مقاله در مورد سیاست سرمایه در گردش

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله در مورد سیاست سرمایه در گردش دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد سیاست سرمایه در گردش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله در مورد سیاست سرمایه در گردش،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد سیاست سرمایه در گردش :

تاریخچه مدیریت مالى
در سال 1900، مدیریت مالى یک رشته علمى شد. از آن زمان تاکنون وظایف و مسئولیتهاى مدیریت مالى همواره دستخوش تغییر بوده است و تردیدى نیست که در آینده نیز شاهد تغییرات بیشترى خواهد بود.

تا سال 1900، مدیریت مالى جزئى از اقتصاد کاربردى بود. طى دو دهه 1890 و 1900، چندین شرکت بزرگ آمریکائى درهم ادغام شدند. 18 شرکتى که بهدنبال این ادغامها بهوجود آمدند نیمى از کل تولیدات صنایع مربوط را در دست گرفتند

این ادغامها نیازمند سرمایههاى هنگفت بود. مدیریت ساختار سرمایه یکى از وظایف مهم مدیران شد و مدیریت مالی رشته خاصى ار مدیریت بازرگانى شد. یادآورى این نکته مهم است که در آن زمان، چگونگى تهیه صورتهاى مالى و تجزیه و تحلیل آنها دوران طفولیت خود را مىگذراند. تجزیه و تحلیلهاى مالى فقط در داخل شرکتها انجام مىشد. به آنان که در خارج از سازمان قرار داشتند، مانند سرمایهگذاران، گزارشهائى در مورد وضع مالى و عملکرد شرکتها داده نمىشد تا بتوانند در زمینههاى سرمایهگذارى تصمیمگیرى کنند.

در دهه 1930، شرکتهاى تولیدى مقادیر فراوانى کالا تولید کردند و سودهاى کلانى بردند. این امر باعث شد مسائل برنامهریزى و کنترل بهویژه از نظر قدرت نقدینگی بهتدریج در مبحث مدیریت مالى موردتوجه قرار گیرد. ولى تأمین مالى این شرکتها و مسائل مبتلا به ساختار سرمایه در مورد ادغامها باعث شد که مؤسسات تأمین سرمایه پدید آمدند، به تأمین مالى شرکتها از راه تضمین خرید اوراق بهاءدار منتشر شده کمکهاى شایانى کردند

با پیمایش صنایع جدید و اقدامات صنایع قدیم در راه دستیابى به تغییرات ناشى از تکنولوژى نوین و سازش با آن، مبحث مدیریت مالى نیز بر پایه علمى استوار گردید. این رشته علمى با استفاده از علوم کامپیوتر، پژوهش عملیاتى و اقتصادسنجى همچنان راه تکامل مىپیماید. این روشهاى علمى که از سال 1950 یکى پس از دیگرى عرضه شد، بهصورت ابزارى درآمد که شرکتها براى تجزیه و تحلیل طرحهاى مختلف سرمایهگذارى و محاسبه ریسک و بازده از آنها استفاده مىکنند. براى محاسبه حداقل بازده موردنظر، تجزیه و تحلیل و تحقیقات زیادى انجام شده است.

در دهه 1950، نظریهاى عرضه شد به نام نظریه نوین مدیریت مجموعه اوراق بهاءدار یا نظریه نوین مدیریت پرتقوى ـ the modern theory of portfoli’ management اساس و مبناى این نظریه، میزان ریسک و بازدهى است که دارنده مجموعه اوراق بهاءدار از آن بهرهمند مىشود. مسئلهاى که این نظریه با آن روبهرو است، درجه ریسکى است که سرمایهگذار با توجه به مجموعه اوراق بهاءدار خود محاسبه مىکند و نه فقط ریسک متعلق به اقلام خاصى از آن پرتقوی).

با توجه به آنچه تاکنون گفتیم، سیر تکاملى مدیریت مالى داراى سه ویژگى مهم بهشرح زیر است:

1 – مدیریت مالى رشتهاى نسبتاً جدید و از شاخههاى علم مدیریت است

2 –  مدیریت مالى آنگونه که در حال حاضر بهکار مىرود بر تصمیمگیرى استوار است و از ابزارها با روشهاى تجزیه و تحلیل دادهها، کامپیوتر، اقتصاد و حسابدارى مالى استفاده مىکند

3 – حرکت مستمر و سرعت فزاینده پیشرفتهاى اقتصادی، نویدبخش این است که مدیریت مالى نه تنها نقشى مهمتر بر عهده مىگیرد، بلکه بر سرعت پیشرفت این رشته علمى باز هم افزوده خواهد شد تا بتواند راهگشاى مدیران شرکتهائى باشد که همواره با مسائل و مشکلات تازه روبهرو هستند.

سیاست سرمایه در گردش
ماهیت سرمایه در گردش
سرمایه در گردش یک شرکت مجموعه مبالغى است که در دارائىهاى جارى سرمایهگذارى مىشود. اگر بدهىهاى جارى از دارائىهاى جارى یک شرکت کسر گردد سرمایه در گردش خالص بهدست مىآید. مدیریت سرمایه در گردش عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش بهنحوى که ثروت سهامداران افزایش یابد

منابع و مصارف سرمایه در گردش
دارائىهاى جارى یک شرکت از اقلام زیر تشکیل مىگردد: صندوق و بانک، اوراق بهاءدار قابلفروش، حسابهاى دریافتنی، موجودى کالا و سایر دارائىهاى جاری. بسیارى از دارائىهاى جارى از محل بدهىهاى جارى مثل حسابهاى پرداختنی، اسناد پرداختنى و وامهاى کوتاهمدت تأمین مالى مىشوند. در عین حال، برخى از شرکتها بخشى از دارائىهاى جارى خود را از محل وامهاى بلندمدت یا از محل حقوق صاحبان سهام تأمین مىکنند 

استراتژى بدهىهاى جارى
اگر استراتژى مدیریت دارائىهاى جارى مشخص باشد، مدیریت بدهىهاى جارى شرکت مىکوشد تا ترکیب مطلوبى از منابع مالى تعیین کند. در اجراء چنین سیاستی، فرض بر این گذاشته مىشود که نرخ بهره وامهاى کوتاهمدت از نرخ بهره وامهاى بلندمدت کمتر است، ولى مدیران مالى باتجربه متوجه این واقعیت هستند که در مواردى هم ممکن است نرخ بهره وامهاى کوتاهمدت از نرخ بهره وامهاى بلندمدت بیشتر شود. در آمریکا، در سالهاى 69 – 70، 73 – 74 و 79 – 81، نرخ بهره وامهاى کوتاهمدت از نرخ بهره وامهاى بلندمدت بیشتر بود. فراتر اینکه بسیارى از شرکتها متوجه مىشوند که به هیچوجه گرفتن وامهاى کوتاهمدت براى آنها میسر نیست و به هیچ قیمتى نمىتوانند از چنین منابعى تأمین مالى کنند. حتى اگر بازار با کمبود پول و اعتبار مواجه نباشد، باز هم شیوهاى که بانکهاى تجارى براى پرداخت وامهاى کوتاهمدت در پیش مىگیرند بهگونهاى است که هزینه مؤثر این وامها چندین برابر نرخ بهره اسمى آنها مىشود
در اجراء سیاست مدیریت سرمایه در گردش، در مورد بدهىهاى جارى که هماکنون مورد بحث است، فرض بر این گذاشته مىشود که نرخ بهره وامهاى کوتاهمدت از نرخ بهره وامهاى بلندمدت کمتر است

استراتژى محافظهکارانه
مدیر محافظهکار مىکوشد تا در ساختار سرمایه شرکت میزان وامهاى کوتاهمدت را به حداقل ممکن برساند. او براى تهیه دارائىهاى جارى مىکوشد تا از وامهاى بلندمدت که بهره شناور دارند استفاده کند. اما مدیرى که بیش از حد محافظهکار است. مىکوشد بهجاى گرفتن اینگونه وامها از منبع مالى دیگرى سرمایه صاحبان سهام استفاده کند. ساختار سرمایه شرکتى که مدیر آن چنین سیاستى را در پیش مىگیرد تقریباً از دو قلم تشکیل مىگردد: حسابهاى پرداختنى و حقوق صاحبان سهام شرکتى که وامهاى کوتاهمدت را به حداقل ممکن مىرساند احتمال ریسک ورشکستگى ناتوانى در بازپرداخت به موقع وامها یا تمدید آنها را به شدت کاهش خواهد داد
اگر شرکتى بهجاى وامهاى کوتاهمدت از وامهاى بلندمدت و حقوق صاحبان سهام استفاده کند باعث مىشود که هزینه سرمایه آن بیشتر شود و نرخ بازده سهامداران شرکت کاهش یابد

استراتژى جسورانه
اگر مدیرى سیاست جسورانه اتخاذ کند، مىکوشد تا سطح وامهاى کوتاهمدت را به حداکثر برساند و دارائىهاى جارى خود را از محل این وامها تأمین کند. اجراء این سیاست مستلزم این نیست که شرکت اصلاً از وام بلندمدت استفاده نکند؛ زیرا دارائىهاى ثابت شرکت را مىتواند از محل وامهاى بلندمدت تأمین مالى کند. اگر وامهاى کوتاهمدت یک شرکت به حداکثر ممکن برسند، خطر و احتمال اینکه شرکت نتواند به موقع آنها را بازپرداخت کند افزایش خواهد یافت. وقتى بازار با کمبود پول و اعتبار مواجه است، گرفتن وامهاى کوتاهمدت به آسانى میسر نمىشود و هزینه آنها بالا خواهد رفت. سازمانها و کسانىکه وام مىدهند شرکت متقاضى وام را مخاطرهآمیز مىپندارند و تقاضاى آن را نمىپذیرند یا اینکه درخواست بهرههاى نسبتاً بیشترى مىکنند

استراتژىهاى گوناگون و سیاستهاى مطلوب
سیاستها و رویههائى که خطمشى مدیریت مالى را بهوجود مىآورد مبتنى بر این فرض است که شرکت، برخى از تصمیمات اصلى را گرفته و آنها را به اجراء درآورده است. این تصمیمات شامل تعیین و انتخاب نوع کالا و خدمتى که باید عرضه شود و نحوه تأمین مالى براى تهیه دارائىهاى ثابت شرکت است. این تصمیمات در فرآیند سودآورى شرکت در بلندمدت نقشى اصلى و تعیینکننده ایفاء مىکنند و در مدیریت سرمایه در گردش، دو کاربرد بسیار مهم دارند. اول، کالاها یا خدماتى که با پیشبینى فروش یا تولید ارائه مىگردد به مدیران سرمایه در گردش این امکان را مىدهد که سطوح دارائىهاى جارى و بدهىهاى جارى را تخمین بزنند. دوم، مدیران شرکت در صدد برمىآیند تا بر ثروت سهامداران شرکت از مجراء افزایش قیمت سهام عادی بیفزایند و اینکار اصولاً از طریق افزایش قدرت نقدینگى شرکت و حفظ این قدرت انجام مىشود. بنابراین، سیاستهاى سرمایه در گردش اصولاً با هدف افزایش سود و سهم تعیین نمىشود. بلکه مدیران در صدد برمىآیند تا به نقدینگى مطلوبى برسند و بتوانند در سایه آن اهداف سودآور شرکت را تأمین کنند

فروش و سرمایه در گردش
فروش واقعى و پیشبینى شده شرکت بر مقدار سرمایه در گردشى که شرکت به مصرف مىرساند و مجبور است آن را تأمین کند اثر بسیار شدیدى دارد. فروش شرکت بر حجم دارائىهاى جارى و بدهىهاى جارى اثر مستقیم دارد و باعث مىشود که این اقلام خودبهخود افزایش یابند؛ براى مثال، خریدها بهصورت موجودى کالا و حسابهاى پرداختنى درمىآیند، فروش باعث ایجاد وجه نقد و حسابهاى دریافتنى مىگردد و تقاضاى فصلى یا غیرمنتظره، گهگاه باعث مىشوند که شرکت از وامهاى کوتاهمدت استفاده کند.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله در مورد بررسی كارایی بازار سرمایه

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله در مورد بررسی كارایی بازار سرمایه دارای 80 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد بررسی كارایی بازار سرمایه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله در مورد بررسی كارایی بازار سرمایه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد بررسی كارایی بازار سرمایه :

فصل اول – كلیات تحقیق

مقدمه
سرمایه گذاری و مسائل مربوط به آن از دیرباز به عنوان یكی از فاكتورهای مهم اقتصاد كشورها مطرح بوده است . با گسترش روز افزون صنایع در سرتاسر جهان و ایجاد رقابت بین تولید كنندگان در بازار رقابتی و پذیرش ریسك های مختلف ، موضوع سرمایه گذاری بهینه ذهن صاحبان سرمایه را به خود مشغول نموده است . یكی از مهم ترین بحث های سرمایه گذاری ، موضوع بازار سرمایه كارا می باشد . فاما در سال 1965 تعریف ساده ای از بازار كارا بصورت زیر ارائه داد : كارایی بازار سرمایه در صورتی تحقق می یابد كه در تعیین قیمتها در طول زمان مشاركت كنندگان در بازار از اطلاعات موجود به خوبی استغاده كنند یا به نوعی قیمتها منعكس كننده اطلاعات باشد .

فرضیه بازار كارا براین فرض اساسی استوار است كه قیمت اوراق بهادار در رقابت كامل و از طرق بكارگیری عرضه و تقاضا در بازار تعیین شده و انعكاس دهنده تمامی اطلاعات می باشد . به عبارتی اطلاعات هسته مركزی فرضیه را تشكبل می دهد و میزان كمی و كیفی اطلاعات و همچنین زمان انتشار آن قوت و ضعف كارایی بازار را نشان می دهد . لذا بازاری قابل اعتماد است كه قیمت اوراق بهادار آن بر اساس اطلاعات صحیح و در دسترس همگان ارزشگذاری شود و به بیان دیگر قیمت سهام تمام اطلاعات را انعكاس می دهد .
تحقیق حاضر سعی دارد شكل ضعیف كارایی بازار سرمایه را در ایران با تأكید بر بورس اوراق بهادار مشهد آزمون نمایدودركنارأن مسائلی پیرامون بورس اوراق بهادار ازجمله تاریخچه وعملكردچندین ساله و مشكلاتحاكم بر آن را بازگو كند .

بررسی كارایی بازار سرمایه ;. فصل اول – كلیات تحقیق

تعریف موضوع
بورس اوراق بهادار محل جا به جایی سرمایه است و این جا به جایی و انتقال سرمایه از طریق خرید و فروش سهام صورت می گیرد .آنچه مسلم است اینست كه شركت كنندگان در معاملات این بازار به اطلاعات شفاف، كافی و به موقع نیاز دارند و اینجاست كه نقش سازمان بورس اوراق بهادار مشخص می گردد . یعنی اینكه آیا سازمان بورس زمینه ای مناسب برای سرمایه گذاران در راستای كسب اطلاعات فوق فراهم كرده است یا اینكه گروهی به واسطه داشتن اطلاعات بیشتر از سرمایه گذاری در بورس سود غیر متعارف به دست می آورند . یكی از راههای ارزیابی بورس اوراق بهادار در این خصوص بررسی كارایی آن می باشد . هر چه بورس اوراق بهادار از درجه كارایی بالاتری برخوردار باشد به همان نسبت میزان انتقال سرمایه به صورت غیر متعارف و كسب سود غیر معقول در آن كمتر رخ خواهد داد .

نوع كارایی بازار كه در این تحقیق و برای منظور اشاره شده مد نظر می باشد ، كارایی اطلاعاتی است . این نوع كارایی دارای سه سطح ضعیف ،نیمه قوی ، و قوی بوده كه معیار و نقطه تفكیك سطوح سه گانه ، میزان ونوع اطلاعاتی است كه تعیین كننده قیمت سهام می باشد . اگر اطلاعات گذشته در قیمت سهام انعكاس یابد یا به عبارت دیگر اگر اطلاعات تاریخی تعیین كننده قیمت سهام باشد چنین اطلاق می شود كه بازار از كارایی از سطح ضعیف برخوردار است . اگر قیمت سهام علاوه براطلاعات تاریخی منعكس كننده اطلاعات جاری نیزباشد در این صورت شاهد كارایی در سطح نیمه قوی خواهیم بود و در نهایت اگر قیمت ها متأثر از تمامی اطلاعات اعم از اطلاعات تاریخی ، جاری و محرمانه باشد در این صورت ، بازار سرمایه از سطح قوی كارایی اطلاعاتی برخوردار خواهد بود . سطوح سه گانه كارایی دارای روابط منطقی با یكدیگر هستند كه در فصل دوم به تفصیل در مورد آن بحث خواهد شد .

بررسی كارایی بازار سرمایه ;. فصل اول – كلیات تحقیق

باشد در این صورت شاهد كارایی در سطح نیمه قوی خواهیم بود و در نهایت اگر قیمت ها متأثر از تمامی اطلاعات اعم از اطلاعات تاریخی ، جاری و محرمانه باشد در این صورت ، بازار سرمایه از سطح قوی كارایی اطلاعاتی برخوردار خواهد بود . سطوح سه گانه كارایی دارای روابط منطقی با یكدیگر هستند كه در فصل دوم به تفصیل در مورد آن بحث خواهد شد .
فرضیات تحقیق :
در این تحقیق با توجه به این كه به كارایی بازار سرمایه در سطح ضعیف آن می پردازد فرضیات به صورت زیر طراحی شده است :
فرضیه اصلی : بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار مشهد از لحاظ اطلاعاتی در سطح ضعیف كارایی می باشد .
فرضیه فرعی : تغییرات پی در پی لگاریتم طبیعی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار مستقل از یكدیگر می باشد .
این فرضیه از آنجا ناشی می شود كه كارایی در سطح ضعیف بیانگر این مطلب است كه قیمت سهام منعكس كننده اطلاعات تاریخی می باشد . بنابراین اطلاعاتی كه در حال حاضر وجود دارد نمی تواند مبنا و معیاری برای بعیین قیمت سهام در زمان آینده باشد .
به عبارت دیگر با توجه به اطلاعات فوق قیمت سهام قابل پیش بینی نیست لذا تغییرات پی در پی قیمتها ارتباطی با هم ندارند (در فصل دو و سه به تفصیل بیان می شوند). البته برای آزمون فرضیه فرعی از یك فرضیه دیگر به منظور تعیین روش قابل استفاده برای آزمون فوق استفاده می شود كه به شرح زیر می باشد :

بررسی كارایی بازار سرمایه ;. فصل اول – كلیات تحقیق

تغییرات پی در پی لگاریتم طبیعی قیمت سهام دارای توزیع نرمال می باشد .
اگر فرضیه فوق ثابت شود می توانیم برای آزمون فرضیه فرعی از روشهای آماری پارامتری استفاده نمائیم در غیر این صورت فقط روشهای نا پارامتری برای تست فرضیه فرعی كاربرد خواهد داشت .
استفاده كنندگان از تحقیق
استفاده كنندگان از تحقیق شامل موارد زیر می باشند :
1- سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه در سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس
2- سازمان بورس اوراق بعادار
3- شركتهای پذیرفته شده در بورس
4- كارگزاران بورس
5- تحلیل گران مالی
6- مؤسسات آموزشی حسابداری و مالی
7- دانشجویان حسابداری و سایر رشته های مالی
قلمرو تحقیق
محدوده تحقیق حاضر از لحاظ زمانی دوره سه ساله از سال 1381 تا 1383 را در برمی گیرد . محدوده مكانی تحقیق عبارتست از شركنهای فعال بورس اوراق بهادار مشهد و در نهایت از نظر قلمرو موضوعی این تحقیق به بررسی كارایی اطلاعاتی بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار) در سطح ضعیف می پردازد .

بررسی كارایی بازار سرمایه;. فصل اول – كلیات تحقیق

هدف و علت انتخاب موضوع
با توجه به اینكه هدف بورس اوراق بهادار جذب سرمایه های كوچك و تخصیص آنها به امر اقتصاد ، بویژه تولید می باشد بنابراین ضروری است تا آنجائیكه ممكن است در جهت هر چه كاراتر شدن آن تلاش شود . هر چه میزان كارایی بازار سرمایه افزایش پیدا كند به همان اندازه اطمینان سرمایه گذاران نسبت به بورس بیشتر شده و رغبت آنها جهت سرمایه گذاری افزایش خواهد یافت . بطوریكه اگر این اطمینان و اعتماد در سرمایه گذاران ایجاد شود ، به تناسب آن امكان جذب پس اندازها و سرمایه های كوچك از طریق بورس و تزریق آن به امر تواید بیشتر می شود . به همین منظور در این تحقیق سعی خواهد شد كه اولا” میزان كارایی بورس اوراق بهادار مشهد آزمون شود و در مرحله بعد پیشنهاداتی جهت حركت از عدم كارایی به سمت هر چه كاراتر شدن بازار ارائه گردد . بطور اخص هدف از این تحقیق نشان دادن این مطلب است كه آیا بورس اوراق بهادار از سطح ضعیف كارایی برخوردار می باشد یا نه كه نتایج حاصل از آن می تواند تا حدودی نقاط ضعف سیستم موجود در بورس را برای دست اندركاران آن روشن نماید .

تعریف واژه ها و اصطلاحات :
بازار سرمایه : بازار های سرمایه به بازار هایی اطلاق می شود كه در آن بدهی های بلند مدت و سهام شركتها خرید و فروش می شود .تحلیل گران مالی : افراد كارشناس و خبره ای هستند كه با بهره گیری از اطلاعات و جزئیات خود ، اطلاعات موجود در بازار را تجزیه و تحلیل می نمایند .

بررسی كارایی بازار سرمایه ;. فصل اول – كلیات تحقیق

بازار كارا : یعنی بازاری كه در آن قیمت سهام منعكس كننده تمامی اطلاعات باشد .
بازار اولیه : به بازاری گفته می شود كه در آن سهام شركتها برای اولین بار فروخته می شود .
بازار ثانویه : به بازاری گفته می شود كه در آن سهام موجود شركتها خرید و فروش می شود .
ریسك : عبارتست از احتمال از دست دادن تمام یا قسمتی از سود یا اصل سرمایه و بطور كلی به نوسان پذیری بازده سرمایه گذاری گفته می شود .
بازده : شامل درآمد جاری (مثل سود سالیانه) و افزایش یا كاهش ارزش دارائی می باشد .

محدودیت های تحقیق
محدودیت در امر تحقیق ، امری طبیعی و تقریبا” غیر قابل اجتناب می باشد . تحقیق حاضر نیز از این امر مستثنی نبوده و دارای محدودیتهایی است كه ذیلا” به برخی از آنها اشاره می نمائیم :
1- محدود بودن تعداد شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
2- محدودیت در معاملات بدین معنی كه بعضی از شركتها در تمامی طول سال فعال نبوده اند .
روش تحقیق
روش انجام تحقیق حاضر تركیبی از دو روش كتابخانه ای و میدانی می باشد . در بخش كتابخانه ای از طریق مراجعه به كتب ، مقالات و منابع متنوع موجود در متابخانه دانشگاه ها ، سازمان بورس ، شبكه اینترنت و همچنین مطالعه و بررسی پایان نامه های موجود در این زمینه جمع آوری شده است . در بخش میدانی با توجه به فرضیات مطرح شده،ابتدا اطلاعات مورد نیازدرخصوص قیمت سهام شركتهای پذیرفته شده دربورس ازطرق
مختلف جمع آوری گردیده و پس از انجام تعدیلات لازم كه در فصل 3 و4 به تفصیل توضیح داده خواهد شد، برای تست نرمال بودن توزیع قیمتها از آزمون K-S استفاده شده است . 

اگر نتیجه آزمون فوق مثبت بود یعنی تغییرات پی در پی قیمتها دارای توزیع نرمال بود از روش آزمون خود همبستگی از طریق سریهای زمانی كه یك روش پارامتری است به منظور تست فرضیه فرعی ” تغییرات پی در پی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار مستقل از یكدیگر می باشد ” استفاده خواهد شد . در غیر این صورت برای تست فرضیه فوق روش ناپارامتری آزمون گردش مورد استفاده قرار خواهد گرفت . در نهایت رد یا قبول فرضیه فرعی تعیین كننده نتیجه فرضیه اصلی خواهد بود . به عبارت دیگر فرضیه اصلی به طور مستقیم آزمون نمی شود بلكه اگر فرضیه فرعی پذیرفته شود آنگاه فرضیه اصلی نیز مورد پذیرش قرار می گیرد و بالعكس .

بررسی كارایی بازار سرمایه;. فصل دوم – ادبیات تحقیق

مقدمه
تاریخ حیات بشری ، شبیه آیینه تمام قدی است كه تلاش های او را برای غلبه كردن بر عوامل طبیعی و قهری نشان می دهد ، تلاشهایی در عرصه های متفاوت زندگی اعم از عرصه های روحی و روانی ، اجتماعی ، معیشتی و غیره . ماحصل این تلاشها، زایش رشته های متفاوت دانش بشری بوده است كه همچنان ادامه دارد . یكی از مسائلی كه از روزهای نخست حیات بشری مطرح بوده است ، مسأله معیشت می باشد . موفقیتها ، ناكامی ها و مخاطراتی كه در این عرصه از زندگی پیدا شد ، موجب تكاپوی بشری برای درك حقیقت وقایع و كشف علل و چگونگی وقوع آنها گردید و این امر سبب پدید آمدن شاخه های گوناكون دانش بشری گردیده است . در این بین نیاز به عوامل مادی و معیشتی و انگیزه های سیری ناپذیر انسان در این زمینه از یك طرف و كمیابی منابع مورد نظر از سوی دیگر موجبات شكل گیری اولیه علم اقتصاد را فراهم آورد .

با توجه به محدود بودن منابع و تعدد شیوه های تأمین نیازها بود كه اهمیت یافتن روشی بهتر برای تعیین اولویتها و تخصیص صحیح منابع ، بطور جدی مطرح شد و این امر موجب شد كه دستیابی به كارایی در تخصیص منابع از اهداف اولیه هر نظام اقتصادی به شمار آید .وقوع انقلاب صنعتی و كتاب گرفتن فعالیتهای تجاری و اقتصادی ، موجب پیدایش افقها و بروز چالشهای جدید در عرصه علم اقتصاد گشت ، افقهایی از قبیل اشتغال بیشتر ، رفاه نسبی ، ; و چالشهایی همچون تورم ، هدر رفتن منابع ، دگرگونیهای زیست محیطی ، ;
با مرور زمان تولید انبوه جایگاه خود را یافت،بازارهای جدید شكل گرفتند وتعریفی روشن از مفهوم مالكیت و بررسی كارایی بازار سرمایه;.

فصل دوم – ادبیات تحقیق

مدیریت به عمل آمد و در نهایت مالكیت از مدیریت جدا شده ، تولید مركزیت پیدا كرد و عوامل آن از جمله نیروی انسانی ، منابع طبیعی ، تكنولوژی ، مدیریت ، سرمایه ، ; اهمیت پیدا كردند . با كمی تعمق متوجه می شویم كه از بین عوامل متعدد یاد شده ، سرمایه و بازار سرمایه از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و نحوه تأمین سرمایه و نیازهای مالی و دسترسی به آن همواره یكی از دغدغه های اصلی مدیریت بوده است . سرمایه گذاری دارای یك معادله دو طرفه است كه طرف اول آن استفاده كنندگان از سرمایه می باشند و طرف دیگر آن انبوه سرمایه گذاران هستند كه اقشار مختلف مردم را از هر طبقه فكری و اقتصادی در برمی گیرد . این سرمایه گذاران كه پس اندازهای خود را روانه بازار سرمایه كرده اند همواره با این خطر روبرو هستند كه سرمایه و سود آنان از بین برود . دولتمردان و مدیران برای جلب اطمینان نظر عموم سرمایه گذاران اقدامات فراوانی در مقاطع زمانی مختلف انجام داده اند كه ماحصل این اقدامات تشكیل بازارهای مخصوص سرمایه است ، بطوریكه در اكثر كشورها حتی كشورهای در حال توسعه بازارهای مستقلی برای سرمایه وجود دارد .

بازارهای سرمایه در شكل اولیه آن ابتدا در مغرب زمین شكل گرفت و به سرعت مشتریان خاص خود را پیدا كرد و هزاران نفر به امید كسب بازده مناسب در این بازارها اقدام به سرمایه گذاری كردند . اما دیری نپائید كه عوامل متعددی از قبیل تورم ، سیاست دولتها و ; بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار داد و در پاره ای از موارد ، بازار سرمایه را با تهدیدجدی مواجه ساخت . اما این عوامل نتوانست مانع پیشرفت گردد و محققان فراوانی در این زمینه دست به تحقیق زدند . بطوریكه امروزه نظریات غنی و در عین حال متنوعی در این زمینه وجود دارد كه یكی از بحث انگیزترین این نظریات ، نظریه كارایی بازار سرمایه می باشد و تاكنون تحقیقات زیادی در خصوص آن در اكثركشورهای مختلف دنیا صورت گرفته و درحال حاضر نیز این تحقیقات همچنان ادامهدارد . تحقیق حاضر نیز در نظر دارد فرضیه بازار كارا را در بازار ایران مورد بررسی قرار دهد .

پیشینه تحقیق :
همانطوریكه اشاره شد در بخش مقدمه ، تحقیقات وسیعی در كشور های مختلف دنیا در خصوص بازار كارا و سطوح سه گانه آن (سطح ضعیف كارایی ، سطح نیمه قوی كارایی و سطح قوی كارایی) بعمل آمده است كه البته بیشتر این تحقیقات محور بحثشان شكل ضعیف كارایی بوده است كه ذیلا” به برخی از آنها كه در كشورهای مختلف از جمله ایران صورت گرفته است اشاره می شود .مهمترین تحقیق در خصوص كارایی بازار سرمایه توسط فاما در سال 1970 صورت گرفته كه نتیجه آن نشان می دهد ، بورس اوراق بهادار از شكل ضعیف كارایی برخوردار می باشد .
از جمله تحقیقات دیگری كه در كشورهای خارجی در این رابطه انجام شده به شرح زیر می باشد :
ریچمن مشابه تحقیق فاما را در سال 1965 انجام داده و نتیجه گیری نمود كه تغییرات قیمت سهام در بازار خارج از بورس دارای همبستگی سریانی نمی باشد .
آلن لیتل و ویچوسكی با استفاده از قیمت روزانه 29 سهم كه بطور تصادفی انتخاب شده بودند و با استفاده از آزمون خود همبستگی و گردش ، سطح ضعیف كارایی را در بورس اوراق بهادار لندن(LCE) مورد بررسی قرار دادند .در زمینه كارایی بازار سرمایه در ایران نیز تحقیقات متعددی صورت گرفته كه در ادامه به برخی از آنها اشاره می كنیم .
 

در ایران در سال 1369 مطالعه ای در رابطه با تابع توزیع نوسانات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده كه دوره زمانی مورد نظر در این تحقیق شامل دو دوره معین 1353 الی 1357 و 1364 الی 1368 بوده است . داده های تحت بررسی در این تحقیق عبارت بودند از شاخص قیمت اوراق بهادار تهران . در این تحقیق نوسانات قیمت سهام مربوط به دوره اول نسبت به دوره دوم وجود دارد . چگونگی دوره اول و دوم به ترتیب 647/0 و 936/0 می باشد . بطوریكه داده های دوره اول دارای چولگی منفی و داده های دوره دوم دارای چولگی مثبت بودند ، علاوه بر آن توزیع نوسانات قیمت در بورس تهران برآمدگی بیش از توزیع نرمال را نشان می دهد و با توجه به نتایج به دست آمده ، عدم كارایی بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف نشان داده شده است .

در سال 1371 نیز در ایران مطالعه دیگری جهت تست كارایی بازار سرمایه در سطح ضعیف انجام شده است . تعداد شركتهای تحت بررسی هفده شركت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1368 الی 1370 بوده است . روش مورد استفاده در این تحقیق آزمون گردشی بوده و در آن تفاوت بین گردشهای واقعی و گردشهای مورد انتظار برای شركتهای مختلف سنجیده شده كه این تفاوت 5/2 تا1/6 بدست آمده است . با توجه به تعداد داده های تحت بررسی در صورتیكه تفاوت بین گردشهای واقعی و مورد انتظار بیش از 96/1 باشد دلالت به كارایی بازار در سطح ضعیف خواهد داشت . بدین ترتیب با استفاده از روشهای آزمون كل گردشها ، این مطالعه عدم كارایی بازار بورس اوراق بهادار ایران در سطح ضعیف را نشان می دهد .

در سال 1373 تحقیق دیگری با عنوان بررسی كارایی بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران ، صورت گرفته است . در این تحقیق كارایی در شكل ضعیف و نیمه قوی برای بورس اوراق بهادار تهران آزمون شده است . قیمت هفتگی سهام تعداد 50 شركت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است كه دوره مورد مطالعه آن بین سالهای 1368 تا1372 می باشد . در این تحقیق برای آزمون كارایی در سطح ضعیف از دو روش پارامتری و ناپارامتری به ترتیب آزمون خود همبستگی سریهای زمانی تغییرات متوالی قیمت سهام و آزمون گردش و همچنین برای تست كارایی در سطح نیمه قوی از دو مدل (بازار) و(محاسبه بازده غیر عادی بدون توجه به بتا) استفاده شده است .

نتیجه تحقیق آزمون كارایی در سطح ضعیف نشان می دهد كه تعداد34 ضریب در وقفه زمانی یك هفته ای و تعداد26 ضریب در وقفه دو هفته ای دارای علامت مثبت هستند و این مسأله بیانگر این است كه طرحی برای وابستگی قیمت ها به یكدیگر وجود دارد . میانگین ضریب همبستگی در وقفه زمانی مختلف بین 32% و 127% متغیر می باشد . علاوه بر آن متوسط K ، متغیر نرمال استاندارد شده برابر با 768/3 است . بطور كلی نتایج حاصل از تحقیق فوق ، عدم كارایی بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران را در دو سطح ضعیف و نیمه قوی برای دوره زمانی مورد مطالعه نشان می دهد .در سال 1374 تحقیق دیگری در ایران جهت تست كارایی بورس اوراق بهادار تهران در سطح ضعیف و با استفاده از روشهای ضریب همبستگی پیاپی ، تستهای نرمالیته وقاعده فیلتر و روش خرید – نگهداری انجام شده است .

داده های این تحقیق ، قیمتهای روزانه و هفتگی 40 شركت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1371 تا 1373 می باشد . نتایج حاصل از تحقیق فوق نیز عدم كارایی بورس تهران را در سطح ضعیف برای دوره زمانی یاد شده نشان می دهد بطوریكه تقریبا” در مورد 83 % از شركتهای تحت بررسی بازده حاصل از روش فیلتر بعد از محاسبه كمیسیون بیش از روش خرید – نگهداری بوده و الگوی خاصی در رفتار قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران مشاهده گردیده است .

بازار و انواع طبقه بندی آن
نوع بازار یا بازارهای حاكم بر اقتصاد كشور به عنوان نمادی از اوضاع اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی به حساب می آید چرا كه نوع بازار مبین رفتارها و روابط حاكم بر اقتصاد آن جامعه می باشد . لذا جهت تعیین موارد مربوط به بازار سرمایه ، به انواع طبقه بندی های بازار ، هر چند اجمالی می پردازیم .بازارها از نظر زمان سررسید ، نوع پشتوانه دارایی ، ارائه خدمات مختلف به مشتریان و نیز منطقه فعالیت با یكدیگر متفاوتند و با توجه به این فاكتورها ، علمای علم اقتصاد ، بازارهای اصلی را به صورت زیر طبقه بندی می كنند .

1- بازار دارایی های فیزیكی و بازار دارایی های مالی : بازار دارایی های فیزیكی بازارهایی هستند كه در آنها محصولاتی نظیر گندم ، اتومبیل ، املاك ، مستغلات ، رایانه و ماشین آلات داد و ستد می شوند . در مقابل بازار دارائیهای مالی به بازار هایی اطلاق می شود كه در آنها سهام ، اوراق قرضه ، اسناد تجاری ، وامهای رهنی و سایر ادعاهایی مورد داد و ستد قرار می گیرد كه پشتوانه آنها دارائیهای واقعی می باشد .

2- بازارهای پولی و بازارهای سرمایه : هر دو بازار مالی هستند ولی از لحاظ زمان سررسید اوراق بهادار مربوط به آنها با یكدیگر متفاوتند . بازارهای پولی بازارهایی هستند كه در آنها اوراق بهادار بدهی دارای سررسید كمتر از یك سال مورد داد و ستد قرار می گیرد و در مقابل بازارهای سرمایه به بازارهایی اطلاق می شود كه در آن بدهیهای بلند مدت و سهام شركت خرید و فروش می شود .

3- بازارهای آنی و بازارهای آتی : به بازارهایی اطلاق می شود كه یا نقل و انتقال دارایی های مورد داد وستد در آنها بلافاصله (یا حداكثر چند روز آینده) انجام می پذیرد (بازارهای آنی) و یا اینكه نقل و انتقالات به آینده موكول می گردد (بازارهای آتی).

4- بازارهای اولیه و بازارهای ثانویه : بازارهای اولیه به بازارهایی گفته می شود كه شركتها در آن سرمایه جدید كسب می نماید .در این بازارها اوراق بهاداری مورد داد و ستد قرار می گیرد كه برای اولین بار صادر می گردند .شركتی كه سهام خود را به فروش می رساند وجوه حاصل از فروش را از فعالیت مالی بازار اولیه بدست می آورد و در مقابل بازارهای ثانویه بازارهایی هستند كه در آنها اوراق بهادار موجود مورد داد و ستد سرمایه گذاران قرار می گیرد ، شركتهایی كه سهام آنها مورد معامله قرار می گیرد در بازارهای ثانویه فعالیت نمی كنند زیرا كه سهام از قبل منتشر شده آنها داد و ستد می شود و در نتیجه شركتهای فوق هیچ وجهی در اینگونه مبادلات بدست نمی آورند .

بازار سهام:
همانطوریكه قبلا” عنوان گردید ، در بازارهای ثانویه اوراق بهاداری كه قبلا” صادر و فروخته شده است مورد داد و ستد قرار می گیرد . در حال حاضر فعالترین و مهمترین بازار ثانویه ، بازار بورس است . قیمت سهام شركتها در این بازار تعیین می گردد یا به عبارت دیگر بازار فوق ، آیینه رفتار قیمت سهام است . بنابراین در تحقیقاتی كه در زمینه كارایی بازار سرمایه انجام می شود باید به نوع بازار نیز توجه داشت و مشخص نمود كه كدام یك از بازارها را در بررسی خود مد نظر خواهیم داشت . بازارهای سرمایه عمدتا” به سه گروه تقسیم می شوند :

1- بازار تخصیص سرمایه
در این بازار وجوهی كه از طرف سرمایه گذاران وارد بازار می شود به استفاده كنندگان از آن تخصیص داده می شود .
2- بازارهای مالی اوراق بهادار
در این بازار اوراق بهاداری كه توسط تهیه كنندگان سرمایه خریداری شده است به خریداران جدید فروخته می شود ، به عبارت دیگر انتقال مالكیت اوراق بهادار صورت می گیرد .
3- بازار اطلاعات مالی
در این بازار اطلاعات مالی مابین استفاده كنندگان سرمایه و تهیه كنندگان آن مبادله می شود .در تحقیق حاضر هدف ، بررسی جریان اطلاعات می باشد بنابراین بیشتر با این نوع بازار سر و كار داریم .
سرمایه گذاری و روشهای آن :
سرمایه گذاری عبارت است از به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دست یابی به امكان مصرف بیشتر در آینده تصمیمات سرمایه گذاری در سهام شامل خرید،فروش و یا نگهداری سهام شركتها می باشد و تصمیمات سرمایه گذاری را می توان بدین صورت تعریف كرد : خرید ، فروش و یا نگهداری یك قلم دارایی واقعی یا مالی كه میزان بازده آن با ریسك مورد انتظار متناسب باشد . سرمایه گذاری در اوراق بهادار به طور عام و در سهام شركتها به طور خاص ، یكی از مواردی است كه در زمره تصمیمات تحت موقعیت عدم اطمینان قرار می گیرد و این مقوله از دیرباز توجه متخصصین مدیریت مالی را به خود جلب كرده است .

با توجه به سیستم اقتصادی و تغییرات مداوم در عوامل محیطی ، موضوع مدیریت سرمایه گذاری ها و مدیریت ریسك در تصمیمات سرمایه گذاران و اداره سرمایه گذاریها از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است و همیشه خطرات فراوانی سرمایه اشخاص را تهدید كرده كه این تهدیدات باعث گردیده كه در موقعیتها و استراتژی ریسك به صورت یكی از مزایای عمده و مهم در آید .
روشهای سرمایه گذاری
برای سرمایه گذاری سه روش عمده وجود دارند كه عبارتند از :
1- روش اصولی
2-روش نموداری
3- روش مبتنی بر نظریه نوین مجموع اوراق بهادار
روش اصولی

اساس روش اصولی در سرمایه گذاری بر این فرض بنا شده است كه یك سرمایه گذار برای خریدن سهام ، وضع صنعت مربوطه به وضع كلی شركت را تجزیه و تحلیل كند . سرمایه گذار باید تا زمانی كه سهام ، بازده بالایی دارد آنها را نگه داشته و زمانی آنها را بفروشد كه قیمت آن به بیش از ارزش واقعی رسیده باشد و احتمال اینكه دوره نگهداری آنها طولانی باشد ، نسبتا” زیاد است . در پیروی از این روش ، برخی از سرمایه گذاران اصول گرا سهامی را با كیفیت بالا می خرند و برای دوره نسبتا” طولانی آنها را نگهداری می نمایند . همچنین اكثر سازمانهای مالی از روش اصولی پیروی می كنند .

روش نموداری:
در این روش از طریق مطالعه رفتار قیمت و حجم معامله سهام در گذشته ، نسبت به خرید یا فروش و یا نگهداری سهام تصمیم گیری می شود . در اجرای روش نموداری ، منحنی تغییر قیمت سهم مورد نظر را رسم و با توجه به مسیر حركت قیمت در گذشته ، روند تغییر آینده را تعیین می كنند ، بنابراین شخصی كه از این روش استفاده می كند بر اساس تجزیه و تحلیل نمودار مزبور ، سهم مورد نظر را انتخاب و آنرا خریداری می كند . عمده كسانی كه از این روش استفاده می كنند سرمایه گذارانی هستند كه قصد به دست آوردن بازده ، از طریق افزایش قیمت سهام را دارند یعنی سهامی را خریداری می كنند كه قیمت آنها در یك دوره كوتاه مدت افزایش یابد .

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله در مورد بیمه مسئولیت حرفه ای حسابداران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله در مورد بیمه مسئولیت حرفه ای حسابداران دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد بیمه مسئولیت حرفه ای حسابداران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله در مورد بیمه مسئولیت حرفه ای حسابداران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد بیمه مسئولیت حرفه ای حسابداران :

بیمه مسئولیت حرفه ای حسابداران
ریسكی كه اغلب افراد یا موسسات با آن مواجه می باشند ناشی از رفتاری است كه می تواند منجر به صدمات جانی و مالی به سایرین بشود . در حقیقت ، ریشه این ریسك بخاطر مسئولیتی است كه قانون و مقررات برای آنها وضع نموده است و بر مبنای آن افراد را مسئول صدمات و خسارت به دیگران دانسته است .بسیاری از مردم با خریدن بیمه شخص ثالث اتومبیل با ریسك مسئولیت ناشی از وسیله نقلیه در مقابل اشخاص ثالث ، مقابله میكنند . اما بسیاری از آنها از این واقعیت بی خبر میباشند كه سایر اقداماتشان كه هیچ ربطی نیز با اتومبیل ندارد ، میتواند ایجاد مسئولیت قانونی حتی با بار مالی و اعتباری بیشتری بنماید .مسئولیت حسابداران رسمی ، بخصوص مسئولیت رفتار حرفه ای آنها از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود .

زیرا اولا تعداد بالقوه زیان دیدگان ناشی از عملكرد نادرست شان نسبت به سایر حرفه ها از جمله پزشكان و وكلا بسیار بیشتر می باشد . هزاران سرمایه گذار یا اعتبار دهنده می توانند زیان دیدگان ناشی از كوتاهی حسابداران رسمی در انجام وظایفشان باشد . ثانیا هزینه ، تنها موضوع مورد توجه در این زمینه نخواهد بود . این كوتاهی میتواند حسن شهرت وی و جامعه حرفه ایی آن را كه شرط بقا حرفه می باشد ، به شدت به خطر بیاندازد . در این مقاله سعی شده ، بر اساس مدیریت ریسك كه یك رویكرد علمی برای مسئله برخورد با ریسكهای خالص ، از جمله ریسك خدمات حرفه ایی حسابدار رسمی میباشد ، بیمه مسئولیت حرفه ای حسابداران رسمی بیان شود .

نقش یا وظیفه بیمه:
اصولا وجود ریسك برای اكثر مردم ، ایجاد ناراحتی و ضرر و زیان می نماید . بنابراین به منظور دوری جستن از آسیب وارده و مخاطرات آن ، منطق حكم میكند تا افراد با ریسك برخورد معقولانه داشته باشند .

در این رابطه ، اصولا پنج طریقه مقابله وجود دارد :
1- اجتناب از ریسك .
2- نگه دار یا ابقاء ریسك .
3- انتقال ریسك به دیگران .
4- تسهیم ریسك .
5- كاهش ریسك .

1- اجتناب از ریسك – به منظور اجتناب از ریسك باید از اقدامی كه منجر به ایجادآن
میشود اجتناب ورزید . اما این روش یك تكنیك نامطلوب برای برخورد با آن خواهد بود . زیرا رشد و پیشرفت افراد و برنامه ها در یك محیط تجاری و اقتصادی ، از جمله انجام خدمات حرفه ای ، مستلزم انجام اقداماتی است كه متضمن ریسك میباشد .

2- نگه داری یا ابقاء ریسك – پذیرفتن یا ابقاء ریسك از جمله عمومی ترین طریقه برخورد با ریسك میباشد . افراد با مجموعه ایی از ریسكها همراه میباشد و در اكثر موارد نیز بصورت آگاهانه یا ناآگاهانه و یا بصورت اجباری یا اختیاری هیچگونه اقدامی برای مقابله با آن انجام نمیدهند . این روش از جمله تكنیكهای معقول برای برخورد با ریسك و در بسیاری از موارد بهترین راهكار میباشد . هر شخصی باید بر اساس حاشیه سود احتمال وقوع ریسك تصمیم بگیرد كه چه ریسكی را بپذیرد و از چه ریسكی اجتناب نماید . یك زیان مالی توسط یك نفر ، خانواده یا فامیل ، قابل تحمل باشد اما باید توجه نمود اصولا ریسكهایی كه منجر به زیان نسبتا كوچك میشود قابل تحمل یا نگه داری خواهند بود . در حالیكه بخاطر ویژگی ذكر شده برای ریسك ناشی از مسئولیت حرفه ای حسابدار رسمی ، عموما میتواند متضمن زیان قابل ملاحظه ای باشد .

3- انتقال ریسك به دیگران – هدجینگ از جمله راههای انتقال ریسك می باشد . از طریق این فرایند یك نفر با ریسك تغییرات قیمت دارایی یا سهام خود با خریدن دارایی یا سهام دیگری كه تغییرات قیمت آن برعكس دارایی اول است ، مقابله نماید . بیمه ، طریقه دیگر انتقال ریسك میباشد . در این رابطه ، با پرداخت مبلغ ناچیز و مشخصی تحت عنوان حق بیمه از طرف یك نفر ، نفر دوم یعنی شركت بیمه و طبق قرارداد منعقده ، تعهد مینماید در محدوده مشخصی زیان وارده به نفر اول یا وارده از طرف وی به نفر سوم ( شخص ثالث ) را جبران نماید .

4- تسهیم ریسك – زمانی كه ترتیب یا قرار مشخصی برای تسهیم زیان وجود داشته باشد ، میتوان شاهد تسهیم ریسك بود . شركتهای سهامی ، نمونه ای در این زمینه میباشند . زیرا زیان شركت بین هزاران سهام دار تسهیم می گردد . بیمه نیز یك ابزار طراحی شده برای برخورد با ریسك از طریق تسهیم آن بین مجموعه ای از افراد یك گروه یا جامعه میباشد . محاسبه حق بیمه نیز اصولا بر مبنای مفهوم مذكور خواهد بود . به این صورت كه گیرنده حق بیمه (متعهد ) به كمك علم آمار و مشخصا” احتمالات ، مقدار و احتمال وقوع ضرر و زیان را پیش بینی میكند .

این امر همانند برآورد عناصر تشكیل دهنده ریسك حسابرسی توسط حسابرس خواهد بود . به عنوان نمونه فرض نمایید پیش بینی میشود 10 نفر از 2000 نفر عضو شاغل و یا غیر شاغل جامعه حسابداران رسمی به علت وجود ریسك حسابرسی و ناشی از مسئولیت قانونی آنها با احتمال 30% هر كدام بطور میانگین ، متحمل 000/000/400 ریال بشوند . در این حالت ، امید ریاضی این زیان برابر خواهد بود با 000/000/200/1 ریال . همانگونه كه مشاهده میشود زیان 000/000/400 ریال برای یك حسابدار رسمی میتواند رقم عمده ای باشد . در حالیكه مبلغ 000/000/6 ریال برای هر عضو ، رقم ناچیزی خواهد بود .

5- كاهش ریسك – ریسك میتواند ابتدا از طریق ممانعت از وقوع آن یا تحت كنترل درآوردنش كاهش یابد . برنامه های امنیتی ، همچون پلیس 110 ، نصب دزدگیر و ; نمونه هایی از تلاشهایی است كه به منظور ممانعت یا كاهش زیان وارده ، به مرحله اجرا درآمده است . به علت كنترلهای از طرف شركت بیمه بر روی خدمات حرفه ایی ارایه شده توسط حسابدار رسمی ، میتوان ریسك خدمات حرفه ای را كاهش داد .

در بسیاری از موارد ، امكان ممانعت از وقوع یا كاهش زیان وجود نخواهد داشت ، زیرا شرط این موضوع ، انجام ندادن اقداماتی ، همچون ارایه خدمات حرفه ای است كه متضمن ریسك میباشد . این امر نیز همانگونه كه قبل از این بیان شد ، یك كار غیر منطقی و غیر عملی خواهد بود . راه دیگر كاهش زیان حاصله بكارگیری قانون اعداد بزرگ میباشد . به این صورت كه بر اساس قانون اعداد بزرگ هر چه تعداد اعضاء نمونه یا جامعه ، در اینجا تعداد بیمه شدگان یا زیان دیدگان و نیز طول مدت زمان انتخابی ، بیشتر و بزرگتر باشد ، بصورت معقولانه ای میتوان زیان احتمالی وارده برای اعضای یك گروه را پیش بینی كرد .

بنابراین ، محاسبه حق بیمه متعلقه نیز دقیق تر خواهد بود . این روش ، اساس كار بیمه می باشد . لازم به یادآوری است تسهیم ریسك شكلی از انتقال ریسك و ممانعت از وقوع ریسك خواهد بود . زیرا در روش تسهیم ، ریسك یك نفر به گروهی كه وی عضو آن مجموعه ، در اینجا تمام بیمه شدگان ، منتقل خواهد شد و از طرف دیگر ریسك تعدادی از افراد توسط مجموعه گروه ، نگه داری یا ابقاء خواهد شد . بنابراین تكنیك بیمه تمام روشهای برخورد با ریسك را در بر خواهد داشت . در این صورت ، بهترین راهكار مقابله با ریسكها از جمله ریسك ناشی از ارایه انواع خدمات حرفه ای توسط حسابداران رسمی تحت پوشش بیمه قرار دادن آنها خواهد بود .

بیمه مسئولیت:
این بیمه یكی از سه رشته آن در تقسیم بندی بر حسب موضوع به اموال اشخاص و مسئولیت مدنی میباشد . بیمه نامه مذكور در شكل كلی خود و بر حسب نوع آن ، مسئولیت قانونی افراد یا موسسات در مقابل سه دسته آسیب وارده از طرف وی ، یعنی صدمات جانی ، خسارات به اموال ، زیانهای مالی دیگران را تحت پوشش قرار میدهد . معمولا به خاطر متفاوت بودن ماهیت و اهمیت انواع ریسكهای ناشی از مسئولیتهای مدنی افراد ، هر فرد ( بیمه گذار ) ، از طریق انعقاد قرارداد بیمه برای هر كدام از موارد زیر با فرد دومی ( بیمه گر ) مسئولیت خود را در مقابل شخص سوم (ثالث) ، تحت پوشش قرار میدهد :
1- مسئولیت دارندگان وسیله نقلیه
2- مسئولیت كارفرما و غرامت كاركنان
3- مسئولیت عمومی
الف مسئولیت فردی افراد
ب مسئولیت موسسات تجاری و غیر تجاری .

از جمله استثنائات تمام بیمه نامه های مذكور استثناء كردن و یا تحت پوشش قرار ندادن مسئولیت حرفه ای افراد میباشد . زیرا این ریسك اساسا” متفاوت است . ریسكهای تحت پوشش بیمه نامه های مذكور میباشد . بنابراین ، اغلب متخصصین و شركتهای بیمه آنرا تحت عنوان جداگانه ای از زیرمجموعه بیمه های عمومی طبق بندی میكنند .

بیمه مسئولیت حرفه ای حسابداران رسمی
اصولا” امكان صدور این بیمه نامه فقط بعد از تشكیل جامعه حسابداران رسمی و تهیه و تدوین قوانین و مقررات لازم بوجود آمده است . زیرا در این زمان ، امكان بوجود آمدن تشكلی حرفه ای و ارایه وظایفی در این زمینه مهیا شده است . در نتیجه ، مسئولیت حرفه ای برای اعضاء و نیز همانگونه كه در ادامه مشاهده خواهد شد شرایط لازم برای ارایه این بیمه نامه به معرض ظهور پیوسته است .

از جمله شرایط بوجود آمده برای تشكل حرفه ای مذكور موارد زیر میباشد :
1- مسئولیت خدمت به جامعه .
2- مجموعه ای پیچیده از دانش .
3- استانداردهای ورود به حرفه و رعایت آیین رفتار حرفه ای
4- نیاز به اعتماد جامعه .

بر این مبنا در ادامه و بر اساس مبانی نظری و حقوقی مربوط ،روند طراحی قرارداد بیمه نامه مذكور ارایه خواهد شد.اصولا”صدور این بیمه نامه بر اساس قانون مصوب 1316 بنابر پیشنهاد بیمه گذار(حسابدار رسمی ) ،قانون مدنی و سایرقوانین و مقررات مربوطه خواهد بود .طبق ماده 3قانون بیمه ، در قرارداد بیمه باید امورذیل بطور صریح قید شود:
1- حادثه یا خطراتی كه عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است.
2 – موضوع بیمه
3- تاریخ انعقاد قرارداد
4– ابتدا وانتهای بیمه
5- بیمه گر و بیمه گذار
6-حق بیمه
7- میزان تعهد بیمه گر در صورت وقوع حادثه . در ادامه هر كدام ازبندهای مذكور بجز بند 6 به علت بیان آن در قسمت تسهیم ریسك ، توضیح داده خواهد شد .

ریسك ناشی از مسئولیت حرفه ای حسابداران رسمی
حسابداران رسمی ارایه دهنده خدمات متنوعی میباشند كه هر كدام از آنها میتواند متضمن خطراتی برای آنها باشد . هر كدام از این ریسكها میتواند منجر به مسئولیت قانونی آنها بشود. در این مورد اساسنامه ( پیشنهادی ) جامعه حسابداران رسمی خدمات اعضاء را به خدمات تخصصی و حرفه ای و سایر خدمات مرتبط تقسیم كرده است . این تقسیم بندی به منظور تفكیك كردن وظایف آنها بر اساس آیین نامه اجرایی تبصره (4) از سایر خدمات قابل ارایه توسط اعضاء میباشد . طبق توافقی كه بین حسابدار رسمی و شركت بیمه بعمل خواهد آمد باید پوشش وظایف ارایه شده ، مشخص گردد . وظایف قانونی افراد حرفه ای از جمله حسابداران رسمی به دو قسمت تقسیم میشود (1) انجام خدماتی كه برای آنها استخدام شده اند (وظایف قراردادی ) (2) ارایه خدمات مطابق با استانداردهای رفتاری مناسب بر این اساس، سه نظریه مرسوم در ارتباط با طرح ادعای خسارت علیه حسابداران رسمی شكل گرفته است. نظریه های مذكور شامل نظریه نقض قرارداد شبه جرم (روابط غیرعادی ) و نقض قوانین موضوعه میباشد .

نظریه نقض قرارداد:
این نظریه بر مبنای رابطه حقوقی بین حسابدار رسمی و مشتریان وی میباشد . این رابطه حقوقی در حقیقت ، اساس مسئولیتها و حقوق حسابدار را تعیین میكند. اساسا” صاحبكار و اشخاص ثالث ذی نفع ، یعنی كسیكه نه متعهد است و نه متعهدله اما به عنوان دارنده حقوق مشخص در قرارداد از آن نام برده شده یا منظور طرفین قرارداد بوده ، میتواند طرح ادعای خسارت بخاطر نقض قرارداد از طرف حسابدار رسمی را بنمایند . به هر صورت ، متعهد در صورت عدم انجام تعهد خود با انجام ناقص یا تاخیر در انجام آن ملزم به جبران زیان وارده به طرف دیگر قرارداد خواهد بود مگر آنكه ثابت كند عدم انجام تعهد یا موارد ذكر شده دیگر ناشی از قوه قاهره ( فورس ماژور) بوده است .

نظریه شبه جرم (مسئولیت غیر قراردادی یا ضمان قهری )
افراد معمولا” می توانند درگیردو نوع خطا یا اشتباه ، یعنی خطای عمومی و خصوصی بشوند. خطای عمومی،یعنی نقض قوانینی كه برروی روابط افراد و بقیه جامعه حاكم میباشد .این خطا را جرم مینامند. خطای خصوصی به معنی تجاوز به حقوق دیگران می باشد و مسئولیت حاصله را مسئولیت مدنی می نامند. خطای خصوصی را شبه جرم نیز می نامند. شبه جرم خود خود به دونوع شبه جرم عمدی و غیرعمدی تقسیم می شود. شبه جرم های غیرعمدی ناشی از سهل انگاری(تقصیر) و بی توجهی می باشد . بیمه مسئولیت بندرت درگیرغرامت های قانونی ناشی ازرفتار محرمانه یا شبه جرم با قصد می شود و اصولا” شبه جرم های غیر عمدی ، سهل انگاری را پوشش می دهد زیرا بیمه مكانیسمی بدای مقابله با ریسك می باشد و ریسك و حادثه در برگیرنده اقدامی احتمالی یا غیرعمدی است. ارتكاب به شبه جرم این حق را به كسی كه به حقوق وی تجاوز شده می دهد تا بخاطر خسارت وارده ادعای خسارت بنماید. اقدام مذكور را اقدامی مدنی و مسئولیت فرد را مسئولیت مدنی وی می نامند.

مسئولیت مدنی به دو شاخه قراردادها (رابطه حقوقی) و شبه جرم ها تقسیم میشود . آسیب دیدگان بر اساس مسئولیت مدنی افراد از جمله حسابداران رسمی و بر مبنای رابطه حقوقی یا قاعده شبه جرم ها میتوانند ادعای خسارت ناشی از سهل انگاری آنها بنماید . البته از دیدگاه حقوقی ، فرایند طرح دعوا بر اساس رابطه حقوقی یا شبه جرم ها با همدیگر متفاوت خواهد بود .اگرچه دكترین های متعددی دررابطه با سهل انگاری بوجود آمده ولیكن بسط و توسعه اولیه آن از طریق حقوق عمومی بوده است. اصل اساسی حقوق عمومی این است كه اغلب مردم در مقابل رفتار خود متعهد می باشند تا همانند یك فرد معقول و محتاط عمل نمایند.به عبارت دیگر، سهل انگاری عبارت است از تخطی از وظایف قانونی در مورد آن میزان دقت كه هر شخص صالحی در شرایط مشابه آنچه به خسارت می انجامیده اعمال می كرد. در مورد وظایف تخصصی و حرفه ای ذكر شده در قبل برای حسابداران رسمی، سهل انگاری عبارت است از انجام ندادن وظایف تخصصی و حرفه ای و آئین رفتار مذكور خواهد بود .

رعایت این موارد را برای وظایف تخصصی و حرفه ای حسابدار رسمی ماده 4 آئین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده ازخدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی- مصوب 1379 هیئت وزیران- بصورت صریح درخواست كرده است.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله در مورد ضوابط و ویژگی‌های سیستم انبار

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله در مورد ضوابط و ویژگی‌های سیستم انبار دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد ضوابط و ویژگی‌های سیستم انبار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله در مورد ضوابط و ویژگی‌های سیستم انبار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد ضوابط و ویژگی‌های سیستم انبار :

ضوابط و ویژگی‌های سیستم انبار

اطلاعات پایه
امكان تعریف انواع انبار و موقعیت و مشخصات آنها
امكان تعریف انباردارها و مشخصات شخصی و شغلی آنها
امكان تعریف انواع واحدهای شمارش كالا
امكان تعریف انواع طبقات كالا و تخصیص یك كالا به طبقات مختلف

امكان كدگذاری كالاها (امكان تعریف كدكالا در سه سطح گروه ، زیرگروه و سریال كالا)
امكان تعریف مكان‌های نگهداری كالا در انبار ، همچون قفسه ، ردیف و ;.
امكان تعیین كالاهای انبار برای هرسال مالی
امكان تعیین كالاهای غیرمشمول درخواست عادی یا غیرقابل خرید در یك دوره زمانی
امكان تعریف كالاهای مشابه برای هریك از اقلام انبار

امكان تعریف فروشندگان و تولیدكنندگان كالا به همراه مشخصات آنها شامل : نام ،‌نشانی، تلفن و ;
امكان تعریف كارپردازان و مشخصات شخصی و شغلی آنها
امكان تعریف مراكز هزینه مطابق مراكز هزینه تعریف شده توسط امورمالی دستگاه
امكان تعریف واحدهای درخواست كننده كالا
امكان تعریف افراد تحویل‌گیرنده كالا در واحدها و مشخصات شخصی و شغلی آنها

امكان تعریف واحدهای سازمان
امكان تعریف منابع تهیه كالا
امكان تعریف مشخصات كشورها به همراه نام فارسی و انگلیسی آنها
امكان ثبت اطلاعات كالاشامل :نام ، طبقه ، واحد شمارش ، كشور سازنده ، شركت سازنده ، مصرفی یاغیرمصرفی ، حداقل موجودی ، حداكثر موجودی ، نقطه سفارش و ;

امكان تعریف سال مالی برای انبار برای انجام عملیات مختلف انبارداری
عملیات مربوط به ورود كالا به انبار
امكان صدور درخواست خرید كالا توسط انبار و پیگیری آن
امكان صدور قبض انبار و قبض انبار مستقیم برای كالاهای خریداری شده با ذكر تاریخ ورود كالا به انبار
توضیح : منظور از قبض انبار مستقیم ، قبض انباری است كه برای كالاهایی كه وارد انبار نمی‌شوند و مستقیم به واحد مربوط تحویل داده می‌شوند ریال صادر می‌شود .

امكان تهیه كاردكس انبار

امكان صدور قبض برای كالاهایی كه از محل تنخواه خریداری و وارد انبار و از انبار خارج می‌شوند (جهت تسویه تنخواه با حسابداری ) با ذكر تاریخ ورود كالا به انبار
امكان تخصیص كالا به انبار در هنگام صدور قبض انبار
امكان صدور قبض انبا برای كالاهایی كه به امانت گرفته می‌شوند و كنترل موجودی آنها
امكان صدور قبض انبار برای كالاهای امانتی برگشتی به انبار از واحدهای داخل سازمان و یا سازمان‌های دیگر
امكان ثبت كالاهای مرجوعی از واحدها به انبار و صدور قبض برای آنها و اضافه‌كردن به موجودی انبار

امكان ثبت كالاهای مازاد بر مصرف كه به انبار برگشت داده می‌شوند .
امكان ثبت كالاهای برگشت از فروش
امكان ثبت كالاهای وارده از تعمیرگاه
امكان ثبت كالاهایی كه بین انبارها جابجا می‌شوند و صدور قبض و حواله برای آنها و اصلاح موجودی انبار
امكان ثبت هزینه‌های اضافی در گزارش قبض انبار
امكان ثبت تخفیف هركالا و تخفیف كلی فاكتور در قبض انبار

امكان پیگیری و كنترل كالاهای ثبت شده در قبض انبار با كالاهای درخواست شده برای خرید
امكان ثبت مشخصات فروشنده ، فاكتور و كارپرداز در قبض انبار
امكان ثبت مشخصات فنی كالاهای وارد شده به انبار در قبض انبار
امكان كنترل توالی شماره قبض انبارها (با توجه به تاریخ و ساعت صدور آنها)
عملیات مربوط به خروج كالا از انبار
امكان صدور فرم درخواست كالا از انبار توسط كلیه واحدهای سازمانی وثبت عملیات مربوط به تائیددرخواست ، تحویل كالا و پیگیری درخواست‌های تحویل داده نشده

امكان صدور حواله توسط انبار برای كالاهای مختلفی كه توسط یك واحد سازمانی درخواست می‌شود
امكان صدور حواله انبار برای كالاهای خریداری شده جهت تحویل به واحدهای متقاضی كالا
امكان پیگیری و كنترل كالاهای ثبت شده در حواله انبار با كالاهای درخواست شده
امكان ثبت ،‌ كنترل عملیات و صدور حواله انبار برای كالاهایی كه از انبار به دیگران امانت داده می‌شود
امكان صدور حواله برگشت امانت برای كالاهایی كه با قبض امانتی وارد انبار و به متقاضی تحویل داده شده است
امكان صدور حواله انتقالی و كنترل عملیات برای كالاهایی كه انبارها انتقال داده می‌شوند
امكان صدور حواله برای كالاهای ضایعاتی

امكان ثبت عملیات مربوط به مرجوع كردن كالاها
امكان ثبت كالاهایی كه از طریق مزایده یا روشهای دیگر به فروش می‌رسند
امكان ثبت كالاهایی كه جهت تعمیر ارسال می‌شوند
امكان ثبت كالاهایی كه به دلایلی از قبیل زیست محیطی ، بهداشتی و ; معدوم می‌شوند
امكان ایجاد سند حمل (بارنامه) برای تمامی اسناد خرید ، فروش و امانی

امكان تكمیل و تایید حواله‌های فروش توسط سرپرست انبار و دریافت امضای مشتری روی حواله فروش پس از ارسال كالا جهت ثبت در كارت موجودی انبار
امكان كنترل توالی شماره حواله انبارها (با توجه به تاریخ و ساعت صدور آنها)
امكان تحویل كالاهای مشابه و ثبت آن درحواله انبار در صورت فقدان كالاهای درخواست شده در انبار
امكان كنترل موجودی كالا در زمان صدور حواله به نحوی كه در صورت صدور حواله انبار برای یك كالا به تعداد بیشتر از موجودی انبار ، موجودی كالا پس از صدور حواله انبار منفی نشود

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله در مورد تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله در مورد تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در مورد تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله در مورد تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در مورد تأثیر گزارش حسابرسی بر بازده سهام :

هنگامی که حسابرس مستقل نیست به اطلاعات مندرج در صورتهای مالی اظهار نظر مقبول بیان کند اظهار نظر وی به صورتهای مالی اعتبار می دهد و اطلاعات مندرج در صورتهای مالی ،‌ بدون تغییر باقی می ماند یا به عبارت دقیقتر اطلاعات مندرج مورد تأیید قرارا می گیرد .
در صورت اظهار نظر مشروط ، مردود یا عدم اظهار نظر حسابرس مستقل بدون یک متخصص مالی بی طرف تمام یا بخشی از اطلاعات مندرج در صورتهای مالی مورد تردید قرار می دهد . در این پژوهش اثرات انواع گزارش حسابرسی در بازده سهام شرکتها ی پذیرفته شده در بورس مورد بررسی قرار می گیرد . در واقع بررسی تأثیر فعالیت حرفه حسابرسی در ایران و نقش آن در بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و روند سرمایه گذاریها متکی به اطلاعاتی است که توسط مدیران شرکتها تهیه و توسط حسابرس به عنوان مرجع ارزیابی کننده مورد قضاوت قرارا می گیرد . از این صریق نتیجه این ارزیابی به سهامداران بالقوه و بالفعل منعکس می شود .

رفتارهای اقتصادی جامعه سرمایه گذار با استقبال یا روی گرداندن از برخی اوراق بهادار پر قیمت و بازده آن اوراق تأثیر میگذارد و این تحقیق با انگیزه بررسی رابطه معنی دار بین اظهار نظر حسابرسی و بازده اوراق بهادار مسأله را مورد پژوهش قرار می دهد .
نقش حرفه حسابرسی در جامعه
تمامی حرفه های شناخته شده چندین ویژگی مشترک دارند ، مهمترین این ویژگی ها عبارتند از :
1- مسئولیت خدمت به جامعه
2- مجموعه پیچیده از دانش
3- استانداردهای ورود به حرفه
4- نیاز به اعتماد جامعه

حرفه حسابرسی نیز در جامعه مانند حرفه های دیگر بتدریج تکامل یافته است و بدلیل تغییرات مستمر در روشهای حسابداری پیوسته در حا ل تغییر است . علاوه بر این تغییرات اخیر در گزارشگری حسابرسی در جوامع پیشرفته صنعتی تا حد زیادی مربوط به عوامل تعیین کننده وظیفه و نقش حسابرسی است . بدون بررسی و ملاحظه این عوامل علت تغییرات در گزارشگری حسابرسی ، در پرده ابهام خواهد ماند .
در کشور ما نیز بعلت اینکه در تعیین شکل و محتوای گگزارش ، اغلب از الگوهای کشورهای پیشرفته صنعتی استفاده می شود در جهت رفع نارسائیها ، اولین گام تعیین استانداردهای ملی در کشور می باشد که این مهم ( تدوین رهنمودهای حسابداری و استانداردهای حسابرسی ) توسط سازمان حسابرسی عملی گردید و از اول سال 1378 لازم الاجرا گردیده است .
اغلب تحلیلگران مدلهای نقش حسابرسی را در موارد زیر تقسیم بندی می کنند :
1- مدل شبه قضائی
2- مدل مسئولیت اجماعی
3- مباشرت و نظارت

1-مدل شبه قضایی
بر طبق این مدل ، نقش حسابرسان را قانون تعین می کند و قانون از طریق اعطای اختیارات به حسابرس ، نقشی شبیه قاضی برای وی قائل است . مثلاً قانون شرکتها مصوبه سال 1985 انگلستان ، وظیفه و نقش حسابرس را بررسی دقیق و انعکاس عادلانه شرکت از طریق صورتهای مالی تعیین می کند . بر طبق ماده 148 اصلاحیه قانون تجارت ایران مصوب 1347« بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورتحسب دوره عملکرد و حساب سوذ و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند » .

2- مدل مسئولیت اجتماعی
برخی استدلال میکنند که نقش حسابرس را نمی توان در چارچوب مسئویت های صرفاً قانونی محدود کرد . انتظارات جامعه ، مسئولیت های دیگری را در مقابل حسابرس قرار می دهد که بعضاً به طورداوطلبانه مورد پذیرش حرفه حسابرسی قرار می گیرد .
بر طبق پژوهشهای بعمل آمده انتظارات جامعه از حسابرس بر اساس این مدل به ویژه در کشورهای پیشرفته صنعتی به شرح زیر است :
– کشف تقلب و کارهای غیر قانونی مدیران
– گزارش در مورد کارایی و شایستگی مدیران
– گزارش در مورد کنترلهای داخلی شرکتها
– حفظ منافع سایر استفده کنندگان از صورتهای مالی ( به جز سهامداران ) از قبیل سرمایه گذاران بالقوه ،‌کارکنان شرکت ، دولت و غیره در گزارشگری حسابرسی .

3- نظریه مباشرت و نظارت
علاوه بر دو نظریه فوق ، نظریه سومی وجود دارد که بر اساس آن مدیران ، مباشران سهامداران تلقی می شوند و در جهت اطمینان بخشی برای سرمایه گذاران و نأید عملکرد برای مدیران از حسابرس یک نقش نظارتی مورد انتظار است .
از مجموع تئوری های فوق چنین می توان نتیجه گرفت که:
الف)در چار چوب مسئولیت های قانونی ، نقش حسابرس مشابه نقش قاضی است . به عبارت دیگر قانون گذار به عنوان نماینده جامعه از خسابرس انتظار دارد که در ارتباط با صورتهای مالی ،نقش مشابه نقش قاضی در ارتباط با دعاوی قانونی بعهده بگیرد و لذا جهت تسهیل اجرای این نقش اختیاراتی که در قوانین کشورهای مختلف میزان آن فرق می کند به وی اعطاء می نماید.

ب)در یک چهار چوب وسیعتر از مسئولیتهای صرفاً قانونی ، جامعه از حسابرس انتظاراتی دارد که این انتظارات با وظیفه ای که حسابرس به موجب قانون یا سایر معیارها برای خود قائل است فاصله دارد که آن فاصله را ‍‍‍» فاصله انتظارات » می نامند.
پ)مدیران به عنوان مباشران سهامداران به اهمیت صورتهای مالی حسابرسی شده واقفند و خواهان انجام حسابرسی با کیفیتی مطلوب توسط حسابرسان مستقل می باشند .
بررسی تحولات اخیر در گزارشگری حسابرسی محافل حرفه ای جوامع پیشرفته نشان می دهد که نمی توان تحولات اخیر را صرفاً از زاویه یکی از این نظریه ها توجیه نمود بلکه این مدلها همزمان و با تاثیرات متقابل بر یکدیگر در تعیین نقش کنونی حسابرس و نحوه گزارشگری وی دخالت داشته اند . در عین حال از میان تئوریهای فوق ، مدل مسئولیت اجتماعی حسابرسان بیش از مدلهای دیگر پاسخگوی تحولات اخیر گزارشگری است.

هدف حسابرسی و انواع اظهار نظر حسابرسی:
هدف از حسابرسی صورتهای مالی این ایت که حسابرس در باره درستی تهیه و ارائه صورتهای مالی از کلیه جنبه های با اهمیت در انطباق با اصول متدال حسابداری ، اظهار نظر کند .
اظهار نظر حسابرس با این نوع تامین اطمینان در شکل غیر مطلق ، اعتبار صورتهای مالی را افزایش می دهد . اما عواملی چون قضاوت ، استفاده از نمونه گیری در رسیدگیها،محدودیتهای ذاتی سیستمهای حسابذاری و کنترل های داخلی موجب این است که دستیابی به اطمینان مطلق در حسابرسی ممکن نشود.
اظهار نظر گزارش حسابرس : بند اظهار نظر گزارش حسابرس حاوی نظر صریح حسابرس در این باره می باشد که آیا صورتهای مالی ، از تمام جنبه های با اهمیت طبق استاندارهای حسابداری به نحوه مطلوب ارائه شده است یا خیر.
انواع اظهار نظر حسابرسی شامل چهار گانه زیر می باشد:
1- مقبول 2- مشروط 3- مردود 4- عدم اظهار نظر

با توجه به دلایل زیر اظهار نظر مناسب ارائه و اعلام می شود.
– نظر مقبول باید در مواردی اظهار شود که حسابرس به این نتیجه برسد که صورتهای مالی ، از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب ارائه شده است . نظر مقبول به طور ضمنی بیانگر آن است که هر گونه تغییر در اصول حسابداری یا در روشهای کاربرد این اصول و آثار آنها به نحوی مناسب تعیین و در صورتهای مالی درج و یا افشا شده است.
– اظهار نظر مشروط: نظر مشروط در مواردی اظهار می شود که موارد با اهمیت ولی غیر اساسی در عدم رعایت استاندارد های حسابداری توسط واحد رسیدگی و یا محدودیت در رسیدگی وجود داشته باشد.
– عدم اظهار نظر:در صورت وجود محدودیت اساسی در دامنه رسیدگی و یا ابهام اساسی نسبت به صورتهای مالی عدم اظهار نظر ارائه می شود.
– اظهار نظر مردود: در صورت عدم رعایت موارد اساسی در رعایت استانداردهای حسابداری توسط واحد رسیدگی ، حسابرس نظر مردود اظهار می نماید.
تاثیر اظهار نظرحسابرس بر فعالیت شرکتها
ماده 10 آیین نامه انضباطی بورس مقرر می دارد:
«حسابها و صورتهای شرکت باید به گونه ای تنظیم گردد که حسابرس و بازرس قانونی نسبت به آنها اظهار نظر مردود و یا عدم اظهار نظرارائه نکرده باشد . در آن صورت بلافاصله معاملات سهام شرکت متوقف و تا رفع مواردی که موجب ارائه اظهار نظر مردود و یا عدم اظهار نظر گردیده است، به تشخیص هیئت مدیره سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار توقف ادامه خواهد داشت ».

بعنوان یك مصداق عملی بورس اوراق بهادار در تاریخ 24/5/1378 معاملات سهام 5 شركت پذیرفته شده در بورس را متوقف كرد.گزارش حسابرسی چهار شركت از نوع عدم اظهار نظر و گزارش حسابرسی یك شركت از نوع مردود بوده است.از نظر سازمان كار گزاران بورس اوراق بهادار، گزارش مردود یا عدم اظهار نظر، نمایانگر اعتبار پایین صورتهای مالی است و به همین دلیل داد و ستد سهام شركتهای یاد شده متوقف گردید . این كار اصولی و منطقی است ، زیرا داد و ستد بر مبنای سود هر سهم ( EPS ) و دیگر اطلاعات نا معتبر صورتهای مالی به سهامداران به ویژه سهامداران جزء صدمات مالی جدی وارد می كند.

این اقدام در بلند مدت به تقویت سیستمهای اطلاعاتی شركتها و در نتیجه استحكام پایه های اطلاعاتی بورس كمك می كند و تامین كننده شفافیت اطلاعات مورد لزوم خواهد بود.
اطلاعات حسابداری و قیمت سهام.

در مفهوم حسابداری تعهدی، سود به عنوان یك معیار اساسی برای ارزیابی ، مطرح می باشد و از جنبه اطلاعاتی سود در بر گیرنده كلیه اطلاعات حسابداری است.بر پایه مفروضات بازار كارآ، تحقیقات كاربردی از این دیدگاه كه سود حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی زیادی است ، پشتیبانی می كنند.
آیا محتوای اطلاعاتی صرفاًدر همین «عدد سود» نهفته است،یا آنكه این محتوا در فرایند محاسبه سود وجود دارد ، هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی ( FASB )پاسخ این سوال را به این صورت بیان می دارد كه «تمركز اصلی گزارشگری مالی باید ارائه اطلاعات در خصوص عملكرد شركت باشد كه این عملكرد از طریق محاسبه سود و اجزای آن اندازه گیری می شود».
از نظر سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی بهترین اقدام اطلاعاتی را سود هر سهم و فروش تشكیل می دهند همچنین مطالعه كنندگان گزارش مالی شركت با مشاهده چگونگی محاسبه سود می توانند مفهوم آن را درك كنند و بعبارت دیگر بررسی كنندگان باید عملیاتی را كه توسط حسابداران برای محاسبه سود شركت صورت
می پذیرد ، بفهمند.
با توجه به اینكه سود حسابداری محصول فرایند حسابداری تعهدی می باشد و هیچ یك از اعداد و ارقام صورتهای مالی به اندازه سود توجه جامعه سرمایه گذار را به خود جلب نمی كند 
در این بخش ارتباط بین سود حسابداری و قیمت سهام در دو حالت (1) شرایط اطمینان و بازار كامل و (2) شرایط عدم اطمینان و بازار ناقص مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
ارتباط بین سود و ارزش سهم در شرایط اطمینان و بازار كامل
بازار كارآ بازاری است كه در آن هزینه معامله اوراق بهادار صفر باشد ، هیچ شخص و گروهی قادر به كسب بازده غیر عادی نمی باشد ، قیمت در مقابل اقدامات یك فرد و یا یك گروه حساسیت بخرج نمی دهد و بالاخره آنكه فرد هر زمان كه اراده كند می تواند سهام مورد نظر خود را بخرد یا بفروشد .فرض شرایط اطمینانبدین معنی است كه كل انتظارات سرمایه گذاران برآورده می شود و خود آنها نیز این موضوع را می دانند ، لذا ارزش اوراق بهادار در هر زمان بر اساس انتظارات افراد به راحتی قابل تعیین است.
با فرض بازار كامل و شرایط اطمینان مفهوم سود اقتصادی كاملاً روشن بوده و از طریق مدل ارزشگذاری ، براحتی قابل تعیین است . در شرایط فوق می توان از طریق تنزیل جریانات نقدی آینده كه در دوره های مختلف حاصل می شوند ، ارزش اوراق بهادار را تعیین نمود . در شرایط اطمینان و بازار كامل می توان گفت كه فرایند تعهدی برای تعیین سود حسابداری زائد است زیرا در این شرایط ارزشیابی شركت می تواند ازطریق تعیین ارزش بازار بدهی ها و ارزش ویژه منعكس در تراز نامه صورت پذیرد . پس در فرض بازار كامل و شرایط اطمینان ، سود حسابداری یكی از روشهای تعیین ارزش سهام عادی می باشد و نه تنها روش.

ارتباط بین سود و ارزش سهام در شرایط عدم اطمینان و بازار ناقص:
فرضیات بازار كامل كه ذكر شد در شرایط عدم اطمینان و بازار ناقص وجود ندارد.
در این شرایط ارزشگذاری اوراق بهادار بسیار مشكل است ، زیرا همیشه برای اوراق بهادار بازار وجود ندارد تا بتوان بر اساس واكنش ها و انتظارات بازار ، اوراق بهادارشركت را ارزشگذاری نمود . همچنین به علت شرایط عدم اطمینان ، پیش بینی دقیق جریانات نقدی آتی غیر ممكن بوده و این پیش بینی ها در شرایط مختلف با احتمالات فراوان صورت می پذیرد .
در شرایط بازار ناقص و عدم اطمینان ، دیگر ارزش گذاری فرآیند روشنی نیست زیرا بازار به طور كامل ترجیحات(اولویتهای)افراد را نشان نمی دهد .
در برخی موارد ممكن است اصلاًارزش بازاری وجود نداشته باشد و ممكن است كه ارزش بازار مشاهده شده ، به طور كامل ارزش ادعاها بر روی داراییهای شركت را (به علت ناقص بودن بازار) نشان ندهد.در این حالت به احتمال زیاد توافقی عمومی در بین سهامداران وجود ندارد و حتی اگر این توافق وجود داشته باشد ، ممكن است باعث حداكثر شدن ارزش بازار نشود كه نتیجه آن «ناشناخته ماندن قیمت سهام و محتوای اطلاعاتی كم آن » می باشد .

بنابراین در این حالت ارزشگذاری شركت بر اساس ارزش بازار بدهیها و ادعاهای صاحبان سهام ، مانند بازار كامل صحیح به نظر نمی رسد . در این شرایط به سود حسابداری به عنوان دیدگاه اطلاعاتی نگریسته می شود . سود یك منبع اطلاعاتی است كه در ارزشگذاری اوراق بهادار شركت ، توسط سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گیرد . با این وجود سود همانند بازار كامل ، دارای ارتباطی مستقیم و ساده با ارزشگذاری نمی باشد . فرایند قیمت و سود در این حالت شامل سه عنصر زیر است كه ار طریق آنها می توان ارزش بازار سهام عادی و سود حسابداری را به هم مرتبط ساخت:
1- ارتباط بین قیمتهای جاری و سود تقسیمی آتی
2- ارتباط بین سود تقسیمی آتی و سود های آتی
3- ارتباط بین سودهای آتی و سوهای فعلی

با توجه با حقایق فوق ، نقش حسابداری تعهدی «ایجاد یك سیستم اطلاعاتی مناسب برای سرمایه گذاران » مشخص می گردد . در این حالت سرمایه گذاران به منظور تعیین دقیق ارزش سهام ، حاضر به پرداخت هزینه كسب اطلاعات مورد نیاز خود می باشند.

تاثیر اظهار نظر حسابرسان بر قیمت سهام:                                                                                                                                                                                                            تاثیر اظهار نظر حسابرسان بر قیمت سهام به هم راستایی نظریه حسابرس با نظر سهامداران و سرمایه گذاران بستگی دارد .در صورتی كه نظر حسابرس با نظر سهامداران و سرمایه گذاران متفاوت باشد با توجه به دسترسی رسمی حسابرس به اطلاعات درون سازمانی ( Inside Information ) نظریه وی مورد واكنش سهامداران قرار می گیرد .

تحقیقات تجربی انجام شده درباره شروط حسابرسی به دو گروه تقسیم می گردندیك گروه فرایند تصمیم گیری حسابرس را برای رسیدن به گزارش مشروط (به خصوص شروط مهم و اساسی ) مورد مطالعه قرار می دهد و گروه دیگر تاثیر گزارشهای مشروط به گروههای استفاده كننده را بررسی می نماید .
در تحقیقات فرایند تصمیم گیری می توان تاثیر اطلاعات منتشر شده صورتهای نالی در گزارش مشروط ملاحظه نمود . یعنی اطلاعات مالی منتشر شده ، زمینه ساز پیش بینی و صدور گزارش مشروط توسط حسابرسان می باشد.

در تحقیقات گروه دوم ، میزان مفید بودن شروط حسابرسی مورد پژوهش قرار گرفته است.
نتایج این تحقیقات ، تاثیر انتشار شروط حسابرسی بر اشخاص مختلف را نشان می دهند در حالیكه در مورد تاثیر آنها روی قیمت بازار و سهام ، نتایج یكنواخت حاصل نشده است . نظرات حسابرس ممكن استبا ارزیابی های قبلی بازار همسو باشد و اطلاعاتی را منعكس كند كه بازار سهام از آنها مطلع است ، در آن صورت نمی توان شروط حسابرسی را بر رفتار اقتصادی چندان موثر دانست.
در حالت عكس ، در صورتی كه اظهار نظر حسابرس حاوی اطلاعاتی باشد كه بازار از آنها آگاهی نداشته باشد ، نظیر پیش بینی نقدینگی یا وضعیت عملكرد آتی یا سایر برنامه های مدیران ، در آن صورت بازار با توجه به جهت مثبت یا منفی اطلاعات واكنش مثبت یا منفی نشان خواهد داد .
تحقیق خانم دكتر ساندراكریزل فلیك (Sandra Kreisel Fleak ) در سال 1988 نشان می دهد كه اظهار نظرمبنی بر عدم تداوم فعالیت توسط حسابرس در حالی كه بازار انتظار آن را نداشته باعث واكنش قیمت سهام شده است . همین نوع اظهار نظر در صورتی كه بازار انتظار آن را داشته باشد واكنش قیمت سهام نگردیده است.به طور كلی اظهار نظر درباره نبود تداوم فعالیت یك نوع پیشگویی است كه بر تصمیمات استفاده كنندگان از اطلاعات تاثیر می گذاردبعبارت ساده تر وقتی گزارش حسابرس احتمال فقدان تداوم فعالیت شركتی را بیان نماید . این اظهار نظر به گونه ای در ارزیابی بازار و تلقی سرمایه گذاران اثر می گذارد و باعث تسریع مراحل توقف عملیات شركت می شود . در این زمینه پیش بینی حسابرس مزید بر علت می شود و به واقعیت می پیوندد . بطور خلاصه وظیفه حسابرس در افشای حقایق ازیك سو و احتمال تاثیر نامطلوب این اقشار از سوی دیگر در برابر بوده كه در تحقیقات گروه اول (فرایند تصمیم گیری) جنبه های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است .

مواردی از تحقیقات انجام شده در رابطه با گزارشهای حسابرسی:
قیمت و بازده سهام
نتایج تحقیق موضوع تحقیقات انجام شده
وضعیت گزارشهای حسابرسی هر سال نسبت به سال قبل بهتر شده و بهبود در روند زمان معلوم بهبود در نحوه ارائه صورتهای مالی می باشد تاثیر گزارشهای حسابرس بر نحئه ارائه صورتهای مالی واحدهای اقتصادی تحت پوشش دستگاههای دولتی
عدم تاثیر گذاری گزارشات حسابرس بر تصمیمات مدیران
عدم تاثیر گذاری سرمایه بر بازده سهام شركتها (دوره1376-1370)
بورس تهران در سطح ضعیف كارائی،كارا نمی باشد
غیر عملی بودن قیمت گذاری اولیه جهت ورود به بورس تهران بررسی اثر موارد مطروحه در گزارشات حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی بر تصمیمات مدیران واحدهای تجاری
تاثیر افزایش سرمایه بر بازده سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی كارایی بورس اوراق بهادار تهران
بررسی مشكلات قیمت گذاری شركتهای مشمول خصوصی سازی

صدور اظهار نامه مشروط حسابرس پایه ای برای تجدید نظر در انتظارات بازار و تغییر در پایداری سود می باشد اثر گزارش مشروط بر ضریب حساسیت سود

بررسی های آماری:
جامعه آماری این پژوهش شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان سال 1377 می باشند كه جهت یررسی ارتباط بین بازده و انواع اظهار نظرهای حسابرسی مورد تحقیق قرار گرفته اند .
در بخش دوم پژوهش نیز از جامعه آماری شامل افراد آشنا با گزارش حسابرس با اطلاعات مالی و سهام استفاده به عمل آمده است .
طبق گزارشات سالیانه سازمان بورس و اوراق بهادار تعداد شركتهای پذیرفته شده در بورس در زمان مورد تحقیق به شرح زیر می باشد .

تعداد شركت سال:
198
246
263
281 1374
1375
1376
1377

همچنین در گزارشات سالیانه بورس اوراق بهادار ، میزان بازده هر یك از شركتها طبق تعریف بازده شامل سود نقدی ، سود سهمی ، حق تقدم و افزایش(كاهش) قیمت سهام محاسبه و اعلام گردیده است.
با دسترسی به مجموعه نرم افزارهای اطلاعاتی شركتهای بورس (آرشیو تصویرهای مفید)مشخص گردید كه از 820 گزارش ارائه شده از طرف موسسات حسابرسی تعداد 599 گزارش (5/68) توسط سازمان حسابرس صادر گردیده است.
بر این اساس با توجه به حجم بالای گزارشات صادره توسط سازمان حسابرسی و همچنین وجود یكنواختی در نحوه گزارش دهی و ارائه اظهار نظر ، كلیه گزارشات صادره توسط سازمان حسابرسی جهت شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در سنوات 1373 الی 1376 بعنوان نمونه انتخاب گردید.
با توجه به اینكه گزارش حسابرسی معمولاً چهار ماه بعد از سال مالی ارائه می گردد لذا تاثیر اظهار نظر حسابرسی بر بازده سال انتشار گزارش (سنوات 1374 الی 1377 ) بعنوان نمونه انتخاب گردید .
در بررسی پرسشنامه ای آزمون رابطه بین گزارش حسابرسی و بازده سهام با توجه به كیفی بودن اطلاعات مورد استفاده در تحقیق و بعلت نا مشخص بودن واریانس جامعه از حداكثر میزان پراكندگی كمیت تصادفی استفاده گردید و واریانس برابر D(x) = 25% در گرفته شد كه بر اساس آن حداقل حجم نمونه لازم محاسبه گردید.

با در نظر گرفتن a به عنوان مقدار سطح عدم اعتماد ، 1-a برابر سطح اعتماد مورد نظر تلقی می گردد. با توجه به دو طرفه بودن توزیع و ضرورت لحاظ a/2 در فرمول ، با قرار دادن z مقدار عددی كمیت موجود در جدول اعداد دارای توزیع استاندارد نرمال برای سطح اعتماد 1-a/2 ، n محاسبه می گردد. مقدارE یا خطای برآورد بر اساس دامنه قابل قبول تعیین شده است با محاسبه حجم مورد نیاز بدست آورید:

بمنظور پوشش مناسب آماری یكصد و ده عدد پرسشنامه بین مدیران مالی شركتهای پذیرفته شده در بورس ، مدیران و سر پرستان حسابرسی شركتها ،كارگزاران و كارشناسان بورس اوراق بهادار تهران و اساتید حسابداری دانشگاهها توزیع گردیده كه از این تعداد 101 عدد آن جمع آوری گردیده كه پنج پرسشنامه به علت عدم پاسخ در ارزیابی مورد استفاده قرار نگرفت . از آنجایی كه تعداد نمونه انتخاب شده بیشتر از 30 باشد توزیع جامعه نرمال تشخیص داده شد. بنابراین نتایج ناشی از نمونه گیری قابلیت تعمیم به كل جامعه را دارا می باشد.
ابزار اندازه گیری این پژوهش در بخش اول را داده های ثبت شده موجود در رابطه به بهزده و اظهار نظرهای گزارش حسابرسی و در بخش دوم پاسخهای پرسشنامه مبتنی بر روش لیكرت تشكیل می رهد.
در پژوهش سعی شده با افزایش دقت ، نتیجه انداره گیری واقع بینانه تر و دسترسی به اعتماد و پایانی از طریق كاهش خطای اندازه گیری متغیرهای مورد استفاده امكان پذیر گردد. بعبارت دقیق تر چنانچه پژوهش تحت همین شرایط مجدداً بعمل آید نتایج فنی حاصل می گردد. محاسبات به وسیله نرم افزار كامپیوتری سیستم تحلیل آماری SAS( Statistical Analysis System ) جهت داده های ثبت شده آماری و نرم افزار آماری علوم اجتماعی(SPSS(Statistical Package Social Sciences ) برای ارزیابی پرسشنامه انجام شده است.
در اولین بخش بررسی آماری پژوهش بر اساس داده های ثبت آماری از تست و همچنین آمار دقیق فیشر (Fisher’s Exact ) و ضریب توافق چوپروفاستفاده شده است.و در بخش دوم بررسی از پرسشنامه لیكرت با دادن ضریب به پاسخها و محاسبه و میانگین و انحراف معیار پاسخ ها استفاده بعمل آمد.

در آزمون فرضیه جهت اثبات یا رد فرضیه ها از طریق پرسشنامه با توجه به نامشخص بودن انحراف معیار و میانگینكل جامعه از توزیع [استیودنت]جهت آزمون فرضیه ها استفاده گردیده و به علت اینكه تعداد حجم نمونه بزرگتر از 30 است توزیع حجم نمونه از [استیودنت] به نرمال تبدیل می شود.
تحلیل یافته ها:
اطلاعات خلاصه شده جهت بررسی ارتباط بین بازه و انواع گزارش حسابرسی شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سنوات 1374 بشرح جدول زیر می باشد:
جدول شماره یك
جمع
988
545
%55 1377
281
147
%52 1376
263
155
%59
1375
246
138
%56 1374
198
105
%53
سال بررسی
تعداد شركتهای پذیرفته شده در بورس
تعداد شركتهای مورد بررسی
درصد بررسی

جدول شماره دو:

نوع بازده 75
نوع اظهار نظر 74 بازده منفی بازده كم
(صفر تا میانگین) بازده زیاد
(بالاتر از میانگین) جمع سال 1374

جمع كل بازده:
99/16599
تعداد شركت:105
میانگین:1/158
مقبول 0 6 1 7
مشروط 4 63 30 97
رد و عدم اظهار نظر 0 1 0 1
جمع سال 74 4 70 31 105

جدول شماره سه:

نوع بازده 75
نوع اظهار نظر (74) بازده منفی بازده كم ( صفر یا میانگین ) بازده زیاد ( بالاتر از میانگین ) جمع سال 1375

جمع كل بازده:
42/6290
تعدادشركت:138
میانگین : 85/45

مقبول 2 2 0 4
مشروط 27 60 47 134
رد و عدم اظهار نظر 0 0 0 0
جمع سال 75 29 62 47 138

جدول شماره 4

نوع بازده 76

نوع اظهار نظر (75) بازده منفی بازده كم ( صفر یا میانگین ) بازده زیاد ( بالاتر از میانگین ) جمع سال 1376

جمع كل بازده
49/1862
تعداد شركت:155
میانگین : 02/12

مقبول 1 1 2 4
مشروط 47 36 68 151
رد و عدم اظهار نظر 0 0 0 0
جمع سال 76 48 37 70 155
جدول شماره پنج
نوع بازده 77

نوع اظهار نظر (76) بازده منفی بازده كم ( صفر یا میانگین ) بازده زیاد ( بالاتر از میانگین ) جمع سال 1377

جمع كل بازده
60/1059
تعداد شركت:147
میانگین :
21/7

مقبول 1 1 1 3
مشروط 55 17 70 142
رد و عدم اظهار نظر 0 0 1 2
جمع سال 77 57 18 72 147

جدول شماره شش

بازده سالهای 84 الی 77
تعداد شركت : 545
نوع بازده مجموع چهار سال

نوع اظهار نظر مجموع چهار سال بازده منفی بازده كم ( صفر یا میانگین ) بازده زیاد ( بالاتر از میانگین )

جمع
مقبول 4 10 4 18
مشروط 133 176 215 524
رد و عدم اظهار نظر 1 1 1 3
جمع سال كل 138 187 220 545

آزمون فرضیه:
جهت اثبات فرضیه تحقیق «بررسی معنی دار بودن ارتباط بین اظهار نظر گزارش حسابرسی و بازده سهام» از طریق آزمون پیرسون و فیشر Fisher’s Exact بعمل آمد.
دو كمیت بازده و اظهار نظر حسابرس از هم مستقل می باشند . H0=
دو كمیت بازده و اظهار نظر حسابرس از هم مستقل نمی باشد. H1=
سطح معنی دار بودن a=%5
تابع نمونه ای آزمون بر اساس اصل واگرای فراوانی های تجربی و فراوانی های نظری بنا شده و تقریباً بر طبق قانون ،توزیع می گردد كه ملاك توافق پیرسون نامیده می شود.
4- توضیح ناحیه بحرانی بر طبق قانون ، به شكل زیر تعیین می شود :
جهت سالهای 74 و 77 و کل مجموعه )

جهت سالهای( 75 و 76 )                                                                                                                                                                                                                                             قضاوت و تصمیم گیری :

مقدار عددی ملاك آزمون كننده با توجه به نمونه های انتخاب شده طبق جداول فوق
برای سنوات 74 الی 77 و كل آن به شرح ذیل می باشد(نتیجه محاسبات نرم افزاری).
74 75 76 77 کل
831/1 0735/3 0707/0 5843/1 1555/4  چون مقدار عددی ملاك آزمون كننده در هیچ یك از سالها در ناحیه بحرانی قرارا نمی گیرد لذا فرضیه پذیرفته می شود . در نتیجه بین متغیرها استقلال وجود دارد .در ارزیابی دیگر ضریب توافق چوپروف مورد محاسبه قرار گرفت .

: ضریب چوپروف : P
ضریب چوپروف کل 77 76 75 74
P= 06/0 07/0 02/0 12/0 09/0

با توجه به اینكه ضریب0<p<1 اگر به 1 نزدیك باشد ضریب همبستگی ( توافق نظر )بیشتر است و اگر به صفر نزدیك باشد توافق نظر كمتر است .لذا با مشاهده ارقام بدست آمده میزان عدم همبستگی بین بازه و اظهار نظر مشهود می باشد .
نكته قابل ذكر این است كه در صورتیكه تعداد فراوانی مشاهده شده هر خانه كمتر از 5 باشد از آمار دقیق فیشر جهت محاسبه دقیقتر استفاده می شود . در این ارتباط نیز آزمون فیشر انجام و در هر 5 حالت سطح احتمال بدست آمده از سطح احتمال آزمون ( %5 ) بیشتر بوده و نتایج آزمون فوق مورد تأیید قرار گرفته است .
در بررسی میدانی و پیمایشی پرسشنامه به صورت باز و بسته و با این پرسش كه در صورت عدم استفاده مطلوب از اظهار نظر حسابرس ، چه دلایلی برای این امر مترتب است مطرح گردید . پاسخ های دریافتی كه در ادامه ارائه می شود زمینه های محدود كننده رابطه معنی دار بین اظهار نظر حسابرس و بازده سهام را بیان می كند .

دلایل عدم استفاده مطلوب اظهار نامه حسابرسان در تصمیم گیری های مالی و تأثیر آن بر بازده سهام ( به ترتیب تعداد پاسخ ها ) .
1- عدم آشنایی كامل سهامداران با اهمیت نقش حسابرسان و اظهار نظر حسابرسان
2- نامشخص بودن جایگاه حسابرس از دیدگاه قانونی و حرفه ای و همچنین انتظارات جامعه از خدمات حسابرس .
3- عدم شفافیت كافی گزارش حسابرسی و اطلاعات آن و متكی بودن این گزارش به بهای تمام شده تاریخی .
4- فقدان آگاهی های مالی و حسابداری در بسیاری از سهامداران و مدیران به منظور انجام تجزیه و تحلیل صورتهای مالی .
5- عدم کارایی بورس اوراق بهادار تهران و وجود برخی نارساییهای اطلاعاتی در سیستم بازار سرمایه ایران .
6- تاریخی بودن اطلاعات تهیه شده و عدم توجه به ارزشهای جاری .
7- ضعف فرهنگ پاسخگوئی در جامعه .
8- عدم پویائی فرایند اظهار نظر حسابرسی ( سالی یکبار ) متقابلاً روند پویا در شاخص قیمت و نرخ سهام .
9- فقدان سیستم اطلاعاتی بهنگام و کاملاً شفاف از سوی شرکتها .
10- تأثیر ضعف اظهار نظر حسابرس در جهت عادلانه شدن قیمت و بازده سهام در بورس .
11- نبود سیستم مکانیزه پیشرفته و مجهز در بورس اوراق بهادار تهران جهت انعکاس سریع اطلاعات شرکتها به سهامداران .
12- تمرکز دولتی حسابرسی مالی در ایران و برخی نارسایی های ساختاری و قانونی در سیستم حسابرسی کشور .
13- تأثیرگذاری شرایط سیاسی و اقتصادی در بازار سهام .
14- توجه ناکافی مجامع عمومی به گزارش حسابرس بهنگام تصمیم گیری در مجمع عمومی .
15- عدم برخورداری از همکاری مناسب کارگزاران بعنوان مشاور سرمایه گذاری .
16- تعلق بیشترین سهم مبادلاتی سهام به سازمانها و نهادها و مؤسسات عمومی ، دولتی و نیمه دولتی و مبتنی بر تحلیل های غیر عملی و کارشناسی نشده .
17 – ضعف سیستم نظارتی در برخورد با انحراف شدید موارد پیش بینی و واقعی EPS و بودجه شرکتها .
18 – عدم قانونمندی و نامشخص بودن مسئولیت حسابرسان در مقابل اشخاص ثالث مشخص .
19- عدم اطلاع و آگاهی استفاده کنندگان یا خریداران و فروشندگان سهام در بورس تهران از میزان اعتباردهی گزارش حسابرس بر صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .
20- عدم اطلاع سرمایه گذاران از انواع ابزارهای مهندسی مالی .
21- تأکید بر نقش بازرسان در قانون تجارت و ضعف نقش حسابرسان در قوانین موجود .

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

استانداردهای‌ حسابرسی‌ دربخش‌ 70 : گزارش‌ حسابرس‌ مستقل‌ درباره‌ صورتهای‌ مالی‌

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 استانداردهای‌ حسابرسی‌ دربخش‌ 70 : گزارش‌ حسابرس‌ مستقل‌ درباره‌ صورتهای‌ مالی‌ دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد استانداردهای‌ حسابرسی‌ دربخش‌ 70 : گزارش‌ حسابرس‌ مستقل‌ درباره‌ صورتهای‌ مالی‌  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي استانداردهای‌ حسابرسی‌ دربخش‌ 70 : گزارش‌ حسابرس‌ مستقل‌ درباره‌ صورتهای‌ مالی‌،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن استانداردهای‌ حسابرسی‌ دربخش‌ 70 : گزارش‌ حسابرس‌ مستقل‌ درباره‌ صورتهای‌ مالی‌ :

مقدمـه‌
فرایند تدوین‌ استانداردهای‌ حسابرسی‌، فرایندی‌ مستمر و پویاست‌ كه‌ در واكنش‌ به‌ تغییر شرایط‌ و تحولات‌ محیط‌ داخلی‌ و بین‌المللی‌، تغییر و تجدیدنظر در استانداردهای‌ موجود یا تدوین‌ استانداردهای‌ جدید را ایجاب‌ می‌كند. در این‌ فرایند یكی‌ از سیاستهای‌ اصلی‌ سازمان‌ حسابرسی‌ پذیرش‌ استانداردهای‌ بین‌المللی‌ حسابرسی‌ به‌ عنوان‌ پایه‌ تدوین‌ استانداردهای‌ حسابرسی‌ و در صورت‌ لزوم‌ تعدیل‌ آن‌ برای‌ انطباق‌ با شرایط‌ داخلی‌ كشور می‌باشد.

با عنوان ” گزارش‌ حسابرس‌ مستقل‌ درباره‌ صورتهای‌ مالی‌“ استفاده‌ و در موارد لازم‌ اصلاح‌ شده‌ است‌. پیش‌ نویس‌ این‌ استاندارد برای‌ نظرخواهی‌ عمومی‌ منتشر گردید و تمام‌ نظرات‌ و پیشنهادات‌ دریافت‌ شده‌ در كمیته‌ تدوین‌ استانداردهای‌ حسابرسی‌ بررسی‌ و اصلاحات‌ لازم‌ اعمال‌ گردید.
این‌ استاندارد پس‌ از بررسی‌ و تصویب‌ توسط‌ هیئت‌ عامل‌ سازمان‌ به‌ موجب‌ مصوبه‌ مورخ ‌ 29/4/1384 مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ حسابرسی‌ لازم‌الاجرا شده‌ است‌.

این‌ استاندارد با نظارت‌ جناب‌ آقای‌ هوشنگ‌ نادریان‌ مدیرعامل‌ و رئیس‌ هیئت‌ عامل‌ سازمان‌ حسابرسی‌ و توسط‌ كمیته‌ تدوین‌ استانداردهای‌ حسابرسی‌ با عضویت‌ (به‌ ترتیب‌ الفبا) آقایان‌ عباس ارباب سلیمانی‌، دكتر موسی‌ بزرگ‌ اصل‌، علی‌اكبر جابری‌، سیروس‌ شمس‌، علی‌ صاره‌راز و مجتبی‌ علیمیرزایی‌ تدوین‌ شده‌ است‌.

سازمان‌ حسابرسی‌ از تمام‌ كسانی‌ كه‌ در فرایند تدوین‌، نظرخواهی‌ و تصویب‌ این‌ استاندارد مشاركت‌ داشته‌اند صمیمانه‌ تشكر و قدردانی‌ می‌نماید و از مشاركت‌ گسترده‌تر جامعه‌ حرفه‌ای‌ برای‌ ارتقای‌ كیفی‌ استانداردهای‌ حسابرسی‌ استقبال‌ می‌كند.

فهرست‌

كلیات‌
اجزای‌ اصلی‌ گزارش‌ حسابرس‌
گزارش‌ حسابرس‌ – مقبول‌
گزارشهای‌ تعدیل‌ شده‌
شرایطی‌ كه‌ ممكن‌ است‌ به‌ نظری‌ غیر از نظر مقبول‌ منجر شود
تاریخ‌ اجرا

كلیات‌
1 . هدف‌ این‌ بخش‌، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ درباره‌ شكل‌ و محتوای‌ گزارشی‌ است‌ كه‌ حسابرس‌ مستقل‌ براساس‌ حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ واحد مورد رسیدگی‌ صادر می‌كند. اغلب‌ مطالب‌ ارائه‌ شده‌ در این‌ بخش‌، علاوه‌بر گزارش‌ حسابرس‌ نسبت‌ به‌ صورتهای‌ مالی‌، در مورد گزارشهای‌ حسابرس‌ مستقل‌ درباره‌ سایر اطلاعات‌ مالی‌ نیز كاربرد دارد.

2 . حسابرس‌ باید نتایج‌ حاصل‌ از شواهد حسابرسی‌ كسب‌ شده‌ را به‌ عنوان‌ مبنای‌ اظهارنظر درباره‌ صورتهای‌ مالی‌، مورد بررسی‌ و ارزیابی‌ قرار دهد.
3 . بررسی‌ و ارزیابی‌ مزبور مستلزم‌ حصول‌ اطمینان‌ از تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌، طبق‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ است‌.
4 . گزارش‌ حسابرس‌ باید شامل‌ اظهارنظر صریح‌ و كتبی‌ درباره‌ صورتهای‌ مالی‌ باشد.

اجزای‌ اصلی‌ گزارش‌ حسابرس‌
5 . اجزای‌ اصلی‌ گزارش‌ حسابرس‌ و ترتیب‌ معمول‌ آن‌ به‌ شرح‌ زیر است‌ :
الف‌- عنوان‌.
ب – مخاطب‌.
پ‌ – بند مقدمه‌، شامل‌ :
(1) مشخص‌ كردن‌ عناوین‌ صورتهای‌ مالی‌ حسابرسی‌ شده‌.
(2) مشخص‌ كردن‌ مسئولیت‌ مدیریت‌ واحد مورد رسیدگی‌ و مسئولیت‌ حسابرس‌.
ت – بند دامنه‌ رسیدگی‌ (توصیف‌ ماهیت‌ حسابرسی‌) شامل‌ :
(1) اشاره‌ به‌ استانداردهای‌ حسابرسی‌.
(2) توصیف‌ اهم‌ كارهای‌ انجام‌ شده‌ توسط‌ حسابرس‌.
ث – بند اظهارنظر، شامل‌ :
(1) اشاره‌ به‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ مورد استفاده‌ در تهیه‌ صورتهای‌ مالی‌.
(2) اظهارنظر درباره‌ صورتهای‌ مالی‌.

ج – تاریخ‌ گزارش‌.
چ‌ – نام‌ و امضای‌ حسابرس‌.
ح‌ – نشانی‌ حسابرس‌.

یكنواختی‌ شكل‌، جمله‌بندی‌ و ترتیب‌ اجزای‌ اصلی‌ گزارش‌ حسابرس‌ همواره‌ مطلوب‌ است‌؛ زیرا، درك‌ آن‌ را برای‌ استفاده‌كننده‌ تسهیل‌ و شرایط‌ غیرعادی‌ را، در صورت‌ وقوع‌، مشخص‌ می‌كند.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله حسابداری انواع شرکت ها

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله حسابداری انواع شرکت ها دارای 248 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله حسابداری انواع شرکت ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله حسابداری انواع شرکت ها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله حسابداری انواع شرکت ها :

مقدمه
بخش اول

تعریف حسابداری (سنتی)
حسابداری عبارتست از : فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیتهای مالی یك مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسیر نتایج حاصله از بررسی این اعداد.
بطوری كه از تعریف مذكور استنباط می شود، حسابداری به عنوان یك فن شناخته شده است. ممكن است حسابداری یك فن باشد ولی دیدگاههای جدیدتری نیز اخیراً برای حسابداری مطرح شده است كه به ذكر هر یك از آنها می پردازیم.

1-حسابداری به عنوان یك فعالیت خدماتی
انجمن حسابداری رسمی آمریكا (AICPA) در سال 1970 حسابداری را تحت عنوان یك فعالیت خدماتی كه وظیفه آن تهیه اطلاعات مقداری (ماهیتاً مالی) می باشد، تلقی نموده است.

2- حسابداری به عنوان زبان واحد اقتصادی
حسابداری به عنوان وسیله ارتباط اطلاعات مطرح شده و فعالیتهای مختلف یك واحد اقتصادی از طریق گزارشهای مالی كه در زبان حسابداری به كار گرفته شده است، ارائه می گردد. كمیته تحقیقات حسابداری (ARS) شماره 10، حسابداری را به عنوان زبان واحد اقتصادی مطرح نموده است.

3- حسابداری به عنوان ثبت تاریخی1

حسابداری به عنوان وسیله ای كه تاریخچه سازمان و معاملاتی كه به وقوع پیوسته را نشان می دهد، تلقی می گردد.

4- حسابداری به عنوان یك سیستم اطلاعاتی
حسابداری همیشه به عنوان یك سیستم اطلاعاتی مطرح بوده است. در این نظریه فرض شده است كه در یك فرآیند، اطلاعاتی هستند كه باید در سیستمی منظم به استفاده كنندگان منتقل شود.

5- حسابداری به عنوان واقعیت اقتصاد جاری
حسابداری‌به‌عنوان‌وسیله‌ای‌كه منعكس كننده واقعیتهای اقتصادی است‌بیان‌شده;

6- حسابداری به عنوان دانشی نوین
چنانچه حسابداری را به دو بخش كلی : الف) مالی ب) صنعتی تقسیم نمود، حسابداری مالی می تواند به عنوان دانشی نوین مطرح شود و حسابداری صنعتی به عنوان فن مطرح گردد، از اینرو نمی توان تعریف واحدی برای حسابداری در نظر گرفت. به هر صورت اكنون موضوع مشخصی در تعریف حسابداری وجود ندارد. شاید در آینده تعریف یا دیدگاه جدیدتری بتواند تعریف جامعی از حسابداری بنماید.

* كلیات :
شركتهای تعاونی متشكل از گروهی از اعضاء است كه براساس نیاز مشترك دور هم جمع شده، با پیروی از قوانین تدوین شده به فعالیت می پردازند، در شركت تعاونی نیاز مشترك مبنای تشكیل و ایجاد شركت است، هدف اصلی آن حذف واسطه های غیر لازم در كسب و كار می باشد، تفاوت اساسی بین شركتهای تعاونی و سهامی به اختصار به شرح زیر است:
شركت سهامی
شركت تعاونی
1_ سرمایه در تشكیل آن حاكم است. سرمایه در تشكیل نقشی ندارد.
2_ مبنا تحصیل حداكثر سود براساس مبلغ سرمایه گذاری. مبنا تأمین حداكثر نیاز مشترك اعضاء.
3_ نقش سهامداران در مالكیت محدود به میزان سهام است. نقش اعضاء در مالكیت به طور یكسان است.
4_ حق رأی سهامداران به نسبت سهام است. حق رأی اعضاء به طور مساوی است.
5_ ارزش سهام بستگی به میزان سودآوری شركت دارد. هدف اصلی شركت سودآوری نست، بنابراین ارزش سهام براساس سودآوری ارزش گذاری نمی شود.
6_ از تسهیلات دولت برخوردار نیست. از تسهیلات دولت برخوردار است.
7_ از معافیت های مالیاتی برخوردار نیست. از معافیت مالیاتی برخوردار است.
8_ تشكیل و ثبت شركتها به عهده مؤسسین است. از حمایت های دولتی برخوردار می شود.
* اهداف كلی شركتهای تعاونی

1 ایجاد و تأمین شرایط و امكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل.
2 قرار دادن وسایل كار در اختیار كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل كار ندارند.
3 پیشگیری از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
4 جلوگیری از كارفرمای مطلق شدن دولت.
5 قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی كار و تشویق
بهره برداری مستقیم از حاصل كار خود.
6 پیشگیری از انحصار، احتكار، تورم، و اضرار به غیر
7 ترویج و تحكیم مشاركت و همكاری و تعاون عمومی
8 تأمین نیازهای مشترك اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اعضاء و كمك به تحقق عدالت اجتماعی
9 تأمین نیازهای حرفه ای و شغلی، مصرفی، رفاهی اعضاء

* انواع شركت تعاونی از لحاظ عضویت

1_ شركت تعاونی عام
2_ شركت تعاونی خاص
* شركت تعاونی عام. نوعی از تعاونی است كه عضویت در آن آزاد بوده، مؤسسین می توانند قسمتی از سرمایه اولیه و یا افزایش آن را از طریق عرضه سهام به عامه مردم تأمین نمایند.
* شركت تعاونی خاص. نوعی از تعاونی است كه عضویت در آن برای گروهی از طبقات خاص (كارگران، كارمندان، كشاورزان، دانشجویان، ایثارگران، زنان، مشاغل خاص;) پیش بینی شده، بدیهی است این نوع شركت تعاونی در صورت داشتن ظرفیت، موظف به پذیرش متقاضیان واجد شرایط بوده و از این نظر محدودیتی برای عضویت وجود ندارد.

تفاوت شركت تعاونی عام با خاص در هنگام تشكیل

1تشكیل تعانی خاص نیاز به اخذ مجوز صرفاً از اداره كل تعاون یا اداره تعاون دارد. در حالی كه تشكیل شركت تعاونی عام نیاز به اخذ مجوز از وزارت تعاون دارد.
2 در تعاونی های عام هیچگونه محدودیتی برای عضویت وجود ندارد. در شركتهای تعاونی خاص عضو باید جز یك گروه خاص از قبیل كارگران، كارمندان، كشاورزان، دانشجویان، ایثارگران، زنان، مشاغل خاص و نظائر اینها باشد.
نكته: ذكر نام تعاونی در تابلوها و سربرگ های شركت تعاونی
بدون ذكر نام عام و خاص ضروری است.
3 تعداد اعضاء در شركت تعاونی عام حداقل 500 نفر و در تعاونی خاص حداقل 7 نفر،
4 در تعاونی عام عرضه سهام به عموم مردم مجاز است و هیچگونه محدودیتی در این زمینه وجود ندارد، در صورتی كه در تعاونی های خاص جذب سرمایه به عموم مجاز نیست.
5 حداقل سرمایه لازم در هنگام تشكیل تعاونی های عام 100 میلیون ریال و در تعاونی های خاص 10 میلیون ریال می باشد.
نكته: اعضاء در هنگام تشكیل شركت تعاونی باید حداقل 3 1 مبلغ تعهد را نقداً به حساب بانك شركت تعاونی در شرف تأسیس واریز نمایند.
6 عضویت كاركنان دولت در كلیه شركتهای تعاونی عام و خاص مجاز است.
7 كاركنان دولت در قبول مسؤلیت به عنوان اعضاء هیئت مدیره و مدیریت عامل در تعاونی های خاص مجاز بوده، در حالی كه در شركتهای تعاونی عام مجاز
نمی باشند.

* انواع شركتهای تعاونی از نظر نوع فعالیت
تعاونی ها برحسب نوع فعالیت به سه دسته تقسیم می شوند:
1 تولیدی
2 توزیعی
3 تركیبی از تولیدی و توزیعی (چند منظوره)

*شركت تعاونی تولید. نوعی از شركت تعاونی است كه اعضاء آن در امور مربوط به كشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش صید ماهی، شیلات، معدن، عمران شهری و روستایی و عشایری و; اشتغال دارند.
* شركت تعاونی توزیع. نوعی از شركت تعاونی است كه اعضاء آن در امور مربوط به تهیه و توزیع كالا، خدمات، مسكن و.. فعالیت می نمایند.
* شركت تعاونی تولیدی و توزیعی. نوعی از شركت تعاونی است كه اعضاء آن به فعالیت تولیدی و توزیعی به طور مشترك می پردازند.

مقایسه تعاونی های تولیدی با توزیعی
تولیدی توزیعی
1_ از لحاظ اهداف. اشتغال زائی برای اعضاء تهیه و توزیع كالا، خدمات، مسكن و;
2_ از لحاظ طرح توجیهی. نحوه اشتغال زائی، سرمایه ثابت، سرمایه در گردش، درآمد زائی، و بررسی فنی و اقتصادی در طرح باید ارائه شود. نیازی به طرح توجیهی نیست.
3_ از لحاظ تسهیلات و حمایت. اولویت با تعاونی هایی است كه تعداد اعضاء شاغل بیشتری دارد. اولویت با تعاونی هایی است كه تعداد اعضاء بیشتر همراه با ارائه خدمات بیشتر می باشد.
4_ تعداد اعضاء. حداقل 500 نفر برای تولیدی عام. حداقل 500 نفر برای توزیعی عام.
حداقل 7 نفر برای تولیدی خاص. حداقل 7 نفر برای توزیعی خاص.

* سرمایه در شركتهای تعاونی
میزان سرمایه لازم در هنگام تشكیل تعاونی براساس نوع فعالیت متفاوت
می باشد. حداقل ارزش اسمی هر سهم در تعاونی های عام بدون در نظر گرفتن نوع فعالیت یكصد هزار ریال، و با توجه به نوع فعالیت در تعاونی های عام میزان سمرایه متغیر می باشد.

* حالات مختلف حداقل سهام و سرمایه لازم در تعاونی های توزیعی عام به شرح زیر است:
1 تعاونی مسكن:
تعداد اعضاء دقیقاً 500 نفر، حداقل ارزش هر سهم 6 میلیون ریال، حداقل تعداد سهام برای هر عضو یك سهم، حداقل سرمایه لازم 3 میلیارد ریال.
2 سایر تعاونی های توزیع عام:
الف) اگر تعداد اعضاء 500 نفر باشد: حداقل ارزش اسمی هر سهم یكصد هزار ریال، حقدال تعداد سهام برای هر عضو دو سهم، حداقل سرمایه لازم یكصد میلیون ریال.
ب) اگر تعداد اعضاء بین 500 تا 1000 نفر باشد: حداقل ارزش اسمی هر سهم یكصد هزار ریال،
* اگر تعداد اعضاء فقط 500 نفر باشد، حداقل تعداد سهام برای هر عضو برابر دو سهم خواهد بود.
* اگر تعداد اعضاء 1000 نفر باشد، حداقل تعداد سهام برای هر عضو برابر دو سهم خواهد بود.
* اگر تعداد اعضاء 1000 نفر باشد، حداقل تعداد سهام برای هر عضو بین یك یا دو سهم خواهد.
* حداقل سرمایه لازم در این طبقه

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

كاربردهای حسابداری صنعتی

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 كاربردهای حسابداری صنعتی دارای 76 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد كاربردهای حسابداری صنعتی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي كاربردهای حسابداری صنعتی،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن كاربردهای حسابداری صنعتی :

فصل اول:

مقدمه:

حسابداری صنعتی حوزه ای از حسابداری است . كه با هزینه یابی محصول سر كار دارد ، هزینه یابی محصول اطلاعات موردنیاز را برای تهیه صورتهای مالی در مورد قیمتتمام شده موجودیها و قیمت تمام شده كالای فروش رفته فراهم می آورد . حسابداری صنعتی گاههی اوقات حسابداری مدیریت نی نامیده می شود باید به عنوان بازوی مدیریت در ارتباط با برنامه ریزی و كنترل فعالیتها تلقی گردد . در حقیقت حسابداری صنعتی مدیریت را با ابزار حسابداری مورد نیاز جهت برنامه ریزی ، كنترل و ارزیابی عملیات مجهزمی نماید.

امروزه یكی از زمینه ها ی فعالیت انجمن های حسابداران خبره كشوورهای مختلف سعی در ارائه مناسبترین روشهای محاسبه قیمت تمام شده محصولات است . زیرا ادامه فعالیت مؤسسات تولیدی در صورتی امكان پذیر است كه قیمتهای محاسبه شده دقیق و قابل رقابت در بازار تواید باشند . در غیر اینصورت یعنی ارائه غلط اطلاعات موجب گمراهی مدیران تصمیم گیرنده و در نتیجه از دست دادن بازار فروش و نهایتاٌ تعطیلی بنگاه اقتصادی خواهد گردید . چگونگی محاسبه قیمت تمام شده طی سالیان متمادی از تحولات و تغیرات چشمگیری بر خوردار بوده و هدف اصلی از این تغییرات ، دستیابی به روشهای محاسبه دقیق قیمت تمام شده محصولات بوده است . به دلیل اهمیت موضوع روش های مختلف محاسبه قیمت تمام شده مورد برسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد .

کاربرد حسابداری صنعتی:
اطلاعات تهیه شده توسط حسابداری صنعتی در تصمیم گیری و ارزیابی عملكرد مورد استفاده قرار می گیرد . تصمصم های مربوط به تعیین قیمت فروش ، ساخت یا خرید و بودجه بندی با استفاده از اطلاعات حسابداری صنعتی انجام می شود . هنگامی كه اطلاعات حسابداری صنعتی بمنظور ارزیابی عملكرد فعالیت واحدهای مختلف سازمان ، توسط مدیران و در داخل سازمان مورد استفاده قرار می گیرند . در ان حالت می گوئیم اطلاعات برای مقاصد ” حسابداری مدیریت ” مورد استفاده قرار گرفته است . اگر این اطلاعات به قصد ارزیابی عملكرد سازمان و توسط استفاده كنندگان خارجی نظیر سهامداران یا بستانكاران مورد استفاده قرار گیرد . آنگاه می توان گفت اطلاعات برای مقاصد ” حسابداری مالی ” مورد استفاده واقع شده است . معمولاٌ حسابداری صنعتی در رابطه با كاربرد آن در عملیات تولیدی مورد بحث قرار می گیرد .  

اما همواره چنین نیست یرا در هر نوع فعالیت بدون در نظر گرفتن وسعت آن ، كه در آن ارزشهای پولی مطرح گردد، مفهوم و شیوه های حسابداری صنعتی كاربرد پیدا خواهد نمود . بار افزایش كارایی ، فعالیتهای غیر توایدی موئسسات تولیدی ، مؤسسات عمده فروشی ، خرده فروشی ، بانكها ، شركتهای بیمه، شركت های حمل و نقل ، خطوط هواپیمایی ، بیمارستانها ع سازمانهای دولتی ، دانشگاهها و مؤسسات خیریه باید از روشهای حسابداری صنعتی استفاده نمایند . در فصل های آتی راجع به شیوه های حسابداری صنعتی مورد استفاده در برخی از واحد های فوق توضیحاتی ارائه خواهد شد . در سایر مؤسسات و وا حد های غیر تولیدی ، كه در فوق ذكر نگردیده اند . استفاده از شیوه های حسابداری صنعتی به نظر مدیریت و كاركنان واحد حسابداری آنان بستگی دارد .

مواد مستقیم :
شامل كایه موادی است كه بخش جدائی ناپذیر و قابل شناسایی كالای ساخته شده راتشكیل می دهد . مواد مستقیم ممكن است به شكل خام ، مانند نفت خام برای ساختن بنزین و یا قسمتهای ساخته وخریداری شده مانند موتور و گیر بوكس ، در مونتاژ اتومبیل باشد . مواد مستقیم معمولاٌ قسمت عمده هزینه های تولید را تشكیل می دهند .
كار مستقیم :
كار مستقیم كاری است كه بطور مستقیم صرف تبدیل مواد اولیه به كالای ساخته شده می گردد .هزینه حقوق كاركنان كه بتوان به كالای تخصیص داد كار مستقیم نامیده می شود هزینه حقوق كارگرانی كه در قسمت منتاژ اتومبیل كار می كنند .
* عوامل تشكیل دهنده هزینه های تولید یا قیمت تمام شده محصول
سربا ركارخانه :
كلیه هزینه ها ی تو لید غیر از مواد مستقیم و كار مستقیم جزء هزینه های سربار كارخانه می باشند . هزینه های مواد غیر مستقیم و سایر هزینه های تولید آنها را به طور مستقیم به اقلام مشخص تولید اختصاص داد ، هزینه های سربار كارخانه نامیده می شوند .
* مواد غیر مستقیم :
موادی كه برای تكمیل كالا ضروری بود ع ولی به علت ناچیز بودن مصرف آن در تولید و یا پیچیدگی در محاسبه و نسبت دادن مستقیم آن به یك واحد كالا ، نتوان آن را به عنوان مواد مستقیم طبقه بندی كرد . مواد غیر مستقیم نامیده می شود . چسب و یخ درتولید صندلی و همچنین مواد مصرفی كارخانه از قبیل روغن ، گریس و پارچه تنظیف از جمله مواد غیر مستقیم می باشد .
كار غیرمستقیم:
كار غیرمستقیم كاری است كه به طور مستقیم تأثیری در ساخت و تركیب كالای ساخته شده ندارد. مانند هزینه دستمزد سركارگران، نگهبانان تعمیرات و كاركنان انبار.
نمونه‌ای دیگر از هزینه‌های سربار كارخانه به قرار زیر می‌باشند.
سوخت، روشنایی، اجاره ساختمان كارخانه، استهلاك ساختمان كارخانه، استهلاك ماشین‌آلات و تجهیزات، تعمیرات ماشین‌آلات و تجهیزات، حق اضافه‌كاری اوقات تلف شده، تعمیرات ساختمان كارخانه، بیمه حوادث ساختمان و ماشین‌آلات و تجهیزات. هزینه اوقات تلف شده‌ی عادی (غیرقابل اجتناب) به حساب سربار كارخانه منظور می‌شود. ولی هزینه اوقات تلف شده‌ای كه در اثر عدم كارآیی به وجود آید به حساب زیان حاصل از اوقات تلف شده (در صورت حساب سود و زیان) منظور می‌گردد.
حسابداری مدیریت:
1- واحد تجاری
بر اساس نمودار ساخت مخروطی سازمان به وسیله‌ی سرگروه كاركنان زیر اداره می‌گردد.
1- مدیران عملیاتی: شامل سركارگران و سرپرستان
2- مدیران میانی: شامل رؤسای دوایر، مدیران قسمت‌ها و مدیران شعب
3- مدیران اجرایی شامل: مدیرعامل، معاونین و مدیران بخش‌هایی از میل خرید، فروش، مهندسی، تولید و امور مالی حسابداری
بنابراین مدیریت اساساً در برگیرنده‌ی افرادی است كه فعالیت‌های آن‌ها از طریق رهنمودها، دستورالعمل‌ها، تصمیمات در بالاترین سطح زمانی، برنامه‌ریزی و كنترل كنترل می‌گردد.
برنامه‌ریزی شامل تنظیم برنامه جامع عملیاتی است كه در برگیرنده‌ی كلیه مراحل و جزئیات عملیات بوده، به طوری كه به اجرای برنامه در قسمت‌ای قابل كنترل توجه خاص مبذول گردد.
”كنترل“ وسیله‌ای است كه واحد تجاری را از طریق مقایسه عملكرد با تصمیات و سیاست‌های از پیش تعیین شده به سمت هدف یا اهداف مورد نظر هدایت می‌كند.
اگرچه تشریك مساعی در برنامه‌ریزی در كلیه سطوح مدیریت لازم و ضروری است ولی برنامه‌ریزی اساساً از وظایف مدیران اجرایی می‌باشد. مرحله كنترل تمامی سطوح مدیریت را در بر می‌گیرد. برای اداره امور واحد تجاری، مدیریت به طور مداوم و منظم به اطلاعات مقایسه‌ای هزینه‌ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به هزینه وسود نیاز دارد. این اطلاعات جهت دستیابی به موارد زیر ضروری است:
1- تعیین میزان سود مورد نیاز توسط مدیران اجرایی
2- تعیین اهداف هر یك از دوایر به منظور هدایت مدیران و عملیاتی، جهت دستیابی به هدف نهایی واحد تجاری
3- سنجش و كنترل فعالیت‌های هر دایره با استفاده از بودجه و استانداردها
4- تجزیه و تحلیل، تصمیم‌گیری در رابطه با اصلاحات و بهبود عملیات به منظور هدایت كلیه فعالیت‌های واحد تجاری در جهت نیل به اهداف تعیین شده.
منابع اولیه اطلاعات حسابداری:
بسیاری از اطلاعات اولیه حسابداری صنعتی ناشی از فعالیت‌های غیرحسابداری می‌باشد. علاوه بر مدارك و سیاهه‌های مربوط به خرید و مصرف مواد و با انتقالات مواد بین دوایر مختلف حسابداری نیاز به گزارشاتی در مورد بررسی‌های زمانی، مدارك مربوط به ساعت كاركرد واقعی كاركنان، صورت حساب‌های مواد خریداری شده و ; دارند. بررسی ظرفیت ماشین‌آلات نیز از جمله سایر اطلاعات مورد نیاز می‌باشد اعتماد حسابداران به اطلاعات ارائه شده و توسط سایر دوایر مستلزم آن است كه اطلاعات مزبور، صحیح و قابل اعتماد بوده و در زمان‌های مناسب ارائه گردند. حسابداران اطلاعات دریافتی را به نحوی مورد استفاده و ارزیابی قرار می‌دهد كه بتواند مدیریت را در تصمیم‌گیری‌ها یاری دهند. از آن جا كه این گونه اطلاعات هزینه‌ای بستگی به صحت و مناسب بودن و به موقع بودن اطلاعات و دریافتی از دوایر مختلف دارد. لذا دایره حسابداری صنعتی در مجموعه دوایر یك واحد تجاری تبدیل به یك دایره‌ی یاری‌دهنده خواهد شد.
در حقیقت یكی از مسائل مدیریت اجرایی، ؟؟؟ كارمندان تحت نظارت و آشنا نمودن سایر كاركنان با جوانب مختلف هزینه و تشویق آن‌ها جهت اجرای روش‌های هزینه‌یابی به منظور بهبود روش‌های كنترل هزینه می‌باشد.
هزینه‌های دوره:
هزینه‌هایی هستند كه هنگام انجام در هر دوره‌ای در همان دوره به حساب سود و زیاد منظور می‌گردند مانند هزینه‌های اداری، توزیع و فروش، هزینه‌های دوره جزء قیمت تمام شده‌ی محصول منظور نمی‌گردند.
بهای اولیه بهای تبدیل:
بهای اولیه به طور مستقیم مربوط به تولید بوده و شامل مواد مستقیم و كار مستقیم می‌باشد. بهای تبدیل یا هزینه‌های تبدیل مربوط به هزینه‌هایی می‌شودن كه مواد مستقیم را به محصول ساخته شده تبدیل می‌نمایند و شامل هزینه‌های سربار كارخانه و هزینه‌ی كار مستقیم می‌باشد.
نحوه‌ی رفتار با هزینه‌ها:
هزینه‌ها در ارتباط با مقدار تولید یا سطح فعالیت به صورت متغییر و ثابت و نیمه‌متغیر طبقه‌بندی می‌گردند. نحوه‌ی رفتار هزینه‌ها فقط در دامنه‌ی مربوط فعالیت هر شركت كاربرد پیدا می‌كند دامنه‌ی مربوط فعالیت، دامنه‌ای از فعالیت است كه در آن دامنه جمع هزینه‌های ثابت و متغیر هر واحد ثابت بماند.
هزینه‌های متغیر:
هزینه‌های متغیر برای هر واحد محصول ثابت می‌باشند و كل هزینه‌های متغییر به نسبت مستقیم با مقدار تولید یا سطح فعالیت تغییر می‌كند به طور مثال: اگر هزینه‌ی مواد مستقیم برای تولید هر واحد محصول مبلغ 2000 ریال باشد. با افزایش تولید هرواحد محصول، كل هزینه‌ی متغییر مواد مستقیم نیز به مبلغ 2000 ریال افزایش می‌یابد. از نظر ریاضی رابطه‌ی بین كل هزینه‌های متغییر و سطح فعالیت به صورت زیر است:

هزینه‌های ثابت:
كل هزینه‌های ثابت در دامنه‌ی مربوط فعالیت ثابت می‌باشند در صورتی كه هزینه‌ی ثابت برای هر واحد محصول با سطح فعالیت تغییر می‌كند.
با افزایش سطح فعالیت هزینه ثابت هر واحد محصول كاهش می‌یابد برای مثال هزینه‌ی اجراه، كارگاهی با ظرفیت تولید 1000 واحد در سال 000/000/2 ریال است در این صورت هزینه‌ی ثابت هر واحد 2000 ریال است از نظر ریاضی هزینه‌ی ثابت هر واحد به صورت زیر است:

هزینه های نیمه متغیر:
هزینه‌های نیمه‌متغییر دارای هر دو خصوصیت هزینه‌های ثابت و متغییر می‌باشند و به منظور برنامه‌ریزی و كنترل هزینه‌های نیمه متغیر را باید به اقلام ثابت و متغیر تفكیك كرد. جزء ثابت حداقل هزینه برای در اختیار داشتن یك نوع سرویس در عملیات می‌باشد. جزء متغییر هزینه‌ای است كه در اثر استفاده از آن سرویس به وجود می‌آید. برای مثال اگر حقوق مدیر فروش ماهیانه مبلغ 000/500/1 ریال باشد و برای هر واحد محصول كه فروخته می‌شود، 500 ریال به عنوان كمیسیون دریافت نماید در این صورت هزینه‌ی قوق مدیر یاد شده یك نوع هزینه‌ی نیمه متغییر است، هزینه‌های نیمه‌متغییر به صورت رابطه ریاضی زیر است:

سازماندهی:
اساساً تعیین چهارچوبی است كه در آن فعالیت‌های ضروری باید اجراء گردد و افراد مسئول انجام فعالیت‌های مشخص گردند. بدون وجود سازمان‌دهی مناسب مدیر قادر به انجام وظایف محوله نخواهد بود. اصطلاح سازمان‌دهی یا سازمان به مفهوم منظم بودن واحدها و قسمت‌های مستقل مرتبط با یكدیگر در یك مجموعه كلی می‌باشد سازمان‌دهی مستلزم:

1- قرار دادن قسمت‌ها و دوایر یك واحد تجاری در یك چهارچوب سازمانی مطلوب
2- تقسیم مسئولیت و تفویض اختیار به بعضی افراد می‌باشد. این گونه فعالیت‌های سازمانی شامل گردآوری افراد به منظور انجام كار و پیشبرد و امور واحد تجاری نیز می‌گردد. به دلیل وجود تحویلات، گرایشات، عقاید و آرزوهای مختلف كاركنان یك واحد تجاری، وجود دستورالعمل‌ها و هم چنین صبر و شكیبایی، جهت رسیدن به ساخت سازمانی مطلوب از ضروریات است پیدایش یك سازمان شامل ایجاد واحدهای سازمانی از قبیل قسمت‌ها، دوایر، بخش‌ها، شعب و ; می‌باشد و واحدهای سازمانی یاد شده به منظور تقسیم وظایف و مسئولیت‌ها، بر اساس توانایی، تخصص كاركنان ایجاد می‌گردند فعالیت‌های عمده و اساسی یك واحد تولیدی معمولاً شامل فعالیت‌های 1 و تولید 2 و توزیع و فروشی 3 اداری و تشكیلاتی می‌باشد

در هر یك از این سه واحد سازمانی عمده، دوایر و بخش‌های مختلف بر حسب ماهیت، میزان كار، درجه تخصص، تعداد كاركنان، محل كار به وجود می‌آید پس از ایجاد واحد سازمانی، مدیریت به منظور انجام كارها باید اموری را به هر یك از این واحدها محول نماید. جهت دستیابی به اهداف واحد تجاری، تقسیم و تخصیص مناسب كارها بین كاركنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است از جمله موارد با اهمتی دیگر، روابط بین رئیس و مرئوس از یك طرف و روابط بین مدیران در سطح مدیریت از طرف دیگر باشد كه واحدهای سازمانی را در قالب یك مجموعه به یكدیگر پیوند می‌دهند.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله کنترل داخلى

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله کنترل داخلى دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کنترل داخلى  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله کنترل داخلى،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کنترل داخلى :

کنترل داخلى:
سیستم کنترل داخلى مورد عمل در هر دستگاه از دو لحاظ در حسابرسى آن مورد توجه قرار مىگیرد. نخست آنکه در چند دهه اخیر، رسیدگى به کنترلهاى داخلى برقرار شده در دستگاه مورد رسیدگى جزء استانداردهاى پذیرفته شده و متداول حسابرسى قرار گرفته و بهطورى که گفتیم حسابرس مکلف است رسیدگىهاى خود را بر اساس اصول و موازین قبول شده و متداول حسابرسى انجام داده و این موضوع را در گزارش خود تصریح کند. دوم آنکه بهطورى که ذیلاً شرح داده خواهد شد چگونگى کنترل داخلى و قوّت یا ضعف آن در عمل، تا اندازه بسیار زیادى در نوع رسیدگىهاى مورد لزوم حسابرسى و دامنه و عمق این رسیدگىها مؤثر است و بنابراین قبل از شروع به عملیات حسابرسی، لازم است حسابرس قوت و یا ضعف سیستم کنترل داخلى برقرار شده در سازمان مورد رسیدگى را بررسى نموده و برنامه حسابرسى خود را با توجه به آن تنظیم نماید

این تعریف بسیار جامعى است که به اختصار بیان شده است. بحث کنترل داخلى از جمله مباحث بسیار مهم و گسترده علوم مالى است. شاید تا مدتى بعد از جنگ جهانى دوم مفهومى که از عبارت کنترل داخلى موردنظر بود بسیار متفاوت از تعریف فوق و بسیار محدودتر از آن بود. در آن موقع منظور از کنترل داخلى عبارت بود از تقسیم وظایف و مسوولیتها بین کارمندان مالى و حسابدارى دستگاه بهطورى که انجام هر عمل مالى و حسابدارى و ثبت هرگونه معامله در دفاتر حسابدارى از آغاز تا پایان کار به وسیله یک نفر صورت نگرفته، بلکه در مراحل مختلف، اشخاص دیگرى نیز بهنحوى در عمل دخیل گردند، بهطورى که کارهائى که هر شخص انجام مىدهد بهطور مستقیم یا غیرمستقیم توسط شخص دیگرى کنترل گردد.

هدفى که از این کار موردنظر بود صرفاً جلوگیرى از اشتباهات و تقلّبات حسابدارى و در نهایت حفظ دارائىها در مقابل سوءاستفاده مدیران و یا کارکنان بود. بدین ترتیب کنترل داخلى اغلب به عملیات مالى و حسابدارى محدود گردیده و سایر عملیات دستگاه را با وجود اثرات مهم مالى آنها از نظر دور مىداشت. براى مثال با آنکه به حفاظت از موجودىهاى جنسى در مقابل سوءاستفاده (دزدی) اهمیت زیادى داده مىشد، حفاظت از موجودىها در مقابل ضایعات یا نابابى و یا حفاظت از آنها در مقابل عدم کارآئى عملیاتى واحدها و ادارات داخلى با وجود آنکه ممکن است خساراتى به مراتب بیش از سرقت بعضى از اقلام کالا به دستگاه وارد آورد در برقرارى کنترلها مورد توجه قرار نمیگرفت.ولى به تدریج که مسئله کنترل داخلى مورد تجزیه و تحلیل بیشتر علمى و عملى قرار گرفت، اهمیت عملیات غیرمالى دستگاه از لحاظ برقرارى یک سیستم کنترل داخلى جامع و مطلوب آشکار گردید و در نتیجه کنترل داخلى مفهوم وسیعترى یافته و جنبههاى دیگرى را نیز که در تعریف فوق دیده مىشود در برگرفت.

به طورى که از این تعریف بر مىآید کنترل داخلى تنها به امورى که عرفاً امور مالى و حسابدارى شناخته شدهاند محدود نگردیده و دامنه بسیار وسیعى دارد. هرگونه مقررات، دستورات و کنترلهائى که بهنحوى از انحاء در حفاظت از دارائىها در مقابل سوءاستفاده، ضایعات و عدم کارآئى واحدها و یا در نگاهدارى مدارک مالى و ادارى و عملیاتى دقیق و قابلاطمینان و بالاخره در جهت نظارت کلى بر امور و بهبود هر یک از روشهاى دستگاه و افزایش کارآئى آن مؤثر باشد جزئى از کنترل داخلى دستگاه را تشکیل مىدهد

کسب اطلاع از کنترلهاى داخلى:
کسب اطلاع از کنترلهاى داخلى مؤسسه مورد رسیدگى از سه طریق پرسش، آزمایش و مشاهده امکانپذیر است. بسیارى از روشهاى کنترل داخلى مؤسسه مورد رسیدگى ضمن انجام عملیات حسابرسى به وسیله مشاهده عینى مورد توجه حسابرس قرار خواهند گرفت. مثلاً حسابرس ضمن بازرسى از انبار، چگونگى کنترلهاى مربوط به تحویل و ثبت اولیه مواد صادره از انبار را از نزدیک مشاهده خواهد کرد و یا ضمن بررسى اسناد و اوراق حسابدارى مؤسسه خواهد دید که آیا کلیه پرداختها با تصویب مقامات مجاز بهعمل مىآید یا نه. بسیارى از روشهاى دیگر کنترل داخلى ضمن آزمایشهائى که حسابرس براى رسیدگى به جنبههاى مختلف عملیات مؤسسه بهعمل مىآورد معلوم مىشوند. مثلاً ضمن آزمایش فاکتورهاى خرید، وجود و اجراء مرتب رویههاى مشخصى براى کنترل محاسبه فاکتورها و یا کسر کلیه تخفیفات متعلّقه و نظایر آن معلوم خواهد شد

معهذا باید در نظر داشت که در نخستین بارى که حسابرس براى رسیدگى به حسابهاى مؤسسهاى مأموریت مىیابد، قبل از تهیه برنامه حسابرسى خود هنوز دست بهکار رسیدگىهائى نشده است که در نتیجه مشاهدات عینى و یا آزمایشهاى حسابرسى خود از چگونگى کنترلهاى داخلى مؤسسه اطلاع حاصل نماید. از سوى دیگر براى تهیه و تنظیم یک برنامه حسابرسى خوب، اطلاع از چگونگى سیستم کنترل داخلى سازمان تحت حسابرسى از نکات بسیار مهم است. براى رفع این مشکل ممکن است اطلاعات لازم در مورد کنترلهاى داخلى مؤسسه را از طریق پرسش از مقامات و کارکنان مسوول و وارد مؤسسه بهدست آورد. همینطور در کلیه موارد دیگرى که اطلاع کامل از کلیه جهات کنترل داخلى از طریق مشاهدات عینى یا آزمایشهاى حسابرسى مقدور نیست پاسخ به سوالات مربوط از طریق پرسش از این مقامات بهدست مىآید. البته باید دانست در چنین موارد حسابرس صرفاً به گفته مقامات و کارکنان مربوط اتکاء نمىنماید، بلکه پاسخهاى داده شده را با توجه به جهات دیگر سیستم کنترل داخلى و تجربه خود در موارد مشابه و بالاخره قضاوت شخصى خویش ارزیابى مىنماید.

کلیه اطلاعاتى که حسابرس درباره چگونگى کنترلهاى داخلى کسب مىنماید لازم است بهصورت مرتبى یادداشت شود تا مراجعه بعدى به آن به سادگى امکانپذیر باشد. این مراجعه در طىّ انجام عملیات حسابرسى به دفعات ممکن است ضرورت یابد و نباید تصور کرد حسابرس یا همان بررسىهاى اولیه خود بهنحو رضایتبخشى از سیستم کنترل داخلى مؤسسه مطلع خواهد گردید. بسیارى از مشاهدات عینى با پاسخهاى دریافتى اولیه ممکن است با آنچه در عمل صورت مىگیرد مغایر درآید و در چنین موارد لازم است این پاسخها و برداشتها مورد بررسى مجدد قرار گرفته و در صورت لزوم اصلاح شوند. یادداشتهاى تهیه شده در مورد سیستم کنترل داخلى از این مزیّت اضافى برخوردار است که در صورت تغییر همکاران و دستیاران حسابرس، افراد جدید بدون آنکه وقت زیادى تلف کنند از سیستم کنترل داخلى مؤسسه مورد رسیدگى اطلاع خواهند یافت.در مؤسسات کوچک و گاه متوسط که سیستم کنترل داخلى محدودى دارند کلیه اطلاعات مربوط به کنترلهاى داخلى اغلب در طى یادداشتهاى مختصرى قابل خلاصه شدن است، و به همینصورت کاملاً قابل استفاده مىباشد. لیکن در مؤسسات بزرگتر بهعلت سطح وسیع عملیات و تنوع کنترلهاى برقرار شده در آنها، تهیه یادداشتهاى معمولى و خلاصه جوابگوى نیازهاى بعدى نبوده و ارزیابى صحیح کنترلهاى داخلى این نوع مؤسسات مستلزم بهکار بردن روشهاى ویژهاى از قبیل تکمیل کردن پرسشنامههاى کنترل داخلى و یا تهیه نمودارهاى جریان کار مىباشد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله اقتصاد ایران از نگاه شاخص های كلان

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله اقتصاد ایران از نگاه شاخص های كلان دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اقتصاد ایران از نگاه شاخص های كلان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اقتصاد ایران از نگاه شاخص های كلان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اقتصاد ایران از نگاه شاخص های كلان :

در این قسمت به عمده ترین شاخص های اقتصاد كلان كه می تواند وضعیت اقتصادی كشور را مشخص نماید اشاره می گردد :

1- نرخ تورم
نرخ تورم در 4 سال اخیر منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 4/11 ، 8/15 ، 6/15‌ و 2/15 درصد بوده است كه از میانگین هندسی برابر با 4/14 درصد برخوردار می باشد . این در حالی است كه نرخ تورم جهانی و نرخ تورم در كشورهای درحال توسعه در سال 2002 به ترتیب برابر با 4/3 و 8/5 درصد بوده است 

انجام اصلاحات اقتصادی در شرایطی كه نرخ تورم پائین است امكان موفقیت بیشتری دارد ،‌ بنابراین كاهش تورم باید یك اولویت دائمی باشد . در شرایطی كه نرخ تورم بالاست ، به تبع آن نرخهای سود تسهیلات بانكی بالا خواهد بود و توجیهاتی را برای كاهش ارزش پول ملی خواهند داشت كه تاثیرات نامناسب اقتصادی را در پی خواهد داشت .

مهمترین عامل تورم در كشور ، ‌رشد بالای نقدینگی است كه بر اساس تحقیقات انجام گرفته در حدود 70 الی 80% تورم را ناشی از رشد بالای نقدینگی برآورد نموده اند . در طول 4 سال منتهی به سال 1383 ، ‌متوســط رشد نقدینگی در حدود 29 درصد بوده است كه بسیار بالاســـت و با هیــچ توجیه اقتصادی قابل دفاع نمی باشد . رشدبالای نقدینگی دركشور بیشتر ، ازعدم انضباط مالی دولت . رشد بی رویه بودجه های سالانه و كاهش ارزش پول ملی حاصل شده است . ما در حال حاضر در دنیای با تورم پائین زندگی می كنیم كه كاهش تورم را دراین شرایط آسانتر می سازد . همچنین بدلیل امكان تعامل مناسب تر با دنیا و همخوانی بیشتر با آن ، هدف كاهش تورم الزامی تر می گردد .

علاوه بر مسئله عنوان شده ، عدم هدایت مناسب نقدینگی موجود به فعالیت های مولد ، عدم برقراری مالیات مناسب بر بخشهای مختلف اقتصاد ، بویژه بخش های غیر مولد ، رشد قیمت بسیاری از كالاها و خدمات دولتی حتی بیش از نرخ تورم در شش سال گذشته ( به استثناء سال 1384 ) و كاهش ارزش پول ملی در ایجاد نرخ تورم دو رقمی موثر بوده است . تورم پائین ، امكان تصمیم گیری اقتصادی را برای تمام شهروندان آسان تر می نماید و تخصیص منابع را كارآ تر می سازد و اثرات مثبت بر توزیع درآمد دارد .

2- درآمد ناخالص ملی سرانه و رشد تولید ناخالص داخلی
براساس اطلاعات مندرج درنماگرهای توسعه جهانی ازانتشارات بانك جهانی، درآمدناخالص ملی سرانه ما در سال 2003 ،‌ برابر با 2010 دلار بوده است و این در حالی است كه متوسط دنیا در مورد این شاخص در سال 2003 ، 5510 دلار ، متوسط كشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ، 2390 دلار و متوسط كشورهای با درآمد متوسط در این سال ، 1930 دلار بوده است . همانطور كه ملاحظه می گردد ، فاصله ما با متوسط دنیا زیاد است و كمتر از متوسط كشورهای ” خاورمیانه و شمال آفریقا ” درآمد ناخالص ملی سرانه داشته ایم . این بدین مفهوم است كه راه سخت و پر تلاشی را برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز 20 ساله و رسیدن به جایگاه اول اقتصادی ،‌ علمی و فن آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی در پیش داریم . وضعیت تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ( ppp ) كمی بهتر از وضعیت گفته شده است . تولید ناخالص ملی سرانه با معیار برابری قدرت خرید ، برای سال 2003 و 2004 برای كشور به ترتیب برابر با 8280 و 8670 دلار بوده است . با این معیار از نقطه نظر تولید ناخالص ملی سرانه در حول و حوش متوسط جهانی قرار داشته ایم زیرا سهم ما از جمعیت جهان در سال 2003 ، 1/1 درصد ، سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی برابر با 37/0 درصد و سهم ما از تولید ناخالص داخلی جهانی با معیار برابری قدرت خرید ، برابر با 14/1 درصد بوده است ( آمار EIU ، MAY سال 2005 ) .

رشد تولید ناخالص داخلی نیز در 4 سال منتهی به سال 1383 به ترتیب برابر با 3/3 ، 5/7 ، 7/6 و 6/4 درصد بوده است كه از میانگین هندسی در حدود 3/5 درصد در طول 4 سال برخوردار بوده است . این در حالی است كه رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2003 ، 8/2 درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی كشورهای با درآمد متوسط ، 9/4 درصد ، رشد تولید ناخالص داخلی كشورهای خاورمیانه وشمال افریقا ، 7/5 درصد ، رشد كشورهای با درآمد پائین 9/6 درصد و رشد كشورهای با درآمدهای بالا 2/2 درصد بوده است ( آمارهای بانك جهانی ) . همانطور كه ملاحظه می گردد ، كشورهای با درآمد متوسط و كشورهای با درآمد پائین از رشد تولید ناخالص داخلی بیشتری نسبت به كشورهای با درآمد بالا برخوردارند و این به دلیل وجود ظرفیتهای خالی بیشتر در این كشورها و امكان رشد بیشتر در این كشورهاست .

از آنجائی كه هدف ما در افق 20 ساله ، قدرت اول در سطح منطقه می باشد ، باید دائمآ وضعیت خود را نسبت به جهان و كشورهای منطقه مورد سنجش قرار دهیم . همانطور كه ملاحظه می گردد رشد تولید ناخالص داخلی ، طی زمان از نوسانات زیادی برخوردار بوده است و یكی از مهمترین متغیرهای تاثیر گذار بر آن ، قیمت نفت و درآمدهای نفتی بوده است كه امكان رشد با ثبات اقتصادی را ســلب نموده است . رقم برآوردی رشد تولید ناخالص داخلی برای سال 1383 ( 6/4 درصد ) ، با توجه به درآمدهای بالای نفتی كشور در این سال ، پائین می باشد كه تا حدودی می تواند ناشی از كاهش سرمایه گذاری در مسكن ، ‌وضعیت نامناسب بورس اوراق بهادار و كندی تصمیــم گیری برای انجام فعالیت های اقتصادی قبل از انتخابات نهم ریاست جمهوری باشد . افزایش بهره وری و ظرفیت سازی دو سیاست توسعه ای است كه می تواند رشد اقتصادی را افزایش داده و ما را به هدف اصلی رشد اقتصادی بالا و با ثبات رهنمون سازد .

3- نرخ بیكاری
بر اساس آمار مركز آمار ایران ، نرخ بیكاری در سالهای 1381 ، 1382 و در سه ماهه سوم سال 1383 به ترتیب برابر با 8/12 ، 4/11 ، 3/10 درصد گزارش شده است . همچنین نرخ بیكاری در مناطق شهری كشور بر اساس آمار بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در سالهای 1382 و 1383 ،‌ یكسان و برابر با 9/11 درصد بوده است . به رغم كاهش نرخ بیكاری در سال 1382 نسبت به سال 1381 ، جمعیت بیكار كشور بالغ بر 5/2 میلیون نفر است كه لازم است در سال های آینده اقدامات لازم برای كاهش آن به عمل آید ( گزارش اقتصادی سال 1382 و نظارت بر عملكرد سال چهارم برنامه سوم توسعه ) .

براساس گزارش شورای عالی اشتغال ، در 4 سال اول برنامه سوم ،‌ بیش از 600000 شغل كمتر از هدف برنامه ایجاد شده است كه به معنی تحقق در حدود 79 درصد اهداف برنامه است .

دولت به منظور كاهش نرخ بیكاری دست به اقداماتی زده است كه بسیاری از انها به دلیل عدم نگاه بلند مدت به رفع معضل بیكاری ، ‌موفق نبوده اند از جمله طرح ضربتی اشتغال كه تحقیقات صورت گرفته در مورد عملكرد آن ،‌ گویای عدم توفیق این طرح نسبت به اهداف اولیه آن بوده است .

برای رفع مشكل بیكاری توجه به آموزشهای رسمی و غیر رسمی ، هماهنگ سازی سیستم آموزشی با نیازهای حال و آینده ، توجه به بخش غیر رسمی در ایجاد اشتغال ، توجه به بخش خدمات در ایجاد اشتغال كه امكان ایجاد فرصت های شغلی مناسب دركوتاه مدت را دارا است ، بهبود امنیت سرمایه گذاری ، كاهش نرخ تورم و به تبع آن كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی ، تلاش در جهت افزایش سرمایه گذاری خارجی ، بهبودروابط سیاسی واقتصادی بادنیای خارج وتقویت كار آفرینان بالقوه ، ازالزامات اساسی است.

4- نرخ ارز
نرخ ارز ریال ایران در مقابل دلار امریكا از حدود 8000 ریال در اردیبهشت ماه 1382 به عدد 8900 ریال در اردیبهشت ماه سال 1384 رسیده است كه نشاندهنده كاهش 11 درصدی ارزش پول ملی در مقابل دلار امریكا در طی دو سال می باشد . همچنین این وضعیت در مقابل یورو از حدود 9000 ریال در اردیبهشت ماه 1382 به عددی درحدود 11600 ریال در اردیبهشت ماه 1384 رسیده است كه نشان دهنده كاهش ارزش پول ملی در حدود 29 درصد در طی دو سال در مقابل یورو اسـت . همچنیـــن در مقابل ین ژاپن در طول مدت زمان یاد شده ، ریال ایران در حدود 24 درصد ارزش خود را از دست داده است . در اغلب كشورها ، كاهش ارزش پول ملی یا در زمان های بسیار بد اقتصادی ، وقوع جنگ ها و یا در موارد محدود برای تحریك صادرات كشور صورت گرفته است . تحقیقات متعدد در كشور نشان داده است كه كاهش ارزش پول ملی به تنهائی نمی تواند تحریك كننده صادرات غیر نفتی باشد . حتی در سالهائی كه ارزش پول ملی بیشتر از سال های اخیر كاهش یافته است ، نتوانسته است تاثیرات مثبت و قابل توجهی بر صادرات غیر نفتی داشته باشد . صادرات غیر نفتی طی سالهای 1380 الی 1382 در كشور ، به ترتیب برابر با 2/4 ، 6/4 ، 6/5 میلیارد دلار بوده است كه تقریبآ برابر با عددی است كه طی سال های 1381 الی 1383 از حساب ذخیره ارزی استفاده نموده ایم . طی سال های 1381 الی1383 به ترتیب 5/4 ، 2/5 و 3/5 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی استفاده نموده ایم . رقم صادرات غیرنفتی ما با توجه به جمعیت كشور ، بسیار پائین و تاثر انگیز است .

بنابر این كاهـــش ارزش پول ملی نمی توانسته بدلیل تحریك صادرات غیر نفتی صورت پذیرفته باشد . آیا وضع اقتصادی ما بدتر شده است ؟ در شرایطی كه ارزش پول ملی كاهش می یابد درصد بالائی از آحاد جامعه ضرر می بینند . حقوق كارمندان ، كارگران ، استادان دانشگاه و بسیاری از افراد جامعه در مقایسه با حقوق افراد مشابه در دیگر كشورهای دنیا كاهش می یابد . امـروز دیگر كمتر كسی حتی با حقوق های بالای دولتی یا خصوصی می تواند در سفرهای علمی و تفریحی به كشـورهای دیگر ، مثل اكثر توریستهای دیگر كشورها ، با خیال راحت هزینه های متعارف سفر خود را پرداخت نماید .

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید