مقاله بررسی مقایسه ای اثرات آنتی باکتریال نانوپارتیکل های روی و مس بر باکتری های پاتوژن و مقاوم کلبسیلا پنومونیه، سودوموناس آئروژینوزا واستافیلوکوکوس اورئوس

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی مقایسه ای اثرات آنتی باکتریال نانوپارتیکل های روی و مس بر باکتری های پاتوژن و مقاوم کلبسیلا پنومونیه، سودوموناس آئروژینوزا واستافیلوکوکوس اورئوس دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی مقایسه ای اثرات آنتی باکتریال نانوپارتیکل های روی و مس بر باکتری های پاتوژن و مقاوم کلبسیلا پنومونیه، سودوموناس آئروژینوزا واستافیلوکوکوس اورئوس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی مقایسه ای اثرات آنتی باکتریال نانوپارتیکل های روی و مس بر باکتری های پاتوژن و مقاوم کلبسیلا پنومونیه، سودوموناس آئروژینوزا واستافیلوکوکوس اورئوس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی مقایسه ای اثرات آنتی باکتریال نانوپارتیکل های روی و مس بر باکتری های پاتوژن و مقاوم کلبسیلا پنومونیه، سودوموناس آئروژینوزا واستافیلوکوکوس اورئوس :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
سیده یاسمن نبی پور – کارشناس ارشدگروه میکروبیولوژی ، دانشکده علوم ،دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
آرمان رستم زاد – دانشیارگروه میکروبیولوژی ، دانشکده علوم، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده:
موضوع و اهداف: در این تحقیق کارایی فعالیت ضدمیکروبی نانوذرات Zn و Cu بر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی پاتوژن و مقاوم و شایع عفونت های بیمارستانی بررسی گردید.روش تحقیق: ابتدا جهت تأثیر غلظت های مختلف نانوذرات بر باکتری ها به روش ماکرودایلوشن غلظت های 0/01، 0/1، 0/5، 1 و 1/5 درصد از نانوپارتیکل ه ای روی و مس (محیط کشت + نانوذرات) تهیه و به غلظت 10(5)cell/ml از هر یک از باکتری های مورد بررسی اضافه گردید.ظروف حاوی محیط کشت های تیمار )باکتری + نانوذرات( و محیط های کشت کنترل در انکوباتور شیکر قرار داده شدند.سپس OD محیط های تیمار وکنترل + وکنترل – تعیین شد.دستاوردهای مقاله : درنتایج آنالیز آماری مشخص شد درمورد نانوپارتیکل ها Cu;Zn غلظت 0/5 درصدنانو ذرات باکتریساید و قادر به حذف تقریباً 100 % باکتری های کلبسیلا پنومونیه ، سودوموناس آئروژینوزا، استافیلوکوکوس اورئوس بوده و غلظت 0/1 درصد درمورد هر سه باکتری باکتریواستاتیک می باشد.

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی مقایسه ای اثرات آنتی باکتریال نانو پارتیکل های نقره و روی بر باکتریهای پاتوژن کلبسیلا پنومونیه ، اشرشیا کلی و استافیلو کوکوس اورئوس

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی مقایسه ای اثرات آنتی باکتریال نانو پارتیکل های نقره و روی بر باکتریهای پاتوژن کلبسیلا پنومونیه ، اشرشیا کلی و استافیلو کوکوس اورئوس دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی مقایسه ای اثرات آنتی باکتریال نانو پارتیکل های نقره و روی بر باکتریهای پاتوژن کلبسیلا پنومونیه ، اشرشیا کلی و استافیلو کوکوس اورئوس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی مقایسه ای اثرات آنتی باکتریال نانو پارتیکل های نقره و روی بر باکتریهای پاتوژن کلبسیلا پنومونیه ، اشرشیا کلی و استافیلو کوکوس اورئوس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی مقایسه ای اثرات آنتی باکتریال نانو پارتیکل های نقره و روی بر باکتریهای پاتوژن کلبسیلا پنومونیه ، اشرشیا کلی و استافیلو کوکوس اورئوس :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش ملی نانوتکنولوژی مزایا و کاربردها
تعداد صفحات: 21
نویسنده(ها):
سید یاسمن نبی پور – کارشناس ارشد میکروبیولوژی ، دانشگاه ایلام
دکتر آرمان رستم زاد – دکترای میکروبیولوژی ، استاد یار دانشگاه ایلام

چکیده:
زمینه و هدف : در این تحقیق کارایی فعالیت ضد میکروبی نانو ذرات نقره و روی بر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی پاتوژن و مقاوم شایع عفونت های بیمارستانی بررسی گردید . در این مطالعه غلظت اولیه باکتری های ثابت بود و فقط سویه های باکتری های مورد بررسی و نانو ذرات متغیر بودند . به این منظور غلظت های مختلف نانو ذرات به صورت کلوئید تهیه گردید و میزان رشد 24 ساعته سه باکتری پاتوژن رایج در حضور غلظت های مختلف این نانو ذرات ارزیابی شد و نتایج بازدارندگی رشد باکتری های پاتوژن در محلول کلوئیدی نانو پارتیکل ها مشخص شد .

دریافت این فایل

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید