صحیح آ‎بیاری اراضی ودر نتیجه تجمع نمك در سطح خاك نابود شده اند .
چنانچه بارندگی محدود باشد ، شستشوی نمك در منطقه فعالیت ریشه گیاه در خاك انجام نمی شود وبا افزایش شوری ، رشد وتوسعه گیاه ودر نتیجه عملكرد محصول كاهش می یابد .
بیش از 80 درصد سطح كره زمین بوسیله محلول نمكی با غلظت حدود 5/0 مولاركلرور سدیم پوشیده شده است كه فقط گروهی از گیاهان عالی قادر به تحمل چنین شرایطی هستند واغلب گیاهان حتی قادر به تحمل غلظت یك درصد آب اقیانوسها ( بدون تغییر در موازنه آبی و غذایی یا متوبولیسمی گیاه ) نمی باشد در اوایل قرن نوزدهم واژه شوری یا هالوفیت به گیاهانی نظیر Atriplex salicornia قلیا اطلاق شد .
اغلب باكتریها حساسیت زیادی به شرایط شوری دارند اما در بین آنها انواعی نیز یافت می شود كه در زمره مقاومترین موجودات نسبت به شوری قرار می گیرند .
مكانیسمهای سازشی مختلفی در مسیر تكاملی هالوفیت ها ایجاد شده است كه بعضی از مكانیسمها باعث محدود شدن مراحل مختلف رشد و نمودار ارتباط با اقلیم فصلی یا شرایط اكولوژی خاك ( ادافیكی ) می گردند و رویش گیاهان را با تغییرات مناسب در جهت تكمیل چرخه زندگی شان امكان پذیر می سازند .
از آنجائی كه بعضی از آنزیمها به تنش خشكی حساس هستند لذا تغییرات متابولیسمی گسترده ای تحت شرایط شور دیده می شود .
غلظت بالای نمك در بافتهای گیاهی آنزیمهای شركت كننده در متابولیسم نشاسته را تحت تاثیر قرار می دهد .
شوری هم چنین تاثیرات قابل توجهی را بر تنفس ، تثبیت CO2 و متابولیسم پروتئین ها داشته و حتی در افزایش مقدار DNA سلول و تغییر پذیری وسیع درسطوح كرورموزمی ( پلوئیدی ) دخیل می باشد .
پیشگفتار : رشد سریع جمعیت جهان و لزوم بالا بودن سطح زندگی مردم و مبارزه با فقر و گرسنگی ایجاب می كند كه میزان تولیدات كشاورزی بطور روز افزون افزایش یابد جهت رسیدن به این هدف علاوه بر تغییرات ژنتیكی و اصلاح گیاهان ، مبارزه با آفات و انتخاب گیاهان مناسب باشرایط اقلیمی بویژه راهها عملی تر دیگر مانند استفاده صحیح از زمینهای زیر كشت ونیز استفاده از زمینهای بایر بعد از انجام اقداماتی در زمینه اصلاح آنها ، بكار گرفتن شیوه های جدید آبیاری و استفاده از منابع مختلف آب ودر نظر گرفتن تحمل گیاهان نسبت به تنشهای محیطی مورد توجه دانشمندان و متخصصین اموركشاورزی می باشد .
یكی از ویژگیهای كویرهای جهان ، شور بودن خاك بسیاری از آنها می باشد كه اغلب به علت بالا بودن غلظت نمك ، قشری ازاملاح ، سطح و یا لایه های زیرین را فرا گرفته است .
اصولا عوامل خاص چون زیاد بودن تبخیر ، كم بودن نزولات جوی ، بالا بودن سطح سفره های آب زیر زمینی ، مجاورت با گنبدهای نمكی و ویژگیهای خاك منطقه وغیره باعث بوجود آمدن چنین مناطقی در سطح زمین می گردند این نواحی به علت بالا بودن میزان شوری خاك فاقد پوشش گیاهی بوده وبه لحاظ نامساعد بودن خاك بهره برداری كشاورزی از آنها نیز ممكن ودر صورت امكان اصلاح خاك ، كشاورزی در آنها چندان سودمند نخواهد بود .
امروزه سعی بر این است كه به كمك دانش بوم شناسی

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در ارقام ولاینهای جدید گندم های زمستانه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در ارقام ولاینهای جدید گندم های زمستانه دارای 85 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در ارقام ولاینهای جدید گندم های زمستانه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در ارقام ولاینهای جدید گندم های زمستانه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در ارقام ولاینهای جدید گندم های زمستانه :

کارشناسی ارشد «M.Sc.»

گرایش: اصلاح نباتات

ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در ارقام ولاینهای جدید گندم های زمستانه

چکیده:

در این ارزیابی تعداد 10 رقم /لاین زمستانه و بینابین گندم در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در دو شرایط نرمال و تنش خشکی بعد از گرده افشانی در سال زراعی1388-1389 در اراضی ایستگاه فایلات کشاورزی اردبیل مورد بررسی قرار گرفتند.

نتایج نشان دادند که در بین ژنوتیپ ها ی گندم بجزء صفات وزن هزار دانه و تعداد دانه در سنبله که در شرایط نرمال دارای تفاوت معنی داری نبودند ولی در شرایط تنش خشکی آخرفصل معنی دارشدند در اکثر صفات موردبررسی در هر دو شرایط بدون تنش و واجد تنش خشکی بعد از گرده افشانی اختلاف معنی داری وجود داشت.

خشکی آخر فصل به ترتیب عملکرد دانه را بمیزان 4/22 درصد، وزن هزار دانه را بمیزان 8/15% ، ارتفاع بوته را بمیزان 3% ، وزن پدانکل در مرحله رسیدن فیزیولوژیکی را بمیزان 18%، وزن کل ماده خشک در ساقه را بمیزان 4/3% کاهش داد. ولی خشکی در روی تعداد دانه در سنبله تاثیری نداشت.

بیشترین عملکرد دانه در شرایط آبی متعلق به رقم شماره 2 با تولید 6/7 تن در هکتار، و در شرایط تنش خشکی بعد از گرده افشانی متعلق به رقم شماره 9 با تولید 13/6 تن در هکتار بود و از آنجائیکه رقم شماره 9 به ترتیب با تولید 2/7 تن در هکتار در شرایط آبی و 13/6 تن در هکتار در شرایط تنش خشکی بعد از گرده افشانی محصول تولید کرده است و در بین کلیه ارفام و لاین های مورد ارزیابی گندم از نوسانات کمتری از نظر تولید محصول داشته و بطور متوسط در هردو شرایط تنش و واجد تنش خشکی بیشترین محصول را نسبت به سایر ارقام و لاین های گندم مور ارزیابی تولید کرده است می توان گفت این لاین از سازگاری خوبی به شرایط تنش خشکی آخر فصل داشته و قابل توصیه می باشد.

عملکرد دانه با وزن کل ماده خشک در ساقه و وزن پدانکل به ترتیب r =-0.187 و r =-0.515 رابطه همبستگی منفی در طول مرحله پرکردن دانه در شرایط بدون تنش خشکی داشت در حالیکه عملکرد دانه با وزن کل ماده خشک در ساقه و وزن پدانکل دارای رابطه همبستگی مثبت به ترتیب r =0.281 و r =0.323 در شرایط واجد تنش خشکی بعد از گرده افشانی در طول مرحله پرکردن دانه بود.

کلمات کلیدی:

ژنوتیپ های گندم

تنوع ژنتیکی

تحمّل به خشکی

Abstract

For understanding the genetic bases of stem reserve differences under drought stress conditions, 10 winter wheat genotypes were evaluated under post anthesis drought stress and complete irrigation conditions in Ardabil during 2007-2009 years by using RCBD with 3 replications. Results showed that there was significantly differences (p<0.01) between genotypes in most of studied characters under both irrigated and post anthesis drought stress conditions. Grain yield, 1000grain weight, plant height, peduncle weight at maturity and total stem dry weight were reduced under drought condition by 22.4, 15.8, 3 and 18%, respectively, but drought did not effect on grain number per spike. Drought increased mobilization of dry matter, mobilization efficiency and contribution of assimilate from vegetative organs to developing kernels, by 33.8, 66.2 and 88.3%, respectively. On average the highest grain yield was found from genotype No 2 with 7.6 t/ha under irrigated condition and genotype No 9 with 6.13 t/ha under post anthesis drought stress condition. Thereby the genotype No 9 on average with producing of 7.2 and 6.13 t/ha grain yield was found as a suitable genotype to terminal drought stress condition and its grain yield changed relatively few than other genotypes studied under drought stress condition. Grain yield was positively correlated with accumulation of dry matter in vegetative organs (stem+spike+leaves) and peduncle weight during grain filling period under drought stress condition by r =0.281 and r =0.323, respectively. But Grain yield was negatively correlated with accumulation of dry matter in vegetative organs (stem+spike+leaves) and peduncle weight during grain filling period under irrigated condition, with r = 0.187 and r = 0.515**, respectively.

مقدمه :

تاثیر محدودیت آب در گیاهان و واکنش آنها برای مقابله با تنش خشکی متفاوت است و حتی گیاهان در چه مرحله ای از رشد و نمو خود در معرض تنش خشکی و کم آبی قرار گرفته باشد از نظر تحمل به خشکی حائز اهمیت است بطوریکه مراحل مختلف رشد گیاه از تحمل های متفاوتی نسبت به تنش های محیطی از خودشان نشان می دهند لذا با استفاده از چنین پدیده هایی نسب به شناسائی ارقام و لاین های متحمل به تنش اقدام می نمایند و همچنین شناسایی ارقام و لاین های گندم که دارای عملکرد بالا در شرایط بدون تنش و عملکرد مطلوب در شرایط واجد تنش خشکی برای تولید پایدار محصول گندم از اهمیت بسزائی برخوردار است.

پدیده رشد جمعیت در كشورهای در حال توسعه و تنوع مواد غذایی و مصرف بالای آن در كشورهای پیشرفته باعث شده است كه نیاز تقاضای جهانی به غذا به میزانی كه در تاریخ سابقه نداشته افزایش یابد (اخوان، (1385). گندم با نام علمی Triticum aestivum اولین غله و مهمترین گیاه زراعی دنیا است (ارزانی، 1383). دامنه وسیع و سازگاری زیاد این گیاه و همچنین مصارف متنوع این غله در تغذیه انسانها باعث گردیده كه به عنوان مهمترین غله جهان به ویژه در كشورهای در حال توسعه مطرح گردد و حدود 20% منابع غذایی مردم جهان را تشكیل دهد (سارانی و همكاران، 1385).

گندم نه تنها یك كالای مهم تجاری در دنیا می باشد بلكه به عنوان سلاح برتر در دنیاست كه روز به روز بر اهمیت استراتژیك آن افزوده می شود. نان گندم به عنوان اصلی ترین غذا از اهمیت ویژه ای در كشور برخوردار می باشد (اسدی و همكاران، 1385). بعلاوه نیاز به وجود آن به عنوان یك حربه اقتصادی سیاسی كاملاً ملموس می باشد. طبق برآورد مركز بین المللی سیاست گذاری غذا، میزان تقاضای جهانی گندم تا سال2020 به میزان 40% بیش از تقاضای فعلی افزایش خواهد یافت و این در حالی است كه منابع در دسترس برای تولید گندم با محدودیت هایی روبرو است. لذا پیش بینی می شود كه در سال مذكور حدود 100 میلیون تن كمبود عرضه گندم در بازار جهانی وجود داشته باشد (ظهری، 1385).

خشكی و كم آبی یكی از مهمترین عوامل محیطی محدود كننده تولید گندم در مناطق خشك و نیمه خشك می باشد (رضوی، 1385؛ (Showemimo and Olarewaju,2002; Ashraf and Harris,2005. سطح زیر كشت گندم كشور حدود 61/6 میلیون هكتار برآورد شده است كه 57/38 درصد آن آبی و 43/61 درصد بصورت دیم بوده است و همچنین میزان تولید گندم كشور حدود 57/14 میلیون تن برآورد شده است كه 93/66 درصد آن از كشت آبی و مابقی ( 07/33)درصد از كشت دیم بدست آمده است (بی نام، 1385). به طوری كه نزدیك به 70% آن در مناطق نیمه خشك و سرد كشور واقع شده است.

در این مناطق محدودیت آب آبیاری و كمبود رطوبت در مراحل مختلف رشد و نمو گیاه مهمترین محدودیت رشد و نمو گندم محسوب می شود (سنجری، 1384). افزایش عملکرد دانه گندم در این گونه مناطق از طریق به نژادی و تولید ارقام سازگار و مقاوم به خشکی چندان موفق نبوده است. زیرا صفات گیاهی و عوامل محیطی بسیاری در بیان پدیده های مقاومت به خشکی و افزایش محصول دخالت داشته و این صفات و عوامل اثرات متقابل از خود نشان می دهند. فلذا شناسایی ارقام متحمل به تنش آبی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بدین منظور این طرح با اهداف زیر اجرا گردید:

1- شناسایی برخی شاخص های موثر فیزیولوژیک و مورفولوژیک برای انتخاب ارقام مقاوم یا متحمل به شرایط محدودیت آب و ارتباط آن با عملکرد دانه

2- انتخاب ژنوتیپ های دارای عملکرد بالا و متحمل به خشکی و شرایط محدودیت آب با استفاده از اندازه گیری صفات فیزیولوژیک مرتبط با مقاومت به خشکی

3- توصیه صفات مؤثر در عملکرد دانه به به نژاد گران گندم جهت استفاده در برنامه های اصلاحی

4- ارزیابی تفاوت های بین ارقام و لاین های گندم در میزان انتقال مجدد مواد فتوسنتزی تحت شرایط تنش خشکی بعد از گرده افشانی

Key words: Wheat, Mobilization of dry matter, efficiency, wheat, drought stress, Assimilate

ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در ارقام ولاینهای جدید گندم های زمستانه
فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده 1

مقدمه 3

1- بررسی منابع 5

1-1- قدمت و گستره كشت و سازگاری گندم نان 5

2-1- گیاه شناسی گندم 6

3-1- اكولوژی گندم 8

4-1- خاك مناسب برای رشد گندم 9

5-1- مفهوم خاستگاه یا مركز تنوع 9

6-1- عوامل موثر در تنوع صفات در گیاهان زراعی 10

1-6-1- جهش 10

2-6-1 نوتركیبی 10

7-1- عوامل كاهنده تنوع ژنتیكی 10

8-1- اهمیت تنوع ژنتیكی در اصلاح نباتات 11

9-1- تنش های محیطی 12

10-1- تنش خشكی 12

11-1- مقاومت گیاه به خشكی 14

12-1- مكانیزم های مقاومت به خشكی 14

13-1- معیارهای گزینش برای مقاومت به خشكی 17

14-1- صفات مرتبط با تنش خشكی 18

1-14-1- صفات فنولوژیك مرتبط با خشكی 18

2-14-1- – صفات مورفولوژیك مرتبط با خشكی 19

3-17-1- صفات فیزیولوژیك مرتبط با مقاومت به خشكی 23

15-1- شاخص های گزینش برای تشخیص ارقام مقاوم به خشكی 26

16-1- مروری براهم فایل های انجام شده در زمینه تنش خشكی وتاثیر آن در مراحل

مختلف رشد و نمو 29

17-1- مروری بر اهم فایل های انجام شده در زمینه شاخص های مقاومت به

تنش خشكی 39

2- مواد و روش ها 42

1-2- مشخصات محل اجرای آزمایش 42

2-2- مواد آزمایش 42

3-2- طرح آزمایشی و عملیات زراعی 45

4-2- صفات مورد ارزیابی 46

5-2- تجزیه های آماری 48

6-2- واریانس ژنتیکی و فنوتیپی 49

7-2- وراثت پذیری عمومی و ضریب تغییرات ژنتیکی 49

3- نتایج و بحث 50

1-3- تجزیه واریانس صفات 50

1-1-3- تجزیه واریانس صفات در شرایط آبی 50

2-1-3- تجزیه واریانس صفات در شرایط دیم 50

2-3- تجزیه واریانس مركب صفات مورد مطالعه 51

3-3- مقایسه میانگین صفات 51

1-3-3- مقایسه میانگین صفات درشرایط آّبی 51

2-3-3- مقایسه میانگین صفات درشرایط دیم 53

3-3-3- مقایسه میانگین مركب 55

4-3- بررسی همبستگی بین صفات مورد ارزیابی در شرایط تنش و بدون تنش 56

5-3- همبستگی بین شاخص های مقاومت به خشكی 58

6-3- ارزیابی ژنوتیپ ها براساس شاخص های مقاومت به خشكی 59

7-3- وراثت پذیری عمومی بین ژنوتیپ های مورد ارزیابی 61

8-3- تجزیه به مولفه های اصلی و استفاده از آنها در گزینش ژنوتیپ ها درشرایط آبی 63

9-3- تجزیه به مولفه های اصلی و استفاده از آنها در گزینش ژنوتیپ ها درشرایط دیم 66

10-3- تجزیه خوشه ای 68

1-10-3- تجزیه خوشه ای بر اساس صفات مورد ارزیابی در شرایط بدون تنش 68

2-10-3- تجزیه خوشه ای بر اساس صفات مورد ارزیابی در شرایط دارای تنش 69

11-3- برآورد میزان تخریب كلروفیل 70

– نتیجه گیری 72

– پیشنهادات 74

منابع 75

جداولها

جدول 1-3 : تجزیه واریانس ساده صفات مورد مطالعه در شرایط آبی

جدول 2-3 : تجزیه واریانس ساده صفات مورد مطالعه در شرایط دیم

جدول 3-3 : تجزیه واریانس مرکب ( میانگین مربعات ) صفات مورد ارزیابی در 64 رقم

جدول 4-3 : مقایسه میانگین ساده ژنوتیپ ها برحسب صفات مورد مطالعه در شرایط آبی

جدول 5-3 : مقایسه میانگین ساده ژنوتیپ ها برحسب صفات مورد مطالعه در شرایط دیم

جدول 6-3 : مقایسه میانگین مرکب ژنوتیپ ها بر حسب صفات مورد مطالعه

جدول 7-3 : مقایسه میانگین صفات در شرایط دارای تنش و بدون تنش از نظر صفات مختلف

جدول 8 -3 : ضرائب همبستگی صفات مورد مطالعه در شرایط آبی

جدول 9-3 : ضرائب همبستگی صفات مورد مطالعه در شرایط دیم

جدول 10-3 : ضرائب همبستگی بین شاخص های مقاومت به خشكی در ژنوتیپ های مورد ارزیابی

جدول 11-3 : میانگین عملكرد دانه در دو شرایط تنش و بدون تنش و شاخص های مقاومت به خشكی

جدول 12-3 : مقادیر وراثت پذیری عمومی صفات مورد ارزیابی ژنوتیپ های گندم در شرایط آبی

جدول 13-3 : مقادیر وراثت پذیری عمومی صفات مورد ارزیابی ژنوتیپ های گندم در شرایط دیم

جدول 14-3 : مقادیر ویژه، ریشه های راکد، درصدی از واریانس قابل توجیه و واریانس تراکمی مولفه های اصلی اوّل تا چهارم در شرایط آبی

جدول 15-3 : مقادیر ویژه، ریشه های راکد، درصدی از واریانس قابل توجیه و واریانس تراکمی مولفه های اصلی اوّل تا چهارم در شرایط دیم

جدول 16-3 : بردارهای ویژه مولفه های چهارگانه برحسب ارزش نزولی متغیرها در شرایط آبی

جدول 17-3 : بردارهای ویژه مولفه های چهارگانه برحسب ارزش نزولی متغیرها در شرایط دیم

جدول 18- 3: مقادیر ژنوتیپ های مورد بررسی بر اساس مولفه ها در شرایط آبی

جدول 19-3 : مقادیر ژنوتیپ های مورد بررسی بر اساس مولفه ها در شرایط دیم

جدول 20-3: تابع تشخیص کانونیک برای تعیین محل برش دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه ای ژنوتیپ ها براساس صفات مورد مطالعه در شرایط بدون تنش

جدول 21-3: تابع تشخیص کانونیک برای تعیین محل برش دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه ای ژنوتیپ ها براساس صفات مورد مطالعه در شرایط دارای تنش

جدول 22-3 : میانگین خوشه ها و درصد انحراف آنها از میانگین کل بر اساس صفات مورد مطالعه در ژنوتیپ های گندم در شرایط بدون تنش

جدول 23-3 : میانگین خوشه ها و درصد انحراف آنها از میانگین کل بر اساس صفات مورد مطالعه در ژنوتیپ های گندم در شرایط دارای تنش

جدول 24-3 : میزان ضریب تخریب کلروفیل در واحد برگ برحسب درصد

شکلها

شكل 1-3: دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه ای در شرایط بدون تنش

شكل 2-3: دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه ای در شرایط دارای تنش

شکل 3-3: نمودار سه بعدی شاخص تحمل (STI ) و عملكرد بالقوه (YP) و عملكرد در شرایط تنش (YS)

شکل 4-3: نمودار اثر متقابل عملکرد ژنوتیپ ها در دو شرایط آبی و دیم

شکل5-3: نمودار شاخص تحمل به خشکی عملکرد ژنوتیپ های گندم

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله رد دوون دوون قرمز در بوستوروس

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله رد دوون دوون قرمز در بوستوروس دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله رد دوون دوون قرمز در بوستوروس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله رد دوون دوون قرمز در بوستوروس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله رد دوون دوون قرمز در بوستوروس :

رِد دوون (دوون قرمز) – بوستوروس

اطّلاعات کلی

رد دوون، که با عنوان “بومی قرمز” (رد نِیتیو) نیز شناخته می شود، از مرز انقراض رهایی یافته است. کمتر از 500 دوون شیرده در ایالات متحده باقی مانده است. از نظر تاریخی، رد دوون یک نژاد گاو گسترده می باشد. در آمریکا و در طول نیمه ی اوّل این قرن نژاد معروفی بود.

توصیف

رد دوون دارای اندازه ی متوسط، شاخ دار، قرمز پررنگ و نژادی چند منظوره می باشد. گاو نر دارای وزنی بین 1000 تا 1200 پوند و گاو ماده 800 تا 1000 پوند می باشند. می تواند تا 12000 پوند شیر غنی از نظر سرشیر تولید کند و گوساله ی دارای استخوان سبک و 60% گوشت قابل استفاده به دنیا آورد. گوساله ها همچنین می توانند به شکل گاوهای نر باهوش آرام و مطیع و پرکار پرورش یابند. رد دوون یک ضرورت برای مهاجران آمریکایی در باختر میانه بودند. آنها نژاد یک مزرعه ی خانوادگی کوچک بودند امّا بعد از جنگ جهانی نژادهای خاص دیگری برای گوشت و شیر به وجود آمدند. بعد از آن تراکتورها به طور کلی جایگزین گاوهای نر شدند و نیاز به یک نژاد چند منظوره مثل رد دوون کاهش یافت.

رفتارها و محل سکونت

رد دوون توانایی تبدیل علوفه و علف های خشک چراگاه هارا به شیر و گوشت دارای کیفیت خوب دارد. نژادهای جدید نیاز به مکمل های غذایی غلات دارند که انرژی کافی برای رشد، تولید مثل و حرکت ندارند. کارایی انرژی بیشتر با داشتن نژادهایی مثل رد دوون که می توانند با علف های خشک و نامرغوب زنده بمانند و شیر و گوشت با کیفیت خوب تولید کنند، حاصل می شود. دوونها نسبت به نژادهای دیگر فعال تر و چابک تر هستند و در بعضی نوشته ها آمده که آنها می توانند در هر ساعت 6 مایل را به حالت یورتمه و با یک گاری خالی طی کنند. این نژاد دارای رفتار و خوی آرام است و یک گاو خانگی عالی است.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

نقش ریشه و پایه های درختان میوه درسازگاری با عوامل محیطی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 نقش ریشه و پایه های درختان میوه درسازگاری با عوامل محیطی دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نقش ریشه و پایه های درختان میوه درسازگاری با عوامل محیطی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي نقش ریشه و پایه های درختان میوه درسازگاری با عوامل محیطی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن نقش ریشه و پایه های درختان میوه درسازگاری با عوامل محیطی :

نقش ریشه و پایه های درختان میوه درسازگاری با عوامل محیطی
فهرست

مقدمه……………………………………………………………………………………………..3

مرفولوژی ریشه…………………………………………………………………………………4

رشد ریشه های درختان…………………………………………………………………………5

اعمال ریشه های درختان میوه………………………………………………………………….7

پایه ها و عوامل طبیعی…………………………………………………………………………9

راندمان محصول……………………………………………………………………………….10

انواع پایه ها و كنترل رشد…………………………………………………………………….12

عوامل محیطی مختلف………………………………………………………………………….14

كنترل رشد………………………………………………………………………………………18

پایه های گیلاس…………………………………………………………………………………18

پایه های آلو……………………………………………………………………………………..19

پایه های هلو و زرد آلو………………………………………………………………………..20

پایه های درختان آجیلی………………………………………………………………………..21

پایه های انگور…………………………………………………………………………………22

شناسایی انواع سرما……………………………………………………………………………25

درجه بروز خطر………………………………………………………………………………29

انواع یخبندان…………………………………………………………………………………..31

علایم خسارت و سرمازدگی………………………………………………………………….32

روشهای حفاظت نباتات از سرما و یخبندان…………………………………………………34

منابع……………………………………………………………………………………………3

مقدمه

ریشه ها اغلب فراموش شده بوده اما اندام بسیار مهمى از نظام درخت میوه هستند.دلیل فراموش شدگى آنها سختى دیدن آنهاست و اساساً زیر كف باغ دیده شدنى نیستند.ریشه ها اگرچه دیده نمى‌شوند ولى‌بطور معنى دارى رشدبوده و كاركرد درختان میوه را تنظیم مى‌كنند.به دلیل تنگناهاى موجود در دیدن آنها اطلاعات مربوط به سیستم ریشه اى درخت میوه محدود تر از اطلاعات مطالعه شده است.به هر صورت دانش درباره رشد و نمو ریشه و تنظیم ریشه بكار گرفته شده بوسیله پایه به اداره بهتر باغ منجر خواهد شد.هنگام بررسى درختان میوه در باغ باید به یاد بیاوریم كه آنها یك نظام واقعى ژنتیكى مركب هستند.یك درخت تركیبى از بخش هوایى یعنى رقم میوه یا پیوندك و یك رقم پایه است.ریشه ها باید به همان اندازه مورد توجه قرار گرفته كه بخشهاى هوایى‌مدیریت مى‌شوند.

مورفولوژى ریشه

ریشه عضوى از گیاه است كه معمولاً در داخل خاك قرار داشته املاح محلول و آب را براى تغذیه گیاه از زمین جذب مى كند.در تعریف ریشه و مقایسه آن با ساقه،ریشه فاقد برگ است.گرچه ریشه نهاند انگان بطور عادى فاقد برگ است ولى‌با اثر دادن هورمونها و تغییر محیط كاشت مى‌تواند تحول یافته و برگ دار شود.ریشه اصلى دو لپه اى ها از رشد ریشه چه حاصل شده با دوام است و تا آخر عمر گیاه باقى مى‌ماند.در صورتیكه در تك لپه اى ها ریشه اصلى زود از بین رفته و ریشه هاى نابجا جانشین آن مى گردند.ریشه هاى نابجا در گیاهان تك لپه مانند گندم و ذرت معمولاً در نزدیك خاك و در محل یقه ظاهر مى‌شوند.ریشه هاى فرعى در نهاند انگان دو لپه اى با نظم و قاعده ثابتى در اطراف ریشه هاى اصلى ظاهرشده و رشد مى‌كنند.منشاْ ریشه هاى فرعى در دو لپه اى ها همیشه درونى‌است و از تقسیم سلولهاى دایره محیطیه یا ریشه زا كه در برابر دسته هاى چوبى قرار دارند حاصل شده به تدریج با هضم و حذف بافت هاى سر راه ریشه اصلى‌از آن خارج مى‌شوند.

ریشه در پایین بطور معمول منتهى به كلاهك است.پس از كلاهك ناحیه تارهاى كشنده و بعد از آن منطقه ریشه هاى فرعى و بالاخره یقه قرار دارد كه به ساقه متصل است.

ریشه ها متناسب با اعمال و كارى‌كه به جز جذب مواد انجام مى‌دهند ممكن است تغییراتى در زیر به آنها اشاره مى‌شود پیدا كنند.

الف)ریش هاى‌غده اى:در این ریشه ها ریشه اصلى و فرعى پس از آنكه رشد معمولى خود را تمام كردند رشد راْسى آنها به تدریج متوقف شده در بافتهاى آنها مواد ذخیره اى متراكم و انباشته مى گردد.ریشه هاى غده اى از ساقه هاى غده اى (مانند سیب زمینى)به علت نداشتن جوانه به خوبى متمایزند.شكل كلى ریشه هاى غده اى تقریباً دوك مانند است.

ب)ریشه هاى مركب:مانند ریشه ثعلبیها كه غده اى ساده یا پنجه اى شكل هستند.هر غده در این ریشه ها از الحاق چندین ریشه فرعى به وجود مى‌آید.

ج)ریشه هایى‌كه وظیفه مكانیكى دارند:مانند ریشه هاى خار مانند بعضى از نخل ها و یا ریشه هاى هوایى لوروزانیشلیا كه از این دسته به شمار مى‌روند.

د)ریشه هاى مكنده:گیاهانى مانند دارواش سس و گل جالیز داراى ریشه هاى مكنده اى‌هستند كه وارد تنه گیاه (ریشه- ساقه و حتی برگ) میزبان كه ممكن است درخت،درختچه و علفى باشند كه شیره غذایى را از آنها جذب مى‌كنند.

ه)ریشه هاى‌برگى:ریشه بعضى از ثعلبهاى نواحى حاره كه در سطح خاك یا در هوا قرار دارند مانند برگ یا ساقه هاى جوان داراى كلروپلاست فراوان بوده عمل كربن گیرى را انجام مى‌دهند.

رشد ریشه هاى درختان:

ریشه هاى جوان یك درخت میوه معمولاً درابتدا به رنگ سفید وآبدار همراه با ریشه هاى مویین كوتاه هستند.بعد از 1 تا 4 هفته به رنگ قهوه اى در مى‌آیند و ریشه هاى مویین پژمرده مى‌شوند.قهوه اى شدن در طى‌یك دوره 2 تا 3 هفته اى در تابستان اتفاق مى‌افتد.ولى این پدیده در زمستان تا 12 هفته طول مى‌كشد.قهوه اى شدن قشر پوست در نتیجه تجزیه و فساد صورت مى گیرد.به دنبال از بین رفتن قشر پوست برخى از ریشه ها ضخیم مى‌شوند كه موجب تولید سیستم ریشه دائمى‌در درخت مى‌شود.حداكثر میزان رشد ریشه هاى سیب در حدود یك سانتیمتر در روز است.رشد ریشه عمدتاً در هنگام شب است.بر خلاف قسمت هوایى درخت ریشه ها دوران استراحت ندارند.آغاز رشد ریشه درختان میوه بستگى به درجه حرارت دارد.بر اساس گزارش كولسینكوف(1971) در تحت شرایط كنترل شده رشد ریشه سیب درختى در 5-4 درجه سانتیگراد،گلابى 7-6 درجه سانتیگراد،زرد آلو و هلو در 12 درجه سانتیگراد آغاز مى شوند.

پدیده دوره اى بودن رشد ریشه به طور فزاینده اى بستگى به رشد شاخه و میزان باردهى درخت دارد.معمولاً پایان اوج آغازین رشد ریشه مرتبط با شروع رشد فعال شاخه است و دومین اوج فعالیت ریشه بعد از توقف رشد شاخه آغاز مى‌شود.تنظیم كننده هاى رشد كه رشد شاخه را كاهش مى‌دهند بالعكس رشد ریشه را افزایش مى‌دهند.پاكلوبوتازول یك ماده بازدارنده بیوسنتر جیبرلین است كه بطور فزاینده اى رشد شاخه سیب را كاهش مى‌دهد ولى در عوض موجب رشد ریشه ها مى‌شود.عوامل زیادى بر روى نقش ریشه تاْثیر دارند كه بعضى از آنها میزان اكسیژن و دى اكسید كربن خاك،رطوبت خاك،درجه حرارت،سموم بیولوژیكى،بقایاى مواد شیمیایى،تراكم خاك،اسیدیته،وسعت میكوریزه،خصوصیات ژنتیكى ریشه و فیزیولوژى ویژه سیستم ژنتیكى مركب رقم،پایه مى‌باشند.خصوصیات ژنتیكى ریشه حائز اهمیت مى‌باشند زیرا ریشه وسعت كنترل رشد،تحمل به انواع مختلف خاك و محیط،مقاومت به امراض،حشرات و آفات خاكزاد،سازگارى پایه با پیوندك،جذب و توازن مواد غذایى و نهایتاً عواملى چون كیفیت میوه و راندمان محصول را تعیین مى‌نماید.

اعمال ریشه هاى درختان میوه:

ریشه ها چندین عمل كلیدى در درختان انجام مى دهند.آنها با خاك برهمكنش داشته و ساختارى را به منظور نگهدارى درخت فراهم مى‌كنند.ریشه ها در گرفتن آب و جذب و تحلیل عناصر غذایى از خاك مهم هستند.ریشه ها اندامى مهم در ذخیره كربوهیدراتها بوده و تولید آنها در طول فصل رشد و براى فصول ركود و هنگام ادامه فعالیت زیست شناختى مورد نیاز است.ریشه ها همچنین مقدارى كنترل ژنتیكى بربخش هوایى اعمال مى‌كنند و مى توانند گسترش گیاه را مانند تاریخ شكفتن گل،مقدار شكوفه روى درخت،زمان به بار نشستن،اندازه میوه،كیفیت و زمان برداشت و مقاومت زمستانى متاْثر كنند.پایه ها در سازگارى با نوع خاك(شنى در برابر رسى)و PH خاك(اسیدى در برابر قلیایى‌)متفاوت هستند.برخى از پایه ها نسبت به حشرات خاك،مهره داران یا برخى امراض و آفات مقاوم هستند و بنابراین اجازه مى‌دهند تا باغ ادامه حیات بدهد در حالى كه وجود این آفات و امراض عامل محدود كننده مى‌باشند.یكى از مهمترین امتیازهاى بكارگیرى پایه هاى افزایش یافته از راه همگروهى كنترل ژنتیكى بر بخش هوایى درخت و طبیعت آنها به منظور زود به گل رفتن یا تولید زودتر میوه بوسیله پایه است.اكنون پایه بهینه یا كاملى وجود نداشته و تنوع زیادى در بین وظایف و كنترل رشد درخت بوسیله پایه ها وجود دارد.پایه ها از نظر توانایى پشتیبانى از درخت متفاوت هستند.برخى از ژنوتیپهاى پایه ها به دلیل ماهیت ژنتیكى آنها به داشتن ریشه هاى‌ترد و شكننده گرایش دارند در صورتیكه در دیگر پایه ها ریشه هاى انعطاف پذیرى بیشترى دارند.

ازریشه ها و پایه ها ریشه هایى روى سطح خاك خارج مى شود درحالى كه دیگر پایه ها از تنه اصلى خود ریشه هایى با فعالیت محدود یا رشدى بطور ژرف در خاك تولید مى‌كنند.هنگامى كه ریشه ها داراى ویژگى هاى ترد و شكنندگى بوده ریشه ها قطر كمى دارند و یا ریشه هاى ژرف با فرآورده زیاد همراه باشند خاك هاى سنگین و مرطوب و یا بادهاى شدید به شكستن ریشه یا خم شدن درخت به یك سمت مى‌انجامد كه اداره شدنى نیست.در چنین حالتهایى اغلب بكار گیرى قیم به منظور پشتیبانى از توان ژنتیكى پایه ضرورى است و اجازه مى‌دهد تا درخت بتواند فرآورده بیشینه را حمل كرده و در برابر باد ایستادگى كند.

پایه ها و عوامل محیطی

تحمل خاكهاى مختلف:

تهویه خاك در اعماق مختلف یك عامل كلیدى در رشد ریشه مى‌باشد.

اكسیژن كم و دى اكسید كربن بالا مى‌تواند رشد ریشه را كاهش دهد یا متوقف نماید و مانع جذب مواد غذایى گردد.بوینتون(1939)ثابت كرد كه در درجات حرارت 1،21 – 12،7 درجه سانتیگراد خاك ، وقتى اكسیژن خاك به زیر حدود 15% رسید كاهش قابل توجهى در تشكیل ریشه هاى كوچك جدید در سیب بوجود آمد.در 10% میزان اكسیژن و تجمع دى اكسید كربن به میزان 5 تا 10 درصد رشد محدود شده ریشه منجر به كاهش رشد قابل توجه قسمت فوقانى گردید.ریشه هاى كوچك براى فعالیت عادى خود به مقدار تهویه بیشترى از ریشه هاى بزرگتر نیاز دارند.بقاى درختان در خاكهاى ماندآبى شده اساساً به دلیل اكسیژن كم مى باشد.ریشه هاى آلو،محیط یا شرایط ماندآبى‌را خیلى بهتر از هلو یا زردآلو تحمل مى‌كنند.زیرا آندو در اثر آزاد شدن هیدرولیكى سیانید هیدروژن از نسوج خودشان در شرایط اكسیژن كم صدمه مى‌بینند.(روو وكاتلین 1971).بعضى از گونه ها مثل مركبات در شرایط غیر هوازى تمایل به تولید سولفید هیدروژن در ریشه هاى‌خود نشان مى‌دهند كه موجب صدمه مى‌گردد.سیب كلاً خاكهاى مرطوب را بهتر از درختان میوه هسته دار تحمل مى‌كند و ریشه هاى گلابى متحملترین درخت در بین تمام درختان خزاندار مى‌باشد.

خاكها ممكن است بصورت منبعى براى بقایاى شیمیایى علفكشها و آفت كشها درآیند و در این صورت امكان دارد مسائل خاصى براى پایه ها به وجود آورند.این كه آیا یك گونه بقایاى خاصى را تحمل خواهد كرد یا بوسیله آن صدمه خواهد دید به خصوصیات ژنتیكى ریشه و میكروكلیهاى بستگى دارد.بعضى مواقع خاك را قبل از كاشت تدخین مى‌نمایند.به خصوص در جایى كه زمین قبلاً در زیر محصولات میوه اى بوده باشد.خاك حاوى پاتوژنهاى گیاهى بالقوه زیادى است كه شامل انواع قارچها،باكتریها و كرم هاى حلقوى بیماریزا یا نماتدها مى‌شود.تدخین خاك با متیل بروماید،كلروپكرین و سایر بیوسایدهاى آلى اغلب موجب بهبود رشد گیاهان در طول سال اول یا دوم مى‌شود.ولى این مواد ضدعفونى كننده براى ریشه ها سمى‌ بوده لذا ضدعفونى كردن باید به قدر كافى قبل از كاشت صورت بگیرد تا پراكنده شدن سم امكان پذیر گردد.یكى از بهترین راه ها براى مقابله به آفات و بیماریهاى خاك،انتخاب یا اصلاح براى مقاومت ژنتیكى است.این راه باعث اجتناب از مشكل كنترل به وسیله مواد شیمیایى مى‌شود كه اغلب مساْله اى به آلودگى محیط اضافه مى‌نماید.مقاومت ژنتیكى در برابر بعضى آفات پیدا شده است.براى‌ مثال مقاومت در برابر شته هاى‌ریشه سیب و گلابى،نماتدهاى گلابى‌و میوه هاى هسته دار،فیتوفتراى گلابى و غیره….

راندمان محصول:

نوع پایه شدیداً در روى‌عملكرد یك رقم معینى تاْثیر مى‌گذارد.تا 50 درصد یا بیشتر اختلاف عملكرد یك رقم در روى‌پایه هاى‌مختلف مى‌تواند وجود داشته باشد.نه تنها محصول در هر درخت بلكه راندمان محصول یعنى عملكرد در هر واحد اندازه درخت شدیداً‌با نوع پایه تغییر مى‌كند.دلایل این اثرات همیشه آشكار نیست ولى این اثرات را اغلب مى‌توان به اختلافات در تحمل پایه ها به خاكهاى نامطلوب،در مقاومت به آفات یا در جذب مواد غذایى‌مربوط نمود.عملكرد نه تنها به رقم،آب و هوا و عملیات زراعى مربوط مى‌شود بلكه به نوع پایه اى كه بكار مى‌رود نیز مربوط مى‌گردد.راندمان یك پایه به عنوان یكى از عوامل ثابت كه نمى‌توان آنرا بدون كشت دوباره باغ یا تاكستان تغییر داد بلكه مى‌باید قبل از انتخاب شناخته شود.

كیفیت میوه:

پایه مى‌تواند به مقدارزیادى روى كیفیت میوه تاْثیر بگذارد.معمولترین اثر پایه روى میوه اختلاف در سفتى،در مقادیر اسیدهاى‌آلى‌و در مقدار قند مى‌باشند.توازن این سه عامل میل به تغییر طعم و بافت میوه را نشان مى‌دهد.پیوندكهاى سیب معمولاً روى پایه هاى‌گونه مربوط به خود سیب تكثیر مى‌شوند.لذا اختلاف در كیفیت حداقل میباشد.پایه هاى آلو ممكن است مقادیر متفاوتى قند و اسید ایجاد كنند ولى بعضى از آنها مى توانند وقوع ناهنجاریهاى قهوه اى‌شدن داخلى،چروكیدگى انتهاى متصل به شاخه و لكه صمغى‌میوه را تحت تاْثیر قرار دهد.كیفیت گیلاس،هلو و میوه هاى‌آجیلى زیاد تحت تاْثیر پایه قرار نمى‌گیرد اگرچه بعضى‌از مواقع گونه هایى به غیر از رقم مورد نظر بكار مى‌رود.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی پیوند زدن

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی پیوند زدن دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی پیوند زدن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی پیوند زدن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی پیوند زدن :

پیوند زدن یک تکنیک ساده است که به کشاورزان کمک کند تا بدون بکارگیری گندزداهای شیمیایی و آفت کشها ، ازآن برای افزایش مقاومت گیاه در برابر بیماری های ناشی از خاک بهره گیرند . گوجه فرنگی به لحاظ ژنتیکی نمی تواند در برابر بیماری مقاومت کند و به راحتی در معرض بیماری های همه گیر در زمین قرار میگیرد . کشاورزان به این بازار پر درآمد ( گوجه فرنگی ) علاقه دارند و نمی خواهند میوه های با کیفیت را از دست بدهند . پیوند زدن راهی است برای تلفیق ایجاد مقاومت در برابر بیماری های ناشی از خاک و افزایش استحکام گوجه فرنگی دو رگه با کیفیت بالای
میوه .

پیوند زدن : یک فناوری قدیمی با یک تکنیک جدید

پیوند زدن سبزیجات برای کنترل بیماری های ناشی از خاک ، فرآیند آسانی است . بدین منظور بخش زیرین گیاه که در داخل زمین است یعنی ریشه اندوخته به خاطر توانایی ژنتیکی اش برای مقاومت در برابر بیماری انتخاب می شود . پیوند زدن به روش ژاپنی یا پیوند از طریق گیره های لوله ای تکنیک جدیدی است که برای تولید گوجه فرنگی در گلخانه های تجاری در سر تا سر جهان مورد استقبال زیادی قرار گرفته است دلیلش این است که این فرآیند بسیار سریع بوده و از طریق آن می توان تعداد زیادی از گیاهان پیوندی را در سرتاسر دوره پیوند به آسانی مدیریت ( مراقبت ) کرد . هر گیاه بذری درست از بالای لپه جدا می شود . آن بخش از گیاه که روی زمین قرار گرفته یعنی همان شاخه پیوندی یا قلمه به ریشه گیاه مقاوم در برابر بیماری متصل می شود . به محض اینکه بخش های پیوندی به هم جوش خوردند می توان آنها را در زمین کاشت و طبق سیستم تولیدی زارع مدیریت نمود .

گرچه پیوند زدن سبزیجات یک تکنیک نسبتا جدید است امابر یک اصل قدیمی استوار است . قرنهاست که در صنعت باغبانی از پیوند زدن برای انواع گونه های درختی مثل سیب و انگور استفاده می شود . عمل پیوند زدن برای اولین بار در دهه 1900 جهت ریشه کن کردن بیماری های ناشی از خاک و کاهش فرسودگی فوراریوم ( نوعی قارچ ) برای هندوانه استفاده شد . اخیرا این تکنیک در سیستمهای تولید گیاهانی به کار می رود که خصلت ژنتیکی برای مقاومت در برابر بیماری در آنها به شدت مرتبط با یک ویژگی منفی مثلا کوچکی اندازه میوه است . به عنوان نمونه از پیوند زدن ، اغلب جهت کاهش پوسیدگی باکتریایی ( بوسیله باکتری رالشتونیا سولاناسیاریوم ) در گیاه گوجه فرنگی استفاده می شود . کنترل این باکتری به علت فراوان بودن میزبانهای آن و توانایی ماندگاری اش در چندین دوره برداشت محصول ، بسیار دشوار است . به علاوه نشاء گوجه فرنگی هایی که در برابر پوسیدگی باکتریایی مقاومند معمولا قادر به تولید میوه هایی بزرگ و در اندازه بازاری نیستند . استفاده همگانی از عمل پیوندزدن با ریشه مقاوم تا حد زیادی شیوع پوسیدگی باکتریایی را در عین حفظ کیفیت میوه حتی در خاکهای شدیدا آلوده ، کاهش داده است .

مزایا

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی منابع برنج

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی منابع برنج دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی منابع برنج  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی منابع برنج،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی منابع برنج :

دانلود بررسی منابع برنج

بررسی منابع برای برنج

مناسب برای دانشجویان ارشد کشاورزی

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بیماری های توتون

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بیماری های توتون دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بیماری های توتون  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بیماری های توتون،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بیماری های توتون :

بیماری های توتون Diseases of Tobacco

1 – بیماری سفیدك داخلی یا كپك آبی توتونdowney mildew (blue mold) Tobacco

  • عامل بیماری Peronospora hyoscyami f.sp. tabacina

بر روی برگ ها لكه ای كلروزه و نكروزه ظاهر شده و در سطح زیری برگها پوشش كركی سفید و یا در صورت تراكم خاكستری متمایل به آبی ظاهر می شود. این بیماری به صورت موضعی و سیستمیك دیده می شود. علایم بیماری سیستمیك به صورت ضعف عمومی و كوتولگی گیاهانی دیده می شود كه از بذرهای آلوده بوجود آمده اند. بیماری دارای چرخه بسیار سریعی است و در عرض یك هفته ممكن است سیكل تكمیل شود (پلی سیكل). در صورت شدت بیماری برگها قهوه ای شده و لوله می شوند. قارچ عامل بیماری در بقایای گیاهی به صورت اُاُسپور و یا میسلیوم زمستانگذرانی می كند. این بیماری بذرزاد است.

كنترل بیماری

1 – از بین بردن بقایای آلوده

2 – ضدعفونی بذور در هنگام كاشت با سمومی مثل ریدومیل (متالاكسیل) و سمپاشی در طول فصل رویشی با همبن سم

3 – از بین بردن گیاهان Solanaceae اطراف مزرعه

4 – استفاده از ارقام مقاوم

5 – برنامه پیش آگاهی نیز در مورد این بیماری با استفاده از داده های آب و هوایی اجرا می شود.

6 –از مقاومت القایی Induced resistance در كنترل این بیماری استفاده شده است.

2 – بیماری سفیدك سطحی توتون Powdery mildew Tobacco

  • عامل بیماری Erysiphe polygoni

علایم و چرخه زندگی مثل سایر سفیدكهای سطحی است.

كنترل بیماری

1 – سمپاشی با سموم مؤثر مثل دینوكاپ (كاراتان)

(از استفاده از سموم گوگرد دار پرهیز شود، چرا كه اثرات سوئی بر كیفیت توتون خواهد داشت)

2 – مدیریت بقایا و ارقام مقاوم

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

کتاب آشنایی با گیاه شناسی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 کتاب آشنایی با گیاه شناسی دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف کتاب آشنایی با گیاه شناسی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي کتاب آشنایی با گیاه شناسی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن کتاب آشنایی با گیاه شناسی :

کتاب آشنایی با گیاه شناسی

این کتاب شمارابا گیاهان دارویی وسبزیهای مفید خوراکی که برای تغذیه وسلامتی وبه عنوان داروبه کارمی روند اشنامی سازد .وقابل استفاده برای دانشجویان گشاورزی زیست شناسی وعلوم دارویی وپیراپزشکی وهمه علاقه مندان می باشد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت بررسی دستگاه تولید مثل طیور

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت بررسی دستگاه تولید مثل طیور دارای 12 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت بررسی دستگاه تولید مثل طیور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت بررسی دستگاه تولید مثل طیور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت بررسی دستگاه تولید مثل طیور :

پاورپوینت سمینار تولید مثل طیور در 12 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

پاورپوینت بررسی دستگاه تولید مثل طیور
فهرست مطالب

اندام تناسلی جنس نر

تخمدان

اویدوکت(مجرای تخمدان)

1.شیپورفالوپ

2.ماگنوم

3.تنگه

4.رحم

5.واژن

دستگاه تولید مثل مرغ

تخمدان

مسئول تشکیل زرده است وبقیه قسمت های تخم مرغ در اویدوکت درست می شود.پیش ازآغاز تولید تخم توسط مرغ تخمدان,یک توده کامل از فولیکول های کوچک است که حاوی تخمک است. nبعضی از تخمدان ها به اندازه کافی بزرگ وقابل دیدن هستند,اماسایرتخمک ها قابل دیدن نیستند. nچندین هزار تخمک در تخمدان هرمرغ وجود داردکه تعدادی ازانها رشد می کنندهستند,اماسایرتخمک ها قابل دیدن نیستند.

1.شیپورفالوپ

این بخش شیپوری شکل است و در زیرتخمدان قرارداردکه مسئول برداشت تخمک از تخمدان است. nزرده تنهابرای مدت کوتاهی(حدود15دقیقه)دراین قسمت می ماند,سپس بوسیله انقباضات متعدد اویدوکت به جلو رانده وداخل قسمت بعدی مجرای تخمدان می شود.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید