الگوی بهینه کشت شهر مشهد در شرایط ریسک و عدم حتمیت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 الگوی بهینه کشت شهر مشهد در شرایط ریسک و عدم حتمیت دارای 78 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد الگوی بهینه کشت شهر مشهد در شرایط ریسک و عدم حتمیت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي الگوی بهینه کشت شهر مشهد در شرایط ریسک و عدم حتمیت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن الگوی بهینه کشت شهر مشهد در شرایط ریسک و عدم حتمیت :

دانلود پروژه الگوی بهینه کشت شهر مشهد در شرایط ریسک و عدم حتمیت

این محصول در قالب فایل word و در 78 صفحه تهیه و تنظیم شده است

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل ” قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)” را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

الگوی بهینه کشت شهر مشهد در شرایط ریسک و عدم حتمیت
فهرست مطالب صفحه

  1. چکیده …………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول

  1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 3

فصل دوم

  1. ضرورت انجام مطالعه …………………………………………………………………………… 14
  2. فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………. 15
  3. اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………. 15

فصل سوم

  1. پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………. 16

فصل چهارم

  1. روش تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 56
  2. مواد و روشها ………………………………………………………………………………………….. 57

فصل پنجم

  1. نتایج ……………………………………………………………………………………………………… 68

10. پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………… 69

  1. منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………. 70

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق در مورد آفات مهم گندم و مدیریت كنترل آنها در ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق در مورد آفات مهم گندم و مدیریت كنترل آنها در ایران دارای 53 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق در مورد آفات مهم گندم و مدیریت كنترل آنها در ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق در مورد آفات مهم گندم و مدیریت كنترل آنها در ایران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق در مورد آفات مهم گندم و مدیریت كنترل آنها در ایران :

مقـدمـه
گندم عمده ترین محصول زراعی كشور است. سطح زیر كشت گندم آبی و دیم كشور در سال 1380 به ترتیب27/2 و51/3 میلیون هكتار و متوسط عملكرد آن در شرایط آبی و دیم به ترتیب 3 و 7/0 تن در هكتار بوده است. نرخ خودكفایی گندم در سال های مختلف بین 60-80 درصد نوسان داشته است. در صورتی كه متوسط عملكرد در شرایط آبی و دیم به ترتیب تا سطح 8/4 و16/1 تن در هكتار افزایش یابد، خودكفایی در تولید این محصول تحقق خواهد یافت(كشاورز و همكاران، 1380).
مهم ترین عوامل تآثیرگذار در كاهش عملكرد گندم كشور به شرح زیر می باشند(آهون منش،1371):
پایین بودن آگاهی و دانش علمی و عملی كشاورزان
نارسایی در تآمین و توزیع به موقع نهاده های كشاورزی(بذر، كود، سم و …)
بالا بودن میزان ضایعات در مراحل مختلف تولید
محدود بودن منابع آب و یا عدم وجود نظام صحیح آبیاری در اغلب مناطق كشور
خسارت آفات، بیماریهای گیاهی، علف های هرز و عدم مدیریت صحیح كنترل آنها
عدم مصرف صحیح و بهینه كودهای شیمیایی و یا كمبود و عدم توزیع به موقع آنها
كاربرد غیر اصولی و نامنظم ماشین آلات و ادوات كشاورزی
عدم توسعه مكانیزاسیون كشاورزی در بسیاری از نظام های بهره برداری
كمبود وسایل، ابزار و اعتبار در زمینه های مختلف تحقیق، ترویج و آموزش كشاورزی
كمبود سرمایه گزاری در تولید محصولات كشاورزی
نارسایی سیاست ها و برنامه های كشور برای تولید محصولات كشاورزی
تحقیق در مورد آفات مهم گندم و مدیریت كنترل آنها در ایران
فهرست مطالب
مقـدمـه
آفات گندم و اهمیت اقتصادی آنها
راست بالان زیان آور گندم
سن های زیان آور گندم
جوربالان زیان آور گندم
بال ریشك داران زیان آور گندم
سخت بالپوشان زیان آور گندم
بال پولك داران زیان آور گندم
دو بالان زیان آور گندم
بال غشائیان زیان آور گندم
كنه های زیان آور گندم
مدیریت تلفیقی آفات گندم
منابع

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

جزوه زبان تخصصی (علوم باغبانی) رشته کشاورزی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 جزوه زبان تخصصی (علوم باغبانی) رشته کشاورزی دارای 123 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف جزوه زبان تخصصی (علوم باغبانی) رشته کشاورزی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي جزوه زبان تخصصی (علوم باغبانی) رشته کشاورزی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن جزوه زبان تخصصی (علوم باغبانی) رشته کشاورزی :

جزوه زبان تخصصی (علوم باغبانی) رشته کشاورزی

ریزش برگ، غنچه، گل و میـوه
میشود.
درون جذبی absorption
-1فرآیندی کـه بـا آن آب بـه
منفذهای خاك وارد میشود.
-2جذب آب، گاز و مواد غذائی
و غیره در گیاه.
بی کاسه گل acalyculate
ویژگی گلی که فاقد کاسه گـل
است.
خاردار میوه acanthocarpous
ویژگـی گیـاهی کـه شـاخه آن
خاردار است.
acaricide
کنه کش (syn: miticide)
هر مخلوط یا ترکیب شـیمیائی
که میتواند کنهها را بکشد.
ا. بی. ا ABA
کنه شناسی acarology
رشتهای از جانور شناسی که به
بررسی کنهها میپردازد.
بی بر acarpous
ویژگی گیاهی کـه میـوه تولیـد
نمیکند.
بیساگ acaulescent
جوانه فرعی accessory bud
جوانـهای کــه در کنـار جوانــه
اصلی میروید.
میوه کاذب accessory fruit

مجموعه تست
PART A: Vocabulary
Directions: Choose the number of the answer (1) , (2) , (3) , or (4) that best completes the
sentence. Then mark your choice on your answer sheet.
1- We have …………. All the latest safety features into the design so there is no need
to worry. About the project on that count.
1) derived 2) consisted 3) comprised 4) incorporated
2- She’s working for an overseas …………… of the company and earning a huge
salary for an employee of her experience.
1) authority 2) accessory 3) subsidiary 4) supplementary
3- Manh experts ………….. rewarding your child for good behavior but few would
suggest punishement for bad behavior.
1) amend 2) acquire 3) attribute 4) advocate
4- Malnutrition in the region is quite ………… affecting up to 78% of children
under five.
1) conflicting 2) widespread 3) inconsistent 4) obligatory
5- The explosion was of such ……….. that it was beard five miles away; it smashed
shop windows all around the area.
1) intensity 2) deviation 3) enthusiasm 4) complement
6- Like any other activity, there are risks ………….. in almost every sport, even in
the so-called safe sports.
1) inherent 2) possessive 3) proportional 4) foundational

پاسخنامه
1- گزینه ی «4» صحیح است.
مشتق شدن=derive چیزی را در جایی یا چیزی قرار دادن = To incorporate sth into sth
در برداشتن=comprise تشکیل شدن=Consist
معنای جمله: ما تمامی آخرین جنبههای ایمنی را در طرح قرار دادهایم، پس احتیاجی به نگرانی در آن مورد نیست.
2- گزینه ی «3» صحیح است.
لـوازم فرعـی=accessory شـعبه=subsidiary احتیـاج – توانـایی=Authority
تکمیلی=supplementary
معنای جمله: او برای یک شعبه خارجی شرکت کار میکند, و حقوق بسیاری به نسـبت کارمنـدی بـا سـابقه او دریافـت
میکند.
3- گزینه ی «4» صحیح است.
نسبت دادن=attribute ترمیم کردن=Amend
دفاع کردن- طرفداری کردن=advocate فراگرفتن=acquire
معنی جمله: بسیاری از متخصصین طرفداری میکنند از این که به خاطر عمل خوب به بچه پاداش داده شود، امـا تعـداد
کمتری تنبیه به خاطر عمل بد را پیشنهاد میکنند.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

طراحی خط تولید كشمش به روش مداوم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 طراحی خط تولید كشمش به روش مداوم دارای 68 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد طراحی خط تولید كشمش به روش مداوم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي طراحی خط تولید كشمش به روش مداوم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن طراحی خط تولید كشمش به روش مداوم :

طراحی خط تولید كشمش به روش مداوم

چكیده :

این پروژه تحت عنوان طراحی خط تولید كشمش به روش مداوم می باشد كه با استفاده از سورتینگ لیزری است و در نهایت كلیه اطلاعات و استاندارهای موجود ملی با استانداردهای بین‌المللی و codex مقایسه می شود ، تا بتوان مبادرت به تولید كشمكش مطابق با استاندارهای بین‌المللی و به منظور صادرات تولید كرد، تا قادر به ورود به بازارهای جهانی باشیم . ایران یكی از مناطق انگور خیز می باشد كه سالانه بیش از یكصد هزار تن محصول انگورتولید می نماید ، ولی متأسفانه به جهت عدم وجود صنایع تبدیلی متناسب و عدم جذب كامل محصول تولیدی در بازارهای داخلی، همه ساله قسمت عمده محصول انگور باغداران از بین رفته و خسارت قابل توجهی به آنان وارد می شود و از طرفی به دلیل ریزش بارانهای موسمی در هنگام برداشت انگور و تبدیل آن به كشمش كه به صورت سنتی در بارگاههای واقع در باغات انجام می شود سالیانه صدمات زیادی به كشاورزان وارد می آید و به دلیل امرار معاش این دسته افراد از طریق تولید انگور و كشمش تولید می شود . لذا با درك این مشكلات می توان با استفاده از روشهای صنعتی خشك كردن انگور و ایجاد خشك كن نواری متحرك كه بتواند با ظرفیتهای بالا و در مدت زمان كوتاه انگور را خشك نموده و به كشمش تبدیل نمود ، اقدام به بررسی طرح تولید كشمش به روش صنعتی نمود و بدین ترتیب با تولید محصولی با كیفیت مناسب ، گامی مؤثر در بازارهای جهانی برداشته شود .

فصل اول : مقدمه

مقدمه :

تاریخچه و دیرینگی انگور :

طبق روایتی كه بیشتر شبیه افسانه است می گویند پس از طوفان نوح كشتی به سیسیل رسید . حضرت نوح بزی را در زمین پر از گل و باطلاق رها كرد . این حیوان شیطان با جست و خیزی كه داشت خود را به یك نبات وحشی رسانید و از آن به مقدار زیادی خورد به طوریكه پس از برگشتن كاملاً مست بود.

انگور یكی از میوه های تاریخی است كه از دیرباز مورد استفاده انسان قرار گرفته است . بطوریكه انگور پیش از پیدایش غلات و بطور وحشی و فراوان در جنگلها وجود داشته و قدمت آن را در حدود هفت هزار سال تخمین می زنند و در كتب هندیها و چینیها از آن نامبرده شده و سی سال قبل از تولد مسیح به آنان آشنا بوده اند و این میوه اول به شكل نبات وحشی در آسیا می روئیده است .

بر طبق روایات موجود ، حضرت نوح (ع) نخستین كسی بود كه به پرورش انگور پرداخت و در دوران فنیقی ها و آشوری ها در مصر ، پرورش انگور وجود داشته و در دوران هامورابی پادشاه بابل در 1670 سال قبل از میلاد ، تاكستانهای فراوانی در منطقه بین رودخانه های دجله و فرات وجود داشته و بر طبق نظریه مورخین بذر انگور از مناطق نامعلوم توسط شخصی بنام سایبولد به جنوب آرارات و شرق دجله (تقریباً منطقه آذربایجان و كردستان ) منتقل شده است.

عربها نیز در كشت و پرورش انگور سهم بسزایی دارند و ملت یهود شراب فراوانی در آن موقع پیدا كرده بود. از قرار معلوم ملت یهود انگور را به یونان و بعداً به ایتالیا وارد كردند و سپس در كشورهای اروپا و مخصوصاً فرانسه كشت آن معمول شده است. انگور با شرط رسیدگی كامل از تمام میوه ها بیشتر ویتامین دارد و مخصوصاً دارای ویتامین آ ، ب، ث ، می باشد . به علاوه دارای قند ـ آلبومین ـ چربی ـ تاتن ـ منگنز ـ كلرـ فسفر ـ كلسیم ـ منیزیم ـ سدیم ـ آهن و پتاسیم می باشد .

ارزش غذایی انگور و كشمش :

همانطوری كه اشاره شد انگور دارای ویتامین و املاح می باشد .

انگور بسیار قابل هضم بوده دارای غذائیت كامل است . انگور به بدن مواد معدنی وارد می كند و خنك كننده است، بعلاوه ملین بوده و برای مبتلایان به بیماری معده ، كلیه ، كبد و رماتیسم بسیار مناسب است. همچنین برای رفع یبوست نافع می باشد.

از زمان قدیم به منافع این میوه آشنا بودند حتی از برگ آن نیز برای مداوا استفاده میكردند.

همانطور كه در ایران نان و پنیر و انگور مورد مصرف عموم است در كشورهای دیگر هم به همین عنوان مورد مصرف است. اگر چه فرانسویان به داشتن انواع و اقسام انگور مباهات می كنند ولی هیچ كشوری به انداره ایران انگورهای مختلف و گوناگون و خوش طعم ندارد. و این میوه علاوه بر این كه یكی از غذاهای اساسی و مقوی ملت ما است اگر توجه بیشتری به عمل آید می تواند بهشكل تازه و خشك شده مورد استفاده قرار گیرد.

میزان مواد و عناصر در میوه انگور بسته به نوع رقم و شرایط آب و هوایی محل كاشت و درجه رسیدگی آن ، متفاوت است.

از مهمترین مواد قندی انگور تازه : ساكارز، گلوكز، ذكستروز می باشند و از اسیدهای آلی اسید فورمیك ، اسید مالیك، اسید سیتریك و اسید تارتاریك را می توان نام برد . در اب انگور علاوه بر آب ، قند و اسیدهای مختلف ، 3/5 تا 4 در صد بی تارتارات پتاسیم و همچنین نمك های كانی مانند آهن ، منگنز و سیلیس وجود دارد .

مقدار انرژی موجود در هر 100 گرم انگور تازه 67 كیلو كالری و در هر 100 گرم كشمش برابر با 268 كیلو كالری است .

وضعیت توزیع محصول انگور در ایران :

ارقام مختلف انگور به صورت تازه خوری و كشمش در بین مردم مناطق انگور خیز كشور جایگاه ویژه ای داشته و در صد بالایی از محصول تولید شده به مصرف داخلی می رسد .

به این ترتیب كه مقداری از محصول برداشت شده توسط خود باغدار یا واسطه یا وسایل حمل و نقل معمولی و اغلب با ظروف غیر استاندارد به بازارهای داخلی انتقال می یابد ، حدود 30 تا 35 درصد محصول توسط باغدار تبدیل به كشمش می شود .

در صد كمی از محصول در كارخانه های تبدیلی به آب میوه كنسانتره انگور یا شیره و سركه تبدیل شده و به تدریج به مصرف بازار می رسد .

میزان تازه خوری انگور در ایران به 50 در صد تولید داخلی می رسد و اخیراً صادرات تازه خوری آن به كشورهای بحرین ، كویت ، عمان ، پاكستان ، قطر ، عربستان ، امارات متحده عربی ، اطریش ، بلژیك ، چكسلواكی ، دانمارك ، آلمان و هندوستان افزایش یافته و در صورت انجام فعالیتهای تجارتی ، می توان میزان صادرات تازه خوری را باز هم افزایش داد و یا با تولید صنعتی مطلوب كشمش گامی دیگر در اجراء سیاست های خود كفایی و افزایش صادرات غیر نفتی برداشته شود .

اهمیت و جایگاه تولید انگور در ایران :

انگور یكی از مهم ترین میوه هایی است كه كشت و تولید آن در كشور ما از سابقه بسیار طولانی برخوردار است . علاقه ایرانیان قدیم به مصرف فراورده های مختلف انگور به خصوص به حالت تازه خوری ، شیره و خشكبار (كشمش) ، ناشی از شرایط طبیعی كشور برای پرورش تاك بوده است.

بنابراین كشور ایران یكی از سرزمین های اولیه كشت انگور در جهان به شمار می رود و مردم كشورما از دیر زمان با روش های كشت و تولید انگور آشنا بوده اند. به همین دلیل است كه امروزه در اكثر نقاط ایران از نواحی سردسیر شمال تا حواشی كویر و همچنین مناطق جنوب ، كشت انگور معمول می باشد . علاوه بر انگور به طور وحشی و به مقدار فراوران در جنگل های ایران وجود دارد.

از آنجایی كه سطح زیر كشت و میزان تولید انگور نسبت به سایر محصولات باغبانی بسیار چشمگیر بوده و به صورتهای مختلف در بازارهای داخلی و خارجی مصرف دارد لذا به لحاظ اقتصادی یكی از معدود محصولاتی است كه می تواند از اقلام صادرات غیر نفتی را تشكیل دهد.

شایان ذكر است كه در بین ارقام مختلف و متنوعی كه در ایران تولید می شوند رقم بیدانه كشمشی (سلطانی) جزو بهترین ارقام خشكباری انگور در دنیا بوده و از معروفیت جهانی برخوردار است. محصول این رقم به خاطر اهمیت صادراتی آن به صورت كشمش و شیره و حتی تازه خوری در بین سایر ارقام انگور ، رقم غالب به شمار می رود .

تا قبل از جنگ جهانی دوم ، ایران بزرگترین و مهم ترین كشور تولید كننده كشمش و شیره انگور در جهان بوده و اغلب مقام اول یا دوم را حایز بوده است.

متأسفانه در اثر توجه نكردن به مسایل باغداری و از جمله تاكداری ، بوستان های ایران از فناوری صحیح و پیشرفته ای بهره مند نبوده است و اغلب با روش های اولیه كشت سنتی اداره می شوند.

بررسی های اقتصادی نشان می دهد كه محصول انگور و فراورده های آن كه شامل كشمش و شیره می باشند، بعد از پسته و خرما می تواند در ردیف بزرگ ترین اقلام صادراتی كشور قرار گیرد.

با توجه به وسعت كشت انگور و اهمیت اقتصادی آن و تسهیلاتی كه طبیعت مساعد كشور در اختیار تاكستان ها قرار داده است، اجرای یك تحول اساسی با برنامه ریزی اصولی و علمی در سیستم های تاكداری ایران به منظور كاهش هزینه تولید و افزایش عملكرد ، یكی از ضروری ترین وظایف وزارت جهاد كشاورزی محسوب می شود.

نیاز به چنین تحولی وقتی به خوبی احساس می شود كه وضعیت فعلی موستان های كشور را مورد بررسی قرار داده و مسایل و مشكلات موجود در تاكستانهای كشور را بشناسیم.

بدیهی است كه شناخت مسایل و مشكلات تاكستان ، مستلزم داشتن آگاهی كافی از علوم و فنون موكاری و اطلاع از روشای تاكداری پیشرفته و معمول در دنیای فعلی است.

اهمیت اقتصادی تولید انگور و كشمش در ایران :

تاك یكی از قدیمی ترین گیاهانی است كه كشاورزان ، در اكثر نقاط ایران با كاشت و نگهداری آن آشنایی دارند. موكاری ایران در وضع حاضر عبارت است از تعدادی واحدهای كوچك و متوسط در شرایطی اقلیمی بسیار متغیر و مختلف كه در میان سه قطب بزرگ تولید یعنی مشهد ، شیراز و ارومیه قرار گرفته اند.

اغلب تاكستانهای ایران به روش سنتی است . پائین بودن تولید در تاكستانهای سنتی، به هیچ وجه متناسب با در آمد محصول انگور نمی باشد.

تغییر سیستم تاك داری در ایران علاوه بر این كه راندمان محصول را به راحتی و حتی بدون كوچك ترین تیماری ، چند برابر می كند بلكه كلیه عملیات بهزراعی در سیستمهای مدرن تاك داری می تواند تولید را تا هفت برابر میزان فعلی افزایش می دهد . با اجرای این طرح نه تنها محصول ایران بدون افزایش سطح زیر كشت به چند برابر فعلی افزایش می یابد بلكه با رعایت بهداشت تولید كشمش می تواند به راحتی برتری خود را در بازارهای جهانی باز یابد. زیرا با توجه به سازگاری این گیاه با شرایط مختلف آب و هوای و خاك ایران ، به راحتی تولید 2.3 میلیون تنی فعلی محصول انگور به 16 میلیون تن افزایش یافته و صادرات كشمش ، آب و كنسانتره انگور بازهم افزایش می یابد.

در حال حاضر كشور ما از نظر سطح زیر كشت ، هشتمین كشور و از لحاظ میزان تولید هفتمین كشور جهان می باشد كه در صورت اجرای طرح ، صادرات كشمش ایران به 150 هزار تن افزایش یافته و 180 میلیون دلار درآمد ارزی حاصل از آن خواهد بود.

قابل توجه است كه در حال حاضر عمدتاً به جهت پائین بودن كیفیت كشمش ایران نسبت به كشمش تولیدی كشورهای پیشرفته ، در هر تن 400 دلار زیر قیمت بین‌المللی به فروش رفته است كه امید است بر اساس طرح بهبود كشمش ، افزایش صادرات و افزایش قیمت كشور ، نصیب میهن اسلامی ایران شده و نتایج درخشانی از لحاظ در آمد ارزی و ایجاد اشتغال نصیب كشورگردد.

مناطق مستعد كشت انگور در كشور :

دامنه اكولوژ یكی مو بسیار وسیع بوده و بین عرضهای جغرافیایی 16 تا 51 درجه و ارتفاع صفر تا 1400 متر از سطح دریا دیده می شود.

ولی مناسب ترین عرض جغرافیائی برای كشت مو 34 تا 39 درجه می باشد به شرطی كه سایر محدودیت های آب و هوایی از جمله سرمای زیاد و گرمای شدید و رطوبت زیاد مانع از تولید مطلوب انگور نباشند.

با توجه به مراتب فوق توان گفت كه آب و هوای معتدل برای موكاری بسیار مساعد بوده و به علت حرارت كافی و تابش نور بیشتر و پوشش ابری كمتر برای تولید انگور با كمیت بیشتر و كیفیت بالاتر ، مناسب می باشد . مناطق مشابه این آب و هوا در ایران به شرح زیر می باشند .

مناطق البرزی ایران :

شامل :

قزوین ـ كرج ـ شاهرود ـ دامغان ـ سمنان ـ گرمسار ـ ورامین ـ تهران ـ سبزوار ـ كاشمر

مجموع درجات حرارت فعال در این مناطق ، حداقل 2150 تا 3350 درجه ثبت شده است كه شرایط كاملاً مناسب و مساعدی برای رسیدن كامل ارقام انگور حتی دیررس ترین ارقام آن را فراهم می سازد.

مناطق شرقی ایران :

شامل :

تربت حیدریه ـ تربت جام ـ گناباد ـ سیستان ـ زاهدان

مناطق مركزی ایران :

تهران ـ ساوه ـ اصفهان

مجموع حرارت های فعال از 2731 درجه در اصفهان تا 3000 درجه در ساوه متغیر بوده است.

مناطق جنوبی ایران :

شامل :

آباده ـ نیریزـ اردكان ـ شهر منا ـ منسا ـ شیراز ـ فیروز آباد ـ كازرون

مناطق غربی و جنوبی غربی :

شامل :

مریوان ـ پاوه ـ كرمانشاه ـ نهاوند ـ ملایر ـ خرم آباد ـ ایلام

مناطق شمال غربی :

شامل :

ارومیه ـ میاندوآب ـ ملكان ـ مراغه ـ آذرشهر ـ عجب شیر

سطح زیر كشت در ایران :

جمع كل انگور كاری در كشور حدود 292 هزار هكتار است كه بیش از 90 در صد آن را درختان بارور تشكیل می دهد . استان فارس با سهم 20/1 درصد سطح زیر كشت در جایگاه نخست و استانهای خراسان ، قزوین ، آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی در ردیف های بعدی قرار دارند . در مجموع 75 در صد سطح زیركشت انگور كشور در این پنج استان قرار دارد.

از لحاظ میزان تولید ، استان خراسان 18/9 درصد از كل تولید را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست قرار دارد. استانهای فارس و قزوین و همدان و آذربایجان شرقی در رتبه های بعدی تولید قرار دارند.

متوسط میزان تولید در یك هكتار انگور آبی كشور 11/5 تن كه بالاترین آن 22 تن متعلق به استان كهگیلویه و بویر احمد و كمترین راندمان تولید آبی2 تن متعلق به استان سیستان و بلوچستان می باشد.

شایان ذكر است كه كل انگور تولیدی سالیانه كشور 2505 هزار تن می باشد.

تقسیم بندی تجارتی انگور :

امروزه در دنیا از نظر تجارتی ، ارقام انگور را به چهار گروه اصلی و یك گروه فرعی تقسیم كرده اند كه عبارتند از :

1- گروه ارقام رومیزی برای مصرف تازه خوری

2- گروه ارقام كشمشی كه برای تولید كشمش از آن استفاده می شود

3- گروه ارقام انگور برای تهیه آب و كنستانتره و صنایع تخمیری و تهیه الكل

4- گروه كوچكی از ارقام مناسب انگور برای تهیه كنسرو كمپوت

5- گروه فرعی دیگری نیز مخصوص صنایع تخمیری مانند تهیه سركه می باشد.

به طور كلی در ایران حدود 250 رقم انگور گزارش شده به دلیل بررسی نكردن كامل انگورهای ایرانی ممكن است ارقام مشابهی با اسامی مختلف در نقاط موخیز ایران وجود داشته باشد ، ولیكن اكثر آنها قابل خوردن یا تبدیل صنعتی می باشند.

برای ارقام كشمشی سه رقم اصلی و برای ارقام تازه خوری یا رومیزی 12 رقم اصلی و برای انگور آب میوه كه در آمریكا و اروپا و اخیراً در ایران نیز متداول شده است ، از چندین رقم استفاده می شود . همچنین برای صنایع كنسروی یك یا دو رقم بیشتر شناخته شده نمی باشد .

گروه ارقام كشمشی :

كشمش محصول خشك شده انگور می باشد كه با استفاده از ارقام مختلف و با روش های مختلف تهیه می گردد . ارقامی كه برای كشمش انتخاب می شوند باید دارای بافت نرم ، بدون هسته ، گوشت دار ، دارای طعم و مزه مطبوع شیرین بوده و خیلی درشت یا خیلی ریز ( برحسب نوع مصرف ) باشند.

در صنایع شیرینی پزی از نوع ریز آن و برای محصولات خشكباری و مصرف مستقیم بیشتر از دانه درشت آن استفاده می شود .

از دیگر خصوصیات خوب برای ارقام كشمشی ، زودرس بودن و سریع خشك شدن حبه آن است . در دنیا ارقامی كه اختصاصاً برای كشمش استفاده می شوند ، تا مسون سیداس می باشد كه در خاور نزدیك به نام saltaniana یا saltanieh و در آسیا keshmesh oval و در آفریقای جنوبی و استرالیا به نام sultana نامیده می شود و رقم های مهم دیگری نیز در دنیا برای خشكباری وجود دارد كه از ذكر آن در اینجا خودداری می شود .

در ایران برای تهیه كشمش از رقم بی دانه قرمز و سفید عسگری واز بعضی ارقام دانه دار مانند پیكانی ، دست ارچین ، مخزی ، تبرزه و غیره نیز استفاده می شود .

مشخصات سایر ارقام انگور كشمشی در ایران :

1- انگور دست ارچین : حبه درشت به رنگ سبز كم رنگ (سفید) هسته دار به شكل بیضی با خوشه نسبتاً بزرگ و بلند می باشد .

مصرف تازه خوری آن كم و برای تهیه كشمش محلی و برای استفاده زمستان نگهداری میگردد. از نظر میزان تولید متوسط و كشمش آن به نام گرمیان شهرت دارد . این انگور در ارومیه به نام دست چین و در مراغه به نام گرمیان شناخته شده است .

2- انگور داش قره : اندازه حبه به درشتی یك فندق ، هسته دار ، رنگ آن سیاه متمایل به بنفش ،پوست حبه آن ضخیم و گوشت آن كم آب و دارای طعم گس می باشد .مصرف عمده آن در تهیه كشمش محلی و شیره است . قابلیت نگهداری و حمل و نقل متوسط و تولید آن نیز متوسط است .

3- انگور مایه مو : حبه آن گرد ، هسته دار ، سفید رنگ با گوشت آب دار از نظر حمل و نقل و نگهداری جزو ارقام خوب به شار می ورد. مورد مصرف این انگور بیشتر بصورت تازه خوری و تهیه شیره و كمی نیز برای تهیه كشمش به كار می رود .

4- انگور گندمه : اندازه حبه درشت ، هسته دار ، رنگ حبه قرمز تیره پوسته حبه كلفت گوشتی و شیرین است . خوشه آن از لحاظ انداره متوسط بوده و جزو انگورهای زودرس محسوب می گردد و پس از رقم خلیلی به بازار می آید . مصرف عمدتاً بصورت تازه خوری است و از آن در تهیه كشمش هم استفاده می شود .

قابلیت نگهداری آن بسیار ضعیف چنانچه پس از رسیدن زود چیده نشود ، خوشه آن روی بوته می پوسد از نظر تولید جزو ارقام متوسط تولید می باشد .

5- انگور دیز ماری : اندازه حبه متوسط ، به شكل بیضی كشیده ، هسته دار رنگ آن سفیده مایله به زرد ، طعم آن شیرین است . خوشه آن كوچك ، غیر متراكم بصورت تازه خوری استفاده می شود ولی در تهیه كشمش هم مورد استفاده است . این رقم زودرس و مقدار تولید ان در واحد سطح كم می باشد .

6- انگور مراغه : مانند انگور كشمش بی دانه به رنگ سفید مایل به زرد و شكل حبه آن بیضوی می باشد . پوست حبه این انگور نازك و گوشت آن پر آب است . كشمش این انگور مانند بی دانه بسیار مرغوب می باشد.

7- انگور سیاه سمرقندی : اندازه حبه درشت ، به رنگ سیاه تیره ، هسته دار شكل حبه استوانه ای ، قابلیت حمل و نقل آن خوب و مصرف آن در تولید شیره ، مویز و آب میوه بوده و به علت بازار پسندی مطلوب آن قسمت عمده ای از این محصول صادر می شود .

برداشت انگور برای تهیه كشمش :

نظر به اینكه كشمش در صادرات مواد كشاورزی جایگاه ویژه ای دارد ، در این بخش سعی می بوشد كه مطالب عمده ای در این زمینه گفته شود و بتواند به حل مشكلات فرآوری تولید كشمش در ایران كمك نماید.

در ایران سه نوع كشمش به بازار عرضه می شود كه عبارتند از :

كشمش پلویی ، كشمش سبز و كشمش درشت یا مویز .

كشمش درشت یا مویز بر خلاف كشمش پلویی یا كشمش سبز دانه دار بوده و میزان تولید ان نسبت به كل كشمش تولید شده بیش از 2-3 درصد نبوده و از لحاظ تجاری فاقد اهمیت می باشد .

بیش تر ارقامی كه امروزه برای تهیه كشمش مورد استفاده قرار می گیرند ارقام انگور بی دانه می باشند . كه مهم ترین انها عبارتند از رقم كشمشی یا سلطانین یا تامپسون بی دانه كه بیش تر در ایران ، تركیه ، یونان ، آمریكا مورد استفاده قرار می گیرند.

سلطانی سیاه در هندوستان و كنكورد بی دانه در آمریكا به كار می روند.

یكی از ارقام انگور كه امروزه از لحاظ تهیه كشمش در مقام دوم اهمیت قرار دارد ، رقم فخری یا ریز ماری است كه مخصوص نواحی آذربایجان می باشد . از مهم ترین مراكز تولید كشمش ایران می توان ارومیه ، قزوین ، ملایر ، قوچان و شاهرود را نام برد.

پیش از ورود به موضوع چگونگی تهیه كشمش ، بایستی عوامل مؤثر در تهیه كشمش مرغوب را شناخت و از ویژگیهای یك كشمش خوب آگاه شد .

از مهمترین عوامل تهیه كشمش خوب می توان به اندازه ، رنگ ، طعم و پاكی و تمیزی پوست ، لطافت و نرمی آن توجه شود .

درشتی یا نرمی دانه های كشمش ،بستگی مستقیم به درشتی و یا ریزی حبه های انگور دارد . ضمناً نباید فراموش كرد كه درشتی و ریزی یك رقم انگور تحت تأثیر آب و هوا ، نوع خاك ، انجام هرس ، تنك كردن خوشه و استفاده از هورمونهای گیاهی قرار می گیرد.

رنگ كشمش بایستی یك دست و شفاف باشد . كدر بودن رنگ و تفاوت رنگ ها در داخل یك جعبه باعث نامرغوبی و كم ارزشی آن خواهد شد .

باد و باران نامناسب می تواند باعث خساراتی از لحاظ تفاوت رنگ و كدر شدن پوست كشمش ها شود . بدیهی است كه رنگ كشمش و كیفیت تولید آن تحت تأثیر چگونگی روش تهیه آن نیز می باشد .

میزان مواد قندی انگور بایستی در موقع برداشت در حدود 33 تا 35 در صد باشد . بنابراین ارقام كشمشی را باید پس از رسیدن كامل ، برداشت نمود.

رطوبت كشمش هایی كه پس از تهیه به بازار عرضه می شوند ، بایستی بیش از 18 درصد باشد . اگر میزان رطوبت به كمتر از 15 درصد برسد كشمش سفت و سخت خواهد شد.

پاكی و تمیزی كشمش نیز عواملی است كه باید مورد توجه قرار گیرد. كشمش هایی كه روی زمین پهن و خشك می شوند ممكن است در اثر گرد و خاك و غیره ، آلوده باشند . این قبیل كشمش ها را قبل از بسته بندی بایستی در كارخانه شسته و سپس بسته بندی نمود.

ضریب تبدیل انگور به كشمش در روش تهیه كشمش آفتابی 4 به 1 كیلو می باشد. یعنی از 4 كیلو انگور یك كیلو كشمش آفتابی حاصل می شود ولی ضریب تبدیل در روش های دیگراز جمله استفاده از روغن استرالیایی یا كالیفرنی كردن كشمش عبارت است از 5 به 1 و اگر كشمش خیلی پاك و تصفیه شده تهیه و بسته بندی شود ضریب تبدیل 6 به 1 نیز می رسد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق و مقاله ای در مورداهمیت اجزای عملکرد برنج

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق و مقاله ای در مورداهمیت اجزای عملکرد برنج دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق و مقاله ای در مورداهمیت اجزای عملکرد برنج  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق و مقاله ای در مورداهمیت اجزای عملکرد برنج،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق و مقاله ای در مورداهمیت اجزای عملکرد برنج :

تحقیق و مقاله ای در مورداهمیت اجزای عملکرد برنج

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقاله مورد استفاده قرار گیرد

(قابل ویرایش و اماده پرینت)Wordفرمت :

تعداد صفحات:9

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق و مقاله ای در مورد بسته بندی برنج

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق و مقاله ای در مورد بسته بندی برنج دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق و مقاله ای در مورد بسته بندی برنج  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق و مقاله ای در مورد بسته بندی برنج،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق و مقاله ای در مورد بسته بندی برنج :

تحقیق و مقاله ای در مورد بسته بندی برنج

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقاله مورد استفاده قرار گیرد

(قابل ویرایش و اماده پرینت)Wordفرمت :

تعداد صفحات:19

سر فصل ها:

برنج در آسیا………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-1-تقاضا برای برنج ……………………………………………………………………………………………………….. 4

2-وضعیت تولید برنج ایران و جهان – جداول و آمار………………………………………………………… 7

3-وضعیت واردات و صادرات برنج ایران – جدول …………………………………………………………….. 9

4-بسته‌بندی – تعاریف و …………………………………………………………………………………………………………. 10

1-4-وضعیت بسته‌بندی برنج ایران و جهان – جدول و

و چندین سر فصل دیگر

چکیده:

برنج، گیاهی است كه بعلت نیاز زیادی كه اغلب مردم جهان به آن دارند، در بین غلات بعد از گندم در سطح بسیار وسیعی از زمین‌های زراعتی برخی از كشورهای مختلف جهان كشت می‌گردد. كشت و كار برنج در دنیا و تولید آن از نظر كیفیت و كمیت، دارای اهمیت خاصی است، زیرا برنج، یكی از نباتاتی است كه دانه آن برای تامین غذای اصلی بیش از نصف مردم جهان بكار می‌رود.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تحقیق و مقاله ای در مورد تکنولوژی برنج هیبرید

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق و مقاله ای در مورد تکنولوژی برنج هیبرید دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق و مقاله ای در مورد تکنولوژی برنج هیبرید  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق و مقاله ای در مورد تکنولوژی برنج هیبرید،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق و مقاله ای در مورد تکنولوژی برنج هیبرید :

تحقیق و مقاله ای در مورد تکنولوژی برنج هیبرید

توجه: این فایل میتواند هم به عنوان تحقیق و هم به عنوان مقاله مورد استفاده قرار گیرد

(قابل ویرایش و اماده پرینت)Wordفرمت :

تعداد صفحات:4

سر فصل ها:

تعریف برنج هیبرید ( Hybrid ):

تولید بذر هیبرید

والد A ( رقم نر عقیم ):

والد B ( رقم نگهدارنده نر عقیم ):

والد R ( والد اعاده کننده باروری ):

تکثیر والد نر عقیم

تولید بذر هیبرید

کنترل و مواظبت از مزرعه تولید بذر هیبرید

و چندسرفصل دیگر

چکیده:

تکنولوژی برنج هیبرید نزدیک به سه دهه پیش در کشور چین توسعه پیدا کرد و در حال حاضر حدود 15 میلیون هکتار از اراضی برنجکاری دنیا را پوشش داده است. ارقام برنج هیبرید به مقدار 30- 20 درصد بیشتر از ارقام اصلاح شده نیمه پا کوتاه محصول تولید می کند. بکار گیری این تکنولوژی در کشورهایی نظیر ویتنام، هند، فیلیپین، بنگلادش، میانمار، آمریکا و چین موجب افزایش عملکرد دانه و نیز افزایش درآمد کشاورزان و ایجاد فرصتهای شغلی فراوانی شده است.

بر اساس آمارهای موجود تقاضا برای مصرف برنج در کشور علت افزایش جمعیت و تغییرات در رژیم غذایی مرتبا رو به افزایش است،

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

بررسی اثر پساب فاضلاب تصفیه شهری بر رشد و نمو جو و میزان عناصر غذایی پتاسیم و منیزیم در برگ در شرایط گلخانه‌ای

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی اثر پساب فاضلاب تصفیه شهری بر رشد و نمو جو و میزان عناصر غذایی پتاسیم و منیزیم در برگ در شرایط گلخانه‌ای دارای 66 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اثر پساب فاضلاب تصفیه شهری بر رشد و نمو جو و میزان عناصر غذایی پتاسیم و منیزیم در برگ در شرایط گلخانه‌ای  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی اثر پساب فاضلاب تصفیه شهری بر رشد و نمو جو و میزان عناصر غذایی پتاسیم و منیزیم در برگ در شرایط گلخانه‌ای،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی اثر پساب فاضلاب تصفیه شهری بر رشد و نمو جو و میزان عناصر غذایی پتاسیم و منیزیم در برگ در شرایط گلخانه‌ای :

بررسی اثر پساب فاضلاب تصفیه شهری بر رشد و نمو جو و میزان عناصر غذایی پتاسیم و منیزیم در برگ در شرایط گلخانه‌ای

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف پساب فاضلاب تصفیه شده شهری بر رشد و نمو جو و میزان عناصر غذایی پتاسیم و منیزیم در برگ در شرایط گلخانه‌ای آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی در شهر یاسوج، روستای بلهزار در سال زراعی 92-1391 به اجرا درآمد. فاکتورهای آزمایش شامل سطوح مختلف آبیاری با پساب تصفیه شده شهری در چهار سطح (0، 50، 75 و 100 درصد آبیاری) و در 3 تکرار و جمعاً در 12 گلدان بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS، مقایسه میانگین داده‌ها با آزمون دانکن و رسم نمودارها با استفاده، از نرم‌افزار Excell انجام گرفت.

نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده‌ها نشان داد که با افزایش میزان مصرف پساب فاضلاب تصفیه شده شهری در آب آبیاری باعث افزایش میزان ارتفاع بوته، طول ریشه، طول خوشه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، وزن هزار دانه، شاخص برداشت و میزان منیزیم برگ می‌شود، بیشترین اثر افزایش مصرف پساب فاضلاب تصفیه شهری بر عملکرد دانه و وزن هزار دانه و میزان منیزیم برگ در تیمار F100 (مصرف 100 درصد پساب فاضلاب تصفیه شده شهری در آب آبیاری) به ترتیب به میزان 9/1795 کیلوگرم در هکتار و 3/35 گرم و 24/2 درصد به دست آمد.

واژه‌های کلیدی: پساب فاضلاب تصفیه شهری، عملکرد، پتاسیم برگ، جو، یاسوج.

بررسی اثر پساب فاضلاب تصفیه شهری بر رشد و نمو جو و میزان عناصر غذایی پتاسیم و منیزیم در برگ در شرایط گلخانه‌ای
فهرست مطالب

چکیده:1

فـصـل اول:مقدمه و هدف

1-کلیات… 3

1-1-مقدمه. 3

1-2- اهمیت تحقیق.. 5

1-3- فرضیه‌های تحقیق:6

1-4- اهداف تحقیق:6

1-5- سوابق پژوهش…. 6

1-5-1- تاریخچه:6

1-6- سطح زیر کشت و میزان تولید جو:7

1-7- اهمیت اقتصادی:8

1-8- گیاه‌شناسی جو:9

1-8-1- مورفولوژی و آناتومی جو:9

1-8-2- سیستم ریشه:10

1-8-3- ساقه:10

1-8-4- برگ:11

1-8-5- سنبله:12

1-8-6- گلچه:12

1-8-7- ریشک:12

1-8-8- دانه:12

1-9- پنجه زنی:14

1-9-1- پنجه زنی و عملکرد:15

1-10- مواد غذایی مورد نیاز جو:15

1-11- اجزای عملکرد دانه:16

1-11-1- سنبله:16

1-11-2- تعداد دانه در سنبله. 17

1-12- اهمیت شاخص برداشت (HI)18

فصل دوم: بررسی منابع

2- مروری بر تحقیقاتانجامشده22

2-1- تحقیقات انجام شده22

فصل سوم: موادو روشها

3-مواد و روش‎ها27

3-1- زمان و محل اجرای آزمایش…. 27

3-2-خصوصیات خاک محل اجرای آزمایش…. 27

3-3-درجه حرارت… 28

3-4- رطوبت نسبی.. 29

3-5- مشخصات طرح آزمایشی.. 30

3-6- مراقبت‌های دوران رشد:30

3-6-1- کنترل علف‌های هرز:30

3-6-2- آفات:31

3-6-3- مصرف کود سرک:31

3-6-4- آبیاری.. 31

3-6-5- یادداشت‌برداری‌ها:31

3-7- صفات مورد اندازه‌گیری:31

3-7-1- ارتفاع بوته:31

3-7-2- طول سنبله:32

3-7-3- عملکرد بیولوژیک:32

3-7-4- تعداد خوشه در مترمربع:32

3-7-5- تعداد دانه و خوشه:32

3-7-6- عملکرد دانه:32

3-7-7- وزن هزار دانه:32

3-7-8- شاخص برداشت:33

3-7-9- پتاسیم برگ:33

3-7-10- منیزیم برگ:33

فصل چهارم: نتایج و بحث

4- نتایج، بحث و پیشنهادات… 35

4-1 – نتایج و بحث… 35

4-1-1- ارتفاع بوته (سانتی‌متر):37

4-1-2- طول ریشه (سانتی‌متر):39

4-1-3- طول خوشه (سانتی‌متر):40

4-1-4- عملکرد دانه (عملکرد اقتصادی) (کیلوگرم در هکتار):41

4-1-5- عملکرد بیولوژیک:42

4-1-6- وزن هزار دانه (گرم):43

4-1-7- شاخص برداشت (درصد)(HI):44

4-1-8- پتاسیم برگ (درصد):45

4-1-9- منیزیم برگ:46

4-2- نتیجه‌گیری.. 49

4-3- پیشنهادات:51

بررسی اثر پساب فاضلاب تصفیه شهری بر رشد و نمو جو و میزان عناصر غذایی پتاسیم و منیزیم در برگ در شرایط گلخانه‌ای
فهرست منابع.. 52

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

پاورپوینت بررسی فتوپریودیسم

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت بررسی فتوپریودیسم دارای 14 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت بررسی فتوپریودیسم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت بررسی فتوپریودیسم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت بررسی فتوپریودیسم :

پاورپوینت بررسی فتوپریودیسم

تعریف فتوپریودیسم

تناوب نوری روزانه (تناوب روزها و شبها) با تغییرات سالانه‌اش (روزهای بلند و روزهای کوتاه)

در موجودات زنده واکنشهایی ایجاد می‌کند که مجموعه آنها فتوپریودیسم را تشکیل می‌دهند.

فتوپریودیسم در گیاهان بویژه برای تشکیل گل مشخص می‌شود.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو در شرایط آب و هوایی حمیدیه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو در شرایط آب و هوایی حمیدیه دارای 128 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو در شرایط آب و هوایی حمیدیه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی ارائه میگردد

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو در شرایط آب و هوایی حمیدیه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو در شرایط آب و هوایی حمیدیه :

تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو در شرایط آب و هوایی حمیدیه

به ­منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و ارقام مختلف بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه جو آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی و در سه تکرار در سال زراعی 91-90 در اهواز به اجرا در آمد. در این آزمایش سطوح مختلف تاریخ کاشت شامل دهم آذر، بیست و پنجم آذر و دهم دی ماه و ارقام مختلف جو شامل جنوب، 10سراسری و نیمروز بود. مقایسات میانگین در پایان آزمایش در سطوح 1% و 5% به­وسیله آزمون چند دامنه­ای دانکن انجام شد. بر اساس نتایج به­دست آمده اثر تاریخ کاشت بر روی صفاتی مانند تعداد سنبله در متر­مربع، عملکرد اقتصادی دانه، عملکرد بیولوژیکی، شاخص برداشت و ارتفاع معنی­داری بود. با تأخیر در کاشت تعداد دانه در سنبله ، عملکرد بیولوژیکی، ارتفاع نهایی گیاه و درجه خوابیدگی کاهش و صفاتی مانند تعداد سنبله در متر­مربع، وزن هزار دانه، عملکرد اقتصادی دانه، شاخص برداشت افزایش یافت. اثر رقم در همه صفات بجز عملكرد بیولوژیك معنی­دار بود. بیشترین تعداد سنبله در متر­مربع، وزن هزار دانه و وزن هکتولیتر در رقم نیمروز حاصل شد ولی تعداد دانه در سنبله این رقم حدأقل بود. بیشترین عملکرد دانه و شاخص برداشت نیز در رقم جنوب مشاهده گردید. نتایج تجزیه همبستگی نشان داد كه در بین صفات مختلف تعداد سنبله، عملكرد بیولوژیك و شاخص برداشت بیشترین همبستگی را با عملكرد دانه داشتند. نتایج حاصل از تجزیه مؤلفه های اصلی نشان داد كه سه عامل اول بیشترین مقدار واریانس را به خود اختصاص دادند و سه مؤلفه جمعاً 99/93 درصد از كل تنوع را توجیه نمودند. همچنین نتایج نشان داد که تعداد سنبله و عملكرد دانه در یك گروه قرار گرفتند. به­طور کلی و با توجه به جمیع شرایط و نتایج به­دست آمده بهترین شرایط برای حصول حدأکثر عملکرد دانه جو تاریخ کاشت دوم و بهترین رقم، رقم جنوب تشخیص داده شد و تعداد سنبله مهمترین جزء عملكرد بود.

کلید واژگان: ارقام جو، تاریخ کاشت، عملکرد دانه

تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو در شرایط آب و هوایی حمیدیه
فهرست مطالب

چکیده:. 1

فصل اول

1-1- مقدمه. 2

1-2- اهمیت مصرف غلات. 4

1-3- اهمیت مصرف جو. 5

1-4- ارزش غذایی جو. 7

1-5- وضعیت سطح زیر کشت و تولید جو در جهان، ایران و خوزستان 10

1-5-1- نواحی کشت جو و موقعیت آن در جهان. 10

1- 6- اهمیت تاریخ كاشت مناسب. 17

1-7- عوامل اکولوژیکی مؤثر بر رشد جو. 19

1-7-1- حرارت. 19

1-7-2- رطوبت. 20

1-7-3- نور. 20

1-7-4- خاک. 21

1- 8 – اهداف تحقیق. 22

فصل دوم

2-1- تأثیر تاریخ کاشت مطلوب. 24

2-2- تأثیر تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد و اجزاء عملکرد. 25

2-3- عملكرد و اجزاء عملکرد. 30

2-3-1- تعداد سنبله در واحد سطح. 31

2-3-2- تعداد دانه در سنبله. 33

2-3-3- وزن دانه. 35

2-4- روابط بین عملکرد و اجزاء عملکرد. 37

2-5- خوابیدگی. 38

2-6- ارتفاع بوته. 42

فصل سوم

3-1- موقعیت جغرافیایی و وضعیت اقلیمی محل اجرای آزمایش. 44

3-2- مشخصات فیزیكی و شیمیایی خاك محل آزمایش. 44

3-3- روش آزمایش. 45

3-3-1- طرح آزمایشی. 45

3-3-2- نقشه طرح آزمایش. 45

3-3-3- تیمارهای آزمایش. 45

3-4- مواد آزمایش. 46

3-4-1- رقم جنوب یا گلوریا. 46

3-4-2- رقم 10سراسری. 47

3-4-3- رقم نیمروز. 47

3-5- مراحل اجرای آزمایش. 48

3-6- خصوصیات مورد اندازه گیری. 49

3-6-1- عملكرد بیولوژیكی. 49

3-6-2- عملکرد دانه. 50

3-6-3- ضریب برداشت. 50

3-6-4- تعداد سنبله در واحد سطح. 50

3-6-5- تعداد دانه در سنبله. 50

3-6-6- وزن هزاردانه. 50

3-6-6- ارتفاع نهایی بوته. 51

3-6-7- میزان خوابیدگی (ورس). 51

3-6-8- محاسبات آماری. 52

3-6-8-1- تجزیه واریانس و مقایسه میانگین­ها. 52

3-6-8-2- تجزیه همبستگی بین صفات. 52

3-6-8-3- رسم نمودارها. 52

فصل چهارم

4-1- عملکرد و اجزای عملکرد. 54

4-1-1- تعداد سنبله در مترمربع. 54

4-1-2- تعداد دانه در سنبله. 60

4-1-3- وزن هزاردانه. 63

4-1-4- عملکرد دانه. 66

4-1-5- عملکرد بیولوژیکی. 72

4-1-6- شاخص برداشت. 75

4-1-7- ارتفاع گیاه. 77

4-1-8- درجه خوابیدگی. 81

4-1-9- وزن هکتولیتر. 84

4-2- روابط بین صفات. 88

4-2-1- تعداد سنبله در مترمربع. 88

4-2-2- تعداد دانه در سنبله. 88

4-2-3- وزن هزار دانه. 89

4-2-4- عملکرد اقتصادی دانه. 90

4-2-5- عملکرد بیولوژیکی. 90

4-2-6- شاخص برداشت. 91

4-2-7- ارتفاع گیاه. 91

4-2-8- درجه خوابیدگی. 91

4-2-9- وزن هکتولیتر. 92

4-3- تجزیه مؤلفه های اصلی. 93

نتیجه گیری. 97

پیشنهادات. 98

تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو در شرایط آب و هوایی حمیدیه
فهرست منابع فارسی. 99

تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو در شرایط آب و هوایی حمیدیه
فهرست منابع انگلیسی.

تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو در شرایط آب و هوایی حمیدیه
فهرست جداول

جدول 1-1-ارزش غذایی برخی ترکیبات دانه جو در مقایسه آن با سایر غلات 7

جدول 1-2-مقایسه ترکیب شیمیایی و انرژی قابل متابولیسم در جو بدون پوشینه و جو معمولی………………………….. 10

جدول 1-3-وضعیت سطح تولید و عملکرد جو در دهه 82-1373 12

جدول 1-4-سطح زیر کشت جو در کشورهای جهان در سال 1991 14

جدول 1-5-تولید جو در جهان …………………… 14

جدول 1-6-تولید جو در کشورهای جهان در سال 1991….. 15

جدول 1-7-رتبه بندی استان­های تولید کننده جو در سال­های82-1372 16

جدول 3-1-خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک…………. 43

جدول 4-1-نتایج تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابی در آزمایش 55

ادامه جدول 4-1 ……………………………. 90

جدول 4-2-ضرایب همبستگی بین عملکرد و اجزای عملکرد و صفات مورد بررسی………………………………………….. 97

جدول 4-3-ریشه­های مشخصه، نسبت واریانس توجیه شده توسط هر مؤلفه و نسبت تجمعی آن، ضرائب همبستگی بین سه مؤلفه اول و صفات در تیمارهای مورد مطالعه…………………………………….. 98

تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جو در شرایط آب و هوایی حمیدیه
فهرست نمودارها

نمودار 4-1-اثر تیمار تاریخ کاشت بر تعداد سنبله در مترمربع 57

نمودار 4-2-اثر تیمار رقم بر تعداد سنبله در متر­مربع 59

نمودار 4-3-اثر تاریخ کاشت و رقم بر تعداد سنبله در متر­مربع 60

نمودار 4-4-اثر تاریخ کاشت بر تعداد دانه در سنبله . 61

نمودار 4-5-اثر تیمار رقم بر تعداد دانه در سنبله… 62

نمودار 4-6-اثر تاریخ کاشت و رقم بر تعداد دانه در سنبله 63

نمودار 4-7-اثر تیمار تاریخ کاشت بر وزن هزاردانه… 65

نمودار 4-8-اثر تیمار رقم بر وزن هزار دانه……… 67

نمودار 4-9-اثر تاریخ کاشت و رقم بر وزن هزار دانه.. 68

نمودار 4-10-اثر تیمار تاریخ کاشت بر عملکرد دانه… 69

نمودار 4-11-اثر تیمار رقم بر عملکرد دانه………. 72

نمودار 4-12-اثر تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد دانه… 73

نمودار 4-13-اثر تیمار تاریخ کاشت بر عملکرد بیولوژیکی 75

نمودار 4-14-اثر تیمار رقم بر عملکرد بیولوژیکی….. 76

نمودار 4-15-اثر تیمار تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد بیولوژیکی 77

نمودار 4-16-اثر تیمار تاریخ کاشت بر شاخص برداشت… 78

نمودار 4-17-اثر تیمار رقم بر شاخص برداشت………. 79

نمودار 4-18-اثر تاریخ کاشت و رقم بر شاخص برداشت… 80

نمودار 4-19-اثر تاریخ کاشت بر ارتفاع گیاه……… 81

نمودار 4-20-اثر تیمار رقم بر ارتفاع گیاه………. 82

نمودار 4-21-اثر تاریخ کاشت و رقم بر ارتفاع گیاه… 83

نمودار 4-22-اثر تیمار تاریخ کاشت بر درجه خوابیدگی. 84

نمودار 4-23-اثر تیمار رقم بر درجه خوابیدگی …… 85

نمودار 4-24-اثر تاریخ کاشت و رقم بر درجه خوابیدگی 86

نمودار 4-25-اثر تاریخ کاشت بر وزن هکتولیتر …… 87

نمودار 4-26-اثر تیمار رقم بر وزن هکتولیتر……… 89

نمودار 4-27-اثر تاریخ کاشت و رقم بر وزن هکتولیتر 89

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید